Énektárak  Szószedet  Kezdősorok


"Zarándokének" énekei:

1

    1 (A földi harcban te állj mellettem,)

    2 (Nehéz a lelkem, a szenvedésem,)

    3 (Kereszt tövében te is zokogtál,)

    4 (Nincs más reményem, áldásod kérem, szelíd imával, csendesen.)

2

    1 (A szenvedés óráján,)

    2 (Miként volt összetépve, véres sebekkel telve,)

    3 (Tövisből koronája,)

    4 (Nehéz kereszttel vállán,)

    5 (Éltét is érted adja,)

    6 (Még a halál tusában,)

3

    1 (Adjon Isten jóéjszakát,)

    2 (Köszöntsük az egek Urát,)

    3 (Ime, eltűnt a fényes nap,)

4

    1 (Adoro te devote, latens Deitas,)

    2 (Plagas, sicut Thomas, non intueor:)

    3 (Jesu quem velatum nunc aspicio,)

5

    1 (Áldjuk a földön Isten szegénykéjét,)

    2 (Otthona sincsen, foltos a ruhája,)

    3 (Nyíltszívű gyermek, nem italtól részeg,)

    4 (Fekszik a földön, hamu lett az ágya,)

    5 (Boldog Ferencet énekszóval áldjuk,)

    6 (Áldott az Isten, igazán ítélő,)

6

    1 (Amig szívem dobog, Szűz Mária,)

    2 (Szívem öröm érje, vagy búbánat,)

    3 (Ha a virág ajka beszélhetne,)

    4 (Ha a szivárvány az enyém volna,)

    5 (Ha a csillagtábor megszólalna,)

    6 (És ha elközelget éltem vége,)

7

    1 (Amikor Isten Szent Ferencet hívta, akkor ő elhagyta mindenét,)

    2 (Későbben aztán jöttek rendre társak,)

    3 (Vágyakkal terhes,)

8

    1 (Angyalok, angyalok, csillog a szárnyatok,)

    2 (Angyalok, angyalok, könnyes az arcotok,)

    3 (Angyalok, angyalok, vajh mikor láthatok,)

    4 (Angyalok, angyalok, hadd legyek társatok,)

9

    1 (Beh sokszor elborít a bánat,)

    2 (Volt neked is nehéz keserved,)

10

    1 (Boldogságos asszonyunk, Szűz Mária,)

    2 (Szívedben is volt tövis, Szűz Mária,)

    3 (Balsorsunkban is szeress, Szűz Mária,)

11

    1 (Bús magyarok imádkoznak, égi Anyánk, Hozzád,)

    2 (Erdélyország bús népei Hozzád kiált sírva,)

12

    1 (Csendes alkony száll a földre,)

    2 (Öröklámpa őrzi csendben)

    3 (Édes Jézus áldj meg minket,)

    4 (Édes Jézus, későre jár,)

13

    1 (Csendes éj, drága szent éj,)

    2 (Csendes éj, drága szent éj,)

    3 (Csendes éj, drága szent éj,)

14

    1 (Dicsénekem örvendve zengem,)

    2 (Míg ez árnyékvilágban élek,)

    3 (Ha kinn az élet tengerében)

15

    1 (Dicsértessék a Jézus, Mária neve,)

    2 (Tizenkét szép csillagból koronád vagyon,)

    3 (Üdvözlégy mifelettünk, szép Szűz Mária,)

    4 (A mennyei Atyának kedves Leánya,)

    5 (Üdvözlégy, Szűz Mária, szeplőtelen Szűz,)

    6 (A te neved, Mária, szíveinkben méz,)

    7 (Milyen édes volt néked itten zengeni,)

    8 (Köszöntünk, Szűz Mária, égi viola,)

    9 (Angyali szemeiddel nézz le mireánk,)

    10 (Hogyha eljön életünk végső órája,)

16

    1 (Égi szűz virág, áldjon a világ, Téged, oh Szűz Mária!)

    2 (Oh, légy oltalom, mert bűn súlya nyom minket, oh Szűz Mária!)

    3 (Kérjed Fiadat, ő malasztot ad érted, oh Szűz Mária!)

    4 (Te meg nem veted a szívből eredt kérést, oh Szűz Mária!)

17

    1 (Éljen soká, éljen soká,)

18

    1 (Emlékezzünk Szent Balázsra, mert ma vagyon napja,)

    2 (Orvos voltál, gyógyítottál sok száz beteg testet,)

    3 (Jézus Krisztus igazságát buzgón tanítottad,)

    4 (Szebaszténak városában, hogy vérpadra mentél,)

19

    1 (Én Uram, Istenem, vigyázz ránk!)

