Énektárak  Szószedet  Kezdősorok


"Veszprémi Orgonakönyv" énekei:

1 (1)

    1 (Hints meg Istenem izsóppal)

    2 (Irgalmazz nekem, nagy Isten!)

    3 (Dicsőség Neked, ó Atya,)

1 Húsvét

    1 (Láttam a szent ház jobbjáról)

    2 (Magasztaljuk s áldjuk Istent,)

    3 (Dicsőség neked, ó Atya!)

2 (5)

    1 (Dicsőség legyen)

    2 (Szent vagy, Úr Isten!)

3a (8a)

    1 (Hálás Szívünk hő fohászát Halld meg édes Istenünk,)

    2 (Dicsőséget zeng a lelkünk, Hozsannákat énekel,)

    3 (Hisszük Urunk tanításod Csalhatatlan igazát,)

    4 (Jó Atyánk fogadd kegyesen Jézusunk áldozatát,)

    5 (Tiszta szívünk égi hévvel Kiált Urunk hozsannát:)

3b (8b)

    1 (Isteni Kisded, szent neved áldva Hódol előtted hű sereged.)

    2 (Jöjj a szívünkbe, drága Királyunk, Gyermeki ajkunk kérve eseng.)

    3 (Szép kicsi Jézus, sír a mi lelkünk, Bús magyaroknak könnye pereg.)

    4 (Isteni Kisded, szent neved áldva Térdel előtted kis sereged,)

3c (8c)

    1 (Lelkünk áldott szent kenyere, Hófehér Krisztus Király!)

    2 (Kész a lelkem, térj be hozzám Hófehér Krisztus Király!)

    3 (Őrizd lelkem tisztaságát Hófehér Krisztus Király!)

3d (8d)

    1 (Az égbe tör fel hő imánk s fohászunk, Örömdalt lelkünk áldva énekel.)

    2 (Ott hagyta értünk fényes égi trónját, Hol Glóriát az angyal ajka zeng.)

3e (8e)

    1 (Szent Nagyasszony, jó Királynőm, itt állok előtted.)

    2 (Liljomos zászlód lobogjon felettem.)

4 (9)

    1 (Hálát rebegve áldozunk, Ó nagy Isten! Neked,)

    2 (Áldás, dicséret,hála'dás Neked, örök Atya!)

    3 (Ó, mint háláljuk meg Neked, szent tanításodat,)

    4 (Ó Isten, vedd kegyelmesen, mit szolgád bemutat,)

    5 (Ó áradjon ránk szüntelen a kereszt érdeme,)

5 (11)

    1 (Ím arcunkra borulunk Előtted Istenség!)

    2 (Téged mennybéli Atya! Illet a dicsőség,)

    3 (Az evangélium áll Isten igéjéből.)

    4 (Mi hiszünk az Atyában, ki mély végzéséből)

    5 (Vedd Uram! kegyelmedbe, amit fölszentelünk,)

    6 (Szavunkat és szívünket az égre emeljük,)

6 (13)

    1 (Jertek áldozatra, hív keresztények!)

    2 (Dicséret, dicsőség Neked, Istenünk!)

    3 (Az evangélium Isten Igéje)

    4 (Hisszük az egy Istent három személyben,)

    5 (Vedd, Uram, mit szolgád szentelt kezében,)

    6 (Mondjuk: szent az Isten! szent, örökké szent!)

7 (22)

    1 (Szent Atyánk! Kit Jézus tett Atyánkká, és kiről imádva szól a lélek.)

    2 (Az ország, mit bölcseség s kegyelmed tart fenn, jöjjön el a béke honja;)

    3 (Boldogságnak kútforrása, add meg, miben az ember szükséget érez,)

    4 (Vedd Uram a felkent szolga által gyermekidnek tiszta áldozatját,)

    5 (Zengjük: Szent az Úr, szent a nagy Isten! szálljon égbe magasztos ének.)

