Énektárak  Szószedet  Kezdősorok


"Református Énekeskönyv" énekei:

1

    1 (Aki nem jár hitlenek tanácsán,)

    2 (Mert ő olyan, mint a jó termőfa,)

    3 (De nem ígyen vannak a gonoszak;)

    4 (Mert az Isten ismeri útukat,)

2

    1 (Miért zúgolódnak a pogányok?)

    2 (Nagy fennen mondják: mit késünk ezzel?)

    3 (És végre hogy megindúl haragja,)

    4 (Mond e királyság: im kihirdetem)

    5 (Rontsd meg őket te nagy hatalmaddal,)

    6 (Szolgáljatok e hatalmas Úrnak)

3

    1 (Ó, mely sokan vannak,)

    2 (Mert te, én Istenem,)

    3 (Ha ágyamban nyugszom,)

    4 (Kelj föl, Uram, tarts meg,)

4

    1 (Én igazságomnak Istene,)

    2 (De vegyétek jól eszetekbe,)

    3 (Az igazak áldozatjával)

    4 (Mellyel inkább vigasztalsz engem)

5

    1 (Úr Isten, az én imádságom,)

    2 (Tekintsed meg esedezésem,)

    3 (Jó reggel meghallgatsz engemet,)

    4 (Mert egyedül te vagy oly Isten,)

    5 (A kábák és az esztelenek)

    6 (Akik csak hazugságot szólnak,)

    7 (Én pedig nagy jó reménységgel)

    8 (Uram, vezérelj igazságban)

    9 (Mert szájukban nincs egy igaz szó,)

    10 (Büntesd meg, Uram Isten, őket,)

    11 (És hogy azok mind örüljenek,)

    12 (Az igazat mert te megáldod,)

6

    1 (Uram, te nagy haragodban,)

    2 (Nékem, Uram, légy irgalmas,)

    4 (Térj, Uram, kegyesen hozzám,)

    6 (Elfáradtam bánatimban,)

    7 (Én szomorúságim miatt)

    8 (Azért minden ellenségim)

    9 (Könyörgésem meghallgatja az)

    10 (Azért minden ellenségim)

7

    1 (Ó, én Uram és én Istenem,)

    2 (Hogyha én ezt tettem, Úr Isten,)

    3 (Ámbár kergessen ellenségem,)

    4 (Nagy sereggel aztán a népek)

    5 (Verd meg az istenteleneket,)

    9 (Azért Istennek adok hálát,)

8

    1 (Ó, felséges Úr, mi kegyes Istenünk,)

    2 (Dicsérnek téged még a csecsszopók is,)

    3 (Nagy voltát ha megnézem dolgaidnak,)

    4 (Csudálván mondom: micsoda az ember,)

    5 (Az angyaloknál noha egy kevéssé)

    6 (Kezed munkáin őtet úrrá tevéd,)

    7 (Juhot, ökröt és egyéb állatokat,)

    8 (És a repeső égi madarakat,)

    9 (Ó, felséges Úr, mi kegyelmes Urunk,)

9

    1 (Dicsérlek téged, Úr Isten,)

    2 (Tebenned, Uram, vigadok,)

    3 (Mert az én ellenségimet)

    4 (Én ügyemet megtekintéd,)

    8 (Törvényed te szent mértéked:)

    9 (Te a szegénynek oltalma,)

    10 (Azért bíznak csak tebenned,)

    11 (Énekeljetek az Úrnak,)

    12 (Aki nyilván megkeresi,)

    13 (Én Uram és én Istenem,)

    14 (Dícsérhesselek nagy vígan)

    19 (Kelj fel, Uram, és légy jelen,)

    20 (Szívökben, Uram, rettentsd meg,)

10

    1 (Mire távozol tőlünk, Úr Isten,)

    2 (Mert az istentelen dicsekedik,)

    3 (Ő bolondságában úgy elmégyen,)

    4 (Átokkal, szitokkal rakva szája,)

    6 (Még azt is mondja az ő szívében,)

    7 (Miért mívelné a gonosz ember,)

    8 (Törd meg az istentelennek karját,)

    9 (Uram, tekintsd meg a nyomorultat,)

11

    1 (Az Istenben bízom jó reménységgel,)

    2 (Mert igaz ő, és igazságot szeret,)

12

    1 (Szabadíts meg és tarts meg, Uram Isten,)

    2 (Ezek egymásnak szólnak csak hívságot,)

    3 (Csalárd ajkukat elveszti az Isten,)

    4 (És ezt mondják: jer, tegyük azt nyelvünkkel,)

    5 (Azért mond Isten: ímé, a szegények)

    6 (Az Istennek mondási oly igazak,)

    7 (Tartsd meg azért népedet kegyelmesen,)

    8 (Mert a gonoszok nagy fennen forgódnak,)

13

    1 (Míglen felejtesz el, Uram,)

    2 (Míg tanácskozzam szívemben?)

    3 (Tekints reám, kegyes Uram!)

    4 (Hogy ellenségem ne mondja:)

    5 (Mert én bízom jókedvedben,)

14

    1 (A bolond így szól az ő szívében:)

    2 (Az Úr az égből alátekinte)

    3 (De azt jól látja dicsőségében,)

    4 (De a hamisak meg nem gondolják,)

    5 (Azért erősen majd megrémülnek,)

    6 (De néktek semmi gondotok erre,)

    7 (A Sionról vajon ki jövend el,)

15

    1 (Uram, ki lészen lakója)

    2 (Aki jár igaz életben,)

    3 (Ki az ő felebarátját)

    4 (Az istentelent utálja,)

    5 (Aki pénzével él híven,)

16

    1 (Tarts meg engemet, ó, én Istenem,)

    2 (A szentekkel e földön jól teszek,)

    3 (Az Úr Isten az én örökségem,)

    4 (Dicséreteket mondok az Úrnak,)

    5 (Öröme vagyon szívemnek ezen,)

    6 (Az életre nekem utat mutatsz,)

17

    1 (Hallgasd meg igazságomat,)

    2 (Szívem éjjel megpróbáltad,)

    3 (Vezérljed én járásomat,)

    4 (Te vagy bizonyos oltalmok,)

    8 (Én pedig az igazságban)

18

    1 (Ó, én Uram, ki erőt adsz énnékem,)

    2 (Ily ínségemben az Úrhoz kiálték,)

    3 (Lehajlatá az eget és lejöve,)

    4 (Elszéleszté azokat nyilaival,)

    5 (Térhelyre hoza s kimente engemet,)

    6 (Szent vagy és jóltevő a jóltevőkkel,)

    7 (A benne bízóknak ő erős pajzsa,)

    10 (Él az Isten, kinek legyen dícséret,)

    11 (Megsegítéd, vele től kegyességet,)

19

    1 (Az egek beszélik)

    2 (Nincs szó, sem tartomány,)

    3 (Melyben mint vőlegény)

    4 (Az Isten törvénye)

    5 (Az Isten félelme)

    6 (Aki szolgál néked,)

    7 (Szolgádat őrizd meg,)

20

    1 (Az Úr tégedet meghallgasson)

    2 (Áldozatidat megtekintse,)

    3 (Adjad, Uram, hogy te nevedben)

    4 (Némelyek az ő szekerükben,)

    5 (Tartsd meg, Uram, és engedd nékünk,)

21

    1 (Örvendez, Uram, a király)

    2 (Úgy viseled néki gondját,)

    3 (Elébb, hogynem könyörgene,)

    5 (Őt felvőd nagy dicsőségre)

    6 (Szereted őt minden jókkal,)

    7 (E király mindenkor bízik)

    8 (Megtalálja kezed őket,)

    9 (Mint a hév tüzes kemence,)

    11 (Mert gonoszra igyekeztek,)

    13 (Azért, Uram, már támadj föl:)

22

    1 (Én Istenem, én erős Istenem!)

    2 (De te szent vagy és az Izráelben)

    3 (Ha ők szívből kiáltottak hozzád,)

    4 (Aki lát, minden csúfol engemet,)

    5 (Hogy te engemet anyám méhéből)

    6 (Ne távozzál azért messze tőlem,)

    7 (Az ő szájukat énreám tátván,)

    8 (Mint cserép, minden erőm elszáradt,)

    9 (Én csontjaimat megolvashatnák,)

    10 (Azért tőlem, Uram, ne légy messze,)

    11 (Tarts meg az éh oroszlán torkátul,)

    12 (Istenfélők, dicsérjétek őtet,)

    13 (Azért dicséretem rólad leszen)

    14 (E földi népnek minden serege)

    15 (A kövérek, kik megelégedtek,)

    16 (Minden nemzetek a jövendőben)

23

    1 (Az Úr énnékem őriző pásztorom,)

    2 (Ha a halál árnyékában járnék is,)

    3 (Az én fejemet megkened olajjal,)

24

    1 (Az Úr bír ez egész földdel)

    2 (Ki mégyen fel a szent helyre,)

    3 (Ezt az Úr megáldja szépen,)

    4 (Ti szent kapuk, kinyíljatok,)

    5 (Ti kapuk, emelkedjetek,)

25

    1 (Szívemet hozzád emelem,)

    2 (Útaid, Uram, mutasd meg,)

    3 (Emlékezzél jóvoltodból)

    4 (Jó és igaz az Úr Isten)

    5 (Az Istennek minden úta)

    6 (Aki az Úr Istent féli)

    7 (Az igaz istenfélőknek)

    8 (Térj azért hozzám, Istenem,)

26

    1 (Légy ítélőm, Uram,)

    2 (Próbálj és kísérts meg,)

    3 (Látom szemem előtt)

    4 (A hazug emberek)

    5 (A gonosztevőknek)

    6 (Belső tisztaságban)

    7 (Éneki felszóval)

    8 (Uram, hajlékodat,)

    9 (Ostorodat, Uram,)

    10 (Az én lábam megáll,)

    12 (Az én lábam megáll,)

27

    1 (Az Úr Isten az én világosságom,)

    2 (Hogyha táborral körülvennének is,)

    3 (Melyet én azért kérek, hogy meglássam)

    4 (És az én fejemet ő felemeli)

    5 (Te felőled ezt mondja az én szívem:)

    6 (Mert mind én atyám s anyám elhagy engem,)

    7 (Ha nem hittem volna, hogy még éltemben)

28

    1 (Hozzád kiáltok, kegyes Uram,)

    2 (Midőn tehozzád esedezem,)

    5 (Áldott légyen a nagy Úr Isten,)

    6 (Az Úr én népemnek ereje,)

29

    1 (Mostan, ti hatalmasak,)

    2 (Az Úr szava megzendül,)

    5 (De az ő templomában)

30

    1 (Dicsérlek, Uram, tégedet,)

    2 (Hogy felkiálték tehozzád,)

    3 (Istenes hívek és szentek,)

    4 (De az ő kegyelmessége)

31

    1 (Uram, én csak tebenned bíztam,)

    2 (Hajtsd énhozzám, Uram, füledet,)

    3 (Te vagy kősziklám, erősségem:)

    4 (Lelkemet kezedbe ajánlom,)

    5 (Örvendezek nagy vigasságban,)

    6 (Nem ejtesz engemet kezükben)

    13 (Orcádat világosítsd rajtam,)

    15 (Jóvoltod felette igen nagy,)

    16 (Tenálad azokat elrejted,)

    17 (Dicsőség adassék az Úrnak,)

    18 (Félelmes futásomban mondék:)

    19 (Az Urat szeressétek, szentek,)

32

    1 (Ó, mely boldog az oly ember éltébe',)

    2 (Hogy bűnömet el akarám hallgatni,)

    3 (De hogy bűnömet előtted megvallám,)

    4 (Te vagy oltalmam, őrizz meg engemet,)

    6 (Örvendezzetek a nagy Úr Istenben,)

33

    1 (Nosza, istenfélő szent hívek,)

    2 (Énekeljetek néki vígan)

    3 (Ő szereti az igazságot,)

    4 (Az Úr Isten mint egy tömlőbe)

    5 (Mert mihelyt ő csak egy igét szól,)

    6 (De az Úr Istennek tanácsa)

    7 (Az Úr Isten a magas mennybül)

    9 (Aki ő gyors lovában bízik,)

    10 (Gondot tart rájuk s a haláltól)

    11 (Őbenne azért a mi szívünk)

34

    1 (Mindenkoron áldom)

    2 (Magasztaljuk vígan)

    3 (Az Úrra kik néznek,)

    4 (Az Isten angyali)

    5 (Féljétek az Urat)

    6 (Én fiaim, jertek,)

    7 (Őrizd meg nyelvedet)

    8 (Az Isten szemei)

    9 (Közel az Úr Isten)

35

    1 (Perelj, Uram, perlőimmel,)

    4 (Dicsérlek téged szüntelen)

    5 (Már azok énekeljenek,)

    7 (Gyászban jártam lehorgadva,)

    8 (A képmutató galibák)

    9 (Dicsérlek téged szüntelen)

    13 (Már azok énekeljenek,)

36

    1 (A gonosztévőknek dolgán)

    2 (Uram, a te nagy hűséged)

    3 (Nálad az élet kútfeje,)

37

    1 (Ne boszszankodjál a gonosztévőkre,)

    2 (Tégy jól és bízzál erősen Istenben:)

    3 (Csak az Istenre támaszd minden dolgod,)

    4 (Bízzál az Úrban, csendes légy szívedben,)

    5 (Mert a gonoszok mind eltöröltetnek,)

    19 (Élj igazán, légy hű és tökéletes,)

    20 (Mert az Úr oltalma az igazaknak,)

38

    1 (Haragodnak nagy voltában)

    2 (Nyilaid belém lövettek,)

    3 (Testemnek semmi részében)

    4 (Mert az én nagy gyarlóságim)

    9 (Minden mostani kérésem,)

    10 (Szívem nyugalmat nem lelhet,)

    15 (De én Istenemben bízom,)

    18 (Hamisságomat megvallom,)

    21 (Uram, ne hagyj el engemet!)

    22 (Azért tőlem ne állj messze,)

39

    1 (Magamban elvégezém, és mondám:)

    2 (Én mint a néma, veszteg hallgaték,)

    3 (Mutasd meg, Uram, éltemnek végét,)

    4 (Bizony mulandó semmi az ember,)

    5 (Uram, hát nékem kiben kell bíznom?)

    6 (Mint a néma, hallgatok erősen,)

    7 (Mert midőn te megfedded az embert)

    8 (Hallgasd meg, Uram, könyörgésemet,)

40

    1 (Várván vártam a felséges Urat,)

    2 (Ada én számba új énekeket Istenünk dicséretire,)

    3 (Csudatételidnek sok ő száma,)

    4 (Égő áldozat nincsen kedvedben,)

    5 (Nagy sok népeknek seregeiben)

    6 (Uram, én tőlem irgalmasságod)

    8 (Már tebenned mind örvendezzenek,)

41

    1 (Boldog, aki a nyavalyást híven)

    2 (Fájdalmában az Isten megtartja,)

    6 (Tisztaságomban engem megtartasz,)

42

    1 (Mint a szép, híves patakra)

    2 (Könnyhullatásim énnékem)

    3 (Én lelkem, mire csüggedsz el?)

    4 (Mert terólad emlékezem)

    5 (Sebessége árvizednek,)

    6 (Mondván: Isten, én kőszálam,)

    7 (Én lelkem, mire csüggedsz el:)

43

    1 (Ítélj meg engemet, Úr Isten,)

    2 (Uram, engem miért hagyál el?)

    3 (Igazságodat add értenem,)

    4 (Isten oltárához bemégyek)

    5 (Miért vagy szomorú, én lelkem?)

44

    1 (Hallottuk, Isten, füleinkkel,)

    2 (Mert nem ő fegyverük által lett,)

    3 (Úr Isten, te vagy én királyom)

    4 (Mert én nem bízom kézívemben,)

    5 (Azért az Istent magasztaljuk,)

    6 (Az ellenségtől elfuttattál,)

    7 (Népedet te semminek tartád,)

    8 (A pogányok példabeszédet,)

    9 (Nagy sok szidalmat kell hallanom,)

    10 (A mi szívünk nem fordul vissza,)

    11 (Ha elfeledtünk volna téged,)

    12 (De mi teéretted naponkint,)

45

    1 (Egy szép dolgot hoz elő az én szívem,)

    2 (Te kegyes, erős vitéz, készüljél fel,)

    3 (Mert hegyesek a te sebes nyilaid,)

    4 (Az igazságot te igen szereted,)

46

    1 (Az Isten a mi reménységünk,)

    2 (Ha a tenger szörnyen zúgna is,)

    3 (Mert közepén lakik az Isten,)

    4 (De az Isten minden időben)

    5 (E földön széjjel nagy hadakat,)

    6 (Summa szerint: az erős Isten)

47

    1 (No, minden népek,)

    2 (Hatalmunkba vet)

    3 (Íme, az Isten)

    4 (Őnéki minden)

    5 (Ez erős Isten Úr mindeneken,)

48

    1 (Nagy az Úr méltóságában,)

    2 (Itt jól esmérik házanként,)

    3 (Nagy félelme lőn szívüknek,)

    4 (Mit megerősített Isten,)

    5 (Örül a Sionnak hegyi)

    6 (Mert igaz és hű az Isten,)

49

    1 (Hallgassátok meg, minden nemzetek,)

    2 (Mit félnék én a gonosz időben,)

    3 (Mert drága a léleknek váltsága,)

    4 (Ez őnékiek fő gondolatjuk,)

    6 (Mert oda lészen minden ő dolguk,)

50

    1 (Az erős Isten, uraknak Ura,)

    2 (Emésztő tűz mégyen őelőtte,)

    3 (Az egek hirdetik igazságát)

    6 (Szükségben tőlem segítséget kérj,)

    7 (És mikoron a lopót te látod,)

    8 (Leülsz és atyádfiát megszólod,)

    9 (Ezt mostan eszetekbe vegyétek,)

51

    1 (Úr Isten, kérlek, kegyelmezz nékem,)

    2 (Mert ismerem jól gyarló voltomat,)

    3 (Mert íme, látom, nyilván jól értem,)

    4 (Hints meg, Uram, engemet izsóppal,)

    5 (Színedet rejtsd el vétkeim elől,)

    6 (Ne vess el engem szent színed elől,)

    7 (És példa lészek erről mindennek,)

    8 (Nyisd meg azért az én ajakimat,)

52

    1 (Mit dicsekedel gonoszságban,)

    7 (Én téged örökké dicsérlek,)

53

    1 (A bolond így szól az ő szívében:)

    2 (Az Úr az égből alátekinte)

    3 (De azt jól látja dicsőségében,)

    6 (A Sionról vajon ki jövend el,)

54

    1 (Tarts meg, Uram, én Istenem,)

    2 (Mert ellenségim kevélyen)

    3 (Ez nékem szánt nagy nyavalyát)

    4 (Mert minden én ínségemből)

55

    1 (Hallgasd meg az én könyörgésem,)

    3 (Kesereg szívem nagy ínségben,)

    4 (Szárnyaim, ó, ha lehetnének,)

    10 (Mind este, reggel őt óhajtom,)

56

    1 (Kegyelmezz meg nekem, én Istenem,)

    2 (Én az Úr Istenben dicsekedem,)

    3 (Énellenem ők összejárulnak,)

    4 (Minden futásimat megemlíted,)

    5 (Úr Isten, Fölségedet dicsérem,)

    6 (Szent fogadásom tartja azt nékem,)

57

    1 (Irgalmazz, Uram, irgalmazz nekem,)

    2 (Én a felséges Istenben bízom,)

    6 (Én nyelvem és lantom már serkenj föl,)

    7 (Mert nagy jóvoltod, örök irgalmad)

58

    1 (Ti tanácsban ülő személyek,)

    2 (Sőt ha ember jól megtekinti:)

    8 (Végre is azt mondhatja minden,)

59

    1 (Szabadíts meg engem, Úr Isten,)

    2 (Én ellenségimnek ereje,)

    5 (Én ellenségimnek ereje,)

    10 (Mert te vagy, Uram, én oltalmam,)

60

    1 (Minket, Úr Isten, elhagyál,)

    2 (Népedet keményen tartád,)

    7 (Légy minékünk segítségül,)

61

    1 (Kiáltásom halld meg, Isten!)

    2 (Végy fel engemet kőszálra,)

    3 (Te hajlékodban lakásom)

    4 (Meghallgatsz fogadásomban)

    7 (És aztán vígan éneklek)

62

    1 (Az én lelkem szép csendesen)

    4 (Azért, szívem, reménységed)

    5 (Az Isten én idvességem,)

    7 (Ne bízzatok erőszakban,)

    8 (Az Isten egy szót szólt egyszer,)

63

    1 (Isten, te vagy én Istenem,)

    2 (Mert látni igen kívánja)

    3 (Magasztallak én tégedet)

    4 (Rólad el nem felejtkezem,)

64

    1 (Hallgasd meg, Uram, könyörgésem,)

    2 (Rejts engem el a gonoszoktól,)

    3 (Akik nyelvüket élesítik,)

    8 (Őket az önnön gonosz nyelvek)

    9 (És nagy félelemmel mindenek)

    10 (De szíve igaz embereknek)

65

    1 (A Sionnak hegyén, Úr Isten,)

    2 (Rajtam a bűn elhatalmazék,)

    3 (Javaival a te házadnak)

    4 (Mindenek csak tebenned bíznak)

    5 (Tengeri habok nagy zúgását)

    6 (Te megvígasztalsz mindeneket)

    7 (A te kútaidból a vizek)

    8 (Megkoronázod az esztendőt)

    9 (A szép sík mezők ékeskednek)

66

    1 (Örvendj, egész föld, az Istennek,)

    2 (A te isteni felségedet)

    3 (A tengert és a folyóvizet)

    4 (Áldjátok a mi Istenünket,)

    5 (De minket igen megpróbálál)

    6 (Mi fejünkre népet ültetél,)

    8 (Jertek, halljátok, hadd beszéljem)

    10 (Légyen áldott a nagy Úr Isten)

67

    1 (Úr Isten, áldj meg jóvoltodból)

    2 (És akkoron dicsérnek téged,)

    3 (Dicsérjen téged minden nemzet,)

68

    1 (Hogyha felindul az Isten,)

    2 (De az igazak mindnyájan)

    3 (Ő előtte vígadjatok,)

    10 (Ellenségidet megbírod,)

    16 (Énekeljetek Istennek,)

    17 (Nagy félelmetes az Isten)

69

    1 (Úr Isten, segíts és tarts meg engem,)

    2 (Én hajam szálánál többen vagynak,)

    3 (Seregek Ura, hatalmas Isten,)

    4 (Mert idegennek rokonim tartnak,)

    5 (Bánat miatt én zsákba öltöztem,)

    6 (Végy ki engemet e fertős sárból,)

    7 (Úr Isten, nagy a te kegyességed,)

70

    1 (Siess, ments meg, Uram Isten,)

    2 (Nyomorult és szegény vagyok,)

71

    1 (Tebenned bízom, én Istenem,)

    2 (Hajtsd hozzám füled, tarts meg engem,)

    3 (Ments ki a hamisnak kezéből,)

    4 (Hogy származám anyám méhéből,)

    5 (Engem csudának tartnak sokan,)

    6 (Ez én nyavalyás vén koromban,)

    10 (Szüntelen hirdeti én nyelvem)

    11 (Az Úrnak erejére térek,)

    12 (Gyermekségemtől fogva engem)

    13 (Míglen a te karod erejét)

    14 (Hozzád hasonló ki lehetne?)

