Énektárak  Szószedet  Kezdősorok


"Szentkúti énekek" énekei:

Himnusz

    1 (Boldog asszony verebélyi Szentkút fényes csillaga.)

    2 (Cserhát-völgyben Szent László a Szentkút vizét fakasztja.)

    3 (Verebélyi néma pásztor látott téged, jó Anyánk.)

    4 („Kegyelemmel teljes asszonyt láttam a lombkoronán!)

    5 (Amint egykor te voltál az Isten Fia temploma,)

    6 (Szeplőtelen szent Szívednek felajánljuk magunkat.)

    7 (Vársz minket itt Édesanyánk, Magyarok Nagyasszonya,)

1

    1 (Köszönteni jöttünk, óh Mária,)

    2 (Nagy szeretetedért, óh Mária,)

    3 (Drága szent nevedért, óh Mária,)

    4 (Hét szív fájdalmidért, óh Mária,)

    5 (Esedezz érettünk, óh Mária,)

    6 (Minden szükségünkben, óh Mária,)

    7 (Halálunk óráján, óh Mária,)

2

    1 (Amíg szívem dobog, Szűz Mária,)

    2 (Szívem öröm érje, vagy búbánat,)

    3 (Ha a virág ajka beszélhetne,)

    4 (Ha a szivárvány az enyém volna,)

    5 (Ha a csillagtábor megszólalna,)

    6 (És ha elközelget éltem vége,)

3

    1 (Mária tekints reánk mennyből,)

    2 (Mária mennyből szállott virág,)

    3 (Nem barlang, hanem szép palota,)

    4 (Mária, aki Bernadettnek)

    5 (Mária, aki azt mondtad:)

    6 (Mária, ki fehér öltönyben mentél,)

    7 (Égszínű szalagot viseltél,)

    8 (Mária, ki rózsákon álltál,)

    9 (Mária, ki a szent olvasót)

    10 (Mária, ki szent szemeidet)

    11 (Mária, ki szent kezeidet,)

    12 (Mária, te jelenésedet,)

    13 (Mária, örömünknek oka,)

    14 (Mária, özvegy s árvák anyja,)

    15 (Mária, szüzek királynéja,)

    16 (Mária, csak az a kérésünk,)

    17 (Mária légy szószólónk nékünk,)

    18 (Dicsőség légyen az Atyának,)

4

    1 (Bíborpiros szép rózsa nyílik a Golgotán,)

    2 (Nagy fájdalmak közt néz fel a szent keresztfára,)

    3 (Nagy jajszóval felkiált: mennyei angyalok,)

    4 (Szent János és Magdolna karjaira dőlve,)

    5 (Végtelen nagy bánatok szent Szívét szaggatják,)

    6 (Szomorú özvegyek és elhagyatott árvák,)

    7 (Óh fájdalmas Szűzanya, hervadó liliom,)

    8 (Kálvária hegyének kinyílott virága,)

    9 (Végtelen fájdalmidat érettünk szenvedted,)

    10 (Add, hogy fájdalmaidban én is részt vehessek,)

5

    1 (Egek Királynéja, Mária segíts,)

    2 (Szent fiadra kérünk, Mária segíts,)

    3 (Hitünk védelmében, Mária segíts,)

    4 (Hogy az Istent féljük, Mária segíts,)

    5 (Hogy neked tetszhessünk, Mária segíts,)

    6 (Irgalmasság anyja, Mária segíts,)

    7 (Igaz bűnbánatra, Mária segíts,)

    8 (Erős bizalomra, Mária segíts,)

    9 (Majd az élet fogytán, Mária segíts,)

    10 (Hogy boldogulhassunk, Mária segíts,)

6

    1 (Szeretettel jöttünk hozzád szép Szűz Mária,)

    2 (Világbékét kérünk tőled szép Szűz Mária,)

    3 (Szívünk bánat-koszorúját elédbe rakjuk,)

    4 (Messze útról hozzád jöttek árvák, özvegyek,)

    5 (Világbékéért könyörgünk szép Szűz Mária,)

    6 (A Szentháromság kertjében kinyílt gyöngyvirág,)

    7 (Édesanyánk szűz fejére kötünk koszorút,)

    8 (Gyöngyvirágból, ibolyából, sok-sok fohászból,)

    9 (A Szentlélek Úr Istennek szelíd galamja,)

    10 (Halálunk végóráján siess mihozzánk,)

7

    1 (Üdvözlégy Szentkútnak tündöklő Csillaga,)

    2 (Te köszöntésedre messziről fáradtunk,)

    3 (Honnan érdemeltük ezt a nagy kegyelmet,)

    4 (Majd meghasad szívünk most a nagy örömben,)

    5 (Tekints le, Mária, hű tisztelőidre,)

    6 (Szentkútnak csillaga ragyogj a szívünkben,)

    7 (Szomorú a szívünk, bánattal telve van,)

    8 (Mert te vagy az árvák kegyes szószólója,)

    9 (Az árvák, özvegyek sírását hallgasd meg,)

    10 (Ne sírjatok árvák, itt van Szűzanyátok,)

    11 (Légy velünk, Mária, e földi életbe',)

8

    1 (Az Úr angyala köszönté szép Szűz Máriát,)

    2 („Íme, én vagyok az Úrnak hív szolgálója,)

    3 (És az Ige testté lett és köztünk lakozék,)

    4 (Imádkozzál mi érettünk Isten szent Anyja,)

    5 (Méltók legyünk szent Fiadnak ígéretre,)

    6 (Majd ha eljő életünknek végső órája,)

    7 (Jöjj el akkor, vígasztald meg bús szíveinket,)

9

    1 (Készül a koszorú üdvözletből,)

    2 (Midőn az olvasót imádkozzuk,)

    3 (Vegye hát mindenki a kezébe,)

    4 (Felvidul a kebel és a lélek,)

    5 (Minden rózsának zöld a levele,)

    6 (Jertek hát mindnyájan imádkozzuk,)

    7 (Hogyha az életből elköltözünk,)

10

    1 (Zeng a harang szava és idehív,)

    2 (Téged dicsérnek a halk szavú fák,)

    3 (Fenn a magasban a lánghevű nap,)

    4 (Szőnyeget sző a mező elibéd,)

    5 (Végtelen Tengerek Csillaga vagy,)

    6 (Tiszta szemedben a béke dereng,)

    7 (Értünk imádkozol Isten előtt,)

    8 (Szánod a bűnöst, a bús beteget,)

    9 (Hódolatodra ha nyílik a szánk,)

    10 (Földi zarándokok kórusa zeng,)

11

    1 (Atyaisten szép Leánya, Mária segíts!)

    2 (Szentlélek Isten Mátkája, Mária segíts!)

    3 (Üdvözlégy édes Reményünk, Mária segíts!)

    4 (Ha mi rólad gondolkodunk, Mária segíts!)

    5 (Szent Fiadra buzgón kérünk, Mária segíts!)

    6 (Hogy az Istent szerethessük, Mária segíts!)

    7 (Hogy a vétket gyűlölhessük, Mária segíts!)

    8 (Igaz öröm nélküled nincs, Mária segíts!)

