Énektárak  Szószedet  Kezdősorok


"Új Református Énekeskönyv" énekei:

---- Zsoltárok ----

1

    1 (Aki nem jár hitlenek tanácsán,)

    2 (Mert ő olyan, mint a jó termőfa,)

    3 (De nem ígyen vannak a gonoszak;)

    4 (Mert az Isten ismeri útjukat,)

2

    1 (Miért zúgolódnak a pogányok?)

    2 (Nagy fennen mondják: Mit késünk ezzel?)

    3 (És végre hogy megindul haragja,)

    4 (Mond e királyság: Ím, kihirdetem)

    5 (Rontsd meg őket te nagy hatalmaddal,)

    6 (Szolgáljatok e hatalmas Úrnak)

3

    1 (Ó, mely sokan vannak, Akik háborgatnak Engemet, én Istenem!)

    2 (Mert te, én Istenem, Pajzsom vagy énnekem, Ki életem megmented,)

    3 (Ha ágyamban nyugszom, Csendesen aluszom, Nincsen semmi félelmem.)

4

    1 (Én igazságomnak Istene,)

    2 (De vegyétek jól eszetekbe,)

    3 (Az igazak áldozatjával)

    4 (Mellyel inkább vigasztalsz engem,)

5

    1 (Úr Isten, az én imádságom,)

    2 (Tekintsed meg esedezésem,)

    3 (Jó reggel meghallgatsz engemet,)

    4 (Mert egyedül vagy olyan Isten,)

    5 (A kábák és az esztelenek)

    6 (Akik csak hazugságot szólnak,)

    7 (Én pedig nagy jó reménységgel)

    8 (Uram, vezérelj igazságban)

    9 (Mert szájukban nincs egy igaz szó,)

    10 (Büntesd meg, Uram Isten, őket,)

    11 (És hogy azok mind örüljenek,)

    12 (Az igazat mert te megáldod,)

6

    1 (Uram, te nagy haragodban,)

    2 (Nékem, Uram, légy irgalmas,)

    3 (Lelkem igen háborodik,)

    4 (Térj, Uram, kegyesen hozzám,)

    5 (Elfáradtam bánatimban,)

    6 (Sok szomorúságom miatt)

    7 (Azért éntőlem menjetek,)

    8 (Könyörgésem meghallgatja)

    9 (Azért minden ellenségim)

7

    1 (Ó, én Uram és én Istenem,)

    2 (Hogyha én ezt tettem, Úr Isten,)

    3 (Akkor kergessen ellenségem,)

    4 (Nagy sereggel aztán a népek)

    5 (Verd meg az istenteleneket,)

    6 (Azért Istennek adok hálát,)

8

    1 (Ó, felséges Úr, mi kegyes Istenünk,)

    2 (Dicsérnek téged még a csecsemők is,)

    3 (Nagy voltát ha megnézem dolgaidnak,)

    4 (Csudálván mondom: Micsoda az ember,)

    5 (Az angyaloknál noha egy kevéssé)

    6 (Kezed munkáin őtet úrrá tevéd,)

    7 (Juhot, ökröt és egyéb állatokat,)

    8 (És a repeső égi madarakat,)

    9 (Ó, felséges Úr, mi kegyelmes Urunk,)

9

    1 (Dicsérlek téged, Úr Isten,)

    2 (Tebenned, Uram, vigadok,)

    3 (Mert az én ellenségimet)

    4 (Én ügyemet megtekintéd,)

    5 (A pogányokat megfeddéd,)

    6 (Törvényed te szent mértéked:)

    7 (Te a szegénynek oltalma,)

    8 (Azért bíznak csak tebenned,)

    9 (Énekeljetek az Úrnak,)

    10 (Aki nyilván megkeresi)

    11 (Én Uram és én Istenem,)

    12 (Dicsérhesselek nagy vígan)

    13 (Kelj fel, Uram, és légy jelen,)

    14 (Szívükben, Uram, rettentsd meg,)

10

    1 (Miért távozol tőlünk, Úr Isten,)

    2 (Mert az istentelen dicsekedik,)

    3 (Átokkal, szitokkal rakva szája,)

    4 (Még azt is mondja az ő szívében,)

    5 (Miért mívelné a gonosz ember,)

    6 (Törd meg az istentelenek karját,)

    7 (Uram, tekintsd meg a nyomorultat,)

11

    1 (Az Istenben bízom jó reménységgel,)

    2 (Mert igaz ő, és igazságot szeret,)

12

    1 (Szabadíts meg, és tarts meg, Uram Isten,)

    2 (Ezek egymásnak szólnak csak hívságot,)

    3 (Csalárd ajkukat elveszti az Isten,)

    4 (És ezt mondják: Jer, tegyük azt nyelvünkkel,)

    5 (Azért mond Isten: Ímé, a szegények)

    6 (Az Istennek mondási oly igazak,)

    7 (Tartsd meg azért népedet kegyelmesen,)

    8 (Mert a gonoszok nagy fennen forgódnak,)

13

    1 (Meddig felejtesz el, Uram,)

    2 (Míg tanácskozzam szívemben?)

    3 (Tekints reám, kegyes Uram!)

    4 (Hogy ellenségem ne mondja:)

    5 (Mert én bízom jókedvedben,)

14

    1 (A bolond így szól az ő szívében:)

    2 (Az Úr az égből alátekinte)

    3 (De azt jól látja dicsőségében,)

    4 (De a hamisak meg nem gondolják,)

    5 (Azért erősen majd megrémülnek,)

    6 (De néktek semmi gondotok erre,)

    7 (A Sionról vajon ki jövend el,)

15

    1 (Uram, ki lészen lakója)

    2 (Aki jár igaz életben,)

    3 (Ki az ő felebarátját)

    4 (Az istentelent utálja,)

    5 (Aki pénzével él híven,)

16

    1 (Tarts meg engemet, ó, én Istenem,)

    2 (A szentekkel e földön jól teszek,)

    3 (Az Úr Isten az én örökségem,)

    4 (Dicséreteket mondok az Úrnak,)

    5 (Öröme vagyon szívemnek ezen,)

    6 (Az életre nekem utat mutatsz,)

17

    1 (Hallgasd meg igazságomat,)

    2 (Szívem éjjel megpróbáltad,)

    3 (Vezéreld én járásomat,)

    4 (Te vagy bizonyos oltalmuk,)

18

    1 (Ó, én Uram, ki erőt adsz énnékem,)

    2 (Ily ínségemben az Úrhoz kiálték,)

    3 (Nagy sötét köddel magát befedezte,)

    4 (Megszabadított én ellenségimtől,)

    5 (Mert az Úrnak útjától nem tértem el,)

    6 (Szent vagy, és jóltevő a jóltevőkkel,)

    7 (Teáltalad ellenségim seregén)

    8 (Az Isten erejébe felöltöztet,)

    9 (Él az Isten, kinek legyen dicséret,)

    10 (Azért dicséretet mondok tenéked,)

19

    1 (Az egek beszélik És nyilván hirdetik Az Úrnak erejit.)

    2 (Nincs szó, sem tartomány, Ahol e tudomány Nem prédikáltatnék;)

    3 (Melyben mint vőlegény Reggel felkél szépen Ő ágyasházából,)

    4 (Az Isten törvénye, Tiszta ő beszéde, Lelkeket megtérít,)

    5 (Az Isten félelme Tiszta, mindörökké Megmarad és megáll.)

    6 (Aki szolgál néked, Tanul, Uram, tőled Nagy jó tanulságot.)

    7 (Szolgádat őrizd meg, Kevélységtől tartsd meg: Ne essék e bűnbe,)

20

    1 (Az Úr tégedet meghallgasson)

    2 (Áldozatidat megtekintse,)

    3 (Adjad, Uram, hogy te nevedben)

    4 (Némelyek az ő szekerükben,)

    5 (Tartsd meg, Uram, és engedd nékünk,)

21

    1 (Örvendez, Uram, a király)

    2 (Úgy viseled néki gondját,)

    3 (Előbb, hogynem könyörgene,)

    4 (Felvevéd nagy dicsőségre)

    5 (Szereted őt minden jókkal,)

    6 (E király mindenkor bízik)

    7 (Megtalálja kezed őket,)

    8 (Mint a hév tüzes kemence,)

    9 (Mert gonoszra igyekeztek,)

    10 (Azért, Uram, már támadj föl:)

22

    1 (Én Istenem, én erős Istenem!)

