Énektárak  Szószedet  Kezdősorok


"Szent Vagy, Uram!" énekei:

1

    1 Kezdetre (A kereszténységben hisszük, valljuk régen,)

    2 Dicsőítésre (Dicsőség a mennyben! Öröm, áldás zengjen,)

    3 Hiszekegyre (Tudjuk, valljuk régen: az idők teljében)

    4 Felajánlásra (Isten jóságának, irgalmasságának,)

    5 Szent, szent-re (Az örök Atyának, egyszülött Fiának,)

2

    1 Kezdetre (Harmatozzatok égi magasok!)

    2 Kezdetre (Mert az emberek ott tévelygenek,)

    3 Dicsőítésre (Áldás, dicséret és hála néked:)

    4 Evangéliumra (A prófétáknak lelkei láttak)

    5 Evangéliumra (Te ember lettél, s új tant hirdettél.)

    6 Hiszekegyre (Hiszünk tebenned, égi szent követ:)

    7 Felajánlásra (Ím az áldozat, melyet bemutat)

    8 Felajánlásra (Nyújtsd malasztodat, hogy ez áldozat)

    9 Szent, szent-re (Szent az egy Isten három személyben.)

3

    1 Kezdetre (Ó bezárult Édenünk,)

    2 Kezdetre (Fel-felnyögött bár imánk:)

    3 Evangéliumra (Elhagyottság éjjelén)

    4 Hiszekegyre (Állt a világ szótalan,)

    5 Felajánlásra (Jön az Úr, a végtelen,)

    6 Felajánlásra (Övé legyen vagyonunk,)

    7 Szent, szent-re (Lesz nemsoká! Ara már)

4

    1 Kezdetre (Téged vár a népek lelki sötétsége, Isten.)

    2 Evangéliumra (A sötétség tévedését, Uram, oszlasd széjjel,)

    3 Hiszekegyre (Hisszük, Jézus, Rajtad kívül többé nem kell várnunk)

    4 Felajánlásra (Áldott kenyér s bor színébe jöjj, Uram, közénk le,)

    5 Felajánlásra (Örvendezzünk, keresztények, közel van az Isten,)

    6 Szent, szent-re (Ki elveszed tőlünk a bűnt, adj erőt szívünknek,)

5

    1 (Ave María, Istennek Anyja,)

    2 (Mária, újul világ nevedben,)

    3 (Ó drága Jézus, Szűznek gyümölcse,)

    4 (Esedezz értünk, Isten Szülője,)

    5 (Ora pro nobis, szép Jézus Anyja,)

6

    1 (Az Úristen Ádám atyánknak,)

    2 (És az álnok kígyónak mondta)

    3 (Megmondotta Bálám próféta:)

    4 (Zsoltárokban szent Dávid ajka)

    5 (Izajás is így jövendöle:)

    6 (A vesszőnek drága virága,)

    7 (Ám arról is megemlékezünk,)

    8 (Kérjük azért mindnyájunk Urát,)

7

    1 (Áron vesszeje virágzik,)

    2 (Anna lánya, mivel hittél,)

    3 (Amit elzárt Éva vétke,)

8

    1 (Bűnös néped sírva kiált Hozzád,)

    2 (Téged hirdet a próféták szája,)

    3 (Reménységünk égő csipkebokra,)

9

    1 (Ébredj, ember, mély álmodból,)

    2 (Elküldé az Úr angyalát,)

    3 (A Szűzhöz így szól az angyal:)

    4 (Fiad Jézus néven hívod,)

10

    1 (Mária, szűz virág, Jeruzsálem templomában)

    2 (Hallja a bús imát a nagy Isten égi trónján.)

    3 (Jaj, a bűn tengere elárad az egész földön.)

    4 (Mária, szűz virág, Isten anyja, liliomszál,)

11

    1 (Ó fényességes szép hajnal,)

    2 (Dicsőséges Szűz Mária,)

    3 (Tehozzád küldetett mennyből)

    4 (Szentséges Szűz, fiad leszen,)

    5 (Fiad az ég dicsősége,)

    6 (Ó boldogságos Szűzanya,)

    7 (Dicsőség Szentháromságnak,)

12

    1 (Mennyországi fényes hajnal,)

    2 (A te drága szűzességed)

    3 (Engedelmes értünk voltál,)

    4 (Szólj, ó szent Szűz, most is értünk,)

13

    1 (Mint forró sóhaj, elhaló bús jaj)

    2 (Választott néped így sírt föl Érted,)

    3 (A bűn úr most is; gyötör is, foszt is.)

    4 (Jöjj, a bűn éget, jöjj, várunk téged,)

14

    1 (Ó nemes, ékes liliom, édes,)

    2 (Csudák csudája, Gedeon gyapja,)

    3 (Áron vesszője: nem vala tője,)

    4 (Éva gyümölcse, bűnös erkölcse)

15

    1 Kezdetre (Üdvözlégy, ó drága Vendég,)

    2 Kezdetre (Vigadozunk új fényednél,)

    3 Dicsőítésre (Földön már új napvilág van.)

    4 Dicsőítésre (Mi is immár angyalokkal,)

    5 Evangéliumra (Szűz Mária, vigadozz már,)

    6 Evangéliumra (Födve Fiad arcocskája,)

    7 Hiszekegyre (Ó, egeknek ékessége,)

    8 Hiszekegyre (Megismerünk jászolodban,)

    9 Felajánlásra (Nem kell mennünk jászolodhoz,)

    10 Felajánlásra (Eljössz hozzánk, hogy imádjunk,)

    11 Szent, szent-re (Szent az Isten, szent az Isten!)

    12 Szent, szent-re (De nagy öröm így dicsérnünk,)

16

    1 Kezdetre (Az angyal énekel, tekints az égre fel:)

    2 Dicsőítésre (Az angyal így dalol a fényes ég alól:)

    3 Hiszekegyre (Jó pásztoremberek, mind jámbor, nyílt szívek,)

    4 Felajánlásra (És mennek boldogan, hol Jézus jászla van,)

    5 Szent, szent-re (Most angyal s pásztorok, ég és föld egybefog:)

17

    1 (Az égből színméz csörgedez.)

    2 (Ó pásztorok, figyeljetek!)

    3 (Felserkennek a pásztorok,)

    4 (Én is sietve elmegyek,)

18

    1 (Az Ige megtestesült Názáretben,)

    2 (Ezt az igaz nagy Isten bölcsessége)

    3 (Betlehembe ne menjünk, föltaláljuk)

    4 (Dicsőség és dicséret az Atyának,)

19

    1 (A szép szűz Mária szent Fiának,)

    2 (Aludj el, magzatom, napom fénye,)

    3 (Aludj el, fiacskám, rózsaszálam,)

    4 (Barmok közt, jászolban, én gyermekem,)

    5 (Nem tudom, mit mondjak örömömben,)

    6 (Magamhoz szorítlak, megcsókollak,)

20

    1 (Csordapásztorok midőn Betlehemben)

    2 (Isten angyali jövének melléjük,)

    3 („Örömet mondok, nagy örömet néktek,)

    4 („Menjetek el csak gyorsan a városba,)

    5 (Elindulának és el is jutának,)

    6 („Isten titeket hozott Uratokhoz.)

    7 („Mert ő aluszik, nyugoszik pólyában,)

    8 („Nem pihen ágyban, sem friss palotában,)

    9 („Serkentsd fel Jézust, szent Fiadat, nékünk,)

    10 („Üdvözlégy Jézus, pásztorok Pásztora,)

    11 („Kérünk Tégedet, mi Üdvözítőnket,)

    12 („Mária, Te is könyörögj érettünk,)

    13 („Dicsőség Néked, örök Atyaisten,)

21

    1 (Dicsőség mennyben az Istennek!)

    2 (Békesség földön az embernek!)

    3 (Dicsérjük a szent angyalokkal,)

    4 (Kis Jézus! ne vess meg bennünket,)

    5 (Dicsőség az örök Atyának)

22

    1 (Ez nap nékünk dicséretes nap, napja vigasságunknak,)

    2 (Ez a Gyermek, kit az Atyáknak ígért Isten: Ádámnak,)

    3 (Megtört immár ördög hatalma, a halálnak országa,)

    4 (Hálát adjunk az Úristennek, Atya-Fiú-Léleknek,)

23

    1 (Istengyermek, kit irgalmad közénk lehozott,)

    2 (Bár nem látom gyermekarcod szent vonásait,)

    3 (Istengyermek, nézd szívemnek forró vágyait:)

    4 (Betlehemi csillagodat ragyogtasd nekem,)

    5 (Szentségházad jászolához állok őrnek én,)

24

    1 (Jászolodban áldunk, édes Jézuska,)

    2 (Vajjon mivel érdemlette az ember,)

    3 (E végtelen szeretetért imádunk,)

25

    1 (Mennyből az angyal lejött hozzátok, pásztorok, pásztorok,)

    2 (Istennek Fia, aki született jászolban, jászolban,)

    3 (Mellette vagyon az édesanyja, Mária, Mária;)

    4 (El is menének köszöntésére azonnal, azonnal,)

    5 (A kis Jézuskát egyenlőképpen imádják, imádják,)

26

    1 (Midőn a Szűz Magzatát, sírdogáló kis Fiát)

    2 (Napom édes, szép fénye, ó életem reménye,)

    3 (Ó én édes Gyermekem, Téged kíván csak lelkem.)

    4 (Ó aludj, én Királyom, aludj, édes Magzatom,)

    5 (Akarsz-e más éneket? Hívok pásztorsereget;)

    6 (Mihelyt kedved megértik, éneküket rákezdik:)

27

    1 (Mind a világ örvendezzen Krisztus születésén,)

    2 (Most az egek mézzel folynak, mind a világ boldog,)

28

    1 (Nagy örömnap ez nékünk Isten kegyelméből.)

    2 (Isten Fia támadott tiszta szűz leánytul,)

    3 (Mint az üveg nem törik, napsugár ha járja,)

    4 (Itt az Anya a leány, a Gyermek az atyja,)

    5 (Sötétségben születik, ki a napfényt gyújtja,)

    6 (Krisztus, kinek kegyelme minden embert táplál,)

29

    1 (Ó gyönyörűszép, titokzatos éj!)

    2 (Ó fogyhatatlan csodálatos ér!)

30

    1 (Ó Jézus, szűzen született szép rózsaszál,)

    2a ÉE (Ó Jézus, mennyei vendég, énnálam szállj!)

    2 (Ó Jézus, mennyei vendég, énnálam szállj!)

    3 (Ó Jézus, ha már szállottál istállóba,)

    4 (Ó Jézus, drága teremtő, én Istenem,)

    5 (Ó Jézus, hogy miránk szálljon mennyei kincs,)

    6 (Ó Jézus, de kevés szív van e világon,)

    7 (Ah, kérlek, siess énhozzám, királyocskám!)

31

    1 (Örülj, te boldog Betlehem! – Vigadjatok, örüljetek!)

    2 (Az örökkévaló Ige, – Vigadjatok, örüljetek!)

    3 (Megértve Gábriel szavát, – Vigadjatok, örüljetek!)

    4 (Hitvány jászolban sírdogál, – Vigadjatok, örüljetek!)

    5 (Megismeri ökör, szamár, – Vigadjatok, örüljetek!)

    6 (Jönnek kelet királyai, – Vigadjatok, örüljetek!)

    7 (A házba lépnek együtt ők, – Vigadjatok, örüljetek!)

    8 (Megüljük áldott ünnepét, – Vigadjatok, örüljetek!)

32

    1 (Pásztorok, pásztorok örvendezve)

    2 (Angyalok szózata minket is hív,)

    3 (Üdvözlégy, kis Jézus! reménységünk,)

    4 (Dicsőség, imádás az Atyának,)

33

    1 (Szép violácska, kedves rózsácska,)

    2 (Jászolban látlak, szívemben várlak,)

    3 (Áldott Teremtőm, szent Üdvözítőm,)

34

    1 (Szülte a Szűz szent Fiát! Örvendezzünk!)

    2 (A próféták megírák: Örvendezzünk!)

    3 (Isten itt magára vett, Örvendezzünk!)

    4 (Góliát meggyőzetett, Örvendezzünk!)

35

    1 (Szűz Mária e világra nékünk szent Fiát hozá,)

    2 (Az angyalok Jézus születésén áldva zengenek,)

    3 (Azért mi is, halandó emberek, Jézust dicsérjük,)

    4 (Aki hozzánk irgalmasságából szent Fiát küldé,)

    5 (Ó te kegyes régi szent Pátrónánk, kincs hordozója,)

    6 (Légyen hála a nagy Úristennek, Üdvözítőnek;)

36

    1 (Vigasságos, hangos, nagy örömünk támadt:)

    2 (Örvendez a nap, hold, csillagok vigadnak,)

    3 (Ádám, Éva egykor ízlelék az almát,)

    4 (Fénylik az új csillag, angyalok röpdösnek,)

    5 (Azért mi is néki mindnyájan örvendjünk,)

37

    1 (Isten, ki az időnek határát kimérted,)

    2 (Mindenlátó, te láttad minden lépteinket,)

    3 (Ah, de mi jóvoltoddal sokszor visszaéltünk,)

    4 (Hívásodat követvén, jobbulást igérünk,)

38

    1 (Az esztendő fordulóján)

    2 (A múló év minden napja)

    3 (A mezőket te ruházod,)

    4 (Könnyeinket szárítgattad,)

    5 (Hálásan hát megfogadjuk,)

    6 (S ha majd eljön a végóra,)

39

    1 (Szép kelet, szép nap! nincs benned homály,)

    2 (Már a bölcsőnél törlöd bűnünket,)

    3 (E napon ontod az első csepp vért,)

    4 (Hogyha megtartasz még több időre,)

40

    1 (Kél a magasból tiszta fény földre az új év kezdetén.)

    2 (Ó kicsi Jézus, édeském, mennyei csorgó mézecském.)

    3 (Szép piros véred csordulván, rajtad a név már Jézuskám:)

    4 (Három-egy Isten áldva légy, győzelem, áldás mind tiéd.)

41

    1 (Ó szép Jézus! Ez új esztendőben légy híveidben.)

    2 (Ó szép Jézus! Drága szent nevedért kelj föl népedért.)

    3 (Ó szép Jézus! Tartsd meg híveidet, mint tieidet.)

42

    1 Kezdetre (Égi lakomára készüljünk, hívek,)

    2 Dicsőítésre (Fölséges Úristen, eléd térdelünk.)

    3 Evangéliumra (Kánai menyegzőn a Szűz Anya szól)

    4 Hiszekegyre (Hiszünk az Atyában: Ő a hatalom.)

    5 Felajánlásra (Fehér ostya és bor az áldozatunk,)

    6 Szent, szent-re (Szent, szent, szent vagy: csengje vígan énekünk.)

43

    1 (Az isteni gyermeket, ki ma kijelentetett)

    2 (A zsidók őt üldözék, a bölcsek megtisztelék)

    3 (Szent hitünknek csillaga minekünk is jelt ada,)

    4 (Hit, remény és szeretet, mely tőle nyer életet:)

    5 (Isten-ember, nagy király! Előtted ím néped áll,)

44

    1 (Fényességén e mai napnak,)

    2 (Ült a földön keserű homály,)

    3 (S csillag gyulladt a komor egen,)

    4 (Nézvén nézte három bölcs király:)

    5 („Csillag támad Izrael felől!”)

    6 („Izraelben király született!)

    7 (Mennek, mennek a csillag után,)

    8 (Három szent bölcs hozza a szívét,)

    9 (Áll a csillag egy kis ház fölött,)

    10 (Hoznak tömjént, mirrha-kenetet,)

    11 (Szívünk hozzuk mi is ma, hívek,)

    12 (Tömjén módra száll fel énekünk,)

45

    1 (János áll a part felett, véle hívő nagy sereg.)

    2 (János ujjal rámutat. Készít néki tört utat,)

    3 (És az Úr a vízbe lép, bűnös ember másaképp)

    4 (Ámul a Keresztelő, ám Urának enged ő,)

    5 (Áhítattal néz a nép, s kettényílik a nagy ég,)

    6 („Ím, szerelmes egy fiam! Minden kedvem benne van.)

46

    1 (Ím, az égen feltűnik, fénye melynek nem szűnik,)

    2 (Három bölcs, jeles király, aki régen jelre vár,)

    3 (És a csillagfény nyomán járnak egy nagy Úr után:)

    4 (És arany ajándokot, mirha s tömjénillatot)

    5 (Régi törvény vak ködét új világ oszlatja szét,)

    6 (Ó te boldog, szép remény, melyre int az égi fény,)

47

    1 Kezdetre (Violaszín gyászruhába öltözik fel a lelkünk.)

    2 Dicsőítésre (Dicsőséged zengedezték a földre szállt angyalok,)

    3 Evangéliumra (Drága Jézus, égből hoztad szent vallásunk tanait.)

    4 Hiszekegyre (Tudjuk, hogy a hit kegyelmét Isten adja minekünk.)

    5 Felajánlásra (Tested, véred feláldoztad érettünk a kereszten,)

    6 Szent, szent-re (Harsanjon fel ajakunkon a „háromszor Szent” dallama.)

48

    1 (Isten áldjon, tündejáték, te világi élet.)

    2 (Tiszta mézzel csalogattál, úgy esengtem érte!)

    3 (Szívem immár magasabbra, igazabbra éhez:)

49

    1 (Árva, bűnös lelkem reszket, átkarolja szent kereszted.)

    2 (Tilos, gonosz úton jártam. Hívó szódra nem vigyáztam.)

    3 (Tévedt bárány, gyönge, hűtlen: bűn árjában elmerültem.)

    4 (Bűnöm szennyét úgy utálom, karjaim csak feléd tárom.)

    5 (Szent öledre síró lélek: karjaidba visszatérek.)

    6 (Jézus, édes jó szerelmem, mily jó nálad megpihennem!)

