Énektárak  Szószedet  Kezdősorok


"Lélekkel és értelemmel" énekei:

1

    1 (Ó, jöjj, ó, jöjj, Üdvözítő!)

    2 (Megnyílt az ég harmatozva)

    3 (Föld, virulj ki, völgyön-halmon)

    4 (Ó, fényes Nap, ó, szép Csillag,)

2

    1 (Csillagoknak Teremtője)

    2 (Ki világon könyörülvén,)

    3 (E világnak alkonyatán,)

    4 (A te erős hatalmadnak)

    5 (A nap felkél és elnyugszik,)

    6 (Szentséges Úr, téged kérünk,)

    7 (Hálát adjunk az Istennek,)

3

    1 (Jöjj, áldott nagy Királyunk,)

    2 (Ha elcsügged a lelkünk,)

4

    1 (Áldott az egek Ura,)

    2 (Serege az atyáknak)

    3 (Sion üdve, nagy Király,)

    4 (Jövel, gyengék ereje!)

    5 (Szállj hozzám, dicső Király,)

    6 (Ó, élet Fejedelme,)

5

    1 (Jövel, jövel, Immánuel,)

    2 (Jövel, ó, Jessze vesszeje,)

    3 (Jövel, jövel, ó, Napkelet,)

    4 (Jöjj, Dávid kulcsa, nyisd ki hát)

    5 (Jövel, jövel, ó, Adonáj,)

6

    1 (A jöttöd miként várjam, Hogyan fogadjalak?)

    2 (Ma Sionod hint néked)

    3 (Ó, mit tettél te értem,)

    4 (Én rút fogságban voltam,)

    5 (Az örök fényességből)

    6 (Ezt jól szívedbe véssed,)

    7 (Már éjjel-nappal nem kell)

    8 (Ó, ne féljetek tőle,)

    9 (Hát ne félj ellenségtől,)

    10 (Az Úr ítélni fogja)

7

    1 (Áldott az Isten, mindnyájunknak Atyja,)

    2 (A szent próféták eleitől fogva)

    3 (Kik a halálnak árnyékában járunk,)

    4 (Benned jelent meg az Isten kegyelme,)

    5 (Ádventi vendég, végy szállást minálunk,)

8

    1 (Kitárom előtted szívem,)

    2 (Jöjj, mert lelkem epedve vár,)

    3 (Jöjj, Uram, oszlasd a homályt,)

    4 (Jöjj, hű őrizőm, ó, jövel,)

9

    1 (Hadd zengjen énekszó,)

    2 (Mint gyenge gyermek, ő)

    3 (Ó, lelkem, áldva áldd)

    4 (Új ének merre cseng?)

10

    1 (Istennek szent Fia)

    2 (Még ma is jön hozzánk,)

    3 (Kik őt nem szégyenlik,)

    4 (Kik hitben megállnak,)

    5 (Újra el fog jönni,)

    6 (Jézus, szánj meg minket,)

11

    1 (Krisztus, Atya Istennek)

    2 (Miétünk emberré lett)

    3 (Nevelj ismeretedben)

    4 (Te menny s föld teremtője,)

    5 (Jóságoddal te győzz le,)

12

    1 (Az esztendő fordulóján)

    2 (A múló év minden napja)

    3 (A mezőket te ruházod,)

    4 (Könnyeinket szárítgattad,)

    5 (Hálásan megfogadjuk,)

    6 (Ha majd eljön a végóra,)

13

    1 (Új esztendő virradott,)

    2 (Napokat és éveket)

    3 (Ha nevében indulunk,)

14

    1 (Tisztítsd meg szíved, Jeruzsálem népe!)

    2 (Szeplőtelen légy a Krisztus napjára,)

    3 (Nem járhatsz folyvást annyi undokságban,)

    4 (Élj botlás nélkül, szentül, feddhetetlen,)

    5 (Tisztítsd meg ajkad oltárról vett szénnel)

    6 (Új teremtés vagy: vetkezd le a régit!)

