Énektárak  Szószedet  Kezdősorok


"Szent László énekek" énekei:

1

    1 (Áve, égi király híve, királyoknak gyöngye, éke)

    2 (Menedéke magyaroknak,)

    3 (Vigadozzál, magyar nemzet,)

    4 (Krisztus, földről himnusz szárnyal,)

1b

    1 (Regis regum civis, ave, regum gemma,)

    2 (Salve, salus Hungarorum,)

    3 (Hungarorum gens, congaude,)

    4 (Tibi, Christe, concors hymnum)

2

    1 (Üdvözlégy, kegyes szent László király,)

    2 (Szentháromságnak igaz szolgája,)

    3 (Testedben ékes, karodban erős,)

    4 (Mert kiválasztott a Szűz Mária,)

    5 (Dicsérnek Téged szent zsolozsmával,)

2b

    1 (Idvezlégy, kegyelmes Szent László kerály,)

    2 (Szentháromságnak te vagy szolgája,)

    3 (Magyarországnak vagy kerályi magzatja,)

    4 (Nekönk sziletí Lengyelországban,)

    5 (Mikoron méglen gyermekded volnál,)

    6 (Letelepedél Bihar-Váradon,)

    7 (Környölfekszenek téged császárok,)

    8 (Téged dicsérnek szent zsolozsmával)

    9 (Te dicsekedel kerályi székedben,)

    10 (Te arcul teljes, szép piros valál,)

    11 (Testedben tiszta, lelkedben fényes,)

    12 (Tagodban ékes, termetedben díszes,)

    13 (Mert választa az Szíz Mária,)

    14 (Fejedben kele az Szent Korona,)

    15 (Te tatároknak vagy megtörője,)

    16 (Te kivagdalád az eretnekeket,)

    17 (Azért igazságnak valál bírója,)

    18 (Dicsérjük, magyarok, Szent László kerályt,)

3

    1 (Szent László király, Istennek szolgája,)

    2 (Kegyes voltából irgalmas Istennek,)

    3 (Ki Géjza után királlyá téteték,)

    4 (Magyar Koronát hogy fejére tevé,)

    5 (Azért őbenne Istennek telt kedve,)

    6 (Krisztusnak Anyját, áldott Szűz Máriát)

    7 (A Körös mellett egy várost építe,)

    8 (Ott püspökséget és káptalant szerze,)

    9 (Koporsójánál betegek gyógyultak,)

    10 (Légyen örökké áldott Atyaisten,)

4

    1 (Gyönyörköhetünk nyilván, magyar népek,)

    2 (Légyen örökké áldott Atyaisten,)

    3 (Tiszta, szűz élet tündöklött őbenne,)

    4 (Kik közül egyik volt Szent László király,)

    5 (Mert Géjza herceg a váci mezőben)

    6 (Ki tette oda, azt senki nem tudta,)

    7 (Azután azon a mezőn vadásztok,)

    8 (Nagy véletlenül egy szarvas elöl jött,)

    9 (Ez a nagy szarvas sokaktól láttatott,)

    10 (Azon a helyen Géjza Szent Lászlóval,)

    11 (Idő jártában Géjza hogy meghala,)

    12 (Istennek hozzá való sok jó tétin,)

    13 (Isten angyala néki megjelenti,)

    14 (Nagy káptalant is amellett rakatott,)

    15 (Istenes maga viselése után,)

    16 (Kinek holttestét szekér csak egyedül,)

    17 (Dicséret légyen mennyben az Istennek,)

5

    1 (Jertek, örvendjünk kegyes Istenünkben,)

    2 (Vének és ifjak, valamennyi hívek)

    3 (Ékes erkölcsű vala teste, lelke.)

    4 (Sőt, az éltében Salamon királynak)

    5 (Déli országok veszekednek, hívják)

    6 (Győzik erkölcsök fejedelmi székét,)

    7 (Templomot Várad nyere Szűz Anyánknak,)

    8 (Szent imádságban gyakran úgy találták,)

    9 (Az tatár egykor szaladásnak indult,)

    10 (Lest vet a Kunság, veszedelmes helyre)

    11 (Második Mózest ugyan is csudálunk)

    12 (Gondolád és től fogadást, hogy indulsz)

    13 (Még is elkészülsz fejedelmi társul,)

    14 (Úrban elnyugszol, szomorú magyarnak)

    15 (Az midőn vinnék tetemét temetni,)

    16 (Az szekér, melyben vitetett a holt test,)

    17 (Méglen eltart a temetési pompa,)