50

    1 (Mintha köztünk Jézus járna,)

    2 (Mint kis gerle a fészkére,)

    3 (Itt megenyhül, aki szenved.)

    4 (A nagy világ ezt nem érti,)

    5 (Édes Jézus, ó ne fájjon)

51

    1 (Hamvazkodjál, hívő lélek,)

    2 (Hamvazkodjál, te dúsgazdag:)

    3 (Hamvazkodjál, szegény ember,)

    4 (Örömeink mind elmúlnak,)

    5 (Ó, ki tested meggyötörted)

    6 (S ha majd egyszer sírba szálltunk,)

    7 (Kik testünket megtagadtuk,)

52

    1 (Hallgasd meg, hallgasd meg, hallgasd meg, Uram, könyörgésünket!)

    2 (Irgalmazz, irgalmazz, irgalmazz, Uram, a te népednek!)

    3 (Irgalmazz, irgalmazz, irgalmazz, Uram, a te népednek!)

    4 (Irgalmazz, irgalmazz, irgalmazz, Uram, a te népednek!)

    5 (Irgalmazz, irgalmazz, irgalmazz, Uram, a te népednek!)

    6 (Irgalmazz, irgalmazz, irgalmazz, Uram, a te népednek!)

    7 (Irgalmazz, irgalmazz, irgalmazz, Uram, a te népednek!)

    8 (Irgalmazz, irgalmazz, irgalmazz, Uram, a te népednek!)

    9 (Irgalmazz, irgalmazz, irgalmazz, Uram, a te népednek!)

    10 (Irgalmazz, irgalmazz, irgalmazz, Uram, a te népednek!)

    11 (Irgalmazz, irgalmazz, irgalmazz, Uram, a te népednek!)

    12 (Irgalmazz, irgalmazz, irgalmazz, Uram, a te népednek!)

    13 (Irgalmazz, irgalmazz, irgalmazz, Uram, a te népednek!)

    14 (Irgalmazz, irgalmazz, irgalmazz, Uram, a te népednek!)

    15 (Irgalmazz, irgalmazz, irgalmazz, Uram, a te népednek!)

    16 (Irgalmazz, irgalmazz, irgalmazz, Uram, a te népednek!)

    17 (Irgalmazz, irgalmazz, irgalmazz, Uram, a te népednek!)

    18 (Irgalmazz, irgalmazz, irgalmazz, Uram, a te népednek!)

    19 (Irgalmazz, irgalmazz, irgalmazz, Uram, a te népednek!)

    20 (Irgalmazz, irgalmazz, irgalmazz, Uram, a te népednek!)

53

    1 (Könyörülj Istenem én bűnös lelkemen,)

    2 (Továbbá mosogasd bűnöktől lelkemet.)

    3 (Vétkeim lelkemet mint kígyók, úgy marják,)

    4 (Istenem! egyedül ellened vétettem,)

    5 (El ne vess engemet isteni színedtől,)

    6 (Szabadíts ki immár a halál torkából,)

    7 (Nyisd meg, ó, ajkamat szent dicséretedre,)

    8 (Tudom, hogy bűnbánó szíveket látogatsz,)

54

    1 (Mit bízik e világ ő álnokságában,)

    2 (Többet higgy a jégre feljegyzett betűknek,)

    3 (Inkább lehet hinni hamis férfiaknak,)

    4 (Hová lett Salamon ő bölcsességével?)

    5 (Hová lett Julius hatalmasságával?)

    6 (Ily nemes férfiak, ily fő nemzetségek,)

    7 (Jaj, rövid ünneplés e világ szépsége,)

    8 (Ne mondd hát tiednek, ami elveszendő,)

55

    1 (Kereszten haldokló kegyes Jézusom,)

    2 (Lábadnál, Jézusom, vezekelni jó.)

    3 (Szórjad, ó Istenem, főmre hamudat!)

    4 (Én kegyes Jézusom, Tied vagyok én!)

56

    1 Kezdetre (A Golgota-lépcsőn állok, vállamon a kereszt.)

    2 Evangéliumra (A keresztről hallom, Uram: „Velem léssz a mennyben!”)

    3 Hiszekegyre (Hiszem, Uram, hogy a kereszt a győzelem fája.)

    4 Felajánlásra (Mielőtt szent színed elé, Jézus, lépni mernék:)

    5 Szent, szent-re (Jézusom, a jó halál csak átmenés a mennybe:)

    6 Úrfelmutatás után (Ó hozsánna Néked, Jézus, leszállt Isten-ember:)

    7 Áldozásra (Nem vagyok bár méltó Hozzád, mégis jöjj szívembe,)

57

    1 Kezdetre (Buzgó szívvel ünnepeljük Üdvözítőnk kínjait,)

    2 Kezdetre (Ó nagy Isten, mind az ég, föld megdicsőít tégedet,)

    3 Evangéliumra (Tőled kapott szent iratból tudjuk a törvényeket,)

    4 Hiszekegyre (Ó kegyelmes Üdvözítőnk, hisszük tanításidat,)

    5 Felajánlásra (Az áldozat az oltáron most megújul csendben itt,)

    6 Felajánlásra (Üdvözítőnk szenvedése fájdalmunknak enyhe lett,)

    7 Szent, szent-re (Zengje szívünk, zengje nyelvünk: szent vagy, édes Jézusunk!)

58

    1 Kezdetre (Bűnbánóknak menedéke!)

    2 Kezdetre (Szenvedésed drága árán)

    3 Hiszekegyre (Hisszük, Uram, mindazt, amit)

    4 Felajánlásra (Kenyeret s bort áldozatul)

    5 Felajánlásra (Jézus teste s vére által,)

    6 Szent, szent-re (Szent vagy, Uram! örökké szent,)

59

    1 Kezdetre (Bűnös lelkek, tisztulásra szentmisére jöjjetek,)

    2 Kezdetre (Ezredeken harsog által a próféták szózata:)

    3 Evangéliumra (Halljad bűnös, már a Jóhírt ihlett ajkak hirdetik:)

    4 Hiszekegyre (Hallottátok, keresztények, Megváltótok tetteit,)

    5 Felajánlásra (Krisztus vérén tört meg a bűn, és megtört a kárhozat.)

    6 Szent, szent-re (Szent az Isten, szent az Isten, égnek-földnek Istene.)

60

    1 Kezdetre (Hogyha hozzád járulunk, szemünk könnybe lábad,)

    2 Evangéliumra (Krisztusnak szent keresztje győzedelmi zászlónk,)

    3 Hiszekegyre (Hisszük: égi székéből az Isten leszálla)

    4 Felajánlásra (Ezt a sok kínt érettünk kellett elszenvedned,)

    5 Szent, szent-re (Amikor szent lelkedet, Megváltónk, kiadtad,)

61

    1 (A fényes Istenarcot vér s fájdalom fedi:)

    2 (Ő Isten Egyszülötte, mindenható király;)

    3 (Alázva, törten állok a szent kereszt alatt,)

62

    1 (Ah! Jaj! mit szemlélek, én bűnös rút lélek e gyászsírban?)

    2 (Zsidóknál keményebb, sokkal kegyetlenebb, bűnös vagyok,)

    3 (Itt fekszik rejtekben, árnyék kenyér színben, szent testében.)

    4 (Hogy szenvedj így értem, ah, mivel érdemlem, én Istenem?)

    5 (Ó Jézus, mégse hagyj, bár értem sírban vagy, esedezem!)

63

    1 (A keresztfához megyek, mert máshol nem lelhetek)

    2 (Mely gyötrelem volt neked Isteni szülöttedet)

    3 (De midőn ezek felett láttad, mennyit szenvedett,)

    4 (A nap elsötétedett, ennyi kínt nem nézhetett!)

    5 (Ezt, ó fájdalmas Anya! mind értem tűrted vala,)

    6 (Most a lelkiismeret életemnek átka lett,)

    7 (Ah, de fülembe hata Szent Fiad e szózata:)

    8 (Ne nézd bűnös-létemet, hanem a szeretetet,)

64

    1 (Az Atyának egy Fiát, kit öröktől nemzett,)

    2 (Messze futnak társai, elszakadva tőle,)

    3 (Pilátushoz elvivék őt hat óra tájban,)

    4 (Megkötözvén két kezét, csapdosák orcáját,)

    5 (Hogy kilenc volt, lárma lőn: „Csak feszítsd fel őtet”,)

    6 (Tövisekből koronát tettek szent fejére:)

    7 (Volt tizenkét óra, hogy a keresztre vonták,)

    8 (Kínok miatt szomjazék, s ők epét adának)

    9 (Halálra ment délután három óra tájban,)

    10 (Pogány vitéz oldalát tőrrel átlyukasztá,)

    11 (A keresztről levevék még aznap délestén,)

    12 (Nézd, ó bűnös, így hal az, kiben élted támad,)

    13 (Betakarták alkonyon sziklasír ölébe)

    14 (A próféták szavai megvalósodának,)

65

    1 (Áll a gyötrött Isten-anyja,)

    2 (Gyász a lelkét meggyötörte,)

    3 (Ó mi nagy volt ama drága)

    4 (Mennyit sírt és hogy kesergett,)

    5 (Ki ne sírna, melyik ember,)

    6 (Ki ne sírna Máriával,)

    7 (Népét hogy megmossa szennytől,)

    8 (Látta édes egy-szülöttét,)

    9 (Szeretetnek szent kútfője,)

    10 (Hogy szívemben lángra kelne)

    11 (Én szívembe jól bevéssed,)

    12 (Gyermekednek, a sebzettnek,)

    13 (Add meg, kérlek, hogy míg élek,)

    14 (A keresztnél véled állni,)

    15 (Dicső Szűze szent szűzeknek,)

    16 (Add tisztelnem, add viselnem,)

    17 (Sebeivel sebesítsen,)

    18 (Hogy ne jussak ama tűzbe,)

    19 (Krisztusom, ha jő halálom,)

    20 (S hogyha testem porba tér meg,)

66

    1 (Bűnös lélek, sirasd, kérlek, Uradnak nagy kínját,)

    2 (Tekints, kérlek, szent sebére édes Teremtődnek,)

    3 (Bűneinkért ostorozzák az ártatlan Bárányt;)

    4 (Kegyes Jézust, az ártatlant utcákon hordozzák,)

    5 (Bűneinkért arculverik, pökdösik orcáját;)

    6 (Vérszomjasan kiáltozzák: feszítsd, feszítsd meg őt!)

    7 (Kegyes Jézus! légy irgalmas nékem bűneimért,)

67A

    1 (Bágyad gyötrelmében a mártírok anyja,)

    2 (Szelíd galambformán zokog édes Fián,)

    3 (Ó keserves Anya, szűzességnek lánya,)

    4 (Sok kínban ellankadt Jézus, keresztfádról)

    5 (Ó keresztény, tudd meg: lelked váltságáért)

    6 (Hóhér zsidóságnál keményebb szívűnek)

    7 (Sírjunk hát mindnyájan, és kövessük sírván,)

67B

    1 (Gyászba borult Isten csillagvára,)

    2 (Temetésre lejön a mennyország,)

    3 (Élet Ura, meghaltál lelkünkre,)

68

    1 (Hol vagy, édes Jézus, szerelmes szülöttem,)

    2 (Hol vagy két szememnek tündöklő világa,)

    3 (Hol vagy én szívemnek buzgó kívánsága?)

    4 (Mondjátok meg nékem, ó ti magas hegyek,)

    5 (Mutassatok útat, ó ti olajkertek,)

    6 (Ti darabos, éles, hegyes, köves utak,)

    7 (Ó jaj, ez a szent vér szomorúság jele.)

    8 (Ó sírjatok vélem, jó asszony barátim,)

    9 (Megepedett szívem, ne hagyjatok, kérlek!)

    10 (Enyhítsd kesergésed, siralmas Szűzanya,)

    11 (Nosza, tövén mink is a kereszt fájának)

69

    1 (Jer, dicsérjük mindeneknek Atyját,)

    2 (Jer, tiszteljük áldott keresztfáját,)

    3 (Jer, imádjuk szálkás, kemény fáján)

    4 (Jer, sirassuk tenger bűneinket,)

    5 (Jer hát, verjük bűnbánatos mellünk!)

    6 (Jer, fogadjuk éltünk jobbulását!)

70

    1 (Jézus, világ Megváltója,)

    2 (Általszegve kezed, lábad,)

    3 (Virágoknak szép virága,)

    4 (Asszú földet harmatozván,)

    5 (Szent karjaid széjjeltárod,)

    6 (Ím én magam hozzád vettem,)

    7 (Piros forrás, nyílj meg nékem,)

    8 (Fektess el e véres ágyon,)

    9 (Jézusom, ha jön a végnap,)

71

    1 (Keresztények sírjatok,)

    2 (Nincsen abban irgalom,)

    3 (Szent testednek sebeit,)

    4 (A kősziklák repednek,)

    5 (Szállj szívedbe, sirasd meg)

72

    1 (Keservesen síratja Mária fiát,)

    2 (Senki sincsen sorsosa nagy fájdalmának,)

    3 (Merre vagytok, Mária jóakarói?)

    4 (Ó, bárcsak az én szívem hozzád mehetne,)

    5 (Ó, kegyetlen nemzetek, kőszívű népek!)

    6 (Fogadj engem, Szűzanyám, igaz fiadnak,)

73

    1 (Krisztus Anyja, Szűz Mária, keresztfánál sírván síra.)

    2 (Ó Istenem, hová legyek! Halál, hol vagy? Éltem vegyed!)

    3 (Ki az, ki így meggyalázott, tövisekkel koronázott?)

    4 (Édes, kedves szememfénye, én életem egy reménye,)

    5 (Jaj keresztfa, be magas vagy! szánj meg immár, sírni ne hagyj:)

    6 (Drága fejed, lábak, kezek, minden tagok mind sebesek,)

    7 (Gyászba, fényes nap, öltözzél, hold, homályba rejtekezzél,)

    8 (Ordítsatok és sírjatok velem minden földi vadak.)

74

    1 (Ó Jézus, Jézus, ó lankadt Jézus,)

    2 (Ó Jézus, Jézus, ó édes Jézus,)

    3 (Ó Jézus, Jézus, ó édes Jézus,)

    4 (Ó Jézus, Jézus, ó édes Jézus,)

    5 (Ó Jézus, Jézus, ó édes Jézus,)

    6 (Ó Jézus, Jézus, ó édes Jézus,)

    7 (Ó Jézus, Jézus, ó édes Jézus,)

    8 (Ó Jézus, Jézus, ó édes Jézus,)

75A

    1 (Ó szerencsés bűnös ember! Néked támad életed,)

    2 (Íme, nézzed koszorúját, áldott fejét szúrdalja,)

    3 (Tövis közt a liliomot, bűnös ember, szeressed,)

75B

    1 (Világ megváltó Jézus,)

    2 (Hamis világ szépsége!)

    3 (Ó, testem, sírnak étke,)

    4 (Föl, föl, már ébredj, szívem,)

76

    1 (Zengd, ó nyelv, a győzedelmet, mely dicső harc bére lett,)

    2 (Szánta Isten, hogy a fáról ősszülőink ettenek,)

    3 (Üdvösségünk drága művét rend kívánta, szent örök,)

    4 (Mikor hát a szent időnek teljessége ránk köszönt,)

    5 (Sír a Kisded és a jászol szűk ölében rejtezik,)

    6 (Már a harminc év lepergett és a kör teljesre vált.)

    7 (Epeital elepeszti, vérzi testét szeg, tövis,)

    8 (Hű keresztfa, minden fánál százezerszer nemesebb:)

    9 (Hajtsd meg lombod, ó magas fa, nyisd puhára ágaid,)

    10 (E világnak áldozatját méltón csak te tarthatád,)

    11 (A Háromság dicsőségét énekeljék mindenek,)

77

    1 (Megváltó királyunk elébe megyünk,)

    2 (Így tisztelte Jézust a zsidó nemzet,)

    3 (Hogy a szent városhoz már közelgetett,)

    4 (És örvendő szívvel kiáltozának:)

    5 (A gyermekek kézbe pálmaágakat)

    6 (Ó Isten egyháza, Sion leánya,)

    7 (Áldás néked, édes Isten Báránya,)

78

    Bevezető (Szívünk, lelkünk most kitárjuk,)

    1.állomás (Áll a gyilkos, nagy ítélet,)

    2.állomás (Itt van már a kereszt fája,)

    3.állomás (Botlik, roskad szegény tested,)

    4.állomás (Ó jaj, látod jönni szemben)

    5.állomás (Vinni terhed, segítségül,)

    6.állomás (Jámbor asszony siet hozzád,)

    7.állomás (Földre roskadsz másodízben,)

    8.állomás (Sírva jöttök ki elébe,)

    9.állomás (A keresztnek szörnyű terhe)

    10.állomás (Megcsúfoltak ruha nélkül,)

    11.állomás (Édes Jézus drága testét)

    12.állomás (Megváltásunk már betelve:)

    13.állomás (Keresztfádról már levesznek,)

    14.állomás (Már a szent test sírba téve)

    Záróének (Uram, hiszek és remélek,)

79

    1 Kezdetre (Áhítattal készülődjünk, testvérek,)

    2 Dicsőítésre (Dicsőség a magasságban Istennek,)

    3 Evangéliumra (Isten szavát hallotta az emberség,)

    4 Hiszekegyre (Mondá Jézus az utolsó szent esten:)

    5 Felajánlásra (Áldozatul felajánlta szent testét,)

    6 Felajánlásra (Fogadd, Uram, kegyelemmel mívünket,)

    7 Szent, szent-re (A mindenség ezer hangon egyet zeng:)

80

    1 (E szín alatt itt a nagy jó,)

    2 (Itt van Jézus fehér színben,)

    3 (A vacsorán kézbe vette)

    4 (És mondotta: „Ím vegyétek,)

    5 (Vette aztán a poharat,)

    6 (Azért most is igéjével,)

    7 (Azért rejti valóságát,)

    8 (Mert ha csak egy szolgájára)

    9 (Azért ámbár nem nézheted,)

    10 (Hidd el szavát Jézusodnak,)

81

    1 (Én nemzetem, zsidó népem,)

    2 (Én tégedet Egyiptomból)

    3 (Egyiptomból kimentedben)

    4 (A pusztában itattalak,)

    5 (Ellenséged én megvertem,)

    6 (Én téged nagy méltóságra)

    7 (Én Kánaán dús földére)

    8 (Én szőlőmbe ültettelek,)

    9 (Én nemzetem, zsidó népem,)

    10 (De ne essél te kétségbe,)

82

    1 (Királyi zászló jár elől,)

    2 (Kegyetlen lándzsa verte át)

    3 (Az ősi jóslat itt betelt,)

    4 (Rajtad tündöklik, drága fa,)

    5 (Világ bűnének zálogát,)

    6 (Ó kereszt, áldunk, szent remény,)

    7 (Szentháromság, dicsérjenek,)

83

    1 (Mint a szarvas ér vizéhez, lelkem Hozzád, égi Lény,)

    2 (Rád gondolva, árva lelkem búbánatban ég, eped,)

    3 (Napjaim mily jók valának, hogy megálda engemet!)