15

    1 (Jöjj, szabadíts meg, ó, kegyes Isten a nyomorúságból,)

    2 (Nagy kegyelemmel, ha közeledtél, úgy se figyeltünk rád,)

    3 (Zengve dicsérünk, nem hiszünk benned, mozgat a rossz törény,)

    4 (Ó, szabadíts meg szent Fiad által, vedd el a rontó bűnt,)

    5 (Nyisd meg az ajkunk, tárd ki a szívünk, adj hitet, Úr Isten,)

16

    1 (A Bárány hordja csendesen)

    2 (Nincs még ily áldott, hű barát,)

    3 (Míg élek, el nem feledem,)

    4 (Ha célhoz érek egykoron,)

17a

    1 (Felnézed rád, csodás kereszt,)

    2 (Az ég és föld itt összeér,)

    3 (Szívem dicsér, mert üdvömért)

    4 (Mit adhatnék kegyelmedért?)

17b

    1 (Ha a keresztre néz szemem,)

    2 (Ne hagyd, Uram, hogy kívüled)

    3 (Vérző seb lábán és kezén,)

    4 (Hát én elébed mit vigyek?)

18

    1 (Uram, közel voltam hozzád, mégis elszakadtam.)

    2 (Uram, kereslek téged, céltalan futottam:)

    3 (Uram, taníts hinni benned, várni új csodára,)

19

    1 (Mind jöjjetek, örvendjetek,)

    2 (Meghalt, de már feltámadott.)

    3 (Megvívta már a nagy csatát,)

    4 (Isten Fiának zengjetek)

    5 (Csak téged áldjon énekünk,)

20

    1 (Dicsőség néked, Istenünk!)

    2 (Harmadnap, húsvét hajnalán)

    3 (Az angyal szólt: ne féljetek!)

    4 (Bízzatok! Él! Feltámadott!)

    5 (Mi téged kérünk, Krisztusunk,)

    6 (Hogy bűnt levetve áldhassunk,)

21

    1 (Ó, győzelmes, nagy Királyunk,)

    2 (A Kérubok nagy serege,)

    3 (Jöjj, Jézusunk, szent trónodról,)

22

    1 (Megváltónk földről mennybe ment, Halleluja!)

    2 (Bűneink terhét vállalta, Halleluja!)

    3 (Halál bűn és pokol felett, Halleluja!)

    4 (Visszjön egykor fényesen, Halleluja!)

    5 (Dicsőség mennyben Istennek, Halleluja!)

23

    1 (Jöjj, Szentlélek Úristen,)

24

    1 (A menny Urának tisztelet,)

    2 (Megváltónk, Isten szent Fia,)

    3 (Szentlélek, légy Vigasztalónk,)

25

    1 (Bár szétszakadva él az egyház,)

    2 (A bölcs tanító mind csak szolga:)

    3 (Elrejtve él a Krisztus népe,)

    4 (Jézus, tebenned egy az egyház:)

26

    1 (Az élet nékem Krisztus,)

    2 (Már indulok békében,)

    3 (Megküzdve életemnek)

    4 (Ha erőtlenségemben)

    5 (Az életünk ellobban,)

    6 (Ám lelkem mégse bántsa)

    7 (Megváltó Istenemmel)

27

    1 (Bizony betelik az idő,)

    2 (Angyal harsonahangja szól)

    3 (Megnyílik a könyv, amiből)

    4 (De jaj, ki ügyet sem vetett)

    5 (Ó, Jézus, ama nagy napon)

28

    1 (Midőn eljön az én órám,)

    2 (Ha bánt a lelkiismeret,)

    3 (Mivel tested tagja vagyok,)

    4 (Mivel, Uram, feltámadtál,)

    5 (Hozzád megyek, én Jézusom,)

29

    1 (Hiszünk egy Istenben, mennyei Atyánkban, mindenható Urunkban,)

    2 (Hiszünk az egy Úrban, Jézus Krisztusunkban,)

    3 (Valóságos Isten a valóságostól; született, nem teremtmény,)

    4 (Értünk, emberekért és idvességükért alászállt a mennyekből,)

    5 (Az Úr kiszenvedett és eltemettetett, harmadnap feltámadván,)

    6 (Visszatér ítélni az eleveneket és régen megholtakat,)

    7 (Hiszünk Szentlélekben, Úrban és Istenben, megelevenítőben,)

    8 (Ő szólt a próféták és az apostolok megtisztított szájával.)

