Énektárak  Szószedet  Kezdősorok


"Zsolozsma" énekei:

---- Közös diák ----

Bevezető

    Napkezdő (V: Nyisd meg, Uram, ajkamat,)

    Többi (V: Istenem, jöjj segítségemre!)

Doxológia (Dicsőség az Atyának, a Fiúnak * és a Szentléleknek,)

Magnificat

    1 (Magasztalja lelkem az Urat, * és szívem ujjong üdvözítő Istenemben.)

    2 (mert nagyot művelt velem ő, aki Hatalmas: * ő, akit Szentnek hívunk.)

    3 (Csodát művelt erős karjával: * a kevélykedőket széjjelszórta,)

    4 (Gondjába vette gyermekét, Izraelt: * megemlékezett irgalmáról,)

Benedictus

    1 (Áldott az Úr, atyáink Istene, * mert meglátogatta és megváltotta az ő népét;)

    2 (Amint szólott a szentek szájával, * ősidők óta a próféták ajka által,)

    3 (atyáinkkal irgalmat gyakorol, * hogy szent szövetségére emlékezzék,)

    4 (hogy félelem nélkül és megszabadulva az ellenség kezéből, * neki szolgálatot teljesítsünk:)

    5 (Téged pedig, gyermek, † a fölséges Isten prófétájának fognak mondani, * mert az Úr előtt jársz, egyengetni az ő útját;)

    6 (Istenünk irgalmas szívétől, * amellyel meglátogat minket felkelő Napunk a magasságból,)

    Doxológia (Dicsőség az Atyának, a Fiúnak * és a Szentléleknek,)

Úr imája

    1 (Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved;)

    2 (Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma;)

    3 (és ne vígy minket kísértésbe,)

Befejezés

    1 (Az Úr legyen veletek!)

    Áldás (Áldjon meg benneteket a mindenható Isten: az Atya, a Fiú és a Szentlélek!)

    2a (Menjetek békével!)

    2b (Menjetek békével, alleluja, alleluja!)

    Egyéni (Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre!)

    Napközi (Mondjunk áldást az Úrnak!)

    Befejező (A nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten!)

---- Imára hívás ----

Antifóna

    Vas.Évközi (Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak, * és ujjongjunk üdvünk sziklája előtt, alleluja!)

    Vas.Nagyböjti (Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak, * és ujjongjunk üdvünk sziklája előtt.)

    Hétfő (Örvendezzünk az Úrnak, * magasztaljuk őt hangos énekszóval!)

    Kedd (Urunkat, nagy Istenünket, * jöjjetek, imádjuk!)

    Szerda (Ujjongjatok Istennek, minden földek; * szolgáljatok az Úrnak örvendezve!)

    Csütörtök (Járuljatok az Úr elé * vidám énekszóval!)

    Péntek (Adjatok hálát az Úrnak, * mert jósága örökre megmarad!)

    Szombat (Hallgassunk az Úr szavára, * hogy eljuthassunk nyugalma helyére!)

    Advent (Urunkat, közelgő Királyunkat, * jöjjetek, imádjuk!)

    Karácsony (Krisztus megszületett, * jöjjetek, imádjuk!)

    Vízkereszt (Krisztus megjelent nekünk, * jöjjetek, imádjuk!)

    Nagyböjt-1 (Krisztus Urunk értünk kísértést és gyötrelmet szenvedett, * jöjjetek, imádjuk!)

    Nagyböjt-2 (Bárcsak hallatnátok ma az Úr szavára: * Ne legyetek kemény szívűek!)

    Húsvét (Valóban feltámadt az Úr, * alleluja, (alleluja)!)

    Mennybemenetel (Alleluja, Krisztus Urunkat, aki a mennybe ment, * jöjjetek, imádjuk, alleluja!)

    Pünkösd (Alleluja, az Úrnak Lelke betölti a földkerekséget: * jöjjetek, imádjuk, alleluja!)

    Nov.2 (A Királyt, akinek minden él, * jöjjetek, imádjuk!)

    Templomszentelés-1 (Krisztust, az Egyház Jegyesét, * imádjuk templomában! [Alleluja])

    Templomszentelés-2 (Krisztust, aki szereti Egyházát, * jöjjetek, imádjuk! [Alleluja])

    Szűz Mária-1 (Krisztust, Szűz Mária Fiát, * jöjjetek, imádjuk! [Alleluja])

    Szűz Mária-2 (A Boldogságos Szűz Mária emléknapján * ujjongva köszöntsük az Urat! [Alleluja])

    Vértanúk (Urunkat, a vértanúk Királyát, * jöjjetek imádjuk! [Alleluja])

    Lelkipásztor (Krisztus, a lelkek Pásztorát, * jöjjetek, imádjuk! [Alleluja])

    Szüzek-1 (Urunkat, a szüzek Királyát, * jöjjetek, imádjuk! [Alleluja])

    Szüzek-2 (A Bárányt, akit a szüzek követnek, * jöjjetek, imádjuk! [Alleluja])

    Férfiak-1 (Istent, aki csodálatos szentjeiben, * jöjjetek, imádjuk! [Alleluja])

    Férfiak-2 (Szent ... ünnepén, * dicsérjük Istenünket! [Alleluja])

    Asszonyok-1 (Istent, aki csodálatos szentjeiben, * jöjjetek, imádjuk! [Alleluja])

    Asszonyok-2 (Szent ... ünnepén, * dicsérjük Istenünket! [Alleluja])

    Apostol (Urunkat, az apostolok Királyát, * jöjjetek, imádjuk!)

94.Zsoltár

    1 (Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak, * és ujjongjunk üdvünk sziklája előtt!)

    2 (Mert az Úr valóban nagy Isten, * az összes isteneknél dicsőbb király.)

    3 (Jöjjetek, boruljunk le, hódoljunk előtte, * hulljunk térdre Urunk, Alkotónk előtt,)

    4 (Bárcsak hallgatnátok ma az ő szavára: * „Ne legyetek kemény szívűek,)

    5 („Negyven évig terhemre volt ez a nemzedék, * azt mondtam: Ez a nép tévelygő szívű.)

99.Zsoltár

    1 (Ujjongjatok az Úrnak, minden földek, * szolgáljatok az Úrnak örvendezve;)

    2 (Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, † ő alkotott minket, övéi vagyunk, * háza népe és legelőjének nyája.)

    3 (Őt magasztalva lépjetek be kapuján, † énekelve vonuljatok hajlékába, * adjatok hálát neki, és áldjátok nevét,)

66.Zsoltár

    1 (Könyörüljön rajtunk, és áldjon meg minket az Isten, * derítse föl ránk arcának fényét,)

    2 (Magasztaljanak téged a népek, Istenünk, * magasztaljanak az összes népek!)

    3 (Magasztaljanak téged a népek, Istenünk, * magasztaljanak az összes népek!)

    4 (Áldjon meg minket az Isten, * félve tisztelje őt a föld minden határa.)

23.Zsoltár

    1 (Az Úré a föld és mind, ami betölti, * a földkerekség és mind, aki lakja,)

    2 (Ki mehet föl az Úr hegyére, * ki állhat meg az ő szent helyén?)

    3 (Emeljétek föl fejeteket, kapuk, † táruljatok föl, örök kapuk: * a dicsőség királya bevonul.)

    4 (Emeljétek föl fejeteket, kapuk, † táruljatok föl, örök kapuk: * a dicsőség királya bevonul.)

---- Reggel ----

Antifóna

    Vas.A (Nem szolgálhattok Istennek is, a pénznek is: * Isten az egyetlen Úr.)

    Vas.B (Krisztus az Egyház vőlegénye és Ura: * mindenkor velünk van.)

    Vas.C (A jó fa nem terem rossz gyümölcsöt, * de a rossz fa sem jó gyümölcsöt.)

    Hétfő (Áldott az Úr, * mert meglátogatott és megváltott minket.)

    Kedd (Erős Szabadítót támasztott nekünk az Úr, * amint meghirdette prófétái ajkával.)

    Szerda (Szolgáljunk az Úrnak szentségben * életünk minden napján.)

    Csütörtök (Tanítsd népedet az üdvösség ismeretére, Uram, * és bocsásd meg bűneinket!)

    Péntek (Az Úr meglátogatta népét, * és megváltotta.)

    Szombat (Hozz fényt, Uram, azoknak, * akik sötétségben és a halál árnyékában ülnek.)

    Advent (Így szól az Úr: † Tartsatok bűnbánatot, * mert közel van a mennyek országa, alleluja.)

    Karácsony (Dicsőség a magasságban Istennek, * és a földön békesség a jóakaratú embereknek, alleluja.)

    Szt.Család (Urunk, fényeskedjék nekünk a Szent Család példája, * és vezéreld lépteinket a békesség útjára!)

    Jan.1 (Ma feltárul a csodálatos titok: * megújul a világ, mert Isten emberré lett;)

    Vízkereszt (Ma kapcsolódott mennyei Jegyeséhez az Egyház, * mert Krisztus lemosta bűneit a Jordán vizében;)

    Nagyböjt (A Lélek a pusztába vitte Jézust, * hogy a sátán megkísértse.)

    Húsvét (Siessetek, vigyétek hírül a tanítványoknak, * hogy feltámadt az Úr, alleluja.)

    Mennybemenetel (Fölmegyek Atyámhoz * és a ti Atyátokhoz,)

    Pünkösd (Vegyétek a Szent lelket! † Akinek megbocsátjátok bűneit, * az bocsánatot nyer, alleluja.)

    Szt.Háromság (Áldott legyen most és mindenkor, † és mindörökkön-örökké * a mindenséget teremtő és kormányzó oszthatatlan Szentháromság!)

    Úrnapja (Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. * Aki e kenyérből eszik, örökké él, alleluja.)

    JézusSzíve (Irgalmából meglátogatott minket Istenünk * és megváltotta népét, alleluja.)

    Évk.A (Isten, a ti Atyátok, fölkelti napját * gonoszakra és jókra egyaránt.)

    Évk.B (Az Emberfiának hatalma van a földön * a bűnök megbocsátására, alleluja.)

    Évk.C (Úgy bánjatok másokkal, † ahogyan akarjátok, hogy veletek bánjanak, * mondja az Úr.)

    Dec.8 (Az Úristen így szólt a kígyóhoz: † Ellenkezést vetek közéd * és az Asszony közé,)

    Jan.18 (Jutalommal méltón felel az ég, * örök díjul élvezheted kegyét,)

    Márc.19 (József Názáret városában telepedett le. † Így teljesedett a próféták jövendölése Krisztusról: * Názáretinek fogják hívni [alleluja].)

    Jún.27 (Áldott vagy, Üdvözítőnk, * isteni életünk újjászerzője, Jézus Krisztus!)

    Jún.29 (Simon Péter így felelt: † Uram, kihez mennénk? * Tiéd az örök életet adó tanítás.)

    Aug.15 (Jeruzsálem kedves, szép leánya * felemelkedik, mint a hajnal pírja.)

    Aug.20 (Üdvözítőnk csodálatos hatalma * erényekben gazdaggá tette Szent István királyt,)

    Szept.7 (Nektek minden szál hajatokat számon tartják. * Ne féljetek hát! Sokkal többet értek a verebeknél.)

    Szept.8 (Születésed, Istenszülő Szűz, † örömet hozott az egész világnak: * tőled született az igazság Napja, Krisztus, a mi Istenünk,)

    Szept.24 (Földünkre világosságot hintő hajnal, † eget déli verőfénybe vonó tündöklés, * tölts el minket ragyogásod erejével,)

    Okt.8 (Világ Teremtője: † szent Anyád, a Magyarok Nagyasszonya közbenjárására könyörülj népeden, * mivel nem halálra, hanem életre teremtettél bennünket.)

    Nov.1 (Az igazak ragyogni fognak, mint a nap, * Atyjuk országában, alleluja.)

    Nov.2 (Én vagyok a feltámadás és az élet. * Aki hisz bennem, még ha meghalt is, élni fog.)

    Nov.5 (Légy szemérmes, † hogy elkerüld a tisztátalanság minden szennyét, * mint a halál tőrét.)

    Nov.11 (Ó, boldog férfi, † akinek lelke a mennyet birtokolja! * Ezért ujjongnak az angyalok, örvendeznek a főangyalok,)

    Nov.19 (Örvendj, ég s föld, lelkesedve; † méltó e nap tiszteletre * dicsőséggel teljesen,)

    Templomszentelés (Zakeus, gyere le hamar! * Ma a te házadban kell megszállnom.)

    Szűz Mária (Az üdvösség kapuja Éva miatt mindenkinek bezárult, * Szűz Mária által azonban kitárult. [Alleluja])

    Vértanúk (Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, * mert övék a mennyek országa. [Alleluja])

    Lelkipásztor (Nem ti fogtok beszélni, * hanem majd Atyátok Lelke szól belőletek. [Alleluja])

    Szüzek (Boldog szűz, aki megtagadta önmagát, † felvette keresztjét és buzgón követet az Urat, * a szüzek Jegyesét és a vértanúk Fejedelmét. [Alleluja])

    Egy szűz (Íme, az okos szűz, aki Krisztushoz költözött, † és úgy tündöklik a szüzek karában, mint égitestek között a nap. [Alleluja])

    Több szűz (Az Úrnak szentelt szüzek, * áldjátok az Urat mindörökre! [Alleluja])

    Egy férfi (Aki az igazsághoz szabja tetteit, a világosságra megy, † hadd derüljön fény a tetteire, * amelyeket Istenben vitt végbe [Alleluja])

    Több férfi (Boldogok a békességben élők, † boldogok a tiszta szívűek, * mert meglátják Istent [Alleluja])

    Asszonyok (A mennyek országa hasonló a kereskedőhöz, * aki igazgyöngyöt keresett.)