    15 (Erősségemet öregbíted,)

    16 (A te hűségedet, Úr Isten,)

    17 (Ajkaimmal vígan dicsérem)

72

    1 (Uram, a te ítéletedet)

    6 (Nagy alázatosan imádják)

    7 (A szűkölködőket megszánja)

    10 (E földön minden nemzetségek)

73

    1 (Bizonyára jó az Isten,)

    2 (Mert bosszankodom e népre,)

    6 (Szólnak végre: Úr Isten,)

    7 (Mit használ tehát énnékem,)

    8 (Csaknem én is ígyen szólék,)

    9 (Mígnem el-bémenék végre)

    10 (Úgy, hogy csudálják mindenek,)

    12 (De én mindig nálad vagyok,)

    13 (A mennyekben te vagy nekem)

    14 (Mert kik tőled eltávoznak,)

74

    1 (Miért vetsz minket így el, Úr Isten?)

    2 (Emlékezzél meg te seregedről,)

    3 (Kelj föl, és végre jövel, Úr Isten:)

    4 (Holott dícséreted hirdettetett,)

    7 (Te templomodat ők fölgyújtották,)

    8 (Nosza hozzá, mondják ők magukban:)

    9 (Már jeleit nem látjuk erődnek,)

    10 (Ó, Úr Isten, ezt meddig engeded,)

    11 (Miért fordítod el kezeidet?)

    12 (De az Isten én királyom régen,)

    13 (Te választád kétfelé a tengert,)

    14 (Miket aztán eledelül küldél)

    15 (Megszárasztád a folyóvizeket,)

    16 (Te isteni nagy bölcsességeddel)

    17 (Emlékezzél meg, lásd meg e dolgot:)

    18 (A te gerlice galambocskádat)

    19 (Emlékezzél meg szent kötésedről,)

    20 (Ne engedd hátra térni szégyennel)

75

    1 (Dicsérünk téged, Isten,)

    2 (Ha időm lesz valaha,)

    3 (A bolondokat intem:)

    4 (Mert a tiszt és az erő)

    5 (A pohár ő kezében,)

    6 (Én örökké dicsérem)

76

    1 (Ismeretes az Úr Isten)

    2 (Ott meglátja minden ember,)

    3 (A bátor is levereték,)

    4 (Ki állhatna meg előtted,)

    5 (Midőn felkél az Úr Isten,)

    6 (Még egyszer nyilván elveszted)

    7 (Adjatok szép ajándékot)

77

    1 (Az Istenhez az én szómat,)

    2 (Lelkem nagy bánatba esett,)

    3 (Szemeimet nyitva tartod,)

    5 (E harag mindenkor tart-é?)

    6 (Teljességgel elfogyott-e)

    7 (De meggondolám ismétlen,)

    8 (Ó, erős és kegyes Isten,)

    9 (Népedet te kimentetted,)

    10 (A felhők esőt ejtének,)

    11 (A föld megrendüle szörnyen,)

78

    1 (Hallgass, én népem, az én törvényemre,)

    2 (Oly dolgot, amit a mi atyáinktól)

    8 (A pusztán a kősziklát meghasítá,)

    27 (Bátorsággal ő seregét kivivé,)

79

    1 (Öröködbe, Uram, pogányok jöttek,)

    2 (A városon nagy sok vért kiontának,)

    3 (Míg haragszol, Uram, reánk ekképpen?)

    4 (Mert Jákóbot ők megették, elnyelték,)

    5 (Tekintsd meg, Uram, kegyelmességedet,)

    6 (Jusson elődbe siralmuk azoknak,)

    7 (És mi úgy, mint te nyájad és sereged,)

80

    1 (Hallgasd meg, Izráel pásztora)

    3 (Úr Isten, térj hozzánk ismétlen,)

    4 (Ó, Úr Isten, vajon míg tartod)

    5 (Te minket feddődésbe ejtél,)

    6 (A szőlőtövet Egyiptomból,)

    7 (Ő széles árnyéka kiterjedt,)

    8 (Miért tördeléd el gyepűjét,)

    9 (Uram, ismétlen térj mihozzánk,)

    10 (Tűzzel megint megégettetik,)

    11 (És mi el nem térünk tetőled,)

81

    1 (Örvendezzetek)

    2 (Szép dicséretet)

    3 (Most ez új hóban (évben))

    9 (Hallgasd meg, népem,)

    10 (Néked ne legyen)

    11 (Én vagyok neked)

    12 (Tátsd föl csak szádat,)

    13 (De az én népem)

    14 (Min megbúsulék,)

    15 (Ha népem szívvel)

    16 (Én is legottan)

    17 (Ő ellenségét)

    18 (Búzát nékie)

82

    1 (Az Isten áll ő seregében,)

    2 (Ítéljetek szegényt igazán,)

    3 (De intésemet nem fogadják,)

    4 (De mindnyájan meg kell halnotok,)

83

    1 (Uram, ne hallgass ily igen,)

    2 (Kiváltképpen néped ellen)

    3 (Mondván: jertek, ím ezeket,)

    9 (Kergesd el forgó szeleddel,)

    10 (Taszítsd őket nagy szégyenbe,)

84

    1 (Ó, seregeknek Istene,)

    2 (A verébnek is van fészke,)

    3 (Ó, boldog az ember nyilván,)

    4 (Mennek erőről erőre,)

    5 (Mi paizsunk, ó, Úr Isten,)

    6 (Mert minékünk fényes napunk)

85

    1 (Nagy kegyesen től, Uram, földeddel,)

    2 (Nemde mind örökké haragszol-é?)

    3 (Én meghallgatom, mit szól az Isten)

    4 (Jóság hűséggel összebékélik,)

86

    1 (Hajtsd hozzám, Uram, füledet,)

    2 (Hozzád mindennap óhajtok,)

    3 (Uram, jókedvű s édes vagy,)

    4 (Nagy szükségemben óhajtok,)

    5 (E világon minden népek,)

    6 (Vezess, Uram, útaidban,)

    7 (Mert megkegyelmezél nékem,)

    8 (De te, irgalmas Úr Isten,)

87

    1 (Az Úr Isten az ő lakó hajlékát)

    5 (Azért ott énekelnek szép éneket,)

88

    1 (Úr Isten, én idvességem,)

    2 (Az én lelkem nyavalyákkal)

    3 (Megfosztattam életemtől,)

    4 (A koporsóba től engem,)

    5 (Engem te megutáltatál,)

    9 (Uram, miért vetsz el engem,)

    10 (Nagy haragod reám borult.)

89

    1 (Az Úrnak irgalmát örökké éneklem,)

    3 (Az egek hirdetik sok csuda dolgodat,)

    4 (Igen rettenetes e fölséges Isten,)

    7 (Boldog a nép, amely tenéked örvendez,)

    8 (Te vagy ékessége az ő erejüknek,)

    20 (Gondold szolgáidnak nagy gyalázatjukat,)

90

    1 (Tebenned bíztunk eleitől fogva,)

    2 (Az embereket te meg hagyod halni,)

    3 (Kimúlni hagyod őket oly hirtelen,)

    4 (Midőn, Uram, haragodban versz minket,)

    5 (Haragod miatt napja életünknek)

    6 (És ha kedves volt is valamennyire,)

    7 (Taníts meg minket azért kegyelmesen,)

    8 (Tölts bé minket reggel nagy irgalmaddal,)

    9 (Szolgáidon láttassad dolgaidat,)

91

    1 (Aki a felséges Úrnak)

    2 (A vadásznak ő tőritől)

    4 (Ha te mellőled egy felől)

    5 (Azért egyedül Istenben)

    6 (Mert az ő szent angyalinak)

    7 (Sárkányon és oroszlánon)

    8 (Mihelyt hív könyörgésében,)

92

    1 (Ékes dolog dicsérni,)

    2 (Lantban és hegedűben)

    3 (Sok és nagy csudálatos)

    4 (Hogy a gonoszok nőnek,)

    7 (Virágoznak a hívek,)

    8 (Ámbátor megőszülnek,)

93

    1 (Nagy hatalmával regnál az Isten,)

    2 (Királyi széked kezdettől megvolt,)

    3 (És bár a tenger zúgjon erősen,)

    4 (Uram, megmarad a te mondásod,)

94

    1 (Ó, erős bosszúálló Isten,)

    2 (Míglen marad ez büntetetlen,)

    3 (Uram, a te népedet rontják,)

    4 (Az Isten e dolgot nem látja,)

    5 (Aki a fület teremtette,)

    6 (Az Isten minden szívnek titkát,)

    7 (Hogyha gonoszul lészen dolga,)

    8 (Mert nem hagyja Isten ő népét,)

    9 (Ki ment meg a gonosztól engem?)

    10 (Midőn mondom: ím, el kell esnem,)

    11 (Ítéletedhez hogy férhetne)

    12 (De én csak az Istenben bízom,)

95

    1 (Jertek, örvendjünk mindnyájan)

    2 (Mert hatalmas az Úr Isten,)

    3 (Övé a tenger, amelyet)

    4 (Mert ő Istenünk és Urunk,)

96

    1 (Énekeljetek, minden népek,)

    2 (A pogányok közt dicsőségét,)

    3 (A pogányoknak sok istenük)

    4 (Nagy dicsőségét látja minden)

    5 (Az Úrnak dicsőség adassék,)

    6 (Jer, menjünk az Úr eleiben)

    7 (Ne rejtsétek a pogányoktól,)

    8 (Örvendjen az ég hangossággal,)

    9 (Eljő az Isten törvényt tenni)

97

    1 (Az Úr Isten regnál,)

    2 (Tűz megyen előtte,)

    3 (Az Isten színének)

    4 (Hát pironkodjanak,)

    6 (Ti, Istent szeretők,)

    7 (Szentihez világát,)

98

    1 (Énekeljetek új éneket)

    2 (Meggondolá irgalmasságát,)

    3 (Örvendjetek és vigadjatok,)

    4 (Az Úr előtt a folyóvizek)

99

    1 (Az Úr országol)

    2 (Nagy az Úr Isten)

    3 (Ez erős Úrnak,)

    4 (Istent áldjátok,)

    5 (És a Sámuel)

    6 (Fönn a felhőben)

    7 (Meghallád, Isten,)

    8 (Áldjátok őtet)

100

    1 (E földön ti minden népek,)

    2 (Tudjátok, hogy ez az Isten,)

    3 (Ő kapuin menjetek be,)

    4 (Mert nagy az ő kegyessége,)

101

    1 (Mindennek előtte irgalmasságról,)

    2 (Okossággal járok minden utamban,)

    3 (Én semmi gonosz dolgot nem kedvelök,)

    4 (A hamis szívű távol menjen tőlem,)

    5 (Titkon ki ő feleit rágalmazza,)

    6 (Szemeim inkább azokra nézzenek,)

    7 (A csalárd ember soha nékem nem kell,)

    8 (Jó reggel kiirtom a gonoszokat,)

102

    1 (Hallgasd meg, Uram, kérésem,)

    2 (Mert napjai életemnek)

    3 (Bőröm csontjaimhoz ragadt)

    4 (Olyan vagyok árvaságban,)

    5 (Porhamu kenyerem nékem,)

    6 (Az én időm úgy elmúlék,)

    7 (Azért kelj fel, ó, Úr Isten,)

    8 (Hogy a te szolgáid végre)

    9 (Mert az Úr jól megépíté,)

    10 (Ember ezt híven fölírja,)

    11 (Hogy alánéz onnan felül)

    12 (Hogy szent neve az Istennek)

    13 (Leveré az én erőmet)

    14 (E földet te teremtetted,)

    15 (És midőn, Uram, akarod,)

    16 (Azért a te szolgáidnak)

103

    1 (Áldjad, lelkem, Uradat, Istenedet,)

    2 (Adj hálát néki, aki bűneidet)

    3 (Aki lelkedet kegyesen táplálja,)

    4 (Ő útait megmutatá Mózesnek,)

    5 (És hogyha bűnünkkel ő megbántatik,)

    6 (Úgy felépíti azokhoz irgalmát,)

    7 (Mint az atya fiaihoz kegyelmes,)

    8 (Ember élete a fűhöz hasonló,)

    9 (De az Úr kegyelme örökké megáll)

    10 (Az Úr a mennyben helyeztette székit,)

    11 (Dicsérjétek őt, minden ő seregi,)

104

    1 (Áldjad, lelkem, az Urat és tisztöld,)

    2 (A vizet körüled, mint kamarát,)

    3 (A föld fundámentomát megvetéd,)

    4 (De mihelyen te megfeddéd őköt,)

    5 (Határát a nagy tenger megtartja,)

    6 (Arra, hogy a mezőn járó barmok)

    7 (A nagy hegyeket te onnan felül)

    8 (Vígasságra bort adsz az embernek,)

    10 (A holdat helyeztetted az égre,)

    12 (z ember reggel fölkel idején,)

    14 (Minden állat, Uram, tereád néz,)

    15 (De ha elrejted orcádat tőlek,)

    16 (Az Úrnak légyen örök tisztesség,)

    17 (Dicséretet az Úrnak éneklek,)

105

    1 (Adjatok hálát az Istennek,)

    2 (Néki vígan énekeljetek,)

    3 (Keressétek e kegyes Urat)

    23 (Népét vígsággal ő kihozta,)

    24 (Ezt nékiek azért mívelte,)

106

    1 (Az Urat áldjátok, mert jó,)

    2 (Boldog, aki az Úr szavát,)

    3 (Javaival hogy élhessek)

    26 (Az Úr felmagasztaltassék,)

107

    1 (Dicsérjétek az Urat,)

    2 (Kiket ő támadatról)

    3 (Holott nekik nem vala)

    4 (És igaz úton őket)

    5 (Hogy a szomjú lelkeket)

    6 (Mert az Isten igéit)

    7 (De, hogy ő szükségükben)

    8 (Ezek áldják az Istent,)

    9 (A bolondok kínlódnak)

    10 (Mihelyt ők kiáltának)

    11 (Ezek áldják az Istent,)

    12 (Hajókon akik járnak)

    13 (Hogyha ő a szélnek szól,)

    14 (Széjjel úgy tántorognak,)

    15 (Jó időt támaszt ismét,)

    16 (Ezek áldják az Istent,)

    17 (Ő a folyóvizeket)

    18 (Esőkkel nedvesíti)

    19 (E földet ők bevetik,)

    20 (De elfogynak ismétlen,)

    21 (Kegyesen fölemeli)

    22 (Akinek esze vagyon,)

108

    1 (Úr Isten, kész az én szívem,)

    2 (Dicsérlek, Uram, tégedet)

    7 (Légy minekünk segítségül,)

109

    1 (Ó, Úr Isten, én dicsőségem,)

    2 (Ok nélkül rólam gonoszt szólnak,)

    13 (Irgalmaddal biztatom lelkem,)

    15 (Ez én nagy keserűségemben)

    17 (Az Úr Istent én az én számmal,)

110

    1 (Az Úr Isten monda az én Uramnak:)

    2 (Az Úr Sionból leküldi pálcádat)

    3 (Dicsőségére a te szentségednek)

    4 (Mert az Úr Isten megesküdt tenéked,)

    5 (Az Úr, aki ül a te jobb kezeden,)

    6 (A pogányokon ítéletit tartja,)

    7 (Az úton iszik a tiszta patakból,)

111

    1 (Hálát adok, Uram, néked,)

    2 (Nagyok az Úrnak csudái,)

    3 (Csuda dolgait az Isten)

    4 (Népével nagy csudákat tett,)

    5 (Igaz minden ő hagyása,)

    6 (Szent és dicső az ő neve,)

112

    1 (Boldog az ember, ki az Istent)

    2 (Gazdagsággal őtet meglátja,)

113

    1 (Az Urat ti, ő szolgái,)

    2 (Napkelettől enyészetig)

    3 (De ki volna hasonlatos)

    4 (A szegényt porból felveszi,)

    5 (Az asszony szomorúságát)

114

    1 (Hogy Izráel kijött Egyiptomból,)

    2 (A tenger ezt látván hátra álla,)

    3 (Mi lelt téged, tenger, mit térsz hátra?)

    4 (Az Úrnak haragos színe előtt,)

115

    1 (Nem nekünk, Uram, nem nekünk engedd,)

    2 (De Istenünk ő nagy erejével,)

    3 (Szájuk vagyon nékik, de nem szólnak,)

    5 (De te, Izráel, Istenben bízzál,)

    6 (Istenfélők, bízzatok Istenben,)

    7 (Ő megáldja a kicsinyt, a nagyot,)

    8 (Megáld a nagy Úr Isten titeket,)

116

    1 (Szeretem és áldom az Úr Istent,)

    2 (Midőn a halál körülvőn engem)

    3 (Segítségül hívám az Úr nevét:)

    4 (Nagy nyavalyámban mikor én valék,)

    5 (Te megmentél a haláltól engem,)

    6 (Hittem Istenben, mikor így szólék,)

    7 (Mit adjak az Úrnak jótettiért?)

    8 (Fogadásom az egész nép előtt)

    9 (Imádlak téged, Idvezítőmet,)

    10 (Áldozom néked hálaadással,)

    11 (A te házadnak ő pitvarában,)

117

    1 (Az Urat minden nemzetek,)

118

    1 (Adjatok hálákat az Úrnak,)

    2 (Mondjad bízvást, Áronnak háza,)

    3 (Az Úrhoz én nagy ínségemben)

    4 (Jelen vagyon velem az Isten)

    5 (Körülvettenek a pogányok,)

    6 (Köröskörül fogtak engemet)

    7 (Az Úr énnékem erősségem,)

    8 (Az Úr megmutatja hatalmát,)

    9 (Az Úr megbüntete engemet,)

    10 (Mert csak ez kapuja az Úrnak,)

    11 (E kő, amit a házépítők)

    12 (E jeles napot őmagának)

    13 (Áldott, aki az Úr nevében)

119

    1 (Az oly emberek nyilván boldogok,)

    2 (Boldogok azok is, mondom nyilván,)

    3 (Vajha én oly boldoggá lehetnék,)

    4 (Hálát adok néked teljes szívből,)

    5 (Beszéld meg, mit tégyenek az ifjak,)

    6 (A te igédet rejtem szívemben,)

    7 (Ítéletedet én ajakimmal,)

    8 (Szüntelen nékem gyönyörűségem)

    9 (Cselekedd ezt szolgáddal kegyesen,)

    10 (Míglen én e földön járok-kelek,)

    11 (A kevélyeket, Uram, megrontod,)

    12 (A fejedelmek énreám törnek,)

    13 (De lám, a porban hever életem,)

    14 (Add értenem parancsolatidat,)

    15 (A hamis útról, Uram, téríts el,)

    16 (Bizonyságidra hajtom szívemet,)

    17 (Én Istenem, taníts útaidra,)

    18 (Vezess, hogy benned leljem örömöm,)

    19 (Fordítsad el az én szemeimet,)

    20 (Végy el rólam minden gyalázatot,)

    21 (Forduljon hozzám, Uram, kegyelmed,)

    22 (Szent igaz igéd ne vedd el tőlem,)

    23 (Szüntelen járok én nagy örömmel,)

    24 (Gyönyörködöm a te törvényedben,)

    25 (Gondold meg azt és jusson eszedbe,)

    26 (A kevély népek csúfolnak engem)

    27 (És miként az istentelen népek,)

    28 (Sem éjjel, sem nappal meg nem szűnöm)

    29 (Hiszem, te vagy az én örökségem,)

    30 (Jól meggondolom az én utamat,)

    31 (Megfosztottak az istentelenek,)

    32 (Az oly népekhez adom magamat,)

    33 (Íme, szegény szolgáddal sok jót től,)

    34 (Minekelőtte megbüntettetném,)

    35 (A kevélyek rólam hamisságot)

    36 (Jómra lett nékem, hogy megalázál,)

    37 (Kezeiddel formáltál engemet,)

    38 (Igaz vagy, Uram, ítéletidben,)

    39 (Nagy irgalmadat mutasd meg nekem,)

    40 (Térjenek hozzám mostan mindenek,)

    41 (Lelkem elfogy nagy kívánságában,)

    42 (Noha én csaknem hasonló vagyok)

    43 (A kevélyek, kik szent törvényedet)

    44 (Csaknem elvesztének ők engemet,)

    45 (Mindörökké, Uram, a te igéd)

    46 (Mind ma és mindörökké megállnak,)

    47 (Nem felejtem el szent törvényedet,)

    48 (Istentelenek énreám titkon)

    49 (Nagy szerelmem vagyon törvényedhez,)

    50 (Tudósabb vagyok tanítóimnál,)

    51 (Minden hamis utat elkerülök,)

    52 (A te beszéded ékes és drága,)

    53 (Óránként fáklyám nékem szent igéd,)