    9 (Hisszük az egyetlen, szent és egyetemes, apostoli Egyházat.)

    10 (Várjuk a holtaknak, rég elporladtaknak dicső feltámadását.)

30

    1 (Ó, én lelkem, dicsérjed Istenedet,)

    2 (És e földön te magad úgy viseljed,)

    3 (Mint a kenyért sok búzamagból sütik,)

    4 (Szeresd hát, ember, a te feleidet,)

    5 (Az Ő szent igéjében gyönyörködjél,)

    6 (Végre tégedet ez árnyékvilágból)

    7 (Lelkem, szüntelen oda igyekezzél,)

31

    1 (Ó, idvességes áldozat,)

    2 (Úr Jézus, ki a keresztfán)

    3 (Csak ebben áll azért hitünk,)

    4 (Bizonyságot erről teszünk,)

    5 (Hitünkkel kell testét ennünk)

    6 (E vacsorát hagyta nékünk,)

    7 (Jámborságot csak kövessünk,)

    8 (Méltatlan ezzel ne éljünk;)

    9 (Hálát adunk néked, Isten,)

32

    1 (Készülj Urad elé, lelkem,)

    2 (Mint jegyese égő vággyal,)

    3 (Én Megváltóm, én Királyom,)

    4 (Ó, Istennek nagy csodája!)

    5 (Jézus, napja életemnek,)

    6 (Te, ki minket úgy szerettél,)

    7 (Jézus, életnek kenyere,)

33

    1 (Ó, örök Isten, ki Atyánk vagy nékünk,)

    2 (Te is, ó, Jézus, Isten egyszülöttje,)

    3 (Isteni Lélek, te örök fényesség,)

    4 (Az Atya, Fiú és Szentlélek Isten)

34

    1 (Neked zendül, Istenünk, a hála.)

    2 (Te kötötted össze életünket:)

    3 (Gyermekeket te adtál minékünk.)

    4 (Egymás terhét szívből elviselnünk)

    5 (Tarts meg minket vidám jókedvedben,)

35

    1 (Ki asztalt terítesz az égi madárnak,)

    2 (Gondviselő Atyánk, asztalodtól kelve)

36

    1 (A fényes nap immár elnyugodott,)

    2 (Minden ember megy nyugodalomra,)

    3 (Vessünk számot hát, édes Istenem,)

    4 (Színed előtt mindennap elesem,)

37

    1 (Ó, terjeszd ki, Jézusom,)

    2 (Ó, mosson meg az értem)

38

    1 (Istenem, lásd meg a sok hazugságot,)

    2 (Istenem, halld meg, mikor csöndben kérlek:)

    3 (Istenem, nálad igaz az ígéret,)

39

    1 (Seregek Ura, Felséges Isten!)

    2 (Kívánkozik az én lelkem ott lakni,)

    3 (Lám a madaraknak is helyük vagyon,)

    4 (Bizony boldogok az olyan emberek,)

    5 (Olyan boldog ember kicsoda lészen?)

    6 (Semmi szükség az ilyennek nem ártott,)

    7 (Nagy sereggel mindenfelől eljönnek,)

    8 (Uram, hallgasd meg az én könyörgésem,)

    9 (Úr Isten, csak te vagy a mi oltalmunk,)

    10 (Jobb egy nap a te tornácodban laknom,)

    11 (Mert miképpen a fényes nap az égen,)

    12 (Nem vonja meg tőlünk javát az Isten,)

    13 (Így könyörge Dávid király régenten;)

40

    1 (Aki veti segedelmét)

    2 (A hív ember vallást tészen:)

    3 (Mert engemet te megmentél ellenségeimnek tőrétől,)