    2 (Szeretet fénye ég mibennünk!)

    3 (Szűzanyánk, szeplőtlen Mária,)

    4 (Míg igaz magyar él a földön,)

20

    1 (Fájdalomtól roskadoz lelkünk,)

    2 (Máriának áldó kezei,)

    3 (Remetei szép Szűz Mária,)

21

    1 (Fel nagy örömre, ma született,)

    2 (Nem ragyogó fény közt nyugoszik,)

    3 (Glória zeng Betlehem mezején,)

22

    1 (Fordulj hozzám Ferenc testvér, együgyű szív,)

    2 (Nem csak szóval prédikálsz te, hanem tettel,)

    3 (Szent kezedben még a bot is zeneszerszám,)

23

    1 (Gyulladoz én szívem Szűzanyámért.)

    2 (Ő a szép szeretet kegyes anyja,)

    3 (Akit oltalmába vesz Mária,)

    4 (Te vagy a papoknak édesanyja,)

24

    1 (Hiszek a szent szívben.)

25

    1 (Hiszek Jézus szentséges szívében,)

26

    1 (Imádkozzunk a hazáért, boruljunk le arcra,)

    2 (Alig merjük szemeinket fölvetni az égre,)

27

    1 (Istent akarjuk! Édes Nagyasszony, segítsd az Úrnál hő imánk!)

    2 (Istent akarjuk, kit sok gonoszság csúfol gyaláz és káromol!)

28

    1 (Jézus egyszer megállt a parton,)

    2 (Nézd hát, szívemet adom Néked,)

    3 (Hívtál, követlek, Uram, téged.)

29

    1 (Jézus, életem, erőm, békém,)

    2 (Veled járok az élet útján,)

    3 (Jézus, légy nálam örök vendég,)

30

    1 (Jézus Szíve, bízom benned, hiszem, hogy szeretsz.)

    2 (Áldlak Téged és szeretlek, érted ég szívem,)

    3 (Drága szent Szív, életemet néked szentelem,)

    4 (Jézus Szíve, óvd meg kérlek szívem liliomát,)

    5 (Vedd szívemet, drága Jézus, rejtsd el szívedben.)

31

    1 (Jézus Szíve, szeretlek én, segíts át az élet tengerén!)

    2 (Jézus Szíve, szeretlek én,)

    3 (Jézus Szíve, szeretlek én, segíts át az élet tengerén!)

32

    1 (Jézus teste, Jézus vére,)

    2 (Jézus teste, Jézus vére,)

    3 (Jézus teste, Jézus vére,)

33

    1 (Jézuska, Jézuska, figyelj most reám)

    2 (Jézuska, Jézuska, boldog vagyok én,)

    3 (Jézuska, köszönök és hazamegyek.)

34

    1 (Jézusom isteni teste,)

    2 (Jézusom isteni vére,)

    3 (Jézusom, isteni Bárány,)

35

    1 (Jó atyánkért esdeklünk, tartsd meg Isten őt nekünk!)

    2 (Add néki bő malasztod, áraszd reá áldásod,)

    3 (Szándékához adj erőt, bátorítsd a csüggedőt,)

36

    1 (Kármel ősi szent hegyén csillag támadt, égi fény,)

    2 (Enyhe balzsamár gyanánt szűz kezedből hintve ránk,)

37

    1 (Könnyes a két szemed, ó Szűzanyánk,)

    2 (Futva fut ír honi püspök ide,)

    3 (Két kicsi nép magyar, ír a tiéd,)

38

    1 (Köszönteni jöttünk, ó, Mária,)

    2 (Nagy szeretetedért, ó, Mária,)

    3 (Drága szent nevedért, ó, Mária,)

    4 (Minden szükségünkben, ó, Mária,)

    5 (Halálunk óráján, ó, Mária,)

39

    1 (Közelebb, közelebb, Uram, hozzád.)

    2 (Ha vándorutamon a nap leszáll,)

    3 (Tudom, hogy arcodat megláthatom,)

    4 (Istenem, síromra üdv hajnala,)

40

    1 (Leborulok oltárod tövében,)

    2 (Ha hull könnyem, s nehéz ez az élet,)

41

    1 (Magasan áll a Golgota ormán a Szemt Kereszt elhagyatottan, árván.)

    2 (Vértől ázott keresztfa ágára,)

42

    1 (Mária kertjének nyitva ajtaja.)