    54 (Felette igen megnyomorodtam,)

    55 (Oly nagy veszélyben forog életem,)

    56 (Bizonyságidat örökül bírom,)

    57 (Ösztönösen gyűlölöm azokat,)

    58 (Gonosztevők, menjetek el tőlem,)

    59 (Légy gyámolom, adj jó békességet,)

    60 (Gonoszakat te elvetsz a földről,)

    61 (Pörpatvar nincsen nékem kedvemre,)

    62 (Az én szemeim elfogyatkoztak,)

    63 (Szolgád vagyok, adj értelmet nekem,)

    64 (Azért a te szent tanításidat)

    65 (Rakvák bizonyságid nagy csudákkal,)

    66 (Felfohászkodom gyakran én számmal,)

    67 (Szent igédben vezéreld utamat,)

    68 (Világosítsd meg orcád szolgádon,)

    69 (Summa szerint, Uram, te igaz vagy)

    70 (Megöl a bú nagy indulatomban,)

    71 (Én kicsiny és megvettetett vagyok,)

    72 (Én kergettetem, vagyok ínségben,)

    73 (Teljes szívből hozzád esedezem,)

    74 (Gyakorta reggel virradat előtt)

    75 (Kegyességedért halld meg beszédem,)

    76 (De te énhozzám, Uram, közel vagy,)

    77 (Vedd eszedbe én nagy ínségemet,)

    78 (A gonoszoktól, minden meghiggye,)

    79 (Bizonyságidat én nem hagyom el,)

    80 (Törvényidet én igen szeretem,)

    81 (Űznek, kergetnek a fejedelmek,)

    82 (A hazugságot igen gyűlölöm,)

    83 (Nagy békességük vagyon azoknak,)

    84 (Bizonyságidra gondot tart lelkem,)

    85 (Zengő kiáltásom jusson hozzád,)

    86 (Ha én megtanulom szerzésedet,)

    87 (Ments meg, Uram, engem kezeiddel,)

    88 (Éltét csak azért kívánja lelkem,)

120

    1 (Én az Úr Istenhez kiálték,)

121

    1 (Szemem a hegyekre vetem,)

    2 (Lábad botlani nem hagyja,)

    3 (Az Úr téged megőrizzen,)

    4 (Az Úr őrizze örökké)

122

    1 (Örülök az én szívembe')

    3 (Légyen te kőfalaidban)

123

    1 (Tehozzád szemeimet, Úr Isten,)

    2 (Kegyelmezz, Uram, kegyelmezz nékünk,)

124

    1 (Az Izráel ezt nyilván mondhatja:)

    2 (Elnyelnek vala ők elevenen,)

    3 (A nagy árvíz reánk rohan vala,)

    4 (Miképpen elszalad a madárka)

125

    1 (Akik bíznak az Úr Istenben)

    2 (És mint a nagy Jeruzsálemet)

    3 (Mert az övéit ő nem hagyja)

    4 (Jelen van a jószívűekkel,)

126

    1 (Mikor a Siont az Isten)

    2 (Az Úr mutatá hatalmát,)

    3 (Akik nagy könnyhullatással)

127

    1 (Hogyha ember házat épít)

    2 (Hiába keltek fel reggel,)

    3 (Akinek gyermeki vannak,)

    4 (Ó, mely drága adományok,)

    5 (Nyilván boldognak mondatik,)

128

    1 (Boldog az ember nyilván,)

    2 (Házadban feleséged,)

    3 (Ez igen szép ajándék,)

129

    1 (Én ifjúságomtól fogva engem)

    2 (Széjjel-keresztül az én hátamat)

    3 (De az igazságnak jó Istene)

    4 (Mint a hitvány fű, olyak legyenek,)

    5 (Min az arató nem talál annyit,)

    6 (És aki itt elmégyen, ne mondja:)

130

    1 (Tehozzád teljes szívből)

    2 (Ha, Uram, bűnünk szerint)

    3 (Énnékem reménységem)

    4 (Izráel, az Istenben)

131

    1 (Uram, nem űz nagyra szívem,)

    2 (De kivetettem szívemből)

    3 (Hogyha olyanná nem lettem,)

    4 (Izráel, az Úr Istenben)

132

    1 (Emlékezzél meg, Úr Isten,)

    2 (Ezt, úgymond, én fölfogadom,)

    3 (Nyugalmam addig nem lészen,)

    7 (A Dávidnak az Úr Isten)

    8 (És aztán a te gyermekid)

    9 (Mert e Siont az Úr Isten)

    10 (Én őket megelégítem,)

    11 (Fölnevelem ez egy magvát)

    12 (De viszont ő ellenségit)

133

    1 (Ímé, mily jó és mily nagy gyönyörűség)

134

    1 (Úrnak szolgái mindnyájan,)

    2 (Felemelvén kezeteket,)

    3 (Megáldjon téged az Isten)

135

    1 (Áldjátok az Úr nevét,)

    2 (Dicsérjétek, mert jó ő,)

    3 (Mert tudom, hogy ez Isten)

    4 (Megáll örökké neve)

    8 (Megáll örökké neve)

    9 (A pogányok bálványi)

    10 (Nem hallanak fülükkel,)

    12 (Kik az Urat félitek,)

136

    1 (Dicsérjétek az Urat,)

    2 (Áldjátok Istenteket,)

    3 (Dicsérje őtet minden,)

    4 (Minden őt magasztalja,)

    5 (Ki a mennyet teremté)

    6 (Aki a széles földet)

    7 (Ki nagy szép lámpásokat)

    8 (Nappal vezérlésére)

    16 (Népét vezérlé híven)

    17 (A királyokat széjjel)

    18 (Erős fejedelmeket ő)

    23 (Megemlékezék rólunk)

    24 (Ellenségünk kezéből)

    25 (E földön minden testet)

    26 (Áldjátok az Úr Istent)

137

    1 (Hogy a babiloni vizeknél ültünk,)

    2 (Akik minket fogva tartottak, kértek,)

    3 (Íme, neked én azt nyilván felelem,)

    4 (Az Édom fiairól emlékezzél,)

    5 (Te, Babilonnak leánya, meghiggyed,)

138

    1 (Dicsér téged teljes szívem,)

    2 (Öregbül nagy dicsőséged,)

    3 (Ez Urat, ki felségesen)

    4 (Mindennemű szükségemben,)

139

    1 (Uram, te megvizsgálsz engem,)

    2 (Vagy járok-kelek, vagy fekszem,)

    3 (Körös-körül rajtam minden)

    4 (Lelked előtt hová mennék,)

    5 (Ha a hajnal szárnyát venném,)

    6 (Mondék: talán setétséggel)

    9 (Nálad ismeretes voltam)

    10 (Mily drágák a te tanácsid,)

    14 (Vizsgálj meg és jól próbálj meg,)

140

    1 (Szabadíts meg engem, Úr Isten,)

    2 (Kik csak hamisságot gondolnak)

    3 (Élesben fenik ő nyelveket)

    4 (Ments meg a gonoszok kezébül,)

    5 (A kevélyek tőrt vetnek nékem,)

    6 (Én pedig mondék: Ó, Úr Isten,)

    7 (Uram, segítség vagy te nékem)

    8 (Ne engedd a hitetleneknek,)

    12 (Tudom, hogy Isten a szegénynek)

    13 (Az igazak szép énekkel)

141

    1 (Tehozzád kiáltok, Úr Isten,)

    2 (Könyörgésem elődbe menjen,)

    3 (Őrizettel tartsd meg én szájam,)

    4 (Ne bocsássad szívem gonoszra,)

    5 (A hív ember megfeddjen engem,)

    6 (Mert én elhiszem s mondom nyilván,)

    9 (Szemeim reád néznek, Uram,)

142

    1 (Én az Úrhoz felkiálték,)

    2 (Ha szorongattatik lelkem,)

    3 (Utamra tőrt mernek hányni,)

    4 (Bezárattak utak, ajtók,)

    5 (Tehozzád kiálték, Uram,)

    6 (Halld meg az én imádságom,)

    7 (Vedd ki fogságból lelkemet,)

143

    1 (Hallgasd meg, Uram, kérésemet,)

    2 (Szolgádat törvénybe ne idézd,)

    3 (Az ellenség kerget engemet,)

    4 (Az én lelkem elkeseredett,)

    5 (Ez ilyen nagy ínségim között)

    6 (Tehozzád, én Uram, Istenem,)

    7 (Ne késsél, hallgasd meg kérésem,)

    8 (Kegyelmezz meg, Uram, énnékem,)

    9 (Szabadíts meg ellenségimtől,)

    10 (Taníts meg engemet, szolgádat,)

    11 (Uram, engemet erősíts meg,)

144

    1 (Áldott az Úr, ki kezemet tanítja,)

    2 (De micsoda az ember életében,)

    3 (Hajtsd meg az egeket és szállj le menten,)

    4 (Kiknek szájuk merő hazugságot szól,)

    5 (Ments meg kezükből ez idegeneknek,)

    6 (Hogy a mi tárházink tele légyenek,)

    7 (Ó, boldog nép, akit így megáld Isten,)

145

    1 (Magasztallak téged, én Istenem,)

    2 (Éneklem a te dicsőségedet,)

    3 (Hogy hirdessék a te jókedvedet,)

    4 (Azért amit csak teremtél, minden)

    5 (Megáll örökké a te országod,)

    6 (Az Úr igaz minden útaiban,)

    7 (Megtartja, akik szeretik őtet,)

146

    1 (Áldjad, én lelkem, az Urat,)

    2 (Ne légyen bizodalmatok)

    3 (Minden dolga és szándéka)

    4 (Ki a mennyet és a földet)

    5 (Akik méltatlan szenvednek,)

    6 (És a világtalanoknak)

    7 (Veszedelmében megmenti)

    8 (A hitleneket megrontja,)

147

    1 (Az Urat dicsérjétek, mert jó,)

    2 (Töredelmes szívet meggyógyít,)

    3 (Nagy a mi Urunk, az Úr Isten,)

    6 (Inkább azokban gyönyörködik,)

    10 (Jákóbnak adá szent igéjét,)

148

    1 (No, dicsérjétek mindnyájan)

    2 (Az Urat ti magas egek,)

    5 (Ifjak, leányok és vének,)

149

    1 (Az Úrnak, no, énekeljetek)

    2 (Az Úr nevét síppal és dobbal,)

    3 (Szent hívei az Úr Istennek)

150

    1 (Dicsérjétek az Urat!)

    2 (Dicsérjétek őt kürtben,)

    3 (Az Urat cimbalmokban)

151

    1 (Uram Isten, siess)

152

    1 (Szent Isten, noha néked)

153

    1 (Ó mely boldog ember az,)

154

    1 (Úr Jézus, mely igen drága)

155

    1 (Ó Úr Isten, légy közöttünk,)

156

    1 (Úr Isten, mi sok szükséget érezvén körülöttünk,)

157

    1 (Könyörülj rajtunk Úr Isten!)

158

    1 (Ha te meg nem tartasz, Uram Isten,)

159

    1 (Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság.)

160

    1 (Minden teremtett állatok az)

161

    1 (Siess, keresztyén, lelki jót hallani,)

    2 (Mert nem hiába ezt az ó törvénybe,)

    3 (Jól tudja földön ezt minden keresztyén:)

    4 (Fejedelemség vagyon csak Istenben,)

    5 (Ne ess kétségbe ő nagy jóvoltában,)

    6 (Dávidot Isten hagyá királyságban,)

162

    1 (Ím, béjöttünk nagy örömben,)

    2 (Itt megállunk teelőtted,)

    3 (Vágyik lelkünk szent Igédhez,)

    4 (Örvendezünk mi szívünkben,)

    5 (Csak ez nékünk vigasságunk,)

    6 (Tartsd meg azért békességben,)

    7 (Prédikáltasd szent igédet,)

    8 (Zengedeznek mi ajakink,)

    9 (Áldott vagy te magas mennyben,)

163

    1 (Örvend mi szívünk,)

    2 (Megállunk hittel,)

    3 (Áldd meg, Úr Isten,)

    4 (Légyen békesség,)

    5 (Dicséret neked,)

164

    1 (Kegyes Jézus, itt vagyunk)

    2 (Elménket, értelmünket)

    3 (Dicsőségnek napfénye,)

165

    1 (Itt van Isten köztünk,)

    2 (Itt van Isten köztünk:)

    3 (Csodálatos Felség,)

    4 (Általjársz Te mindent;)

    5 (Egyszerűvé formálj)

    6 (Jöjj és lakozz bennem:)

166

    1 (Urunk Jézus, fordulj hozzánk,)

    2 (Nyisd meg szánkat hál'adásra,)

    3 (Míglen éneklünk mennyégben:)

    4 (Dicsőség Atya Istennek,)

167

    1 (Jöjj, mondjunk hálaszót)

    2 (Dús kincséből az Úr)

    3 (Az Atyát és Fiút)

168

    1 (Ó, Atya Isten, irgalmas nagy Úr,)

    2 (Gondolsz ránk, híven oltalmaz kezed,)

    3 (Nagy jóságodra méltók nem vagyunk,)

    4 (Kérünk, Úr Isten, Krisztus-Jézusért,)

169

    1 (Úr Isten, téged szívünkből dícsérünk;)

170

    1 (Jövel, ó, áldott Szentlélek!)

171

    1 (Megáll az Istennek Igéje,)

172

    1 (Szűkölködünk Nagymértékben Segedelem nélkül,)

173

    1 (Nem vagyunk mi magunkéi,)

174

    1 (Atya, Fiú, Szentlélek,)

175

    1 (Gyűjtsünk oly kincset, melyet a tűz koha,)

176

    1 (Szent, szent, szent a Seregeknek ura!)

177

    1 (Urunk, irgalmazz nékünk!)

178

    1 (Dicsőség az Atyának,)

179

    1 (A bűnből hozzád sietek,)

180

    1 (A töredelmes szívet,)

181

    1 (Jer, áldott vendég, várunk tégedet,)

182

    1 (Karácsony ünnepében,)

183

    1 (Istennek Báránya,)

184

    1 (Krisztus, ártatlan Bárány,)

185

    1 (Krisztus feltámadott,)

186

    1 (E húsvét ünnepében,)

187

    1 (E húsvét ünnepében,)

188

    1 (E pünkösd ünnepében,)

189

    1 (E pünkösd ünnepében,)

190

    1 (Ez esztendőt megáldjad,)

191

    1 (Ez esztendőt áldással,)

192

    1 (Adj békességet, Úr Isten,)

193

    1 (Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme,)

194

    1 (Tartsd meg e gyülekezetnek,)

195

    1 (Áldjuk Istent végével)

    2 (Immár Isten áldása)

    3 (Áldja meg kimentünket,)

196

    1 (Mondjatok dicséretet,)

    2 (Örvendjetek őneki)

    3 (És ő megelégíti)

    4 (Szent, Uram, a te neved,)

    5 (Tégedet illet, Uram,)

    6 (Hála légyen tenéked,)

    7 (Dicséret és dicsőség)

197

    1 (Hálaadásunkban rólad emlékezünk,)

    2 (Hajtsd le füleidet, értsd meg kérésünket,)

    3 (Gerjeszd fel igédnek szerelmét lelkünkben,)

    4 (Tanúságra erőt csak te tőled kérünk,)

    5 (Azért gyorsaságot elkezdett dolgunkban,)

    6 (Engedd meg ezeket, Szent Atyánk, Krisztusért,)

198

    1 (Ti keresztyének, dicsérjétek Istent,)

    2 (Imádkozzatok az Atya Istennek,)

    3 (Áldjon meg minket az Atya Úr Isten,)

199

    1 (Adjunk hálákat az Atya Istennek,)

    2 (Mert ő mihozzánk atyai szerelmét,)

    3 (És ő megáldja benne reménylőket,)

    4 (Atya Istennek mindezekért légyen)

200

    1 (Ó, maradj kegyelmeddel)

    2 (Ó, maradj szent igéddel)

    3 (Ó, maradj, világosság,)

    4 (Ó, maradj áldásoddal)

    5 (Ó, maradj oltalmaddal)

    6 (Ó, maradj hűségeddel)

201

    1 (Uram, kegyes indulatomban)

    2 (Ki, midőn voltam halál révén,)

    3 (Ezután sem hágy el végképen)

    4 (Ha midőn atyai vesszejét)

    5 (Reménységem neveli bennem)

    6 (Uram, taníts gyarló éltemnek)

202

    1 (Fő boldogságom tartom én ebben,)

    2 (Ha bűnöm kárhozattal fenyeget,)

    3 (Megfoghatatlan nagy szerelmével)

    4 (Add Uram, kérlek, tudomásomra,)

203

    1 (Mennybéli Úr Isten, hallgass meg engemet az én könyörgésemben,)

    2 (Jól tudom, micsoda nagy okai vannak én nyomorúságomnak:)

    3 (Jaj nékem, bűnösnek és gyarló embernek, ha rajtam nem könyörűlsz,)

    4 (Hová legyek Uram, ha elhagysz engemet, kihez hajtsam fejemet?)

    5 (Hová legyek immár, hatalmas Istenem, ily fogyott életemmel?)

    6 (Ó miért te, Uram, ennyi sok ideig a te szent személyedet,)

    7 (Ne útálj meg, Uram, én sok bűneimért, számtalan esetimért,)

    8 (Ezen kérlek téged, mennynek-földnek Ura, királyoknak Királya,)

    9 (Ne bánkódjál lelkem, ne hagyd el magadat nagy keserűségedben, ó én édes szívem, mit keseregsz bennem ily igen életedben?)

    10 (Dicsőség tenéked, magasságban, Isten, királyoknak Királya!)

204

    1 (Boldogok, akik lelki szegények,)

    2 (Boldogok, akik sírván bánkódnak,)

    3 (Boldogok azok, akik szelídek)

    4 (Boldogok, akik az igazságot)

    5 (Boldogok azok, kik irgalmasok,)

    6 (Boldogok, akik tiszta szívűek,)

    7 (Boldogok, akik békességszerzők,)

    8 (Boldogok, akik az igazságért)

    9 (Boldogok lesztek, mikor)

    10 (Akkor azért hát örvendezzetek és vigadozzatok,)

205

    1 (Ne szállj perbe énvelem,)

    2 (Mert én anyám méhében)

    3 (Néked bűnöm megvallom,)

    4 (Bűneimnek tőréből,)

    5 (Szent Fiad haláláért,)

    6 (Az ő tisztaságáért)

    7 (Én fertelmességemet)

    8 (Bocsásd meg, ó, Úr Isten!)

    9 (A te áldott Szentlelked,)

    10 (Reád bíztam magamat,)

    11 (Vigasztald meg szívemet,)

    12 (Csak tégedet dicsérlek,)

    13 (Mindörökké áldassál)

206

    1 (Én Istenem! Sok nagy bűnöm)

    2 (E világon)

    3 (Hozzád térek,)

    4 (Ha terhelnem,)

    5 (Ha kereszted)

    6 (Nyújtsd kegyelmed)

    7 (Mint kis madár,)

    8 (Így a bűnök,)

    9 (Sebeidben)

    10 (Te énnékem)

    11 (Áldott Isten)

207

    1 (Seregeknek hatalmas nagy királya,)

    2 (Ím, előtted megaláztam magamat,)

    3 (Ne vess el hát az én sok bűneimért,)

    4 (Kihez hajtsam búba merült fejemet?)

    5 (Az én lelkem reszket előtted állván,)

    6 (Gyakran szívből folyamodom elődbe,)

    7 (Örök Isten, felette irgalmas vagy,)

    8 (Engem bűnöst hiszen földből formáltál,)

    9 (Reám vigyázz a szép felvont egekből,)

    10 (Gyarló szívem magasztalja nevedet,)

208

    1 (Uram, bűneink soksága,)

    2 (De tudjuk, hogy ki megvallja)

    3 (Azért hát mi is járulunk)

    4 (Szánj meg, Uram, ily ügyünkben)

    5 (Szólj hozzánk, Uram, csendesen)

    6 (Uram, végy minket kedvedbe,)

209

    1 (Tökéletes volt minden tekintetben,)

    2 (Tenmagad képét adtad ő reája,)

    3 (Első szüleink de félre térének,)

    4 (Tagjaink mind, és bennünk minden részek)

    5 (Fertőbe estünk, Uram végy ki onnan,)

210

    1 (Ó, áldandó Szentháromság!)

    2 (Ím, körülvett már az ínség,)

    3 (Ölelgess szent szerelmeddel,)

    4 (Ó, egyetlenegy segítőm,)

    5 (Gyógyítsd lelkem betegségét)

    6 (Ó, Isten Báránya, kedvezz,)

    7 (Ó, vigasztaló Szentlélek,)

    8 (Bátoríts a halál ellen,)

    9 (Ó, Úr Jézus, légy Jézusom:)

211

    1 (Meghagytad nékünk, Úr Isten,)

    2 (A mi felebarátinkat)

    3 (De jaj, mily gyarló életem,)

    4 (Szent igédet nem követem,)

    5 (Méltán ezért haragodat,)

    6 (Mert én csak őbenne bizom,)

212

    1 (Én nem perlek,)

    2 (Enyhén bántál,)

    3 (Megvettetést,)

    4 (Sokszor hallom:)

    5 (E kettő közt)

    6 (De midőn én)

213

    1 (Mindenható Úr Isten,)

    2 (Mert mi igen vétkeztünk)

    3 (Életünknek rendiben)

    4 (Gonosz szóval, szándékkal,)

    5 (Szitkos, átkos voltunkkal,)

    6 (Isteni káromlással)

    7 (Istennek szent igéjét)

    8 (Az isteni és atya-)

    9 (Bujaság és torkosság,)

    10 (Mint tengernek fövénye)

    11 (Azért mi is magunkat)

    12 (Ne nézd mi bűneinket)

    13 (És el ne feledkezzél)

    14 (Azért néked könyörgünk,)

    15 (De minékünk megbocsáss)

    16 (Hisszük, hogy meghallgattál)

214

    1 (Sok nyavalyánkban Atyánkhoz kiáltunk,)

    2 (Tégedet azért alázatos szivvel)

    3 (Itt evilágon miglen mi nyomorgunk,)

    4 (Pokol ajtaja bünért reánk nyíla,)

    5 (Ha bűneinket számlálod, Úr Isten,)

    6 (Azért könyörgünk: ne nézd bűneinket,)

    7 (Ne tégy mi vélünk a mi bűnünk szerint,)

    8 (Végy el mi rólunk ennyi sok ínséget,)

    9 (Sok háborgásink lecsendesedjenek,)

    10 (Dícséret légyen az Atyának mennyben,)

215

    1 (Eltévedtem, mint juh,)

    2 (Én is juhod vagyok,)

    3 (Ím, előtted állok,)

    4 (Bár a hit szívemben,)

    5 (Míg porsátoromban,)

    6 (Szállj le, Uram, hozzám,)

216

    1 (Végtelen irgalmú Isten, hozzád kiáltok.)