    4 (Visel téged az Úr Isten ő szent vállán oltalmában;)

    5 (Jézus Krisztus egy igazság körülfog és véd paizsul,)

    6 (Semmit ne félj rettegtető háborúnak nyilaitól,)

    7 (Ha mellőled bal kéz felől ezeren mind elhullanak,)

    8 (De te magad szemeiddel ott meglátod bizonyára,)

    9 (Mert vagyon nagy bizodalmad az Istennek hatalmában,)

    10 (Nem járulhat néked soha semmi gonosz romlásodra,)

    11 (Mert parancsolt te felőled szolgáló szent angyalinak,)

    12 (Az Istennek angyalai úgy hordoznak szent kezükben,)

    13 (Áspiskígyót te lebírhatsz, baziliszkuszt megtapodhatsz,)

    14 (Talpad alatt nyomorgatod az ördögöt és oroszlánt,)

    15 (Szól az Isten az emberről: mert hogy bennem reménykedett,)

    16 (Ha énhozzám ő felkiált, meghallgatom és megmentem.)

    17 (Adok néki hosszú napot, véghetetlen boldogáságot,)

41

    1 (Jer, örvendezzünk az Úr Istennek,)

    2 (Siessünk hozzá dicséretünkkel,)

    3 (Mert az Úr Isten mi nagy Istenünk,)

    4 (Csak ő egyedül bír mindeneket,)

    5 (Ő teremtette a széles tengert,)

    6 (Jer, hajtsunk fejet, térdet nékie,)

    7 (Mert csak ő a mi kegyes Teremtőnk,)

    8 (Az Ő szózatját mihelyt halljátok,)

    9 (Mert jól tudjátok régen mint jártak,)

    10 (Dicséret néked, Atya Úr Isten:)

42

    1 (Örüljetek az Istennek,)

    2 (Mert csak ő a mi Istenünk,)

    3 (Templomába egybegyűljünk,)

    4 (Mert kegyelmes az Úr Isten,)

43

    1 (Dicsérd, én lelkem, minden erődben)

    2 (Ő megbocsájtja minden bűnödet,)

    3 (Ki minden jóval téged megáldott,)

    4 (Bízzál én lelkem az Úr Istenben,)

    5 (Ha egy kevéssé haragot mutat,)

    6 (Nem bűnünk szerint bánik mivelünk,)

    7 (Oly igen messze veti bűnünket,)

    8 (Miként az Aty fiait szánja,)

    9 (Porból teremté, porrá kell lenni)

    10 (Az Úr Istennek irgalmassága)

    11 (Akik őt féljük, mondását tégyük,)

    12 (Vigasság nekünk háborúságban,)

    13 (Ti szent angyalok, Istent áldjátok,)

    14 (Ti fejedelmek, meghallgassátok,)

    15 (Egyházi rendek, ti is, kik vagytok,)

    16 (Te szegény község, szorgalmatos légy,)

    17 (Minden állatok, Istent áldjátok,)

    18 (De te, én lelkem, te kiváltképpen)

44

    1 (Ó, boldog az az ember, ki Isten útján jár,)

    2 (Ím tudtul adtad nékem, kegyelmes Istenem,)

    3 (Szent törvényedre szívem, Igédre föltekint,)

    4 (Megáll az Úr igéje, örökké megmarad,)

45

    1 (Jer, emlékezzünk, keresztyén népek)

    2 (Szemem emelvén vetem hegyekre)

    3 (Csak Ő énnékem egy segítségem,)

    4 (Nem hagy tégedet a kísértésben,)

    5 (No, keresztyének, tehát örvendjünk,)

    6 (A nap hévsége nappal nem sérthet,)

    7 (Őrizzen téged a nagy Úr Isten,)

46

    1 (Dicsérjétek az Istent a mennyégben,)

    2 (Dicsérjétek mind őt, ti szent angyalok,)

    3 (Dicsérje nappal nap és a hold éjjel,)

    4 (Dicsérjétek őt ti is, nagy-szép egek.)