Bened-Ant.

    Advent-I.vas (Mária! Leszáll rád a Szentlélek:)

---- Délelőtt ----

Himnusz-1

    1 (Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk,)

    2 (Száj, nyelv, ész, érzék és erő)

    3 (Hadd ismerjük meg az Atyát,)

Himnusz-2

    1 (Idők rendjét megtartva most,)

    2 (hogy szívünkben ma ugyanaz)

    3 (Követve ezt a kezdetet,)

    4 (Dicsérjük őt, ki jó Atyánk,)

---- Délben ----

Himnusz-1

    1 (Urunk, felséges Istenünk,)

    2 (oltsd el minden viszály tüzét,)

    3 (Add meg, kegyelmes jó Atya,)

Himnusz-2

    1 (Dicsérjük dallal az Urat,)

    2 (Ez szent idő: az áldozat,)

    3 (E fénytől, mely tűzőn ragyog,)

    4 (Dicsérjük őt, ki jó Atyánk,)

---- Délután ----

Himnusz-1

    1 (Világfenntartó Istenünk,)

    2 (Világos alkonyt adj nekünk,)

    3 (Add meg, kegyelmes jó Atya,)

Himnusz-2

    1 (Háromszor három óra már)

    2 (Isten szentséges titkait)

    3 (Lélekben zsoltározva így)

    4 (Dicsérjük őt, ki jó Atyánk,)

---- Napközi antifónák ----

Advent

    Délelőtt (A próféták megjövendölték: * Szűz Máriától születik a Megváltó.)

    Dél (Gábor angyal így szólt Máriához:)

    Délután (Mária így szólt:)

Karácsony (Már meglátták szemeim, akit küldtél, az Üdvözítőt. * Őt adtad számunkra csodájára minden népnek.)

Nagyböjt (A nagyböjt napjaiban tartsunk bűnbánatot, * hogy elnyerjük az üdvösséget.)

Húsvét (Alleluja, alleluja, alleluja.)

---- Este ----

Antifóna

    Vas.A (Atyánk, az Isten, táplálja az ég madarait, † és növeli a mezei liliomokat. * Nem ad-e nagyobb javakat gyermekeinek?)

    Vas.B (A szomorúság napjaiban, † amikor távol van a vőlegény, * indítsátok fel a reményt: Krisztus visszatér.)

    Vas.C (A jó ember jót hoz elő * szívének kincstárából.)

    Hétfő (Magasztaljon téged mindig az én lelkem, Istenem!)

    Kedd (Szívem ujjong Uramban, * üdvözítő Istenemben.)

    Szerda (Szolgáljunk az Úrnak szentségben * életünk minden napján.)

    Csütörtök (Hatalmasokat ledöntött a trónról, * és alázatosakat felmagasztalt az Úr.)

    Péntek (Emlékezzél meg, Urunk, irgalmasságodról, * amint atyáinknak hajdan megígérted.)

    Szomb.A (Keressétek mindenekelőtt Isten országát és annak igazságát; * minden mást megkaptok hozzá, alleluja.)

    Szomb.B (Ne töltsetek új bort régi tömlőkbe; * az új bornak új tömlő való – mondja az Úr.)

    Szomb.C (Nem nagyobb a tanítvány a mesterénél: * akkor tökéletes az ember, amikor már olyan, mint a mestere.)

    Advent (Urunk, te vagy az, akinek el kell jönnie. * Várva várunk, hogy üdvözítsd népedet.)

    Karácsony (Ma megszületett Krisztus; * ma megjelent az Üdvözítő;)

    Szt.Család (Gyermekem, miért tetted ez velünk? * Lásd, apád és én szomorúan kerestünk.)

    Jan.1 (Boldog az édesanya, aki hordozott téged, Krisztus; † boldog, aki keblén táplált téged, * a világ Urát és Üdvözítőjét, alleluja.)

    Vízkereszt (A csillag láttára a bölcsek így szóltak egymáshoz: * Ez a nagy Király jele;)

    Nagyböjt (Úgy szerette Isten a világot, * hogy egyszülött Fiát adta oda,)

    Húsvét (A megfeszített Úr feltámadt a halálból, * és megváltott minket, alleluja.)

    Mennybemenetel (Ó, dicsőség Királya, † mindenható Urunk, * aki ma győztesen mennybe mentél,)

    Pünkösd (Ma teljessé lett a Pünkösd ünnepe, * alleluja;)

    Szt.Háromság (Szívünk és ajkunk megvall, dicsér és áld téged, teremtetlen Atyaisten, † egyszülött Fiú és vigasztaló Szentlélek, * szent és oszthatatlan Szentháromság: dicsőség neked, Istenünk, mindörökké!)

    Úrnapja (Ó, szent vendégség, † amelyben Krisztust vesszük, * kínszenvedésének emlékét idézzük,)

    JézusSzíve (Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön. * Mi mást akarnék, mint hogy lángra lobbanjon?)

    Évk.A (Legyetek olyan tökéletesek, † amilyen tökéletes Atyátok, * aki a mennyekben van.)

    Évk.B (Vegyétek magatokra igámat, † és tanuljatok tőlem, * mert szelíd vagyok és alázatos szívű.)

    Évk.C (Bocsássatok meg, és bocsánatot nyertek: † adjatok, és adnak majd nektek is, * mondja az Úr.)

    Dec.8 (Boldognak hirdet engem minden nemzedék, * mert nagyot tett velem a Hatalmas, alleluja.)

    Jan.18 (Boldogságos, boldog örökre már, * ki mindenben legmagasabbra száll.)

    Márc.19 (Föllépésekor Jézus mintegy harmincéves volt. † Azt tartották róla, hogy Józsefnek a fia [alleluja].)

    Jún.27 (Dicsőséges Szent László, † Krisztus seregének oszlopa, * nemzetednek sziklaszilárd reménysége!)

    Jún.29 (Péter apostol és Pál, a népek tanítója * törvényeidre tanítottak minket, Urunk.)

    Aug.15 (Szűz Mária ma az égbe emelkedett; * örüljetek, mert Krisztussal uralkodik mindörökre.)

    Aug.20 (Szent Istvánt, a dicső királyt, † magyaroknak apostolát * égből adott jelek, csodák napról napra magasztalják.)

    Szept.7 (A szentek, akik Krisztus nyomában jártak, * ujjonganak a mennyben;)

    Szept.8 (A dicsőséges Szűz Mária szent születését ünnepeljük: † alázatosságát az Úr tekintetre méltatta, * az angyal köszöntötte, és ő méhében foganta a világ Megváltóját.)

    Szept.24 (Nemzedékről nemzedékre * irgalmasságot tett az Úr.)

    Okt.8 (Kegyes Anya, Szűz Mária, † magyaroknak ősi pártfogója, * mutasd meg kegyed, amíg neved zengi szegényeid kórusa.)

    Nov.1 (Ó, milyen dicsőséges az az ország, † amelyben Krisztussal örvendeznek a szentek, * és fehér ruhában követik a Bárányt, ahová csak megy.)

    Nov.2 (Minden, amit nekem ad az Atya, hozzám jön. * S aki hozzám jön, nem taszítom el.)

    Nov.5 (Szent István király így szólt a bűnbánóhoz: * Kelj fel, és menj Imre fiam sírjához.)

    Nov.11 (Ó, boldog főpap, † aki egész szívvel szerette Krisztus Királyt, * és nem félt a földi hatalmasságoktól!)

    Nov.19 (Ujjong az Egyház, zeng a nép, † mert a gőgnek szellemét * Erzsébet legyőzi.)

    Tempomszentelés (Megszenteli hajlékát az Úr: † itt van az Isten háza, * ahol az ő nevét segítségül hívjuk,)

    Szűz Mária (Boldognak hirdet engem minden nemzedék, * mert Isten tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát. [Alleluja])

    Vértanúk (A szentek, akik Krisztus nyomában jártak, * ujjonganak a mennyben;)

    Pápa vagy püspök (A magasságbeli főpapja és az erények tükre, † híveid jó pásztora, * elnyerted az Úr tetszését! [Alleluja])

    Áldozópap (Mindenkinek mindene lettem, * hogy mindenkit üdvözítsek. [Alleluja])

    Szüzek (Egyetlen áldozatban kettős korona elnyerését ünnepeljük: * a tisztaságét és az istenszeretetét.)

    Egy szűz (Jöjj, Krisztus jegyese, † vedd a koronát, * amelyet az Úr készített neked mindörökre! [Alleluja])

    Több szűz (Ez az Isten keresők népe, * amely Urunk arcát kívánja szemlélni. [Alleluja])

    Egy férfi (Derék és hűséges szolga, * menj be Urad örömébe [Alleluja])

    Több férfi (Mindhalálig hűségesek voltak, * és elnyerték az Úrtól az élet koronáját [Alleluja])

    Asszonyok (Szívem ujjong az Úrban: † kitárul a szívem, * mert örömmel tölt el segítséged. [Alleluja])

Magn.Antif

    Advent-I.szomb (Íme, az Úr messziről érkezik, * és ragyogása betölti a földet.)

    Advent-I.vas (Ne félj, Mária, kegyelmet találtál Istennél:)

Úr imája

    1 (Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved;)

    2 (Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma;)

    3 (és ne vígy minket kísértésbe,)

---- Nap végén ----

Himnusz-1

    1 (Immár a nap leáldozott,)

    2 (Álmodjék rólad a szívünk,)

    3 (Adj nekünk üdvös életet,)

    4 (Kérünk, mindenható Atyánk,)

Himnusz-2

    1 (Krisztus, tündöklő nappalunk,)

    2 (Esengünk hozzád, szent Urunk,)

    3 (Mikor lecsukjuk két szemünk,)

    4 (Védelmezőnk, tekints le ránk,)

    5 (Legyen most néked, Krisztusunk,)

Húsvéti

    1 (Világmegváltó Jézusunk,)

    2 (Mindent hatalmad alkotott,)

    3 (Poklok hatalmát Megtörő,)

    4 (Amíg mulandó életünk)

    5 (Dicsérünk, Jézus, szüntelen,)

---- Áldás ----

Szűz Mária-1

    1 (Áldunk, Megváltónknak Anyja,)

    2 (Hisz te lettél Anyja csodálatos módon)

Szűz Mária-1a

    1 (Üdvözítőnk édesanyja,)

    2 (Légy segítség hű népednek!)

    3 (Mert angyali köszöntésre)

    4 (Azért, édes Istenanyja,)

    5 (Adjunk hálát az Istennek,)

Szűz Mária-2

    1 (Áldott szép Úrnőnk a mennyben,)

    2 (Örülj, szép Szűz, dicső ékes,)

Szűz Mária-2a

    1 (Mennyországnak Királynéja,)

    2 (Teáltalad e világra)

    3 (Áldott légy, drágalátos Szűz!)

Szűz Mária-3

    1 (Üdvöz légy, Úrnőnk, irgalmasságnak asszonya!)

    2 (Hllgass meg hát, égi közbenjárónk!)

    3 (És Jézust mutasd meg nékünk,)

Szűz Mária-3a

    1 (Irgalmas Szűzanyánk, királynőnk, üdvöz légy,)

    2 (Légy kegyes szószólónk, fordítsd felénk szemed)

Szűz Mária-3b

    1 (Mennyországnak Királynéja,)

    2 (Évának árva fiai,)

    3 (E siralomnak völgyében,)

    4 (Azért, Szószólónk, szemedet,)

    5 (Ó édes Szűz, irgalmadat,)

Szűz Mária-4

    1 (Hozzád futunk, védj meg minket, pártfogónk;)

Szűz Mária-4a

    1 (Oltalmad alá futunk, Istennek szent Szülője,)

    2 (Mi Asszonyunk, mi Közbenjárónk, mi Szószólónk,)

Szűz Mária-5 (Égi Királynő, örvendezz, alleluja,)

Szűz Mária-5a

    1 (Mennynek Királyné asszonya)

    2 (amint megmondotta vala,)

---- Vasárnap - Reggel ----

Himnusz

    1 (Világ teremtő Istene,)

    2 (szól már a napnak hírnöke,)

    3 (A hajnalcsillag kél szaván,)

    4 (Hangján hajós erőre kap,)

    5 (Úr Jézus! A bukóra nézz:)

    6 (Szent Fényesség, ragyogj belénk,)

    7 (Krisztus, kegyelmes nagy Király,)

1.Antifóna

    Advent (Azon a napon a hegyek édességet harmatoznak, * a dombok tejjel és mézzel folynak, alleluja.)

    Évközi (Istenem, virrasztva kereslek, * hogy lássam hatalmad, alleluja.)

    Nagyböjt (Istenem, virrasztva kereslek, * hogy lássam hatalmad.)

    Húsvét (Feltámadt Krisztus, és megvilágosítja népét, * amelyet megváltott vérével, alleluja.)

1.Zsoltár

    1 (Isten, te vagy az én Istenem, * virrasztva kereslek.)

    2 (Neked mondok áldást, amíg csak élek, * a te nevedben tárom imára kezemet.)

2.Antifóna

    Advent (Hegyek és halmok, az Úrnak dicséretet zengjetek!)

    Évközi (A tüzes kemencében a három ifjú egy szívvel-lélekkel kiáltotta és zengte: * Áldott az Isten, alleluja!)

    Nagyböjt (A tüzes kemencében a három ifjú egy szívvel-lélekkel kiáltotta és zengte: * Áldott az Isten.)

    Húsvét (Megváltónk feltámadt a sírból: * énekeljünk szent éneket az Úrnak, a mi Istenünknek, alleluja.)