8 (23)

    1 (Szent buzgalom vonz minket elédbe Istenünk,)

    2 (Mély tisztelet, dicsőség nevednek, ó Atyánk,)

    3 (Hiszünk mi Háromságban fölséges egy valót,)

    4 (Uram, fogadd tetszéssel, amit Neked hozunk,)

    5 (Ég s minden alkotott lény harsogja most velünk:)

9 (24)

    1 (Szent lakodba jött néped,)

    2 (A szentmise-áldozat,)

    3 (Dicsőség az Istennek,)

    4 (Hisszük buzgón mind, amit)

    5 (Kenyeret s bort áldozunk,)

    6 (Nyerjen a szent áldozat,)

    7 (Szent vagy Urunk, Istenünk,)

10 (30)

    1 (Zengje szívünk, szent az Isten,)

    2 (A por-ember és az angyal,)

11 (33)

    1 (Bűnös lélek, ide siess, aki meg vagy terhelve,)

    2 (Oltári drága Szentségben, itt van a Te orvosod,)

    3 (Hatalmas Úr, mennyen és földön erejét mindeneken,)

    4 (Azért tehát keseredett hívek! idejöjjetek)

12 (40)

    1 (Imádunk szent ostya! Drágalátos Manna.)

    2 (Áldd meg országunkat, Mi magyar hazánkat,)

    3 (Jöjjetek angyalok! Mennyei szent karok,)

13 (42)

    1 (Kenyér színben elrejtezett óh mennyei nagy Felség,)

    2 (Tehát kérlek, bűnös lélek! Uradhoz imádkozzál;)

    3 (Téged vallunk, Úrnak mondunk, Isteni nagy Méltóság!)

14 (53)

    1 (Ó felséges, ó szentséges Krisztus Jézus szent teste,)

15 (54)

    1 (Ó isteni titkos mély szentség,)

    2 (Ó Jézusom! nagy Szentségedet,)

    3 (Én nem vagyok méltó járulni,)

    4 (Tekints reám, kegyes Orvosom,)

16 (56)

    1 (Ó szeretet szent emléke, Jézus szent teste s vére,)

    2 (Mit az utolsó vacsorán tanítványidnak adtál,)

    3 (Ó, ki ennyire szerettél élve-halva bennünket,)

17 (58)

    1 (Ó világ örök csodája, melyet elménk föl nem ér)

    2 (Üdvözlégy ó lelki tápunk, világ üdve, mindene,)

    3 (Élő hittel, szent reménnyel imád lelkünk Tégedet,)

18 (59)

    1 (Pange, lingua, gloriosi Corporis mysterium,)

    2 (Tantum ergo Sacramentum veneremur cernui;)

    3 (Genitori, genitoque, laus et jubilatio,)

    Első áldásra (Azért ezt a nagy szentséget leborulva imádjuk,)

    Második áldásra (Az Atyának és Fiúnak dicséret és tisztesség,)

19 (64)

    1 (Térdre esvén leborulok előtted, ó nagy Szentség!)

    2 (Mint háláljam meg, ó Jézus! isteni Fölségednek,)

    3 (Minden lélek áldja velem az Oltáriszentséget,)

20 (65)

    1 (Üdvözlégy, áldott légy szent test és vér,)

    2 (Csodálja ég és föld irgalmadat,)

    3 (Ó kegyelmes Atyánk, nézz Fiadra,)

21 (75)

    1 (Választottak gabonája)

    2 (Jézus, ki kevés kenyérrel)

    3 (Nem jelkép ez, mint a manna,)

    4 (Életünknek pusztaságán)

    5 (Ó testté lett örök Ige!)

22 (79)

    1 (Add nekem Jézus, Szívedet, Akarlak szeretni,)

    2 (Érettem a Szűz méhében Te testbe öltözél.)

    3 (Ó csodálatos egyesség, Itt van e szent helyen)

    4 (Ó kegyelmeknek tengere, Érted eped szívem.)

23 (81)

    1 (Csendben száll le már az este,)

    2 (Szent Szív, add meg mindnyájunknak)

    3 (Az éjszaka sötétségét)

    4 (Maradnék, ám várnak otthon,)

24 (84)

    1 (Édes Jézus, öntsd szívembe lángoló szerelmedet)

    2 (Édes Jézus, öntsd szívembe a hithősök jellemét,)

    3 (Édes Jézus, öntsd szívembe szent bizalmad horgonyát.)

    4 (Édes Jézus, ha a gúnynak nyila sebzi szívemet,)

25 (85)

    1 (Fel magy, a drága Szív Zászlajához harcra hív.)