    2 (Igazságod szerint ha cselekedel vélünk,)

    3 (Fölötte bőséges nálad a kegyelmesség)

    4 (Az Urat óhajtom, várja lelkem az Urat)

    5 (Lelkem az Úr Istent buzgósággal óhajtja.)

    6 (Valakik az Úrnak választott szenti vagytok,)

    7 (Izráelt megváltja, és a keresztyénséget,)

217

    1 (Bűnösök, hozzád kiáltunk:)

    2 (Nagy a te irgalmasságod,)

    3 (Bízzunk azért az Istenben,)

    4 (Erősek legyünk hitünkben,)

    5 (Ha minékünk sok bűnünk van,)

218

    1 (Életünknek rendiben körülvesz a halál;)

    2 (Pokol dühe támad ránk halálnak képében,)

    3 (Pokol rettentésébe kerget minket bűnünk;)

219

    1 (Atya Úr Isten, könyörülj rajtam te nagy jóvoltodért,)

    2 (Imé, Úr Isten, mind talpig vagyok a bűnben előtted,)

    3 (Anyám mikoron az ő méhében engemet fogada,)

    4 (Nincs hová lennem, nincs hová fognom elveszett fejemet,)

    5 (Ím te elődbe támasztom, Uram, az én bűneimet:)

    6 (Mely igen tiszta lennék, Úr Isten, ha megmosogatnál,)

    7 (Hallgasd meg azért fohászkodását a te híveid­nek,)

220

    1 (Bocsásd meg, Úr Isten, ifjúságomnak vétkét,)

    2 (Az én búsult lelkem én nyavalyás testemben)

    3 (Akarna gyakorta hozzád ismét megtérni,)

    4 (Semmije sincs pedig, mivel elődbe menjen,)

    5 (Bátorítsad, Uram, azért biztató szóddal!)

    6 (Térj azért, én lelkem, kegyelmes Istenedhez,)

    7 (Higgyünk mindörökké egyedül csak őbenne,)

221

    1 (Légy irgalmas, Úr Isten, minékünk,)

    2 (Vedd el rólunk méltó haragvásod,)

    3 (Csak bűn a mi gyarló természetünk,)

    4 (Voltaképen ellened vétkeztünk,)

    5 (Derékképen tisztitsál meg minket,)

    6 (Siess belénk új szíveket adni,)

222

    1 (Ó mennyeknek fényessége,)

    2 (Te előtted vallást teszünk,)

    3 (Mert ímé már a mi bűnünk)

    4 (Nincs szívünkben reménységünk,)

    5 (Már könyörülj meg mirajtunk,)

    6 (Vessed reánk szemeidet,)

    7 (Dicsőítünk, szent Atyánkat,)

223

    1 (Istenem, én nagy bűnös ember,)

    2 (Szívem szerint ím elkesergem)

    3 (Hallgasd meg én fohászkodásim)

    4 (Ne büntess úgy, mint érdemlettem)

    5 (Csak egy szót mondj, hogy újjá légyek,)

    6 (Nincs kétségem, megvigasztaltál,)

224

    1 (Kegyelmezz meg nékünk, nagy Úr Isten,)

    2 (A te néped tenger vétkét vedd el,)

    3 (Idvezitő Isten, kérünk téged:)

    4 (Vajjon egyéb náladnál ki volna,)

    5 (Mutasd ki már irgalmasságodat,)

    6 (Hallgathassuk a te szent igédet,)

    7 (Közel vagyon hívekhez az Isten,)

    8 (Higyjünk azért a Jézus Krisztusban,)

225

    1 (Nagy hálát adjunk az Atya Istennek,)

    2 (Hála tenéked, mennybéli nagy Isten,)

    3 (A romlás után nem hagyál bűnünkben,)

    4 (Felséges Isten, tenéked könyörgünk,)

    5 (Adjad, hogy lássuk a világosságot,)

    6 (És ne ismerjünk többet a Krisztusnál,)

    7 (Adj igaz hitet a te szent Fiadban,)

    8 (Dicsőség néked mennyben, Örök Isten,)

226

    1 (Krisztusom, kívüled nincs kihez járulnom,)

    2 (Gyújtsd meg szövétnekét áldott szent igédnek)

    3 (Várlak, Uram, azért reménykedő szívvel,)

    4 (Dicsértessél Atya Isten, magasságban,)

227

    1 (A mi szívünk csak tehozzád, Jézus,)

    2 (Csudálkozván nézi elménk)

    3 (Szegény bűnös embereknek)

    4 (Reád bízzuk mi magunkat)

    5 (Erősítsd bennünk hitünket,)

    6 (Nincsen nékünk itt e földön)

    7 (Hozzád hajtjuk csak fejünket,)

    8 (Zörgetőknek megnyittatik Kegyelemnek ajtaja;)

228

    1 (Jehova, csak néked éneklek, ki volna más tehozzád fogható?)

    2 (Ó vonj, Atyám, Fiadhoz engem,)

    3 (Ha semmi mást nem kérek tőled,)

    4 (Jó tudnom azt, hogy közbenjáróm)

229

    1 (Hű pásztorunk, vezesd a te árva nyájadat,)

    2 (Mert boldog az az ember, ki dicsér tégedet,)

    3 (Szentlelkedet töltsd ránk ki mint hajnal harmatát,)

230

    1 (Áll a Krisztus szent keresztje)

    2 (Bánt a sok gond, űz a bánat,)

    3 (Boldogságnak napja süt rám;)

    4 (Áldássá lesz ott az átok,)

    5 (Áll a Krisztus szent keresztje)

231

    1 (Uram, a te igéd nekem)

    2 (Bízom hozzád erős hittel,)

    3 (E nagy jót neked köszönöm,)

    4 (Igazgass, Uram, engemet,)

232

    1 (Hiszek a mennybéli egy Istenben,)

    2 (És az ő egyszülött szent Fiában,)

    3 (Szenvede Pilátusnak alatta,)

    4 (Felméne mennybe, üle jobbjára)

    5 (Hiszek a szentelő Szentlélekben)

    6 (Hiszem a testnek feltámadását)

233

    1 (Úr Isten, te tarts meg minket,)

    2 (Kik a Krisztust háborgatni)

    3 (Krisztus, ki vagy urak Ura)

    4 (Tartsd meg minden híveidet,)

    5 (Ó, áldott Szentlélek Isten,)

    6 (Nevelj minket igaz hitben,)

234

    1 (Jer, kérjük Isten áldott Szentlelkét)

    2 (Jer, Világosság, ragyogj fel nekünk,)

    3 (Ó, Szeretet, áraszd ránk meleged,)

    4 (Ínségeinkben fő Vigasztalónk,)

235

    1 (Hallgass meg minket, nagy Úr Isten,)

    2 (Mert csak te vagy a világosság,)

    3 (Távoztass tőlünk hamisságot,)

    4 (Adj Szentlelket a tanítóknak,)

    5 (Hála néked, mennybéli Isten,)

236

    1 (Mindenek meghallják és jól megtanulják,)

    2 (Ha nem az Úr Isten építi a házat,)

    3 (Csak hiába lészen reggel felkeléstek)

    4 (Ekképpen történik mindnyájan tinektek,)

    5 (Nagy könnyen az Isten mindent ád azoknak,)

    6 (Mint a sebes nyilak az erős kezében,)

    7 (Boldog, aki lelkét hittel erősíti,)

237

    1 (Reménységemben hívlak, Uram Isten!)

    2 (Csudámra vagyon szépsége házadnak,)

    3 (Élesztő nékem nagy-drága beszéded,)

    4 (Velem viselem ott is ízit annak,)

    5 (Sőt mind egész jövendő életemben)

    6 (Azért ajakim csak téged dicsérnek,)

    7 (Mint drágalátos illatú kenettel)

    8 (Te vagy, ki nékem váltságot ígérhetsz,)

    9 (Te ígéretedhez mert támaszkodom,)

238

    1 (Teremtő Istenünk, Édes Atyánk nékünk!)

    2 (Szívem benned bízik,)

    3 (Tudom, hogy kegyelmed)

    4 (Jelen van az idő,)

    5 (Megváltó Istenünk,)

    6 (Azért, ó, Jézusom,)

    7 (Nálad lehetetlen,)

    8 (Szent Lélek Istenünk,)

    9 (Keresztemben tűrést,)

    10 (Légy erős gyámolom,)

239

    1 (Úr Jézus, hozzád kiáltok,)

    2 (Ezt is kérem, én Istenem,)

    3 (Adjad, hogy teljes szívemből)

    4 (Gyönyörűség, vagy félelem)

    5 (Nagy harcban, ellenkezésben)

240

    1 (Ó, én két szemeim, ti az Úrra nézzetek,)

    2 (Megragadlak, Uram, az én igaz hitemmel,)

    3 (Felindítlak téged nagy nyomorúságimmal,)

    4 (Ó, mennybéli Isten, te vagy én reménységem,)

    5 (Tanítsál meg engem a te igaz utadra,)

    6 (Ha tebenned, Uram, nem reménylettem volna,)

    7 (Azért, ó, én lelkem, serkentsd fel te magadat:)

241

    1 (Szent vagy örökké, Atya Úr Isten,)

    2 (Szent a mi Urunk, Úr Jézus Krisztus,)

    3 (Szent a Szentlélek, Ki az Atyával)

    4 (Szentség, dicsőség,)

242

    1 (Téged, Úr Isten, mi keresztyének)

    2 (Néked a tiszta, ártatlan és szent)

    3 (Szent, szent, szent Isten, te seregednek)

    4 (Téged a földön a keresztyének)

    5 (És imádandó te szent Fiadat,)

    6 (Oltalmazzad meg veszedelemtől)

    7 (Dicsérünk téged, mennyei Atyánk,)

243

    1 (Téged, ó Isten, dícsérünk,)

    2 (Királyi széked kerítik)

    3 (És ezt kiáltják szüntelen:)

    4 (Téged dicsér, Atya Isten,)

    5 (Istennek egyszülött Fia,)

    6 (Ó, Szentlélek, egy Istenség)

    7 (Ó győzedelmes királya,)

    8 (Hitünket, reménységünket)

    9 (E végre még ez életben)

244

    1 (Áldott légy, örök Úr Isten,)

    2 (Áldott légy, szentséges Atyánk,)

    3 (Tőled azért el nem vetél,)

    4 (Könyörülj mi rajtunk, kérünk,)

    5 (Áldott légy, Úr Jézus Krisztus,)

    6 (Tekints meg, édes Mesterünk,)

    7 (Mert mi csak te tőled függünk,)

    8 (Adj igaz fejedelmeket)

    9 (Áldott légy, Szentlélek Isten,)

    10 (Áldott légy, árváknak atyja,)

    11 (Bátoríts minket hitünkben,)

    12 (De mehessünk az életre,)

245

    1 (Dícséret a Szentháromságnak,)

    2 (Dicséret légyen az Atyának,)

    3 (Dicséret légyen a Fiúnak,)

    4 (Dicséret légyen Szentléleknek,)

    5 (Dicséret, áldás és dicsőség,)

246

    1 (Adj Úr Isten, nékünk Szentlelket,)

    2 (Te vagy, Atyánk, örök Úr Isten,)

    3 (Te vagy, Krisztus, mi Idvezitőnk,)

    4 (Ó Szentlélek, kérünk tégedet:)

247

    1 (Imádandó Isten, e széles föld néked)

    2 (Kezdete sohasem volt a te idődnek,)

    3 (Láthatatlan lélek, te betöltesz mindent,)

    4 (Csudákkal teljes a természet temploma,)

    5 (Szenteknek szentje vagy, ó Isten s nincs hiba)

    6 (Boldog nép az, amely imád ily felséget,)

248

    1 (A csillagos égnek seregei ott fent)

    2 (Hát én, kibe lelket a jó Teremtő tett,)

    3 (Nyelvem rebeg, de te, ki szívem vizsgálod,)

    4 (Ki ruházott fényt a sok ezer napokra,)

    5 (Te tartod a zsengés tavasznak kezeit,)

    6 (Uram, ezer nyelvek kellenének számba,)

    7 (Felelj, kételkedő: ki mennydörög ott fent?)

    8 (Uram, munkáidról lészen dicséretem,)

    9 (Ó, ha kivetkezvén e testből idővel,)

249

    1 (Nagy az Úr, ki fényes házát építette,)

    2 (Dicsérjétek őtet, a mennyei boltok)

    3 (Énekeljen neki az egész természet,)

    4 (Magasztald fel őtet, hogy használj magadnak,)

    5 (Egyszer se fogjon úgy a nap futásához,)

    6 (Ha esők omlanak a földre záporral,)

    7 (Ha elboritással az árvíz fenyeget,)

    8 (Ez a kegyes lsten nem vet engem is el,)

    9 (Uram, amit adtál, tartsd meg azt számomra,)

250

    1 (Atya Úr lsten, rólad vallást tészek,)

    2 (Világosság lőn parancsolatodra,)

    3 (A napot, holdat és a csillagokat)

    4 (Imádlak téged, aki teremtettél,)

251

    1 (Meghódol lelkem tenéked, nagy Felség,)

    2 (Imád a nagy ég ő teljességével,)

    3 (Imád a földnek kiterjedt nagysága,)

    4 (Imád téged a napnak fényessége,)

    5 (Imád a tenger s a vizek folyása,)

    6 (Imádlak én is téged, Teremtőmet,)

    7 (Imádlak téged, Urát kezdetemnek,)

    8 (Imádlak téged, egyedül Uramat,)

252

    1 (Mennyei seregek. boldog, tiszta lelkek.)

    2 (Angyalok, az Úrnak követi kik vagytok,)

    3 (Fényes nap világa, ez világ fáklyája;)

    4 (Mert csak ő egyedül minden teremtője,)

    5 (Azért hát, ti hivek, Úrnak szent serege,)

253

    1 (Isten kezét mutatja)

    2 (Ha elmémmel felhágok)

    3 (Ki gyújtá meg ezeket)

    4 (Te vagy az, Mindenható,)

    5 (Én hát mély tisztelettel,)

254

    1 (Mindenkoron áldom az én Uramat,)

    2 (Igen vigad és örvendez én lelkem,)

    3 (És mikoron Istenhez kiáltottam,)

    4 (Lám, Istennek angyala mind tábort jár,)

    5 (Segítségül azért Istent hívjátok,)

    6 (Valamíglen élsz ez árnyék világban,)

    7 (Sok jók közt a békességet szeressed,)

    8 (A felséges Isten szemei vannak)

    9 (Igen közel az Úr Isten azoknak,)

255

    1 (Mely igen jó az Úr Istent dicsérni,)

    2 (Igen reggel irgalmadat hirdetni,)

    3 (Csudaképpen én vigasztalást vészek,)

    4 (Az esztelen ember ezt nem esméri,)

    5 (E világon gonoszok gyökereznek,)

    6 (Lám, ezeket, Uram, felséges Isten,)

    7 (Rólad, Uram, akik megemlékeznek,)

    8 (Vallást tesznek)

256

    1 (Irgalmazz, Úr Isten, immáron énnékem!)

    2 (Szárnyad alá vetem az én reménységim,)

    3 (Tehozzád kiáltok, hatalmas Úr Isten,)

    4 (Velem, én szent Atyám, nagy-sok jókat tettél,)

    5 (Azért téged, Uram, én felmagasztallak,)

    6 (Kész már az én szívem néked énekelni,)

    7 (Kelj fel azért mostan, én nagy dicsőségem,)

    8 (Én felmagasztalom irgalmasságodat,)

257

    1 (Ne hagyj elesnem, felséges Isten, keserűségemben!)

    2 (Az írás rólad, Felséges Isten, bizonnyal azt mondja,)

    3 (Gyermekségemtől fogva, Úr Isten, mind ez ideiglen)

    4 (Nincsen szívemnek több bizodalma, Úr Isten, náladnál,)

    5 (Csak te egyedül voltál, Istenem, énnékem gyámolom,)

    6 (Mely nagy örömem és bizodalmam vagyon nékem ebben:)

    7 (Jelentsd meg hozzám, felséges Isten, kegyelmességedet)

    8 (Add meg, Úr Isten, te szent nevedért, amit tőled kérek,)

258

    1 (Fohászkodom hozzád, Uram, Istenem!)

    2 (Látod, Uram, igen megnyomorodtam.)

    3 (Reménységem míg el nem fogyatkozott,)

    4 (Azért téged hívlak csak segítségre,)

    5 (Irgalmasságodat mikor hallhatom,)

    6 (Jelentsd nékem a te akaratodat,)

259

    1 (Benned bíztam, Uram Isten, soha ne gyaláztassam;)

    2 (Nincs én nékem segítségem: Uram, te légy oltalmam;)

    3 (Erősségem ördög ellen, te vagy nagy reménységem,)

    4 (De sietnek ellenségim titkon tőrbe ejteni;)

    5 (Ím ajánlom kezeidbe én szomorú lelkemet:)

    6 (Csak hívságot követőknek rontója vagy, Úr Isten;)

    7 (Értem immár hozzám való kedves akaratodat;)

    8 (Isten, mily nagy dicsőséget tartasz szeretőidnek,)

    9 (Soha nékik már nem lészen szükségük, szegénységük,)

    10 (Vallást tészek, hálát adván néked, kegyes Istenem:)

260

    1 (Szent Dávid próféta éneklő könyvének huszonharmad részében,)

    2 (Tudom, hogy pásztorom s vezérem énnékem az én Uram Istenem,)

    3 (Az ő mezejének szép zsíros füvével szépen legeltet engem,)

    4 (Reggel, hogy kiviszen, én előttem mégyen igaz tudományával,)

    5 (Azzal én lelkemet ugyan megújítja és újonnan megáldja,)

    6 (Ily nagy reménységgel és bizodalommal azért te benned bízom,)

    7 (Megvígasztalt engem te pásztori vessződ és te pásztori botod,)

    8 (Ily nagy készülettel ellenségim előtt asztalt szerzesz énnékem,)

    9 (Halandó testemnek ő gyarlóságától megszabadítasz engem,)

    10 (A te jóvoltodból, kegyelmességedből mindezeket én várom,)

    11 (Lészek mindörökké az én Istenemnek és Uramnak házában,)

261

    1 (Kegyelmes Isten, kinek kezében)

    2 (Add meg énnékem én reménységem)

    3 (A szép harmatot miként hullatod)

    4 (Hogy mind holtomig szívem legyen víg,)

262

    1 (Forog a szerencse,)

    2 (E rossz, csalárd világ,)

    3 (Nyughatatlan sok gond)

    4 (Éljek-e? - nem tudom, Mert késik halálom)

    5 (Tűrnöm hát jobb lészen,)

    6 (Szenvedek békével,)

    7 (Megszán még Istenem,)

263

    1 (Mikoron Dávid nagy búsultában,)

    2 (Istenem, Uram, kérlek tégedet:)

    3 (Csak sírok-rívok nagy nyavalyámban,)

    4 (Hogyha énnékem szárnyam lett volna,)

    5 (Akarok inkább pusztában laknom,)

    9 (Egész e város rakva haraggal,)

    10 (Gyakorta köztünk gyűlések vannak;)

    15 (Én pedig, Uram, hozzád kiáltok,)

    18 (Te azért, lelkem, gondolatodat,)

    19 (Igaz vagy, Uram, ítéletedben:)

    20 (Az igazakat te mind megtartod,)

    21 (Ha egy kevéssé megkeseríted,)

    22 (Szent Dávid írta a Zsoltárkönyvben,)

264

    1 (Áldjad, én lelkem, a dicsőség erős királyát!)

    2 (Áldjad Őt, mert az Úr mindent oly szépen intézett!)

    3 (Áldjad Őt, mert csodaképpen megalkotott téged,)

    4 (Áldjad Őt, mert az Úr megáldja minden munkádat,)

    5 (Áldjad az Úr nevét, Őt áldja minden énbennem!)

265

    1 (Hagyjad az Úr Istenre)

    2 (Az Úrra bízzad dolgod:)

    3 (A Te irgalmasságod)

    4 (Utad van számtalan sok,)

    5 (Bízzál, bánatos lélek!)

    6 (Őbenne vesd halálig)

    7 (Ő megcselekszi végre)

266

    1 (Egek nagy Királya, Magasztalunk téged,)

    2 (Dicsérjed, világom, Alkotód hatalmát, Mindenek felett uralmát!)

    3 (Zengjen minden szívben Boldog hálaének A világ Teremtőjének!)

    4 (Halleluját zengve, Magasztalva áldjad Krisztus által jó Atyádat!)

267

    1 (Mire bánkódol, ó, te, én szívem,)

    2 (A nagy Úr Isten nem hágy tégedet,)

    3 (Én Uram és én Istenem te vagy:)

    4 (A gazdag bízik az ő kincsében,)

    5 (Nem kérek, Uram, én gazdagságot,)

    6 (Minden, ami e világon vagyon,)

    7 (Nagy hálát adok, Uram, teneked,)

268

    1 (Dicsérjük hálaadással)

    2 (Tud, mint tőle készült művet)

    3 (E világnak történeti)

    4 (Ha hát tőle kívánatos)

269

    1 (Istenre bízom magamat,)

    2 (Öröktől fogva ismerte,)

    3 (Tudja Isten kívánságod,)

    4 (A valóságos igaz jót)

    5 (E világnak dicsősége)

270

    1 (Légy csendes szívvel és békével)

    2 (Ő bír vígsággal, kegyelemmel,)

    3 (Mint légyen néked s másnak dolga,)

    4 (Ha egy sem volna e világon,)

    5 (Ő hallja lelked óhajtásit,)

    6 (Ki a mezei madaraknak)

    7 (A segítség ha kissé késik,)

    8 (Ne vedd szívedre, az ellenség)

    9 (Hogy is lehetne másként dolgunk?)