    9 (Lelkünk tisztántartásában, Mária segíts!)

    10 (Betegség és szenvedésben, Mária segíts!)

    11 (Hogy végünkre jól készüljünk, Mária segíts!)

    12 (Az ítélőbíró széknél, Mária segíts!)

12

    1 (Isten veled Anyánk, már mi elindulunk,)

    2 (Elédbe borulunk, kedves Édesanyánk,)

    3 (Ha innen elmegyünk, ó jöjj te is velünk,)

    4 (Nagy szeretetedet szívünkből köszönjük,)

    5 (Megnyugodott szívünk feltörő sóhaja:)

    6 (Isten veled Anyánk, sírva felkiáltunk,)

13

    1 (A szent örömnek lángja bennünk ébredez,)

    2 (Örömében sír bennem a szív és lélek,)

    3 (Hozzád jöttünk, mint gyermek édes anyjához,)

    4 (Boldog, aki tégedet anyjának nevez,)

    5 (Ezt rebegi szép szavad, kedves jó Anyánk:)

    6 (A bús özvegy és árva tehozzád fordul,)

    7 (Ha megnyílik számunkra a sír éjjele,)

14

    1 (Csendes alkony száll a földre,)

    2 (Örök lámpa őrzi csendben)

    3 (Édes Jézus, áldj meg minket,)

    4 (Édes Jézus, későre jár,)

15

    1 (Dicsénekem örvendve zengem, királyi Szűzanyám, neked.)

    2 (Míg ez árnyékvilágban élek, szemem lezárja a halál,)

    3 (Ha kinn az élet tengerében süvölt az orkán, dúl a vész,)

    4 (Én messze jártam, tőled távol, elhagytalak, ó jó Anyám!)

16

    1 (Gyullad az én szívem Szűzanyámért,)

    2 (Ő a szép szeretet kegyes anyja,)

    3 (Akit oltalmába vesz Mária,)

    4 (Ezt kéri virágul öröméhez,)

    5 (Szentelje meg minden érzésemet,)

17

    1 (Ha éltem útjain veszély közelg felém,)

    2 (Tenálad Jézusom nincsen hívebb barát,)

    3 (Hajlékot nyújt nekem Szíved, ó Jézusom,)

18

    1 (Isten hozott messze földről titeket)

    2 (Elsiettünk hozzád Szentkút Csillaga,)

    3 (Ide siessetek árvák, özvegyek,)

    4 (Nagy örömmel jöttünk őt köszönteni,)

    5 (Az Úr Jézus Krisztust ölében tartja,)

    6 (Mosolygó arccal néz vendégeire,)

    7 (Ó de boldog, aki ide eljöhet,)

    8 (Szentkúti kegyes Szűz, édes jó anyánk,)

    9 (Te vagy magyar hazánk oltalmazója,)

19

    1 (Jézus az én reményem, mély sír födjön be bár,)

    2 (Nyugton megyek elődbe, szerelmes Jézusom,)

    3 (Az élet száz bajában te védtél engemet,)

20

    1 (Jézus Szíve, szeretlek én,)

    2 (Jézus Szíve, szeretlek én,)

    3 (Jézus Szíve, szeretlek én,)

21

    1 (Jó anyánk, hagyd még ma egyszer megtekintnem képedet!)

    2 (Hagyj pihenni karjaidban, szent Fiadhoz oly közel,)

    3 (Arcod látni vágyakoztam s víg léptekkel jöttem el,)

    4 (Boldog volnék, ha tenálad e szent helyen lakhatnék,)

    5 (Óh anyám, csak könnyes szemmel tudok tőled elválni,)

    6 (Vedd, Anyám, el zálogodba, vedd kezemből szívemet.)

    7 (Míg a gond s az élet árja elsodor s bármerre visz,)

    8 (Vedd kezedbe lelkem kulcsát s szívem összes zárait,)

    9 (Éltem útját úgy irányítsd s növeld a reményemet,)

22

    1 (Közelebb, közelebb Uram hozzád,)

    2 (Ha vándorutamon a nap leszáll,)

    3 (Lépcsővel álmodom, hozzád vezet,)

    4 (Tövises szűk úton a mennybe fel)

    5 (Repdeső szárnyakon felhőkön át,)

    6 (Hogyha leroskadok összetörve,)

    7 (Közelebb, közelebb, Uram hozzád,)

    8 (Tudom, hogy arcodat megláthatom,)

23

    1 (Krisztus Király, a porba hullva,)

    2 (Krisztus Király, öt szent sebedbe)

    3 (Krisztus Király, csak egy a vágyunk,)

24

    1 (Magasztalja lelkem az én Uramat.)

    2 (Ami velem történt, nem volt soha még.)

    3 (Irgalma leáradt, népünkre borult,)

    4 (Letöri a gőgöst képzelt magasán,)

    5 (Izrael dolgára örök gondja van,)

    6 (Dicsőség az Úrnak, áldjuk az Atyát,)

25

    1 (Mária búcsús hívei, kik most ide jöttetek,)

    2 (Lángoló nagy szeretettel, örömmel jöttünk hozzád,)

    3 (Mint rég látott jó anyjához megy a szerető gyermek,)

    4 (A szeretet rózsalánca fűzzön tehozzád minket,)

    5 (A hervadt virág epedve várja a harmatcseppet,)

    6 (Benned bízunk, mert hisszük, hogy aki tebenned bízik,)

    7 (Ezért életben-halálban mi csak tebenned bízunk,)

    8 (Légy csillagunk, ha a halál éjjele reánk borul,)

26

    1 (Máriához, drága Szűzanyánkhoz tisztelettel járulunk.)

    2 (Máriában kelt fel a világnak tiszta fényű csillaga.)

    3 (Máriánál, égi pártfogónknál van segítség, oltalom.)

    4 (Máriának vállruhája rajtunk! Gyermekének ismeri:)

    5 (Máriáért lelki fegyverinkkel mindhalálig harcolunk.)

27

    1 (Mennynek dicsősége, Verebélynek dísze, csodálatos gyöngyvirág.)

    2 (Drága erényekkel, tiszta erkölcsökkel színig töltött fényedény.)

    3 (Anyja a kegyesnek, mindenütt dicsérnek a hív lelkek tégedet.)

    4 (Mivel hozzád fűztél: a szent rózsafüzér, ama drága kötelék,)

    5 (Ó szánj meg bűn nélkül, földi szennyek nélkül fogantatott Anyaság.)

    6 (Ezer éve áldunk, Nagyasszonynak hívünk, Pátrónánk velünk maradj.)

28

    1 (Nagyasszonyunk, hazánk reménye, bús nemzeted zokogva esd.)

    2 (Hozzád sír a jobbak keserve, jámbor családok tűzhelyén.)

    3 (Oltáridat körülzokogjuk naponta, óh, mert vétkezénk.)

29

    1 (Óh isteni titkos mély Szentség,)

    2 (Óh Jézusom, nagy Szentségedet,)

    3 (Én nem vagyok méltó járulni)

    4 (Tekints rám kegyesen orvosom,)

30

    1 (Óh Mária, Isten Anyja, énnekem is jó Anyám.)