    2 (Őseink nagy kebelét,)

    3 (Frigyre lép e hon Veled,)

26 (88)

    1 (Ha éltem útjain veszély közelg felém,)

    2 (Tenálad Jézusom nincsen hívebb barát,)

    3 (Hajlékot nyújt nekünk sebed, ó Jézusunk,)

27 (90)

    1 (Jézus, a rád emlékezés)

    2 (Jézus Neve kedves nekünk.)

    3 (Jézus, kegyes Mindenható,)

    4 (Jézus szívünkenk édene,)

    5 (Ki Téged ízlel, éhezik.)

    6 (Ha Te mibennünk lakozol,)

    7 (Nyelv arra szókat nem vehet,)

    8 (Bárhol legyek, hő kebelem)

    9 (Ó mily gyakorta forgatom)

    10 (Mily éltető kívánatok,)

    11 (Te bámulandó nagy Király,)

    12 (Ó Jézusunk, maradj velünk,)

    13 (Ó Jézus, én szerelmesem,)

    14 (Szűz méh virága, Jézusunk,)

28 (91)

    1 (Jézus, Jézus, jöjj hozzám! Szereteted halmozd rám!)

    2 (Ezerszer óhajtlak én! Mert nélküled élni kín,)

    3 (E világon semmi sem Boldogítja a szívem.)

    4 (Jézus, Jézus, jöjj hamar, Palástodba betakarj,)

29 (92)

    1 (Engem annyira mért szeretsz? Ó édes Istenem!)

    2 (Noha óh Szerelmes Jézus, Tégedet nem látlak,)

    3 (Jézus, élet gabonája, hozzám mikor jövendsz?)

    4 (Jöjj el tehát, Jézus, jöjj el, készítsd szállásodat,)

30 (94)

    1 (Jézus szíve, hiszek Benned, Hiszem, hogy szeretsz,)

    2 (Áldlak Téged és szeretlek, Érted ég szívem.)

    3 (Drága szent Szív, életemet Neked szentelem.)

    4 (Jézus szíve, óvd meg kérlek, Szívem liljomát,)

    5 (Vedd szívemet, drága Jézus, Rejtsd el szívedben.)

31 (96)

    1 (Jézus szíve, szeretetnek mérhetetlen tengere.)

    2 (Szent szerelmed tiszta lángja gyújtsa lángra szívemet,)

32 (97)

    1 (Jézus Szíve, szeretlek én, segíts át az élet tengerén.)

    2 (Jézus Szíve, szeretlek én, segíts át az élet tengerén.)

33 (98)

    1 (Jézus szíve, szeretlek Téged, Forrón, halálomig híven.)

    2 (Jézus Szíve, csak érted élek, Tied minden gondolatom.)

    3 (Jézus Szíve én bízom Benned, Élet-halálban egyaránt,)

    4 (Jézus Szíve, imádlak Téged, Hatalmad véghetetlen nagy.)

34 (99)

    1 (Jézus, neked élek,)

    2 (Uram, légy irgalmas,)

35 (102)

    1 (Szeretni vágylak, édes Jézus, szívemnek éke s mindene;)

    2 (Borus szemembe könny gyülemlik, szívemre fájdalom tapad,)

    3 (Miért is vártam oly sokáig, megvetve nagy jóságodat?)

36 (103)

    1 (Jöjjetek a drága szívhez, Mely szeret oly lángolón.)

    2 (Üdvözítőnk szent Szívéből tör felénk az égi láng.)

37 (104)

    1 (Jöjjetek Hozzá mindnyájan,)

    2 (Dús királyok s te szegény nép,)

    3 (De kivált te jöjj sietve)

    4 (Bűnbánattal lépj elébe!)

38 (105)

    1 (Jöjj hozzám, én Üdvözítőm, Jöjj forró vágyam,)

    2 (A világ már nem kell nekem, Vonj engem a mennybe.)

    3 (Szent legyen immár életem, Élő képem vagy.)