    10 (Van Isten népének szombatja,)

271

    1 (Mint Isten akarja, legyen,)

    2 (Az Úr vígságom s reményem,)

    3 (Azért bízvást e világból,)

    4 (Uram, még ez egyre kérlek,)

272

    1 (Mind jó, amit Isten tészen,)

    2 (Mind jó, amit Isten tészen,)

    3 (Mind jó, amit Isten tészen,)

    4 (Mind jó, amit Isten tészen,)

    5 (Mind jó, amit Isten tészen:)

    6 (Mind jó, amit Isten tészen,)

273

    1 (Az Úr Istent magasztalom,)

    2 (Számtalan kínokban valék,)

    3 (Elterjesztvén kezeimet,)

    4 (Magamban én dolgaimról,)

    5 (Nagy erősen, igaz hittel,)

    6 (Csuda irgalmasságodat,)

    7 (Kezeidnek karjaiban,)

    8 (Erős vitéz mint népeit,)

    9 (A híveknek számuk vagyon,)

    10 (Ne félj azért háborúdban,)

274

    1 (Ki Istenének átad mindent,)

    2 (A súlyos gondok mit használnak,)

    3 (Csak légy egy kissé áldott csendben:)

    4 (Zengj hát az Úrnak s járd az utat,)

275

    1 (Az Úr Isten az én reménységem,)

    2 (Benne élek, haláltól nem félek:)

    3 (Semmi engem tőle el nem választ,)

    4 (Azért egész életem fogytáig)

    5 (Oltalmazzad, Uram, egyházadat,)

    6 (Hogy e földön szent gyülekezeted)

276

    1 (Egyedüli reményem,)

    2 (Ha a nehéz időkben)

    3 (A földön ha elvesztem)

    4 (Földi jó és szerencse)

    5 (Uram, a nyomorultat, a gyöngét el ne hagyd,)

277

    1 (Gondviselő jó Atyám vagy,)

    2 (Mint az alélt bús virágra)

    3 (Rám-rám derül ismeretlen)

    4 (Gyenge vagyok, lankadoznak)

    5 (Ó, add, hogy ha majd bevégzem)

278

    1 (Dicsőült helyeken, menynyei paradicsomban,)

    2 (Lássátok, ti dicső angyali lelkek az égben,)

    3 (Nap, hold, csillagos ég!)

    4 (Tenger, föld, szigetek s a hegyek pompás szépsége,)

    5 (Fák, bokrok, csemeték, gyümölcsöket hozó kertek,)

    6 (E földön lakozó minden állat boldogsága,)

    7 (Bölcs Isten remeki!)

    8 (Dicséret, dicsőség, tisztesség és hálaadás,)

279

    1 (Vígak e föld lakosai,)

    2 (Ezért, ó jóltévő Atyánk,)

    3 (Tartsd meg, Uram, a munkásnak)

    4 (Ha a kenyeres kosárok)

280

    1 (Ismét egyik esztendeje,)

    2 (Boldog, ki csendes lélekkel,)

    3 (Boldog, kinek nem kell szánni)

    4 (De vajon melyik halandó)

    5 (Tökéletességnek Atyja,)

    6 (Minthogy azért te teheted,)

281

    1 (Lelkünk, testünk teremtője, kegyes gondviselője,)

    2 (Szent igédet hirdettetted,)

    3 (Uram, a te kegyelmednek)

    4 (Jézus szent áldozatjáért)

    5 (Urunk, újítsd meg szívünket,)

282

    1 (Nékünk születék mennyei király,)

    2 (Régen megírák ezt a próféták,)

    3 (Szűz Máriától gyermek születék,)

    4 (Nagy hatalmas lőn e kisded gyermek,)

    5 (Győzedelmet vőn a kárhozaton,)

    6 (Nincsen a bűnnek hatalma rajtunk,)

    7 (Adjunk nagy hálát az Úr Istennek)

    8 (Dicsőíttessék a Szentháromság,)

283

    1 (Az Úrnak jóvolta napjainkhoz napokat told,)

    2 (Jó Atyánk, az elmúlt esztendő minden szakasza)

    3 (Úr Isten, ki minket sok áldásiddal töltél be,)

    4 (Vigyázz híveidre s hab közt hánykódó hajódra,)

    5 (E gyülekezeten, mely e helyre telepedett,)

    6 (Adj vidám órákat, ha nekünk azt jónak látod,)

284

    1 (Áldjuk a nagy Isten jóságát,)

    2 (Mert megújítá esztendőnket,)

    3 (Ó, nagy Isten, hát mik vagyunk mi?)

    4 (Mivel fizessünk, Atyánk, néked,)

    5 (Nálad legkedvesebb ajándék)

    6 (Teremts új szívet hát mibennünk,)

    7 (Lelki s testi áldások Atyja,)

    8 (A Jézusért, közbenjárónkért,)

285

    1 (Örök Isten, kinek esztendők)

    2 (Ó, mely sokan elaluvának)

    3 (Uram, a te lelked ereje)

    4 (Adj minékünk megújult szívet)

    5 (Ez esztendőt testi jókkal is,)

    6 (Kegyelmed s áldásod újítsad)

    7 (Tekintsd meg a szűkölködőket,)

    8 (Végre midőn mind megavúlunk)

286

    1 (Jer, dicsérjük az Istennek Fiát,)

    2 (Jézus Krisztus, kegyelmes Megváltónk,)

    3 (Téged vallunk hatalmas Istennek,)

    4 (Felöltözél az emberi testbe,)

    5 (Szent véreddel minket te megváltál,)

    6 (A keresztfán érettünk meghaltál,)

    7 (Azért vallunk téged királyunknak)

    8 (Te vagy nékünk mi nagy igazságunk,)

    9 (Te vagy nékünk a mi reménységünk,)

    10 (Ó, Istennek drága kincstartója,)

    11 (Ó, Istennek kedves áldozatja,)

    12 (Édes Jézus, Elődbe járulunk,)

    13 (Adjad nékünk a te Szentlelkedet,)

    14 (Tekints reánk most a magas mennyből,)

    15 (Vigasztald meg a mi siralminkat,)

    16 (Édes Jézus, néked hálát adunk)

    17 (Dicsértessék az Atya Úr Isten,)

287

    1 (Járuljunk mi az Istennek szent Fiához,)

    2 (Ó irgalmas Megváltó Fiú Úr Isten,)

    3 (Sok szüKségink jóllehet vannak minékünk,)

    4 (Mi elménknek homályát távoztassad el,)

    5 (Öregbitsed, neveljed bennünk a hitet)

    6 (Szent nevedet engedjed, nyilván vallhassuk,)

    7 (Légyen néked dicséret és nagy tisztesség,)

288

    1 (E világnak fényessége,)

    2 (Kegyetlen halált meggyőzéd,)

    3 (Te általad megváltattunk,)

    4 (Alázatosan könyörgünk)

    5 (Add Szentlelked ajándékát.)

    6 (Te vagy mennyország kapuja,)

    7 (Dicsőség légyen Atyának,)

289

    1 (Zengj nyelvem ékesen,)

    2 (Jézus, én reményem,)

    3 (Ó Jézus, élő kút,)

    4 (Jézus, kegyes király,)

    5 (Kedves szereteted,)

    6 (Dicsérd hát minden nép)

    7 (Uram, hadd érezzem)

    8 (Csak téged kívánlak)

    9 (Tégedet dicsérlek,)

    10 (Tiéd, Uram, az ég)

    11 (Dicsérje és áldja)

290

    1 (Ó mi kegyelmes Krisztusunk,)

    2 (Mi szívünket, kegyes Isten,)

    3 (Te isteni jóvoltodat,)

    4 (Csak egyedül e világnak)

    5 (Azért ily nagy szerelmedért,)

    6 (Ó mi irgalmas Királyunk,)

    7 (Kérünk, ily nehéz ügyünkbe')

    8 (Keresztyéni egyességben,)

    9 (Bírjad lelki országodat,)

    10 (Adj állandó egyességet,)

    11 (Dícsértessél áldott Isten,)

291

    1 (Ú mi kegyelmes Krisztusunk,)

    2 (Mi szívünket, kegyes Isten,)

    3 (Te isteni jóvoltodat,)

    4 (Csak egyedül evilágnak)

    5 (Azért ily nagy szerelmedért,)

    6 (Ú mi irgalmas Királyunk,)

    7 (Kérünk, ily nehéz ügyünkbe')

    8 (Keresztyéni egyességben,)

    9 (Bírjad lelki országodat,)

    10 (Adj állandó egyességet,)

    11 (Dícsértessél áldott Isten,)

292

    1 (Ó dicsőségnek felkent fejedelme,)

    2 (Te vagy az Úrnak egy Főprófétája,)

    3 (Te vagy az Úrnak megszentelt Főpapja,)

    4 (Te vagy az Úrnak felkent nagy Királya,)

    5 (E nagy királynak nálam is zálogja,)

    6 (Mivel hivattam lelki vitézségre,)

    7 (Te pedig, hiveidnek szemefénye,)

293

    1 (Jézus, ó, mi Idvezítőnk,)

    2 (Rólunk elvetted haragját)

    3 (Az ördögnek tömlöcéből,)

    4 (Te bűn nélkül születtetvén)

    5 (Bűnön, poklon és halálon)

    6 (Kérünk téged azért mostan:)

294

    1 (Jézus, vigasságom!)

    2 (Jézus, menedékem!)

    3 (Jézus, üdvösségem!)

295

    1 (Jézusom, ki árva lelkem)

    2 (Jézus, benned bízva bízom,)

296

    1 (Szép tündöklő hajnal csillag,)

    2 (Ó, gyöngyös, drága korona,)

    3 (Öntsd mélyen az én szívembe,)

    4 (Mennyből nagy öröm fénylik rám,)

    5 (Teremtő Atyám, Úr Isten,)

    6 (Szóljon tehát az orgona,)

    7 (Ily kedvvel vigad én szívem,)

297

    1 (Ó seregeknek Hatalmas királya,)

    2 (Szent indulattal Minden hívő lélek)

    3 (Uram, mert te vagy)

    4 (Az Úr Istennek)

    5 (Te vagy részese)

    6 (Te általad lett)

    7 (Te vagy az Ura)

    8 (Kiket megváltál)

    9 (Azért már élünk)

298

    1 (Jer, Krisztus népe, nagy vígan)

    2 (A Sátán tett rám rabigát)

    3 (Nem használt, sőt káromra lett,)

    4 (Ám az örök szent irgalom)

    5 (Így szólott Egyszülöttjéhez:)

    6 (S ím, az Atyának engedett)

    7 (Szólt hozzám: tarts ki már velem,)

    8 (És bár kioltja életem,)

    9 (Én az Atyához felmegyek,)

    10 (Mit tettem és hirdettem én,)

299

    1 (Jézus hív, bár zúg, morajlik)

    2 (Vedd a példát Andrástól, ki)

    3 (Jézus hív, hogy Őt imádjad,)

    4 (Ha nehéz az élet terhe,)

    5 (Uram, hozzám légy kegyelmes,)

300

    1 (Lelkem drága Jézusa,)

    2 (Nincs nekem más enyhelyem,)

    3 (Csak Te kellesz, én Uram,)

    4 (Kegyelem vagy, égi jó,)

301

    1 (Új világosság jelenék,)

    2 (Evangéliom erejét,)

    3 (Kit sok száz esztendeiglen)

    4 (Ezt a mi hitetlenségünk)

    5 (Igaz az Isten Igéje,)

    6 (Kérünk, Úr Isten, tégedet,)

    7 (Mert csak te vagy bizodalmunk,)

    8 (Dicsőség légyen Atyának)

302

    1 (Ó népeknek Megváltója.)

    2 (Atyától lőn kijövése,)

    3 (Ki Atyával vagy egyenlő,)

    4 (A te jászlad immár fénylik,)

    5 (Dicsőség légyen Atyának)

303

    1 (Jöjj, népek Megváltója,)

    2 (Nem emberi erőtől,)

    3 (Jöve ágyas házából,)

    4 (Szent Atyjától földre jött,)

    5 (Atya Isten szent Fia,)

    6 (Jászolod immár fénylik,)

    7 (Dicsőség néked, Urunk,)

304

    1 (Kapuk, emelkedjetek!)

    2 (Ímhol jő a Vőlegény,)

    3 (Már az ég harmatozzon,)

    4 (Az utat egyengessed,)

    5 (Az Illésnek lelkével)

    6 (Isten Báránya, jövel,)

    7 (Dávid gyökere s ága,)

    8 (Bennem az Úr temploma)

    9 (Tégy szívedre pecsétül,)

305

    1 (Álmélkodással csudáljuk)

    2 (Mert az emberi nemzetet)

    3 (Ó, Isten bölcsességének)

    4 (Mi azért vígan dicsérünk,)

306

    1 (Kegyes lelkek, az Urat dicsérjétek,)

    2 (Lelkünk sebe már nem gyógyulhatatlan,)

    3 (Ne vess meg, Jézusunk, tovább is kérünk,)

307

    1 (Dícséretet mond nyelve mindennek)

    2 (Megaláztad, hogy felmagasztaljon,)

    3 (Áldott légy, Atyánk, hogy könyörültél)

    4 (Tekints Fiadnak szent érdemére,)

308

    1 (Igaz Isten, ígéretedben)

    2 (Megmondottad volt még kezdetben)

    3 (Meglett ez, és a Szűz méhében)

    4 (Lelki örömmel megújulva)

    5 (Tarts meg bennünket az országban,)

309

    1 (Mennyei Ige, jelenél,)

    2 (Te vagy Atyánknak Igéje,)

    3 (Világosítsd meg elménket,)

    4 (Erősítsd bennünk hitünket,)

    5 (Hogy mikor eljössz ítélni,)

    6 (Akkor tőled bűneinkért)

    7 (Dicséret és nagy dicsőség,)

310

    1 (Küldé az Úr Isten)

    2 (Menj el Máriának)

    3 (Mondd ezt: ó, szent, kegyes,)

    4 (Szent szűz, méhedbe vedd)

    5 (Hallá s elfogadá)

    6 (Emberi nemzetnek)

    7 (Kinek erőssége)

    8 (De a Bűnbocsátó)

311

    1 (Szent Ézsaiás így ír)

    2 (Ennek gyökerén egy virágocska. - úgymond ­ nevekedik,)

    3 (Győzedelmesnek, nagy hatalmasnak, irgalmasnak vallja,)

    4 (Ez által lészen az Úr Istennel nékünk békességünk,)

    5 (Drága jószágot és örökséget szerez ő minékünk,)

    6 (Igazságával mind e világot megítélni fogja,)

    7 (Nagy békességet, lelki örömet hoz ő evilágra,)

    8 (Általa leszen, hogy a bárányok a farkassal laknak,)

    9 (Győzedelmének hatalmasságát valakik meglátják,)

    10 (Nagy bátorsággal szegény bűnösök akkor könyörögnek;)

    11 (Az ő zászlóját felemelteti Anyaszentegyházban,)

    12 (Ezt megcselekszi a seregeknek Ura és Istene,)

    13 (Nagy vígasságunk, örvendezésünk legyen e gyermekben;)

312

    1 (Várj, ember szíve, készen!)

    2 (Jól készítsétek útát!)

    3 (Az Úr elé ha tárod)

    4 (Ó, Jézusom, szegényed)

313

    1 (Dicsérd Istent, keresztyénség,)

    2 (Leszállván Atyja kebléből,)

    3 (Letette minden hatalmát,)

    4 (Anyjának ölében nyugszik,)

    5 (Ki az utolsó időben)

    6 (Csuda változással testet)

    7 (Én úr, ő pedig lett szolga,)

    8 (Ma Paradicsom kapuját)

314

    1 (Jézus, születél idvességünkre,)

    2 (Első szüleink vétkei miatt)

    3 (Nem volt senki sem, ki megmentene,)

    4 (Értünk felvevél a Szűztől testet,)

    5 (Siess már hozzánk, megváltó Urunk!)

    6 (Légyen tisztesség te Felségednek)

315

    1 (Krisztus Urunknak áldott születésén,)

    2 (A magasságban dicsőség Istennek,)

    3 (A nemes Betlehemnek városába')

    4 (Eljött már, akit a szent atyák vártak,)

    5 (Ez az Úr Jézus, igaz Messiásunk,)

    6 (Hála legyen mennybéli szent Atyánknak,)

    7 (Ó, örök Isten, dicső Szentháromság,)

316

    1 (Az Istennek szent angyala)

    2 (Mennyből jövök most hozzátok,)

    3 (E mai nap egy kis gyermek)

    4 (Már lehozta az életet,)

    5 (Ez lesz néktek a jegy róla:)

    6 (Ez Úr Krisztus mi Istenünk,)

    7 (Nyílj meg, szívem, lásd meg jobban,)

    8 (Jertek hát, mi is örvendjünk,)

    9 (Mindeneknek teremtője,)

    10 (Nincs-é senki e világon,)

    11 (Néked bársonyod s tafotád,)

    12 (Ó, én szerelmes Jézusom,)

    13 (Ó, kedves vendég, nálam szállj,)

    14 (Én lelkemnek rejtekébe,)

    15 (A mennyei magas égben)

317

    1 (Jer, dícsérjük e szent napon a mi Urunkat.)

    2 (Vigasságnak és örömnek ez a nagy napja,)

    3 (Atya Isten Ő szent Fiát nem azért küldé,)

    4 (Bizonyságul e világra azért születék,)

    5 (Azért higyjen minden ember Jézus Krisztusban,)

    6 (Ó te áldott Idvezitő, Úr Jézus Krisztus,)

    7 (Adjad nékünk ajándékul te Szentlelkedet,)

    8 (Dicsértessék Szentháromság e mai napon,)

318

    1 (Jer, mindnyájan örüljünk,)

    2 (Kit az Atya Úr Isten,)

    3 (Elhagyá gazdagságát,)

    4 (Ő életnek adója,)

    5 (Azért jöve, hogy éljünk,)

    6 (Nagy szeretet mindenhez,)

    7 (Akik benne nem bíznak,)

    8 (Mi azért e felségben,)

319

    1 (Kezdetben volt az Ige,)

    2 (Leszálla mennyországból,)

    3 (E világra adaték,)

    4 (Mint Ádámban kesergünk:)

    5 (Mert Ádámban meghaltunk,)

    6 (Örvendjünk és vígadjunk,)

320

    1 (Ez nap nékünk dicséretes nap,)

    2 (Ez Gyermek volt a megígért mag)

    3 (Megtöreték e Gyermek miatt)

    4 (Nincsen immár semmi félelmünk)

    5 (Megtöretnek a pogány népek,)

    6 (Hálát adjunk az Úr Istennek,)

321

    1 (Hogy eljött az időknek teljessége,)

    2 (Uraknak Ura értem lett szolgává,)

    3 (Ezáltal a kegyelmi frigy felépült,)

    4 (Ó, Isten, hozzám kötéd így magadat,)

    5 (Már megítélted szegény lelkem perét,)

    6 (E kedves vendéget már mint fogadjam?)

    7 (Kereslek, Uram, engem te is keress;)

322

    1 (E világot, bár ez bűnt tett,)

    2 (Ím, az Atya kebeléből)

    3 (Úr Jézus, lelkemtől kérdem:)

    4 (Isten, ha a te kebeled)

    5 (Jézus, felépítetted már)

323

    1 (Dicsőség a magas mennyekben Istennek és ide alatt,)

    2 (Dicsőség, dicsőség az égben Istennek, ki úgy szerette)

    3 (Ó, emberi testbe öltözött Jézusunk, lásd, mint gerjedez)

    4 (Jövel, fogadd el te magadnak)

    5 (Hozd el mihozzánk te magaddal)

    6 (Szülj újjá, értünk ma született)

324

    1 (Örvendjetek, keresztyének,)

    2 (A Megtartó ma született,)

    3 (Ó, imádandó titkai)

    4 (Ennek örülnek az egek,)

    5 (Áldom én is szent nevedet,)

325

    1 (Szívünk vígsággal ma bétölt,)

    2 (Megszáná az Úr estünket,)

    3 (Próféta, kinek nincs mása,)

    4 (Emberré lőn Isten Fia,)

    5 (Légyek benned, te énbennem,)

    6 (Szelídség volt minden dolga,)

    7 (Jézus, engedj hozzád mennem,)

326

    1 (Dicsőség mennyben az Istennek!)

    2 (Békesség földön az embernek!)

    3 (Dicsérjük a szent angyalokkal,)

    4 (Ó, Jézus! ne vess meg bennünket,)

    5 (Dicsőség az örök Atyának)

327

    1 (Ó, jöjjetek, hívek, ma lelki nagy örömmel,)

    2 (Az életnek szent Ura, dicsőség Királya)

    3 (Ti angyali lelkek, ma zengjetek az Úrnak)

    4 (Úr Jézus, ki ez napon érettünk születtél,)

328

    1 (Jöjjetek Krisztust dicsérni,)

    2 (Bűn, pokol már búban éljen,)

    3 (Küldte Őt az Úr kegyelme)

    4 (Irgalommal szánva minket,)

    5 (Áldott óra, boldog óra,)

    6 (Jászol-ölben drága Gyermek,)

329

    1 (Itt állok jászolod felett, ó, Jézusom, szerelmem,)

    2 (Nem éltem még e föld színén: te értem megszülettél;)

    3 (Halálban, éjben vártam én: fölkelt a nap rám véled.)