    18 (Bűne bánatján segedelme légyen)

    19 (Sánta, vak, poklos, süketes, mirigyes,)

    20 (Az szerencsétlen török háborúban)

    21 (Döghalált űzött be gyakorta tőlünk)

    22 (Szent Király! Szálljon mireánk egekből,)

6

    1 (Pannóniának, Magyarországnak ragyogó Csillaga,)

    2 (Egész magyarság Szent László királyt mely nagyra becsülte,)

    3 (Szent László vala romlott hazánknak második királya,)

    4 (A Szűz Máriát, Krisztusnak Anyját, Szent László tisztelte,)

    5 (Pogány kunokkal és tatárokkal mikoron harcolna,)

    6 (Így segíttetik s bátoríttatik, ki Szent Szüzet kéri,)

    7 (Dicséret mennyben és széles földön a Szentháromságnak,)

7

    1 (Isten, első királyunkkal, aki frigyet kötöttél,)

    2 (Mint Izraelt Egyiptomból Kánán földjére vitted,)

    3 (Apostoli királyunknak Szent Istvánt választottad,)

    4 (Az ő élte szentségének oly nagy volt méltósága,)

    5 (Midőn Szent László királyunk a rút tatárt kergette,)

    6 (Szent László temetésére az Isten azt rendelte,)

    7 (Oh, Szent László, édesatyánk, nyújtsad szent oltalmadat,)

8

    1 (Áldott légyen Isten az ő kedves sok szentiben,)

    2 (Boldog ily szentek közül Szent László király vala,)

    3 (Tiszta szép életről fogadást Istennek téve,)

    4 (Bátor és szerencsés vitézsége olyan nagy volt,)

    5 (Hadakat viselvén mindenkor bízék Istenben,)

    6 (Innen az Úr Isten tábora szorultságában,)

    7 (Kegyetlen tatárok midőn rabolván országot,)

    8 (Szaladván sok szép pénzt magok után elhintének,)

    9 (Isten intéséből Körös folyó vize mellett,)

    10 (Oly lelki örömmel és szívbéli buzgósággal,)

    11 (De hogy már állandó, örök boldogságba jusson,)

    12 (S már hogy Várad felé teste tetemét vinnének,)

    13 (Mint szerette légyen egész ország a Szent Lászlót,)

    14 (Édes Királyunknak drága, nemes, szent erkölcsét,)

9

    1 (Éjfél után egy óra már,)

10

    1 (Szent László, Isten szolgája,)

    2 (Ó, Szent László, magyar király,)

    3 (Szent László, verd ellenségünk,)

    4 (Kiért dicséret Atyának,)

11

    1 (Serény szolgádat Úr kedveli,)

    2 (Vigasztalj Urad javára,)

    3 (Hűségedet megmutattad,)

    4 (Krisztus hitét gyarapítván,)

    5 (Ó, te dicső serény szolga,)

    6 (Te vagy hitünk erős pajzsa,)

    7 (Hogy Máriát Pátrónánknak,)

    8 (Te vagy nemzetünk doktora,)

    9 (Légy tovább nékünk szószólónk,)

12

    1 (Dicsőséges Szent László, istennek szolgája,)

    2 (Édes árva hazánknak kívánt fő bajnoka,)

    3 (Soha nagy szentségedet el nem felejthetjük,)

    4 (Kérünk téged, Szent László, nyerj irgalmat nékünk,)

    5 (Hozd régi szabadságra megromlott hazánkat,)

    6 (Krisztus, Istennek Fia, nekünk is engedje,)

13

    1 (Zengd, magyar nemzetünk, Szent László szentségét,)

    2 (Fejedelemsége csupa irgalmasság,)

    3 (Kőszál forrásokat önt ki italára,)

    4 (Ilyen szent életet szent halál követte,)

    5 (Dicső fejedelmünk, ki ilyen csudákkal)

    6 (Add, Nagyasszonyunkat, Máriát szeressük,)

14

    1 (Dicsérjük az Istent nagy szentjében,)

    2 (Mennybéli áldás volt királyságod,)

    3 (Vitéz karjaidat, ah, mint félte)

    4 (Nyertél az Istentől csodafüvet,)

    5 (Téged a keresztény fejedelmek)

    6 (Te, ki gyönyörködtél mondhatatlan)

15

    1 (Szent László, csuda királyunk,)

    2 (Ím, lásd, falaink omlanak,)

    3 (Tekintsd Szent Fejed váltságát,)

    4 (Siratjuk bűnünk rútságát,)

Copyright © Diatar 2010-2022 Adatvédelem