    2 (De te szent vagy, és az Izráelben)

    3 (Ha ők szívből kiáltottak hozzád,)

    4 (Aki lát, minden csúfol engemet,)

    5 (Hogy te engemet anyám méhéből)

    6 (Ne távozzál azért messze tőlem,)

    7 (Az ő szájukat énreám tátván)

    8 (Mint cserép, minden erőm elszáradt,)

    9 (Én csontjaimat megszámlálhatnák,)

    10 (Azért tőlem, Uram, ne légy messze,)

    11 (Tarts meg éhes oroszlán torkától,)

    12 (Istenfélők, dicsérjétek őtet,)

    13 (Azért dicséretem rólad lészen)

    14 (E földi népnek minden serege)

    15 (A gazdagok, kik megelégedtek,)

    16 (Minden nemzetek a jövendőben)

23

    1 (Az Úr énnékem őriző pásztorom,)

    2 (Ha a halál árnyékában járnék is,)

    3 (Az én fejemet megkened olajjal,)

24

    1 (Az Úr bír ez egész földdel,)

    2 (Ki mégyen fel a szent helyre,)

    3 (Ezt az Úr megáldja szépen,)

    4 (Ti, szent kapuk, kinyíljatok,)

    5 (Ti, kapuk, emelkedjetek,)

25

    1 (Szívemet hozzád emelem,)

    2 (Útjaid, Uram, mutasd meg,)

    3 (Emlékezzél jóvoltodból)

    4 (Jó és igaz az Úr Isten)

    5 (Az Istennek minden útja)

    6 (Aki az Úr Istent féli)

    7 (Az igaz istenfélőknek)

    8 (Térj azért hozzám, Istenem,)

26

    1 (Légy ítélőm, Uram,)

    2 (Próbálj és kísérts meg,)

    3 (Látom szemem előtt)

    4 (A hazug emberek)

    5 (A gonosztevőknek)

    6 (Belső tisztaságban)

    7 (Ékes énekszóval)

    8 (Uram, hajlékodat,)

    9 (Ostorodat, Uram,)

    10 (Az én lábam megáll,)

27

    1 (Az Úr Isten az én világosságom)

    2 (Hogyha táborral körülvennének is,)

    3 (Melyet én azért kérek, hogy meglássam)

    4 (És az én fejemet ő felemeli)

    5 (Tefelőled ezt mondja az én szívem:)

    6 (Mert mind én atyám s anyám elhagy engem,)

    7 (Ha nem hittem volna, hogy még éltemben)

28

    1 (Hozzád kiáltok, kegyes Uram,)

    2 (Midőn tehozzád esedezem,)

    3 (Áldott légyen a nagy Úr Isten,)

    4 (Az Úr én népemnek ereje,)

29

    1 (Mostan, ti, hatalmasak,)

    2 (Az Úr szava megzendül,)

    3 (De az ő templomában)

    4 (Az Úr az ő népének,)

30

    1 (Dicsérlek, Uram, tégedet,)

    2 (Hogy felkiálték tehozzád,)

    3 (Istenes hívek és szentek,)

    4 (De az ő kegyelmessége)

31

    1 (Uram, én csak tebenned bíztam,)

    2 (Hajtsd énhozzám, Uram, füledet,)

    3 (Te vagy kősziklám, erősségem:)

    4 (Kezedbe ajánlom lelkemet,)

    5 (Örvendezek nagy vigasságban,)

    6 (Nem hagysz te engemet kezükben)

    7 (Orcádat világosítsd rajtam,)

    8 (Jóvoltod felette igen nagy,)

    9 (Tenálad azokat elrejted,)

    10 (Dicsőség adassék az Úrnak,)

    11 (Félelmes futásomban mondtam:)

    12 (Az Urat szeressétek, szentek,)

32

    1 (Ó, mely boldog az oly ember éltébe,)

    2 (Hogy bűnömet el akarám hallgatni,)

    3 (De hogy bűnömet előtted megvallám,)

    4 (Te vagy oltalmam, őrizz meg engemet,)

    5 (Örvendezzetek a nagy Úr Istenben,)

33

    1 (Nosza, ti, istenfélő hívek,)

    2 (Énekeljetek néki vígan)

    3 (Ő szereti az igazságot,)

    4 (Az Úr Isten mint egy tömlőbe)

    5 (Mert mihelyt ő csak egy igét szól,)

    6 (De az Úr Istennek tanácsa)

    7 (Az Úr Isten a magas mennybül)

    8 (Aki ő gyors lovában bízik,)

    9 (Gondot tart rájuk, s a haláltól)

    10 (Őbenne azért a mi szívünk)

34

    1 (Mindenkoron áldom)

    2 (Magasztaljuk vígan)

    3 (Az Úrra kik néznek,)

    4 (Az Isten angyali)

    5 (Féljétek az Urat)

    6 (Én fiaim, gyertek,)

    7 (Őrizd meg nyelvedet)

    8 (Az Isten szemei)

    9 (Közel az Úr Isten)

35

    1 (Perelj, Uram, perlőimmel,)

    2 (Gyászban jártam lehorgadva,)

    3 (A képmutató ostobák)

    4 (Dicsérlek téged szüntelen)

    5 (Már azok énekeljenek,)

36

    1 (A gonoszon gondolkodván,)

    2 (Égig ér, Uram, hűséged,)

    3 (Nálad az élet kútfeje,)

37

    1 (Ne bosszankodjál a gonosztévőkre,)

    2 (Tégy jól, és bízzál erősen Istenben:)

    3 (Csak az Istenre támaszd minden dolgod,)

    4 (Bízzál az Úrban, csendes légy szívedben,)

    5 (Mert a gonoszok mind eltöröltetnek,)

    6 (Élj igazán, légy hű és tökéletes,)

    7 (Mert az Úr oltalma az igazaknak,)

38

    1 (Haragodnak nagy voltában)

    2 (Nyilaid belém lövettek,)

    3 (Testemnek semmi részében)

    4 (Mert az én nagy gyarlóságim)

    5 (Minden mostani kérésem,)

    6 (Szívem nyugalmat nem lelhet,)

    7 (De én Istenemben bízom,)

    8 (Hamisságomat megvallom,)

    9 (Uram, ne hagyj el engemet!)

    10 (Azért tőlem ne állj messze,)

39

    1 (Szívemben elvégezém, és mondám:)

    2 (Én, mint a néma, veszteg hallgaték,)

    3 (Mutasd meg, Uram, éltemnek végét,)

    4 (Bizony, mulandó semmi az ember,)

    5 (Uram, hát nékem kiben kell bíznom?)

    6 (Mint a néma, hallgatok erősen,)

    7 (Mert amidőn megfedded az embert)

    8 (Hallgasd meg, Uram, könyörgésemet,)

40

    1 (Várván vártam a felséges Urat,)

    2 (Ő adott számba új énekeket)

    3 (Csudatételidnek sok ő száma,)

    4 (Égő áldozat nincsen kedvedben,)

    5 (Nagy sok népeknek seregeiben)

    6 (Uram, éntőlem irgalmasságod)

    7 (Már tebenned mind örvendezzenek,)

41

    1 (Boldog, aki a szenvedőt híven)

    2 (Fájdalmában az Isten megtartja,)

    3 (Tisztaságomban engem megtartasz,)

42

    1 (Mint a szép híves patakra)

    2 (Könnyhullatásim énnékem)

    3 (Én lelkem, mire csüggedsz el?)

    4 (Mert terólad emlékezem)

    5 (Sebessége árvizednek,)

    6 (Mondván: Isten, én kőszálam,)

    7 (Én lelkem, mire csüggedsz el:)

43

    1 (Ítélj meg engemet, Úr Isten,)

    2 (Uram, engem miért hagytál el?)

    3 (Igazságodat add értenem,)

    4 (Isten oltárához bemégyek,)

    5 (Miért vagy szomorú, én lelkem?)

44

    1 (Hallottuk, Isten, füleinkkel,)

    2 (Mert nem ő fegyverük által lett,)

    3 (Úr Isten, te vagy én királyom)

    4 (Mert én nem bízom kézívemben,)

    5 (Azért az Istent magasztaljuk,)

    6 (A pogányok példabeszédet,)

    7 (Nagy sok szidalmat kell hallanom,)

    8 (A mi szívünk nem fordul vissza,)

    9 (Ha elfeledtünk volna téged,)

    10 (De mi teéretted naponkint)

45

    1 (Egy szép dolgot hoz elő az én szívem,)

    2 (Te, kegyes, erős vitéz, készüljél fel,)

    3 (Mert hegyesek a te sebes nyilaid,)

    4 (Az igazságot te igen szereted,)

46

    1 (Az Isten a mi reménységünk,)

    2 (Ha a tenger szörnyen zúgna is,)

    3 (Mert közepén lakik az Isten,)

    4 (És az Isten minden időben)

    5 (E földön széjjel nagy hadakat,)

    6 (Tudjátok meg: az erős Isten)

47

    1 (No, minden népek, Örvendezzetek,)

    2 (Hatalmunkba vet Nagy sok népeket,)

    3 (Íme, az Isten Szépen felmegyen)

    4 (Őnéki minden Jól énekeljen,)

    5 (Ez erős Isten Úr mindeneken,)

48

    1 (Nagy az Úr méltóságában,)

    2 (Itt jól ismerik házanként,)

    3 (Nagy félelme lőn azoknak,)

    4 (Mit megerősített Isten,)

    5 (Örül a Sionnak hegyi)

49

    1 (Hallgassátok meg, minden nemzetek,)

    2 (Mit félnék én a gonosz időben,)

    3 (Mert drága a léleknek váltsága,)

    4 (Csak ez őnékik fő gondolatjuk,)

    5 (Mert odalészen minden ő dolguk,)

50

    1 (Az erős Isten, uraknak Ura,)

    2 (Emésztő tűzláng mégyen előtte,)

    3 (Ő igazságát hirdeti az ég,)

    4 (Szükségben tőlem segítséget kérj,)

    5 (És mikoron te látod a lopót,)

    6 (Összeülsz vélük rágalmazásra,)

    7 (Értsétek ezt meg, minden emberek,)

51

    1 (Úr Isten, kérlek, kegyelmezz nékem,)

    2 (Mert ismerem jól gyarló voltomat,)

    3 (Mert íme, látom, nyilván jól értem,)

    4 (Hints meg, Uram, engemet izsóppal,)

    5 (Színedet rejtsd el vétkeim elől,)

    6 (Ne vess el engem szent színed elől,)