2.Kantikum

    1 (Áldja az Urat az Úr minden műve, * dicsérje és magasztalja örökkön-örökké!)

    2 (Áldjátok az Urat, záporeső és harmat; * áldjátok az Urat, ti, viharok!)

    3 (Áldja az Urat a szárazföld; * dicsérje és magasztalja örökké!)

    4 (Áldja az Urat Izrael, * dicsérje és magasztalja örökké!)

    5 (Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt; * dicsérjük és magasztaljuk örökké!)

3.Antifóna

    Advent (Íme, a nagy Próféta eljön, * és megújítja Jeruzsálemet, alleluja.)

    Évközi (Sion fiai * királyuk miatt ujjongjanak, alleluja!)

    Nagyböjt (Sion fiai * királyuk miatt ujjongjanak.)

    Húsvét (Alleluja, feltámadt az Úr, * amint megmondta nektek, alleluja.)

3.Zsoltár

    1 (Új dalt énekeljetek az Úrnak, * dicsérete zengjen hívei gyülekezetében.)

    2 (Örvendjenek dicsőségüknek a szentek, * ujjongjanak nyugvóhelyükön.)

Ének

    Advent (V: Krisztus, az élő Isten Fia, * Irgalmazz nekünk!)

    Évközi (V: Krisztus, az élő Isten Fia, * Irgalmazz nekünk!)

Fohászok

    Bev (Krisztust, ami Urunkat, nappalunkat és világító napunkat, aki megvilágosít minden embert, és aki napnyugtát nem ismer, magasztaljuk hangos szóval:)

    1 (Csillagok Teremtője, hálásan köszönjük, hogy irgalmadból új napot kezdhetünk;)

    2 (Szentlelked vezessen minket jóságosan a mai napon, hogy cselekedeteinkkel kedvedben járjunk,)

    3 (Add, hogy nagy örömmel jelenjünk meg néped ünnepi közösségében)

    4 (Szívünkből-lelkünkből hálát adunk neked)

Fohász-Advent

    Bev (Mennyei Atyánk jóságosan megadta nekünk, hogy várhatjuk a mi Urunk, Jézus Krisztus megjelenését.)

    1 (Szenteld meg, Urunk, testünket, lelkünket,)

    2 (Add, hogy a mai napot szentül töltsük el,)

    3 (Add, hogy Urunkat, Jézus Krisztust öltsük magunkra,)

    4 (Engedd, Urunk, hogy mindig éberen várakozzunk,)

---- Vasárnap - Napközben ----

1.Antifóna

    Évközi (Jó az Úrnál keresni oltalmat, * mert örökké szeret minket, alleluja.)

    Nagyböjt (Jó az Úrnál keresni oltalmat, * mert örökké szeret minket.)

1.Zsoltár

    1 (Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, * mert örökké szeret minket.)

    2 (Mondja Izrael háza: Jó az Úr, * mert örökké szeret minket.)

    3 (Az Úrhoz fohászkodtam a szenvedés idején, * meghallgatott, és tágas útra vezetett.)

    4 (Velem van az Úr, aki mindenben segítőm, * és megláthatom, hogyan szégyenül meg ellenségem.)

    5 (Jobb az Úrnál keresni oltalmat, * mint emberekben bizakodni.)

2.Antifóna

    Évközi (Az Úr az én erősségem * és dicsőségem, alleluja.)

    Nagyböjt (Az Úr az én erősségem * és dicsőségem.)

2.Zsoltár

    1 (Körülvettek mind a nemzetek, * de az Úr nevében porba sújtom őket.)

    2 (Nekem jöttek ütlegeltek, már-már elestem, * de az Úr felkarolt, és megsegített.)

    3 (Az Úr jobbja tett nagy dolgokat, † az Úr jobbja emelt föl engem, * az Úr jobbja művelt csodákat!)

3.Antifóna

    Évközi (Hálát adok, Uram, * mert meghallgattál engem, alleluja.)

    Nagyböjt (Hálát adok, Uram, * mert meghallgattál engem.)

3.Zsoltár

    1 (Tárjátok ki az igazak kapuit, * bemegyek, hogy áldjam az Urat.)

    2 (Hálát adok, mert meghallgattál engem, * te lettél szabadítóm.)

    3 (Adj nekünk, Uram, szabadulást, * adj nekünk, Uram, jólétet!)

    4 (Hálát adok neked, te vagy Istenem, * magasztallak, Istenem, téged!)

Ének

    ? (V: Szívemet tanításod felé fordítsd, Istenem,)

    Advent-de (V: A nemzetek félve tisztelik majd nevedet, Uram,)

    Advent-dél (Gondolj ránk, Urunk, hiszen szereted népedet,)

    Advent-du (V: Jöjj el, Urunk, ne késlekedjél:)

---- Vasárnap-Este ----

Himnusz

    1 (Fény alkotója, jó Urunk,)

    2 (reggelt estével összefogsz)

    3 (Kit vétek súlya földre ver,)

    4 (Ég ajtaját zörgesse meg,)

    5 (Add meg, kegyelmes jó Atya,)

1.Antifóna

    Évközi (Az Úr kinyújtja Sionból hatalma vesszejét, * és uralkodik mindörökké, alleluja.)

    Nagyböjt (Az Úr kinyújtja Sionból hatalma vesszejét, * és uralkodik mindörökké.)

    Húsvét (Mária Magdolna és a másik Mária elment, * hogy megnézze a sírt, alleluja.)

    Advent (Ujjongj, Sion leánya, és zengj éneket, Jeruzsálem népe, alleluja!)

1.Zsoltár

    1 (Így szólt az Úr az én Uramhoz: † „Jobbom felől foglalj helyet, * míg én ellenségeidet zsámolyul vetem lábad alá.”)

    2 (Kinyújtja az Úr Sionból hatalmad vesszejét: * „Ellenségedit közt uralkodjál!)

    3 (Megesküdött az Úr, és nem vonja vissza: * „Pap vagy te mindörökké Melkizedek rendje szerint.”)

2.Antifóna

    Évközi (Az Úr színe előtt * megrendült a föld, alleluja.)

    Nagyböjt (Az Úr színe előtt * megrendült a föld.)

    Húsvét (Gyertek, nézzétek a helyet, * ahol az Úr nyugodott, alleluja!)

    Advent (Eljön Krisztus, a mi Királyunk, a János hirdette eljövendő Bárány.)

2.Zsoltár

    1 (Amikor Izrael kivonult Egyiptomból, * Jákob háza a barbár nép közül,)

    2 (Ezt látva meghátrált a tenger árja, * és a Jordán vize visszafordult;)

    3 (Mi lelt téged, tenger, hogy meghátráltál, * és téged, Jordán vize, hogy megfordultál?)

    4 (Reszkess, te, föld, az Úr színe előtt, * Jákob Istenének színe előtt,)

3.Antifóna

    Évközi (Átvette uralmát Urunk, mindenható Istenünk, alleluja.)

    Nagyböjt (Krisztus meghalt a bűnökért, † az Igaz a bűnösökért, hogy Istenhez vezessen minket; * a test szerint ugyan megölték, de a lélek szerint életre kelt.)

    Húsvét (Jézus így szólt: ne féljetek! † Menjetek, vigyétek hírül testvéreimnek, hogy térjenek vissza Galileába, * ott majd viszontlátnak, alleluja.)

    Advent (Íme, hamarosan eljövök, és magammal hozom a jutalmat, hogy megfizessek kinek-kinek cselekedetei szerint.)

3.Kantikum

    1 (Alleluja.)

    2 (Alleluja.)

    3 (Alleluja.)

    4 (Alleluja.)

3.Kantikum - Nagyböjt

    1 (Krisztus értünk szenvedett, † nektek példát hagyva, * hogy az ő nyomdokait kövessétek.)

    2 (Ő sohasem vétkezett, * és szájában hamisságot nem találtak.)

    3 (A mi bűneinket maga fölvitte * saját testében a keresztfára,)

Ének (V: Áldott vagy, Urunk, * Az égbolt fölött.)

Fohászok

    Bev (Krisztus Urunk a Fő, mi pedig tagjai vagyunk. Imádjuk őt, és mondjuk hangos ujjongással:)

    1 (Üdvözítőnk, tedd Egyházadat az emberi nem egységének éltető szentségévé)

    2 (Állj mindenkor a pápával egységben levő püspökök testülete mellett,)

    3 (Add, hogy a keresztények veled, az isteni Fővel, minél szorosabban egyesüljenek,)

    4 (Adj békét a világnak,)

    5 (Juttasd a végső napon a feltámadás dicsőségét az elhunytaknak,)

Fohászok-Advent

    Bev (Jézus Krisztus, Megváltónkat, aki az út, az igazság és az élet, könyörögve kérjük:)

    1 (Jézus, a Magasságbeli Fia, akit Szűz Máriának Gábor főangyal hirdetett,)

    2 (Te vagy az Isten Szentje, akit az Előhírnök már megszületése előtt ujjongva köszöntött,)

    3 (Szabadító Jézusunk, akinek nevét angyal nyilatkoztatta ki Józsefnek, az igaz férfiúnak,)

    4 (Világ Világossága, akit Simeon és minden igaz ember várva várt,)

    5 (Felkelő Napunk, rólad jövendölte Zakariás, hogy eljössz hozzánk a magasságból,)

---- Vasárnap - Befejező ----

Antifóna

    Évközi (Szárnyával védve takargat, * nem kell félned az éjjeli rémtől.)

    Húsvét (Alleluja, alleluja, alleluja.)

Zsoltár

    1 (Aki a Fölséges oltalmában lakik, * a Mindenható árnyékában pihen,)

    2 (Megment ő téged a vadászok tőrétől * és a gonosz beszédtől.)

    3 (Essenek el bár ezren oldaladon, * és tízezren jobbod felől, * nem érhet téged semmi bántódás.)

    4 (Így nem ér semmi baj, * otthonodhoz nem közelíthet semmi csapás,)

    5 („Hűséges hozzám, azért megmenten, * oltalmazom, mert nevemet ismeri.)

Ének

    Évközi (V: Uram, * Kezedbe ajánlom lelkemet.)

    Húsvéti (Ez az a nap, amelyet az Úr adott, hogy ujjongjunk és örvendezzünk, alleluja.)

    Ének (V: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet. * Alleluja, alleluja.)

Antifóna (Te védj meg, Istenünk, ha virrasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat:)

Kantikum

    1 (Bocsásd el most, Uram, szolgádat, * szavaid szerint békességben,)

    2 (Őt adtad számunkra * csodájára minden népnek,)

    3 (Dicsőség az Atyának, a Fiúnak * és a Szentléleknek,)

---- Hétfő - Reggel ----

Himnusz

    1 (Fényességosztó, bőkezű,)

    2 (Igaz fényesség csak te vagy,)

    3 (hanem napnál is teljesebb)

    4 (Szív tisztasága győzze le)

    5 (Krisztus, kegyelmes nagy Király,)

1.Antifóna

    Évközi (Boldogok mindazok, * akik házadban laknak, Uram.)

    Húsvéti (Szívem és lelkem * áhítozik az élő Isten után, alleluja.)

1.Zsoltár

    1 (Mily kedves a te hajlékod, Seregek Ura! * Epedve sóvárog lelkem az Úr udvarába.)

    2 (Boldogok, akik házadban laknak, * és téged örökké magasztalnak.)

    3 (Amikor átvonulnak a tikkadt völgyön, forrás fakad ott, * mert áldással halmozza el a korai eső.)

    4 (Seregek Ura, Istene, hallgasd meg imámat, * fogadd füledbe, Jákob Istene!)

    5 (Bizony, egy nap a te házadban * ezernyi másnál többet ér.)

    6 (Mert az Úristen nap és védőpajzs, * kegyelmet oszt és dicsőséget.)

2.Antifóna

    Évközi (Így beszélnek: * Rajta, menjünk fel az Úr hegyére!)

    Húsvéti (Az Úr háza a magasságban van, * és hozzá özönlenek mind a nemzetek, alleluja.)

2.Kantikum

    1 (Ez történik majd a végső időkben: * Szilárdan áll az Úr házának hegye a hegyek fölött.)

    2 (Oda zarándokol a sok nép, és így beszél: † „Rajta, menjünk fel az Úr hegyére * és Jákob Istenének házába,)

    3 (Ő tesz igazságot a nemzetek között, * és mond ítéletet a sok népnek.)

3.Antifóna

    Évközi (Énekeljetek az Úrnak, * áldjátok nevét!)

    Húsvéti (Mondjátok a nemzeteknek: * az Úr uralkodik, alleluja!)

3.Zsoltár

    1a (Énekeljetek az Úrnak új éneket, * minden föld az Úrnak énekeljen!)

    1b (Mert nagy az Úr, és minden dicséretre méltó, * félelmetesebb az összes isteneknél.)

    2a (Adjatok az Úrnak, népek családjai, † adjatok az Úrnak dicsősége és tiszteletet, * ismerjétek el az Úr nevének dicsőségét.)

    2b (Színe előtt rendüljön meg az egész föld, * mondjátok a nemzeteknek: „Az Úr uralkodik!”)

    3 (Örvendjen az ég, ujjongjon a föld, † zúgjon a tenger egész teljessége, * örvendjen a mező is minden, ami rajta van.)

Ének

    Évközi (V: Áldott az Úr, * Örökkön-örökké.)

    Adventi (V: Fölötted, Jeruzsálem, * Ott ragyog az Úr.)