    4 (Csontjaimat porba ontják, összezúznak engemet!)

84

    1 Kezdetre (Krisztus feltámadott,)

    2 Dicsőítésre (Istennek dicsőség,)

    3 Evangéliumra (Győzelmes Jézusunk,)

    4 Hiszekegyre (Jézusunk, nagy Király,)

    5 Felajánlásra (Szentséges áldozat,)

    6 Szent, szent-re (Zengjék a nagy egek,)

85

    1 Kezdetre (Örvendjetek angyalok!)

    2 Dicsőítésre (Dicsőítsük az Atyát,)

    3 Evangéliumra (Jó hírt hoz az Úr nekünk:)

    4 Hiszekegyre (Hiszünk, mint a gyermekek,)

    5 Felajánlásra (Bort és fehér kenyeret)

    6 Szent, szent-re (Szent vagy, szent vagy Jézusunk!)

    7 Úrfelmutatás után (Jézus Krisztus megjelent)

    8 Áldozásra (Jöjj szívünkbe szent kenyér,)

86

    1 (Dicsőség, szent áldás, tisztesség)

    2 (A halál és élet harcra szállt.)

    3 (Mit láttál, szent asszony, a sírnál?)

    4 (Fényes nap! Úradta ékes nap!)

87

    1 (Föltámadt Krisztus e napon,)

    2 (Hogy minden ember vigadjon.)

    3 (Értünk halált ki szenvedett,)

    4 (S megváltott minden lelkeket.)

    5 (Mennek a szent nők sírjához,)

    6 (Kenetet visznek Krisztushoz.)

    7 (Fényes szép angyalt látnak ott,)

    8 (S hallanak boldog szózatot.)

    9 (Ti félénk asszony-emberek,)

    10 (Galileába menjetek.)

    11 (Tudják meg az apostolok,)

    12 (Hogy az Úr él s feltámadott.)

    13 (Megjelent ő szent Anyjának,)

    14 (Kesergő szent Magdolnának.)

    15 (Megjelent aztán Péternek,)

    16 (Megjelent majd a híveknek.)

    17 (Húsvéti boldog lélekkel,)

    18 (Dicsérjük Istent énekkel.)

    19 (Dicsőség Szentháromságnak,)

    20 (Adjunk ma hálát Urunknak.)

88

    1 (Krisztus feltámadott! Halljátok meg, asszonyok,)

    2 (Krisztus feltámadott! Új csodákat halljatok!)

    3 (Krisztus feltámadott! Szűnjetek már, bánatok!)

    4 (Krisztus feltámadott! Halál fején tapodott,)

89

    1 (Krisztus, virágunk,)

    2 (Ki feküdt sírban,)

    3 (Felkele fényünk,)

    4 (Jézus hogy felkelt,)

    5 (A pokol elhűlt,)

    6 (Él Jézus nyilván,)

    7 (Jézusnak éljünk,)

    8 (Úr Jézus nékünk)

    9 (Boldogság véled)

    10 (Ha véled járunk,)

    11 (Dicsőség légyen)

90

    1 (Örvendetes napunk támadt,)

    2 (Szent asszonyok a kősírhoz)

    3 (Fájdalmuk nagy örömre vált,)

    4 (Urunkat ha látni vágytok)

    5 (Jézust hogy ők megtalálták,)

91

    1 (Szent asszonyok jókor reggel)

    2 (A Krisztus feltámadását,)

    3 (A kereszten megtöretett,)

92

    1 (Szent Magdolna elmene ama reggel sírva,)

    2 (Erre, arra sírva jár, nincsen nyugovása:)

    3 („Hol lelem föl Jézusom, akit elvesztettem?)

    4 (Erdőkön és hegyeken kiáltozom érted,)

    5 (Tengerekre indulok, örvényekre szállok,)

    6 (Újra a szent városon, mindig egy a jártom:)

    7 (Merre láttad Őt, felelj, fényes nap az égen?)

    8 (Három-király csillaga, mutass nekem utat,)

    9 (Volna bár a vállamon szárnyam, mint a sasnak,)

    10 (Levették a keresztről, eltemették sírba,)

    11 (Mégis újra visszahív sírjához a lélek,)

    12 (S míg a kertészt keresem, s „Uram hol van?” kérdem:)

    13 (Ó, háromszor boldog én! Uram megismertem.)

    14 (Jézust látni szüntelen: semmi sincs ily édes,)

    15 (Hogyha enyém Jézusom, enyém lesz az élet.)

93

    1 Kezdetre (Megjelentünk hajlékodban áldozatra, jó Atyánk,)

    2 Dicsőítésre (Dicsérjük az Isten-embert, Aki földről mennybe ment,)

    3 Evangéliumra (Három évig tanítónk volt az isteni Szeretet,)

    4 Hiszekegyre (Hisszük, amit Isten hirdet szent Egyháza szavával,)

    5 Felajánlásra (Bemutatjuk alázattal a bort és a kenyeret,)

    6 Felajánlásra (Szegény bűnös ajándékát Jézus veszi kezébe,)

    7 Szent, szent-re (Szent az Isten, magasztaljuk, s áldjuk egyre szent Fiát,)

94

    1 (Galileai férfiak, mért néztek az égbe?)

    2 (Galileai férfiak, mért hogy tétlen álltok?)

    3 (Galileai férfiak, föl a küzdőtérre!)

    4 (Galileai férfiak, milyen jelre vártok?)

    5 (Galileai férfiak, mért hogy sírva néztek?)

    6 (Galileai férfiak, ha majd jön az óra:)

95

    1 (Krisztus a mennybe fölmene,)

    2 (Fölnéztek az apostolok,)

    3 („Mit álltok itt, ti férfiak?)

    4 (Ki most az égbe szálla fel,)

    5 (Rabokat oldoz karja el,)

    6 (Nékünk is útat így csinál,)

    7 (Galileai férfiak!)

    8 (Örüljünk mink is most velük,)

    9 (Siessünk hálát mondani,)

96

    1 (Krisztus mennybe fölmene, hogy nekünk helyt szerzene.)

    2 (Krisztus meghalt bűnünkért, föltámadott lelkünkért,)

    3 (Negyven napig köztük járt, lassan vette búcsúját,)

    4 (Szólott nékik eképpen: „Én felmegyek az égbe,)

    5 („S elküldöm Szentlelkemet, megvigasztal titeket,)

    6 („Ő tinéktek ád erőt, hogy majd minden nép előtt)

    7 (Már királyi székében uralkodik az égben,)

    8 (Közbenjáró Krisztusunk, szerelmes jó Pásztorunk!)

97

    1 (Jöjj, Szentlélek Istenünk,)

    2 (Jöjj, szegények atyja, te,)

    3 (Édességes vigaszunk,)

    4 (Fáradottnak könnyülés,)

    5 (Boldogságos, tiszta fény)

    6 (Ihleted ha fényt nem ad,)

    7 (Mosd meg, ami szennyezett,)

    8 (Simogasd a darabost,)

    9 (Add, vegyék el híveid,)

    10 (Jámbornak jutalmazást,)

98

    1 Kezdetre (Szállj szívünkbe, nagy Isten, Lélekadó Lélek!)

    2 Dicsőítésre (Dicsőség az Istennek magasságos mennyben.)

    3 Evangéliumra (Apostolok pünkösdnap összebújtak, félvén.)

    4 Hiszekegyre (Hiszem, vallom boldogan, amit mond az Isten,)

    5 Felajánlásra (Ami legszebb, legnagyobb földön és az égen:)

    6 Szent, szent-re (Szent, szent, szent, az Úristen, Atya, Fiú, Lélek!)

99

    1 (Ó alkotó Lélek, jövel,)

    2 (Kit úgy hívunk: Vigasztaló,)

    3 (Te hét ajándok kútfeje,)

    4 (Gyújtsd meg szemünknek fényedet,)

    5 (Űzd messze tőlünk ellenünk,)

    6 (Add, ismerjük meg az Atyát)

    7 (Az Istent áldjuk: jó Atyát,)

100

    1 (Ó, Szentlélek Úristenünk,)

    2 (A mennyekből téged nyertünk,)

    3 (Kit javadért folyton áldunk,)

    4 (Szeretettel töltsd szívünket,)

    5 (Teáltalad higgyük, engedd,)

    6 (Légyen hála az Atyának,)

101

    1 (Szállj ránk, életadó Lélek,)

    2 (Szállj ránk, életadó Lélek,)

    3 (Szállj ránk, életadó Lélek,)

    4 (Szállj ránk, életadó Lélek,)

    5 (Szállj ránk, életadó Lélek,)

    6 (Szállj ránk, életadó Lélek,)

    7 (Szállj ránk, életadó Lélek,)

102

    1 (Szentlélek Isten, szállj reánk,)

    2 (Kit Isten, mint vigasztalót)

    3 (Te hét ajándok Istene,)

    4 (Érzékeinkre fényt deríts,)

    5 (Kísértetekben el ne hagyj,)

    6 (Ó, adjad ismernünk Atyát,)

    7 (Legyen dicsőség, ó, Atyánk,)

103

    1 (Téged kérünk, Atyaisten,)

    2 (Bús éltünkben ellankadtunk,)

    3 (Apostolok bölcs mestere,)

    4 (Eső nélkül föld is szárad,)

    5 (Lélek nélkül test nem élhet,)

    6 (Testnek gonosz kívánsága,)

    7 (Jöjj el égi fényességgel,)

    8 (Ó mily könnyű, vidám, boldog)

    9 (Örülj lelkem, Istent áldjad,)

104

    1 (Kiben élünk, mozgunk s vagyunk, ó, teljes Szentháromság!)

    2 (Dicsőség a szent Atyának, Ki semmiből teremtett,)

105

    1 (Szentháromságnak életem, halálom,)

    2 (Méltó dicséret légyen az Atyának,)

    3 (Az Istenember áldassék mitőlünk,)

    4 (Szentlélek Úrnak zengjük víg dalunkat,)

    5 (Az Atyaistent s Fiút egyetemben)

106

    1 Kezdetre (Ó, ki ez oltáron kenyér színe alatt,)

    2 Dicsőítésre (Testi szemeimmel noha nem láthatlak,)

    3 Evangéliumra (E csodát az Írás sokképpen mutatja,)

    4 Hiszekegyre (Ezt az áldott testet, melyet itt imádunk,)

    5 Felajánlásra (Drága sebeidbe vétkeimet rejtem,)

    6 Szent, szent-re (Bűnös Magdolnával lábadhoz borulok,)

107

    1 (Dicsérd Sion Üdvözítőd,)

    2 (Himnuszt mondj egész szíveddel,)

    3 (Nagy dologról szól az ének:)

    4 (Estelén a búcsútornak,)

    5 (Hangosan hát fönnesengjen,)

    6 (Mert mit ajkunk most magasztal:)

    7 (Ott új Húsvét napja támadt,)

    8 (Új világtól fut az óság,)

    9 (S amit ott tett önkezével:)

    10 (Szent igéktől megoktatva)

    11 (Ágazatja szent hitünknek:)

    12 (Régi rend itt újnak enged,)

    13 (Színében bor és kenyérnek)

    14 (Vér bár a bor, test az étel,)

    15 (Aki veszi, meg nem osztja,)

    16 (Veszi egy és ezrek vészik,)

    17 (Veszi jó és veszi vétkes,)

    18 (Rossznak átok, üdv a jóknak;)

108

    1 (Mondj éneket, zengő nyelvem, szentséges Úr testének,)

    2 (Vajha, édes jó Jézusom, oly érdemes lehetnék,)

    3 (Ó megváltó jó Jézusom, mennyei szent orvosom,)

    4 (Alázatos, megtört szívvel térdem néked meghajtom,)

109

    1 (Áldjad ember e nagy Jódat,)

    2 (Itt az Isten gazdagsága,)

    3 (Itt az égnek megnyitója,)

    4 (Itt lelkünknek orvoslója,)

    5 (Ember, higgy az Úr szavának,)

    6 (Nem emléke szent testének,)

    7 (Itt van tehát istensége,)

    8 (Kérjük, adja ránk áldását,)

110

    1 (Áldunk téged, ó angyali kenyér,)

    2 (Kérünk téged, irgalmas nagy Isten,)

111

    1 (Csodákkal tündöklő isteni nagy erő,)

    2 (A tengert megnyitod, két részre oszlatod)

    3 (Itt nagyobb csodával, mennyei mannával,)

112

    1 (Ez nagy szentség valóban,)

    2 (Jelen van itt test és vér,)

    3 (Állj mellettünk, nagy Isten,)

    4 (Háborútól oltalmazz,)

    5 (Tebenned van reményünk,)

    6 (Add, hogy készen lehessünk,)

113 (Édes Jézus, neked élek.)

114

    1 (Égből szállott szent kenyér,)

    2 (Véghetetlen Istenség,)

    3 (Ó mennyei seregek!)

    4 (Nap, hold s fényes csillagok)

    5 (Legyen egy szív, egy lélek)

    6 (Reménységünk csak te vagy,)

115

    1 (Hadd lankadjak és olvadjak éretted, én szerelmem!)

    2 (Nincs oly elme, hogy értelme e titkot felfoghassa,)

    3 (Bűnös lélek, már nem félek, értem vagyon ily nagy bér;)

    4 (Szánom, bánom és fájlalom azért én vétkeimet,)

116

    1 (Imádlak, nagy Istenség,)

    2 (Üdvözlégy, te szent manna!)

    3 (Szent testével így táplál,)

    4 (Szállj le hozzám, szent kenyér,)

    5 (Soha többé nem vétek,)

    6 (Neked élek és halok,)

117

    1 (Istenség mélysége, lelkek édessége elrejtezve itt vagyon.)

    2 (Áron zöld vesszőjét, csudáknak szerzőjét ez magában foglalja.)

    3 (Nagy Szentség áldassál, felmagasztaltassál, minden jóval tölt edény,)

    4 (Jöjjetek angyalok, mennyei szent karok imádni e Szentséget.)

118

    1 (Krisztus teste és szent vére, angyaloknak étele,)

    2 (Bár e csodát, hitünk titkát, elménk fel nem foghatja,)

    3 (A keresztfán haldokolván rejlett csak az Istenség;)

    4 (Orvosságát, tisztulását lelkünk itt feltalálja:)

    5 (Szelíd Bárány! a keresztfán áldozatunk te lettél,)

    6 (Jézus vére, lelkünk bére az oltáron már nem hull;)

119

    1 (Leborulva áldlak, láthatatlan Istenség,)

    2 (Isteni erődet elrejtéd a keresztfán,)

    3 (Noha szent Tamással sebed helyét nem látom,)

    4 (Váltságomnak ára, száradt szívem ereje,)

    5 (Részegíts meg engem, Uram, te szent kelyheddel,)

120

    1 (Menyegzős köntösbe öltözködjetek,)

    2 (Jer, Jézus arája, jegyesed fogadd,)

    3 (Ha tán valósággal most nem veheted,)

    4 (Ó mennyei Szentség, ó nagy hatalom,)

    5 (Jézus, lelkünk vágya, szívünk öröme,)

    6 (Hisz öröm miköztünk lakni teneked,)

    7 (Jöjj el, jöjj el, jöjj már, égi vőlegény!)

121

    1 (Mindeneknek szemei, Uram, benned bíznak,)

    2 (Kezeidet kinyitod, benne minden jóság,)

    3 (Levegőég madara és az erdő vadja,)

    4 (Liliomok a mezőn nem szőnek és fonnak,)

    5 (Hát még kiket tenmagad képére formáltál,)

    6 (Amit nekünk juttattál, nemcsak testi étel:)

    7 (Azért, akik annyi sok kegyességét látjuk,)

    8 (Szent, szent, szent vagy, kegyes Úr, és vég nélkül áldott,)

122

    1 (Most az Úr Krisztusnak drágalátos teste,)

    2 (Imádunk Tégedet, ó drága nagy Szentség,)

    3 (Kérünk, ó Jézusunk, add, hogy hozzád térjünk,)

123

    1 (Most lett a kenyér Krisztus testévé,)

    2 (Itt az Istenség az emberséggel)

    3 (Itt a test és vér felmutattatott,)

    4 (Ezt a számtalan vétek okozta,)

    5 (Immár szeretlek, édes Jézusom!)