    2 (Hajnal keltén, ha megzendül magas tornyon a harang,)

    3 (Ha délre száll az arany nap, szól a harang újólag.)

    4 (Ha felkél az est csillaga s munkámat bevégeztem,)

    5 (Hű gyermeked leszek mindig, ígérem ezt Szűzanyám.)

    6 (Áldott vagy, ég választottja, az Úr vagyon tevéled.)

    7 (Óh Mária, Isten Anyja, énnekem is jó Anyám!)

31

    1 (Óh Szent Ferenc, ki fenn az égben angyalsereg között lakol.)

    2 (Óh Szent Ferenc, kinek élte merő bűnbánat, hódolat.)

    3 (Óh Szent Ferenc, kit bölcsőjében, miként Jézust, csoda köszönt.)

    4 (Óh Szent Ferenc, kinek halála a boldog élet kezdete,)

32

    1 (Óh Nagyasszony, nemzetünk reménye, rádszegezzük könnytelt szemeink.)

    2 (Ifjúságunk hófehér virága porba hullott, alszik szent hite.)

    3 (Óh magyar nép apraja és nagyja, ölts magadra bűnbánó ruhát!)

    4 (Bár ha bűnünk száma végtelen nagy, hőn könyörgünk, drága Szűzanyánk.)

33

    1 (Oltáriszentség, föld és ég)

    2 (Oltáriszentség, térden áll)

    3 (Oltáriszentség, áldozat,)

    4 (Oltáriszentség, égi bér,)

34

    1 (Óh áldott Szűzanya, mennyei szép rózsa,)

    2 (Hajtsd hozzánk, ó Anyánk, angyali orcádat,)

    3 (Mily boldogok azok, kik téged dicsérnek,)

    4 (Ó Szentháromságnak szolgálóleánya,)

    5 (Dicsérjenek téged angyali seregek,)

    6 (Üdvözlégy, áldott légy, Úr Jézus dajkája,)

    7 (Tenger fövenyének mennyi sokasága,)

    8 (Alázatos szívvel kérünk, édesanyánk,)

35

    1 (Százezerszer üdvözlégy, szép Szűz Mária,)

    2 (Gyönyörűen tündöklik drága szentképed,)

    3 (Itt ragyogsz az oltáron nagy fényességben,)

    4 (Szeplőtelen a neved, megmondtad nekünk,)

    5 (Szép szeretetnek Anyja, kedves csillagunk.)

36

    1 (Szűzanyám, tied akarok lenni, a te tiszta Márja gyermeked!)

    2 (Szűzanyám, hozzád akarok menni, hogy az égben ott legyek veled.)

37

    1 (Téged jöttünk köszönteni,)

    2 (Itt tündökölsz az oltáron,)

    3 (Végy minket is kegyelmedbe,)

    4 (Hozzád jöttünk nagy örömmel,)

    5 (Te vagy erőnk és oltalmunk,)

    6 (Eljött hozzánk a bús árva,)

    7 (Mert könny ragyog a szemükben,)

    8 (Mária, viselj gondot ránk,)

    9 (Oltárodhoz leborulunk,)

38

    1 (Uram, jó nekünk itt lenni a te szent hajlékodban.)

    2 (Uram, jó nekünk itt lenni, hol kegyelmed várva vár.)

    3 (Uram, jó nekünk itt lenni, érdemünk bár oly kevés.)

39

    1 (Úrangyalát végzi a kis Bernadett,)

    2 (Ott térdel Bernadett összetett kézzel,)

    3 (Óh, égi tünemény, teremtőnk anyja,)

    4 (Tiszta vagy, mint rózsa, hajnal harmatja,)

    5 (Aranyhaj hullámzik hószín válladon,)

    6 (Fejeden korona, fehér liliom,)

    7 (Mennyei olvasó ragyog kezedben,)

    8 (Gyémántfátyol s csillag díszíti fejed,)

    9 (Ibolyavirágból van deréköved,)

    10 (Oly szelíd, oly bájló mennyei szavad,)

    11 (Csipkefa jégharmat kivirágozott,)

    12 (Oh, lurdi Szűzanya szállj le szívünkbe,)

    13 (Üdvözlégy Szűzanyánk, kegyelmek anyja,)

    14 (Hatalmas pártfogónk, imádkozz értünk,)

    15 (Jóságod mérhetetlen gyermekid iránt,)

    16 (Ki annyi bűnösnek felnyitád szemét,)

    17 (Hisz annyi örvény közt vezet el utunk,)

    18 (Mutasd meg az utat, mely égbe vezet,)

    19 (Oly gyenge, ingatag Évának fia,)

    20 (A régi ellenség szüntelen kísért,)

    21 (Ha éltünk alkonyán eljő az óra,)

    22 (Végre Bernadettel ölelj kebledre,)

40

    1 (Ezer éves nemzetünknek csodás pártfogója,)

    2 (Koronázzuk szent fejedet szívünk virágával,)

    3 (Te vezérled lépteinket s kísérsz a csatában,)

    4 (Nagyasszonya nemzetünknek, oltalmazd meg néped,)

    5 (Akkor lesz majd a magyarnak igaz boldogsága,)

41

    1 (Fájdalomtól roskadozva jöttünk, Anyánk, hozzád,)

    2 (Igazságos haragjában büntet most szent fiad,)

    3 (Hétfájdalmú édesanyánk, tudjuk, hogy meghallgatsz,)

    4 (Hogyha minden magyar ember szereti majd egymást,)

    5 (Oltárodnak lépcsőjére zokogva térdelünk,)

    6 (Kitárjuk a szívünk-lelkünk előtted, jó anyánk,)

    7 (Mondd, hogy láttál minket, anyánk, könnyezve térdelni,)

    8 (Most is kérünk fájdalmadra, mit szenvedtél értünk,)

    9 (És hogyha majd Jézus neve imádság lesz nékünk,)

    10 (Édesanyánk, Szűz Mária, kinyílott szép rózsa,)

42

    1 (Adjon Isten jó éjszakát,)

    2 (Köszöntsük a Szűz Máriát,)

    3 (Íme, eltűnt a fényes nap,)

    4 (Íme, sötétben maradok,)

    5 (Te is őrző szent angyalom,)

    6 (Karácsonyra) (Mikor a hold fel fog jönni,)

43

    1 (Óh, ne búsulj, föld árva gyermeke,)

    2 (Légy közönyös az öröm s bú iránt,)

    3 (Hogyha szenvedsz, s az Istenben bízol,)

    4 (Tiszítótűz az ínség s nyavalya,)

    5 (Ha szégyenbe dönt ellen s álbarát,)

    6 (Tűrj békével, ne légy vigasztalan,)

    7 (Fogadd el a szenvedés poharát,)

    8 (Az alacsony sorsot meg ne utáld,)

44

    1 (Isten veled drága szent hely, ütött az óra,)

    2 (Amilyen nagy öröm volt e szent helyre jönni,)

    3 (Isten veled békességnek tisztelt hajléka,)

    4 (Isten veled aranyoltár, melybe rejtve van)

    5 (Isten veletek ti buzgó lelkiatyáink,)