Fohászok

    Bev (Isten a világba helyezte az embert, hogy az ő dicsőségére végezze munkáját. Könyörögve kérjük:)

    1 (Istenünk, világmindenség Teremtője, áldunk téged,)

    2 (Tekints ránk, akik mindennapi munkánkat vállaljuk,)

    3 (Tedd mai munkánkat gyümölcsözővé testvéreink javára,)

    4 (Légy velünk és mindazokkal, akikkel találkozunk,)

---- Hétfő - Napközben ----

1.Antifóna (Boldogok, akik hallgatják az Isten szavát, * és hűségesek is maradnak hozzá!)

1.Zsoltár

    1 (Fölöttem lebegjen irgalmad, Uram, * és szabadításod, amit ígértél.)

    2 (Fogyni ne hagyd számból a hűség szavát, * ítéleteidben van reményem.)

    3 (Feléd tartva széles úton járok, * mert parancsaidat fürkészem.)

    4 (Föllelkesülök parancsaidtól, * mert örömöm telik bennük.)

2.Antifóna (Az én eledelem az, * hogy teljesítsem az Atya akaratát.)

2.Zsoltár

    1 (Vágyva vágytam az Úrra, * és ő lehajolt hozzám.)

    2 (Megrettenve látják ezt sokan, * és eltelnek az Úr iránt bizalommal.)

    3 (Sem véres, sem ételáldozat nem kellett neked, * fülemet azonban megnyitottad.)

3.Antifóna (Igazságodat hirdetem a nagy gyülekezetben, * ajkamat be nem zárom, Uram, jól tudod.)

    ? (Uram, ne vond meg tőlem irgalmadat, * szereteted és hűséged őrizzen szüntelen.)

    ? (Szabadíts meg, Uram, irgalmasan, * Uram, siess segítségemre!)

Ének (V: Istennél van szabadulásom és dicsőségem,)

---- Hétfő - Este ----

Himnusz

    1 (Fény szíve, fényár s kútfeje a fénynek,)

    2 (Mai nap gondját magunk mögött hagyva,)

    3 (Nap fénye eltűnt, leszállott az alkony,)

    4 (Mind ama vétket, amibe ma estünk,)

    5 (Menny Atyja, áldunk, Fiadat is egyben,)

1.Anitofóna

    Évközi (Az Úr szeme * rátekint a szegényre.)

    Húsvéti (Bízzatok, mert legyőztem a világot, * alleluja.)

1.Zsoltár

    1 (Az Úr a menedékem, miért mondjátok nekem: * „Menekülj a hegyekbe, mint a madár!”?)

    2 (A bűnösök már kifeszítik íjukat, † a nyílvesszőt a húrra tették, * hogy a sötétben elejtsék a tiszta szívűt.)

    3 (Szent templomában van az Úr, * az Úr trónja a mennyben áll!)

    4 (Az Úr megvizsgálja az igazat és a bűnöst, * utálja azt, aki az erőszakot kedveli.)

    5 (Az Úr igaz, és kedveli az igazságot, * és arcát meglátják az igazak!)

2.Antifóna

    Évközi (Boldogok a tiszta szívűek, * mert meglátják az Istent.)

    Húsvéti (Az igaz a te hajlékodban lakhat, * szent hegyeden pihenhet, alleluja.)

2.Zsoltár

    1 (Uram, a te hajlékodban ki lakhat? * A te szent hegyeden ki pihenhet?)

    2 (Aki feddhetetlenül él, és helyesen cselekszik, * akinek őszinte szíve gondolatja,)

    3 (aki a gonoszt semminek sem nézi, * ám becsüli az istenfélő embert,)

    4 (Aki így cselekszik, * soha meg nem inog.)

3.Antifóna

    Évközi (Fiában választott ki minket Isten, * hogy gyermekei legyünk.)

    Húsvéti (Ha majd fölemelnek a földről, * mindenkit magamhoz vonzok, alleluja.)

3.Kantikum

    1 (Áldott legyen az Isten, Urunk, Jézus Krisztus Atyja, * aki Krisztusban minden mennyei, lelki áldással megáldott minket.)

    2 (Benne választott ki a világ teremtése előtt, * hogy szentek és feddhetetlenek legyünk előtte.)

    3 (és magasztaljuk fölséges kegyelmét, * amellyel megajándékozott minket szeretett Fiában.)

    4 (Benne nyertük el vére által a megváltást, * bűneink bocsánatát,)

    5 (Tudtunkra adta jóságos tetszése szerint * akaratának titkos végzését:)

    6 (Elhatározta ugyanis, * hogy amikor eljön az idők teljessége,)

Ének (V: Imádságom * Szálljon eléd, Uram.)

Fohászok

    Bev (Jézust, aki nem hagyja el a benne bízókat, kérjük alázatos könyörgéssel:)

    1 (Krisztus Urunk, mennyei világosságunk, világosítsd meg fényeddel Egyházadat,)

    2 (Őrizd Egyházad papjait és szolgáit,)

    3 (Véreddel békét szereztél a világnak,)

    4 (Segítsd a házastársakat bőséges kegyelmeddel,)

    5 (Add meg minden megholtnak bűnei bocsánatát,)

---- Hétfő - Befejező ----

Antifóna

    Évközi (Uram, te hosszan tűrő * és könyörülő Isten vagy!)

    Húsvéti (Alleluja, alleluja, alleluja.)

Zsoltár

    1 (Fordulj hozzám, és hallgass meg, Uram, * mert gyámoltalan és szegény vagyok.)

    2 (Könyörülj rajtam, Uram; * látod, egész nap hozzád kiáltok.)

    3 (Imádságomat hallgasd meg, Uram, * könyörgésem szavára figyelj!)

    4 (Az istenek között nincs hozzád hasonló, Uram, * és műveidhez semmi sem fogható.)

    5 (Mutasd meg nekem utadat, Uram, * hogy igazságod szerint járjak.)

    6 (Magasztallak, Uram, Istenem, teljes szívemből, * és nevedet dicsőítem mindörökké,)

    7 (Istenem, kevélyek kelnek fel ellenem, † hatalmaskodók serege tör vesztemre, * de nem számolnak veled.)

    8 (Mutasd meg rajtam jóságod jelét; † hadd lássák gyűlölőim, és szégyenkezzenek, * mert te, Uram, megsegítesz és megvigasztalsz engem.)

Ének

    Évközi (V: Uram, * Kezedbe ajánlom lelkemet.)

    Húsvéti (V: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet. * Alleluja, alleluja.)

Antifóna

    Évközi (Te védj meg, Istenünk, ha virrasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat:)

    Húsvéti (Alleluja.)

Kantikum

    1 (Bocsásd el most, Uram, szolgádat, * szavaid szerint békességben,)

    2 (Őt adtad számunkra * csodájára minden népnek,)

    3 (Dicsőség az Atyának, a Fiúnak * és a Szentléleknek,)

---- Kedd - Reggel ----

Himnusz

    1 (Fény alkotója, Istenünk,)

    2 (Dereng az égnek alja már,)

    3 (Ágyunkból frissen felkelünk,)

    4 (Kérünk, Urunk, hogy testi vágy,)

    5 (Haragtól ment legyen szavunk,)

    6 (Szilárd elmével, józanul,)

    7 (Ezt add meg, kérünk, jó Atya,)

1.Antifóna

    Évközi (Világosságodat * és hűségedet küldd el, Uram!)

    Húsvéti (Ti Sion hegyéhez járultatok, * az élő Isten városához, alleluja.)

1.Zsoltár

    1 (Szolgáltass nekem igazságot, Istenem, † az istentelen néppel szemben védd ügyemet, * ments meg a gonosz és álnok emberektől!)

    2 (Mert te vagy az én megmentő Istenem, † miért taszítasz hát el magadtól? * Miért kell bánatban élnem, ellenségtől gyötörten?)

    3 (Világosságodat és hűségedet küldd el, † azok vezéreljenek engem * szent hegyedre, a te hajlékodba.)

    4 (Miért csüggedsz, lelkem, * miért vagy nyugtalan?)

2.Antifóna

    Évközi (Tetteitekkel * magasztaljátok a mindenség Királyát!)

    Húsvéti (Örömnapot ülve * dicsérjétek az Urat, alleluja.)

2.Kantikum

    1 (Nagy vagy, Uram, örökké, * a te uralmad mindörökké fennmarad.)

    2 (Áldjátok az Urat, ti, Izrael fiai, * a nemzetek színe előtt dicsérjétek,)

    3 (Megvert minket bűneink miatt, * de meg is gyógyít, mert jóságos.)

    4 (Én pedig rabságom földjén áldom őt, * mert megmutatta nagylelkűségét a bűnös népen.)

    5 (Én magam is egész szívvel * őbenne örvendezem.)

3.Antifóna

    Évközi (Derítsd föl ránk * arcod fényét, Urunk!)

    Húsvéti (Földünk megadta gyümölcsét; * örvendjenek és ujjongjanak a nemzetek, alleluja.)

3.Zsoltár

    1 (Könyörüljön rajtunk, és áldjon meg minket az Isten, * derítse föl ránk arcának fényét,)

    2 (Magasztaljanak téged a népek, Istenünk, * magasztaljanak az összes népek!)

    3 (Magasztaljanak téged a népek, Istenünk, * magasztaljanak az összes népek!)

    4 (Áldjon meg minket az Isten, * félve tisztelje őt a föld minden határa.)

Ének (V: Istenem, segítőm, * Akiben remélek.)

Fohászok

    Bev (Imádjuk Krisztust, aki vérével új népet szerzett magának, és kérjük:)

    1 (Királyunk és Üdvözítőnk, hallgasd meg Egyházadat, amely mai napját dicséreteddel kezdi,)

    2 (Reményünk és Erősségünk, tebenned van bizodalmunk,)

    3 (Lásd gyöngeségünket, és siess segítségünkre,)

    4 (Emlékezzél meg szegény és elhagyatott testvéreinkről,)

---- Kedd - Napközben ----

1.Antifóna (Azok a boldogok, * akik az Úr törvényeinek útján járnak.)

1.Zsoltár

    1 (Azok a boldogok, akiknek tökéletes az útjuk, * akik az Úr törvénye szerint élnek.)

    2 (Alávaló dolgot ezek nem művelnek, * hanem az ő útjain járnak.)

    3 (Adj jó irányt útjaimnak, * hogy mindig akaratodat kövessem.)

    4 (Azért adok hálát neked tiszta szívből, * mert igaz végzéseidre megtanítasz.)

2.Antifóna (Az Úr kimenti népét a rabságból, * és mi örvendezünk.)

2.Zsoltár

    1 (Az oktalan így gondolkodik magában: „Nincs Isten!” † Megromlottak, utálatos dolgokat művelnek, * aki jót cselekedne, senki sincs olyan.)

    2 (Mind rossz útra tértek, megromlottak mind, * nincs, aki jót tenne, nincs egyetlenegy sem.)

    3 (Nem fohászkodnak az Úrhoz, † de ott is reszketnek majd, * ahol nincs mitől félni,)

    4 (Bárcsak jönne már üdvösség Sionból Izraelnek! † Ha Isten kimenti népét a rabságból, * ujjong és örvend majd Isten minden választottja.)

3.Antifóna (Isten megsegít engem, * az Úr oltalmazója életemnek.)

3.Zsoltár

    1 (Istenem, a te nevedben szabadíts meg engem, * szolgáltass nekem igazságot hatalmaddal!)

    2 (Gőgös idegenek keltek föl ellenem, † hatalmasok törnek életemre, * akik Istent nem tartották szemük előtt.)

    3 (Készséges lélekkel áldozom neked, * magasztalom neved, Uram, mert jó vagy.)

---- Kedd - Este ----

Himnusz

    1 (Idők forrása és Ura!)

    2 (Lelkünkbe árassz tiszta fényt,)

    3 (Szunnyadjon el keblünk tüze,)

    4 (Ezt add meg, kérünk, jó Atya,)

1.Antifóna

    Évközi (Ha elfelednélek téged, ó, Jeruzsálem, * száradjon el a jobb kezem!)

    Húsvéti (Himnuszt daloljatok nekünk * Sion dalaiból, alleluja!)

1.Zsoltár

    1 (Babilon folyói mellett ültünk, és sírtunk, * és sírva Sionra emlékeztünk.)

    2 (Mert akik elhurcoltak minket, * dalt akartak hallani tőlünk.)

    3 (Hogyan dalolhatnánk az Úr énekét * idegen országban?)

    4 (Tapadjon ínyemhez a nyelvem, * ha nem emlékezem meg rólad,)

2.Antifóna

    Évközi (Angyalaid színe előtt * magasztallak, Istenem!)

    Húsvéti (A gyötrelmek közt te éltettél engem, * alleluja.)

2.Zsoltár

    1 (Hálát adok neked, Uram, teljes szívemből, * mert ajkam igéit meghallgattad.)

    2 (Amikor hozzád kiáltottam, meghallgattál, * megsokszoroztad lelkem erejét.)

    3 (Az Úr útjairól énekelnek, * mert nagy az Úr dicsősége!)

    4 (Ha gyötrelmek közt járok, te éltetsz engem, † ellenségeim haragja ellen kezedet kinyújtod, * és jobbod megszabadít engem.)

3.Antifóna

    Évközi (Méltó a Bárány, akit megöltek, * hogy övé legyen a dicsőség és a tisztelet.)

    Húsvéti (Tiéd, Uram, a fönség és a hatalom, * a dicsőség és a győzelem, alleluja.)

3.Kantikum

    1 (Méltó vagy, Urunk, Istenünk, * hogy a dicsőség, a tisztelet és a hatalom a tied legyen,)

    2 (Méltó vagy, Uram, hogy átvedd a könyvet, * és feltörd pecsétjeit,)

    3 (Méltó a Bárány, akit megöltek, † hogy övé legyen a hatalom, a gazdagság és a bölcsesség, * az erő, a tisztelet, a dicsőség és az áldás!)