    6 (Kérlek, Jézusom, segíts meg arra:)

124

    1 (Most nyomorult szolgád folyamodom hozzád,)

    2 (Hódolva és híven bűnbánatos szívem,)

    3 (Jézus, édes étkem, nagy gyönyörűségem,)

    4 (Váltságunknak ára, ki a keresztfára,)

125

    1 (Ne törd magad, ó én lelkem, e nagy titkos Szentségnél,)

    2 (Királyok gyönyörűsége, Aki közénk költözött,)

    3 (Ó hitünknek édes titka, te vagy szívünk Szerelme,)

    4 (Vond szívemet szent szívedre, mert hozzád kívánkozom,)

126

    1 (Ó áldott szent Istenem, az Oltáriszentségben,)

    2 (Ó lelkem, szent Jegyesem, méltán ki-ki szeressen,)

    3 (Maradj nálam kevéssé, tedd szívemet édessé,)

    4 (Emberek és angyalok, most mind előálljatok)

127

    1 (Ó szentséges, ó kegyelmes, édességes Jézusom!)

    2 (Téged áldlak, magasztallak mély alázatossággal,)

    3 (Angyaloknak tápláléka, jöjj el e szent Ostyában!)

128

    1 (Porba hullok ím előtted, drágalátos nagy szentség!)

    2 (Istenember, Üdvözítőm, nézlek én, a föld pora:)

    3 (Istenember, tekints reám bujdosásom útjain!)

    4 (S ha majd eljön végső órám, embersorsom, halálom:)

129

    1 (Szent vagy, Uram szent vagy,)

    2 (Térdet, fejet hajtok,)

    3 (Tebenned remélek,)

130

    1 (Szerelmes, édes Jézusom, imádlak tégedet,)

    2 (Kit sem a tenger mély vize befogni nem elég,)

    3 (Nézzed Megváltód sebeit hálátlan szemeddel,)

    4 (Sebeid sírva szemlélem, ó édes Jézusom,)

    5 (Engedd, hogy lelkem élhessen belőled, Krisztusom!)

131

    1 (Templom csendes mélyén, oltárrejteken)

    2 (Fénye általjárja a hideg falat,)

    3 (Látja dúsak házát, kunyhóban szegényt,)

    4 (Látja, aki árva, aki elhagyott,)

132

    1 (Üdvözlégy, édes Jézusunk!)

    2 (Te vagy világ Megváltója,)

    3 (Elménk ezen csodálkozik,)

    4 (Te adtad ezt, hisszük, tudjuk,)

    5 (Azért hozzád folyamodunk,)

    6 (Dögvész, halál el ne érjen,)

    7 (Földjeinknek adj bőséget,)

133

    1 (Üdvözlégy Felség, Oltáriszentség,)

    2 (Angyali étel, kiben nincs métely,)

    3 (Mannánál szentebb, aranynál kincsebb,)

    4 (Kik benned hisznek, jutalmat vesznek,)

    5 (Légyen ez néked kedves dicséret,)

134

    1 (Üdvözlégy, Krisztusnak drága szent teste,)

    2 (Üdvözlégy, nagy Szentség, élet adója,)

    3 (Üdvözlégy, nagy Szentség, világ váltsága!)

    4 (Üdvözlégy, nagy Szentség, élet kútfője,)

    5 (Üdvözlégy, nagy Szentség, csodák csodája!)

    6 (Üdvözlégy, nagy Szentség, lelkünk vendége!)

    7 (Dicséret, dicsőség Jézus testének,)

135A

    1 (Üdvözlégy, ó drágalátos nagy Szentség,)

    2 (Kegyes voltál mennyből alászállani,)

    3 (Mindnyájan, kik egyek vagyunk a hitben,)

135B

    1 (Üdvözlégy nagy Király, kit szívünk úgy kíván,)

    2 (Üdvösség Hercege, ó nézz a földre le:)

136

    1 (Üdvözlégy Oltáriszentség!)

    2 (Ha szenteknek nagy szívével,)

    3 (Öntsd szívembe olajodat,)

    4 (Életünknek végóráján,)

137

    1 (Üdvözlégy, szent test, ki szűztől születtél,)

    2 (Üdvözlégy Jézus Krisztus igaz vére,)

    3 (Itt az oltáron világ Megváltója,)

    4 (Itt az oltáron a mi nagy váltságunk,)

    5 (Itt az oltáron út, igazság, élet,)

    6 (Adja minékünk az ő szent országát,)

138

    1 (Üdvözlégy, szép rózsa, lelkünknek orvosa,)

    2 (Tekints le menny-égből, ó, lelki Jegyesünk!)

    3 (Istennek szent Fia, rossz lelkünk nagy díja,)

139 (Ó Uram, nem vagyok én méltó,)

140

    1 (Üdvözlégy, üdvösséges Ostya,)

    2 (Mert te vagy igaz Üdvözítő,)

    3 (Mikor a pap az igét mondja,)

    4 (Nagy Isten, téged dicsér lelkem,)

141

    1 (Velünk lakó tiszta Ostya, Isteni nagy igazság!)

    2 (Te vagy ama csipkebokor, amely lángját mutatja,)

    3 (Csipkebokor, ha megtartá fogyhatatlan épségét,)

    4 (Halljad a szót, gyarló ember, kinek szemén köd tapad:)

142

    1 (Zálogát adtad, ó Jézus, örök szeretetednek)

    2 (Irgalmadban nem vizsgáltad a mi gyarlóságunkat,)

    3 (S hogy halálod szent emlékét mindennap megülhessük,)

    4 (Így magadhoz édesgettél, kegyes Jézus, bennünket.)

143

    1 (Előtted, Jézusom, leborulok,)

    2 (Szép piros véreddel öntözgettél,)

    3 (Tehozzád, Jézusom, felkiáltok,)

    4 (Vádolom magamat, mert vétettem,)

    5 (Esengő szavamat meghallgassad,)

144

    1 (Édes Jézus, én szerelmem, ó mily nagyon szeretlek,)

    2 (Édes Jézus, mivel téged minden felett szeretlek,)

    3 (Ahol leszek, Jézus, téged óhajtlak és kiáltlak;)

    4 (Benned bízom, fohászkodom, Te is szeress engemet,)

145

    1 (Győzhetetlen én kőszálom,)

    2 (Sebeidnek nagy voltáért,)

    3 (Irígyimet zabolázd meg,)

    4 (Életemet ostromolják:)

    5 (Reád bíztam ez ügyemet,)

    6 (Irgalmazz meg én lelkemnek,)

146

    1 (Hol vagy, én szerelmes Jézus Krisztusom?)

    2 (Téged az én lelkem kíván keresni,)

    3 (Míg fel nem talállak, keresni foglak,)

    4 (Ha fel nem talállak, kegyes Krisztusom,)

    5 (Veled az én lelkem kíván lakozni,)

    6 (Ahová csak fordulsz, híven követlek,)

147

    1 (Jöjj el, Jézus, én szerelmem, jöjj el, édes Istenem!)

    2 (Ezer szívvel hogyha bírnék, mind tenéked áldoznám.)

    3 (Szép Jézusom, úgy szeretlek, ha szívembe vehetlek.)

    4 (Édes Jézus, minden utam szíved szerint intézem.)

    5 (Édes Jézus, szállj szívembe, mikor eljő halálom,)

148

    1 (Néked, én Jézusom,)

    2 (Jóllehet Tégedet,)

    3 (Amikor jósággal,)

    4 (E világ dicsérjen)

149

    1 (Ó én Jézusom, hol merre jársz-kelsz liliomok közt?)

    2 (Ó én Jézusom, távol vagy tőlem! Mért vagy ennyire?)

    3 (Ó én Jézusom, mint szomjú szarvas hűvös forrásra,)

    4 (Ó én Jézusom, sóhajtok hozzád, én vigasságom.)

    5 (Ó én Jézusom, csak te vagy nékem kegyes királyom.)

150

    1 (Uram Jézus! légy velünk, mi egyetlen örömünk!)

    2 (Uram Jézus! tégedet szívünk, lelkünk úgy eped,)

    3 (Uram Jézus! kérve kér szívünk, mely bíz és remél,)

    4 (Uram Jézus! adj erőt, vigasztald a szenvedőt;)

    5 (Uram Jézus! el ne hagyj, ki lelkünknek üdve vagy,)

151

    1 (Zengjünk Jézus szent Nevének)

    2 (Nincsen név több ilyen édes,)

    3 (Az ég és föld meghajolnak,)

    4 (Meleget ez ád a napnak,)

    5 (Szövétnekünk a sötétben,)

    6 (Sátora a békességnek,)

    7 (Nagy név, kérünk, tőlünk elvedd)

    8 (Zengedezze az ég és föld,)

152

    1 (Ó Jézus, emlékezni rád,)

    2 (Nincs szó a földön kedvesebb,)

    3 (A bánat benned lel reményt,)

    4 (A nyelv azt nem mondhatja ki,)

    5 (Te légy, ó Jézus, örömünk,)

153

    1 (Ó add, Jézusom, nékem Szentséges Szívedet,)

    2 (Szíved édes szerelme lelkemnek harmatja,)

154

    1 (Jézusomnak Szívén megnyugodni jó,)

    2 (Jézusom szent Szívét lándzsa döfte át,)

155

    1 (Jézus Szíve, legtisztább szív, kegyelem oltára,)

    2 (Jézus Szíve, szelídségnek titkos iskolája,)

    3 (Jézus Szíve, add hogy mindig szeresselek jobban;)

    4 (Jézus Szíve, szűz Anyának drága szép virága;)

    5 (Legyen hála az Atyának, ki minket teremtett!)

156

    1 Kezdetre (Jézus Szívét dicsérni jöttünk el misére.)

    2 Dicsőítésre (Dicsőséget és áldást zengünk, Jézus, néked.)

    3 Hiszekegyre (Hiszünk benned Jézusunk, szent Szíved imádva,)

    4 Felajánlásra (Jézus, Szíved jelében látjuk szenvedésed,)

    5 Szent, szent-re (Ki ne szeretné viszont szerető szent Szíved,)

157

    1 (Szeretlek, szép Jézus, mert fölötte jó vagy,)

    2 (Zárkózzál be, kérlek, szívem rejtekébe,)

    3 (Erős kezeiddel ültess jó palántát,)

    4 (Neveljed szívemben hozzád a szerelmet,)

    5 (Te vagy, édes Jézus, élet, út, igazság,)

158

    1 (Acélszárnyon száll az ember a levegő kék űrében,)

    2 (Nyugtalan a földi ember, ledönti a trónusokat,)

    3 (Mint a tenger, háborog a népek szörnyű áradatja,)

    4 (Tenger bajból, küzdelemből minden ember Hozzád kiált:)

159

    1 (Ó édes Jézus, ég és föld dicsőséges királya,)

    2 (Ó édes Jézus, népeknek s királyoknak királya,)

    3 (Ó édes Jézus, keresztény családok szent királya,)

    4 (Ó édes Jézus, szíveknek hőn szeretett királya,)

    5 (Ó édes Jézus, nékem is fejedelmem, királyom,)

    6 (Hogyha keresztes harcokra toborzol szent sereget,)

160

    1 Kezdetre (Isten legszebb temploma, üdvözlégy szent Szűzanya!)

    2 Dicsőítésre (Dicsőség az Istennek, békesség az embernek,)

    3 Evangéliumra (Az örök nap hajnala te vagy, áldott Szűzanya!)

    4 Hiszekegyre (Hisszük Istenségedet, áldd meg, Uram, népedet,)

    5 Felajánlásra (Ím, a tiszta áldozat, mit szívünk az Úrnak ad,)

    6 Szent, szent-re (Zengje ég és föld velünk: szent vagy, édes Istenünk!)

161

    1 (Máriát dicsérje lelkünk, Máriát dicsérje szánk,)

    2 (Mindazok közt, kikre Éva megcsalatva bűnt hozott,)

    3 (Üdvözölt légy, feddhetetlen tisztaságú Szűzanya,)

    4 (Tiszta szűz te, akitől a másik Ádám teste lett,)

    5 (Ó miképpen zenghetünk hát néked illő éneket,)

    6 (Ó de tudjuk, hogy mihozzánk szűz szíved szerelme nagy,)

    7 (Csüggedőknek légy reménye, a szegények gyámola,)

162

    1 (Üdvözlégy Mária, Isten szülője,)

    2 (Ó szent Szűz, megrontád a kígyó fejét,)

    3 (Ádámban, atyánkban mi mind vétettünk,)

    4 (Az Isten Báránya téged anyjának)

    5 (Tündöklő szépséged a szent próféták)

    6 (Szeplőtlen tiszta Szűz, könyörögj értünk,)

163

    1 (Ki negyven nap előtt üdvösségünkre)

    2 (Ki a Szűz méhében testbe öltöztél,)

    3 (Te vagy bár királya égnek és földnek,)

    4 (Ki eget és földet felékesíted,)

    5 (Ki táplálsz bőséggel minden lelkeket,)

    6 (Kit a hív pásztorok és a szent bölcsek)

    7 (Kit, midőn a kellő napok elmúltak,)

    8 (Kit az ősz Simeon karjára felvett,)

    9 (Ki értünk véredet bőven ontottad,)

    10 (Ki példánk, Istenünk, Atyánk, testvérünk,)

164

    1 (Ó Sion, templomod, ékesítsd csarnokod,)

    2 (A törvényt megtartja, mint az Úr meghagyta,)

    3 (Mennyeknek ajtaja, üdvösség hajnala,)

    4 (Nyissuk fel lelkünket, kérjük Istenünket,)

165

    1 (Mária kis hajlékában,)

    2 (Emberi nem megváltását,)

    3 (Imádkozik, s ím elébe)

    4 (Így szól hozzá az arkangyal:)

    5 (Megrettent a Szűz e szóra,)

    6 (Megárnyékoz a Szentlélek,)

    7 (Mond a szent Szűz alázkodva:)

    8 (És legott az örök Ige)

    9 (Adjunk hálát az Istennek,)

    10 (Jézus megtestesülése)

166

    1 (Mennyből követ ma küldetett Máriának köszönni,)

    2 (Ez isteni sarj megtermi életünknek gyümölcsét,)

    3 (Mert szívembe te oltál be minden nemes érzeményt,)

    4 (Ezért, Anyám, forró imám hozzád küldöm és kérlek:)

167

    1 (Felvitetett magas mennyországba,)

    2 (A mennyei Atya udvarába,)

    3 (Asszonyi rend nemes boldogsága,)

    4 (Sokan voltak nemes asszonynépek,)

    5 (Beteljesül Dávidnak zsoltára,)

    6 (Ez a szentek fénylő tisztasága,)

    7 (Asszonyunknak nagy a nemessége,)

    8 (Imádkozzál értünk Szülöttednek,)

168

    1 (Örülj, vigadj, tisztaságban kivirágzott anyaság,)

    2 (Örvendezzél, Isten anyja, boldogságos Asszonyság,)

    3 (Magasztalnak égi karok téged kelő hajnalnak,)

    4 (Néked mondta a nagy Isten amaz Írás szózatát:)

    5 (Az egeknek egeiben zengedeznek trombiták,)

    6 (Atyaisten koszorúzza leányának szent fejét,)

169

    1 (Nagy örömmel, énekléssel zengedeznek az egek,)

    2 (Napsugarát, holdvilágát új örömre terjesztik,)

    3 (Ez bizonnyal valósággal vigasságnak nagy napja,)

    4 (Bűneinkért, életünkért Jézus előtt esedezz,)

170

    1 (Felvirradt az új örömnap fénye,)

    2 (Elérkezett a bűnös világra)

    3 (Teljes az ég új dicséretekkel,)

    4 (Évának rút engedetlensége)

    5 (Ó kegyelem drága szép hajléka,)

    6 (Tisztaságnak te vagy termő fája,)

    7 (Ó szűzesség szép eleven képe,)

    8 (Te az Istent méhedbe fogadtad,)

    9 (Dicsértessék mennyben az Istenség,)

171

    1 (Mondj szívem dalt és magasztald Máriának szent nevét,)

    2 (Hívd segédül, hogy bűnöktől tisztogassa lelkedet.)

    3 (Zengj szívem dalt és magasztald a világ Nagyasszonyát,)

172A

    1 (Ó Mária, drága név, téged óhajt tiszta szív, Mária!)

    2 (Buzgósággal vigadván, lelkem téged óhajtván, Mária!)

    3 (Téged Isten megkedvelt, Szűzanyának ő rendelt, Mária!)

    4 (Tisztaság szűz virága, bús szívünknek vígsága, Mária!)

    5 (Segítsd buzgó népedet, mely tiszteli nevedet, Mária!)

    6 (Aki csak elgondolja s tiszta szívből megvallja: Mária!)

172B

    1 (Szűz Mária, gyászvirág,)

    2 (Nincs magasabb az égnél,)

173

    1 Kezdetre (Áldozzunk, hív keresztények,)

    2 Dicsőítésre (Máriáé volt a gyermek,)

    3 Hiszekegyre (Higgyünk, higgyünk, a buzgó hit)

    4 Felajánlásra (Szűzanyánk, ez áldozatunk,)

    5 Felajánlásra (De bűneink szent Fiadnak)

    6 Szent, szent-re (Zengje ég, föld s benne minden:)

174

    1 Kezdetre (Boldogasszony, édes,)

    2 Dicsőítésre (Dicséretét zengjék)

    3 Evangéliumra (Szent Fiad igéit)

    4 Hiszekegyre (Hisszük, hogy a lelked)

    5 Felajánlásra (Fölajánljuk Néked)

    6 Szent, szent-re (Szent az Isten, szent, szent!)

175

    1 Kezdetre (Krisztusnak szent vérén megváltott hű lelkek,)

    2 Dicsőítésre (Jóságát az Isten éreztette veled,)

    3 Hiszekegyre (Hiszem s vallom mindig, hogy Mária lelke)

    4 Felajánlásra (Drágalátos szent Szűz, könyörögve kérlek,)

    5 Szent, szent-re (Szeplőtelen szent Szűz, akit hordott méhed,)

176

    1 Kezdetre (Néped, Isten, eléd járul)

    2 Dicsőítésre (Dicsőség a magas égben!)

    3 Evangéliumra (Első szava a Jóhírnek,)

    4 Hiszekegyre (A Követnek, Anyánk, hittél,)

    5 Felajánlásra (Golgota lesz most a szentély:)

    6 Felajánlásra (A szent asztalt körülálljuk,)

    7 Szent, szent-re (Szent vagy, Uram, szent vagy, szent vagy!)

177

    1 Kezdetre (Szívünk-lelkünk összeszedjük,)

    2 Dicsőítésre (Dicsőség a magasságban!)

    3 Evangéliumra (Bibliában Isten mondja,)

    4 Hiszekegyre (Hite nagy volt Máriának,)

    5 Felajánlásra (Itt az ostya és a bor már,)

    6 Felajánlásra (Felajánljuk mi is véle)

    7 Szent, szent-re (Szent, örökké szent vagy, Isten,)

178

    1 Kezdetre (Szűz Mária, mennynek gyöngyös ékessége,)

    2 Dicsőítésre (Ó Mária, tenger csillaga, est fénye,)

    3 Evangéliumra (Te szent szülöttödnek földi útját jártad,)

    4 Hiszekegyre (Te, Szűzanyánk, hittél az angyali szónak,)

    5 Felajánlásra (Mária megtérek, bízva futok hozzád,)

    6 Szent, szent-re (Anyánk, nyerd meg nékünk, hogy mind szentül éljünk,)

179

    1 (Bús szívemnek nagy öröme)

    2 (Én szívemet néked adom,)

    3 (Bűnösöknek szószólója,)

    4 (Máriának említése)

    5 (Volna nyelvem színaranyból,)

    6 (Ó mennyei szép liliom!)