    5 (Dicsérjék szent nevét az Úr Istennek,)

    6 (Helyet rendelt ő szépen mindezeknek,)

    7 (Dicsérjétek őt mind, ti földi lények,)

    8 (Tűz, jégeső, köd, hó és minden pára,)

    9 (A hegyek, völgyek, termőfák s egyebek,)

    10 (Vadak és minden oktalan állatok,)

    11 (Földi királyok és minden köznépek,)

    12 (Ti ifjú népek és tiszta szép szüzek,)

    13 (Dicsértessék az Úr Istennek neve,)

    14 (Az ő dicsősége földön és mennyen,)

    15 (Az ő népének arcát felemelte,)

    16 (Dicséret légyen mindenütt azoknak,)

    17 (Dicséret az Izráel fiainak,)

47

    1 (Védelmezz, Istenem,)

    2 (Körülfog minden rossz,)

    3 (Küldd hozzám követed,)

    4 (Vezess föl hegyedre,)

    5 (Atyának, Fiúnak,)

48

    1 (Jó dolog az Urat áldani, dicsérni,)

    2 (Még hajnal alig kél, hirdetem irgalmad,)

    3 (Zengjen a citera, tízhúrú lant szava,)

    4 (Szép műved a világ, boldogan hirdetem,)

    5 (Mily nagy vagy, Istenem, értelmed végtelen,)

    6 (Bűnében csillogva járhat az álnokság,)

    7 (Lám, virul az igaz, mint ifjú pálmaág,)

    8 (Dús gyümölcs terem rajt', élte van bőséggel,)

    9 (Jó Atya, téged áld híveid éneke,)

49

    1 (Urunk nagy nevét áldja a világ,)

    2 (Zengje föld s az ég: eljön már az Úr,)

    3 (Ragyogjon az ég, a föld vígadjon,)

    4 (Hűséges az Úr, közeledik már,)

50

    1 (Isten nevét dicsérem, szívem csupa hála,)

    2 (Döbbent szívünk ráeszmél, milyen nagy az Isten:)

    3 (Igaz jóság, irgalom minden rendelése,)

    4 (Soha el nem felejti ősi szövetségét,)

    5 (Atya, Fiú, Szentlélek, megillet a hála,)

51

    1 (Tehozzád emelem szemeim, Istenem.)

    2 (Ahogy a szolga néz urának kezére,)

    3 (Teremtő Urunkra úgy tekint a szemünk,)

    4 (Irgalmazz, irgalmazz, jó Urunk, minekünk,)

    5 (Tehozzád emelem szemeim, Istenem,)

52

    1 (Áldjátok Istent szent templomában,)

    2 (Áldjátok őt, mert nincs nála szentebb,)

    3 (Áldjátok zengő rézharsonával,)

    4 (Áldjátok őt, mind körtáncot lejtve,)

    5 (Áldjátok vígan, cintányér csengjen,)

    6 (Mind, ami élő, áldja az Istent,)

53

    1 (Dicsérjük Istent!)

    2 (Hű őrizőnk, te minden jó kútfője)

    3 (Kísérj el minket, őrizd lépteinket,)

    4 (Készséget ébressz követni igédet.)

    5 (Szívünk készítsd el, hogy feddéseiddel)

    6 (Eljössz! Ígérted! S akkor a te néped)

54

    1 (Mind adjon hálát Istennek,)

    2 (Dicsérjük Istent boldogan,)

    3 (Épségben tartott bennünket)

    4 (Bár gyakran bűnnel bántottuk,)

    5 (Őadjon vidám új szívet)

    6 (Tartsa meg dolgos békében)

    7 (Jóvolta járjon mivelünk,)

    8 (Ő legyen, míg tart ez a lét,)

55

    1 (Urunk, ez a hála napja,)

    2 (Urunk, külön hálát adunk,)

    3 (Urunk, szóljon ma is hozzánk)

    4 (Urunk, annyi ember él ma,)

    5 (Urunk, ez a szívünk vágya:)

    6 (Urunk, töltsd be Szentlelkeddel)

56

    1 (Felséges Isten, nagy nevedet áldom,)