    7 (És példa lészek erről mindennek,)

    8 (Nyisd meg azért az én ajakimat,)

52

    1 (Mit dicsekedel gonoszságban,)

    2 (De én, aki jó hittel bízom)

    3 (Én téged örökké dicsérlek,)

53

    1 (A bolond így szól az ő szívében:)

    2 (Az Úr az égből alátekinte)

    3 (De azt jól látja dicsőségében,)

54

    1 (Tarts meg, Uram, én Istenem,)

    2 (Mert ellenségim kevélyen)

    3 (E nékem szánt nagy nyavalyát)

    4 (Mert minden én ínségemből)

55

    1 (Hallgasd meg az én könyörgésem,)

    2 (Kesereg szívem nagy ínségben,)

    3 (Szárnyaim, ó, ha lehetnének,)

    4 (Mind este, reggel őt óhajtom,)

56

    1 (Kegyelmezz meg nekem, én Istenem,)

    2 (Én az Úr Istenben dicsekedem,)

    3 (A gonoszságban nagy bizodalmuk,)

    4 (Úr Isten, Fölségedet dicsérem,)

    5 (Szent fogadásom tartja azt nekem,)

57

    1 (Irgalmazz, Uram, irgalmazz nekem,)

    2 (Én a felséges Istenben bízom,)

    3 (Én nyelvem és lantom, már serkenj föl,)

    4 (Mert nagy jóvoltod, örök irgalmad)

58

    1 (Ti, tanácsban ülő személyek,)

    2 (Sőt, ha az ember jól megnézi:)

    3 (De végül azt mondhatja minden,)

59

    1 (Szabadíts meg engem, Úr Isten,)

    2 (Mert szörnyen életemre törnek,)

    3 (Én ellenségimnek ereje,)

    4 (Mert te vagy, Uram, én oltalmam,)

60

    1 (Minket, Úr Isten, elhagyál,)

    2 (Népedet keményen tartád,)

    3 (Légy minékünk segítségül,)

61

    1 (Kiáltásom halld meg, Isten! Vedd füledbe)

    2 (Végy fel engemet kőszálra, Magasságra,)

    3 (Te hajlékodban lakásom Én kívánom)

    4 (Mert meghallgatsz kérésemben, Ó, Úr Isten,)

    5 (És aztán vígan éneklek Szent nevednek)

62

    1 (Az én lelkem szép csendesen)

    2 (Azért, szívem, reménységed)

    3 (Az Isten én üdvösségem,)

    4 (Ne bízzatok erőszakban,)

    5 (Az Isten egy szót szólt egyszer,)

63

    1 (Isten, te vagy én Istenem,)

    2 (Mert látni igen kívánja)

    3 (Magasztallak én tégedet)

    4 (Rólad el nem felejtkezem,)

64

    1 (Hallgasd meg, Uram, könyörgésem,)

    2 (Rejts engem el a gonoszoktól,)

    3 (Akik nyelvüket élesítik,)

    4 (Őket a saját gonosz nyelvük)

    5 (És nagy félelemmel mindenek)

    6 (De szíve a hű embereknek)

65

    1 (A Sionnak hegyén, Úr Isten,)

    2 (Rajtam a bűnök erőt vettek,)

    3 (Javaival a te házadnak)

    4 (Mindenek csak tebenned bíznak)

    5 (Tengeri habok nagy zúgását)

    6 (Te megvigasztalsz mindeneket)

    7 (A te kutaidból a vizek)

    8 (Megkoronázod az esztendőt)

    9 (A szép sík mezők ékeskednek)

66

    1 (Örvendj, egész föld, az Istennek,)

    2 (A te isteni felségedet)

    3 (A tengert és a folyóvizet)

    4 (Áldjátok a mi Istenünket)

    5 (De minket igen megpróbáltál,)

    6 (Mi fejünkre népet ültettél,)

    7 (Jertek, halljátok, hadd beszéljem)

    8 (Légyen áldott a nagy Úr Isten)

67

    1 (Úr Isten, áldj meg jóvoltodból,)

    2 (És akkoron dicsérnek téged,)

    3 (Dicsérjen téged minden nemzet,)

68

    1 (Hogyha felindul az Isten,)

    2 (De az igazak mindnyájan)

    3 (Őelőtte vigadjatok,)

    4 (Énekeljetek Istennek,)

    5 (Ó, csudálatos az Isten)

69

    1 (Úr Isten, tarts meg és segíts engem,)

    2 (Én hajam szálánál többen vannak,)

    3 (Seregek Ura, hatalmas Isten,)

    4 (Mert idegennek rokonim tartnak,)

    5 (Bánat miatt én zsákba öltöztem,)

    6 (Emelj ki engem e fertős sárból,)

    7 (Úr Isten, nagy a te kegyességed,)

70

    1 (Siess, ments meg, Uram Isten,)

    2 (Nyomorult és szegény vagyok,)

71

    1 (Tebenned bízom, én Istenem,)

    2 (Hajtsd hozzám füled, tarts meg engem,)

    3 (Ments ki a hamisnak kezéből,)

    4 (Hogy származám anyám méhéből,)

    5 (Engem csudának tartnak sokan,)

    6 (Ez én erőtlen, vén koromban,)

    7 (Szüntelen hirdeti én nyelvem)

    8 (Az Úrnak erejére térek,)

    9 (Gyermekségemtől fogva engem)

    10 (Míglen a te karod erejét)

    11 (Hozzád hasonló ki lehetne?)

    12 (Erősségemet öregbítéd,)

    13 (A te hűségedet, Úr Isten,)

    14 (Ajkaimmal vígan dicsérem)

72

    1 (Uram, a te ítéletedet)

    2 (Előtte térdet, fejet hajtnak)

    3 (Nagy alázatosan imádják)

    4 (A szűkölködőket megszánja)

    5 (E földön minden nemzetségek)

    6 (Az ő neve nagy dicsőséggel)

73

    1 (Bizonyára jó az Isten,)

    2 (Mert bosszankodom e népre,)

    3 (Szólanak végül: Úr Isten,)

    4 (Mit használ tehát énnékem,)

    5 (Csaknem én is ekképp szólék,)

    6 (Mígnem eljutottam végre)

    7 (Úgy, hogy csudálják mindenek,)

    8 (De én mindig veled vagyok,)

    9 (A mennyekben te vagy nekem)

    10 (Mert kik tőled eltávoznak,)

74

    1 (Miért vetsz minket így el, Úr Isten?)

    2 (Emlékezzél meg te seregedről,)

    3 (Kelj föl, és végre jöjj el, Úr Isten:)

    4 (Ahol dicséreted hirdettetett,)

    5 (Te templomodat ők fölgyújtották,)

    6 („Nosza, hozzá mondják ők magukban,)

    7 (Már jeleit nem látjuk erődnek,)

    8 (Ó, Úr Isten, ezt meddig engeded,)

    9 (Miért fordítod el kezeidet?)

    10 (De az Isten én királyom régen,)

    11 (Te választád kétfelé a tengert,)

    12 (Miket aztán eledelül küldtél)

    13 (Megszárasztád a folyóvizeket,)

    14 (Te isteni nagy bölcsességeddel)

    15 (Emlékezzél meg, lásd meg e dolgot:)

    16 (Te gerlicédet, galambocskádat)

    17 (Emlékezzél meg szövetségedről,)

    18 (Ne engedd meghátrálni szégyennel)

75

    1 (Dicsérünk téged, Isten,)

    2 (Mert a tiszt és az erő)

    3 (Én örökké dicsérem)

76

    1 (Ismeretes az Úr Isten)

    2 (Ott meglátja minden ember,)

    3 (A bátor is levereték,)

    4 (Ki állhatna meg előtted,)

    5 (Midőn felkel az Úr Isten,)

    6 (Még egyszer bizton elveszted)

    7 (Adjatok szép ajándékot)

77

    1 (Az Istenhez az én szómat,)

    2 (Lelkem nagy bánatba esett,)

    3 (Szemeimet nyitva tartod,)

    4 (E harag mindenkor tart-é?)

    5 (Teljességgel elfogyott-e)

    6 (De meggondolám ismétlen,)

    7 (Ó, erős és kegyes Isten,)

    8 (Népedet te kimentetted,)

    9 (A felhők esőt ejtettek,)

    10 (A föld megrendült ím, szörnyen,)

78

    1 (Hallgass, én népem, az én törvényemre,)

    2 (Oly dolgot, amit a mi atyáinktól)

    3 (A pusztán a kősziklát meghasítá,)

    4 (Bátorsággal ő seregét kivitte,)

79

    1 (Öröködbe, Uram, pogányok jöttek,)

    2 (A városon nagy sok vért kiontának,)

    3 (Meddig haragszol, Uram, ránk ekképpen?)

    4 (Mert Jákóbot ők megették, elnyelték,)

    5 (Tekintsd meg, Uram, kegyelmességedet,)

    6 (Jusson elődbe siralmuk azoknak,)

    7 (És mi úgy, mint te nyájad és sereged,)

80

    1 (Hallgasd meg, Izráel pásztora,)

    2 (Úr Isten, térj hozzánk ismétlen,)

    3 (Ó, Úr Isten, vajon míg tartod)

    4 (Te minket nagy szégyenbe ejtél,)

    5 (A szőlőtövet Egyiptomból)

    6 (Ő széles árnyéka kiterjedt,)

    7 (Mért rontottad el kerítését,)

    8 (Uram, ismétlen térj mihozzánk,)

    9 (Tűzzel megint megégettetik,)

    10 (És mi el nem térünk tetőled,)

81

    1 (Örvendezzetek Az erős Istennek!)