    7 (Színaranyból épített ház,)

    8 (Kegyelemnek nagy csodája,)

    9 (Édes Anyám, ó el ne hagyj,)

180A

    1 (Dicsérjük Jézus szentséges Szűz Anyját,)

    2 (Ó szent Szűz, tiszta minden földi szennytől,)

    3 (Ó drága szent Szűz, új örömnap fénye,)

180B

    1 (Égi szűz virág, áldjon a világ)

    2 (Mert te mihozzánk, mint édes Anyánk)

    3 (Ó, légy oltalom, mert bűn súlya nyom)

    4 (Bűnben elveszni, égből kiesni)

181

    1 (Hozzád futok bánatommal, Boldogasszony, édes:)

    2 (Megfogom a két kezedet és el nem bocsátom:)

    3 (Állíts Isten országában utolsónak engem:)

182

    1 (Keserű gondok tépik szívünket,)

    2 (Bánatos szívvel mellünket verjük,)

    3 (Zokogva mégis kérlelni Istent)

    4 (Könyörül rajtunk Szent Fiad Érted,)

183

    1 (Lelkem tiszta lánggal ég, ó Mária, éretted.)

    2 (Sok bajban és veszélyben segítettél s megvédtél,)

    3 (Azért, míg csak élhetek, tiszta szívből dicsérlek;)

    4 (Mivel tehát magadat hív anyámnak mutattad,)

184A

    1 (Mária, édes Szűzanya,)

    2 (Zokognak árvák szívei,)

    3 (Mennyei ékes virágszál,)

    4 (Te eredeti bűn nélkül)

    5 (Emlékezzél gyakran miránk,)

    6 (Mária, boldogságos Szűz,)

184B

    1 (Mária, Mária, mennyei szép hajnal,)

    2 (Mária, Mária, üdvösség hajnala,)

    3 (Mária, Mária, mennyei szép virág,)

    4 (Mária, Mária, mennyei szép csillag,)

    5 (Mária, Mária, hazánk védasszonya,)

    6 (Mária, Mária, gyászban is fényesség,)

185

    1 (Mária, Szűzanya Názáretből indul útnak.)

    2 (Virraszt a Szűzanya Betlehemnek barlangjában.)

    3 (Golgota szomorú keresztjén hull Krisztus vére.)

    4 (Drága Szív, anyaszív, tebelőled él a Gyermek,)

186

    1 (Mondj naponkint és óránkint,)

    2 (Gondolkodjál, álmélkodjál)

    3 (Őt dicsérjed, őt tiszteljed,)

    4 (Mert Mária nékünk égi)

    5 (Éva vétke, titkos étke,)

    6 (De a hív Szűz alázatja)

    7 (Tiszta szűzek szűz virága,)

    8 (Üdvözlégy, ó Isten Anyja,)

187

    1 (Nagy mentsége, reménysége)

    2 (Ó pátrónám, végső órám)

    3 (Néked élek, néked halok,)

    4 (Kegyes szent Szűz, ím előtted)

    5 (Végre halál ha megtalál,)

    6 (Látod: sírok, tőled várom,)

188

    1 (Néked ajánljuk, Szűzanyánk,)

    2 (Énekli tiszta gyermekajk)

    3 (Hallja a bűnös és zokog,)

    4 (Ó tudjuk: május estelén)

189

    1 (Nyújtsd ki mennyből, ó szent Anyánk, kezedet,)

    2 (Oltalomhely Isten után csak te vagy,)

    3 (Vétkeimnek rútságáért meg ne vess,)

    4 (Hogyha megvetsz, édesanyám, mit tegyek?)

    5 (Szánd meg, kérlek, én szomorú estemet,)

    6 (Hanem nézze irgalmának tengerét)

    7 (És ha majdan elközelget halálom,)

    8 (Akkor segíts engem, szegény szolgádat,)

190

    1 (Ó áldott Szűzanya, mennyei szép Rózsa,)

    2 (Hajtsd hozzánk, ó Anyánk, angyali orcádat,)

    3 (Mily boldogok azok, kik téged dicsérnek,)

    4 (Ó Szentháromságnak szolgálóleánya,)

    5 (Üdvözlégy, áldott légy, Jézusnak dajkája,)

    6 (Tenger fövenyének mennyi sokasága,)

    7 (Alázatos szívvel kérünk, kegyes Anyánk,)

191

    1 (Ó dicsőséges Asszonyság,)

    2 (Életünk Éva elveszté,)

    3 (Égi királynak szent Anyja,)

    4 (Dicsőség szentek Szentinek,)

192

    1 (Ó dicsőséges, ó ékességes,)

    2 (Angyali szózat, látnoki jóslat,)

    3 (Menny királynője, baj enyhítője,)

    4 (Hajnal nyílása, éltünk világa,)

    5 (Éj tiszta holdja, kín gyógyítója.)

    6 (Nap mosolygása, füst lobogása,)

    7 (Szép arany nyaklánc, mennyei borház,)

    8 (Pálma sudára, nektár pohárja,)

    9 (Szent búza magja, ékszer smaragdja,)

    10 (Harc lobogója, vígság folyója,)

    11 (Föld liliomja, rózsagally lombja,)

    12 (Menny ékessége, nép dicsősége,)

    13 (Fény a sötétben, édes reményem,)

193

    1 (Ó dicsőült szép kincs, kiben semmi rút nincs, kihez nem fér sötétség,)

    2 (Szép liliom szála, kiről reánk szálla, ami jót az ég adott,)

    3 (Te mennyország útja, Paradicsom kútja, ki ránk öntöd jóságod,)

    4 (Hajnali szép csillag, ki mindenkor csillog, ha járunk a setétben,)

    5 (Esedezzél értem, hogyha bűnre tértem, önts belém szent félelmet,)

194

    1 (Ó Mária szent Szíve, szűz virág!)

    2 (Ó Mária szent Szíve, tiszta kert!)

    3 (Ó Mária szent Szíve, gyertyaszál!)

    4 (Ó Mária szent Szíve, könnypatak!)

    5 (Ó Mária szent Szíve, csillagunk!)

195

    1 (Te vagy földi éltünk vezércsillaga,)

    2 (Te hajnalcsillag vagy éltünk hajnalán,)

    3 (Te reménycsillag vagy éltünk tengerén,)

    4 (Te mint reménycsillag mosolyogsz felénk,)

    5 (És ha elközelget éltünk alkonya,)

196

    1 (Üdvözlégy Mária, tengernek csillagja,)

    2 (Mennyből leküldetett Gábriel arkangyal,)

    3 (Oldozd meg kötelét a mi sok vétkünknek,)

    4 (Lássuk meg, Asszonyunk, hogy édes Anyánk vagy,)

    5 (Ó szűzek szent Szűze, a te fiaidnak)

    6 (Hogy a te Fiadat mind földön, mind mennyben)

197

    1 (Üdvözlégy, ó szép mennyek királynéja,)

    2 (Örvendezz, szép Szűz, Isten Édesanyja,)

198

    1 (Mennybéli Atya Isten,)

    2 (Szentséges Szűz Mária,)

    3 (Isteni malaszt Anyja,)

    4 (Szerelmes szép Szűzanya,)

    5 (Nagyokosságú szent Szűz,)

    6 (Kegyes és irgalmas Szűz,)

    7 (Örömünknek nagy oka,)

    8 (Titkos értelmű rózsa,)

    9 (Frigynek drága szekrénye,)

    10 (Bűnösöknek oltalma,)

    11 (Angyalok királynéja,)

    12 (Vértanúk királynéja,)

    13 (Ősbűn nélkül született,)

    14 (Ó Istennek Báránya,)

    15 (Krisztus, ó hallgass minket,)

199

    1 (Uram, irgalmazz nekünk,)

    2 (Mennybéli Atya Isten,)

    3 (Szentséges Szűz Mária,)

    4 (Isteni malasztnak anyja,)

    5 (Szűz virág, szent anya,)

    6 (Üdvözítőnknek anyja,)

    7 (Kegyes és irgalmas Szűz,)

    8 (Örömünknek oka,)

    9 (Titkos értelmű rózsa,)

    10 (Frigynek szent szekrénye,)

    11 (Bűnösök oltalma,)

    12 (Angyalok királynéja,)

    13 (Mártírok királynéja,)

    14 (Eredeti bűn nélkül fogantatott királyné,)

    15 (Világ királynéja,)

    16 (Istennek Báránya,)

    17 (Istennek Báránya,)

    18 (Istennek Báránya,)

    19 (Krisztus, hallgass minket,)

200

    1 (Uram, irgalmazz nekünk,)

    2 (Mennybéli Atya Isten,)

    3 (Szentséges Szűz Mária,)

    4 (Isteni malasztnak anyja,)

    5 (Szűz virág, szent anya,)

    6 (Üdvözítőnknek anyja,)

    7 (Kegyes és irgalmas Szűz,)

    8 (Örömünknek oka,)

    9 (Titkos értelmű rózsa,)

    10 (Frigynek szent szekrénye,)

    11 (Bűnösök oltalma,)

    12 (Angyalok királynéja,)

    13 (Mártírok királynéja,)

    14 (Eredeti bűn nélkül fogantatott királyné,)

    15 (Világ királynéja,)

    16 (Istennek Báránya, ki elveszed a világ bűneit,)

    17 (Istennek Báránya, ki elveszed a világ bűneit,)

    18 (Istennek Báránya, ki elveszed a világ bűneit,)

    19 (Krisztus, hallgass minket,)

201 Antifóna Advent vigiliájától Gyertyaszentelőig

    1 (Üdvözítőnk édesanyja,)

    2 (Légy segítség hű népednek,)

    3 (Mert angyali köszöntésre)

    4 (Azért, édes Istenanyja,)

    5 (Adjunk hálát az Istennek,)

    A1 (Adventben) ((P: Az Úr angyala köszönté a Boldogságos szűz Máriát.))

    A2 (Karácsony első vecsernyéjétől) ((P: Szülésed után sértetlen szűz maradtál.))

    B1 latin (Adventben) ((P: Angelus Domini nuntiavit Mariae.))

    B2 latin (Karácsony első vecsernyéjétől) ((P: Post partum Virgo inviolata permansisti))

202 Antifóna Advent vigiliájától Gyertyaszentelőig

    1 (Megváltónk Szülője, szentséges Szűzanya,)

    2 (Te, ki az angyaltól üzenetet vettél)

    A1 (Adventben) ((P: Az Úr angyala köszönté a Boldogságos szűz Máriát.))

    A2 (Karácsony első vecsernyéjétől) ((P: Szülésed után sértetlen szűz maradtál.))

    B1 latin (Adventben) ((P: Angelus Domini nuntiavit Mariae.))

    B2 latin (Karácsony első vecsernyéjétől) ((P: Post partum Virgo inviolata permansisti))

203 Antifóna Gyertyaszentelő után a Nagyhét közepéig

    1 (Mennyországnak Királynéja,)

    2 (Teáltalad e világra)

    3 (Áldott légy, drágalátos Szűz!)

    A ((P: Tégy méltóvá minket, szent Szűz, a te dicséretedre!))

    B latin ((P: Dignare me laudare Virgo sacrata.))

204 Antifóna Gyertyaszentelő után a Nagyhét közepéig

    1 (Királynéja az egeknek)

    2 (Örülj, dicső, szép Szűzanyánk;)

    A ((P: Tégy méltóvá engem, szent Szűz, a te dicséretedre!))

    B latin ((P: Dignare me laudare Virgo sacrata.))

205 Antifóna Nagyszombattól Pünkösd utáni szombatig

    1 (Mennynek királyné asszonya,)

    2 (Amint megmondotta vala,)

    A ((P: Örülj és örvendezz, Szűz Mária, alleluja!))

205A Antifóna Nagyszombattól Pünkösd utáni szombatig

    1 (Mennynek királyné asszonya,)

    2 (Amint megmondotta vala,)

    A ((P: Örülj és örvendezz, Szűz Mária, alleluja!))

206 Antifóna Nagyszombattól Pünkösd utáni szombatig

    1 (Mennyországnak királynéja, Alleluja,)

    2 (Úgy lett, amint megmondotta, Alleluja,)

    A ((P: Örülj és örvendezz, Szűz Mária, alleluja!))

207 Antifóna Szentháromság vigiliájától Adventig

    1 (Mennyországnak Királynéja,)

    2 (Évának árva fiai,)

    3 (E siralomnak völgyében,)

    4 (Azért szószólónk, szemedet,)

    5 (Ó édes Szűz, irgalmadat,)

    A ((P: Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja!))

208 Antifóna Szentháromság vigiliájától Adventig

    1 (Irgalmas Szűzanyánk, királynőnk, üdvözlégy.)

    2 (Légy kegyes szószólónk, fordítsd felénk szemed,)

    A ((P: Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja!))

209

    1 (Véghetetlen örök Isten, magasztaljuk nevedet,)

    2 (Köszöntjük hát nagy örömmel hűséges szolgáidat,)

    3 (Köszöntünk és magasztalunk, édes őrzőangyalok!)

    4 (Ó, tehát ne hagyjatok el, ha bal útra tévedünk,)

    5 (Legyen áldás és dicséret, néked, ó Szentháromság,)

    6 (Szent Mihály, az Úr ügyének győzedelmes bajnoka,)

    7 (Ó Istennek erőssége, üdvözlégy, szent Gábriel!)

    8 (Üdvözlégy, ó égi orvos, szent Ráfael arkangyal!)

210

    1 (Nagy öröm van ma az égben, örvendezzünk, keresztények,)

    2 (Millió szent énekel ma fönt az égben Alleluját,)

    3 (Krisztus Urunk tanítása volt a szentek lelki étke,)

    4 (Lángoló hit lobogott a Mindenszentek hű szívében,)

    5 (Felajánljuk Néked, Urunk, e legszentebb áldozatot,)

    6 (Szent vagy, Isten! ezt éneklik szentjeid az égi honban,)

211

    1 (Két oszlopa igazságnak,)

    2 (Ti a szent hit ültetői,)

    3 (Jézus drága szent nevéért)

    4 (Örök immár koronátok,)

    5 (Tanítástok hitünk őre,)

    6 (Általatok Jézust valljuk,)

212

    1 (Szent Péter Apostol nagy dicséretét)

    2 (Anyaszentegyháznak fundamentuma,)

    3 (Te Krisztushoz mentél többiek előtt)

    4 (Mutasd meg mirajtunk szent hatalmadat,)

    5 (Együtt dicsőítsük közös örömmel)

213

    1 (Áldunk Isten jó szolgája,)

    2 (Őre voltál Máriának,)

    3 (Betlehemnek jászolánál)

    4 (Bosszújától Heródesnek)

    5 (Kit angyalok hűn szolgálnak,)

    6 (Két kezed munkája árán)

    7 (S a keresztfán kit megváltott,)

214

    1 (Krisztus Jézus Nagyanyjának, dicsőséges szent Annának,)

    2 (Te vagy azon áldott szent föld, melyből ama szép virág nőtt,)

    3 (Mily nagy a te méltóságod, hogy az Isten így megáldott,)

    4 (Kérj Istentől szent kegyelmet, melynek vezérfénye mellett,)

    5 (Védelmezze pártfogásod mindenkor az ifjúságot;)

    6 (Ó, házasok szent példája! Légy híveid oltalmára,)

    7 (Távoztasson el jóságod minden háztól minden átkot,)

    8 (Vigasztald a szenvedőket, az ínséggel küszködőket,)

    9 (S ha végóránk elközelget, légy halálos ágyunk mellett,)

215

    1 (Ha kívántok nagy csodákat, szent Antalhoz menjetek,)

    2 (Intésére a tengernek csillapodnak habjai;)

    3 (Légyen áldás az Atyának a mennybéli trónuson,)

216

    1 (Föltekintünk a szegénység ködfelhőin át)

    2 (Szent Ferencnek nyomdokában vigasztalva jársz,)

    3 (Jézus által terveinket jó sikerre vidd,)

    4 (Tiszta férfi, karjaidban a kis Jézus ül,)

    5 (Antal, kinek lángszavára mély tenger felel,)

    6 (Majd, ha fut már a megfáradt test alól a föld,)

217

    1 (Téged kérünk esedezve, irgalmas Isten!)

    2 (Mindenünket tőled vettük, mindenek Ura!)