    2 (Távoli ködben, nehéz bűnben éltem,)

    3 (Dicsérlek téged együtt a világgal,)

    4 (Mennyei Bárány, imádunk mi téged,)

57

    1 (Magasztalunk égi fénynél,)

    2 (Tisztább vagy a kéklő égnél,)

    3 (Bölcsebb vagy a bronz-hegyeknél,)

    4 (Messzebb vagy a csillagoknál,)

    5 (Reszketnénk, ha nem szeretnél,)

    6 (Magasztalunk égi fénynél,)

58

    1 (Zengd Isten nevét, áldd nagy kegyelmét!)

    2 (A Fiút is áldd, ki üdvöt hozott,)

    3 (Ím szívünk dicsér, ó, Szentháromság,)

59

    1 (Hálás szívvel áldunk Téged, Istenünk.)

    2 (Jézus Krisztus, Úrként szívből tisztelünk,)

    3 (Ott ülsz Isten jobbján, fényes trónuson;)

60

    1 (Szívből köszönöm Uram, az életet,)

    2 (Áldom, dicsérem neved, mert úgy szeretsz,)

61

    1 (Hálát adok, Uram, az életért!)

    2 (Hatalmad, Istenem, mindent fölér!)

    3 (Imádom, Szent Atyám, dicső neved!)

62

    1 (Bűneid átkos börtöne alján,)

    2 (Nyílik az ajtó, zengnek a fények,)

    3 (Zúgjon a szél hát, szálljon a Lélek,)

63

    1 (Új szövetséged elfogadom,)

    2 (Áttört kezedbe teszem kezem,)

    3 (Hű lenni nékem, tudom, nehéz,)

64

    1 (Siessetek, hamar lejár! Kegyelme már régóta vár.)

    2 (Elszáll a perc az életed,)

65

    1 (Új szívet adj, Uram, énnekem,)

    2 (Nyájas, vidám, szelíd, jó szívet,)

    3 (Jézus, a te gyógyító kezed)

66

    1 (Keresd az Istent népem,)

    2 (Ha kell az Úr kegyelme,)

    3 (Keresd az Istent, népem,)

67

    1 (Egy szív érettem dobogott,)

    2 (E szívben az irgalom élt.)

    3 (Ha szívedbe búbánat száll,)

68

    1 (Jöjj, az Úr vár reád, jöjj, amíg ifjú vagy!)

    2 (Ó, a szárnyas idő, mint az álom, repül,)

    3 (Jézus hív, vele járj, erre váltott meg ő.)

69

    1 (Jöjj el az élet vizéhez,)

    2 (Jöjj újulásra e vízben,)

    3 (Jöjj hát az élet vizéhez,)

70

    1 (Boldog, kinek a béke minden vágya,)

    2 (Boldog, kit tiszta szeretet vezérel,)

    3 (Boldog, kit nem bántanak földi vágyak,)

    4 (Boldog, ki tud tűrni minden fájdalmat,)

    5 (Ó, add, Atyám, míg itt a földön élek,)

71

    1 (Uram, tiéd vagyok én,)

    2 (Mais rólad neveznek)

    3 (Uram, tiéd vagyok én,)

    4 (Te viselted gondomat,)

    5 (Uam, tiéd vagyok én,)

    6 (Ördög, halál, bűn, világ)

    7 (Uram, tiéd vagyok én)

    8 (Add, Uram, hogy testemtül)

72

    1 (Jézus, te vagy nékem őriző pásztorom,)

    2 (Megterhelt az élet nehéz keresztjével,)

    3 (Keskeny utam visz bár csillagtalan éjbe,)

    4 (Majd ha végigküzdöm azt a nemes harcot,)

73

    1 (Kérlek téged, Istenemet,)

    2 (Te vagy nékem bizodalmam,)

    3 (Hitet, Uram, tőled nyertem,)

    4 (Országodat hadd keressem,)

    5 (Annyi részt adj földiekben,)

    6 (De ha adnál nagy bőséget,)

    7 (Ha meghosszabbítod éltem,)