    4 (Jöjj siess már, nem szűnöm meg Érted epedni,)

39 (106)

    1 (Mély imádással köszöntlek Ó Jézus Szent Szíve,)

    2 (Hétszeres áldással árad malasztod forrása,)

    3 (Szívednek vérző nyílása szeretet kútfeje,)

    4 (Ott az árvák segítsége, özvegyek oltalma,)

    5 (Ó szelíd, alázatos Szív, melynek szent példája)

40 (112)

    1 (Ó Jézus, egy szerelmem, Szívem egyért eped,)

    2 (Ki hű szívét szeretve Tenéked szentelé,)

    3 (A rossz bűnös világot megváltva tűrt halált.)

    4 (Kenyér színében élve szent tested ételünk,)

41 (114)

    1 (Ó Jézusom drága Szíve, Te vagy nékem mindenem.)

42 (115)

    1 (Ó örök szeretet nagy mélysége,)

    2 (Előttünk a váltság keresztfája,)

    3 (Te mondád, hogy Hozzád siessenek,)

    4 (Ó szent seb, szeretet szent emléke,)

    5 (Dicsőség, imádás az Atyának,)

43 (116)

    1 (Ó Üdvözítő Jézusom, Szerelmed hogy hálálhatom?)

    2 (Szarvas miként forrás után, sietve fut, s enyhet talál)

    3 (Halálra sebzett Jézusom, szerelmed hogy hálálhatom?)

    4 (Ó jöjj hozzám, jó Jézusom, kegyelmeddel légy gyámolom;)

44 (117)

    1 (Századoknak szent Királya, Jézusunk, óh légy imádva!)

    2 (Boldogságra szomjas lelkek, Jöjjetek, amit kerestek,)

    3 (Századoknak szent Királya! Áraszd fényed a világra.)

45 (118)

    1 (Szentségi Jézus, Szövetségünk fénye, Hódol előtted e gyermeksereg!)

    2 (Szentségi Jézus, makulátlan Bárány, Kereszt oltárán tiszta áldozat:)

    3 (Szentségi Jézus, drága fehér kincsünk, Ajakunk, halljad, nagy eskűt teszen:)

46 (119)

    1 (Szeretlek, Jézus szent Szíve, Szívem reménye, mindene.)

    2 (Ha kél a hajnal, s jő az est, Áldást szívünk e Szívtől esd,)

47 (120)

    1 (Szeretlek, Jézus szíve Téged,)

    2 (Szeretlek, Szent Szív, hogyha áldasz,)

    3 (Szeretlek, mint a hűk szeretnek,)

    4 (Hatalmas láng lobog szívemben,)

48 (123)

    1 (Úr Jézus legtisztább Szíve, oltára a Szentségnek,)

    2 (Szelídség s alázat Szíve, minden jósággal telve.)

    3 (Ó hogy tehát szeresselek, eléggé Jézus Szíve,)

    4 (Boldog halál, bár ölne meg a szeretet hatalma!)

49 (124)

    1 (Úr Jézusomnak szentséges szíve, Váltság s örök fenségnek széke Te.)

    2 (E lélek bár a Te leheleted, Terólad hányszor megfeledkezett.)

    3 (De irgalom mélységes tengere, Úr Jézusomnak szentséges Szíve,)

50 (125)

    1 (Vedd felajánlásunkat, Jézus Szíve, Teljesítsd rajtunk ígéretid.)

51 (127)

    1 (Amíg szívem dobog, Szűz Mária,)

    2 (Szívem öröm érje, vagy búbánat,)

    3 (Hogyha elközelget éltem vége,)

52 (130)

    1 (Az égi csillagos tetőn)

    2 (Az olvasófüzér virul)

    3 (Öröm, keserv s a dics hona,)

    4 (Mindennap ily füzért adok,)

53 (140)

    1 (Égi Szűzvirág, áldjon a világ Téged, ó Szűz Mária!)

    2 (Ó légy oltalom, mert bűn súlya nyom minket, óh Szűz Mária!)

    3 (Kérjed Fiadat, Ő malasztot ad érted, ó Szűz Mária!)

    4 (Vétkeink felett bár vérkönnyeket sírnánk, ó Szűz Mária!)

    5 (Te meg nem veted a szívből eredt kérést, ó Szűz Mária!)

54 (143)

    1 (Boldogságos szűz Mária, áldva köszönt hív néped;)

    2 (Dicsőség legyen egekben a jóságos Istennek.)