    3 (Te vagy élő kútforrása minden javaknak,)

    4 (Tartsd meg, Uram, amit adtál, hogy hív munkánkkal)

    5 (Ments meg minket az éhségtől, háborúságtól,)

    6 (Ne nézd, Uram, vétkeinknek nagy sokaságát,)

    7 (Tégy méltókká ismét minket szeretetedre,)

    8 (Szent Fiadnak szent nevére kérünk, nagy Isten,)

218A

    1 (Ó szent János, én hiányos bűnös, eléd borulok,)

    2 (Én, rút lélek, buzgón kérlek, tisztelem nagy lelkedet,)

    3 (Szent gyónásért, mély titkáért mártír lettél, ontván vért,)

    4 (Nyelvek lángja, tűzfullánkja ne engedd, hogy árthasson,)

    5 (Tekints reánk, édes Atyánk, esedezünk tehozzád,)

218B

    1 (Kihez az Úr elküldé angyalát,)

    2 (Hangozzatok zenének hangjai,)

    3 (Zengetvén a mennybéli orgonát,)

219

    1 Kezdetre (Az Úrnak dobban, ég a szív,)

    2 Kezdetre (És Isten ajkán kél a szó:)

    3 Dicsőítésre (Ó drága gyermek, áldva légy,)

    4 Dicsőítésre (A Sátán lábad zsámolya,)

    5 Evangéliumra (Az egy Igében mondta ki)

    6 Evangéliumra (De mind, kik Őt megismerik,)

    7 Hiszekegyre (A boldog Isten egy Fiát,)

    8 Hiszekegyre (Az Isten mélye szülte őt.)

    9 Felajánlásra (Ma öltsön szép mosolyt az ég,)

    10 Felajánlásra (Övé a menny, övé a föld,)

    11 Szent, szent-re (Szent énekünk most száll feléd,)

220

    1 Kezdetre (Áldozattal járul hozzád,)

    2 Dicsőítésre (Dicsőség a magasságban a fölséges Istennek,)

    3 Hiszekegyre (Úr Jézus, te hoztad égből az üdvösség igéit,)

    4 Felajánlásra (Az oltáron megújul most)

    5 Felajánlásra (A kenyér- s boráldozattal felajánljuk szívünket,)

    6 Szent, szent-re (Az angyalok seregével zengjük: Szent az Úristen!)

221

    1 Kezdetre (Egybegyűltünk, ó nagy Isten, buzgó imádásodra,)

    2 Dicsőítésre (Legyen áldás és dicsőség mennyben a nagy Istennek!)

    3 Hiszekegyre (Ó Atyánk, te itt a földön anyát adtál minekünk,)

    4 Felajánlásra (Jézus Krisztus szerzeménye a kenyér s boráldozat,)

    5 Szent, szent-re (Szent örökké, szent az Isten, Atya, Fiú, Szentlélek!)

222

    1 Kezdetre (Futva jöttem elibéd szentélyedbe, Isten;)

    2 Dicsőítésre (Háromságban örök Egy, téged magasztallak,)

    3 Evangéliumra (Árva szívem holt erét töltsd meg, égi Jóság.)

    4 Hiszekegyre (Hiszek hármas, mégis egy, örök égi Jóban,)

    5 Felajánlásra (Vedd e tiszta áldozat kenyerét, Hatalmas.)

    6 Felajánlásra (Meghajoltan áldozunk, benne kedved teljék.)

    7 Szent, szent-re (Szent az Úr! a földtekén mennydörögve szólal)

223

    1 Kezdetre (Hozzád sóhajt a lélek, Urunk,)

    2 Kezdetre (Útunk állnák gonosz bűneink,)

    3 Dicsőítésre (Istenhez száll dicsérő imánk.)

    4 Evangéliumra (Mint föld issza a csendes esőt,)

    5 Hiszekegyre (Drága kincsünk nekünk a hitünk.)

    6 Felajánlásra (Szent Szíveddel együtt hevülünk,)

    7 Felajánlásra (Gyarló szívünk imája csekély.)

    8 Szent, szent-re (Ó, áldjuk mind az egek urát,)

224

    1 Kezdetre (Induljunk testvérek a Golgota hegyére,)

    2 Dicsőítésre (Istennek dicsőség ez a titkos áldozat.)

    3 Evangéliumra (Bárányt és gerlicét, tiszta tömjénillatot)

    4 Hiszekegyre (Lélekben látjuk most a Golgota keresztjét,)

    5 Felajánlásra (Most, Uram, lelkünket fölajánljuk teneked,)

    6 Felajánlásra (Vedd, Uram, kelyhünkből ezt az áldott tiszta Bort,)

    7 Szent, szent-re (Zengje a mindenség: szent, szent, szent az Úristen.)

225

    1 Kezdetre (Jertek, keresztény hívek, az Istent dicsérni!)

    2 Dicsőítésre (Néked, édes Istenünk, áldás fenn a mennyben!)

    3 Evangéliumra (Istentől jó minekünk üdvösség igéje,)

    4 Hiszekegyre (Hiszünk, vallunk, tégedet, Háromság egy Isten!)

    5 Felajánlásra (Ó fogadd kegyelmesen lelkünk áldozatját,)

    6 Szent, szent-re (Szent vagy, édes Istenünk, Szábaoth nagy Isten!)

226

    1 Kezdetre (Kegyességgel hívsz, ó Jézus,)

    2 Dicsőítésre (A mennyei szent karokkal)

    3 Evangéliumra (Oltárodhoz azért jöttünk)

    4 Hiszekegyre (Kihez menjünk, Uram Jézus?)

    5 Felajánlásra (Itt van, mit a végvacsorán,)

    6 Felajánlásra (Áradjon ránk, kegyes Jézus!)

    7 Szent, szent-re (A tiszta szív érzelmével)

227

    1 Kezdetre (Kegyes szemmel nézz ránk, édes Istenünk,)

    2 Dicsőítésre (Légy áldva az égben és a földtekén!)

    3 Hiszekegyre (Hisszük élő hittel egyházunk tanát,)

    4 Felajánlásra (Ajándékul néked mit adjon híved?)

    5 Szent, szent-re (Téged illet, Isten, mindenek felett)

228

    1 Kezdetre (Keresve, ó Fölség, Téged)

    2 Dicsőítésre (A mélységből zengünk Hozzád:)

    3 Evangéliumra (Titkát az örök Igéknek)

    4 Hiszekegyre (Hisszük a te Istenséged,)

    5 Felajánlásra (Kenyeret és bort ajánl föl)

    6 Szent, szent-re (Szent az Isten! zengi minden,)

229

    1 Kezdetre (Kezdődik az ének)

    2 Dicsőítésre (Isteni szent Fölség, hála és dicsőség Tégedet illet egyedül.)

    3 Evangéliumra (Isten jó hírével közibénk jövén el, irgalmat prédikált nekünk.)

    4 Hiszekegyre (Hiszünk az Atyában, ég és föld Urában: ő adott nékünk életet.)

    5 Felajánlásra (A kereszt oltárán)

    6 Felajánlásra (Mi is a szívünket,)

    7 Szent, szent-re (Szent vagy, Uram, szent, szent: zengik a mennyben fent ujjongó szentek, angyalok.)

230

    1 Kezdetre (Szeretettel jönnek hozzád, Atyánk, hívő gyermekid,)

    2 Dicsőítésre (Szálljon égbe örömhangja a dicsérő éneknek,)

    3 Hiszekegyre (Üdvözítőnk tanítása szeretet szent törvénye,)

    4 Felajánlásra (Szeretetnek szent emléke ez az örök áldozat,)

    5 Szent, szent-re (Az angyalok énekével egyesüljön énekünk,)

231

    1 Kezdetre (Vágyva jöttem színed elé e szent helyre, Istenem,)

    2 Dicsőítésre (Egykor a te szent Fiadnak angyalsereg énekelt,)

    3 Evangéliumra (Bölcs Salamon Sion hegyén szép templomot épített,)

    4 Hiszekegyre (Hajdan a szent pátriárkák terjesztették a hitet,)

    5 Felajánlásra (Őseinknél kosok, tulkok vére volt az áldozat,)

    6 Felajánlásra (Mi is épúgy vért áldozunk, de nem kosok s tulkokét,)

    7 Szent, szent-re (Fönt az égben az angyalok így dicsérnek: szent, szent, szent!)

232

    1 Kezdetre (Zeng a harang hívó szóval e szép ünnep reggelén.)

    2 Dicsőítésre (Dicsőség a magasságban, élő Krisztus, teneked.)

    3 Evangéliumra (Uram Jézus, tenálad az örök élet igéje,)

    4 Hiszekegyre (Krisztus Urunk, hiszünk néked, sziklán épül szent hitünk:)

    5 Felajánlásra (Mit adhatok, szegény bűnös? Szívemből csak bűn fakad.)

    6 Felajánlásra (De az oltár fehér gyolcsán újul egyre áldozat:)

    7 Szent, szent-re (Hódolattal dicsőítnek az angyali seregek,)

233a

    1 Kezdetre (Minden földi dolgunk messze elmaradt,)

    2 Kezdetre (Hódolatunk hozzuk szent színed elé,)

233b

    1 Dicsőítésre (Mit az angyalseregeknek)

233c

    1 Evangéliumra (Boldog, akit tanítasz,)

    2 Evangéliumra (Üdvösségre nincsen út,)

233d

    1 Hiszekegyre (Hiszem az égi Úr szavát,)

233e

    1 Felajánlásra (Felajánljuk néked a borunk és kenyerünk,)

    2 Felajánlásra (Felajánljuk néked minden földi dolgunkat,)

233f

    1 Szent, szent-re (Szent vagy, szent vagy,)

233g

    1 Úrfelmutatás után (Megjelent az Úr közöttünk, lelkünk meghajol,)

    2 Úrfelmutatás után (Mit adhatnék viszonzásul, édes Jézusom?)

233h

    1 Áldozásra (Itt a perc, az áldott, melyre szívem vágyott.)

    2 Áldozásra (Add, hogy el ne térjek: ösvényeden éljek,)

234a

    1 Kezdetre (Összegyűltünk áldozatra, hívő magyar nép,)

234b

    1 Dicsőítésre (Dicsőség a magasságban, alleluja!)

    2 Dicsőítésre (Jézus Krisztus szeret minket, alleluja!)

234c

    1 Evangéliumra (Írásokban hangos szóval szól hozzánk az Úr.)

234d

    1 Hiszekegyre (Krisztus vonja szívünket,)

234e

    1 Felajánlásra (Áldozatra örök Isten oltárához)

    2 Felajánlásra (Egyesíts most, örök Isten, mindnyájunkat!)

234f

    1 Szent, szent-re (Szent, szent, szent az Isten!)

234g

    1 Úrfelmutatás után (Az oltáron trónol már)

234h

    1 Áldozásra (Készen már az áldozat, de szerelme nem lohad:)

    2 Áldozásra (Ez a szentség nagy titok: minden szívet egybefog.)

235

    1 Kezdetre (Adj irgalmat, adj nyugalmat, ó Atyánk, a lelkeknek,)

    1a Egy lélekért (Adj irgalmat, adj nyugalmat, ó Atyánk, a léleknek,)

    2 Evangéliumra (A szerető tanítványnak, Szent Jánosnak mondatott:)

    3 Felajánlásra (Édes Jézus, aki értünk föláldoztad magadat:)

    4 Szent, szent-re (Zengjük áldva: Szent az Isten! élők, holtak Istene!)

236

    1 Kezdetre (Édes Urunk, nézz le szegény rabjaidra,)

    2 Kezdetre (Jövünk hát elédbe könnyező szemekkel,)

    3 Evangéliumra (Szent szavadon épül, Uram, üdvösségünk,)

    4 Felajánlásra (Mennyei illatja e szent áldozatnak)

    5 Szent, szent-re (Szent, szent, szent, ezt mondják mennyei lakóid,)

237

    1 (Ama végső harag napja)

    2 (Reszket akkor holt meg élő,)

    3 (Csodakürtök zengenek meg,)

    4 (Csodájára a halálnak:)

    5 (Kézzel írt könyv nyílik ottan:)

    6 (Bíró majd ha széket ül ott,)

    7 (Én szegény ott mit beszéljek,)

    8 (Rettenetes fejedelem,)

    9 (Kegyes Jézus, kérlek téged:)

    10 (Munkád, könnyed értem vesztek:)

    11 (Bírája a bosszulásnak,)

    12 (Reszket szívem, sóhajtozván,)

    13 (Magdolnához lehajoltál,)

    14 (Méltó imát nem tud ajkam,)

    15 (Báránykák közt legyek nálad,)

    16 (Ha a rosszak zavarodnak,)

    17 (Térden kérlek, görnyedetten,)

    18 (Könnyel árad ama nagy nap,)

    19 (Uram, nékik adj jó véget.)

238

    1 (Élők, holtak szent Istene, ó, hallgass meg minket itt,)

    2 (Ne nézd számos gyarlóságát, melyeket elkövetett;)

    3 (Jézusunk, ki váltságunkért égből földre szállottál,)

239

    1 (Én esendő, árva lélek, jaj nekem, jaj hol vagyok?)

    2 (Hogy kihűlt a földi érzés, hála, jóság, tisztelet!)

    3 (Még a testem ki se vitték, még koporsóm szegezik,)

    4 (Ó, de mégis, sugár gyúlad, fut a gyilkos éjszaka:)

    5 (Igen, igen, bűnbe estem, halmoztam a bűnöket,)

    6 (Most e drága, tiszta hitnek fátyolába öltözöm,)

240

    1 (Jer, dicsérjük Istenünket,)

    2 (Rettenetes az Úristen,)

    3 (Élet, halál szent kezében,)

    4 (Boruljunk hát zsámolyához,)

    5 (Juhok vagyunk legelőin,)

    6 (Szent szavát ha ma meghalljuk,)

    7 (Számos évet végigéltünk,)

    8 (Kérünk, Uram, szent nevedre,)

    9 (Bűneiért ő már nem sír,)

    10 (Eltévelygett, mert nem értett!)

241

    1 (Ki ragyogni látod élted csillagát,)

    2 (Légy gazdag vagy koldus, szolga vagy király,)

    3 (Mint az őszi szellő fák zöld levelit)

    4 (Nézd a föld virágát, mily hamar virít:)

    5 (Ne ígérj magadnak hosszú életet,)

    6 (Hát Istentől rendelt célodhoz siess:)

242

    1 (Meg kell halni, ó jaj!)

    2 (Ember, kérlek téged,)

    3 (Ha ragyog is most még)

    4 (Véget vet mindennek)

    5 (Ha eljő a nagy nap,)

    6 (Bizonytalan egy csak:)

    7 (Meg kell halnod majdan!)

243

    1 (Ments meg engem, Uram! az örök haláltól,)

    2 (Reszket minden tagom, borzadok és félek,)

    3 (Haragnak napja az, ínség s veszély napja,)

    4 (Örök nyugodalmat adj, ó Uram, nékik,)

    4a (Örök nyugodalmat adj, ó Uram, néki,)

    5 (Ments meg engem, Uram, az örök haláltól,)

244

    1 (Nézz le, Jézus, mennyekből minden bús hívedre,)

    2 (Ha keresztfán véreddel őket megmentetted,)

    3 (Senki meg nem fizethet a sok bűnért néked,)

    4 (Ha rabodért rab lettél ingyen kegyelmedből,)

    5 (Add meg, Uram, nyugalmát minden elhunytaknak,)

245

    1 (Ó egeknek Királynéja!)

    2 (Nézz a gyötrő tűzlángokra,)

    3 (Nézd, könnyeik hogy áradnak,)

    4 (Nézd, mint sírnak, mint jajgatnak,)

    5 (Nyögnek pokol homályában,)

    6 (Borítsd rájuk palástodat,)

    7 (Kezedben a nagy hatalom,)

    8 (Hallgat rád az égi Jegyes,)

    9 (Anyánk, mutasd jóságodat,)

246

    1 (Ó emberi gyarló nemzetség,)

    2 (Nem látod-e annyi példában,)

    3 (Kik a magas székeket ülik,)

    4 (Légy erős bár, nagy és hatalmas,)

    5 (Mit használ szép, aranyszín hajad,)

    6 (Hány mosolygó színes violák,)

    7 (Gyenge szűzek, pávák, szép ifjak,)

    8 (Nincs e földön hosszú maradás,)

247

    1 (Ó édes Megváltóm, ne nézd bűneimet,)

    2 (Mennyi sok kínokat és halált szenvedtél,)

    3 (Igazságod szerint ne ítélj meg engem,)

    4 (Ez árnyékvilágból ámbár ki kell mennem,)

    5 (Az ítélet napján ama nagy órára)

    6 (Ilyen készülettel a mi halálunkra)

248

    1 (Ó értem vért ontott szerelmes Jézusom,)

    2 (Elmaradt már tőlem a világi hívság,)

    3 (Éva ősbűnének díját lefizettem,)

    4 (Visszatérek hozzád, ki ellen vétkeztem,)

    5 (Jöjj hát, édes Jézus, töltsd be reménységem,)

    6 (Nézz kegyes szemekkel halott tetememre,)

    7 (Bár nagyok bűneim, tekints érdemedre,)

    8 (Ezekért légy, Uram, lelkemhez irgalmas,)

249

    1 (Ó, Megváltó, kegyes Jézus, fogadd könyörgésünket,)

    2 (Kinek ennyi esztendeje adtunk végtiszteletet,)

    3 (Ó Mária, Isten Anyja, esedezzél érette,)

250

    1 (Ó örök fény napja, melynek nincs alkonya,)

    2 (Tebenned remélve szállt ki végfohásza.)