    2 (Oly kedves e koszorúnak illata,)

    3 (Illatára feltárul a mennyország,)

    4 (Míly boldog, ki ezen koszorút fonja,)

    5 (Bárki munkálkodhat e koszorúval,)

    6 (Mert e koszorú nem hervad el soha,)

    7 (Örvendnek mennyekben e koszorúnak,)

    8 (Mi is keresztények, kik ide jöttünk,)

    9 (Kössünk koszorút a hit virágiból,)

    10 (Végre, Szűz Mária, tégedet kérünk,)

43

    1 (Máriához, drága Szűz Anyánkhoz, tisztelettel járulunk.)

    2 (Máriában kelt fel a világnak tiszta fényű csillaga,)

    3 (Máriánál, égi Patrónánknál van segítség, oltalom,)

    4 (Máriáért lelki fegyverinkkel mindhalálig harcolunk,)

44

    1 (Mély imádással köszöntlek, ó Jézus szent Szíve,)

    2 (Hétszeres áldással árad malasztod forrása,)

    3 (Szívednek vérző nyílása, szeretet kútfeje,)

    4 (Ott az árvák segítsége, özvegyek oltalma,)

    5 (Ó szelíd, alázatos Szív, melynek szent példája)

    6 (Bírj tehát minket egészen, és Te légy mindenünk,)

    7 (Te, ki meghaltál érettünk, mint ártatlan Bárány,)

45

    1 (Mér' tépi úgy a bánat szívedet, az élet útján mért ejtsz könnyeket,)

    2 (Ha látod, hogy nincsen már senki más, ki adna szívednek vigasztalást,)

46

    1 (Mindszenty József, magyarok főpapja,)

    2 (Megbocsátottál ellened vétőknek.)

    3 (Álltál Istenért, Egyházért, Hazáért,)

47

    1 (Nagyasszonyunk, hazánk reménye! Bús nemzeted zokogva esd.)

    2 (Hozzád sír a jobbak keserve jámbor családok tűzhelyén,)

    3 (Oltárodat körülzokogjuk naponta, mert ah, vétkezénk,)

48

    1 (Ne csüggedj el, ha vészek érnek, ha nehéz életed.)

    2 (Jézus Szíve, föld drága kincse, szeretet temploma,)

    3 (Jézus Szíve, Te légy vezérünk, Te légy kalauzunk.)

49

    1 (Ó, áldott Szűzanya, mennyei szép rózsa!)

    2 (Hajtsd hozzánk, ó, Anyánk, Angyali orcádat!)

50

    1 (Ó, életünk reménye, Istennek szent anyja!)

    2 (Te látod, mennyi bajjal kell mindig küzdenünk,)

    3 (Fiadnak szent keresztje adjon vigasztalást,)

    4 (Tebenned van reményünk, mert kegyes Anya vagy)

51

    1 (Ó jöjj, ó jöjj, Üdvözítő,)

    2 (Megnyílt az ég, harmatozva,)

    3 (Föld, virulj ki völgyön-halmon,)

    4 (Ó, fényes Nap, ó, szép Csillag,)

52

    1 (Ó, Mária, halld meg esdeklésem,)

    2 (Ó Mária, Szentlélek arája,)

    3 (Ó Mária, te vagy enyhületem,)

    4 (Ó Mária, ha az Úr irgalma, Bűnöm miatt tőlem elfordulna,)

    5 (Ó Mária, ha munkám kifáraszt,)

53

    1 (Ó, Mária, Isten Anyja, Énnekem is jó Anyám!)

    2 (Hajnal keltén, ha megkondul magas tornyon a harang,)

    3 (Ha délre száll az arany nap, szól a harang újólag,)

    4 (Ha feljön az est csillaga, munkámat bevégezem,)

    5 (Hű gyermeked leszek mindig, ígérem ezt, Szűzanyám.)

54

    1 (Óh, Nagyasszony, nemzetünk reménye.)

    2 (Ifjúságunk hófehér virága)

55

    1 (Ó, ne búsulj, föld árva gyermeke,)

    2 (Hogyha szenvedsz, s az Istenben bízol,)

    3 (Légy közönyös öröm és bú iránt,)

    4 (Tűrj békével, ne légy vígasztalan,)

56

    1 (Ó, örök szeretet nagy mélysége,)

    2 (Előttünk a váltság keresztfája,)

    3 (Te mondád, hogy hozzád siessenek,)

    4 (Ó, Szent Seb, szeretet szent emléke,)

    5 (Dicsőség, imádás az Atyának,)

57

    1 (Ó, Szent Márton, rád tekint szülőfölded népe.)

    2 (Körülálljuk ezt a szent oltárt bizalommal.)