    3 (Hiszünk az örök Atyában, aki mindent teremtett.)

    4 (Oh Atyánk, vedd oly kedvesen az oltáráldozatot,)

    5 (Oh irgalmasságnak Anyja, látod gyengeségünket.)

    6 (Az Úr szolgáló leánya, kit oly dicsővé téve,)

55 (144)

    1 (Hazánk Nagyasszonya, aki tisztel Téged,)

    2 (Hazánk Nagyasszonya, hontalan reménye,)

    3 (Hazánk Nagyasszonya, nem féltjük országunk,)

56 (146)

    1 (Habok felett kormányozd szendén és híven át)

    2 (Kiket szelek s fagyokban a szenvedés elért,)

57 (147)

    1 (Hozzád fohászkodunk áldott Véd asszonyunk,)

    2 (E népet e hazát Neked ő adta át,)

    3 (Szent szűz, ki e hazát elveszni nem hagyod,)

58 (149)

    1 (Magyar Szűz Anyádnak Ki kincse hazádnak, énekeld dicséretét.)

    2 (Voltak sok bajaid és véres hadaid, sok veszélyben forogtál.)

    3 (Ó Boldogasszonyunk! Mi erős gyámolónk! Ezután se hagyj minket,)

    4 (Nézz ránk, kegyes Anya, kiket Te valaha Oltalmad alá vettél)

    5 (Távoztasd romlását, hazánk pusztulását, Vidd jó végre dolgait,)

59 (151)

    1 (Istentől megáldott égi Szűz Ara,)

    2 (Ki ragyogsz az égen, ha az éj borult,)

    3 (Ó kegyes Szűz, hogyha bútól könnyezünk,)

60 (152)

    1 (Kesergő magyarok Édes vigaszsága,)

    2 (Diadalmas kardunk félvilágra fénylett,)

    3 (Tulajdon földjén is idegen népedet)

    4 (Nádfödeles viskók panaszos siralma,)

61 (154)

    1 (Képed előtt térdel Anyám gyermeked,)

    2 (Eltűnik sok emlék, ifjuság velük,)

62 (155)

    1 (Mária, Isten temploma, Mezők legékesb liljoma,)

63 (159)

    1 (Légy a sajkán vezérünk, ringasd át a habon,)

    2 (Ó tedd, kegyek galamja, áldott legyen e hon!)

    3 (Istentől békességet, s szent áldást kérj nekünk!)

64 (160)

    1 (Szeretlek szép Szűz Mária, Isten legszebb leánya,)

    2 (Szeretlek, szép szűz Mária! Jézusom szent szülője,)

    3 (Szeretlek szép szűz Mária! Te Szentlélek arája,)

    4 (Szeretlek szép szűz Mária! Lelkünk védelme, vára,)

65 (164)

    1 (Máriának tisztelői)

    2 (Szent oltárunk zsámolyánál)

    3 (Áldjuk, dicsérjük s imádjuk,)

    4 (Engedj úgy hinnünk, nagy Isten,)

    5 (Ím az oltár áldozatja,)

    6 (Nyerjen oly tetszést az égben,)

    7 (Máriának énekével)

66 (170)

    1 (Téged dicsér az ég és Téged áld a föld,)

    2 (A zengő dal kevés dicsérni érdemed,)

    3 (A fehér virágok feléd hajladoznak,)

    4 (Te ragyogsz le miránk a nap sugarában,)

67 (171)

    1 (Nagyasszonyunk, hazánk reménye, Bús nemzeted zokogva esd.)

    2 (Hozzád sír a jobbak keserve, Jámbor családok tűzhelyén,)

    3 (Oltárodat körülzokogjuk Naponta, mert ah vétkezénk;)

68 (181)

    1 (Ó legszentebb szív asszonya, El ne fordulj tőlünk soha,)

    2 (Gyarlósággal vagyunk tele, Sodor hívság, önzés szele,)

    3 (Sok rosszat szül ez a világ, Szeplőtelen égi virág,)

69 (183)

    1 (Ó Mária, Isten anyja, énnekem is jó Anyám,)

    2 (Hajnal keltén, ha megkondul magas tornyon a harang,)

    3 (Ha délre száll az arany nap, szól a harang ujólag.)