    2 (Szép dicséretet Néki mondjon minden!)

    3 (Most ez új hóban (évben) Néki örvendezzünk)

    4 (Mert Izráelnek Isten parancsolta,)

    5 (Hallgasd meg, népem, És közlöm tevéled)

    6 (Néked ne legyen Idegen istened,)

    7 (Én vagyok neked Istened egyedül;)

    8 (Tátsd föl csak szádat, És megtöltöm bőven;)

    9 (De az én népem Engem nem hallgata,)

    10 (Min elbúsulék, És őket elhagyám,)

    11 (Ha népem szívvel Szót fogadott volna,)

    12 (Én is legottan Az ő ellenségét)

    13 (Ő ellenségét Néki adtam volna,)

    14 (Búzát nékie Szépet adtam volna)

82

    1 (Az Isten áll ő seregében,)

    2 (Ítéljetek szegényt igazán,)

    3 (De intésemet nem fogadják,)

83

    1 (Uram, ne hallgass ily igen,)

    2 (Kiváltképpen néped ellen,)

    3 (Mondván: „Jertek, ím, ezeket,)

    4 (Kergesd el forgószeleddel,)

    5 (Taszítsd őket nagy szégyenbe,)

84

    1 (Ó, seregeknek Istene,)

    2 (A verébnek is van fészke,)

    3 (Ó, boldog az ember nyilván,)

    4 (Mennek erőről erőre,)

    5 (Mi paizsunk, ó, Úr Isten,)

    6 (Mert minékünk fényes napunk)

85

    1 (Nagy kegyes voltál, Uram, földeddel,)

    2 (Nemde mindörökké haragszol-é?)

    3 (Én meghallgatom, mit szól az Isten)

    4 (Jóság a hűséggel találkozik,)

86

    1 (Hajtsd hozzám, Uram, füledet,)

    2 (Hozzád mindennap óhajtok,)

    3 (Uram, jókedvű, édes vagy,)

    4 (Nagy szükségemben óhajtok,)

    5 (E világon minden népek,)

    6 (Vezess, Uram, útjaidban,)

    7 (Mert megkegyelmezél nékem,)

    8 (De te, irgalmas Úr Isten,)

87

    1 (Az Úr Isten az ő lakóhajlékát)

    2 (Azért ott énekelnek szép éneket,)

88

    1 (Úr Isten, én üdvösségem,)

    2 (Lelkem nyomorúságokkal)

    3 (Megfosztattam életemtől,)

    4 (A sírba tettél már engem,)

    5 (Engem te megutáltattál,)

    6 (Uram, miért vetsz el engem,)

    7 (Nagy haragod reám borult,)

89

    1 (Az Úrnak irgalmát örökké éneklem,)

    2 (Az egek hirdetik sok csudadolgodat,)

    3 (Igen rettenetes e fölséges Isten,)

    4 (Boldog a nép, amely tenéked örvendez,)

    5 (Te vagy ékessége az ő erejüknek,)

90

    1 (Tebenned bíztunk eleitől fogva,)

    2 (Az embereket te meg hagyod halni,)

    3 (Elmúlni hagyod őket oly hirtelen,)

    4 (Midőn, Uram, haragodban versz minket,)

    5 (Haragod miatt napja életünknek)

    6 (És ha kedves volt is valamennyire,)

    7 (Taníts meg minket azért kegyelmesen,)

    8 (Tölts bé minket reggel nagy irgalmaddal,)

    9 (Szolgáidon láttassad dolgaidat,)

91

    1 (Aki a felséges Úrnak)

    2 (A vadásznak ő tőrétől)

    3 (Ha temellőled egyfelől)

    4 (Azért egyedül Istenben)

    5 (Mert az ő szent angyalinak)

    6 (Sárkányon és oroszlánon)

    7 (Mihelyt hív könyörgésében,)

92

    1 (Ékes dolog dicsérni, Uram, Felségedet,)

    2 (Lantban és hegedűben És szép cimbalmokban,)

    3 (Sok és nagy csudálatos Te cselekedeted,)

    4 (Hogy a gonoszok nőnek, Mint a fű a mezőn;)

    5 (Virágoznak a hívek, Mint a szép pálmafák,)

    6 (Ámbátor megőszülnek, De mindazonáltal)

93

    1 (Nagy hatalommal regnál az Isten,)

    2 (Királyi széked kezdettől megvolt,)

    3 (És bár a tenger zúgjon erősen,)

    4 (Uram, megmarad a te mondásod,)

94

    1 (Ó, erős bosszúálló Isten,)

    2 (Míglen marad ez büntetetlen,)

    3 (Uram, a te népedet rontják,)

    4 (Az Isten e dolgot nem látja,)

    5 (Aki a fület teremtette,)

    6 (Az Isten minden szívnek titkát,)

    7 (Hogyha gonoszul lészen dolga,)

    8 (Mert nem hagyja Isten ő népét,)

    9 (Ki ment meg a gonosztól engem?)

    10 (Midőn mondom: „Ím, el kell esnem”,)

    11 (Ítéletedhez hogy férhetne)

    12 (De én csak az Istenben bízom,)

95

    1 (Jertek, örvendjünk mindnyájan)

    2 (Mert hatalmas az Úr Isten,)

    3 (Övé a tenger, amelyet)

    4 (Mert ő Istenünk és Urunk,)

96

    1 (Énekeljetek, minden népek,)

    2 (A pogányok közt dicsőségét,)

    3 (A pogányoknak sok istenük)

    4 (Nagy dicsőségét látja minden)

    5 (Az Úrnak dicsőség adassék,)

    6 (Jer, menjünk az Úr eleiben,)

    7 (Ne rejtsétek a pogányoktól,)

    8 (Örvendjen az ég hangossággal,)

    9 (Eljő az Isten törvényt tenni,)

97

    1 (Az Úr Isten regnál,)

    2 (Tűz megy őelőtte,)

    3 (Az Isten színének)

    4 (Hát pironkodjanak,)

    5 (Ti, Istent szeretők,)

    6 (Szentihez világát,)

98

    1 (Énekeljetek új éneket)

    2 (Meggondolá irgalmasságát,)

    3 (Vigadjatok és örvendjetek,)

    4 (Az Úr előtt a folyóvizek)

99

    1 (Az Úr országol És regnál nagy jól,)

    2 (Nagy az Úr Isten Ő erejében.)

    3 (Ez erős Úrnak Mint jó királynak)

    4 (Istent áldjátok, Magasztaljátok;)

    5 (És a Sámuel Könyörgésével)

    6 (Fönn, a felhőben, Oszlop képében)

    7 (Meghallád, Isten, Ő kérésükben)

    8 (Áldjátok őtet, Mint Istenünket,)

100

    1 (E földön, ti, minden népek,)

    2 (Tudjátok, hogy ez az Isten,)

    3 (Ő kapuin menjetek be,)

    4 (Mert nagy az ő kegyessége,)

101

    1 (Mindennek előtte irgalmasságról,)

    2 (Okossággal járok minden utamban,)

    3 (Én nem kedvelek semmi gonosz dolgot,)

    4 (A hamis szívű távol menjen tőlem,)

    5 (Titkon ki ő feleit rágalmazza,)

    6 (Szemeim inkább azokra nézzenek,)

    7 (A csalárd ember nekem soha nem kell,)

    8 (Reggel elnémítom a gonoszokat,)

102

    1 (Hallgasd meg, Uram, kérésem,)

    2 (Mert napjai életemnek)

    3 (Azért kelj fel, ó, Úr Isten,)

    4 (Hogy a te szolgáid végre)

    5 (Mert az Úr jól megépíté,)

    6 (Ember ezt híven fölírja,)

    7 (Hogy alánéz onnan felől)

    8 (Hogy szent neve az Istennek)

    9 (Az én erőmet letörte,)

    10 (E földet te teremtetted,)

    11 (Azért a te szolgáidnak)

103

    1 (Áldjad, én lelkem, Urad, Istenedet,)

    2 (Adj hálát néki, aki bűneidet)

    3 (Aki lelkedet kegyesen táplálja,)

    4 (Ő útjait megmutatá Mózesnek,)

    5 (És hogyha bűnünkkel megbántjuk őtet,)

    6 (Úgy felépíti azokhoz irgalmát,)

    7 (Mint az atya fiaihoz kegyelmes,)

    8 (Az ember élte a fűhöz hasonló,)

    9 (Az Úr kegyelme megáll mindörökkön,)

    10 (Az Úr a mennyben helyheztette székit,)

    11 (Dicsérjétek őt, minden ő seregi,)

104

    1 (Áldjad, lelkem, az Urat, és tiszteld)

    2 (A vizet körüled, mint kamarát,)

    3 (A föld fundamentumát megvetéd,)

    4 (De amint te megdorgálod őket,)

    5 (Határát a nagy tenger megtartja,)

    6 (Azért, hogy a mezőn járó juhok)

    7 (A nagy hegyeket te onnan felől)

    8 (Vigasságra bort adsz az embernek,)

    9 (A holdat helyeztetted az égre,)

    10 (Az ember reggel fölkel idején,)

    11 (Minden élő, Uram, tereád néz,)

    12 (De ha tőlük orcádat elrejted,)

    13 (Az Úrnak légyen örök tisztesség,)

    14 (Dicséretet az Úrnak éneklek,)