    4 (Csak nézlek boldog szívvel, és nem győzlek nézni téged,)

    5 (Megváltóm, egy kérésemet nem vetheted meg nékem:)

330

    1 (Örvendezzen már e világ,)

    2 (Zakariás szent próféta)

    3 (Ne félj, mert íme örömed:)

    4 (Véle vagyon istensége,)

    5 (Elől s utól nagy serege)

    6 (Némelyek ruházatjokkal,)

    7 (Mi is azért királyunknak,)

    8 (Dicsőség Atyánknak mennyben,)

331

    1 (A nagy király jön: Hozsánna! Hozsánna!)

    2 (Ó, szentegyház, hívek boldog országa!)

    3 (Jézus király és magát annak vallja,)

    4 (Ó, édes Jézus, Atyádnak szent Fia!)

    5 (Hogy csak a Jézus és az ő szent Atyja)

332

    1 (Jézusom, imádjuk szent nevedet,)

    2 (A mindennel biró szegénnyé lett;)

    3 (Ím kiadá Isten édes Fiát,)

    4 (Aki fog ítélni mindeneket,)

    5 (Bújj el és rejtsd el tekintetedet,)

    6 (Ó, isteni végtelen szeretet)

    7 (Ez tészi végtelen érdeművé,)

    8 (Nyerj nékünk is, Jézus, érdemeddel,)

333

    1 (Buzdítsd fel Uram, lelkemet,)

    2 (Te, kit az égből lehallott)

    3 (Mégis, mint egy nyilvánlévő)

    4 (Sőt kiment a szentencia,)

    5 (Itt tested dárdával szúrva,)

    6 (Már ezt a nap sem állhatja,)

    7 (Uram, e szent vért tekintsd meg.)

334

    1 (Ó, Isten, ki a törődött)

    2 (Mint sír a kertben magában,)

    3 (De új erőt vesz magának,)

    4 (A bíró bár elismeri,)

    5 (Függ már a fán kiterjesztett)

    6 (Ó, kínok közt elenyészett)

    7 (Elhal énbennem is a szív)

    8 (Bízom más részről, mert a hit,)

335

    1 (Ó, ártatlanság báránya,)

    2 (Hogy érdemlettük ezt tőled,)

    3 (Bár tiszta ártatlanság vagy,)

    4 (Mivel hogy Isten fiának,)

    5 (Áldott légy ezért, Jézusunk,)

336

    1 (Dicsérd lelkem Istenedet,)

    2 (Keresztfán bűnödért hala,)

    3 (Mert az Isten őtet tevé,)

    4 (Nem vala néki formája,)

    5 (Emberek között nem kedves,)

    6 (Oly lett, mint ki előtt magát,)

    7 (Azt állították jóllehet,)

    8 (Midőn megostoroztatott,)

    9 (Mi, mint juhok, elszéledtünk,)

    10 (Noha ő nem cselekedett)

    11 (Mint a bárány, olyanná lett,)

    12 (Érettünk káromoltatott,)

    13 (És verejtékezett vérrel,)

    14 (Én Istenem, én Istenem!)

    15 (A mennyei magas égben)

337

    1 (Paradicsomnak te szép élő fája,)

    2 (Értünk egyedül szörnyű kínt szenvedtél,)

    3 (Csudánkra vannak a te szép gyümölcsid,)

    4 (Első szódban így könyörgél Istennek:)

    5 (Lőn második szód a szegény tolvajhoz,)

    6 (Keserves szívű szentséges anyádnak,)

    7 (ÍMHOL AZ ANYÁD, kedves tanítványom,)

    8 (Ártatlan Bárány, keserűségedben,)

    9 (Jövendölések mind beteljesedvén,)

    10 (Mikoron, Uram, a mérget elvévéd,)

    11 (Reád érkezvén a szomorú halál,)

    12 (Édes Jézusunk, szenteld meg lelkünket,)

    13 (Adjad, hogy mi is értük könyörögjünk,)

    14 (A pályafutást mi is elvégezvén,)

    15 (Hála légyen a mennybéli Istennek,)

338

    1 (Lelki próbáimban, Jézus, légy velem,)

    2 (Ha e világ bája engem hívogat,)

    3 (Tisztogass bár bajjal olykor engemet:)

    4 (Ha halálra válik testem egykoron:)

339

    1 (Jézus, Istennek Báránya,)

    2 (Hegyek, halmok süllyedeznek,)

    3 (Íme, a templom kárpitja)

    4 (Mindezekből, ó, mit értsünk?)

    5 (Fiát a szeretet Atyja)

    6 (Köztünk van a Szentek Szentje:)

    7 (Jézus, ki értünk szenvedtél,)

340

    1 (Te drága Jézus, mi történt tevéled,)

    2 (Megostoroznak, tövissel csúfolnak,)

    3 (Mondd, ennyi kínnak mi az eredetje?)

    4 (S mily büntetés, mit a világ Reád mért?)

    5 (Meghal a jó, ki hűség volt s alázat,)

    6 (Ó, mérhetetlen szeretet, csodás hit,)

    7 (Ó, nagy Királyom, minden kor Királya,)

    8 (Ha trónusodnál, Jézusom, Vezérem,)

341

    1 (Ó, Krisztusfő, te zúzott,)

    2 (Ékességed, te drága,)

    3 (Mind, ami kín, ütés ért,)

    4 (Itt állok — ó, ne vess meg —)

    5 (Ó, légy érette áldott,)

    6 (Mellőlem el ne távozz,)

    7 (Légy pajzsom és reményem,)

342

    1 (Jézus, világ megváltója,)

    2 (Szent kereszteden kereslek,)

    3 (E keresztről, én Reményem,)

    4 (Ne gerjedezz vétkem ellen,)

    5 (Engem ily nagy szerelmedből,)

    6 (Ajánlom magamat néked:)

    7 (Ez keserves halálodért,)

    8 (Nyílj fel, édes szív rózsája,)

    9 (Engem, bűnöst, kérlek, ne hagyj,)

343

    1 (Ó, Krisztus, láttam szenvedésed,)

    2 (A természet velünk zokogja)

    3 (Szent áldozat, tedd, meg ne szűnjünk)

    4 (Jóságod mély és mély a hála,)

344

    1 (Királyi zászlók lobognak,)

    2 (Átverve szeggel tagjai,)

    3 (Dávidnak bétölt írása,)

    4 (Légy áldott, oltár s áldozat,)

    5 (Élő kútfő, Szentháromság!)

345

    1 (Ím, nagy Isten, most előtted szívem kitárom,)

    2 (Ha a világ nem tudná is számos bűnömet,)

    3 (Jézusomra föltekintek a kereszt alatt,)

    4 (Szent Fiadért, ki engemet vérén megváltott,)

346

    1 (Győzhetetlen én kőszálom,)

    2 (Sebeidnek nagy voltáért,)

    3 (Reád bíztam én ügyemet,)

    4 (Irgalmazz meg én lelkemnek,)

    5 (Mutass, Jézus, kies földet,)

347

    1 (Jézus, ki a sírban valál,)

    2 (Hol van, koporsó, hatalmad?)

    3 (Nincs már szívem félelmére)

    4 (Sőt hiszem, hogy e tört cserép)

    5 (Jézus, segíts engem ebben,)

348

    1 (Örvendezzetek, egek,)

    2 (Jézus él, mi is élünk,)

    3 (Nékünk megigazulást)

    4 (Előtted arcra esünk,)

    5 (Cselekedd Szentlelkeddel,)

349

    1 (Jézus meghalt bűneinkért,)

    2 (Életét maga letette)

    3 (A meghalt Jézus vére szólt)

    4 (Hogy ez kedves volt Istennek,)

    5 (Jézus, én megholt életem,)

    6 (Istenséged megmutatád)

350

    1 (Feltámadt a mi életünk,)

    2 (A földben minden gyökerek,)

    3 (Mert feltámadt ő igazán,)

    4 (Dicséret a nagy Istennek,)

351

    1 (Emlékezzünk ez napon)

    2 (A Krisztus feltámada)

    3 (Ezen mi mind örüljünk,)

    4 (Krisztus nékünk adaték,)

    5 (Krisztus nagy kint szenvede)

    6 (Hála légyen tenéked,)

    7 (Adjad te Szentlelkedet,)

    8 (Adjad, hogy feltámadjunk)

352

    1 (Krisztus ím feltámada,)

    2 (Krisztus meghalt bűnünkért,)

    3 (Krisztus kínja érdemünk,)

    4 (Ez az Isten Báránya,)

    5 (Az ő feltámadása)

    6 (Ő megmente bűnünktől,)

    7 (Azért mi is bűnünkből,)

    8 (Közbenjáró Krisztusunk,)

353

    1 (Krisztus feltámada Igazságunkra,)

    2 (Mind e világ terhét Vállára vette,)

    3 (De lám, ezt nem érti)

    4 (Azért nem fogadják)

    5 (Krisztus feltámada — sokan kiáltjuk,)

    6 (Tudva, bűnben élünk,)

    7 (Támadjunk fel testben)

    8 (Vegyük nagy jó kedvvel)

    9 (Dicsőség mennyégben)

354

    1 (A Krisztust megfeszíték)

    2 (Halálának utána)

    3 (Vagyon nagy bizodalmunk,)

    4 (Reménységünk nagy legyen,)

    5 (Szálla alá poklokra,)

    6 (Igazságot szeressünk,)

355

    1 (Mély gyászba borult a természet,)

    2 (De e mély gyászos siralomnak)

    3 (Ó, hát ezen mi is örüljünk)

    4 (Hogy így szent példádat követvén,)

356

    1 (Felvirradt áldott szép napunk,)

    2 (Az ősi kígyót, bűnt, halált,)

    3 (Az élet győz, a mord halál)

    4 (A nap s a föld s minden, mi él,)

    5 (Mi is éljünk vígadva hát,)

357

    1 (Jézus, én bizodalmam)

    2 (Jézus, én Megváltóm, él,)

    3 (Reménység kötelével)

    4 (Földi porból vett porom)

    5 (Ami fáj itt és sóhajt,)

    6 (Bátorságban légyetek:)

    7 (Emeld fel hát lelkedet,)

358

    1 (Krisztus mennybe felméne,)

    2 (Ó, mi kegyelmes Mesterünk,)

    3 (Te látod mennyből éltünket)

    4 (Mert megfogadtad minekünk,)

    5 (És oltalmazz meg mindentől,)

    6 (Tekints nagy gyarlóságinkra,)

    7 (Egyetemben keresztyének,)

    8 (Dicséret légyen Atyának)

359

    1 (Úr Jézus, aki felséggel,)

    2 (Te is e dicsőségedből,)

    3 (Mivel te utat nyitottál)

    4 (Míg bujdosunk e pusztában)

    5 (Majd ha megfutjuk pályánkat,)

360

    1 (Szent egek, minden boldogok hajléki,)

    2 (Ő a békesség örök tanácsában,)

    3 (Mennybe menése az ember Fiának)

    4 (Ó, kegyes Jézus, idvességünk ára,)

    5 (Áldunk s imádunk mindörökké téged)

    6 (Adjad, Úr Jézus, hogy még evilágban)

361

    1 (Vedd el jutalmadat Krisztus, ki magadat)

    2 (Jobbján szent Atyádnak Tégedet imádnak)

    3 (Hiszünk, Uram, benned, Bár el kelle menned)

    4 (Midön végezetre Eljössz ltéletre)

362

    1 (Ébredjél fel világ bűneidből,)

    2 (Minden írások immár bétöltek,)

    3 (Nem késik már az ő eljövése,)

    4 (E világnak istentelensége,)

    5 (Minden rendek vagynak bátorságban,)

    6 (Esznek, isznak, nagy bátran lakoznak,)

    7 (Siketségre vesznek minden intést,)

    8 (Adjunk hálát az Atya Istennek,)

363

    1 (Jön a harag napja lánggal,)

    2 (Hogy remeg majd holt, meg élő,)

    3 (Rémes hangja trombitáknak,)

    4 (Természet és halál retten,)

    5 (Írott könyvet előadnak,)

    6 (Már ha Bíró ül a székben,)

    7 (Mit mondok majd, árva lélek,)

    8 (Nagy Felség, ki úgy remegtet,)

    9 (Drága Jézus ne feledd el,)

    10 (Értem fáradt drága tested,)

    11 (Hű bírája bosszulásnak,)

    12 (Elbukott nőt feloldottál,)

    13 (Nyögve hordom annyi bűnöm,)

    14 (Mind méltatlan, amit kérek,)

    15 (Majd ha minden bűnös ott áll,)

    16 (S majd ha szód lesz veszte soknak,)

    17 (Esdekellek térden állván,)

    18 (Az a könnynek lesz a napja,)

364

    1 (Ments meg, Uram, engem az örök haláltól,)

    2 (Reszket minden tagom, borzadok és félek,)

    3 (Haragnak napja az, kínok, ínség napja,)

    4 (Örök nyugodalmat adj, ó, Uram, nékünk,)

    5 (Ments meg, Uram, engem az örök haláltól,)

365

    1 (Jézus Krisztus, mi királyunk,)

    2 (Honnan érdemlettük tőled,)

    3 (Pokolra értünk leszállál,)

    4 (Kérünk azért, édes Urunk,)

    5 (Dicsőség légyen tenéked!)

366

    1 (Az én időm, mint a szép nyár,)

    2 (Nem szükség hát veszteg ülnöm,)

    3 (Ó, Uram, hová kell lennem,)

    4 (A kürtzengés máris hallik,)

    5 (Taníts meg, Uram, hogy holtom)

    6 (Lelkem, mondj le hát e testről,)

    7 (Segíts ezt megfeszítenem,)

    8 (Uram, ha arra kell mennem,)

    9 (Mindebből észbe vehetem:)

    10 (Időm kevés, de sok a baj,)

    11 (Kezem én is feléd nyújtom,)

367

    1 (Emeljük Jézushoz szemünk,)

    2 (Azt mondta Jézus: Idelenn)

    3 (Éneklünk és a perc szalad,)

    4 (Ó, kérünk, Jézus, jó Urunk,)

368

    1 (Jövel, Szentlélek Isten,)

    2 (Szenteld meg mi szívünket,)

    3 (Adj isteni félelmet)

    4 (Vigasztald meg elménket;)

    5 (Hogy téged az Atyával)

369

    1 (Jövel, Szentlélek Úr Isten,)

    2 (Jövel megnyomorultaknak)

    3 (Távoztasd el mi lelkünknek)

    4 (Jövel, gerjeszd fel szívünkben)

    5 (Te vagy bizony örök Isten,)

    6 (Te vagy, ki a prófétáknak)

    7 (Te vagy a nagy Úr Istennek)

    8 (Világosítsd meg elménket,)

    9 (Adjad szent ajándékodat,)

    10 (Biztasd félelmes szívünket,)

370

    1 (Jövel, Szentlélek Úr Isten,)

    2 (Te, szentségnek új világa,)

    3 (Ó, mi édes Vigasztalónk,)

371

    1 (Jézus Krisztus, egy Mesterünk,)

    2 (Mostan néked mi könyörgünk,)

    3 (Mi szívünket megújítsa,)

    4 (Munkáinkat megszentelje,)

    5 (Bölcsességre megtanítson,)

    6 (Plántáljon nagy egyességet,)

    7 (Hogy téged bátran vallhassunk,)

372

    1 (Könyörögjünk az Istennek Szentlelkének,)

    2 (Ó, Szentlélek, árváknak kegyelmes Atyja,)

    3 (Te vagy a mi lelkünknek édes vendége,)

    4 (Te tanítád régenten a prófétákat,)

    5 (Vedd el a mi szívünknek hitetlenségét,)

    6 (Válassz minket magadnak élő templomul,)

    7 (Dicsértessél, felséges Atya Úr Isten,)

373

    1 (Jövel, teremtő Szentlélek,)

    2 (Hathatós Vigasztalónak)

    3 (Mondatol élő kútfőnek,)

    4 (Gerjessz világot elménkben,)

    5 (Adj nékünk teljes örömet,)

    6 (Távoztasd ellenséginket,)

    7 (Adjad ismernünk az Atyát,)

    8 (Dicsőség az egy Istennek,)

374

    1 (A pünkösdnek jeles napján)

    2 (Melyet Krisztus ígért vala)

    3 (Tüzes nyelveknek szólása,)

    4 (Bételvén ők Szentlélekkel,)

    5 (Örüljünk azért őneki,)

    6 (Dicsértessél Atya Isten,)

375

    1 (Jézus, az ígéretet)

    2 (Ama megfeszíttetett)

    3 (Isten, aki tűzben jött)

    4 (Bátorítja szívüket)

    5 (Egy halász, ha prédikál,)

    6 (Terjed e tűz az egész)

    7 (Add nékünk is, Istenünk,)

376

    1 (Ó, áldott Szentlélek, ki az ég dicsőségével,)

    2 (Hatalmas erőddel őket egy szempillantásba')

    3 (Jövel mihozzánk is, részeltess ajándékidban,)

    4 (Oszlasd el homályos elménknek tudatlanságát,)

377

    1 (Szentlélek, végy körül bennünket,)

    2 (Szentlélek, mi imádunk téged,)

    3 (Szakaszd el hát most is szívünket,)

378

    1 (Adjunk hálát mindnyájan)

    2 (Ó, kegyes Atya Isten,)

    3 (Légy kegyelmes minékünk)

    4 (De szentelj meg bennünket,)

    5 (Te igazgasd elméjét)

    6 (Tarts meg minden időben)

    7 (Hogy sok népek tehozzád)

379

    1 (Emlékezzél, Úr Isten, híveidről,)

    2 (Adjad nékünk a kenyeret éltünkben,)

    3 (Ne hagyj minket, Úr Isten, szomjúhoznunk,)

    4 (Akik hallják, Úr Isten, beszédedet,)

    5 (Adjad nékünk most is te Szentlelkedet,)

    6 (Dicsértessék már az Atya Úr Isten;)

380

    1 (Semmit ne bánkódjál, Krisztus szent serege,)

    2 (Királyi nemzet vagy, noha te kicsiny vagy,)

    3 (Hogyha te igazán a Krisztusban bízol,)

    4 (Akármint halásszon az ördög utánad,)

    5 (Rajtad semmit sem fog a pogány ellenség,)

    6 (Oltalmazza Krisztus az ő szent egyházát,)

    7 (Siess most mihozzánk, Krisztus, segélj minket,)

    8 (Igaz fogadásod és minden beszéded,)

    9 (Ne nézzed, Úr Isten, e világ vakságát,)

    10 (Vedd el már mirólunk a sok ellenséget,)

    11 (Senkiben nem bízik az anyaszentegyház,)

    12 (Hálát adunk néked, mennybéli nagy Isten,)

381

    1 (Jézus Krisztus, mi kegyelmes Hadnagyunk,)

    2 (Elmerültünk a sok nyomorúságban,)

    3 (Reád hagyjuk anyaszentegyházunkat,)

    4 (Ébredj Uram, mert immár elmerülünk,)

    5 (Kérünk Uram, maradj velünk szálláson,)

    6 (Védelmezzed a te kicsiny bárkádatl)

    7 (Ne hagyj kérünk, egyetlenegy Jézusunk,)

    8 (Sőt légy erős kőfala te népednek,)

    9 (Szent az Atya, mindenek megtartója,)

382

    1 (Hogy panaszolkodik az anyaszentegyház, a Jézusnak jegyese,)

    2 (Hallgass meg engemet, én Uram, Teremtőm, mindeneknek Istene,)

    3 (Mert ítéletedben, én édes Istenem, lám elhagytál engemet,)

    4 (Az ennen szolgáim, kiket felneveltem, uralkodnak én rajtam,)

    5 (Megfelel az Isten szent Ézsaiásnál az anyaszentegyháznak,)

    6 (És ha képes volna, hogy az édes anya elfelejtse magzatját,)

    7 (Krisztus Urunk mondja evangyéliomban, mely nagy gondja van reánk)

    8 (Dicsértessél azért, mennyei Úr Isten, ily nagy kegyes voltodért ;)

383

    1 (Könyörgünk néked, ó Isten Fia,)

    2 (Szertelen ront minket a pogányság,)

    3 (Istállókat sok szent templomidba)

    4 (Oltalmazzad keresztyén népedet,)

    5 (Légy minékünk kegyelmes királyunk;)

    6 (Te híveid, tehozzád kiáltunk,)

    7 (Vígasságos időket adj érni)

    8 (Segedelem te tőled adassék,)

    9 (Te népednek légy oltalmazója,)

384

    1 (Sok ínségünkben hozzád kiáltunk,)

    2 (Tudjuk, hogy méltán mi bűneinkért)

    3 (A mi atyáink mi velünk együtt)

    4 (Reád maradtunk, mert mindenektől)

    5 (Ígéretedből, te szent Ígédből)

    6 (Ne hagyd, tekintsd meg ígéretedet,)

    7 (Végy ki immáron e nagy inségböl,)

    8 (Sok hálát adunk, mint Istenünknek)

385

    1 (Keserves szívvel Magyarországban mondhatjuk magunkról)

    2 (Emlékezzél meg, hatalmas Isten; nyomoruságinkról ;)

    3 (Mert örökségünk tőlünk fordúla pogány nemzetségre,)

    4 (Édes atyánktól immár megváltunk, árvaságra juttunk,)

    5 (Megszomjúhozván, a mi vizünket drága pénzen isszuk;)

    6 (Sírván mondhatjuk, felséges Isten: vétkei atyáknak,)

    7 (Kegyetlen szolgák nagy dühösséggel rajtunk uralkodnak;)

    8 (Nagy félelemmel és rettegéssel pusztában bujdosunk:)

    9 (Tisztes asszonyok tisztaságukban meggyaláztatának,)

    10 (A fejedelmek akasztófára felfüggesztetének,)

    11 (Ifjú népekkel és gyermekekkel gonoszúl élének;)

    12 (A mi szívünknek minden öröme már elfogyatkozék,)

    13 (A mi fejünknek szép ékessége kiesék közülünk:)

    14 (Nagy bánat miatt mi szívünk, lelkünk igen keseredék,)

    15 (Keresztyéneknek lakó helyeik úgy elpusztultanak,)

    16 (Te pedig, kegyes, irgalmas Isten, örökké megmaradsz,)

    17 (Miért örökké elfelejtkezel mi rólunk, Úr Isten?)