    4 (Ha feljön az est csillaga, munkámat bevégezem,)

70 (185)

    1 (Ó Nagyasszony, nemzetünk reménye, Rád szegezzük könnytelt szemeink.)

    2 (Ifjúságnak hófehér virága Porba hullott, alszik szent hite,)

    3 (Hol vitézség szállt ezer csatákra Érted, s Jézus szent keresztjeért,)

    4 (Ó magyar nép apraja és nagyja, Ölts magadra bűnbánó ruhát,)

71 (187)

    1 (Ó Szűz Anyánk, feléd sietnek Évának árva gyermeki,)

    2 (Ó Szűz Anyánk, tekintsd a vétek Nyomasztó súlya ránk szakad;)

    3 (Ó Szűz Anyánk, erényeidet Add, hogy mi is követhessük,)

72 (189)

    1 (Salve Regina! Kegyelmek Anyja, Tekints reánk, kik Hozzád jövénk.)

    2 (Édesség, élet, ó kérünk Téged, Éltünk keservét enyhítsd nekünk.)

73 (193)

    1 (Téged, Anyánkat könyörögve kérünk: Boldog asszony, Mária!)

    2 (A magyar népnek Te vagy szószólója, Csodálatos Mária,)

74 (205)

    1 (Menj el sietséggel)

    2 (Isteni titkaim)

    3 (Légy gyors szolgálatban,)

75 (212)

    1 (Üdvözlégy szent Szűz,)

    2 (És mondá tovább:)

    3 (Ó angyal! úgymond,)

    4 (A Szentléleknek)

    5 (Angyal szavának)

76 (216)

    1 (Az éji csendet kedvelem, Aludjál édes gyermekem;)

77 (218)

    1 (Csendes éj, kegyteli éj,)

    2 (Csendes éj, kegyteli éj,)

    3 (Csendes éj, kegyteli éj,)

78 (222)

    1 (Ébredjetek és keljetek, Csillag ragyog, ne féljetek;)

    2 (Nagy királyok, fejedelmek, Pásztorokkal útrakelnek,)

79 (223)

    1 (Ébredj fel, ó bűnös lélek, Betlehembe siess, kérlek,)

80 (224)

    1 (Fel nagy örömre, ma született, Aki után a föld epedett.)

    2 (Nem ragyogó fény közt nyugoszik, Bársonyos ágya nincs neki itt,)

    3 (Ó ne remegjen Tőle szíved; Hisz eme gyermek téged szeret.)

    4 (Isteni Kisded! íme jövök, S látva kegyelmed, én örülök.)

81 (225)

    1 (Gloria, gloria)

82 (226)

    1 (Irgalmas Isten, mit mívelsz velünk,)

    2 (Mint gyenge Kisded e világra jött,)

83 (229)

    1 (Keljetek fel pásztorok, éjfélre jár az óra,)

    2 (Égi fény ömlött alá, betölte minden házat,)

    3 (Angyalkák, kik röpködtök a néma éji légben,)

    4 (Ember halljad ezt a szót: megjött ma boldogságod,)

84 (230)

    1 (Jertek mindnyájan örvendjetek, Megszületett üdvösségtek.)

85 (231)

    1 (Krisztus Jézus született, örvendezzünk,)

    2 (A szüzesség liljoma kivirágzott,)

    3 (Dicsőség legyen égben az Istennek!)

    4 (Hisszük, hogy Betlehemnek jászolában,)

    5 (Imádással járulunk az oltárhoz,)

    6 (Zengje velünk ég és föld: Szent az Isten!)

86 (236)

    1 (Ne féljetek, pásztorok, pásztorok, Örömet hirdetek,)

    2 (Hogyha pedig e csodát, e csodát Látni akarjátok,)

    3 (Városkívül nem messze, nem messze Van egy istállócska:)

87 (237)

    1 (Jertek, jámbor pásztorok, Jézuskához fussatok vígan jöjjetek.)

    2 (Aludjál kis Jézuskánk, üdvünk, áldásos napunk, oh, pihenj, pihenj.)

88 (238)

    1 (Ó boldog Bethlehem, áldások városa,)

    2 (Még a vész, fergeteg sem zúg fejed felett,)

    3 (Szent József megveti szalmából ágyadat,)

    4 (Én is leroskadok jászoltrónod előtt.)