Ének (V: Uram, * Igéd örökké megmarad.)

Fohászok

    Bev (Istenünk, rendelésedből a remény élteti népedet. Kiáltsuk ezért hangos örömmel:)

    1 (Hálát adunk neked, Urunk, mert Krisztusban végtelen gazdagok lettünk)

    2 (Istenünk, kezedben van a hatalmasok szíve. Bölcsességed irányítsa az államok vezetőit a kormányzásban,)

    3 (Te adod meg a művészeknek, hogy tehetségükkel fényes ragyogásodat tükrözzék,)

    4 (Te nem engeded, hogy nagyobb kísértés érjen, mint amilyent el tudunk viselni;)

    5 (Fiad által megígérted az embereknek, hogy az utolsó napon életre támadnak,)

---- Kedd - Befejező ----

Antifóna

    Évközi (Ne rejtsd el előlem arcodat, * mert csak benned bízom!)

    Húsvéti (Alleluja, alleluja, alleluja.)

Zsoltár

    1 (Hallgasd meg, Uram, imádságomat, † te hűséges vagy, figyelj könyörgő szavamra, * igazságos vagy, hallgass meg engem!)

    2 (Az ellenség üldözőbe vett, † életemet a földre tiporja, * sötétségbe taszít, mint régen megholtakat.)

    3 (A régmúlt napokra emlékezem, †.végiggondolom minden tettedet, *.elmélkedem azon, amit kezed művelt.)

    4 (Siess, hallgass meg, Uram, * már a lelkem is eleped.)

    5 (Hadd halljam minden reggel, hogy jóságos vagy, * mert csak benned bízom.)

    6 (Ellenségeimtől ments meg, Uram, * nálad keresek oltalmat.)

    7 (Neved miatt, Uram, életemet tartsd meg, * gyötrelmeimből a te igazságod szerint vezess ki engem!)

Ének

    Évközi (V: Uram, * Kezedbe ajánlom lelkemet.)

    Húsvéti (V: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet. * Alleluja, alleluja.)

Antifóna

    Évközi (Te védj meg, Istenünk, ha virrasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat:)

    Húsvéti (Alleluja.)

Kantikum

    1 (Bocsásd el most, Uram, szolgádat, * szavaid szerint békességben,)

    2 (Őt adtad számunkra * csodájára minden népnek,)

    3 (Dicsőség az Atyának, a Fiúnak * és a Szentléleknek,)

---- Szerda - Reggel ----

Himnusz

    1 (Ég Alkotója, Istenünk,)

    2 (Ím, szertefoszlik már az éj,)

    3 (A felkelő nap int nekünk:)

    4 (Kerüljük el, mi léhaság,)

    5 (De míg a nap nyugodni száll,)

    6 (Ezt add meg, kérünk, jó Atya,)

1.Antifóna

    Évközi (Istenem, szent a te utad; * ki olyan nagy isten, mint a mi Istenünk?)

    Húsvéti (Megláttak téged a vizek, Istenem; * átvezetted a tengeren népedet, alleluja.)

1.Zsoltár

    1 (Hangos szóval az Úrhoz kiáltok, * Istenhez kiáltok, és ő figyel reám.)

    2 (Te tartod ébren szempilláimat, * zavart vagyok, szólni sem tudok.)

    3 (Vajon mindörökre eltaszít az Úr, * sosem lesz már megbékéltebb?)

    4 (És azt mondtam: „Onnét van sajgó sebem, * hogy az Úr keze most másként érint!”)

    5 (Isten, szent a te utad, * ki olyan nagy isten, mint a mi Istenünk?)

    6 (Megláttak téged a vizek, Istenem, † megláttak a vizek, és megremegtek, * a mély vizek megrendültek.)

    7 (Utad a tengeren át vezetett, † ösvényed a nagy vizeken, * de lábad nyomát nem láthatta senki.)

2.Antifóna

    Évközi (Boldog az az ember, * aki igazságban jár, és igazat beszél.)

    Húsvéti (Szemeink teljes díszben * látják majd a Királyt, alleluja.)

2.Kantikum

    1 (Halljátok meg, távol élők, mit tettem én, * ismerjétek meg, közel lakók, az én hatalmamat!)

    2 (Aki igazságban jár, és igazat beszél, † aki megveti a zsarolással szerzett nyereséget, * és elhárítja kezével a megvesztegetést,)

    3 (Magasságban fog az lakni, * kősziklák csúcsán talál menedéket.)

3.Antifóna

    Évközi (Mondjatok éneket * az Úr s Király előtt!)

    Húsvéti (Minden ember meglátja * az Isten üdvösségét, alleluja.)

3.Zsoltár

    1 (Zengjetek új éneket az Úrnak, * mert csodálatra méltó, amit művelt.)

    2 (Diadalt aratott jobbjával, * szentséges karjának erejével.)

    3 (Emlékezetbe idézte jóságát és hűségét * Izrael népe iránt.)

    4 (Minden földek, zengjetek az Úrnak öröméneket, * ujjongjatok és énekeljetek!)

    5 (Zúgjon a tenger és ami betölti, * a földkerekség és ami rajta él.)

Ének (V: Áldom az Urat * Minden időben.)

Fohászok

    Bev (Áldott legyen üdvözítő Istenünk, aki megígérte, hogy a világ végéig mindennap Egyházával marad. Adjunk hálát neki, és kérjük:)

    1 (Maradj velünk, Urunk, egész nap,)

    2 (Mai napunkat neked szenteljük,)

    3 (Add, Urunk, hogy egész napunk folyamán téged sugározzunk,)

    4 (Szentlelked irányítsa szívünket és ajkunkat,)

---- Szerda - Napközben ----

1.Antifóna (Bő áldásunk vagy nekünk, Uram; * taníts meg tetszésed szerint élnem.)

1.Zsoltár

    1 (Bűntől az ifjú hogyan tisztíthatja meg útját? * Csak úgy, ha megtartja tanításodat.)

    2 (Beírtam szívem rejtekébe intéseidet, * hogy ne vétkezzem ellened.)

    3 (Beszédes ajkamon szüntelen * a te ajkad igéit ismételgetem.)

    4 (Bensőmben törvényeidet forgatom, * elmélkedem útjaidról.)

2.Antifóna (Félelem és rettegés szállt rám; * figyelj rám és hallgass meg engem, Uram!)

2.Zsoltár

    1 (Hajlítsd füledet imádságomra, Istenem, † ne rejtőzz el kérésem elől, * figyelj rám, és hallgass meg engem!)

    2 (Zilált vagyok elmélkedésemben, és zavart vagyok * az ellenség hangoskodása és a bűnösök gyötrése miat.)

    3 (És így szóltam: † „Bár szárnyaim lennének, mint a galambnak, * hogy elrepülnék, és megnyugodnék!)

    4 (Szórd szét őket, Uram, zavard össze nyelvüket, * látom, hogy pártoskodás dúl az egész városban.)

3.Antifóna (Istenhez kiáltok, * és az Úr megszabadít engem.)

3.Zsoltár

    1 (Mert hogyha ellenségem átkozna engem, * az még elviselném.)

    2 (De most Istenhez kiáltok, * és az Úr megszabadít engem.)

    3 (Nem lehet rajtuk változtatni, * nincs bennük istenfélelem.)

    4 (Vesd az Úrra gondodat, † ő majd gondoskodik rólad; * és nem engedi soha, hogy az igaz meginogjon!)

    5 (De ezeket, Istenem, te elveted, * a pusztulás gödrébe szórod.)

Ének (V: Jó dolog az Urat áldani,)

---- Szerda - Este ----

Himnusz

    1 (A nap lenyugszik csendesen;)

    2 (Ámulva néz a föld fia,)

    3 (És míg sötétség leple hull)

    4 (Igédnek fénye boldogít,)

    5 (Nap ő,amelynek kelte nincs,)

    6 (Urunk, egykor majd minket is)

1.Antifóna

    Évközi (Világosságom és üdvösségem az Isten, * kitől félnék?)

    Húsvéti (Isten jobbja fejedelemmé és Megváltóvá emelte Jézust, * alleluja.)

1.Zsoltár

    1 (Világosságom és üdvösségem az Isten, * kitől félnék?)

    2 (Ha a gonoszok rám törnek, * hogy felfalják testemet,)

    3 (Csak egyet kérek az Úrtól, egy a vágyam: * hogy az Úr házában lakjam életem minden napján,)

    4 (Mert sátrában rejt el engem a balsors idején, † búvóhelyet ad hajlékának rejtekén, * kősziklára állít engem.)

2.Antifóna

    Évközi (A te arcodat keresem, Uram; * ne fordulj el tőlem!)

    Húsvéti (Hiszem, hogy meglátom az Úr javait * az élők országában, alleluja.)

2.Zsoltár

    1 (Halld meg, Uram, hívó hangomat, * könyörülj rajtam, és hallgass meg engem!)

    2 (Ne rejtsd el előlem arcodat, * ne fordulj el haragodban szolgádtól!)

    3 (Ösvényedre taníts meg, Uram, * ellenségeim miatt vezess igaz úton.)

    4 (De én hiszem, hogy meglátom az Úr javait * az élők országában.)

3.Antifóna

    Évközi (Ő az egész teremtés elsőszülöttje, * övé az elsőség mindenben.)

    Húsvéti (Belőle, általa és benne van minden; * dicsőség neki mindörökre, alleluja.)

3.Kantikum

    1 (Adjunk hálát az Atyaistennek, aki minket arra méltatott, * hogy részünk legyen a szentek fényességében.)

    2 (Ő a láthatatlan Isten képmása, * az egész teremtés elsőszülöttje,)

    3 (Általa és érte teremtetett minden, † ő előbb van mindennél, * és benne áll fönn minden.)

    4 (Mert úgy tetszett az Atyának, † hogy benne lakjék az egész teljesség, * és általa békítsen ki magával mindent,)

Ének (V: Óvj engem, Uram, * Mint szemed fényét.)

Fohászok

    Bev (Kedves testvéreim, ujjongva köszöntsük Istenünket, aki atyai örömmel adja jótéteményeit népének. Kérjük őt buzgó lélekkel: Urunk, add bőséges kegyelmedet és békédet!)

    1 (Örök Istenünk, neked ezer év csak annyi, mint a tegnapi nap, amely elmúlt,)

    2 (Adj mennyei kenyeret a népnek, hogy ne éhezzék,)

    3 (Add, hogy híveid az odafönt valókat keressék és abban találják örömüket,)

    4a (Küldj nekünk, Urunk, kedvező időjárást,)

    4b (Óvj meg minket, Urunk, minden veszélytől,)

    5 (Mutasd meg arcodat a megholtaknak,)

---- Szerda - Befejező ----

1.Antifóna

    Évközi (Légy védelmező Istenem * és menedéket adó házam!)

    Húsvéti (Alleluja, alleluja, alleluja.)

1.Zsoltár

    1 (Te vagy, Uram, én reményem, † ne hagyj soha szégyent érnem, * igazságodban szabadíts meg engem!)

    2 (Erősségem és menedékem valóban te vagy, * neved miatt vezess és irányíts engem!)

    3 (Uram, kezedbe ajánlom lelkemet; * megváltottál engem, hűséges Istenem!)

2.Antifóna

    Évközi (A mélységből kiáltok, Uram hozzád!)

    Húsvéti (Alleluja, alleluja, alleluja!)

2.Zsoltár

    1 (A mélységből kiáltok, Uram, hozzád, * Istenem, figyelj a szómra!)

    2 (Ha bűneinket, Uram, felrovod, * Uram, ki az, aki előtted megállhat?)

    3 (Remélek az Úrban, benne remél a lelkem, * és bízom ígéretében.)

    4 (Lelkem várja az Urat, * jobban, mint éji őr a hajnalt.)

Ének

    Évközi (V: Uram, * Kezedbe ajánlom lelkemet.)

    Húsvéti (V: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet. * Alleluja, alleluja.)

Antifóna

    Évközi (Te védj meg, Istenünk, ha virrasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat:)

    Húsvéti (Alleluja.)

Kantikum

    1 (Bocsásd el most, Uram, szolgádat, * szavaid szerint békességben,)

    2 (Őt adtad számunkra * csodájára minden népnek,)

    3 (Dicsőség az Atyának, a Fiúnak * és a Szentléleknek,)

---- Csütörtök - Reggel ----

Himnusz

    1 (Már kél a fénynek csillaga:)

    2 (Nyelvünket fogja fékre ma:)

    3 (Lakjék szívünkben tisztaság,)

    4 (hogy majd a nap ha távozott,)

    5 (Dicsérjük az örök Atyát,)

1.Antifóna

    Évközi (Hadd halljam minden reggel, * hogy jóságos vagy, Uram!)

    Húsvéti (Neved miatt, Uram, * életemet megtartod, alleluja.)

1.Zsoltár

    1 (Hallgasd meg, Uram, imádságomat, † te hűséges vagy, figyelj könyörgő szavamra, * igazságos vagy, hallgass meg engem!)

    2 (Az ellenség üldözőbe vett, † életemet a földre tiporja, * sötétségbe taszít, mint a régen megholtakat.)

    3 (A régmúlt napokra emlékezem, † végiggondolom minden tettedet, * elmélkedem azon, amit kezed művelt.)

    4 (Siess, hallgass meg, Uram, * már a lelkem is eleped.)

    5 (Ellenségeimtől ments meg, Uram, * nálad keresek oltalmat.)

2.Antifóna

    Évközi (Az Úr elárasztja * Jeruzsálemet békességgel, mint folyammal.)