    18 (Téríts tehozzád, és mi megtérünk, kegyelmes Úr Isten!)

386

    1 (Emlékezzél,mi történék, Uram mirajtunk,)

    2 (Örökségünk, édes hazánk másra fordúla,)

    3 (Hitetlen nép közt keressük mi kenyerünket:)

    4 (Atyáink is vétkeztenek, de már meghaltak,)

    5 (Közöttünk kik szolgák voltak, most uralkodnak,)

    6 (Ím csak markunkban viseljük a mi lelkünket.)

    7 (Nagy haragja vagyon rajtunk az Úr Istennek:)

    8 (Bizodalmunk vagyon benned, felséges Isten.)

    9 (Vedd el rólunk, kérünk téged, nagy haragodat)

387

    1 (Úr Isten, légy most mivelünk,)

    2 (Reménységünk, bizodalmunk,)

    3 (A te szent Fiadért kérünk:)

    4 (Meggyűlölt az Isten minket,)

    5 (Ezt mi mind megérdemeljük,)

    6 (Könyörülj immár mirajtunk,)

    7 (Nagy hatalmadat hirdetjük,)

    8 (Kíméletlen sokszor vertél,)

    9 (Örökké, lám, el nem hagytál,)

    10 (Mikoron megmenekedünk,)

388

    1 (Hallgasd meg, Jézus Krisztus,)

    2 (Ne hagyd, édes Jézusunk,)

    3 (Kit a Sátán sokképpen)

    4 (Siess, láss azért hozzánk,)

    5 (Maradj meg, Uram, vélünk,)

    6 (Számtalan sok gonoszság)

    7 (Hallgass meg azért minket)

    8 (El ne távozzék tőlünk)

    9 (Úgyszintén vezéreljen)

    10 (Hogy dicséretet mondjunk)

389

    1 (Jövel, légy vélünk, Úr Isten,)

    2 (Bízik ő sokaságában,)

    3 (Bátran kergeti népedet,)

    4 (Azért tenéked könyörgünk:)

    5 (Bátorítsad mi szívünket,)

    6 (Nékünk nincs annyi hatalmunk,)

    7 (Nem sokaság a mi erőnk:)

    8 (Gyakorta kevés nép által)

    9 (Ők vívnak uralkodásért,)

    10 (Ne mondják azt mi felőlünk,)

    11 (Hogy mindenek, kik ezt hallják,)

    12 (Mi is innen visszatérvén,)

390

    1 (Erős vár a mi Istenünk,)

    2 (Erőnk magában mit sem ér,)

    3 (E világ minden ördöge)

    4 (Az Ige kőszálként megáll,)

391

    1 (Vedd el, Úr Isten, rólunk haragodat,)

    2 (Ha bűnünk szerint kezdünk mi fizetni,)

    3 (Mire mireánk gerjedez haragod,)

    4 (Megfertőztettünk atyáink vétkével)

    5 (Adjad minékünk a te Szentlelkedet:)

    6 (Ne hagyd elveszni ilyen nagy munkáját,)

    7 (Végye el rólunk a mi bűneinket,)

392

    1 (Az egyháznak a Jézus a fundámentoma,)

    2 (Kihívott minden népből egy lelki népet itt,)

    3 (A világ fejedelme feltámad ellene,)

    4 (Sok bajban, küzdelemben meghajszolt, megvetett,)

    5 (A három-egy Istennel már itt a földön egy)

393

    1 (Ne csüggedj el, kicsiny sereg,)

    2 (Él az Úr, áll ígérete:)

394

    1 (Térj magadhoz, drága Sion,)

    2 (Hullámok ha rémítenek)

    3 (Bár hegy, halmok rengenének,)

    4 (Bár könnyűid omlanának)

    5 (Bár hordozzad zsarnok láncát,)

    6 (Ó, ne csüggedj, ím, az estnek)

    7 (Végső áldást mondj hazádra,)

    8 (Angyalok, ti fényes lelkek,)

395

    1 (Isten szívén megpihenve)

    2 (Szeretetben összeforrva,)

    3 (Nevelj minket egyességre,)

396

    1 (Ébredj, bizonyságtévő Lélek!)

    2 (Ó, bárha lángod fellobogna)

    3 (Küldd útra hírnökid csapatját,)

397

    1 (Ó, Sion, ébredj, töltsd be küldetésed,)

    2 (Lásd: millióknak lelke megkötözve,)

    3 (Mondd minden népnek: elveszett juháért)

    4 (Küldj fiaidból, akik nemhiába)

    5 (Ő visszajön, Sion, előbb, mint véled,)

398

    1 (Úr lesz a Jézus mindenütt,)

    2 (Őneki mondjunk hő imát,)

    3 (Országok, népek és nyelvek,)

    4 (Ő királysága bő áldás,)

    5 (Minden teremtés dicsérje,)

399

    1 (Imhol vagyok, édes Uram, Istenem,)

    2 (Oda megyek, ahova parancsolod,)

    3 (A halálra imhol viszem fejemet,)

    4 (Én elhagyom már e földi házamat,)

    5 (Semmi nékem itt e földön lakásom;)

    6 (Egy keveset most ha én itt tűrendek,)

    7 (Erősb leszek mind e széles világnál,)

    8 (Halálból mert megyek örök életre,)

    9 (Halálból mert megyek örök életre,)

    10 (Én elmegyek Atyámhoz, Istenemhez,)

    11 (Istennek ez oly nemes ajándéka:)

    12 (Fordítsd hozzám, szent Atyám, szemeidet,)

    13 (Én kivallom a te igazságodat,)

    14 (Semmit nem gondolok az én kínommal,)

    15 (Jöjj el immár, ó én édes orvosoml)

400

    1 (Hagyjátok el hív keresztyének.)

    2 (Anyák szünjenek meg slrástól,)

    3 (Ekképpen az elvetett magvak)

    4 (Fogadd be azért a holt testet,)

    5 (Szentléleknek edénye volt ez,)

    6 (Föld, híven tartsd e testet benned,)

    7 (Noha ez mostan rothadandó)

401

    1 (Szívem szerint kivánom Utolsó órámat,)

    2 (A bűntől és haláltól Megváltál engemet,)

    3 (A kedvére élőnek)

    4 (Ez a világ magához)

    5 (Elválni kedvesinktől)

    6 (El nem bocsátlak többé,)

402

    1 (Ó, örök hatalmú mennyei szent Isten,)

    2 (Hogyha bánat árja szemeimre zúdul,)

    3 (Kínok hogyha gyötrik lelkemet halálra,)

403

    1 (Szomorú a halál a gyarló embernek,)

    2 (Többet higgy a jégen rajzolt írásoknak,)

    3 (Romlandó az élet s csak veszendő hívság,)

    4 (Azért, gyarló világ, már maradj magadnak,)

    5 (Tudom, kinek hittem és kinek szolgáltam,)

    6 (Elértem hitemnek egyetlenegy célját,)

    7 (Ó, édes Megváltóm, ne nézd bűneimet,)

    8 (Igazságod szerint ne ítélj meg engem,)

    9 (Elvégeztem immár pályafutásomat,)

404

    1 (Jaj,mely hamar múlik világ dicsősége,)

    2 (Mint a füst és árnyék, csak olyan életed,)

    3 (Mint a szép virágok tavasszal újulnak,)

    4 (Ifjak rettegjetek, vének megtérjetek:)

    5 (Ez úttól kincs, jószág senkit meg nem menthet,)

    6 (Ő a testi halált életre fordítja,)

    7 (Mi is végóránkon hogy erre juthassunk,)

    8 (Ki-ki életében azért elkészitse)

405

    1 (Minden ember csak halandó,)

    2 (Azért e testi életem,)

    3 (Ki szakaszthat el őtőle?)

    4 (Ott van öröm s örök pálma,)

    5 (Nagy keresztet Kik hordoznak)

406

    1 (Én Istenem, benned bízom,)

    2 (Nem tudom: itt meddig élek,)

    3 (Minden órában kész lelkem,)

    4 (Testemnek minden tagjait)

    5 (Itt csak bánat, keserűség,)

    6 (Nincs orvosság halál ellen)

    7 (Te azért, ó, én Istenem,)

    8 (A halálban biztatásom)

    9 (Azért mikor, én Istenem,)

407

    1 (Itt nincs igazi boldogság,)

    2 (E világnak kedvessége)

    3 (Csak a sírban van csendesség,)

    4 (Jézus porunkat felkölti,)

408

    1 (Seregeknek szent Istene,)

    2 (Végy be, kérlek, kegyelmedbe,)

    3 (Az egekre tégy méltóvá,)

    4 (Életemben ki szerettél,)

    5 (Áldom azért szent nevedet,)

    6 (Testem nyugtasd meg a földbe',)

409

    1 (Utas vagyok e világban,)

    2 (Minden nap hoz rám fájdalmat:)

    3 (Uram, te látod végemet,)

    4 (Lelkemnek földi társától,)

    5 (Atyám, hogy meg ne rettenjek,)

    6 (Néked, napjaimnak Ura,)

    7 (Akármikor jön a halál,)

410

    1 (Csak vándorút az életem,)

    2 (Árván megyek az élten át,)

411

    1 (Nem sokáig tart már földi bujdosásom,)

    2 (Repülj hát én lelkem, repülj bontott szárnnyal:)

    3 (Szerelmes Jézusom, egeknek Királya!)

412

    1 (Porok vagyunk, porrá lészünk.)

    2 (Itt nincsen semmi állandó,)

    3 (Emberek, tapasztaljátok:)

    4 (Annyi nyugvó helyet adnak)

    5 (A holtak csendes kertjében)

    6 (Lelkem, ne bízz emberekben,)

    7 (El kell múlni a porrésznek;)

    8 (Így hát múlandó mindenem,)

    9 (Te vagy lelkem bizodalma,)

    10 (Ha ostromol a test és vér,)

    11 (Ha reám kereszt tétetett,)

    12 (Ha sajtolgat a szegénység:)

    13 (Ha rettent halálfélelem:)

    14 (Erősítsd gyenge hitemet,)

    15 (Nyugodt lesz így porba szállnom,)

413

    1 (Menj el a te nyugalmadba,)

414

    1 (Megszabadultam már én a testi haláltól,)

    2 (Lelkemet ajánlom a hatalmas Istennek,)

    3 (A testi halálból megyek örök életre,)

    4 (Nincsen már hatalma én rajtam az ördögnek,)

    5 (Az Atya Istennek vagyok én szerelmében,)

    6 (Dicsőség tenéked, örök Atya Úr Isten,)

415

    1 (Jer, temessük el a testet,)

    2 (Porból való eredete,)

    3 (Az ő lelke örökké él)

    4 (Lelke csendességben nyugszik,)

    5 (Itt volt ő nagy félelemben,)

    6 (Jer, hagyjuk itt őt aludni,)

    7 (Erre Krisztus adjon erőt,)

    8 (Ő mitőlünk dicsértessék,)

416

    1 (Krisztus, én életemnek)

    2 (Bátran éltem letészem,)

    3 (Megyek hát én örömmel)

417

    1 (Gyarló testünk porrá lészen,)

    2 (Sírva jöttünk e világra.)

    3 (Hadd menjen hát kiköltözött)

    4 (Eljön egykor amaz óra,)

418

    1 (Uram, majd egyszer feltámadnak,)

    2 (Boldog, aki nyugszik sirjában)

    3 (Áldott légy hát, holtak országa,)

    4 (Jézus, ki isteni erővel)

419

    1 (Már elmégyek az örömbe,)

    2 (Immáron bételjesedék,)

    3 (Keresztyén hitnek jutalmát,)

    4 (Lelkem Ábrahám keblében,)

    5 (Onnét hogy még feltámadok,)

    6 (Siess a boldog városba,)

    7 (Drága szép lakó városunk,)

    8 (E városnak boldogságát,)

    9 (Abban, úgymond, nem szükséges)

    10 (Keserűség, sem irígység,)

    11 (De mindnyájan feltámadván,)

    12 (Ott nincs továbbá kevélység,)

    13 (Lészünk hívek egy seregben,)

    14 (Gerjedez együtt szerelmünk,)

    15 (Az angyalok, pátriárkák,)

    16 (De még nagyobbnak mondatik,)

420

    1 (Életemnek végső napját,)

    2 (Lelkem érzi, hogy testemtől,)

    3 (Azért dolgát ő is bízza Istenre, ki magához hívja;)

    4 (Támadjon fel bár a Sátán,)

    5 (Isten ellen hogy bűnt tettem,)

    6 (Igyekezzék érdememtől,)

    7 (Ennyi ellenségim között Krisztus, ki magának gyűrűzött)

    8 (Édes Jézus, segedelmem!)

    9 (Angyali tábor ne késsék,)

    10 (Feltámadás felől hitem,)

    11 (Ha porrá változik testem,)

    12 (Nem lesz nekem félelmemre,)

    13 (Bátran a trombita szóra,)

    14 (Áldott Jézus, végső szómat,)

    15 (Hol színről-színre Atyánkkal,)

421

    1 (Tudom, az én Megváltóm él,)

    2 (Remélek Jézusomban én,)

    3 (Előttem oly csudálatos,)

    4 (Tudom, hogy közel Mesterem,)

422

    1 (Hadd menjek, Istenem, Mindig feléd,)

    2 (Ha este száll reám)

    3 (Szívemtől trónodig - Mily szent csoda -)

    4 (Álomlátás után)

    5 (Csillagvilágokat Elhagyva már,)

423

    1 (Akik bíznak az Úr Istenben,)

    2 (Az Istennek szent beszédében,)

    3 (Ezek lésznek nagy erősségben,)

    4 (Sokszor esnek kísértésekben,)

    5 (Akik pedig hitetlenségben)

    6 (De a hívek nagy békességben,)

424

    1 (Ó, mely boldog az oly ember éltében,)

    2 (A törvény súlyát hogy kezdém vizsgálni,)

    3 (De hogy szívemet emelém végtére)

    4 (Hát benned vagyon minden bizodalmam,)

    5 (Azért hitemmel tehozzád elmégyek,)

    6 (De mivel gyarló szolgád e hűségben,)

425

    1 (Ó, Ábrahám Ura,)

    2 (Ó, Ábrahám Ura,)

    3 (Ó, Ábrahám Ura,)

    4 (Megesküvél, Uram,)

426

    1 (Már keresztem vállra vettem)

    2 (Ember bánthat és zavarhat:)

    3 (Lelkem, teljes üdv a részed,)

    4 (Kegyelemből dicsőségbe)

427

    1 (Lelkem hozzád kíván menni,)

    2 (Nem bízhatom érdememhez,)

    3 (Az Úrnak parancsolatját,)

    4 (Ha lelkem gerjed a jóra,)

    5 (Ezért gyakran azt mívelem,)

    6 (Ily bűnös gyarló voltommal,)

    7 (Mert ki saját erejének, érdemének)

    8 (Tudom, hogy a kegyességnek)

    9 (Én azért ez oltalomhoz,)

    10 (Te pedig, ki által élek,)

428

    1 (Látod, Úr Isten, szívünket,)

    2 (Mindnyájan arcra borulunk,)

    3 (Világositsad elménket,)

    4 (Hajlékoddá mi szívünket)

    5 (Így cselekedjél mivélünk)

429

    1 (Az Úr énnékem hűséges vezérem,)

    2 (Szent beszédének gyönyörűségével,)

    3 (Sőt, hogy még inkább érezzem kegyelmét,)

    4 (Csak az szívemnek hozzád óhajtása,)

430

    1 (Úr Jézus, idvesség fejedelme,)

    2 (Mert gyarló voltom bűnben eredett,)

    3 (Eljegyzél kegyelmed pecsétjével,)

    4 (Testtől születtem s merő test voltam,)

    5 (Hát világ, test, bűn, tőlem távozzál,)

    6 (Téged is kérlek, ó áldott Lélek,)

431

    1 (Úr Isten, kérünk tégedet:)

432

    1 (Mi kegyes Atyánk, bölcsességnek Ura,)

    2 (Mi, te fiaid, tudatlanságunkban,)

    3 (Világosítsd meg tudatlan elménket,)

    4 (Adj jó tanító mestereket nékünk,)

    5 (Őrizz meg minket gonosz erkölcsöktől,)

    6 (Hogy jövendőre mi felnevekedvén,)

    7 (Hogy szolgálhassunk te szent egyházadnak,)

    8 (Hogy holtunk után a nagy iskolában,)

    9 (Dicsőség néked, kegyes Atya Isten,)

433

    1 (Áldjad, én lelkem, felséges Uradat,)

    2 (Gyarló éltemnek kezdetitől fogva)

    3 (Keresztyén szülék által felneveltél,)

    4 (A keresztségnek külső fürdőjével,)

    5 (Bízzál hát, lelkem, a te Istenedben,)

    6 (Tehozzád is, csak tehozzád emelem)

434

    1 (Vezess, Jézusunk,)

    2 (Adj erős szívet,)

    3 (Sebzett szívünk majd)

    4 (Kísérd lépteink)

435

    1 (Lelkem siet hozzád menni,)

    2 (Kedveld, Uram, kegyességét)

436

    1 (Örülj, szívem, Vigadj, lelkem,)

    2 (Ha bűnödért Halálos bért)

    3 (Ez örömben, Reménységben,)

    4 (Tisztogass meg, Bűnből moss meg)

    5 (E vacsora Égi módra)

    6 (Csakhogy immár Bűntől elválj)

    7 (Hát jöjjetek, Bűnös lelkek,)

437

    1 (Ó, Jézus, mi idvességünk,)

    2 (Ó, mily szent az az indulat,)

    3 (Mert érdemedben részesül,)

    4 (Azért, kit bűnök rongálnak,)

    5 (Nincs is egyébben oltalmunk,)

438

    1 (Hallottuk, Jézus, miképpen hívogatsz,)

    2 (Törődött szívvel teszünk neked vallást:)

    3 (De mégis lelkünk e hittel élesztjük:)

    4 (Ezért az Atya magával bennünket)

    5 (Azért már minket éleszt és vigasztal)

    6 (Szállj le most mennyből, életnek kenyere!)

    7 (Óhajtunk, Jézus, egyesülni veled:)

    8 (Adjad: egymás közt legyen egyességek,)

    9 (Megelégítvén lelkünket ez étel,)

439

    1 (Én lelkem, ébredj fel az Úrnak dicséretére,)

    2 (Mert éhező valál,)

    3 (A kútból kihozott,)

    4 (Hol megelégített)

    5 (Azért, kik éheztek,)

    6 (Mint a száj részesül)

    7 (Hát lelkem, tégy vallást,)

440

    1 (Jer, lássuk az Úr keresztjét,)

    2 (A Gecsemáné kertjében)

    3 (Itt szintén lelkéig hata)

    4 (Feszítésre ítélteték)

    5 (Mint Prófétát, csúffá tették,)

    6 (A fát adván szent vállára,)

    7 (Mily csuda buzgó szerelem:)

    8 (Ezért szerzé szent asztalát,)

    9 (Ez egyszerű vendégségben)

    10 (Az Úr sebei mi sebünk,)

    11 (Ez eledel zálog nékünk,)

    12 (Ha meghaltunk Úr Jézussal,)

    13 (Isten ártatlan Báránya,)

    14 (Add, Úr Jézus, halálodban,)

441

    1 (Kegyes Jézus, én imádságomra,)

    2 (Szomorkodom undok bűneimért,)

    3 (Tökéletes a te ítéleted,)

    4 (Félek, azért megvallom, Istenem,)

    5 (Mert ha végignézek életemen,)

    6 (Múló hasznát a bűnnek szerettem,)

    7 (De ez egyben biztatásom lelem,)

    8 (Mert nem azért vetted fel testünket,)

    9 (A megtérő bűnösnek kedveztél,)

    10 (Kívánkozom én is hozzád térni,)

    11 (Segélj, segélj, én édes Istenem!)

    12 (Míg itt élek, éltem vezéreljed,)

    13 (Mikor érzem halálom óráját,)

442

    1 (Idvességünk, váltságunk,)

    2 (Nagy volt szüleink bűne,)

    3 (Ez a terített asztal)

    4 (Szent testednek jegyei)

    5 (Vérednek kiömlése)

    6 (Jézus! a te véred szent!)

    7 (Szent törvényed fáklyája)

    8 (Fogjad azért kezünket,)

    9 (Ha szemeink meglátnak)

443

    1 (Lelkem, adj dolgot magadnak,)

    2 (Kijelentéd irgalmadban,)

    3 (Azért, akik tusakodnak,)

    4 (De a színes képmutatók,)

    5 (Hát lelkem, hallgasd Uradat,)

444

    1 (Ó, Istennek választott kedves népe,)

    2 (A te szemeid az Úrra nézzenek,)

    3 (Szent Igéjét híven s tisztán hirdessed,)

    4 (Akik hitüknek szép jelét mutatják,)

    5 (Az igaz útról kik eltévelyedtek,)

    6 (Hogyha szeretetből lett intésednek,)

    7 (Igy az Úr háza nem romlik, sőt épül,)

    8 (Te pedig, hívek hűséges pásztora,)

445

    1 (Szólsz hozzám, Istenem, s én választ adni készen)

    2 (Sok szép ígéretem, ó, hányszor megtagadtam,)

    3 (Ha jót tettél velem, ha áldva látogattál:)

    4 (Köt még a földi jó, a bűn, a földi örvény,)

    5 (Más nem tanít meg rá, csak égi bölcsességed,)

    6 (Nagy lelked élt, Uram, a prófétás időkben,)

446

    1 (Uram, bocsásd el népedet békével,)

    2 (E gyarló testben Jézus él már, nem mi,)

447

    1 (Uram, bocsássad el Szolgádat békével,)

    2 (Kit világos fényül)

448

    1 (Hirdetvén az Úr halálát,)

    2 (Ma is ételt készítettél)

    3 (Ezzel világos jelt adtál)

    4 (Kérünk, Uram, adj kegyelmet,)

    5 (Az ő megtöretett teste,)

    6 (Segítsd gyarló tehetségünk,)

    7 (Amely fogadást ma tettünk,)

449

    1 (Uram, téged tisztellek)

    2 (Mert te voltál Istenem)

    3 (Igazságod palástját)

    4 (Hát vajjon hogy lehetne,)

    5 (Szeretlek is bizonnyal,)

    6 (Szívem vallástételét)

    7 (Szent lábaidnál ülök,)

    8 (Mert tudom: akik járnak)

    9 (De nékem reménységem)

    10 (De mivel, Uram, e test,)

450

    1 (Drága dolog az Úr Istent dicsérni,)

    2 (Ő gyógyít meg szomorodott szíveket,)

    3 (Az őnéki csodálatos tanácsa,)

    4 (Énekeljünk néki hálaadással,)

    5 (Dicsérd azért, Jeruzsálem, Uradat!)