105

    1 (Adjatok hálát az Istennek,)

    2 (Néki vígan énekeljetek,)

    3 (Keressétek e kegyes Urat,)

    4 (Népét vígsággal ő kihozta,)

    5 (Ezt őnekik azért mívelte,)

106

    1 (Az Urat áldjátok, mert jó,)

    2 (Boldog, aki az Úr szavát,)

    3 (Javaival hogy élhessek)

    4 (Az Úr felmagasztaltassék,)

107

    1 (Dicsérjétek az Urat,)

    2 (Kiket naptámadatról)

    3 (Mikor nem volt őnékik)

    4 (És igaz úton őket)

    5 (Hogy a szomjas lelkeket)

    6 (Mert az Isten igéit)

    7 (De, hogy ő szükségükben)

    8 (Ezek áldják az Istent,)

    9 (A bolondok kínlódnak)

    10 (Midőn ők kiáltottak)

    11 (Ezek áldják az Istent,)

    12 (Hajókon akik járnak)

    13 (Hogyha ő a szélnek szól,)

    14 (Széjjel úgy tántorognak,)

    15 (Jó időt támaszt ismét,)

    16 (Ezek áldják az Istent,)

    17 (Ő a folyóvizeket)

    18 (Esőkkel nedvesíti)

    19 (E földet ők bevetik,)

    20 (De elfogynak ismétlen,)

    21 (Kegyesen fölemeli)

    22 (Akinek esze vagyon,)

108

    1 (Úr Isten, kész az én szívem,)

    2 (Dicsérlek, Uram, tégedet)

    3 (Légy minekünk segítségül,)

109

    1 (Ó, Úr Isten, én dicsőségem,)

    2 (Ok nélkül rólam gonoszt szólnak,)

    3 (Irgalmaddal biztatom lelkem,)

    4 (Ez én nagy keserűségemben)

    5 (Az Úr Istent én az én számmal,)

110

    1 (Az Úr Isten monda az én Uramnak:)

    2 (Az Úr Sionból kinyújtja pálcádat)

    3 (Dicsőségére a te szentségednek)

    4 (Mert az Úr Isten megesküdt tenéked,)

    5 (Az Úr, aki ül a te jobb kezeden,)

    6 (A pogányokon ítéletit tartja,)

    7 (Az úton iszik a tiszta patakból,)

111

    1 (Hálát adok, Uram, néked,)

    2 (Nagyok az Úrnak csudái,)

    3 (Csudadolgait az Isten)

    4 (Népével nagy csudákat tett,)

    5 (Igaz minden ő hagyása,)

    6 (Szent és dicső az ő neve,)

112

    1 (Boldog az ember, ki az Istent)

    2 (Gazdagsággal őtet meglátja,)

    3 (A hű ember kölcsönt ad szívvel,)

    4 (És ő egy szálat se fél azon,)

    5 (Javait bőven osztogatja,)

    6 (Hogy ezt látja az istentelen,)

113

    1 (Az Urat, ti, ő szolgái,)

    2 (Napkelettől enyészetig)

    3 (De ki volna hasonlatos)

    4 (A szegényt porból felveszi,)

    5 (Az asszony szomorúságát)

114

    1 (Hogy Izráel kijött Egyiptomból,)

    2 (A tenger ezt látván hátraálla,)

    3 (Mi lelt téged, tenger, mit térsz hátra?)

    4 (Az Úrnak haragos színe előtt,)

115

    1 (Nem nekünk, Uram, nem nekünk engedd,)

    2 (De Istenünk ő nagy erejével,)

    3 (Szájuk vagyon nékik, de nem szólnak,)

    4 (De te, Izráel, Istenben bízzál,)

    5 (Istenfélők, bízzatok Istenben,)

    6 (Ő megáldja a kicsinyt, a nagyot,)

    7 (A nagy Úr Isten megáld titeket,)

116

    1 (Szeretem és áldom az Úr Istent,)

    2 (Midőn körülvett a halál engem,)

    3 (Segítségül hívtam az Úr nevét:)

    4 (Nagy szükségemben mikor én valék,)

    5 (Te megmentél a haláltól engem,)

    6 (Hittem Istenben, mikor így szólék,)

    7 (Mit adjak az Úrnak jótettéért?)

    8 (Fogadásom az egész nép előtt)

    9 (Imádlak téged, Üdvözítőmet,)

    10 (Áldozom néked hálaadással,)

    11 (A te házadnak ő udvarában,)

117

    1 (Az Urat minden nemzetek,)

118

    1 (Adjatok hálákat az Úrnak,)

    2 (Mondjad bízvást, Áronnak háza,)

    3 (Az Úrhoz én nagy ínségemben)

    4 (Jelen vagyon velem az Isten,)

    5 (Körülvettenek a pogányok,)

    6 (Körös-körül fogtak engemet,)

    7 (Az Úr énnékem erősségem,)

    8 (Az Úr megmutatja hatalmát,)

    9 (Az Úr megbüntete engemet,)

    10 (Mert csak ez kapuja az Úrnak,)

    11 (E kő, amit a házépítők)

    12 (E jeles napot őmagának)

    13 (Áldott, aki az Úr nevében)

119A

    1 (Az oly emberek nyilván boldogok,)

    2 (Boldogok azok is, mondom nyilván,)

    3 (Vajha én oly boldoggá lehetnék,)

    4 (Hálát adok néked teljes szívből,)

119B

    5 (Beszéld el, mit tégyenek az ifjak,)

    6 (A te igédet rejtem szívemben,)

    7 (Ítéletedet én ajakimmal,)

    8 (Szüntelen nékem gyönyörűségem)

119C

    9 (Cselekedd ezt szolgáddal kegyesen,)

    10 (Míg itt, e földön én járok-kelek,)

    11 (A kevélyeket, Uram, megrontod,)

    12 (A fejedelmek énreám törnek,)

119D

    13 (De lám, a porban hever életem,)

    14 (Add értenem parancsolatidat,)

    15 (A hamis útról, Uram, téríts el,)

    16 (Bizonyságidra hajtom szívemet,)

119E

    17 (Én Istenem, taníts útjaidra,)

    18 (Vezess, hogy benned leljem örömöm,)

    19 (Fordítsad el az én szemeimet,)

    20 (Végy el rólam minden gyalázatot,)

119F

    21 (Forduljon hozzám, Uram, kegyelmed,)

    22 (Szent, igaz igéd ne vedd el tőlem,)

    23 (Szüntelen járok én nagy örömmel,)

    24 (Gyönyörködöm a te törvényedben,)

119G

    25 (Gondold meg azt, és jusson eszedbe,)

    26 (A kevély népek csúfolnak engem,)

    27 (És miként az istentelen népek,)

    28 (Sem éjjel, sem nappal meg nem szűnöm)

119H

    29 (Hiszem, te vagy az én örökségem,)

    30 (Jól meggondolom az én)

    31 (Megfosztottak az istentelenek,)

    32 (Az oly népekhez adom magamat,)

119I

    33 (Íme, szegény szolgáddal jót tettél,)

    34 (Mielőtt büntetésed szenvedtem,)

    35 (Ellenim rólam hamisan szólnak.)

    36 (Jómra lett nékem, hogy megalázál,)

119K

    37 (Kezeiddel formáltál engemet,)

    38 (Igaz vagy, Uram, ítéletidben,)

    39 (Nagy irgalmadat mutasd meg nekem,)

    40 (Térjenek hozzám mostan mindenek,)

119L

    41 (Lelkem elfogy nagy kívánságában,)

    42 (Noha én csaknem hasonló vagyok)

    43 (A kevélyek, kik szent törvényedet)

    44 (Csaknem elvesztének ők engemet,)

119M

    45 (Mindörökké, Uram, a te igéd)

    46 (Mind ma és mindörökké megállnak,)

    47 (Nem felejtem el szent törvényedet,)

    48 (Istentelenek énreám titkon)

119N

    49 (Nagy szerelmem vagyon törvényedhez,)

    50 (Tudósabb vagyok tanítóimnál,)

    51 (Minden hamis utat elkerülök,)

    52 (A te beszéded ékes és drága,)

119O

    53 (Óránként fáklyám nékem szent igéd,)

    54 (Felette igen megnyomorodtam,)

    55 (Oly nagy veszélyben forog életem,)

    56 (Bizonyságidat örökül bírom,)

119Ö

    57 (Ösztönösen gyűlölöm azokat,)

    58 (Gonosztevők, menjetek el tőlem,)

    59 (Légy gyámolom, adj jó békességet,)

    60 (Gonoszakat te elvetsz a földről,)

119P

    61 (Békételenség nincsen kedvemre,)

    62 (Az én szemeim elfogyatkoztak,)

    63 (Szolgád vagyok, adj értelmet nekem,)

    64 (Azért a te szent tanításidat)

119R

    65 (Telve bizonyságid nagy csudákkal,)

    66 (Felfohászkodom gyakran én számmal,)

    67 (Szent igédben vezéreld utamat,)

    68 (Világosítsd meg orcád szolgádon,)

119S

    69 (Summa szerint, Uram, te igaz vagy)

    70 (Megöl a bú nagy indulatomban,)

    71 (Én kicsiny és megalázott vagyok,)

    72 (Üldöztetem, és vagyok ínségben,)

119T

    73 (Teljes szívből hozzád esedezem,)

    74 (Gyakorta reggel, virradat előtt)

    75 (Kegyességedért halld meg beszédem,)

    76 (De te énhozzám, Uram, közel vagy,)