    Húsvéti (Viszontlátlak benneteket, * s akkor majd örül a szívetek, alleluja.)

2.Kantikum

    1 (Örvendjetek Jeruzsálemmel, és ujjongjatok benne, * mind, akik őt szeretitek!)

    2 (Mert azt mondja az Úr: † „Íme, én elárasztom őt * a békességgel, mint folyammal;)

    3 (Ölben hordoznak majd titeket, * és térden ringatva becézgetnek;)

    4 (Ezt látva, örvendezik szívetek, * és mint a fű, csontotok is új életre sarjad!)

3.Antifóna

    Évközi (Énekeljetek az Úrnak, * Istenünket magasztalni gyönyörűség.)

    Húsvéti (Újra fölépíti az Úr Jeruzsálemet, * és meggyógyítja a megtört szívűeket, alleluja.)

3.Zsoltár

    1 (Áldjátok az Urat, mert jó őt dicsérni, * Istenünknek kedves a dicséret.)

    2 (Újra fölépíti Jeruzsálemet az Úr, * Izrael szétszórt fiait egybegyűjti.)

    3 (A csillagokat számon tartja, * és nevén szólítja valamennyit.)

    4 (Énekeljetek az Úrnak hálaéneket, * muzsikáljatok Istenünknek zengő hárfán.)

    5 (Ő ad az állatoknak eledelt, * a hollófiaknak is, mikor hozzá sírnak.)

Ének (V: Hajnalig, Uram, * Rólad elmélkedem.)

Fohászok

    Bev (Magasztaljuk Istent, akitől népének üdvössége származik, és mondjuk: Urunk, te vagy az életünk!)

    1 (Áldott vagy, Urunk Jézus Krisztus Atyja, aki nagy irgalmaddal élő reménységre újjáteremtettél bennünket)

    2 (Aki a képedre és hasonlatosságodra teremtett embert Jézus Krisztusban újjáalkottad,)

    3 (Irigységtől és gyűlölettől megsebzett szívünket)

    4 (Adj a mai napon a munkásoknak munkát, az éhezőknek kenyeret, a szomorúaknak örömet,)

---- Csütörtök - Napközben ----

1.Antifóna (Az Úrhoz kiáltottam, * és ő meghallgatott engem.)

1.Zsoltár

    1 (Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, * és ő meghallgatott engem.)

    2 (Ments meg, Uram, a hazug ajkaktól * és az álnok nyelvtől!)

    3 (Ó, jaj nekem, idegen földön bujdosom, * pusztai nép sátraiban lakom.)

2.Antifóna (Az Úr megőriz * jártodban-keltedben.)

2.Zsoltár

    1 (Tekintetem a hegyek felé emelem, * honnét is jöhetne segítségem?)

    2 (Ő nem hagyja, hogy meginogjon lábad, * nem szunnyad az, aki őriz téged.)

    3 (Az Úr a te őrződ, † az Úr oltalmaz téged, * ő áll jobbod felől.)

    4 (Megvéd az Úr minden bajtól, * és megőrzi lelkedet.)

3.Antifóna (Örvendeztem annak, * amit mondtak nékem.)

3.Zsoltár

    1 (Örvendeztem, amikor azt mondták nekem: * „az Úr házába fölmegyünk.”)

    2 (Jeruzsálem jól megépült város, * részei szépen egybeillenek.)

    3 (Jeruzsálemre békét esdjetek! * Béke legyen azzal, aki szeret téged!)

    4 (Testvéreim és barátaim miatt így könyörgök: * „Békesség tevéled!”)

Ének (V: Uram, én tebenned bízom,)

---- Csütörtök - Este ----

Himnusz

    1 (Isten, ki fényben tündökölsz,)

    2 (Az esti csillag feldereng,)

    3 (Téged, fölséged Istenünk,)

    4 (Ne lepje elménket homály,)

    5 (Ezt add meg, kérünk, jó Atya,)

1.Antifóna

    Évközi (Hozzád kiáltottam, és meggyógyítóttál, Uram; * téged áldalak örökké.)

    Húsvéti (Gyászomat örömre fordítottad, * alleluja.)

1.Zsoltár

    1 (Magasztallak, Uram, mert megmentettél, * nem hagytad, hogy ujjongjanak rajtam ellenségeim.)

    2 (Zsoltárt zengjetek az Úrnak, ti, az ő szentjei, * áldjátok szent emlékezetét,)

    3 (Így szóltam magamban bízva: * „Sohasem fogok meginogni!”)

    4 („Véremből mi hasznod lenne, * hogyha sírba szállnék?)

    5 (Gyászomat örömre fordítottad, * széttépted szőrzsákomat, és örömbe öltöztettél,)

2.Antifóna

    Évközi (Boldog az az ember, * akinek az Úr nem számítja be vétkét.)

    Húsvéti (Fia halála * kiengesztelte Istent velünk, alleluja.)

2.Zsoltár

    1 (Boldog, akinek gonoszsága megbocsátva, * és akinek bűnét eltörölték.)

    2 (Elhallgattam, csontjaim is kiszáradtak, * míg egész nap kiáltoztam.)

    3 (Bűnömet eléd tártam, * nem rejtettem el vétkemet előled.)

    4 (Ezért fohászkodik hozzád az igaz ember * a megpróbáltatás idején.)

    5 („Értelmet adok neked, és megtanítalak a helyes útra, * szemem rajtad nyugszik.)

    6 (Sok szenvedés vár a gonoszokra, * de aki az Úrban bízik, azt ő szeretettel veszi körül.)

3.Antifóna

    Évközi (Hatalmat, tiszteletet és uralkodást adott neki az Úr, * minden nép az ő szolgája lesz.)

    Húsvéti (Ki hasonló hozzád a hősök közt, Uram, * ki hasonló hozzád, te szentségben dicső? Alleluja.)

3.Zsoltár

    1 (Hálát adunk neked, * mindenható Urunk, Istenünk,)

    2 (Háborognak a nemzetek, * de eljött az ideje haragodnak és az ítéletnek a holtak fölött.)

    3 (Eljött Istenünk üdvössége, ereje és országa, * és Fölkentjének királysága,)

    4 (Legyőzték őt a Bárány vérével, * és tanúságuk igéjével.)

Ének (V: Táplált minket az Úr * A búza legjavából.)

Fohászok

    Bev (Dicsérjük Istenünket! Ő a mi segítségünk, benne van minden reményünk. Hívjuk őt áhítattal és hangos szóval: Tekints, Urunk, gyermekeidre!)

    1 (Urunk, Istenünk, te örök szövetséget kötöttél népeddel,)

    2 (Tartsd meg az egész papi rendet az irántad való teljes szeretetben,)

    3 (Add, hogy mindig veled együtt építsük földi hazánkat,)

    4 (Küldj munkásokat aratásodba,)

    5 (Elhunyt rokonainkat és jótevőinket fogadd be szentjeid közé,)

---- Csütörtök - Befejező ----

Antifóna

    Évközi (Testem elnyugszik * reménységben.)

    Húsvéti (Alleluja, alleluja, alleluja.)

Zsoltár

    1 (Oltalmazz engem, Istenem, * mert én benned bízom.)

    2 (Így szólok az Úrhoz: „Istenem vagy nekem, * nincs más javam rajtad kívül.”)

    3 (Bajt bajra tetéznek maguknak, *.akik idegen istenek után futnak.)

    4 (Az Úr az én örökrészem és kelyhem, * te irányítod, Uram, sorsomat.)

    5 (Áldom az Urat, mert tanácsot ad nekem, * még éjszaka is a jóra int engem bensőm.)

    6 (Mert nem hagyod lelkemet a holtak honában, * és nem engeded, hogy pusztulást lásson szented.)

Ének

    Évközi (V: Uram, * Kezedbe ajánlom lelkemet.)

    Húsvéti (V: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet. * Alleluja, alleluja.)

Antifóna

    Évközi (Te védj meg, Istenünk, ha virrasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat:)

    Húsvéti (Alleluja.)

Kantikum

    1 (Bocsásd el most, Uram, szolgádat, * szavaid szerint békességben,)

    2 (Őt adtad számunkra * csodájára minden népnek,)

    3 (Dicsőség az Atyának, a Fiúnak * és a Szentléleknek,)

---- Péntek - Reggel ----

Himnusz

    1 (Örök tündöklő Napvilág,)

    2 (a felkelőknek jobbod add,)

    3 (A hajnalcsillag már ragyog,)

    4 (Maradjon bennünk ez a fény,)

    5 (Lelkünkben, mint élő gyökér,)

    6 (Krisztus, kegyelmes nagy Király,)

1.Antifóna

    Évközi (Neked tetsző áldozatot hoznak * oltárodra, Uram.)

    Húsvéti (Emlékezzél meg rólam, Uram, Istenem, * amikor eljön uralmad, alleluja.)

1.Zsoltár

    1 (Könyörülj rajtam, Istenem, * szerető jóságod szerint,)

    2 (Gonoszságomat belátom, * bűnöm előttem lebeg szüntelen.)

    3 (Íme, én bűnben születtem, * anyám már vétekben fogant engem.)

    4 (Hints meg izsóppal, és tiszta leszek, * moss meg, és fehérebb leszek, mint a hó!)

    5 (Fordítsd el bűneimtől arcodat, * és töröld el minden vétkem.)

    6 (Ne taszíts el színed elől, * és szent lelkedet ne vond meg tőlem!)

    7 (A vétkeseknek megmutatom utadat, * és a bűnösök hozzád térnek.)

    8 (Nyisd meg, Uram, ajkamat, * hogy dicséretedet hirdesse szavam!)

    9 (Jóságodban, Uram, tégy jót Sionnal, * építsd fel újra Jeruzsálem falait!)

2.Antifóna

    Évközi (Örvend, Jeruzsálem, * mert általad idegyűlnek mind az Úrhoz.)

    Húsvéti (Jeruzsálem, Isten városa, * tündöklő fényben ragyogsz majd, alleluja.)

2.Kantikum

    1 (Áldjátok az Urat, összes választottai, * örömnapot ülve dicsérjétek őt!)

    2 (Adj hálát az Úrnak a vett jókért, * és áldjad a mindenség Királyát,)

    3 (Tündöklő fényben ragyogsz majd, * és a föld minden határa neked hódol.)

    4 (Szentélynek tekintik a földedet, * és az Úr nagy nevét itt hívják segítségül.)

    5 (Boldogok, akik téged szeretnek, * és akik örvendeznek békességedben.)

3.Antifóna

    Évközi (Járuljatok az Úr színe elé * vidám énekszóval!)

    Húsvéti (Szolgáljatok az Úrnak * örvendezve, alleluja.)

3.Zsoltár

    1 (Ujjongjatok az Úrnak, minden földek, * szolgáljatok az Úrnak örvendezve;)

    2 (Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, † ő alkotott minket, övéi vagyunk, * háza népe és legelőjének nyája.)

    3 (Őt magasztalva lépjetek be kapuján, † énekelve vonuljatok hajlékába, * adjatok hálát neki, és áldjátok nevét,)

Ének (V: Add, hogy már korán reggel * Tapasztaljam jóságodat!)

Fohászok

    Bev (Imádjuk Krisztus Urunkat, aki szent keresztje által üdvösséget hozott az emberiségnek, és mondjuk áhítattal: Urunk, mutasd meg nekünk nagy irgalmasságodat!)

    1 (Krisztus Urunk, napunk és világosságunk! Ragyogtasd ránk fényességed sugarát,)

    2 (Őrködj gondolataink, szavaink és cselekedeteink felett,)

    3 (Fordítsd el bűneinktől arcodat,)

    4 (Kereszted és feltámadásod által)

---- Péntek - Napközben ----

1.Antifóna (Aki a mennyben élsz, * könyörülj rajtunk!)

1.Zsoltár

    1 (Szememet hozzád emele, * hozzád, aki a mennyben élsz.)

    2 (Amint a szolga szeme gazdája kezére figyel, * s a szolgáló szeme úrnője kezére,)

    3 (Könyörülj rajtunk, Uram, könyörülj rajtunk, * mert torkig vagyunk a gyalázattal.)

2.Antifóna (Az Úr a mi segítségünk, * aki az eget és a földet alkotta.)

2.Zsoltár

    1 (Ha nem lett volna az Úr velünk, vallja meg most Izrael, † ha nem lett volna az Úr velünk, * amikor ránk támadtak az emberek:)

    2 (De áldott az Úr, * aki nem adott minket foguk martalékául.)

    3 (Az Úr a mi segítségünk, * aki az eget és a földet alkotta.)

3.Antifóna (Körülkarolja népét az Úr * most és mindörökké.)

3.Zsoltár

    1 (Aki az Úrban bízik, akár a Sion hegy, * megmarad örökre rendületlenül.)

    2 (Jeruzsálemet hegyek övezik, † így karolja körül népét az Úr, * most és mindörökké.)

    3 (Tégy jót, Uram, a jókkal * és az igaz szívűekkel.)

Ének (V: Könyörületes az Úr, és jóságos,)

---- Péntek - Este ----

Himnusz

    1 (A nappalból egy óra még,)

    2 (E nap munkája véget ért,)

    3 (Kiket most bérük vonz feléd,)

    4 (Krisztus Király, zengjen neked,)

1.Antifóna

    Évközi (Uram, mentsd meg életemet a haláltól, * és lábamat az elbukástól.)

    Húsvéti (Az alvilág csapdáiból * kimentette életemet az Úr, alleluja.)

1.Zsoltár

    1 (Szeretem az Urat, * mert meghallgatta esdeklő szavamat.)