58

    1 (Ó, nézz le édes Szűz Anyánk, hű magyarjaidra,)

    2 (Messze idegen országban szenvednek fiaink,)

    3 (Ó, tekintsd az anyák könnyét, gyermekek imáját,)

59

    1 (Ó, Szűzanyánk, feléd sietnek Évának árva gyermeki,)

    2 (Ó, Szűzanyánk, tekintsd,)

    3 (Ó, Szűzanyánk, segíts kegyeddel,)

60

    1 (Porba hullok Uram, oltárod előtt,)

    2 (Ámbár nem láttok mást,)

    3 (Betlehem sem látott mást, mint kisdedet,)

    4 (Valamint hirdette a jászol s kereszt,)

61

    1 (Siessetek, hamar lejár,)

    2 (Elmúlt a perc az életed,)

    3 (Ha elkésel, mi lesz veled:)

    4 (Szűz Mária, Jézus Anyja,)

    5 (Tiszta szívünk hajlékában)

62

    1 (Stabat Mater dolorosa,)

    2 (Cuius animam gementem)

    3 (O quam tristis et afficta)

    4 (Quæ mœrebat et dolebat,)

    5 (Quis est homo qui non fleret,)

    6 (Quis non posset contristari,)

    7 (Pro peccatis suæ gentis)

    8 (Vidit suum dulcem natum)

    9 (Eia Mater, fons amoris)

    10 (Fac, ut ardeat cor meum)

    11 (Sancta Mater, istud agas,)

    12 (Tui nati vulnerati,)

    13 (Fac me tecum, pie, flere,)

    14 (Iuxta crucem tecum stare,)

    15 (Virgo virginum præclara,)

    16 (Fac, ut portem Christi mortem)

    17 (Fac me plagis vulnerari,)

    18 (Flammis ne urar succensus)

    19 (Christe, cum sit hinc exire,)

    20 (Quando corpus morietur,)

63

    Bevezetés (Szent alázat, lásd imádlak, mert meghaltál a világnak.)

    1 (Íme a bűn balgasága, Istent ítél kínhalálra,)

    2 (Úgy ölelted szent kereszted, mint anyját a gyönge gyermek.)

    3 (Véres arcod porba mártod. Az a porszem százszor áldott,)

    4 (Szent Anyádnak szíve vérzett, lélekrázó bús ígézet)

    5 (Simon, mily nagy kegyet nyertél: segíthettél a keresztnél)

    6 (Lelkem Veronika-kendő. Add, hogy Atyánk, a Teremtő)

    7 (Nehéz kereszt, bűnnel terhes, de általa fölemelhetsz)

    8 (Jámbor asszonyok siratnak. Ki sírni tud, enyhet annak)

    9 (Harmadszor estél a földre –)

    10 (Mezítelen, megalázva áll az élet nagy Királya.)

    11 (Keresztedre fölszegeznek. Bűneimet szent Testednek)

    12 (Szíved nyitva, karod tárva, bűnös lelkünk hívja, várja.)

    13 (Szent keresztedről levesznek, s az anyai szeretetnek)

    14 (Hideg sziklasírba zárnak. Jézus, add, hogy rádtaláljak,)

    Befejezés (Végig járjuk keresztutad, mely a mennybe irányt mutat.)

64

    1 (Szép Iria tündöklött: május volt éppen,)

    2 (A föld színét öldöklő háború dúlja,)

    3 (S te itt vagy, hogy három kis gyermeket válassz,)

    4 (A jó hír, halld, így hangzik: lesz újra béke,)

    5 (Az Olvasót minden nap hűséggel végezd,)

    6 (Te, jó Anya, szívedet hoztad el nékünk,)

    7 (Ó, Asszonyunk, Mária, drága jó Anyánk,)

65

    1 (Szeretlek, szép Szűz Mária! Isten legszebb leánya,)

    2 (Szeretlek, szép Szűz Mária, Jézusom szent szülője,)

    3 (Szeretlek, szép Szűz Mária, te Szentlélek arája,)

    4 (Szeretlek, szép Szűz Mária, lelkünk védelme, vára,)

66

    1 (Szűzanyám, Tied akarok lenni, a Te tiszta, Már'ja gyermeked,)

    2 (Szűzanyám, Tied akarok lenni, a Te tiszta, Már'ja gyermeked,)

67

    1 (Tarts meg Urunk, szent igédben!)

    2 (Úr Krisztus, láttasd hatalmad,)

    3 (Jer, vígasztaló Szentlélek,)

68

    1 (Uram, jó nekünk itt lennünk, a Te szent hajlékodban.)

    2 (Uram, jó nekünk itt lennünk, hol kegyelmed várva vár.)