119U

    77 (Vedd eszedbe én nagy ínségemet,)

    78 (A gonoszoktól, minden elhiggye,)

    79 (Bizonyságidat én nem hagyom el,)

    80 (Törvényidet én igen szeretem,)

119Ü

    81 (Űznek, kergetnek a fejedelmek,)

    82 (A hazugságot igen gyűlölöm,)

    83 (Nagy békességük vagyon azoknak,)

    84 (Bizonyságidra gondot tart lelkem,)

119Z

    85 (Zengő kiáltásom jusson hozzád,)

    86 (Ha én megtanulom szerzésedet,)

    87 (Ments meg, Uram, engem kezeiddel,)

    88 (Éltét csak azért kívánja lelkem,)

120 (Én az Úr Istenhez kiálték,)

121

    1 (Szemem a hegyekre vetem,)

    2 (Lábad botlani nem hagyja,)

    3 (Az Úr téged megőrizzen,)

    4 (Az Úr őrizze örökké)

122

    1 (Örvendek az én szívembe)

    2 (Légyen te kőfalaidban)

123

    1 (Tehozzád szemeimet, Úr Isten,)

    2 (Kegyelmezz, Uram, kegyelmezz nékünk,)

124

    1 (Az Izráel ezt nyilván mondhatja:)

    2 (Elnyeltek volna ők elevenen,)

    3 (A nagy árvíz reánk rohant volna,)

    4 (Miképpen elszalad a madárka)

125

    1 (Akik bíznak az Úr Istenben)

    2 (És mint a nagy Jeruzsálemet)

    3 (Mert az övéit ő nem hagyja)

    4 (Jelen van a jószívűekkel,)

126

    1 (Mikor a Siont az Isten)

    2 (Az Úr mutatá hatalmát,)

    3 (Akik nagy könnyhullatással)

127

    1 (Hogyha ember házat épít)

    2 (Hiába keltek fel reggel,)

    3 (Akinek gyermeki vannak,)

    4 (Ó, mely drága adományok,)

    5 (Nyilván boldognak mondatik,)

128

    1 (Boldog az ember nyilván,)

    2 (Házadban feleséged,)

    3 (Ez igen szép ajándék,)

129

    1 (Én ifjúságomtól fogva engem)

    2 (De az igazságnak jó Istene)

130

    1 (Tehozzád teljes szívből)

    2 (Ha, Uram, bűnünk szerint)

    3 (Énnékem reménységem)

    4 (Izráel, az Istenben)

131

    1 (Uram, nem űz nagyra szívem,)

    2 (De szívemből kivetettem)

    3 (Izráel, az Úr Istenbe)

132

    1 (Emlékezzél meg, Úr Isten,)

    2 (Ezt, úgymond, én megfogadom,)

    3 (Nyugalmam addig nem leszen,)

    4 (A Dávidnak az Úr Isten)

    5 (És aztán a te gyermekid)

    6 (Mert e Siont az Úr Isten)

    7 (Én őket megelégítem,)

    8 (Fölnevelem ez egy magvát)

    9 (De viszont ő ellenségit)

133 (Ímé, mily jó és mily nagy gyönyörűség)

134

    1 (Úrnak szolgái mindnyájan,)

    2 (Felemelvén kezeteket,)

    3 (Megáldjon téged az Isten)

135

    1 (Áldjátok az Úr nevét,)

    2 (Dicsérjétek, mert jó ő,)

    3 (Mert tudom, hogy ez Isten)

    4 (Ki e világ végétől)

    5 (Megáll örökké neve)

    6 (A pogányok bálványi)

    7 (Nem hallanak fülükkel,)

    8 (Kik az Urat félitek,)

136

    1 (Dicsérjétek az Urat,)

    2 (Áldjátok Istenteket,)

    3 (Dicsérje őtet minden,)

    4 (Minden őt magasztalja,)

    5 (Ki a mennyet teremté)

    6 (Aki a széles földet)

    7 (Ki nagy szép lámpásokat)

    8 (Nappal vezérlésére)

    9 (Népét vezérlé híven)

    10 (A királyokat széjjel)

    11 (Erős fejedelmeket)

    12 (Megemlékezék rólunk,)

    13 (Ellenségünk kezéből)

    14 (E földön minden testet)

    15 (Áldjátok az Úr Istent)

137

    1 (Hogy a babiloni vizeknél ültünk,)

    2 (Akik minket fogva tartottak, kértek,)

    3 (Íme, neked én azt nyilván felelem,)

    4 (Az Édom fiairól emlékezzél,)

    5 (Te, Babilonnak leánya, meghiggyed,)

138

    1 (Dicsér téged teljes szívem,)

    2 (Öregbül nagy dicsőséged,)

    3 (Ez Urat, ki felségesen)

    4 (Mindennemű szükségemben,)

139

    1 (Uram, te megvizsgálsz engem,)

    2 (Vagy járok-kelek, vagy fekszem,)

    3 (Körös-körül rajtam minden)

    4 (Lelked elől hova mennék,)

    5 (Ha a hajnal szárnyát venném,)

    6 (Mondám, hogy tán sötétséggel)

    7 (Nálad ismeretes voltam)

    8 (Mily drágák a te tanácsid,)

    9 (Vizsgálj meg, és jól próbálj meg,)

140

    1 (Szabadíts meg engem, Úr Isten,)

    2 (Kik csak hamisságot gondolnak)

    3 (Élesebbre fenik nyelvüket)

    4 (Ments meg a gonoszok kezéből,)

    5 (A kevélyek tőrt vetnek nékem,)

    6 (Én pedig mondtam: Ó, Úr Isten,)

    7 (Uram, segítség vagy te nékem)

    8 (Ne engedd a hitetleneknek,)

    9 (Tudom, hogy Isten a szegénynek)

    10 (Az igazak szép énekekkel)

141

    1 (Tehozzád kiáltok, Úr Isten,)

    2 (Könyörgésem elődbe menjen,)

    3 (Őrizettel tartsd meg én szájam,)

    4 (Ne bocsássad szívem gonoszra,)

    5 (A hű ember megfeddjen engem,)

    6 (Elfogadom s megvallom nyilván,)

    7 (Szemeim reád néznek, Uram,)

142

    1 (Én az Úrhoz felkiálték,)

    2 (Ha szorongattatik lelkem,)

    3 (Utamra tőrt mernek vetni,)

    4 (Bezárattak utak, ajtók,)

    5 (Tehozzád kiálték, Uram,)

    6 (Halld meg az én imádságom,)

    7 (Vedd ki fogságból lelkemet,)

143

    1 (Hallgasd meg, Uram, kérésemet,)

    2 (Szolgádat törvénybe ne idézd,)

    3 (Az ellenség kerget engemet,)

    4 (Az én lelkem elkeseredett,)

    5 (E sok nagy ínségeim között)

    6 (Tehozzád, én Uram, Istenem,)

    7 (Ne késsél, hallgasd meg kérésem,)

    8 (Kegyelmezz meg, Uram, énnékem,)

    9 (Szabadíts meg ellenségimtől,)

    10 (Taníts meg engemet, szolgádat,)

    11 (Uram, engemet erősíts meg,)

144

    1 (Áldott az Úr, ki kezemet tanítja,)

    2 (De micsoda az ember életében,)

    3 (Hajtsd meg az egeket, és szállj le menten,)

    4 (Kiknek szájuk merő hazugságot szól,)

    5 (Ments meg kezükből ez idegeneknek,)

    6 (Hogy a mi tárházink tele légyenek,)

    7 (Boldog nép az, kit így megáld az Isten,)

145

    1 (Magasztallak téged, én Istenem,)

    2 (Éneklem a te dicsőségedet,)

    3 (Hogy hirdessék a te jókedvedet,)

    4 (Azért amit csak teremtél, minden)

    5 (Megáll örökké a te országod,)

    6 (Az Úr igaz minden útjaiban,)

    7 (Megtartja, akik szeretik őtet,)

146

    1 (Áldjad, én lelkem, az Urat,)

    2 (Ne légyen bizodalmatok)

    3 (Minden dolga és szándéka)

    4 (Ki a mennyet és a földet)

    5 (Akik méltatlan szenvednek,)

    6 (És a világtalanoknak)

    7 (Veszedelmében megmenti)

    8 (A hitleneket megrontja,)

147

    1 (Az Urat dicsérjétek, mert jó,)

    2 (Töredelmes szívet meggyógyít,)

    3 (Nagy a mi Urunk, az Úr Isten,)

    4 (Inkább azokban gyönyörködik,)

    5 (Jákóbnak adta szent igéjét,)

148

    1 (No, dicsérjétek mindnyájan)

    2 (Az Urat, ti, magas egek,)

    3 (Ifjak, leányok és vének,)

149

    1 (Az Úrnak, no, énekeljetek,)

    2 (Az Úr nevét síppal és dobbal,)

    3 (Szent hívei az Úr Istennek)

150

    1 (Dicsérjétek az Urat!)

    2 (Dicsérjétek őt kürtben,)

    3 (Az Urat cimbalmokban)

---- Zsoltárdicséretek ----

151

    1 (Hatalmas Isten, nagy haragodban ne feddj meg engemet,)

    2 (Mégis, Úr Isten, könyörülj rajtam, mert én gyenge vagyok,)

    3 (Az én testemben, felséges Isten, semmi épség nincsen;)

    4 (Térj hozzám, Uram, és szabadítsd meg elbúsult lelkemet;)

    5 (Az én két szemem elhomályosult keserűség miatt:)

    6 (Hatalmasságát te szent igédnek jelentsd, hogy tudhassam:)

    7 (Noha sok bűnöm, örvendez lelkem tebenned, Úr Isten!)