    6 (Áldd meg, Isten, e helységnek minden lakóit,)

    7 (Áldd meg, Isten, őket is, kik el nem jöhettek,)

    8 (Gyere velünk Édesanyánk, ha most elmegyünk,)

    9 (Ha elérjük az utolsó nagy búcsú napját,)

45

    1 (Megnyílott e kedves hajlék e mai napon,)

    2 (Mária, kedves jó anyánk, hozzád eljöttünk,)

    3 (Oltárod szent zsámolyánál térdre borulunk,)

    4 (Sehol sem találunk tőled jobb édesanyát,)

    5 (Áldd meg hű tisztelőidet, kik itt könyörgünk,)

    6 (Ne hagyd el az özvegyeket és az árvákat,)

    7 (Arra kérünk, Édesanyánk, szép Szűz Mária,)

46

    1 (Magasan áll a Golgota ormán)

    2 (Vértől ázott a keresztnek fája,)

    3 (Egyedül állunk melletted, Uram,)

    4 (Bánatos nép ezer fájdalmával,)

    5 (Sokan vannak, kik még nem ismernek,)

    6 (Ó, de minket gyalázhat a világ,)

    7 (Uram Jézus, légy irgalmas nékünk,)

    8 (Szent Szűz, kérünk égő fájdalmadra,)

47

    1 (Világnak királyné asszonya,)

    2 (Bűneink éjjelén el ne hagyj,)

    3 (Vezeklő szívünket meg ne vesd,)

48

    1 (Kinyílott a legszebb virág,)

    2 (Itt tündöklik az oltáron,)

    3 (Piros pünkösdi szép rózsa,)

    4 (Jöjjön ide a bús árva,)

    5 (Jöjjetek ti is, özvegyek,)

    6 (Hogyha üt majd a végóra,)

49

    1 (Édes Jézus, öntsd szívembe lángoló szerelmedet,)

    2 (Édes Jézus, öntsd szívembe a hithősök jellemét,)

    3 (Édes Jézus, ha a gúnynak nyila sebzi szívemet,)

50

    1 (Fel magyar nép, hőn magasztald nemzeted védasszonyát!)

    2 (Fel a Tisza-Duna partján s az emberek harsogják,)

    3 (Máriának országában zengje ajk, szív s orgona,)

    4 (Szép vagy rózsa s liliomként, nagy s dicső vagy, Mária.)

    5 (Bárha nem tudunk dicsérni szóval úgy, mint érezünk,)

    6 (Ó, szeretet asszonyának, Máriának szent Szíve,)

51

    1 (Hódolattal száll az ének hozzád, édes Szűzanyánk!)

    2 (Az egekből jöttél hozzánk, idehoztad trónodat,)

    3 (Ó Szűzanyánk, kérve kérünk, tárd ki nékünk Szívedet,)

52

    1 (Hozzád repül ma hő fohászunk, Nagyasszonyunk, Szűz Mária.)

    2 (Hazánkat gondjaidra bízta István, a szent, a jó király,)

    3 (Ma, mint hazánk Nagyasszonyához kiált hozzád a honfi szó.)

    4 (Benned remél a hű magyar szív, szerelmedtől vár balzsamot.)

    5 (Vezesd erényre, hitre vissza István tévelygő nemzetét!)

    6 (Légy újra anyja nemzetünknek, balsors veszélyén gyámola!)

    7 (Oltalmadat terjeszd hazánkra, tedd boldoggá bús népedet!)

53

    1 (Vezetsz Uram, vezetsz, érzem szent kezedet,)

    2 (Te vagy az irgalom, te vagy a szeretet,)

    3 (Vezess Uram, vezess, ha vétek megkísért,)

    4 (Majd révbe érkezem, megállok egykoron,)

54

    1 (Dícsértessék a Jézus, Mária neve!)

    2 (Messze földről eljöttünk, hozzád fáradtunk,)

    3 (Eljöttek a bús árvák ide tehozzád,)

    4 (Világbékét adj nekünk, Jézus szent Anyja,)

    5 (Ha eljön életünknek utolsó napja,)

55

    1 (Boldogságos asszonyunk, Szűz Mária!)

    2 (Szívedben is volt tövis, Szűz Mária!)

    3 (Béke királynője vagy, Szűz Mária!)

    4 (Balsorsunkban is szeress, Szűz Mária!)

    5 (István király országunk, Szűz Mária,)

    6 (Benned bíztak őseink, Szűz Mária!)

    7 (Életünk végóráján, Szűz Mária,)

56

    1 (Ki az édes Szűzanyát szívből szereti,)

    2 (Örömében sír bennünk a szív és a lélek,)

    3 (Nyitva áll előttünk a szentkúti templom,)

    4 (Itt örömgyönggyé válik a bánat könnye,)

    5 (Átvesszük üzenetedet, szentkúti szép Szűz,)

    6 (Kinek lelke elmerült a bú tengeren,)

    7 (Itt az árva lelkére égi fény borul,)

    8 (Érted égő kebelem rózsáskert legyen,)

    9 (Ha egykor a gyászsírhant reánk domborul,)

57

    1 (Szűz Mária örömére)

    2 (Megnyílt a templom ajtaja,)

    3 (Messziről jöttünk el hozzád,)

    4 (Oltárodhoz letérdelünk,)

    5 (Fogadd kedvesen népedet,)

    6 (Ölelj át szent szerelmeddel,)

    7 (Nézd a szegény özvegy s árvát,)

    8 (Itt sírnak a szegény árvák,)

    9 (Majd ha eljő a végóránk,)

58

    1 (Béke fejedelme, szentséges Istenünk,)

    2 (Szűz Mária Szíve, béke példaképe,)

    3 (Liliom virágszál, te vagy, óh Mária,)

    4 (Árvák és özvegyek sírását hallgasd meg,)

    5 (Derítsd fel hazánkra a békesség napját,)

59

    1 (Ezer veszélyben, Szűzanyám, te védj meg engemet!)

    2 (Mária, Tenger Csillaga, feléd tekintek én.)

60

    1 (Mária kertjének nyitva ajtaja,)

    2 (Oly kedves e koszorúnak illata,)

    3 (Illatára feltárul a mennyország,)

    4 (Mily boldog, ki ezen koszorút fonja,)

    5 (Bárki munkálkodhat e koszorúval,)

    6 (Mert e koszorú nem hervad el soha,)

    7 (Örvendnek mennyben a szép koszorúnak,)

    8 (Mi is keresztények, kik ide jöttünk,)

    9 (Kössünk koszorút a hit virágiból,)

    10 (Végre, Szűz Mária, tégedet kérünk,)

61

    1 (Titkok fátyola takar Szűz Anyja Jézusnak.)

    2 (Szeretetláng Szívedben szép Róza Misztika,)

    3 (Te a legszebb Rózsa vagy, kit a bűn elkerült,)

    4 (Öt seb vére festi be szép arcod, Rózsaszál.)

    5 (Aranyos fényt sugárzó Úrnőnk titokzatos,)

62

    1 (Mária, te köszöntésedre,)

    2 (Mária, Szentkútnak Csillaga!)