    3 (Uram, jó nekünk itt lennünk, érdemünk bár oly kevés.)

69

    1 (Van egy szent hely, oda megyek,)

    2 (Emberekért ömlött a vér,)

    3 (Csodálatos ez a titok,)

70

    1 (Világnak Királyné Asszonya, költözzél szívünkbe Szűz Anya!)

    2 (Bűneink éjjelén el ne hagyj,)

    3 (Vezeklő szívünket meg ne vesd,)

71

    1 (Adoramus te Christe.)

72

    1 (Assisi szentje, Szegények atyja,)

    2 (Dalolva jártad az élet útját,)

    3 (Verna hegyéről szeráfként szállsz le,)

73

    1 (Ave Maria gratia plena)

75

    1 (Ave Maria, ave Maria, ave Maria,)

76

    1 (Ave Maria, gratia plena,)

77

    1 (Christus vincit, Christus regnat,)

78

    1 (Ave, ave, verum corpus, natum de Maria virgine,)

79

    1 (Csángó magyar, csángó magyar!)

    2 (Egy pusztába telepedtél,)

    3 (Idegen nyelv beborít, nyom,)

    4 (Én Istenem, hová leszünk?)

    5 (Halljuk, még áll Magyarország,)

    6 (Mert mi is magyarok vagyunk,)

80

    1 (Hazádnak rendületlenül Légy híve, óh magyar,)

81

    1 (Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában,)

82

    1 (Ifjú szívünkből új nóta száll,)

    2 (Rombol és pusztít vad gyűlölet,)

    3 (Szent Ferenc napján énekünk száll,)

83

    1 (Isten, áldd meg a magyart, jó kedvvel, bőséggel,)

84

    1 (Ki tudja merre, merre visz a végzet, göröngyös úton, sötét éjjelen?)

85

    1 (Ó, én édes jó Istenem,)

    2 (Vándor fecske sebes szárnyát,)

    3 (Vándor fecske hazatalál,)

86

    1 (Ötvenhatban magyar nemzet szíve lángolt,)

    2 (Ezt a zászlót gyalázatban sose hagyjuk,)

87

    1 (Ponrátz Gergely zászlót bontott, szovjet tankok ellen harcolt)

    2 (Ötvenhatos forradalom tisztasága megmaradjon)

    3 (Forradalmunk megtorolták, szabadságunk eltiporták,)

88

    Bevezetésre (Rózsafüzér imádsággal köszönjük a Szűzanyát!)

    örvendetes-1 (Angyalszózat köszönt Téged, szépséges Szűz Mária,)

    örvendetes-2 (Jézusodat szíved alatt Erzsébethez elvivéd,)

    örvendetes-3 (Szent Fiadnak születésén örvendez a föld és ég,)

    örvendetes-4 (Törvény szerint bemutattad a templomban Fiadat,)

    örvendetes-5 (Jézusodat három napig könnyek között kereséd,)

    fájdalmas-1 (Nagycsütörtök éjszakáján értünk vállalt kínt az Úr,)

    fájdalmas-2 (Ostor tépi az Úr testét, patakokban hull a vér,)

    fájdalmas-3 (Tövisekkel koronázzák a királyok Királyát,)

    fájdalmas-4 (Keresztet hord az Úr értünk, bűneinknek keresztjét,)

    fájdalmas-5 (A keresztfán bemutatja Urunk az áldozatot,)

    Befejezésre (Ó, Mária édesanyánk, eljött már a te órád,)

89

    Bevezetésre (Rózsafüzér imádsággal köszönsük a Szűzanyát!)

    dicsőséges-1 (Feltámadott harmadnapra Jézus sziklasírjából,)

    dicsőséges-2 (Visszament az Úr a mennybe, szent Atyjának jobbjához,)

    dicsőséges-3 (Elküldötte a Szentlelket vigaszául szívünknek,)

    dicsőséges-4 (Testtel együtt felvétetett mennyekbe a Szűzanya,)

    dicsőséges-5 (Koronával ékesített Téged a Szentháromság,)

    világosság-1 (Jordán vize keresztvíz lett, Szentlélek száll rád, Uram,)

    világosság-2 (Kána város menyegzőt ül, örül-vigad a násznép,)

    világosság-3 (Istenünknek szent országa bennetek van, emberek!)

    világosság-4 (Tábor hegyén megmutatta dicsőségét Krisztusunk,)

    világosság-5 (Utolsó szent vacsoráján testét-vérét adta Ő.)

    Befejezésre (Ó, Mária, édesanyánk, eljött már a te órád,)

Copyright © Diatar 2010-2022 Adatvédelem