152

    1 (Istenem, lásd meg a sok hazugságot,)

    2 (Istenem, halld meg, mikor csöndben kérlek:)

    3 (Istenem, nálad az igaz ígéret,)

153

    1 (Tudom, pásztorom és vezérem énnékem az én Uram, Istenem,)

    2 (Az ő mezejének szép zsíros füvével szépen legeltet engem,)

    3 (Reggel, hogy kiviszen, énelőttem mégyen igaz tudományával,)

    4 (Azzal én lelkemet ugyan megújítja és újonnan megáldja,)

    5 (Ily nagy reménységgel és bizodalommal azért tebenned bízom,)

    6 (Megvigasztalt engem te pásztori vessződ és te pásztori botod,)

    7 (Ily nagy készülettel ellenségim előtt asztalt terítesz nékem,)

    8 (Halandó testemnek ő gyarlóságától megszabadítasz engem,)

    9 (A te jóvoltodból, kegyelmességedből mindezeket én várom,)

    10 (Élek mindörökké az én Istenemnek és Uramnak házában,)

154

    1 (Ó, én két szemeim, ti az Úrra nézzetek,)

    2 (Megragadlak, Uram, az én igaz hitemmel,)

    3 (Felindítlak téged nagy nyomorúságimmal,)

    4 (Ó, mennybéli Isten, te vagy én reménységem,)

    5 (Tanítsál meg engem a te igaz utadra,)

    6 (Ha tebenned, Uram, nem reménykedtem volna,)

    7 (Azért, ó, én lelkem, serkentsd fel te magadat:)

155

    1 (Száma nincsen, Uram, jótéteményidnek,)

    2 (Kiáltásom, Uram, tőled el nem vetéd,)

    3 (A pokol torkából te kiszabadítál,)

    4 (Kész mindenkor lelkem néked énekelni,)

156

    1 (Benned bíztam, Uram, Isten,)

    2 (Nincs énnékem segítségem:)

    3 (Erősségem ördög ellen,)

    4 (De sietnek ellenségim)

    5 (Ím, ajánlom kezeidbe)

    6 (Csak hívságot követőknek)

    7 (Értem immár hozzám való)

    8 (Isten, mily nagy dicsőséget)

    9 (Soha nékik már nem lészen)

    10 (Vallást tészek, hálát adván)

157

    1 (Mindenkoron áldom az én Uramat,)

    2 (Igen vigad és örvendez én lelkem,)

    3 (Én, mikoron Istenhez kiáltottam,)

    4 (Lám, Istennek angyala mind tábort jár,)

    5 (Segítségül azért Istent hívjátok,)

    6 (Valamíglen élsz ez árnyékvilágban,)

    7 (Sok jók közt a békességet szeressed,)

    8 (A felséges Isten szemei vannak)

    9 (Igen közel az Úr Isten azoknak,)

158

    1 (Hagyjad az Úr Istenre te minden utadat,)

    2 (Az Úrra bízzad dolgod: könnyebbül a teher;)

    3 (A te irgalmasságod van rajtam, Istenem,)

    4 (Utad van számtalan sok, Uram, és eszközöd;)

    5 (Bízzál, bánatos lélek! Mit bánt a bú, a gond?)

    6 (Őbenne vesd halálig jó reménységedet:)

    7 (Ő megcselekszi végre velünk azt, ami jó;)

159

    1 (Ne zúgolódj, ha látod a hitetlent,)

    2 (Igen hamar mert mindazok elvesznek,)

    3 (Gyönyörködjél te csak az egy Istenben,)

    4 (Az igazakat az Isten szereti,)

    5 (Ó, keresztyén, te az Úr Istent várjad,)

    6 (A gonoszokat az Isten megrontja,)

160

    1 (Fohászkodom hozzád, Uram, Istenem!)

    2 (Látod, Uram, igen megnyomorodtam.)

    3 (Reménységem míg el nem fogyatkozott,)

    4 (Azért téged hívlak csak segítségre,)

    5 (Irgalmasságodat mikor hallhatom,)

    6 (Jelentsd nékem a te akaratodat,)

161

    1 (Erős várunk nekünk az Isten,)

    2 (Nincsen nékünk semmi hatalmunk,)

    3 (Ha e világ mind ördög volna,)

    4 (Megáll az Istennek igéje,)

162

    1 (Minden népek örülvén, tapsoljanak,)

    2 (Mert félelmetes Úr ő az egekben,)

    3 (Legyőzött Ő minékünk sok népeket,)

    4 (Ő magának kiválasztott bennünket,)

    5 (És adá ő minékünk örökségét,)

    6 (Felmégyen az Úr Isten nagy örömben,)

    7 (Dicsérjétek az Istent, dicsérjétek,)

    8 (Mert nagy Király ő mind az egész földön,)

    9 (Országol Istenünk minden népeken,)

    10 (Dicséret légyen az Atya Istennek,)

163

    1 (Ne szállj perbe énvelem,)

    2 (Mert én anyám méhében)

    3 (Néked bűnöm megvallom,)

    4 (Bűneimnek tőréből,)

    5 (Szent Fiad haláláért,)

    6 (Az ő tisztaságáért)

    7 (Én fertelmességemet)

    8 (Bocsásd meg, ó, Úr Isten!)

    9 (A te áldott Szentlelked,)

    10 (Reád bíztam magamat,)

    11 (Vigasztald meg szívemet,)

    12 (Csak tégedet dicsérlek,)

    13 (Mindörökké áldassál)

164

    1 (Atya Úr Isten, könyörülj rajtam te nagy jóvoltodért,)

    2 (Anyám, mikoron az ő méhében engemet fogada,)

    3 (Nincs hová lennem, nincs hová hajtsam elveszett fejemet,)

    4 (Ím, teelőtted feltárom, Uram, az én bűneimet:)

    5 (Mely igen tiszta lennék, Úr Isten, ha megmosogatnál,)

    6 (Hallgasd meg azért fohászkodását a te híveidnek,)

165

    1 (Irgalmazz, Úr Isten, immáron énnékem!)

    2 (Szárnyad alá vetem az én reménységim,)

    3 (Tehozzád kiáltok, hatalmas Úr Isten,)

    4 (Velem, én szent Atyám, nagy-sok jókat tettél,)

    5 (Azért téged, Uram, én felmagasztallak,)

    6 (Kész már az én szívem néked énekelni,)

    7 (Kelj fel azért mostan, én nagy dicsőségem,)

    8 (Én felmagasztalom irgalmasságodat,)

166

    1 (Áldj meg minket, Úr Isten, a te jóvoltodból,)

    2 (Engedd meg ezt minekünk, kegyelmes Istenünk,)

    3 (Ne tántorodjunk mi el soha, Uram, tőled,)

    4 (No, azért dicsérjük most felszóval az Urat,)

167

    1 (Siess, nagy Úr Isten, én segítségemre,)

    2 (Hitből, tiszta szívből azért arra kérlek:)

    3 (Az én életemet tartsd meg szent nevedért,)

    4 (Szent Fiad vállára raktad bűneimet,)

    5 (Tied legyen, Isten, mindenben dicsőség)

168

    1 (Ne hagyj elesnem, felséges Isten, keserűségemben!)

    2 (Az Írás rólad, Felséges Isten, bizonnyal azt mondja,)

    3 (Gyermekségemtől fogva, Úr Isten, mind ez ideiglen)

    4 (Nincsen szívemnek több bizodalma, Úr Isten, náladnál,)

    5 (Csak te egyedül voltál, Istenem, énnékem gyámolom,)

    6 (Mely nagy örömem és bizodalmam vagyon nékem ebben:)

    7 (Jelentsd meg hozzám, felséges Isten, kegyelmességedet)

    8 (Add meg, Úr Isten, te szent nevedért, amit tőled kérek,)

169

    1 (Sok ínségünkben hozzád kiáltunk, felséges Úr Isten,)

    2 (Tudjuk, hogy méltán mi bűneinkért te megvertél minket,)

    3 (A mi atyáink mivelünk együtt ellened vétkeztek,)

    4 (Reád maradtunk, mert mindenektől mi elhagyattattunk,)

    5 (Ígéretedből, te szent igédből téged megismertünk;)

    6 (Ne hagyd, tekintsd meg ígéretedet, és a te népedet,)

    7 (Végy ki immáron e nagy ínségből, pokol köteléből,)

    8 (Nagy hálát adunk mint Istenünknek és mi Teremtőnknek,)

170

    1 (Az Úr Istent magasztalom,)

    2 (Számtalan kínokban valék,)

    3 (Kiterjesztvén kezeimet,)

    4 (Magamban én dolgaimról,)

    5 (Nagy erősen, igaz hittel,)

    6 (Csuda irgalmasságodat,)

    7 (Kezeidnek karjaiban,)

    8 (Erős vitéz mint népeit,)

    9 (A híveknek számuk vagyon,)

    10 (Ne félj azért háborúdban,)

171

    1 (Seregeknek Ura, felséges Isten,)

    2 (Kívánkozik az én lelkem ott lakni,)

    3 (Lám, a madaraknak is helyük vagyon,)

    4 (Bizony, boldogok az olyan emberek,)

    5 (Olyan boldog ember kicsoda lészen?)