89 (242)

    1 (Pásztorok keljünk fel, Hamar induljunk el.)

    2 (Angyalok hirdeték, Messiás születék.)

    3 (Jézus a szent Kisded, mily szükséget szenved,)

90 (247)

    1 (Angyal tábor földre szállt ma, Szegény hajlék homályába,)

    2 (Hópehellyel angyal szárnyon, Angyalének hozzánk szálljon,)

91 (249)

    1 (Énekeljünk, jó emberek, dicsőítő énekeket.)

92 (272)

    1 (Ah, félek, rettegek, Jézusom, mit tegyek?)

    2 (Mert elárultalak, zsidóknak adtalak,)

    3 (Szenvedő Jézusom! Megváltó Krisztusom!)

93 (275)

    1 (A szenvedés óráján éj volt a föld határán,)

    2 (Miként volt összetépve, Véres sebekkel telve,)

    3 (Tövisből koronája, Nádszála s gúnyruhája)

    4 (Nehéz kereszttel vállán Lépdel a véres pályán,)

94 (295)

    1 (Könnyes szemekkel vándoroltam Tehozzád, örök Irgalom.)

    2 (A szent hatalomnak csendes ormán Leomlom a kereszt előtt,)

95 (298)

    1 (Mi gyarló emberek, kik e földön élünk,)

    2 (Nincs nekünk a földön semmi nyugodalmunk,)

    3 (Csak egyedül menybe igyekezzék szívünk,)

    4 (Ne bízzunk veszendő világi pompához,)

    5 (Mint a forróságtól hervadnak a rózsák,)

    6 (Csak egekben van a valódi gazdagság,)

    7 (Ezt hallván, emberek, keljünk föl álmunkból,)

96 (301)

    1 (Ó szent kereszt áldott fája,)

    2 (Te vagy váltságunk zászlója,)

    3 (Fén kezdődött kárhozatunk,)

    4 (Ó felséges királyi szék,)

    5 (E vér mossa le vétkünket,)

    6 (Üdvözlégy hát ó szent Kereszt!)

    7 (Te enyhíted fájdalmunkat,)

    8 (Alattad megindul a szív,)

    9 (Azért kérünk, édes Jézus!)

97 (303)

    1 (Szent kereszted lábaihoz)

    2 (Várva-várnak szent kebledre)

    3 (Hol keressünk vigasztalást?)

    4 (Ki ad nekünk menedéket?)

    5 (Ó szenvedő Jézus Krisztus,)

98 (306)

    1 (Alleluja, örvendezzünk, Krisztus Jézus feltámadt,)

    2 (Alleluja, magasztaljuk az isteni Fölséget,)

    3 (Alleluja, szent hit fénye ragyog Jézus sírjából,)

    4 (Alleluja, áldozattal járulunk az oltárhoz,)

    5 (Alleluja, szent az Isten, Őt imádja ég és föld.)

99 (309)

    1 (Hála legyen az Istennek)

    2 (Krisztus a sírból fölkele,)

    3 (Júda dicső Oroszlánja)

    4 (Megnyeré a győzedelmet,)

    5 (Zászló lett a szent keresztfa,)

100 (340)

    ű (Szent Imre, fénylő gyémánt koronánkon,)

101 (354)

    1 (Ég hazájának dísze és virága,)

    2 (Téged az Isten szerető kegyelme)

    3 (A királyok fő Ura és Királya,)

    4 (Áldjuk hát szívből kegyes Istenünket,)

102 (368)

    1 (Bús magyarok imádkoznak, égi atyánk, hozzád,)

    2 (Pusztul, veszik mindenfelé A házunk és földünk,)

    3 (Bús magyarok imádkoznak, Hallod, Atyánk, hallod?)

103 (373)

    1 (Imádkozzunk a hazáért, Boruljunk le arcra,)

    2 (Bizalommal kérünk Téged, Hallgasd meg imánkat.)