    3 (Mária, Mennynek Királynéja!)

    4 (Mária, Kinyílott Ibolya!)

    5 (Mária, óh Ékes Nefelejcs!)

    6 (Mária, Szentkút Gyöngyvirága!)

    7 (Mária, add ránk áldásodat,)

    8 (Mária, óh te Ékes Rózsa!)

    9 (Mária! Alázattal kérünk,)

    10 (Mária, kedves Édesanyánk,)

    11 (Mária, vezess fel mennyekbe,)

63

    1 (Égő szívvel vágyakoztunk hozzád eljönni,)

    2 (Dicsértessék égen s földön drága szent neved!)

    3 (Bűneimtől roskadozva térdelek eléd,)

    4 (Vétkeinktől megtisztulva Szent Fiad által,)

    5 (Most ezentúl néked élek hív, buzgó szívvel,)

    6 (Erős hittel hiszem, hogy te meg fogsz őrizni,)

    7 (Hív reménnyel, szeretettel gyermeked leszek,)

    8 (Nézd, oh kérlek trónusodról magyar hazánkat,)

    9 (Özvegyeink könnyes szemmel hozzád sóhajtnak,)

    10 (Életünknek végórája ha elközeleg,)

    11 (Ha pedig lelkünk elválik földi házától,)

64

    1 (Magyarország Nagyasszonya!)

    2 (Szűz Mária védasszonyunk,)

    3 (Magyarország Nagyasszonya!)

    4 (Szűz Mária, védasszonyunk!)

65

    1 (Kegyes égi királynédat tiszteljed, óh magyar!)

    2 (Ő az, kinek nevében ős apáid vére folyt,)

    3 (Szabadság! Győztessé tette szent képed zászlait,)

    4 (Szentek honán az ősi nép, anyánk hozzád könyörög.)

    5 (Az nem lehet, hogy ész, erő és oly szent akarat,)

    6 (S ha jőni kell, hadd jöjjön el a nagyszerű halál,)

    7 (Tiszteljed rendületlenül Királynéd, ó magyar,)

66

    1 (Szépen szól a kis harang, szent a zúgása,)

    2 (Szépen szól a kis harang, szent a zúgása,)

    3 (Szépen szól a kis harang, szent a zúgása.)

    4 (Szépen szól a kis harang, szent a zúgása.)

    5 (Szépen szól a kis harang, szent a zúgása.)

    6 (Szépen szól a kis harang, szent a zúgása.)

    7 (Szépen szól a kis harang, szent a zúgása.)

67

    1 (Van-e, aki ne szeretné a Szűz Máriát,)

    2 (Jöjjön ide a kesergő özvegy és árva!)

    3 (Jöjjön ide, kit betegség régen gyötör már!)

    4 (Akinek szentséges Szíve mindig tárva van,)

    5 (Jertek velem mindnyájan a Szűz Máriához,)

68

    1 (Magyarország Nagyasszonya, édes jó Anyánk,)

    2 (Tehozzád jöttünk mert szívünk utánad eped.)

    3 (Lelkünk drága színaranya, fogadj el minket!)

    4 (Nézd Szűzanyánk, mily szép számban jöttünk el hozzád,)

    5 (Árva hazánk Nagyasszonya, áldj meg bennünket!)

    6 (Jézus fiad szent keresztje volt a vezérünk,)

    7 (Reménységünk szép zöld fája, Isteni Anya,)

    8 (Ó fogadj el hát bennünket, Mennyei Virág,)

    9 (Zengünk néked dicséretet, mint az angyalok.)

    10 (Egykor, ha majd nem jöhetünk téged tisztelni,)

    11 (Kihűlt szívünk ha nem dobog, s ajkunk nem szólhat,)

69

    1 (Hazánk dicső védasszonya,)

    2 (Szentkút drága Pátrónája,)

    3 (Édes hazánk ezer évig)

    4 (Ó ne hagyj, jó Védasszonyunk,)

    5 (Ó el ne hagyj, ó el ne hagyj,)

70

    1 (Nyíljon ki szívetekben az örömvirág,)

    2 (Eljöttünk, mint jó gyermek édesanyjához,)

    3 (Nincsen abban élő hit, nincsen szeretet,)

    4 (De akinek szívében a hit lángja ég,)

    5 (Mert sem égen, sem földön nincs több ily anya,)

    6 (Aki hittel, reménnyel tebenned bízik,)

    7 (Vedd szent pártfogásodba, édes Szűzanyánk,)

    8 (Vedd szent pártfogásodba, édes Szűzanyánk,)

    9 (Tárd ki szűz karjaidat, égi jó Anyánk,)

    10 (Dicső lesz a síron túl annak a napja,)

71

    1 (Egy óhajtás, egy dicsének zeng ma néped ajkain,)

    2 (És ha lát virágkehelyben rezegni gyöngyharmatot,)

    3 (Téged Isten templomának tart, hová bűn nem hatolt,)

72

    1 (Szeptember nyolcadika már elérkezett.)

    2 (A szent Anna kertjében kinyílt egy virág:)

    3 (Kisasszonyunk szép napja már elérkezett,)

    4 (Messze földről eljöttünk hozzád, Szűzanya,)

    5 (Eljöttek az özvegyek és a bús árvák,)

    6 (Előtted sír az árva és a sok anya,)

    7 (Gyönyörűen tündöklik drága szentképed,)

    8 (Béke királynője vagy, Egek Leánya,)

    9 (Életünknek alkonyán siess mihozzánk,)

73

    1 (Ha égből földre néz szemed,)

    2 (Óh, Szűzanyánk, te jól tudod,)

    3 (Idegen földről, óh Anyánk,)

74

    1 (Porba hullok Uram, oltárod elött.)

    2 (Ámbár nem láthatok mást, mint kenyeret,)

    3 (Betlehem sem látott mást, mint kisdedet,)

    4 (Kánai mennyegzőn borrá lőn a víz,)

    5 (Valamint hirdette a jászol s kereszt,)

    6 (Imádom, Jézusom, istenségedet,)

75

    1 (Mária, Mária, kinyílott rózsaszál!)

    2 (Mária, Mária! Ha fölszáll a hajnal,)

    3 (Mária, Mária! Ha munkámhoz fogok,)

    4 (Mária, Mária! Egész nap folyamán)

    5 (Mária, Mária! Ha már elfáradok,)

    6 (Mária, Mária! Ha leszáll az alkony,)

    7 (Mária, Mária, Hajnali Szép Csillag!)

    8 (Mária, Mária! E siralomvölgyben)

    9 (Ha leroskadok az élet terhe alatt,)

    10 (Ha az egész világ feltámad ellenem,)

    11 (Ha testem gyötrelmes kínok emésztenék,)

    12 (Ha ezer kísértet körülvenne engem,)

    13 (Mária, Mária! Ha minkenki elhagy,)

    14 (Mária, Mária! Ha majd utoljára)

    15 (És ha majd rám borul a hideg sírhalom,)

    16 (Ha testem leteszik majdan mély síromba,)

    17 (Örökkévalóság, ha feléd száll lelkem,)

    18 (Ó, szép Szűz Mária, szeress te is engem,)

    19 (Föláldozom neked szívemet-lelkemet,)

    20 (Mária, Mária, Mennyek Királynéja!)