74

    1 (Mindeddig vélem volt az Úr,)

    2 (Dicséret zeng az ajkmanon,)

    3 (Tarts meg tovább is, jó Atyám,)

75

    1 (Ha utam borítja felhőnek árnya,)

    2 (Ha gyakran körülvesz kísértés tőre,)

    3 (Ha vár a feladat, sürget a munka,)

    4 (Ha eljön maholnap utolsó órám,)

76

    1 (Éltem minden dolgában)

    2 (És fáradozzam folyton,)

    3 (Ami velem történik,)

    4 (Indulatom, ha lázad,)

    5 (Övé vagyok egészen,)

77

    1 (Jézus, te égi szép, tündöklő fényű név,)

    2 (Az élet száz veszély, én lelkem, mégse félj,)

    3 (Akaratod nekem mutasd meg szüntelen,)

    4 (Tisztíts meg teljesen, szentelj meg, hadd legyen)

78

    1 (Velem vándorol utamon Jézus,)

    2 (Velem vándorol utamon Jézus,)

    3 (Velem vándorol utamon Jézus.)

    4 (Velem vándorol utamon Jézus,)

    5 (Velem vándorol utamon Jézus,)

79

    1 (Hűséged végtelen, Atyám, nagy Isten,)

    2 (A tél, a nyár, az ősz, a feslő tavasz,)

    3 (Eltörlöd bűnömet, békéd vesz körül,)

80

    1 (Hadd látlak téged, ó, szívem Ura)

    2 (Légy nékem bölcsesség, élő Ige,)

    3 (Légy nékem páncél és győzelmes kard,)

    4 (Gazdagság nem kell, sem nagy méltóság,)

    5 (Mennyeknek Királya, ki győztes Úr vagy,)

81

    1 (Tehozzád jövünk már Istenünk,)

    2 (Ha fülünk Igédre nem figyel,)

    3 (Ajkunkon hazugság bélyege,)

    4 (A szívünk összetört, ó, Uram,)

82

    1 (Tégy, Uram, engem áldássá! Lelkedet úgy várom.)

83

    1 (Az Úrnak zengjen az ének, kit dicsér temger, a föld.)

    2 (Ha bánat sebzi a szíved, majd Jézus hozzád hajol.)

    3 (Csak lépjünk bátran az útra, nem várva semmit se már.)

84

    1 (Hajnalórán lelkem ébred szent szavad, ha hallgatom,)

    2 (Hajnalórán zengi minden végtelen hatalmadat,)

85

    1 (Erdő mellett estvéledtem,)

    2 (Én Istenem, adjál szállást!)

    3 (Adjon Isten jó éjszakát,)

86

    1 (Jézus a mi oltalmunk, erősségünk, ha ránk szakad minden baj, mégse félünk.)

    2 (Jézus a mi oltalmunk, erősségünk, ha ránk szakad minden baj, mégse félünk.)

    3 (Jézus a mi oltalmunk, erősségünk, ha ránk szakad minden baj, mégse félünk.)

87

    1 (Mint szarvas hűs vízforrásra, úgy szomjazik lelkem rád,)

88

    1 (Sok számos esztendőket vígan megélhess,)

    2 (Tenéked minden öröm holtig adassék,)

    3 (Míglen az egek várát nyilván szemlélhesd,)

89

    1 (Az Úr vezessen végig az úton, ha szerteszét sodor is a sors,)

90

    1 (Teremts bennem tiszta szívet, ó, Uram!)

91

    1 (Kenyered és borod táplál engem,)

    2 (Amíg veled járok én az úton,)

    3 (Hétköznapok terhe, ami fáraszt,)

    4 (A te tested éltessen bennünket,)

    5 (A te véred által menekül meg)

    6 (Leborulva hálát adok néked,)

92

    1 (Örvendjetek, mert Isten úgy szeret,)

    2 (Örvendjetek, Jézus feltámadott:)

    3 (Örvendjetek, mert Jézus újra jön!)

Copyright © Diatar 2010-2022 Adatvédelem