451

    1 (Száma nincsen, Uram, jótéteményidnek,)

    2 (Kiáltásom, Uram, tőled el nem vetéd,)

    3 (A pokol torkából te kiszabadítál,)

    4 (Kész mindenha lelkem néked énekelni,)

452

    1 (Jézus, édes emlékezet,)

    2 (Jézus, megtérők reménye,)

    3 (Jézus, szívnek édessége,)

    4 (Sem nyelv azt meg nem mondhatja,)

    5 (Te vagy kegyelem kútfeje,)

    6 (Tégedet áldnak mennyégben,)

    7 (Téged kövessünk egy szívvel,)

    8 (Jézus, mennyben légy örömünk,)

453

    1 (Hozzád kiáltok, én Istenem,)

    2 (Szerez lelkemnek sokféle bajt,)

    3 (Öldököld meg, Uram, én bennem)

    4 (Küldd el hozzám áldott lelkedet,)

    5 (Támaszd fel, Uram, valójában)

    6 (Az igazságnak tudománya)

    7 (Taníts meg te szent törvényedből,)

    8 (Kész lészek, Uram, ím fogadom:)

454

    1 (Ez a világ csak baj halma,)

    2 (Mint őz, szarvas a vizekre,)

    3 (Legyen bár tövissel rakva,)

455

    1 (Testvérek, menjünk bátran, hamar leszáll az éj,)

    2 (A keskeny útra térünk,)

    3 (Óemberünk ha szenved,)

    4 (Zarándok módra járva, Legyen kezünk üres;)

    5 (Az út el van hagyatva,)

    6 (Úgy járunk itt, lenézve,)

    7 (Ha botlanak a gyöngék,)

    8 (Menjünk vígan sietve,)

    9 (Elmúlik nemsokára a földi vándorút,)

456

    1 (Hatalmas Isten, könyörgünk)

    2 (Irgalmas Isten, hallgass meg,)

    3 (Jertek énhozzám, bűnösök,)

    4 (Értsük meg hát ő mondását,)

    5 (Hagyjuk el a nagy vakságot,)

    6 (Nincs igaz más, mint a Krisztus,)

    7 (Dícsérjük az Atya Istent,)

457

    1 (Ó, Jézus, árva csendben az ajtón kívül állsz,)

    2 (Ó, Jézus, most kopogtatsz, sebhelyes még a kéz;)

    3 (Ó, Jézus, szólsz, s a szívhez a szó szelíden ér:)

458

    1 (Aki értem megnyíltál,)

    2 (Törvényednek eleget)

    3 (Jövök, semmit nem hozva,)

    4 (Ha bevégzem életem,)

459

    1 (Az Isten Bárányára)

    2 (Megtörve és üresen)

    3 (Örök kőszálra állva)

    4 (Szeretnék lenni, mint ő,)

460

    1 (Amint vagyok, sok bűn alatt,)

    2 (Amint vagyok - nem várva, hogy)

    3 (Amint vagyok - bár gyötrelem,)

    4 (Amint vagyok - vak és szegény,)

    5 (Amint vagyok - nincs semmi gát,)

    6 (Amint vagyok - hogy a te szent)

461

    1 (Bár bűn és kín gyötör,)

    2 (Bár vétkem súlya nagy,)

    3 (Az én erőm kicsiny,)

    4 (Az ég oly messze van,)

    5 (Nem félek senkitől,)

    6 (Jézusban bízva én)

462

    1 (Csak vezess, Uram, végig, és fogd kezem,)

    2 (Szent irgalmaddal szívemet födjed bé,)

    3 (Ha gyarlóságom meg nem is érzené:)

463

    1 (Isten élő Lelke, jöjj, Áldva szállj le rám,)

    2 (Isten élő Lelke, jöjj, légy vezérem itt,)

    3 (Isten élő Lelke, jöjj, hadd lehessek szent,)

    4 (Isten élő Lelke, jöjj, győzedelmet adj,)

464

    1 (Jöjj, királyom, Jézusom!)

    2 (Véreddel, mely el-kifolyt,)

    3 (Gyógyítsd meg sok nyavalyám,)

    4 (Van hatalmad rá, tudom,)

    5 (A keresztet te adod,)

    6 (Majd ha véget ér a harc)

465

    1 (Szelíd szemed, Úr Jézus,)

    2 (Szelíd szemed, Úr Jézus,)

    3 (Szelíd szemed, Úr Jézus,)

    4 (Szelíd szemed, Úr Jézus,)

466

    1 (Rád tekint már hitem,)

    2 (Szívemet töltse be)

    3 (Ha elfog utamon)

    4 (Éltem ha fogyva fogy,)

467

    1 (Mily jó, ha bűntől már szabad,)

    2 (A bűn sötétben tévelyeg)

    3 (A bűnben kín van s gyűlölet,)

    4 (Már szolgád lettem, Jézusom,)

    5 (Légy áldott, Krisztusom, te nagy!)

468

    1 (Zengd Jézus nevét, zengd, világ, őt, angyalok, áldjátok!)

    2 (Ti vértanúi Istennek,)

    3 (Ti választottak, szent hívek,)

    4 (Ti bűnösök, mert ő hordott)

    5 (Ti népek, törzsek, kik bárhol)

    6 (Mily boldogság lesz majd, ha fenn)

469

    1 (Jézus, nyájas és szelíd,)

    2 (Bűnöm láncát oldja fel)

    3 (Szabadságot adj nekem)

    4 (Vezess engem utadon:)

    5 (Jézus, nyájas és szelíd,)

470

    1 (Úr Jézus, nézz le rám,)

    2 (Úr Jézus, nézz le rám,)

    3 (Úr Jézus, nézz le rám,)

    4 (Úr Jézus, nézz le rám,)

    5 (Úr Jézus, nézz le rám,)

471

    1 (Fel, barátim, drága Jézus zászlaja alatt,)

    2 (Lám, a Sátán serge talpon, szembetörni kész,)

    3 (Szóljon a kürt, fenn lobogjon győzedelmi jel,)

    4 (Harci zajban, küzdelemben oldalunkon áll,)

472

    1 (Mennyit zengi a lelki békét,)

    2 (Ebből az éhség csal ki könnyet,)

    3 (Lelkek éjét oszlatni fénnyel:)

    4 (Adj éjt, napot, add át erődet,)

    5 (Áldott Jézus, a földre jöttél)

473

    1 (Emeld fel szíved, füled nyisd meg)

    2 (ÉN VAGYOK ISTENED EGYEDŰL,)

    3 (NE CSINÁLJ SEMMI BÁLVÁNYKÉPET)

    4 (URADNAK ISTENEDNEK NEVÉT SOHA NE VEGYED HIÁBA,)

    5 (HAT NAP MINDEN DOLGODAT TEGYED,)

    6 (A TE ATYÁDAT ÉS ANYÁDAT)

    7 (Embert NE ÖLJ, ne tégy vérontást,)

    8 (FELEBARÁTODNAK Ő HÁZÁT)

    9 (Uram, hatalmas a te Igéd,)

474

    1 (Istennel járni, lakozni,)

475

    1 („Imádkozzatok és buzgón kérjetek!„)

    2 („Keressetek buzgón és megtaláltok!” –)

    3 („Zörgessetek buzgón Isten ajtaján!” –)

476

    1 (Siess nagy Úr Isten én segítségemre.)

    2 (Hitből, tiszta szívből azért arra kérlek:)

    3 (Az én életemet tartsd meg szent nevedért,)

    4 (Nem kérem a végre hosszú életemet,)

    5 (Világi életem csak árnyék énnékem,)

    6 (Szent Fiad vállára rakád bűneimet,)

    7 (Bízvást merek azért néked könyörögni,)

    8 (A te népeidet, Uram, immár szánd meg,)

    9 (Rútságát bűnünknek Úr Isten, ne nézzed,)

    10 (A te jóvoltodért mindörökké áldunk,)

    11 (Tied legyen, Isten, mindenben dicsőség)

477

    1 (Halld meg, Uram, esedezésünket,)

    2 (Törvényedet minden nap hallottuk,)

    3 (Tisztünkben is hányszor restelkedtünk,)

    4 (Méltók vagyunk, hogy kárhozatban hagyj,)

    5 (Szent Fiadnak kiontatott vére)

    6 (Megígérted, kegyelmes Istenünk,)

    7 (Segíts, Uram, hogy ezt mívelhessük,)

478

    1 (Ó, irgalmas Isten,)

    2 (Ó, hatalmas Isten,)

    3 (Ó, örök Úr Isten,)

    4 (Ó, áldott Úr Isten:)

    5 (Ó, teremtő Isten,)

    6 (Ó, szentelő Isten,)

479

    1 (Hinni taníts, Uram, kérni taníts!)

    2 (Hinni taníts, Uram, kérni taníts!)

    3 (Hinni taníts, Uram, kérni taníts!)

    4 (Hinni taníts, Uram, kérni taníts!)

480

    1 (Ó, könyörgést meghallgató)

    2 (Ha örömmel gerjedezem)

    3 (Ha szívemet bánat járja,)

    4 (Ha templomban megjelenek,)

    5 (Te, ki a szív mozdulásit,)

481

    1 (Ó, felséges Úr, egek királya!)

    2 (Nagyobb kegyelem ennél mi lehet,)

    3 (Ó, édes Atyánk, nyújtsd kegyelmedet,)

482

    1 (Mi kegyes Atyánk, kit vallunk hitünkben:)

    2 (A te szent neved szenteltessék köztünk,)

    3 (Jöjjön miközénk a te szent országod,)

    4 (Ne légyen bennünk ördögnek országa,)

    5 (Természetünket ne hagyjad követnünk;)

    6 (Mi kenyerünket mindennap megadjad,)

    7 (Megbocsásd nékünk gonosz bűneinket,)

    8 (És ne vígy minket gonosz kísértetbe',)

    9 (Szabadítsál meg minket a gonosztól,)

    10 (Dicsőség néked mennyben, örök Isten!)

483

    1 (Mennybéli felséges Isten,)

    2 (Te noha ily felséges vagy,)

    3 (Fiúi bizodalomban)

    4 (SZENTELTESSÉK MEG TE NEVED,)

    5 (Gondolatunk és beszédünk,)

    6 (JÖJJÖN EL A TE ORSZÁGOD,)

    7 (Ha egyházad ellenségi)

    8 (LEGYEN A TE AKARATOD;)

    9 (Engedjünk néked mindenben,)

    10 (ADD MEG NEKÜNK KENYERÜNKET)

    11 (Szállíts áldást munkáinkra,)

    12 (BOCSÁSSAD MEG BŰNEINKET:)

    13 (Nézvén szent Fiad vérére,)

    14 (ÉS NE VÍGY A KÍSÉRTETBE,)

    15 (Hogyha pedig dicsőséges)

    16 (Hogy tőled kérjük ezeket,)

    17 (Velünk jól tenni akarván,)

    18 (Aki kérésében haboz,)

484

    1 (Mi Atyánk, ó, kegyes Isten,)

    2 (Mindennapi kenyerünket)

    3 (Mert tied, Uram, az ország,)

485

    1 (Jézus Krisztus, szép fényes hajnal,)

    2 (Te vagy nékünk egy reménységünk,)

    3 (Világosítsd a mi szívünket:)

    4 (Az ördögnek csalárdságától,)

    5 (Az Atyával és Szentlélekkel,)

486

    1 (Szívem megalázván, tehozzád megyek,)

    2 (Áldott légy, én Uram, hogy megtartottál,)

    3 (E reggeli időt megadtad érnem,)

    4 (Mai nap ezt velem cselekedd, Uram:)

    5 (Ételem, italom mérsékelt legyen,)

    6 (Lágyítsd meg énbennem az indulatot,)

    7 (Jól tudod, Istenem, mily gyarló vagyok,)

    8 (Igaz ítéleted ne ostorozzon,)

    9 (Magamat egészen neked szentelem:)

    10 (Külső károktól is ments meg engemet,)

    11 (Istenem, tenéked legyen dicsőség,)

487

    1 (Magasztallak én téged,)

    2 (Szívből könyörgök néked, Kegyes teremtő Istenem:)

    3 (Igaz utadra taníts,)

    4 (Az igaz hitnek tüzét)

    5 (Reménységgel ruházz fel,)

    6 (Szent Igédet vallanom)

    7 (E napot is engedd meg,)

    8 (Uram, egyedül vagy jó.)

    9 (Hála légyen Atyának, Fiúnak és Szentléleknek,)

488

    1 (Szent vagy, szent vagy, szent vagy,)

    2 (Szent vagy, szent vagy, szent vagy,)

    3 (Szent vagy, szent vagy, szent vagy,)

    4 (Szent vagy, szent vagy, szent vagy,)

489

    1 (Örök élet reggele,)

    2 (Jóságodnak harmata)

    3 (Bűn ruháját vessük el)

    4 (S majd vezess az égbe föl,)

490

    1 (Igaz Biró, nagy Úr Isten,)

    2 (Krisztus, hívek megtartója,)

    3 (Szentlélek, egy igaz Isten,)

    4 (Szentháromság, egy Istenség,)

    5 (Te teremtettél bennünket:)

    6 (Hogy mi csak tiéid légyünk,)

    7 (Oltsd meg patvarinknak tüzét,)

    8 (E világon úgy élhessünk,)

    9 (Dicsőség légyen tenéked,)

491

    1 (A nap immár felvirradván,)

    2 (Nyelvünket megtartóztassa)

    3 (Szíveink tiszták legyenek,)

    4 (Hogy, mikor a nap elnyugszik)

    5 (Dícséret légyen Atyánknak,)

492

    1 (Felséges Atya Úr Isten,)

    2 (Bűneinket megbocsássad,)

    3 (Hogy ne ártson az ellenség,)

    4 (Adjad meg nékünk éltünkben)

    5 (Lelkünket és jószágunkat,)

    6 (Engedd ezt nékünk Krisztusért,)

    7 (Hálákat adunk, Úr Isten,)

493

    1 (Dícsérlek, Uram, téged,)

    2 (Néked adok hálákat,)

    3 (Hogy el ne tévelyedjem)

    4 (Adjad, hogy erős hittel)

    5 (Szeress jó reménységgel,)

    6 (Engedd, hogy szent Igédet)

    7 (Hogy szent dícséretedre)

494

    1 (Tenéked, Uram, hálát adok)

    2 (Ím, feltámasztád napom fényét)

    3 (Atyai gondviselésedet)

    4 (Ma kezeidbe ajánlottam,)

495

    1 (Hálát adok néked, mennybéli Isten,)

    2 (Magam, Uram, ajánlom szent kezedbe,)

    3 (Könyörgök, Uram, minden emberekért,)

    4 (A szegény rabokat és betegeket,)

496

    1 (Hálát adunk néked, mennyei Atyánk,)

    2 (Ím az elmúlt éjjel is megnyugtattál,)

    3 (Áldj meg, kérünk, e napon is bennünket,)

    4 (Segélj meg hivatalos munkáinkban,)

    5 (Oltalmazz meg minden bűnbe eséstől,)

    6 (Erősits, nevelj naponként a hitben,)

    7 (Hogy Fiaddal s Lelkeddel egyetemben)

497

    1 (Mi szent Atyánk, ki lakozol mennyégben,)

    2 (Szenteltessék, Uram, a te szent neved,)

    3 (A gonosznak tőribe nem eresztél,)

    4 (Szent kezedbe ajánljuk mi lelkünket,)

    5 (Te vagy Uram, egyedül, mi Istenünk,)

    6 (Kegyelmeddel tartóztasd meg lelkünket,)

    7 (A te Szentlelked minket ösvényidben,)

498

    1 (Ki hívta az éjszakát elő,)

    2 (Te vagy az, mindenek Atyja,)

    3 (Bézártuk volt, mikor aludtunk,)

    4 (A te erőd, ó Mindenható,)

    5 (Adjad, hogy tartsuk fődolgunknak)

499

    1 (Megújult testtel és erővel)

    2 (Mint a feljövő nap világa)

    3 (Engedd, hogy mint a nap futása)

    4 (Minthogy míg e világon élek,)

    5 (Ha pedig még többet vehetek)

    6 (Dolgaimnak követésére)

500

    1 (Krisztus, ki vagy nap és világ,)

    2 (Téged kérünk, szent Úr Isten:)

    3 (Nehéz álom el ne nyomjon,)

    4 (Mi szemeink ha alusznak,)

    5 (Úr Isten, hozzád kiáltunk:)

    6 (Parancsoljad angyalidnak,)

    7 (Emlékezzél meg mirólunk:)

    8 (Dicsőség légyen Atyának,)

501

    1 (Adjunk hálát az Úrnak, mert érdemli,)

    2 (Ő, mint bő irgalmú kegyelmes Atya,)

    3 (Énekeljünk néki egy akarattal:)

    4 (Ki ételt adtál alkalmas időben,)

    5 (Adjad, hogy tégedet megismerhessünk)

    6 (Szent Igédet hirdettessed közöttünk,)

    7 (Hálát adunk ezekért mi Atyánknak,)

    8 (Szentlélek Istennel egyenlőképpen,)

502

    1 (Fölkelt immár a szép hold,)

    2 (Mély csend borult a földre,)

    3 (Nem látod-é a holdat?)

    4 (Mint gyenge, földi férgek,)

    5 (Ó, add, üdvöd keressük,)

    6 (Ha jő a végső óra,)

503

    1 (Már nyugosznak a völgyek,)

    2 (Ó, nap, hová tűnél el,)

    3 (Már rám borul az éjjel,)

    4 (A test nyugalmat áhít,)

    5 (Ti, fáradt tagok, mostan)

    6 (Már álom jő szememre;)

    7 (Te légy, Jézus, oltalmam,)

    8 (Ti is távol s közelben,)

504

    1 (A nap immár elenyészett,)

    2 (Míg hát fejem lehajtanám)

    3 (Adtál erőt, tehetséget,)

    4 (Kegyelmednek köszönhetem)

    5 (Bocsássad meg hibáimat,)

505

    1 (Adjunk hálát megtartó Istenünknek!)

    2 (Ajánljuk magunk ismét oltalmába)

    3 (Köszönjük, Uram, hogy mirajtunk ma is)

    4 (Hányan, kik hosszú életet reméltek)

    5 (Mennyivel voltunk mi ezeknél jobbak,)

    6 (Kérünk, ez éjjel is tartsd meg éltünket,)

506

    1 (Jézus Krisztus, szentek reménye,)

    2 (Áldattassék, Uram, szent neved,)

    3 (Kárhozattól ma is lelkünket,)

    4 (Ételünket és italunkat)

    5 (Ez éjjel is mi életünket,)

    6 (Parancsoljad szent angyalidnak,)

    7 (A setétségnek fejedelme,)

    8 (Jézus Krisztus, igazság napja:)

    9 (Uram, virrassz fel egészségben,)

    10 (Dícsérhessünk te szent Atyáddal,)

507

    1 (Néked, mennyei Atyánk, hálát adunk,)

    2 (Hogy minket e napon is megtartottál,)

    3 (Bocsásd meg, kérünk, minden bűneinket,)

    4 (Ez éjszakának is sötétségében)

    5 (Őrizz a Sátán nagy csalárdságától,)

    6 (Áldd meg csendességgel nyugodalmunkat:)

    7 (Tarts meg bennünket mindvégig a hitbe',)

508

    1 (Nagy hálát adunk, kegyes Atyánk, néked,)

    2 (Immár e napnak kimenetelében)

    3 (Hogy megnyugodjunk a mi munkáinktól,)

    4 (Hogy tiszta szívből áldhassunk tégedet,)

    5 (A sötét éjnek reánk jövésében)

    6 (Ha a mi testi szemeink alusznak,)

    7 (Tartsd, Atyánk, tisztán testünket, lelkünket,)

    8 (Adj békés nyugodalmat nékünk,)

    9 (Tégedet kérünk, Istennek szent Fia!)

509

    1 (Ne jöjjön addig szememre álom,)

    2 (Ha elgondolom, mennyi jót vettem)

    3 (Áldalak, hogy e megrepedezett)

    4 (Számnak mind étele, mind itala,)

    5 (Kihez menjek több kegyelmet kérni?)

    6 (Bizton hajtom le fejem ez éjjel,)

    7 (Légy hát őrállóm ez éjszakában!)

    8 (Adjad, hogy véghezvivén munkáim,)

    9 (Nem bocsátlak el, Atyám, tégedet,)

510

    1 (Ó, lelkem szent napsugara!)

    2 (Ha csendes est szememre száll)

    3 (Reggeltől estig légy velem,)

    4 (Ha egy bolygó, bús gyermeked)

    5 (Virraszd, akit kór súlya nyom,)

511

    1 (Maradj velem, mert mindjárt este van,)

    2 (Kis életem fut s hervadásba hull,)

    3 (Minden múló perc Hozzád visz közel,)

    4 (Ellenség ellen áldásod fedez,)

    5 (Hunyó szemembe vésd keresztedet,)

512

    1 („Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat!”)

    2 (Adj lelkedből erőt, hogy értsem és szeressem)

    3 (Nincs oly tudós sehol, ki megtanít utadra,)

    4 (Te nagy csodáidról bár fennszóval beszélnek)

    5 (Szólj, szólj, én Istenem! - szól hangodból a jóság,)

    6 (Szólj és csitítsd a bút, mert bú és kín gyötörnek,)

Copyright © Diatar 2010-2022 Adatvédelem