    21 (Mária, Mária, kinyílott szép Rózsa!)

76

    1 (Hozzád fohászkodunk, áldott Védasszonyunk,)

    2 (Óh Anyánk tégedet, ki értünk szenvedett,)

    3 (E népet és hazát néked Ő adta át,)

    4 (Hozzád fohászkodánk, segítő Pátrónánk,)

    5 (Szent Szűz, ki e hazát elveszni nem hagyád,)

77

    1 (Isten hozzád Anyánk, már mi elindulunk,)

    2 (Szemed szép sugara, ajkad mosolygása,)

    3 (Szeplőtelen Szíved töviskoszorúzott,)

    4 (Terjeszd ki felettünk áldó szent kezedet,)

    5 (Rózsafüzéreddel példát adtál nékünk,)

    6 (Haza megyünk Anyánk, te is jöjj el velünk!)

78

    1 (Óh Mária Anyánk, hozzád sietünk,)

    2 (Örömünnepedre kik megjelentünk,)

    3 (Mert te vagy, Mária, lelkünk reménye,)

    4 (Egy év múlt felettünk, hogy itt szemléltünk,)

    5 (Minden gazdag, szegény örömmel várja,)

    6 (Áldd meg fáradságát a munkásoknak,)

    7 (Mária, jó Anyánk, sarlósi szent Szűz,)

79

    1 (Rózsafényben tündökölve jött fel mireánk e kedves nap.)

    2 (Téged dicsér mind az egész világ, tebenned gyönyörködünk,)

    3 (Nem találunk oly jó édesanyát, sehol e nagy világon,)

    4 (Fájós szívvel esdeklünk tehozzád, kérünk tekints mireánk!)

    5 (Szent Fiadat könyörgéseiddel engeszteld ki irántunk!)

80

    1 (Útra készen állunk it, ütött az óra,)

    2 (Szívünk csordult örömét magunkkal visszük.)

    3 (Máskor is segíts ide minket, Mária,)

    4 (Áldásod és Fiadé maradjon rajtunk!)

    5 (Szent Domonkos, mivelünk kérjed Máriát,)

    6 (Megholtjaink részére sok kegyet kérünk,)

    7 (Szent Ráfáel, jöjj velünk, légy kalauzunk!)

    8 (Add, hogy utolsó léptünk égbe vezessen!)

81

    1 (Jézus Szíve, jöjj el hozzánk,)

    2 (Jézus Szíve, nyisd meg fényed,)

    3 (Jézus Szíve, szerelmedet)

    4 (Jézus Szíve, fájdalmunkban)

    5 (Jézus Szíve, áldj meg minket,)

82

    1 (Megzendült az angyalok hárfája,)

    2 (Három nap nyugodtál koporsódba,)

    3 (Lejött érted három angyali kar,)

    4 (A Fiúisten felemelt mennybe,)

    5 (A hitmalaszt tündöklő csillaga:)

    6 (Te a legboldogabb Anya lettél,)

    7 (Most az egek aranytrónusán ülsz,)

    8 (Nekünk is nyisd meg egykor az eget,)

83

    1 (Ezerszer köszöntünk, hozzánk érkezett)

    2 (Oly szép a tavasznak ez a hónapja,)

    3 (Az illatos erdők zöld lombjaira,)

    4 (Virágba borult már az egész tavasz,)

    5 (Rózsaligetből a dalos madárka)

    6 (Illatot lehel az egész természet,)

    7 (Gyöngyvirágos kert az embernek szíve,)

    8 (Virágos oltár most az egész világ,)

    9 (Mennyei tavasznak legszebb Rózsája,)

    10 (Mária hónapja köszöntünk téged,)

    11 (Ha eljön egykor a mennyei tavasz,)

    12 (Illatszárnyán vigye fel a lelkünket,)

84

    1 (Ütött a búcsúzásnak szomorú órája,)

    2 (Könnyes arccal, bús szívvel itt állunk előtted,)

    3 (De ha el is távozunk édes hajlékodból,)

    4 (Küldj szent áldást azokra, kik el nem jöhettek,)

    5 (Te légy vezércsillagunk, hogy hazatérhessünk,)

    6 (Vigyázzon mindnyájunkra anyaságod szeme,)

    7 (Ó fogadj mindnyájunkat szent palástod alá,)

    8 (Most magunkat mindnyájan birtokodban hagyjuk,)

    9 (Drága képed ragyogjon előttünk mindenütt,)

85

    1 (Szentséges Szűzanyánk, hozzád folyamodunk,)

    2 (Mária, Mária, messze földről jöttünk,)

    3 (Kedves vendégeid tehozzád eljöttek,)

    4 (Sok szomorú szívek, kik itt megenyhülnek,)

    5 (Jertek ide árvák, szomorú özvegyek,)

    6 (Hisz ő azt mondotta, az Úr Jézus anyja:)

    7 (Tekints le mireánk e siralomvölgybe,)

86

    1 (Ó Jézus, Jézus, ó kegyes Jézus,)

    2 (Ha a bűn éget, ha ver az élet)

    3 (Mária őre, hű kísérője:)

    4 (Ha erőnk nincsen, példátok intsen,)

87

    1 (Ezen drága ékes templom szent örömmel van tele,)

    2 (E mai nap választattál a magas méltóságra,)

    3 (Ma szállott le hozzád mennyből az Úrnak szent angyala,)

    4 (Nagy örömmel jöttünk mi is tégedet köszönteni,)

    5 (Anyánk lettél, ó kegyes Szűz, hallgass meg hát bennünket!)

    6 (Hogy a megtestesült Ige, ki szűz méhedbe szállott,)

88

    1 (Piros pünkösd szép hajnalát a Jóisten elhozta,)

    2 (Messze földről hozzád jöttünk könyörögni, Mária.)

    3 (Imádkozunk egyházunkért, oltalmazd meg, Mária!)

    4 (Felajánljuk községünket neked édes Szűzanya,)

    5 (Ha eljön majd a végóránk, boldogságos jó Anyánk,)

89

    1 (Az út szélén áll egy szobor, Szűz Mária szobra.)

    2 (Megvallom a bűneimet, lerogyok a földre.)

    3 (Elcsendesül a föld zaja, nyugodtabb a lélek,)

    4 (Reményt öntött a szívembe Mária mosolya,)

90

    1 (Mikor betérsz az Isten házába,)

    2 (Tekints kérlek az oltárszekrényre,)

    3 (Ne bízzál meg jó barát s testvérben,)

    4 (S ha a keresztnek szörnyű nagy súlya)

    5 (Van egy társad, az Ő Édesanyja!)

    6 (Kereszt után jól tudod, hogy mi jön:)

91

    1 (Nagyasszonyunk, édes,)

    2 (Annyi özvegy s árva)

    3 (Mi is velük esdünk:)

    4 (Háborúnak, vésznek)

    5 (Nehéz idők gondja)

    6 (Ebben a szent hitben)

92

    1 (Örömmel telik meg szívünk, mikor látjuk Anyánkat,)

    2 (Messze útról jöttünk hozzád, eléd tesszük szívünket,)

    3 (Velünk küldte el kérését családunk minden tagja,)

    4 (Adj erőt a jó szülőknek, hogy mint a szemük fényét,)

    5 (Legyen áldott az életük, pártfogásod kísérje)

    6 (Védd meg a gyermekeinket, bárhol élnek és járnak!)