    2 (A halál kötelékei körülfontak engem, * és elértek az alvilág csapdái.)

    3 (Igazságos az Úr és jóságos, * irgalmas hozzánk a mi Istenünk.)

    4 (Lelkem, nyugodj meg újra, * mert az Úr jót tett veled.)

2.Antifóna

    Évközi (Segítséget csak az Úrtól kaphatok, * aki az eget és a földet teremtette.)

    Húsvéti (Az Úr úgy óvta népét, * mint szeme világát, alleluja.)

2.Zsoltár

    1 (Tekintetem a hegyek felé emelem, * honnét is jöhetne segítségem?)

    2 (Ő nem hagyja, hogy meginogjon lábad, * nem szunnyad az, aki őriz téged.)

    3 (Az Úr a te őrződ, † az Úr oltalmaz téged, * ő áll jobbod felől.)

    4 (Megvéd az Úr minden bajtól, * és megőrzi lelkedet.)

3.Antifóna

    Évközi (Hűségesek és igazak útjaid, * nemzetek Királya!)

    Húsvéti (Az Úr az én erősségem és dicsőségem, * ő lett az én szabadítóm, alleluja.)

3.Kantikum

    1 (Nagy és csodálatos minden műved, * mindenható Urunk, Istenünk.)

    2 (Ki ne félne, tisztelne téged, Urunk, * ki ne dicsérné nevedet?)

Ének

    1 (V: Krisztus meghalt a mi bűneinkért, * Hogy Istenhez vezessen minket.)

Fohászok

    Bev (Áldjuk Krisztus Urunkat, aki jóságos irgalmával letörli a sírók könnyeit. Szeretettel kérjük őt: Irgalmazz, Urunk, népednek!)

    1 (Krisztus Urunk, te az alázatosokat vigasztalod,)

    2 (Halld meg, irgalmas Istenünk, a haldoklók sóhajtását,)

    3 (Minden száműzött ismerje meg gondviseléseddet,)

    4 (Akik szánalmasan vergődnek a bűnben, hajoljanak meg szereteted előtt,)

    5 (Üdvözítsd jóságosan elhunyt testvéreinket,)

---- Péntek - Befejező ----

Antifóna

    Évközi (Uram, éjjel-nappal * tehozzád kiáltok!)

    Húsvéti (Alleluja, alleluja, alleluja.)

Zsoltár

    1 (Uram, szabadító Istenem, * éjjel-nappal tehozzád kiáltok.)

    2 (Mert a lelkem tele gyötrelemmel, * életem közel van a holtak országához.)

    3 (A halottak között van a fekhelyem, * mint aki megsebesítve a sírban alszik,)

    4 (A verem mélyére vetettél, * a sötétségbe és a halál árnyékába.)

    5 (Ismerőseimet távol tartod tőlem, * utálatossá tettél előttük.)

    6 (Uram, egész nap hozzád kiáltok, * és kezemet feléd tárom.)

    7 (Vajon irgalmadat hirdeti valaki a sírban, * vagy hűségedet a pusztulás helyén?)

    8 (De én hozzád kiáltok, Uram, * már kora reggel eléd siet imádságom.)

    9 (Nyomorult vagyok, és halálra vált ifjúkorom óta, * megzavart és földre nyomott csapásaid súlya.)

    10 (Hullámzik körülöttem egész nap, mint az árvíz, * már-már összecsap fölöttem.)

Ének

    Évközi (V: Uram, * Kezedbe ajánlom lelkemet.)

    Húsvéti (V: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet. * Alleluja, alleluja.)

Antifóna

    Évközi (Te védj meg, Istenünk, ha virrasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat:)

    Húsvéti (Alleluja.)

Kantikum

    1 (Bocsásd el most, Uram, szolgádat, * szavaid szerint békességben,)

    2 (Őt adtad számunkra * csodájára minden népnek,)

    3 (Dicsőség az Atyának, a Fiúnak * és a Szentléleknek,)

---- Szombat - Reggel ----

Himnusz

    1 (A napfény újból felragyog,)

    2 (Mert Krisztus által alkotott)

    3 (Te hívők biztos fénye vagy,)

    4 (Atyánk, kinek nincs kezdete,)

1.Antifóna

    Évközi (Téged kutat szemem * a virradat előtt.)

    Húsvéti (Irgalmas jóságod szerint * éltess engem, Uram, alleluja.)

1.Zsoltár

    1 (Teljes szívemből kiáltok, hallgass meg, Uram, * parancsaidat én megtartom.)

    2 (Téged szólít kiáltásom már hajnal előtt, * mert nagyon reménykedem igéidben.)

    3 (Tekints jóságodban könyörgésemre, Uram, * ítéleteid szerint éltess engem!)

    4 (Te azonban közel vagy, Uram, * minden intelmed maga a hűség.)

2.Antifóna

    Évközi (Az Úr lett az én erősségem és dicsőségem, * ő lett az én szabadítóm.)

    Húsvéti (Akik győzedelmeskedtek, * az Isten szolgájának, Mózesnek és a Báránynak énekét énekelték, alleluja.)

2.Zsoltár

    1 (Daloljunk az Úrnak, † mert fölséges és dicsőséges, * lovat és lovast a tengerbe taszított.)

    2 (Ő az én Istenem, dicsőítem őt, * magasztalom, mert atyáim Istene.)

    3 (Haragod leheletétől feltorlódtak a vizek, † a tornyosuló hullámok megálltak, * az örvények a tenger mélyén összegyűltek.)

    4 (kirántom kardomat, * kezem elpusztítja őket!”)

    5 (Ki olyan fölséges, mint te vagy szentélyedben, * félelmetes, dicsőséges, csodákat cselekvő?)

    6 (Bevezeted, és örökséged hegyére költözteted népedet, * erős lakhelyedre, amelyet te építettél,)

3.Antifóna

    Évközi (Dicsérjétek az Urat, minden népek!)

    Húsvéti (Erős fölöttünk * az ő irgalma, alleluja.)

3.Zsoltár

    1 (Dicsérjétek az Urat, minden népek, * magasztaljátok őt, minden nemzetek.)

Ének (V: Hozzád kiáltok, Uram, * te vagy az én menedékem.)

Fohászok

    Bev (Áldjuk Krisztus Urunkat, aki minden tekintetben hasonlóvá lett hozzánk, testvéreihez, hogy Istennél irgalmas és hűséges főpapunk legyen. Kérjük őt, és mondjuk: Urunk, halmozz el minket szereteted kincseivel!)

    1 (Igazság Napja, neked szenteljük mai napunkat,)

    2 (Áldunk a mai nap minden órájában,)

    3 (Édesanyád, Szűz Mária tanulékony lélekkel figyelt szavaidra,)

    4 (Add, hogy a mulandó dolgok között zarándokolva a mennyei örök életre vágyakozzunk,)

---- Szombat - Napközben ----

1.Antifóna (Nagy csodát tett velünk az Úr, * ezért örvend a szívünk.)

1.Zsoltár

    1 (Amikor visszahozta az Úr Sion foglyait, * mintha álomból ébredtünk volna.)

    2 (Akkor így beszéltek rólunk a nemzetek: * „Nagy csodát tett ezekkel az Úr!”)

    3 (Foglyainkat, Urunk, vezesd vissza, * mint a patakokat Délen.)

    4 (Könnyezve mentek, mentek ők is, * vitték az új vetés magvait.)

2.Antifóna (Az Úr építi nekünk a házat * és őrzi a várost.)

2.Zsoltár

    1 (Hogyha az Úr nem építi a hátzat, * hasztalan fárad az építő.)

    2 (Hiába keltek hajnal előtt, s feküsztök későn, † hiába esztek verejtékes kenyeret: * pihentében is megáldja az Úr, akit szeret.)

    3 (Az Úr ajándéka a gyermek, * az anyaméh drága gyümölcse.)

    4 (Boldog, aki velük fegyverkezve indul a harcba; * amikor ellenségeivel pörbe száll, meg nem szégyenül.)

3.Antifóna (Boldog az az ember, * aki féli az Urat.)

3.Zsoltár

    1 (Boldog mindenki, aki féli az Urat, * aki az ő útjain jár.)

    2 (Kezed munkájából élhetsz, * boldog leszel, és jól megy sorod.)

    3 (Íme, ilyen áldásban részesül, * aki féli az Urat.)

Ének (V: Oktass ki ösvényed felől, Uram,)

---- Vasárnap - I.Esti ----

Himnusz

    1 (Isten, világot alkotó,)

    2 (A fáradt test, ha elpihent,)

    3 (Hálát adunk a tűnt napért,)

    4 (Áldjon lelkünk legbelseje,)

    5 (Hogy amikor az éjsötét)

    6 (Hallgass meg, kérünk, jó Atyánk,)

1.Antifóna

    Adventi (Hirdessétek és mondjátok a népeknek: * Íme, eljön üdvözítő Istenünk.)

    Évközi (Imádságom, mint a tömjénfüst, * szálljon eléd, Uram.)

    Húsvéti (Krisztus békéje * töltse be szíveteket, alleluja!)

1.Zsoltár

    1 (Uram, hozzád kiáltok, siess hozzám, * figyelj szavamra, amikor hozzád könyörgök!)

    2 (Uram, állíts szájam elé őrséget, * és ajkam kapujához rendelj védelmet!)

    3 (Hogy a gonosztevők társául ne szegődjem, * dús lakomáikat meg sem ízlelem!)

    4 (Ha bíráikat a kőszikláról letaszítják, *kinyilvánul szavaik álnoksága.)

    5 (De én hozzád emelem fel szemem, Uram, Istenem, * hozád fordulok, ne hagyd elveszni lelkemet.)

2.Antifóna

    Adventi (Íme, szentjeivel eljön majd az Úr, * és ragyogó fényesség lesz azon a napon, alleluja.)

    Évközi (Uram, te vagy az én menedékem, * örökségem az élők honában.)

    Húsvéti (Megváltottál minket Istennek * véred árán, alleluja!)

2.Zsoltár

    1 (Nagy szóval az Úrhoz kiáltok, * nagy szóval az Úrhoz könyörgök.)

    2 (Bár aggódás tölti el a lelkem, * de te ismered útjaimat.)

    3 (Ha jobbomra tekintek, azt látom: * senki sincs, aki pártomat fogja.)

    4 (Hozzád kiáltok, Uram, és így szólok: † „Te vagy az én menedékem, * örökségem az élők honában.)

    5 (Szabadíts ki börtönömből, * hogy nevedet magasztaljam.)

3.Antifóna

    Adventi (Eljön az Úr nagy hatalommal, * és meglátja őt minden ember.)

    Évközi (Az Úr Jézus megalázta önmagát, * ezért Isten felmagasztalta őt mindörökre.)

    Húsvéti (Vajon nem ezeket kellett elszenvednie a Messiásnak, * hogy bemehessen dicsőségébe? Alleluja.)

3.Kantikum

    1 (Jézus Krisztus, isteni mivoltában, † Istennel való egyenlőségét nem tartotta olyan dolognak, amelyhez, mint zsákmányhoz ragaszkodjék,)

    2 (Ezért Isten felmagasztalta őt, † és olyan nevet adott neki, * amely fölségesebb minden névnél,)

Olv

    Advent.I (A békesség Istene szenteljen meg benneteket, hogy tökéletesek legyetek.)

Ének

    Évközi (V: Mily nagyszerűek * A te műveid, Uram.)

    Advent (V: Mutasd meg nekünk, * Irgalmasságodat, Urunk.)

Fohászok

    Bev (Mondjunk dicséretet az egy Istennek: az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, és kérjük alázatosan: Urunk, légy mindenkor segítségére népednek!)

    1 (Szentséges Urunk, mindenható Atyánk, add, hogy igazságosság legyen földünkön,)

    2 (Add, hogy a népek sokasága utat találjon országodba,)

    3 (Add, hogy a házastársak megmaradjanak a te békédben és akaratodban,)

    4 (Jutalmazd meg, Urunk, minden jótevőnket,)

    5 (Tekints irgalmasan a gyűlölet és a háborúk áldozataira,)

Fohász-Advent

    Bev (Ujjongó örömmel várjuk mindnyájan Krisztust, és hívjuk:)

    1 (Örömmel várjuk érkezésedet,)

    2 (Te, aki az idő kezdete előtt létezel,)

    3 (Te teremtetted a világot és mindent, ami benne él,)

    4 (Te nem vetetted meg halandó természetünket,)

    5 (Te azért jöttél, hogy minél teljesebb életünk legyen,)

    6 (Te minden embert egyesíteni akartál, hogy eljusson országodba,)

---- Vasárnap - I.Befejező ----

1.Antifóna

    Évközi (Könyörülj rajtam, Uram, * és hallgasd meg imámat!)

    Húsvéti (Alleluja, alleluja, alleluja.)

1.Zsoltár

    1 (Halld meg kiáltásomat, igazságos Istenem, * szorult helyzetemben segíts meg engem.)

    2 (Meddig lesz még kemény a szívetek, emberek? * Miért szeretitek a haszontalanságot, meddig törekedtek még hazugságra?)

    3 (Bár haragusztok, többé ne vétkezzetek! † Szálljatok magatokba szívből, * nyugovóra térve teremtsetek csendet.)

    4 (Azt mondják sokan: „Ki részesít jóban minket?” * Ragyogtasd ránk, Uram, arcod fényességét!)

2.Antifóna

    Évközi (Éjjelente is * áldjátok az Urat!)

    Húsvéti (Alleluja, alleluja, alleluja.)

2.Zsoltár

    1 (Áldjátok az Urat mindnyájan, ti az Úr szolgái, * akik éjjelente az Úr házában álltok.)