    3 (Bár súlyosb hibáit enyhíté malasztod,)

    4 (Hintsd kegyed sugárát a kínok helyére,)

    5 (Királyi székednek dísze nagy kegyelmed,)

251a

    1 Kezdetre (Szemünk telve könnyel, szíveinkben fájdalom,)

251b

    1 Evangéliumra (Napja Isten haragjának)

    2 Evangéliumra (A szív tele rettegéssel)

    3 Evangéliumra (A trombitaszó egyszerre)

    4 Evangéliumra (Bámul természet és halál,)

    5 Evangéliumra (Az írott-könyv megnyittatik,)

    6 Evangéliumra (Ha a bíró ül ragyogva,)

    7 Evangéliumra (Akkor szegény, én mit tegyek,)

    8 Evangéliumra (Égnek, földnek szent Fölsége,)

    9 Evangéliumra (Kegyes Jézus! emlékezzél,)

    10 Evangéliumra (Felkerestél fáradozván,)

    11 Evangéliumra (Igaz te a bosszulásban,)

    12 Evangéliumra (Szívbe szállva fohászkodom,)

    13 Evangéliumra (Ki Magdolnát föloldoztad,)

    14 Evangéliumra (Aznap minden könnybe borul,)

    15 Evangéliumra (Akkor Jézus, nyújts irgalmat,)

251c

    1 Felajánlásra (Vigasztaló jó Istenünk,)

    2 Felajánlásra (Oltárodon feláldozzuk)

251d

    1 Szent, szent-re (Szent vagy, szent vagy, száll az ének)

251e

    1 Úrfelmutatás után (Maga Jézus jön el, íme eledelül nekünk,)

    2 Úrfelmutatás után (Ez a szentség íme zálog: feltámad a halott,)

251f

    1 Áldozásra (Legyen ez az áldozatunk,)

    2 Áldozásra (Kik lángok köz elepednek,)

252a

    1 Kezdetre (Színed elé jövünk, könyörülő Atyánk!)

252b

    1 Evangéliumra (Ama szörnyű napja Isten haragjának,)

    2 Evangéliumra (Én szegény ott mentségemre mit beszéljek?)

    3 Evangéliumra (Kegyes Jézus, alázattal kérünk téged:)

252c

    1 Felajánlásra (Kenyeret s bort hozunk, Teneked áldozunk)

252d

    1 Dicsőítésre (Szent vagy, Jézus, örök élet!)

252e

    1 Úrfelmutatás után (Isteni kenyér, életet adó, mennyei reményünk:)

    2 Úrfelmutatás után (Életünk után nyisd meg az eget és bocsáss be minket.)

252f

    1 Áldozásra (Jézusom isteni teste,)

    2 Áldozásra (Jézusom isteni vére,)

    3 Áldozásra (Jézusom, isteni Bárány,)

253

    1 (Bemegyek szent templomodba, Uram, a szent oltárhoz,)

    2 (Bölcs Salamon kőtemplomot épített az Istennek,)

    3 (Hát én, szegény, földnek férge, mit építsek nevednek?)

    4 (Hogyha tetszik áldozatom, lelkemet fölajánlom,)

    5 (Hogy szívemben fölgerjedjen az isteni szeretet,)

254

    1 (Fölkelt a nap már, megvirradt újra,)

    2 (A sötétséget messzire űzted,)

    3 (Mint napraforgó egész napon át,)

    4 (Ha jó szándékunk néha gyengülne,)

    5 (Ha munkánk múltán leszáll az este,)

255

    1 (Jézus, Mária, dicsőséges nevek,)

    2 (Jézus, Mária, mindennap, szüntelen)

    3 (Jézus, Mária, én tinéktek élek,)

    4 (Jézus, hallgasd meg e kis énekemet,)

256

    1 (Mikor reggel lelkem újra ébred,)

    2 (Homlokomra kereszt jelét írom,)

    3 (Hallgatom a friss madarak hangját,)

    4 (Két kezemet összeteszem kérve,)

    5 (Embereknek könyörülő Atyja,)

257

    1 (Örvendezzünk, jertek, áhítatos lelkek,)

    2 (Fölséges az Isten, por előtte minden,)

    3 (Fiát adta értünk, őbenne remélünk,)

    4 (Szent, szent, szent az Isten, énekelje minden,)

258

    1 (Isten hozta hív nyájához a főpásztort és Atyát,)

    2 (Jézus, te vagy a szegletkő, mely fölött az oszlopok)

    3 (Apostolok tőled nyerték szent hatalmok kulcsait,)

    4 (Égből hozott tanításod pásztoraink őrizik,)

    5 (Édes Jézus, egyházadban legfőbb pásztor örökre,)

259

    1 (Jöjj, Szentlélek Úristen,)

    2 (Jöjj el, árvák gyámola,)

    3 (Jöjj el, lelki vigaszunk,)

    4 (Fáradságban nyugalmunk,)

    5 (Ó dicső nap, híveid)

    6 (Add, Uram, a híveknek,)

    7 (Esdve kérünk, ó engedd,)

260

    1 (Jöjj el, Szentlélek Úristen!)

    2 (Jöjj el, Szentlélek Úristen!)

    3 (Jöjj el, Szentlélek Úristen!)

261

    1 (Hallottuk, Isten, a te szent igédet,)

    2 (Tarts meg, Úristen, az egy igaz hitben,)

262

    1 (Ne hagyj elesnem, felséges Isten, keserűségemben,)

    2 (Gyermekségemtől fogvást, Úristen, mindez ideiglen)

    3 (Akármint hányjam, vessem elmémet, felséges Úristen,)

    4 (Nincs is énnékem több bizodalmam, Úristen, náladnál,)

    5 (Irgalmasságnak Ura, Istene és kegyes kútfeje,)

    6 (Add meg, Úristen, te szent nevedért örök életemet,)

    7 (Dicséret neked, Atya-Úristen a te szent Fiaddal,)

263

    1 (Uram, hiszlek és reméllek, tiszta szívből szeretlek.)

    2 (Uram, hiszlek és reméllek, tiszta szívből szeretlek.)

    3 (Uram, hiszlek és reméllek, tiszta szívből szeretlek)

    4 (Uram, hiszlek és reméllek, tiszta szívből szeretlek.)

    5 (Uram, hiszlek és reméllek, tiszta szívből szeretlek.)

    6 (Uram, hiszlek és reméllek, tiszta szívből szeretlek.)

    7 (Uram, hiszlek és reméllek, tiszta szívből szeretlek.)

    8 (Uram, hiszlek és reméllek, tiszta szívből szeretlek.)

264

    1 (Szent Olvasót imádkoztunk,)

    2 (Szent Olvasót mikor mondtunk,)

    3 (Imádságunk koszorúzza)

    4 (Szűz Mária, szívünkben vagy,)

265

    1 (Menny, föld, tűz, víz, levegő, ég, gyöngy, arany és minden kincs!)

    2 (Jó hírnév és jó barátság, magas rang és tisztesség,)

    3 (Amit hallok, amit tudok kívüled, ó Istenség,)

    4 (Elmém bármint hányjam, vessem, bár akármit gondoljak,)

    5 (Azért távol legyen tőlem a világ dicsősége,)

    6 (Jer, én édes vigasztalóm, Jézus szent keresztfája!)

266

    1 (Legyen, Uram, színed előtt kedves az új áldozat,)

    2 (Add, Uram, hogy azon érzés lángja lelkesítse őt,)

    3 (Áldd meg szívét, áldd meg nyelvét, hogy igédet hirdesse)

    4 (Uram Jézus, ki szolgádat helytartóddá rendeléd,)

    5 (Te vezéreld, te igazgasd szolgád minden lépteit,)

267

    1 (Üdvössége lett e háznak a mai szent ünnepen,)

    2 (Uram, kinek dicsőségét az ég és föld hirdeti,)

    3 (A te házad imádságnak háza, Uram Istenem,)

    4 (Istenem, ki e hajlékba megaláztad magadat,)

    5 (Kit nem ér be, kit nem fog fel az egész nagy mindenség,)

268

    1 (Tehozzád kiáltok, édes Istenem!)

    2 (Adj erőt, épséget, Uram, azoknak,)

    3 (Engedd, hogy sorsunkkal megelégedjünk,)

    4 (Nálad úr s szegény közt nincsen különbség,)

    5 (Add, Uram, kegyelmed minden munkámhoz)

    6 (Legyen szent áldásod igaz munkámon,)

    7 (Uram, én nem félek a szegénységtől,)

269 (Áldj meg minket, Jézus, kik itt egybegyűltünk,)

270

    1 (Áldj meg minket, Atyaisten,)

    2 (Atyaisten, ki Fiadat,)

    3 (Fiúisten, ki keresztfán)

    4 (Szentlélek, ki mindezekben)

    5 (Dicsérjük mind az Úr Atyát,)

271 (Áldj meg minket, Jézus! Esedezünk Néked,)

272 (Hallgasd meg, hallgasd meg, Uram Isten, az áldás szavát,)

273 (Áldj meg minket, Teremtő nagy Úristen,)

274

    1 (Áldjon meg minket szent Atyaúristen,)

    2 (Atyaúristen, aki szent Fiadat)

275

    1 (Hol szent Péter sírba téve)

    2 (Arany födél, márvány falak)

    3 (Új erőre kap e szózat,)

    4 (A forró dél, rideg éjszak)

    5 (Mint villámmal egy perc alatt)

    6 (Eljut szentek fénykörébe)

276A

    1 (Téged, Isten dicsérünk,)

    2 (Téged, örök Atyaisten,)

    3 (Téged minden szép angyalok,)

    4 (Egek és minden hatalmak)

    5 (Szent vagy, szent vagy,)

    6 (Nagyságoddal telve ég, föld,)

    7 (Téged dicsér, egek Ura,)

    8 (Dicséretes nagy próféták)

    9 (Jeles mártír seregek)

    10 (Vall tégedet világszerte)

    11 (Ó Atyánk, Téged)

    12 (S azt, ki hozzánk tőled jött le,)

    13 (És áldjuk Veled)

    14 (Krisztus, Isten Egyszülöttje,)

    15 (Mentésünkre közénk szálltál,)

    16 (Halál mérgét megtiportad,)

    17 (Isten jobbján ülsz most széket,)

    18 (Onnan leszel eljövendő,)

    18 húsvéti időn kívül ((Letérdelünk))

    19 (Téged azért, Uram, kérünk,)

    20 (Szenteidhez végy fel égbe,)

    21 (Szabadítsd meg, Uram, néped,)

    22 (Te kormányozd, te vigasztald,)

    22 húsvéti időn kívül ((Felállunk))

    23 (Mindennap dicsérünk téged,)

    24 (Bűntől e nap őrizz minket)

    25 (Irgalmazz Uram, irgalmazz,)

    26 (Kegyes szemed legyen rajtunk;)

    27 (Te vagy, Uram, én reményem,)

    magyar válasz ((P: Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel.))

    latin válasz ((P: Benedicamus Patrem et Filium cum Sancto Spiritu.))

276B

    1 (Téged áldunk, Szentháromság Istenünk,)

    2 (Neked égben az angyalok rendei)

    3 (Dicsőséges apostolok éneke,)

    4 (Mi Atyánknak mérhetetlen fölségét,)

    5 (Krisztus Király, Atya örök szülötte,)

    6 (Te letörted fulánkját a halálnak,)

    6 húsvéti időn kívül ((Letérdelünk))

    7 (Kérünk azért: szolgáidat segéld meg,)

    7 húsvéti időn kívül ((Ismét felállunk))

    8 (Téged áldunk, szent nevedet, mindennap,)

    9 (Szálljon, Uram, te irgalmad fölébünk,)

    magyar válasz ((P: Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel.))

    latin válasz ((P: Benedicamus Patrem et Filium cum Sancto Spiritu.))

277

    1 (Téged, Isten, magasságban, itt dicsérünk buzgóságban.)

    2 (Az Egek és kerubimok, minden karok, szerafimok)

    3 (Dicsőséges apostolok, próféták és nagy mártirok,)

    4 (Krisztus, te vagy dicsőségnek királya s a békességnek,)

    5 (Zárt ajtaját az egeknek megnyitottad a híveknek.)

    6 húsvéti időn kívül ((Letérdelünk))

    6 (Kérünk azért buzgósággal, kérünk alázatossággal,)

    7 (Adjad, hogy a mennybe jussunk, szenteiddel vigadhassunk)

    7 húsvéti időn kívül ((Ismét felállunk))

    8 (Mind-e napon áldunk téged és hirdetjük dicsőséged.)

    magyar válasz ((P: Áldjuk az atyát és a Fiút a Szentlélekkel.))

    latin válasz ((P: Benedicamus Patrem et Filium cum Sancto Spiritu.))

278

    1 (Immár a nap leáldozott,)

    2 (A gonosz álmok fussanak,)

    3 (Add nekünk, édes jó Atyánk,)

279

    1 (Imádjuk a testet és vért,)

    2 (Nézd a kínt, mit a keresztnél,)

    3 (Máriának megajánla)

    4 (Kérd, hogy a szent békességet)

    5 (Lelkünk Fiad szent testében)

    6 (Életünkre s végóránkra)

280A

    1 (Gyermekszívek hódolata, zengj Jézus Szívének!)

    2 (Égő Szíved töviseit borzalommal nézzük,)

    3 (Gyermek szívünk résztvevően Szíved sebét látja,)

    4 (Szíved fölött kereszt ragyog, ez lesz nékünk fegyver,)

    5 (Jézus Szíve, bízunk benned, hogy elfogadsz minket,)

    6 (Jézus Szíve, terád bízzuk összetört hazánkat.)

280B

    1 (Győzelemről énekeljen Napkelet és Napnyugat,)

    refr. (Krisztus, kenyér s bor színében,)

    2 (Egykor értünk testet öltött, kis gyermekként jött közénk;)

    refr. (Krisztus, kenyér s bor színében,)

    3 (Zúgjon hát a hálaének, szálljon völgyön, tengeren:)

    refr. (Krisztus, kenyér s bor színében,)

    4 (István király árva népe, te is hajtsd meg homlokod,)

    refr. (Krisztus, kenyér s bor színében,)

281

    1 (Bőséges irgalmú, jóságos hatalmú)

    2 (Alázatos szívvel áldunk este, reggel,)

    3 (Kinek erős karját, rettegjük haragját,)

    4 (Fordítsd felénk orcád, hogy bátrabban hozzád,)

    5 (Szent nevedre kérünk, ínségben segélyünk,)

    6 (Szent nevedet áldjuk, magyarok, imádjuk,)

282

    1 (Üdvözlégy, szent orvosunk,)

    2 (Óhajtozva óhajtunk,)

    3 (Erősítsd meg hitünket,)

    4 (Uralkodjál közöttünk,)

    5 (Add országod szeretnünk,)

    6 (Szent testednek kínjáért,)

    7 (A te nagy érdemeddel,)

    8 (Szívünk hozzád gerjedjen,)

    9 (Híveidet építgesd,)

    10 (Engedd bűnünk bánatját,)

    11 (Lelkünk veled tisztuljon,)

    12 (Dicséret szent Atyádnak,)

283

    1 (Krisztusunk, nagy Király, üdvözlégy ezerszer, százezerszer!)

    2 (Te tettél koronát teremtett művedre, az emberre.)

    3 (Az égre tűznapot, tündöklő csillagot kezed rakott.)

    4 (Oltárban rejtezik szent tested ostyája, nagy csodája.)

    5 (Krisztusunk, nagy Király, ajkunk hozzád kiált esdekelve!)

284

    1 (Boldogasszony Anyánk, régi nagy Pátrónánk!)

    2 (Ó Atya Istennek kedves szép leánya,)

    3 (Nyisd fel az egeket sok kiáltásunkra,)

    4 (Kegyes szemeiddel tekintsd meg népedet,)

    5 (Sírnak és zokognak árváknak szívei,)

    6 (Vedd el országodról ezt a sok inséget,)

    7 (Irtsd ki, édes Anyánk, az eretnekséget,)

    8 (Hogy mint Isten Anyját régen tiszteltenek)

    9 (Tudod, hogy Szent István örökségben hagyott,)

    10 (Sokat Fiad ellen, megvalljuk, vétettünk,)

    11 (Jézus Fiad előtt hajts térdet érettünk,)

    12 (Dicséret, dicsőség legyen az Atyának,)

285

    1 (Egek ékessége, földnek dicsősége, Magyarok Asszonya, királynéja!)

    2 (Tekints le jó szívvel, irgalmas szemeddel a mi szent eleink kérelmére;)

    3 (Mert belénk ontatott, szívünkbe oltatott eleink vérével szereteted,)

    4 (Mivel, hogy makula nincs benned, szép rózsa, az Atyaisten mond leányának,)

    5 (A napfény trónusod, a szép hold zsámolyod, a magas kék egek te sátorod,)

    6 (Hogy te légy segítőnk, bajban erősítőnk Isten kiválasztott bús szíveknek.)

    7 (Azért, Nagyasszonyunk, hozzád fohászkodunk, hallgasd meg esdeklő kérésünket.)

286

    1 (Édesanyja, Nagyasszonya igaz magyar fiaknak,)

    2 (Reánk tekints, mert senki sincs, ki sorsunk boldogítsa;)

    3 (Mindenfelé nyomorúság szorongatja népünket,)

    4 (Békességben, csendességben tartsd meg hű szolgáidat,)

    5 (Jó hírnévnek, magyar vérnek gerjeszd vidám újultát,)

    6 (Így zokogunk, így hódolunk, Mária, szent nevednek;)

287

    1 (Angyaloknak királynéja, tiszta Szűz!)

    2 (Pátriárkák királynéja, tiszta Szűz!)

    3 (Prófétáknak királynéja, tiszta Szűz!)

    4 (Apostolok királynéja, tiszta Szűz!)

    5 (Vértanúknak királynéja, tiszta Szűz!)

    6 (Hitvallóknak királynéja, tiszta Szűz!)

    7 (A szűzeknek királynéja, tiszta Szűz!)

    8 (Mindenszentek királynéja, tiszta Szűz!)

    9 (Rózsafüzér királynéja, tiszta Szűz!)

    10 (Békességnek királynéja, tiszta Szűz!)