    7 (Áldásodat add reájuk, maradjanak kegyedbe'!)

    8 (Családunknak Pártfogója, feltekintünk képedre.)

    9 (Szeretettel száll az imánk, mert az Anyánkhoz jöttünk,)

    10 (Leborulunk szobrod előtt, örömkönnyet ont szemünk,)

    11 (Harsogjon e szép kis templom – Anyánk – dicséretedtől,)

93

    1 (Hálát adunk tenéked óh szép Szűz Mária!)

    2 (Kérünk szép Szűz Mária, siess oltalmunkra,)

    3 (Te lettél, Szűz Mária, mindnyájunknak anyja,)

    4 (Jöjj el velünk Szűzanyánk, kísérj hajlékunkba,)

    5 (Kérünk, őrző Angyalunk, te is vigyázz reánk,)

    6 (Fényes csillag, Mária, Őrzőangyalunkkal)

94

    1 (Rózsafüzér Királynéja, boldogságos szent Szűz,)

    2 (Rózsafüzér Királynéja, virágok virága,)

    3 (Rózsafüzér Királynéja, választott Szép Edény,)

95

    1 (Megnyílt ma a szép mennyország,)

    2 (Angyali szent szeretettel)

    3 (Zengedező énekszóval)

    4 (Oltárodnál leborulunk,)

    5 (A mennyei angyalokkal)

    6 (Eljöttek az özvegy s árvák,)

    7 (Tárd ki áldó kezeidet,)

    8 (Ha eljön majd éltünk vége,)

96

    1 (Teljes Szentháromság, egy igaz Isten,)

    2 (A te felségednek királyi széke,)

    3 (Örökkévalóság vesz körül téged,)

    4 (Végtelen titkodnak oly nagy a mélysége,)

    5 (Végtelen időknek végtelen Ura,)

    6 (Birodalmad az ég, zsámolyod a föld,)

    7 (Angyalok borulnak előtted térdre,)

    8 (Mi is teremtményid porba borulunk,)

97

    1 (Szűzi tiszta látomásunk: Mária.)

    2 (Szeplőtlen szent boldogságos Asszonyunk,)

    3 (Imádkozó, fénylő-fehér Máriánk,)

98

    1 (A mennyei szent városnak)

    2 (Élte zsoldját megfizette)

    3 (Örvend az egész mennyország,)

    4 (Az érdemnek koronája)

    5 (Óh, dicsőség királynéja,)

99

    1 (Égi Anyánk, világ királynője,)

    2 (Vétektenger önti el a földet,)

    3 (Zokogsz egyre, ó Szűzanyánk drága,)

    4 (Nem tudsz már, csak értünk sírni-ríni,)

    5 (Drága Szíved kérjük esdekelve,)

    6 (Emelj fel a bűn sarából minket,)

    7 (Ádáz harag, vad gyűlölet itt lenn,)

    8 (Mint a mennyben, a földön is végre)

    9 (A sugárzó Oltáriszentségben)

100

    1 (Téged dícsér az ég és téged áld a föld,)

    2 (A zengő dal kevés dicsérni érdemed,)

    3 (A fehér virágok feléd hajladoznak,)

    4 (Te ragyogsz le miránk a nap sugarában,)

101

    1 (A Szentháromság nevében nyugodjatok békébe',)

    2 (Fájó szívvel emlékezünk a ti szenvedéstekre,)

    3 (Nem tudjuk, hogy hol sírotok, nem hintünk rá virágot,)

    4 (Koszorúkat nem vihetünk a ti sírhalmitokra,)

102

    1 (Isten hozzád szent Szűz, nekünk el kell menni,)

    2 (Óh mily nagy öröm volt minékünk itt lenni,)

    3 (Köszönjük Szűzanyánk, nagy szeretetedet,)

    4 (Elédbe borulunk, óh szép Szűz Mária,)

    5 (Isten veled Anyánk, sírva így kiáltunk,)

    6 (Szerencsés utazást nyerj te mindnyájunknak,)

103

    1 (Hegyek-völgyek vigadjatok,)

    2 (Velünk köszöntse föld és ég,)

    3 (Kék egeknek csillagai,)

    4 (Az egész teremtett világ,)

104

    1 (Van egy szent hely, oda megyek,)

    2 (Emberekért ömlött a vér,)

    3 (Csodálatos ez a titok,)

    4 (Azóta tart a kapcsolat,)

    5 (Keresni jött, mi elveszett,)

105

    1 (Óh, ne vess meg, égi szent Szűz, bennünket,)

    2 (Téged Isten kiválasztott anyjának,)

    3 (Erényeid égen-földön ragyognak,)

    4 (Óh, ragyogj hát mielőttünk szüntelen,)

    5 (Testi-lelki kártól ments meg bennünket,)

    6 (Vigasztald a szenvedőket, árvákat,)

    7 (Ha velünk vagy, az ellenség nem árthat,)

    8 (Könyörgésünk vidd el te szent Fiadhoz,)

106

    1 (Ma lettél megdicsőülve szép Szűz Mária.)

    2 (A kilenc angyali karok mennyei fénybe',)

    3 (Az Atyaisten örömmel várja Leányát,)

    4 (A Fiú is elébe jön Édesanyjának,)

    5 (A mennyei főangyalok trónust készítnek,)

    6 (Csillagsugárból készítve dicső koronád,)

    7 (A ragyogó szivárvány lett lábad zsámolya,)

    8 (Ennyi dicsőség közt értél a mennyországba,)

    9 (Hozzád ment a Szentháromság mennyei fényben,)

    10 (Aki mennybe felvitt, attól koronát nyertél,)

107

    1 (Mária! Gyönyörű nevednek)

    2 (Köszöntünk születésed napján,)

    3 (Tiszta Szűz, mennyei rózsaszál,)

    4 (Ékes Szűz, születésed napján)

    5 (Akinek Szent Anna úgy örült,)

    6 (Drága Szűz, mennyország öröme,)

    7 (Tekints ránk aranyos bölcsődből,)

    8 (Ne hagyj el az élet útjain,)

    9 (S ha érünk utolsó óránkhoz,)

    10 (Szűz karod terjeszd ki fölöttünk,)

108

    1 (Kisboldogasszony, imánk hozzád árad,)

    2 (Minket gonoszság és bűn annyi terhel,)

    3 (Gyermekeinket Jézus hadd ölelje,)

    4 (Legyen szívünk is meleg, puha fészek,)

109

    1 („Amint mondta, föltámadt, nincsen itt az Úr!”)

    2 (Negyven napig megjelent sokszor idelent,)

    3 (Pünkösd napján mint a szél, zúgás támadott,)

    4 (Hová eddig egyre járt csak a sóhaja,)

    5 (Nagy öröm van az égben, zengnek angyalok.)