    2 (Áldjon meg téged az Úr Sionból, * aki az eget és a földet alkotta!)

Ének

    Évközi (V: Uram, * Kezedbe ajánlom lelkemet.)

    Húsvéti (V: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet. * Alleluja, alleluja.)

Antifóna

    Évközi (Te védj meg, Istenünk, ha virrasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat:)

    Húsvéti (Alleluja.)

Kantikum

    1 (Bocsásd el most, Uram, szolgádat, * szavaid szerint békességben,)

    2 (Őt adtad számunkra * csodájára minden népnek,)

    3 (Dicsőség az Atyának, a Fiúnak * és a Szentléleknek,)

---- Advent - Reggel ----

Himnusz

    1 (Harsanva szóló hang kiált,)

    2 (Serkenjen már a szennyesen,)

    3 (A Bárányt küldi már az Ég)

    4 (Hogy majd ha fénye újra gyúl)

    5 (Atyának dicséret legyen)

---- Advent - Este ----

Himnusz

    1 (Csillagvilágot alkotó,)

    2 (Megszánva árva népedet,)

    3 (A vak világnak éjjelén)

    4 (Erőd, hatalmad mindenek)

    5 (Hozzád könyörgünk, Krisztusunk,)

    6 (Most néked, Krisztus, nagy Király,)

---- Karácsony - Reggel ----

Himnusz

    1 (Kelet s Nyugat határa közt:)

    2 (Világ teremtő Istene)

    3 (A szűzi testnek templomát)

    4 (A tiszta szívnek otthona)

    5 (A Szűz megszülte Gyermekét,)

    6 (Nem bánja: szalmán fektetik,)

    7 (Az égi kórus ünnepel,)

    8 (Jézus, magasztal énekünk,)

---- Karácsony - Este ----

Himnusz

    1 (Világ váltsága, Krisztusunk,)

    2 (Atyádnak fényessége vagy,)

    3 (Ó, Üdvözítő, ne feledd,)

    4 (Így tanúsítja ez a nap,)

    5 (Őt áldja ég, föld, tengerek,)

    6 (Mi is, kiknek kicsorduló)

    7 (Jézus, magasztal énekünk,)

---- Vízkereszt - Reggel ----

Himnusz

    1 (Mindnyájan Krisztus-keresők)

    2 (E csillag, amely ékesebb)

    3 (Honnét a Nap körünkbe lép,)

    4 (Ki e nagy felség – kérdezik –,)

    5 (Csodás dolgot látott szemünk,)

    6 (A nemzetek királya ő,)

    7 (Ki nemzeteknek megjelensz,)

---- Vízkereszt - Este ----

Himnusz

    1 (Gonosz Heródes, mit remegsz)

    2 (Vonulnak már a mágusok,)

    3 (A tiszta víznek habjai)

    4 (Emitt hatalma új jele:)

    5 (Ki nemzeteknek megjelensz,)

---- Nagyböjt - Reggel ----

Himnusz-vasárnap

    1 (Térdelve mondjunk hő imát,)

    2 (Sok rosszat tettünk, Istenünk,)

    3 (Az emberszívet ismered:)

    4 (Ne tartsd számon rossz tetteink,)

    5 (Boldog Háromság, légy velünk,)

Himnusz-köznap

    1 (Üdvösség napja, Krisztusunk,)

    2 (Adtál üdvünkre szent időt,)

    3 (Hadd vezekeljünk némiképp)

    4 (Jön már a nap, fényes napod,)

    5 (A nagy mindenség téged áld,)

---- Nagyböjt - Napközben ----

Himnusz

    1 (Hittel, mely buzgó szívben él,)

    2 (Ez órán vitték őt oda,)

    3 (Kérjük most, hívő népei,)

    4 (Kérleljük Krisztust s az Atyát,)

Antifóna (A Nagyböjt napjaiban tartsunk bűnbánatot, * hogy elnyerjük az üdvösséget.)

---- Nagyböjt - Este ----

Himnusz-vasárnap

    1 (Szavunkat halld meg, jó Urunk:)

    2 (Szívekbe látó nagy Bíró,)

    3 (Vétkeztünk ellened sokat,)

    4 (A testnek gőgjét törje meg)

    5 (Boldog Háromság, add meg ezt,)

Himnusz-köznap

    1 (Úr Jézus, szent negyvennapos)

    2 (Légy hát az Egyház támasza,)

    3 (Áraszd ránk bő kegyelmedet,)

    4 (Kérünk, hogy évi böjtjeink)

    5 (Kegyes Háromság, tégedet)

---- Húsvét - Reggel ----

Himnusz-1

    1 (Rózsálló hajnalfény ragyog,)

    2 (midőn az égi nagy Király)

    3 (Sírját nehéz kő zárta el,)

    4 (Az alvilági sóhajok)

    5 (Maradj örökre, Jézusunk,)

    6 (Dicsérünk, Jézus, szüntelen,)

Himnusz-2

    1 (Az új Sionnak kórusa)

    2 (Mint hős oroszlán, Krisztusunk)

    3 (Mit zsákmányként az alvilág)

    4 (Győzött az Úr nagy fényesen,)

    5 (Énekkel most a nagy Királyt)

    6 (Maradj örökre, Jézusunk,)

    7 (Dicsérünk, Jézus, szüntelen,)

Elbocsátás (Menjetek békével, alleluja, alleluja!)

---- Húsvét - Napközben ----

Himnusz

    1 (Ez óra, mely most felragyog,)

    2 (Ez órán a Feltámadott)

    3 (Hisszük: megújult életünk)

    4 (Dicsérünk, Jézus, szüntelen,)

Antifóna (Alleluja, alleluja, alleluja.)

---- Húsvét - Este ----

Himnusz-1

    1 (Ím, vár a Bárány asztala:)

    2 (Kereszten értünk szenvedett)

    3 (Húsvétest dúló angyala)

    4 (A Bárány immár Krisztusunk,)

    5 (Igaz, méltó, szent áldozat!)

    6 (A sírból Krisztus fényesen)

    7 (Maradj örökre, Jézusunk,)

    8 (Dicsérünk, Jézus, szüntelen,)

Himnusz-2

    1 (Örök Királyunk, szent Urunk,)

    2 (S midőn az ördög, földiek)

    3 (velünk hogy lakva testben is)

    4 (Kereszthalált az emberek)

    5 (Fel is támadtál: glóriát)

    6 (Maradj örökre, Jézusunk,)

    7 (Dicsérünk, Jézus, szüntelen,)

Elbocsátás (Menjetek békével, alleluja, alleluja!)

---- Mennybemenetel - Reggel ----

Himnusz

    1 (Betelt a földnek óhaja,)

    2 (A szerteáradt bűnt s fejét)

    3 (Sugárzó felhőn égbe megy,)

    4 (Ujjongva örvend ég s a föld,)

    5 (Mondjunk most hálás éneket,)

    6 (Egy szívvel örvendezzenek)

    7 (Jézus, dicsőült Istenünk,)

---- Mennybemenetel - Este ----

Himnusz

    1 (Jézus, megváltás kútfeje,)

    2 (Mért vitt rá végtelen kegyed,)

    3 (Az alvilágnak zárait)

    4 (Irgalmasságod rávegyen,)

    5 (Tebenned leljük örömünk,)

---- Pünkösd - Reggel ----

Himnusz

    1 (Meghozta boldog örömünk)

    2 (Tündöklő fényességű láng)

    3 (Beszélnek minden nyelveket;)

    4 (Történt e titkos adomány)

    5 (Meghajtott fővel esdenek,)

    6 (Ki megszentelted már szívünk,)

    7 (Add, ismerjük meg az Atyát)

---- Pünkösd - Napközben ----

Himnusz

    1 (Már Krisztus mennybe költözött,)

    2 (Az áldott hármas óra telt,)

    3 (Atyánk fényéből árad el)

    4 (Szentlélek Isten, szállj le ránk,)

    5 (Add, ismerjük meg az Atyát)

---- Pünkösd - Este ----

Himnusz

    1 (Teremtő Lélek, szállj reánk,)

    2 (Kit úgy hívunk: Vigasztaló,)

    3 (Te, hét ajándék kútfeje,)

    4 (Gyújtsd meg szemünknek fényedet,)

    5 (Űzd messze tőlünk ellenünk,)

    6 (Add, ismerjük meg az Atyát)

---- Templomszentelés - Reggel ----

Himnusz

    1 (Jó alapnak, szegletkőnek)

    2 (Isten előtt igen kedves,)

    3 (Nagy Istenünk, kérve kérünk,)

    4 (Nyerjék itt meg, amit kérnek)

    5 (Magasságos nagy Istennek)

---- Templomszentelés - Este ----

Himnusz

    1 (Jeruzsálem boldog város,)

    2 (Égből, mint a nászteremből,)

    3 (Drágagyöngyök ékesítik)

    4 (Vágják-vésik és simára)

    5 (A fölséges Úristennek)

---- Szűz Mária - Reggel ----

Himnusz-1

    1 (Ég dicsőséges Asszonya,)

    2 (Mit Éva bűne elvetélt,)

    3 (Te nagy Királyunk kapuja,)

    4 (Dicsérjük most Szülöttedet,)

Himnusz-2

    1 (Szép szeretetnek csillaga,)

    2 (Hatalmas Úrnő, szent Fiad)

    3 (Jóságod megsegíti mind)

    4 (Tebenned irgalom lakik,)

    5 (Dicsérjük most Szülöttedet,)

---- Szűz Mária - Este ----

Himnusz

    1 (Tengernek csillaga,)

    2 (Gábriel főangyal)

    3 (Oldd a bűnös láncát,)

    4 (Mutasd meg: Anyánk vagy!)

    5 (Szüzek legszebb Szüze,)

    6 (Tisztaságban éljünk,)

    7 (Atyának dicsőség,)

---- Vértanúk - Reggel ----

Himnusz

    1 (A Krisztus örök örömét)

    2 (Az egyházak vezérei,)

    3 (Világ félelmén győztesek:)

    4 (Őrült kínzóik keze közt)

    5 (A szentek töretlen hite,)

    6 (Az Atya fénye itt ragyog,)

    7 (Kérünk, Megváltónk, tégedet,)

---- Vértanúk - Este ----

Himnusz

    1 (Isten, az érted harcolók)

    2 (Tanúd szavával mondta el,)

    3 (Világi hír s a csábító)

    4 (Megjárta kínnak útjait,)

    5 (Ezért, nagy Isten, kérlelünk:)

    6 (Engedd elérnünk, mit kapott:)

    7 (Örök dicsőség, tisztelet)

---- Lelkipásztor - Reggel ----

Himnusz

    1 (Nagy hírű pásztor, bölcsességgel áldott,)

    2-pápa (Péternek egykor örökölve székét,)

    2-püspök (Mestere volt ő s egy személyben papja,)

    2-áldozópap (Egyszerű pap volt, vezette a népet,)

    3 (Most azért kérjük, járjon közben értünk,)

    4 (Tisztelet, áldás adassék az Úrnak,)

---- Lelkipásztor - Este ----

Himnusz

    1 (Erények tündöklő fia,)

    2 (Mert ő, ki égi Főpapunk,)

    3 (Ő választott ki téged is)

    4-pápa (Te Péter égi kulcsait)

    4-püspök (A szentelő Lélek tüze)

    4-áldozópap (Krisztusi papság volt a csúcs,)

    5 (De most, bár menny a lakhelyed,)

    6 (A Háromságnak üdv legyen,)

---- Szüzek - Reggel ----

Himnusz

    1 (Menyegzős házba érkezett)

    2 (A boldog kórus társaként)

    3 (A szent életre megtaníts,)

    4 (Legyen szószólónk Mária:)

    5 (Örökre áldunk, tisztelünk:)

---- Szüzek - Este ----

Himnusz

    1 (Szüzek Királya, Jézusunk,)

    2 (Te liliom közt versz tanyát,)

    3 (Amerre jársz, követnek ők,)

    4 (Kérünk forróbban, mint előbb,)

    5 (Világra kit szült tiszta Szűz,)

---- Férfiak - Reggel ----

Himnusz

    1 (Jézus, tündöklő korona,)

    2 (halld néped esdekléseit,)

    3 (A múló földi lét során)

    4 (Téged, Isten, kegyes Király)

    5 (Hitben s erényben tündökölt,)

    6 (Dicsőség áldja jó Atyánk)

---- Férfiak - Este ----

Himnusz

    1 (Világmegváltó Jézusunk,)

    2 (Ma tett nevedről ez a szent)

    3 (A földi lét ügyét-baját)

    4 (Világ esendő jó sora)

    5 (Segíts minket jóságosan,)

    6 (Krisztus, kegyelmes nagy Király,)

---- Asszonyok - Reggel ----

Himnusz

    1 (Krisztusnak ékes, nemes szolgálóját)

    2 (Benne a jóság csorduló forrását)

    3 (Érdeme láttán a mi bűneinket,)

    4 (Égi Atyánkat illeti a fenség,)

---- Asszonyok - Este ----

Himnusz

    1 (A férfias szívű, erős)

    2 (Szívét: szent vágy sebezte meg,)

    3 (Testét böjtökkel fékezi,)

    4 (Krisztus, erősek ereje,)

    5 (Dicsérünk téged, Jézusunk,)

---- Szt.András - Reggel ----

Himnusz

    1 (Ki halfogással kezdted el,)

    2 (Péterrel egy család fia,)

    3 (Közös törzsöknek ágai,)

    4 (Jézust, a célt, hős életed)

    5 (Testvérednek hű társa, te,)

    6 (Add, Krisztus kedvelt gyermeke,)

Copyright © Diatar 2010-2022 Adatvédelem