    11 (Magyarország Nagyasszonya, tiszta Szűz!)

288

    1 (Boldogságos Krisztus Anyja, vigadozzál;)

    2 (Éva bűnét, melyért rajtunk sír adója,)

    3 (Bűnösöknek boldogságos menedéke,)

    4 (Boldog, aki téged szüntelen magasztal,)

    5 (Esedezik színed előtt Magyarország,)

    6 (Előtted sír egész ország könyörögve,)

    7 (Szent Fiadat, Boldogasszony, kérd e népért,)

289

    1 (Angyaloknak nagyságos Asszonya;)

    2 (Reád néznek árváknak szemei,)

    3 (Hozzád szólunk, szűzeknek pálmája,)

    4 (Asszonyoknak szépséges tüköre,)

    5 (Áldott vagy te, Jézusnak dajkája,)

    6 (Halottaknak megszabadítója,)

    7 (Rettenetes a mi bajvívásunk,)

    8 (Dicsértessél, dicső Szentháromság,)

289A

    1 (Angyaloknak nagyságos Asszonya,)

    2 (Reád néznek árváknak szemei,)

    3 (Hozzád szólunk, szűzeknek virága,)

    4 (Halottaknak megszabadítója,)

    5 (Dicsértessél, örök Szentháromság,)

290

    1 (Gyászba borult egek, háborgó tengerek csillaga, Mária!)

    2 (Süvöltő felhők közt nyugodtan tündökölsz, tiszta, szép csillagunk,)

    3 (Boldogasszony Anyánk, mennyei pátrónánk, légy velünk, légy velünk!)

    4 (Nagy szíved fényével, lelked békéjével hajolj a viharra!)

    5 (Viharon, vészen át íme, felzúg hozzád nyomorunk jajszava:)

291

    1 (Dicsértessél, ó Mária, kinek Urunk Jézus Fia!)

    2 (Te bűn nélkül fogantattál, malasztokkal megáldattál;)

    3 (Szeplőtelen szűz virág vagy, bűnösökhöz irgalmad nagy,)

    4 (Szűzanyja mi Alkotónknak, édesanyja Megváltónknak;)

    5 (Mennyben-földön hatalmaddal tündökölsz nagy irgalmaddal.)

    6 (Igazságnak tiszta tükre, bölcseségnek arany széke,)

    7 (Edény, teljes tisztelettel, s hozzánk való szeretettel;)

    8 (Erősségnek drága tornya, Istenségnek aranyháza,)

    9 (Békességnek frigyszekrénye, bűnös világ nagy reménye;)

    10 (Betegeknek gyógyítója, szomorúak orvoslója;)

    11 (Királynéja angyaloknak, a mennyei szent karoknak,)

    12 (Királynéja prófétáknak, régi szent pátriárkáknak,)

    13 (Dicsőült apostoloknak királynéja s mártíroknak,)

    14 (Tiszta szűzek szűz virága, minden szentek királynéja,)

    15 (Magyarország Pátrónája, nemzetünknek Pártfogója,)

    16 (Kérd, hogy Isten szent Báránya bűneinket megbocsássa.)

292

    1 (Máriát dicsérni, hívek jöjjetek,)

    2 (Ha értünk Mária Fiát kérleli,)

    3 (Istentől csodával néki adatott,)

    4 (Teljes áldásokkal, mint világgal tűz,)

    5 (Fogantatásában ő vétkes nem volt,)

    6 (Ó Szűz, életfája a jámboroknak,)

    7 (Te vagy segítsége minden híveknek,)

    8 (Azért is szívemben mostan vigadok,)

    9 (Utolsó órámban segélj engemet,)

293

    1 (Isten, hazánkért térdelünk Elődbe.)

    2 (István királynak szíve gazdagságát,)

    3 (Szent Erzsébetből hős szeretet árad.)

    4 (Ránk bűnösökre minden verés ráfér,)

294A

    1 (Ah, hol vagy, magyarok tündöklő csillaga,)

    2 (Rólad emlékezvén csordulnak könnyei,)

    3 (Virágos kert vala híres Pannónia,)

    4 (Előtted könyörgünk, bús magyar fiaid,)

    5 (Reménységünk vagyon benned s Máriában,)

294B

    1 (Ah, hol vagy, magyarok tündöklő csillaga,)

    2 (Virágos kert vala híres Pannónia,)

295

    1 (Áldott szent István, Istennek szolgája,)

    2 (Irgalmas Isten kegyes jóvoltából)

    3 (Földeden újra pogány tüzek égnek,)

    4 (Jobbodra kérünk, amely ma is épen,)

    5 (Jóságos Jobbod nyújtsd ki reánk, kérünk,)

296

    1 (Magyarok fénye,)

    2 (Szép magyar néped)

    3 (Szent hitben tarts meg,)

297

    1 (Igaz hitnek plántálója,)

    2 (Római szent igazságra,)

    3 (Köztünk szent törvényt szerzettél,)

    4 (Boldog Szűznek az országod)

    5 (Hogy a pogány eltávozzék,)

    6 (Dicséret Szentháromságnak,)

298

    1 (Ó dicsőséges szent Jobbkéz, melyet magyar óhajtva néz:)

    2 (Mikor terád feltekintünk, buzgóságra gerjed lelkünk,)

    3 (Drága szent Jobb, a vakságot, hazánkból a pogányságot,)

    4 (Annyi ékes templomokat építettél s klastromokat)

    5 (Boldogságos Szűz Anyának mint magyarok Asszonyának)

    6 (Az árváknak, özvegyeknek, szegényeknek, betegeknek,)

    7 (Éhezőnek táplálója, meztelenek ruházója,)

    8 (Azért Isten csodaképpen rothadatlan épségében)

    9 (Drága szent Jobb, maradj nálunk, utat mutass, merre járjunk.)

299

    1 (Szent Imre herceg, Magyarország éke,)

    2 (Gyöngy volt a lelked, tiszta mind a sírig,)

    3 (Jó magyar népünk alighogy megtére,)

    4 (Emberi testben angyalmódra éltél,)

    5 (Mint rózsát, melyet koszorúba törnek,)

    6 (Szent Imre herceg, magyar ifjak pajzsa,)

300

    1 (Felmutat égbe szent Gellért keresztje,)

    2 (Ős eleinket a krisztusi hitre,)

    3 (Életét még zöld keresztünkre tűzte,)

301

    1 (Drága hazám, te, nagyok termőföldje,)

    2 (Őt is, ki joggal a te kincsed már most,)

    3 (A pogány nékünk már sírhelyet nézett,)

    4 (Ó ezért mindig szeressük, dicsérjük,)

302

    1 (Sziklahitű László, ki nem ismersz félelmet,)

    2 (Emberölő harcban a Gonosznak ártottál,)

    3 (E világi élet a remények sírhalma,)

    4 (Most világok dőlnek, nemzedékek romolnak,)

303

    1 (Szent Erzsébet Asszony életéről)

    2 (Születék Erzsébet jó órában,)

    3 (Szegényeknek egyszer télidőben)

    4 (Mindenét elosztá szegényeknek,)

    5 (Boldog szent halálán örülének)

304

    1 (Pannóniában nőtt, teljes szép viola.)

    2 (Szigeti klastromban, nagy Duna mentében)

    3 (Testét sanyargatván Istennek áldozta,)

    4 (Szőrövet kötöze gyenge derekára,)

    5 (Még ifjan magához az Isten felvette,)

    6 (Lelkünk szép mécsese, fényeskedjél bennünk,)

305

    1 (Mért feledkezel el rólunk teljességgel, Jézusunk, királyunk?)

    2 (Ellenség így csúfol: „Istened merre, hol? Ki meghallgathasson?)

    3 (Jöjj azért, nagy király, népednek mellé állj, szítsd fel a szívünket.)

    4 (Adj jót országunknak, megcsúfolt hazánknak, ne maradjunk kárba,)

306

    1 (Isten, áldd meg a magyart,)

    2 (Szánd meg, Isten, a magyart, kit vészek hányának,)

310

    1 (Pange lingua gloriosi Corporis mysterium,)

    2 (Tantum ergo Sacramentum veneremur cernui,)

    3 (Genitori Genitoque laus et jubilatio,)

    verzikulus latin (Panem de cælo præstitisti eis. (Alleluja))

    verzikulus magyar (Kenyeret adtál a mennyből. (Alleluja))

311

    1 (Pange lingua gloriosi Corporis mysterium,)

    2 (Tantum ergo Sacramentum veneremur cernui,)

    3 (Genitori Genitoque laus et jubilatio,)

    verzikulus latin (Panem de cælo præstitisti eis. (Alleluja))

    verzikulus magyar (Kenyeret adtál a mennyből. (Alleluja))

313

    1 (Adoremus in aeternum)

314

    1 (Adoro te devote, latens Deitas,)

    2 (Plagas, sicut Thomas, non intueor,)

    3 (Pie pelicane, Jesu Domine,)

    4 (Jesu, quem velatum nunc aspicio,)

    1 magyar (Rejtőző Istenség, hittel áldalak,)

    2 magyar (Sebeid Tamással nem szemlélhetem,)

    3 magyar (Kegyes pelikánunk, égi szeretet,)

    4 magyar (Jézus, most csak arcod leplét láthatom,)

315

    1 (Ave verum Corpus natum de Maria Virgine.)

    2 (Cujus latus perforatum fluxit aqua et sanguine.)

    3 (O Jesu dulcis!)

316

    1 (O salutaris hostia,)

    2 (Uni trinoque Domino)

    1 magyar (Ó üdvösséges áldozat,)

    2 magyar (Egy-háromságos Istenünk,)

317

    1 (Pange lingua gloriosi Corporis mysterium,)

    2 (Tantum ergo Sacramentum veneremur cernui,)

    3 (Genitori Genitoque laus et jubilatio,)

    verzikulus latin (Panem de cælo præstitisti eis. (Alleluja))

    1 magyar (Zengd a titkot, hangos ének, )

    2 magyar (Hát e nagy szentség elébe )

    3 magyar (Az Atyának és Fiúnak )

    verzikulus magyar (Kenyeret adtál a mennyből. (Alleluja))

318

    1 (Tantum ergo Sacramentum veneremur cernui,)

    2 (Genitori Genitoque laus et jubilatio,)

    verzikulus latin (Panem de cælo præstitisti eis. (Alleluja))

    verzikulus magyar (Kenyeret adtál a mennyből. (Alleluja))

319

    1 (Alma Redemptoris Mater,)

    2 (Tu quæ genuisti, natura mirante,)

    verzikulus (Adventben) (Angelus Domini nuntiavit Mariae.)

    verzikulus (Karácsonyi időben) (Post partum, Virgo, inviolata permansisti.)

    verzikulus magyar (Adventben) (Az Úr angyala köszönté Szűz Máriát.)

    verzikulus magyar (Karácsonyi időben) (Szülésed után sértetlen szűz maradtál.)

320

    1 (Ave Regina cælorum,)

    2 (Gaude Virgo gloriosa,)

    verzikulus (Dignare me laudare te, Virgo sacrata.)

    vezikulus magyar (Tégy méltóvá engem, szent Szűz, a te dicséretedre.)

321

    1 (Regina cæli lætare, alleluia,)

    verzikulus (Gaude et lætare, Virgo Maria, alleluia!)

    verzikulus magyar (Örülj és örvendezz, Szűz Mária, alleluja.)

322

    1 (Salve Regina, Mater misericordiæ:)

    2 (Eia ergo, advocata nostra,)

    verzikulus (Ora pro nobis sancta Dei Genitrix.)

    verzikulus magyar (Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja!)

326

    1 (Sacerdos et Pontifex,)

327

    1 (Veni, Creator Spiritus,)

    2 (Qui diceris Paraclitus,)

    3 (Tu septiformis munere,)

    4 (Accende lumen sensibus,)

    5 (Hostem repellas longius,)

    6 (Per te sciamus da Patrem,)

    7 (Deo Patri sit gloria,)

    verzikulus (Emitte Spirtium tuum, et creabuntur. (Alleluia))

    verzikulus magyar (Áraszd ki Lelkedet, és minden életre kél. (Alleluja))

401

    1 (Jöjj el Urunk, áldott Üdvözítőnk,)

    2 (Jöjj el Istenünk!)

    3 (Jöjj el édes Üdvözítőnk.)

402

    1 (Alleluja, alleluja, alleluja.)

    2 (Alleluja, alleluja.)

403

    1 (Megváltó Istenem,)

    2 (Könnyes az ételem,)

404

    1 (Mondjunk glóriát, mondjunk glóriát.)

    2 (Igazítsd szívedhez szívünket.)

    3 (Szép jel és szép csillag,)

405

    1 (Alleluja, alleluja, alleluja.)

406

    1 (Alle- alleluja, alleluja.)

    2 (Alleluja, alleluja, alleluja.)

407

    1 (Mondj az Úrnak éneket, alleluja,)

    2 (Üdvözítönk megjelent, alleluja,)

408

    1 (Nincs homály, itt a nap,)

409

    1 (Alleluja, alleluja, alleluja.)

    2 (Alleluja, alleluja.)

410

    1 (Megszólalt Isten, él a szó, alleluja,)

    2 (Ettől a szótól dől a tölgy, alleluja,)

411

    1 (Jézus add, hogy hozzád térjek,)

    2 (Kínodat szánom, vétkemet bánom)

412

    1 (Mélyből száll fel a sóhaj, szívbeli bánat tép,)

    2 (Hajnalt vár, aki virraszt, téged az én lekem,)

413

    1 (Ó kegyes Jézusom,)

414

    1 (Ura intésére figyel a hű szolga;)

    2 (Uram vess már véget nyomorúságomnak:)

415

    1 (Alleluja, alleluja.)

416

    1 (Alleluja, alleluja, alleluja.)

417

    1 (Alle-, alleluja.)

418

    1 (Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja.)

    2 (Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja.)

419

    1 (Alleluja, alleluja.)

420

    1 (Égi kapuk nyíljatok sarkig kitárulva,)

    2 (Ki juthat fel valaha Urunkkal a csúcsra?)

    3 (Istent aki keresi, áldásos az útja,)

421

    1 (Alleluja, alleluja, alleluja.)

    2 (Alleluja, alle-, alleluja.)

422

    1 (Dicsérd lelkem dallal a nagy Úristent, alleluja, alleluja.)

    2 (Arcát rejti, éj lepi a világot, alleluja, alleluja.)

423

    1 (Imádunk téged zengő ének szóval.)

    2 (Légy segítségül minden ínségemben.)

424

    1 (Alleluja, alleluja, alleluja.)

    2 (Alleluja, alleluja, alleluja.)

    3 (Alleluja, alleluja, alleluja.)

425

    1 (Úristen az égben, te vagy hajnalfényem,)

    2 (Szülőm bárha elhagy, oltalmamra itt vagy,)

426

    1 (Kérő szavunk hozzád száll,)

427

    1 (Alleluja, alleluja.)

    2 (Alleluja, alleluja, alleluja.)

428

    1 (Egek Urát áldjuk, üdvünk tőle várjuk,)

    2 (Övé földnek mélye, ormok meredélye,)

429

    1 (Kérő szavunk hozzád száll,)

430

    1 (Kérő szavunk hozzád száll,)

431

    1 (Alleluja, alleluja.)

432

    1 (Dicsérjétek az Urat, Mind a tágas ég alatt,)

433

    1 (Áldjad lelkem Máriát,)

    2 (Szép szűz Mária,)

434

    1 (Alleluja, alleluja, alleluja.)

    2 (Alleluja, alleluja.)

    3 (Alleluja, alleluja.)

    4 (Alleluja, alleluja.)

435

    1 (Alleluja, alleluja, alleluja.)

436

    1 (Túlcsordul a lelkünk, énekszóval zengünk:)

    2 (Ahogy vonulsz békén, fehér szűzek élén,)

437

    1 (Magasztalom legfőbb jómat, alleluja,)

    2 (Fennhéjázót elmarasztal, alleluja,)

438

    1 (Téged dicsér egek Ura,)

439

    1 (Apostolok boldog kara téged áld.)

440

    1 (Alleluja, alleluja, alleluja.)

    2 (Alleluja, alle-, alleluja.)

441

    1 (Téged hirdet az ég, zeng a mennybolt, alleluja.)

    2 (Sátrat ver föl a nap hajnalt bontva, alleluja.)

442

    1 (Szent István király,)

    2 (... köszöntünk téged.)

    3 (Áldjuk a szentet.)

443

    1 (Alleluja, alleluja.)

444

    1 (Felséges Isten, érted omlott vérem,)

    2 (Látszatra győztek, mégsem vagyok veszve,)

445

    1 (Köszöntünk, Szent Cecília!)

    2 (Köszöntünk téged, Szent Teréz!)

    3 (Köszöntünk téged, Szent Ágnes!)

    4 (Köszöntünk ó, Szent Erzsébet!)

    5 (Köszöntünk ó, Szent Katalin!)

446

    1 (Szent Anasztázia,)

    2 (Szent Cecíilia,)

    3 (Szent Erzsébet,)

    4 (Szent Klára,)

447

    1 (Alleluja, alleluja, alleluja.)

    2 (Alleluja, alleluja.)

    3 (Alle-, alleluja.)

448

    1 (Alleluja, alleluja.)

449

    1 (Isten útján járni gyönyörűség.)

    2 (Hogy utadat járjuk, segíts minket.)

450

    1 (Lelkem az égbe vezesd be.)

    2 (Menny örök élete vár rám.)

    3 (Könyörülj Istenem az elholt lelkeken.)

    4 (Alleluja, alleluja, alleluja.)

    5 (Alleluja, alleluja.)

451

    1 (Mint a gímszarvas vágyik források hűsére,)

    2 (Jó, rossz háborog bennem, kín gyötör míg élek,)

452

    1 (Mint vad a víz hűvösére,)

    2 (Ég ura, küldd ide fényed,)

Copyright © Diatar 2010-2022 Adatvédelem