    6 (Megkötöttük koszorúd, óh te drága Szűz,)

110

    1 (Szeretlek Szűzanyám, szívből téged,)

    2 (Szeretlek, életem hajnalfénye,)

    3 (Szeretlek, életem csengő hangja,)

    4 (Szeretlek, örömem legfőbb pontja,)

111

    1 (Májusi királyné, édes Szűzanya!)

    2 (Neked zengenek az angyali karok,)

    3 (Téged dicsőit a tornyon a harang,)

    4 (Ragyogsz, mint a hajnal fényes csillaga,)

    5 (Hűségedet jelzi a kis nefelejcs,)

    6 (Szívünk virágaiból mi is szent Szűzünk)

    7 (Mária, Szűzanyánk, kegyeidbe végy,)

112

    1 (Jertek hívek, köszöntsétek az Úr Jézus szent Anyját!)

    2 (Tárd ki anyai karodat, öleld át a sereget,)

    3 (Hozzád megyünk, mert Szívedben értünk ég a szeretet,)

    4 (Te földi élet tengerén evezőknek csillaga,)

    5 (Aki téged szívből szeret és kegyelmedet kéri,)

    6 (Kegyelmednek napsugara enyhíti a szenvedőt,)

    7 (Nem lehetett még hallani, hogy aki benned bízva)

    8 (Minket is ez bátorít fel, hogy hozzád folyamodjunk,)

    9 (Beismerjük, hogy oly sokszor megbántjuk szent nevedet,)

    10 (Kérd szent Fiadat, hogy nézzen kegyes szemmel mireánk,)

    11 (Midőn szentképedhez érünk bűntől sebzett szívünkkel,)

    12 (Ha a bűntől tiszták leszünk, mint a tél fehér hava,)

113

    1 (Égből leszállt arany edény: Jézus szent Szíve.)

    2 (Tiszta vagy te, mint a hajnal, Jézus szent Szíve,)

    3 (Szűz virágnak szent gyümölcse: Jézus szent Szíve,)

    4 (Gyújtsd szívemet égi lángra, Jézus szent Szíve,)

    5 (Oltsd szívembe szerelmedet, Jézus szent Szíve,)

    6 (Irgalmad égi tüzétől, Jézus szent Szíve,)

    7 (Azt a boldogságot add meg, Jézus szent Szíve,)

114

    1 (Világ Győzedelmes Királynője,)

    2 (Világ Győzedelmes Királynője,)

    3 (Világ Győzedelmes Királynője,)

    4 (Világ Győzedelmes Királynője!)

115

    1 (Üdvözlégy boldog Szűzanya,)

    2 (Égi áldással telt edény,)

    3 (Téged szemelt ki Istenünk)

    4 (Ki által mindent alkotott,)

116

    1 (Ébredjetek alvó lelkek,)

    2 (Piros pünkösd hajnalfénye,)

    3 (Lejött hozzánk dicsőséggel,)

    4 (Örvend annak az ég és föld,)

    5 (Meggyújtá az égi fáklyát,)

    6 (Hét ajándékod virága,)

    7 (Áldott Szentlélek Istenünk,)

117

    1 (Isten hozzád szép virágszál, ki Istentől plántáltattál!)

    2 (Mily nagy öröm volt itt lenni, drága szentképed szemlélni,)

    3 (Óh, mily nagy fájdalom éri szívünket, hogy el kell menni,)

    4 (Mi is vendégeid voltunk, kik most tőled elbúcsúzunk,)

    5 (Isten hozzád Édesanyánk, ó ha többet nem láthatnánk,)

    6 (Isten hozzád, már elmegyünk, veled, Anyánk, nem lehetünk,)

118

    1 (Eljöttünk tehozzád, Jézusunk szent Anyja.)

    2 (Eljöttünk tehozzád, édes jó Anyánkhoz,)

    3 (Sok vihar, háború zúgott el felettünk,)

119

    1 (Áldott legyen az Isten!)

    2 (Áldott legyen Jézus neve!)

    3 (Áldott legyen a Vígasztaló Szentlélek!)

    4 (Áldott legyen a Szűz és Anya neve: Mária!)

120

    1 (Szép Iria tündöklött, május volt éppen,)

    2 (A föld színét öldöklő háború dúlja,)

    3 (S Te itt vagy, hogy három kis gyermeket válassz,)

    4 („A jó hír, halld, így hangzik: Lesz újra béke,)

    5 (Az Olvasót minden nap hűséggel végezd,)

    6 (Te jó Anya, szívedet hoztad el nékünk,)

    7 (Ó Asszonyunk, Mária, drága jó Anyánk,)

121 Székely himnusz

    1 (Ki tudja, merre, merre visz a végzet, göröngyös úton, sötét éjjelen.)

    2 (Ameddig élünk, magyar ajkú népek, megtörni lelkünk nem lehet soha;)

122

    1 (Istennek Anyja! Óh légy oltalma magyar népednek, ó Mária!)

    2 (Kérünk, figyelj ránk, hallgasd meg imánk, könyörgve esdünk, ne hagyd néped!)

123

    1 (Magyarország Pátrónája, vedd szívedbe népedet,)

    2 (Szentek égben s a földön mi, nagyoktól lett unokák,)

124

    1 (Térdhajtással, leborulva köszöntünk, jó Szűzanyánk!)

    2 (Kérjed a te Szent Fiadat, fordítsa felénk arcát!)

    3 (Búcsúzunk, mert mennünk kell már, a munka vár mireánk.)

125

    1 (Isten, hazánkért térdelünk Elődbe.)

    2 (István királynak szíve gazdagságát,)

    3 (Szent Erzsébetből hős szeretet árad,)

    4 (Kinga királyné Krisztusáért lángol.)

    5 (Károly királyért, István utódáért,)

    6 (Ránk bűnösökre minden verés ráfér,)

Elköszönő ima

    1 (Szentkúti Édesanyánk!)

    2 (Áldd meg otthonunkat, családunkat, községünket (városunkat), szüleinket, testvéreinket, barátainkat és ellenségeinket.)

    3 (Áldd meg kezünk munkáját. Térítsd szent fiadhoz a bűnösöket, békítsd meg az ellenségeket, vigasztald meg a szenvedőket és bánkódókat.)

    4 (Vedd oltalmadba az árvákat és özvegyeket. Gyámolítsd az elaggottakat és tehetetleneket.)

    5 (Gyógyítsd meg a betegeket, vigasztald a haldoklókat.)

    6 (Áldd meg magyar hazánkat. Adj népednek jobb jövőt, jólétet, békét, boldogságot.)

    7 (Engedd, hogy Szent István népe az igaz keresztény katolikus hitben egesülve téged – égi Anyánk – szeressen és tiszteljen.)

    8 (Szabadítsd ki hatalmas közbenjárásoddal a tisztítótűzben szenvedő lelkeket, kiváltképpen azokat, akik életükben sokszor elzarándokoltak e szent helyre.)

    9 (Add, hogy Szentkút áldott vize az égi kegyelmek patakja legyen lelkünk és testünk számára.)

Copyright © Diatar 2010-2022 Adatvédelem