    3 (Ezer éve, hogy megóvtad Ezt a dicső hazát,)

104 (377)

    1 (Ecce sacerdos magnus,)

    Solo (Benedictionem omnium gentium dedit illi,)

    2 (Ideo jure jurando fecit illum Dominus,)

    Solo (Gloria Patri et Filio,)

    3 (Ideo jure jurando fecit illum Dominus,)

105 (378)

    1 (Istent akarjuk! édes Nagyasszony, Segítsd az Úrnál hő imánk!)

    2 (Istent akarjuk! kit sok gonoszság csúfol, gyaláz és káromol,)

    3 (Istent akarjuk! bent a családban, Szerelmed mindent összefűz,)

    4 (Istent akarjuk! hogy bonthatatlan És szent legyen a házasság!)

106 (380)

    1 (Jó Atyánkért esdeklünk,)

    2 (Add neki malasztodat,)

    3 (Segítsd, hogy a szent kezed)

    4 (Te vezéreljed a hit)

    5 (Szándékához adj erőt,)

    6 (S ha majd innét szent szavad)

107 (381)

    1 (Ó, Uram! Ó, Uram! nem vagyok méltó,)

108 (383)

    1 (Lelkem Tehozzád vágy, ó Istenem,)

    2 (Ha bíborával, világ javával)

    3 (Mert ez mulandó és változandó,)

    4 (Hozzád sietek, Nálad keresek)

109 (387)

    1 (Fel, Mária tiszta levente csapatja, szentek koszorús unokái,)

    2 (Tenger habokon viharos szelek űznek, Küzdünk és evezünk, de nem árván.)

110 (392)

    1 (Áldozatot hoz neked a testvéri szeretet,)

    2 (Ó Jézus, ki könnyeket hullattál Lázár felett,)

    3 (A szentséges áldozat, mit most szolgád bemutat,)

    4 (Szent vagy, édes Istenünk, engedd buzgón zengenünk,)

111 (393)

    1 (Békén nyugodjál csendes, hűs sírodban,)

    2 (A sírkertekben hitfáklyák lobognak,)

    3 (Nagy gondolat, mely a szívet betölti,)

112 (398)

    1 (Jézusomnak kegyelméből már elértem végemet;)

    2 (Amíg éltem e világban, Benned bíztam, Istenem.)

113 (399)

    1 (Jézus, út, igazság, élet,)

    2 (Aki, míg a földön valál,)

    3 (Légy a boldogságra útja,)

    4 (A magasztos áldozatnak,)

    5 (Add, hogy egykor majd egekben)

114 (408)

    1 (Örök Isten, nyugodalmat,)

115 (411)

    1 (Győzelemről énekeljen Napkelet és Napnyugat!)

    2 (Egykor értünk testet öltött, Kis gyermekként jött közénk;)

    3 (Zúgjon hát a hálaének, Szálljon völgyön, tengeren;)

    4 (István király árva népe, Te is hajtsd meg homlokod,)

Függ.1

    1 (Krisztus első hitbajnoka)

    2 (Szent István, áldjuk nevedet,)

    3 (Veled az Úr kegyelme volt,)

    4 (Te nyitva láttad az eget)

    5 (De a köveknek zápora)

    6 (Óh Jézus, add kegyelmedet,)

Függ.2

    1 (Dicsérjétek, tiszteljétek ti keresztények)

    2 (Te vagy Prága városának hajnalcsillaga,)

    3 (Hogy a királyné gyónását ki nem vallottad,)

    4 (Minthogy pedig már Istennél élsz dicsőségben,)

Függ.3

    1 (Dicsérjük az Isten nagy szentjében,)

    2 (Mennybéli áldás volt királyságod,)

    3 (Téged a keresztény fejedelmek,)

    4 (Ragyogjon örökké Péter széke,)

Függ.4

    1 (Óh dicsőséges szent Anna, Téged tisztel én lelkem.)

    2 (Csodált szentséggel ragyogtál Sok víg és bús évidben,)

    3 (Szent Anna, könyörögj értünk, Hogy mindenre kegyelmét)

Függ.5

    1 (Ments meg engem, Uram! az örök haláltól,)

    2 (Reszket minden tagom, borzadok és félek,)

    3 (Haragnak napja az, ínség veszély napja,)

    4 (Örök nyugodalmat adj, Ó Uram, nékik,)

Copyright © Diatar 2010-2022 Adatvédelem