    6 (Semmi szükség az ilyennek nem ártott,)

    7 (Nagy sereggel mindenfelől eljönnek,)

    8 (Uram, hallgasd meg az én könyörgésem,)

    9 (Úr Isten, csak te vagy a mi oltalmunk,)

    10 (Jobb egy nap a te tornácodban laknom,)

    11 (Mert miképpen a fényes nap az égen,)

    12 (Nem vonja meg tőlünk javát az Isten,)

    13 (Így könyörge Dávid király régenten;)

172

    1 (Aki veti segedelmét)

    2 (A hű ember vallást tészen:)

    3 (Mert engemet te megmentél)

    4 (Visel téged az Úr Isten)

    5 (Jézus Krisztus egy igazság,)

    6 (Semmit ne félj rettegtető)

    7 (Ha mellőled bal kéz felől)

    8 (De te magad szemeiddel)

    9 (Mert vagyon nagy bizodalmad)

    10 (Nem járulhat néked soha)

    11 (Mert parancsolt tefelőled)

    12 (Az Istennek angyalai)

    13 (Áspiskígyót te lebírhatsz,)

    14 (Talpad alatt nyomorgatod)

    15 (Szól az Isten az emberről:)

    16 (Ha énhozzám ő felkiált,)

    17 (Adok néki hosszú napot,)

173

    1 (Mely igen jó az Úr Istent dicsérni,)

    2 (Jókor reggel irgalmadat hirdetni,)

    3 (Csudaképpen én vigasztalást vészek,)

    4 (Az esztelen ember ezt nem ismeri,)

    5 (E világon gonoszok gyökereznek,)

    6 (Lám, ezeket, Uram, felséges Isten,)

    7 (Rólad, Uram, akik megemlékeznek,)

    8 (Vallást tesznek minden emberek előtt,)

174

    1 (Jer, örvendezzünk az Úr Istennek,)

    2 (Siessünk hozzá dicséretünkkel,)

    3 (Mert az Úr Isten mi nagy Istenünk,)

    4 (Csak ő egyedül bír mindeneket,)

    5 (Ő teremtette a széles tengert,)

    6 (Jer, hajtsunk fejet, térdet nékie,)

    7 (Mert csak ő a mi kegyes Teremtőnk,)

    8 (Az Ő szózatját mihelyt halljátok,)

    9 (Mert jól tudjátok régen mint jártak,)

    10 (Dicséret néked, Atya Úr Isten:)

175

    1 (Zengjetek, minden nemzetek,)

    2 (Eljön az Úr ítéletre)

    3 (Félje őt mind e nagyvilág,)

176

    1 (Örüljetek az Istennek,)

    2 (Mert csak ő a mi Istenünk,)

    3 (Templomába egybegyűljünk,)

    4 (Mert kegyelmes az Úr Isten,)

177

    1 (Dicsérd, én lelkem, minden erődben)

    2 (Ő megbocsátja minden bűnödet,)

    3 (Ki minden jóval téged megáldott,)

    4 (Bízzál, én lelkem, az Úr Istenben,)

    5 (Ha egy kevéssé haragot mutat,)

    6 (Nem bűnünk szerint bánik mivelünk,)

    7 (Oly igen messze veti bűnünket,)

    8 (Miként az Atya fiait szánja,)

    9 (Porból teremté, porrá kell lenni,)

    10 (Az Úr Istennek irgalmassága)

    11 (Akik őt féljük, mondását tégyük,)

    12 (Vigasság nekünk háborúságban,)

    13 (Ti, szent angyalok, Istent áldjátok,)

    14 (Ti, fejedelmek, meghallgassátok,)

    15 (Egyházi rendek, ti is, kik vagytok,)

    16 (Te szegény község, szorgalmatos légy,)

    17 (Minden állatok, Istent áldjátok,)

    18 (De te, én lelkem, te kiváltképpen)

178

    1 (Én lelkem, áldva áldjad)

    2 (Mint jó szülő megvédi)

    3 (Csak egy nem érhet véget:)

179

    1 (Keresztyének, kik e földön lakoztok,)

    2 (Mind e világ az ő nevét dicsérje,)

    3 (Felemeli földről a szegényeket,)

    4 (Uralkodik az Isten mindeneken,)

180

    1 (Ó, boldog az az ember, ki Isten útján jár,)

    2 (Ím, tudtul adtad nékem, kegyelmes Istenem,)

    3 (Szent törvényedre szívem, igédre föltekint,)

    4 (Megáll az Úr igéje, örökké megmarad,)

181

    1 (Jer, emlékezzünk, keresztyén népek)

    2 (Szemem emelvén vetem hegyekre,)

    3 (Csak Ő énnékem egy segítségem,)

    4 (Nem hagy tégedet a kísértésben,)

    5 (No, keresztyének, tehát örvendjünk,)

    6 (A nap hévsége nappal nem sérthet,)

    7 (Őrizzen téged a nagy Úr Isten,)

182

    1 (Örül mi szívünk, mikor ezt halljuk: a templomba mégyünk,)

    2 (Megállunk hittel, örök Úr Isten, a te templomodban,)

    3 (Áldd meg, Úr Isten, a te népedet, kik téged szeretnek,)

    4 (Légyen békesség, felséges Isten, Anyaszentegyházban,)

    5 (Dicséret neked, Atya Úr Isten, a te szent Fiaddal,)

183

    1 (Akik bíznak az Úr Istenben,)

    2 (Az Istennek szent beszédében,)

    3 (Ezek lésznek nagy erősségben,)

    4 (Sokszor esnek kísértésekben,)

    5 (Akik pedig hitetlenségben)

    6 (De a hívek nagy békességben,)

184

    1 (Mindenek meghallják és jól megtanulják,)

    2 (Ha nem az Úr Isten építi a házat,)

    3 (Hogyha a városnak avagy háznak népét)

    4 (Csak hiába lészen reggel felkeléstek)

    5 (Ekképpen történik mindnyájan tinektek,)

    6 (Nagy könnyen az Isten mindent ád azoknak,)

    7 (Mint a sebes nyilak az erős kezében,)

    8 (Boldog, aki lelkét hittel erősíti,)

185

    1 (Minden hű keresztyének, meghalljátok,)

    2 (Féljétek Uratokat, Istenteket,)

    3 (Éljetek ti kezetek munkájával,)

    4 (Házaitokban feleségeitek)

    5 (Akik úgy ékesítik házatokat,)

    6 (Asztalod körül ülnek majd gyermekek,)

    7 (Ekképpen áldja meg az embert Isten,)

    8 (Áldjon meg titeket az örök Isten,)

    9 (Békesség légyen Anyaszentegyházban,)

186

    1 (Mélységből hozzád kiáltunk:)

    2 (Nagy a te irgalmasságod,)

    3 (Bízzunk azért az Istenben,)

    4 (Erősek legyünk hitünkben,)

    5 (Ha minékünk sok bűnünk van,)

187

    1 (Végtelen irgalmú Isten, hozzád kiáltok,)

    2 (Igazságod szerint ha cselekedel vélünk,)

    3 (Fölötte bőséges nálad a kegyelmesség,)

    4 (Az Urat óhajtom, várja lelkem az Urat,)

    5 (Lelkem az Úr Istent buzgósággal óhajtja,)

    6 (Valakik az Úrnak választott szenti vagytok,)

    7 (Izráelt megváltja és a keresztyénséget,)

188

    1 (Felséges Isten, hozzád kiáltunk nagy keserűséggel,)

    2 (Tekints mireánk, kérünk Úr Isten, ily nagy szükségünkben,)

    3 (Miként a foglyok tömlöc fenekén, hangosan kiáltunk;)

    4 (Pokolnak kínja, bűnnek soksága uralkodik bennünk:)

    5 (Ha bűneinket te számontartod, felséges Úr Isten,)

    6 (Nincsen ártatlan, nincsen bűn nélkül senki teelőtted;)

    7 (Mert csak tenálad vagyon kegyesség és nagy irgalmasság,)

    8 (Örvendez szívünk, felséges Isten, te ígéretedben,)

    9 (Megszabadultunk a Krisztus által örök kárhozattól;)

    10 (Ó, szabadító, mennybéli Isten, egyetlen reménység,)

    11 (Dicséret néked, Atya Úr Isten, a te szent Fiaddal)

189

    1 (Mely igen jó légyen az egyenesség,)

    2 (Megírta nékünk ezt szent Dávid szépen,)

    3 (Kik őreá mint Atyjukra hallgatnak,)

    4 (Atyafiúsággal, s egy akarattal,)

    5 (Megáldja ezeket az örök Isten,)

    6 (Az igaz hitben és a jó életben,)

    7 (Kegyesen élnek ezek e világban,)

    8 (Nincs gyűlölség köztük, nincsen széthúzás,)

    9 (De minden időben igaz szeretet,)

    10 (Kérjük mi Urunkat, hogy jó életet)

    11 (Dicsőség légyen az Atya Istennek,)

190

    1 (Ti, keresztyének, dicsérjétek Istent,)

    2 (Imádkozzatok az Atya Istennek,)

    3 (Áldjon meg minket az Atya Úr Isten,)

191

    1 (Dicsérd az Istent, mostan, ó, én lelkem!)

    2 (Mert ők meghalnak, ismét porrá lesznek,)

    3 (Gondja az Úrnak vagyon mindenekre,)

    4 (Az igazaknak ő megőrizője,)

    5 (Megszabadítja Isten a foglyokat,)

    6 (És ő megőrzi a jövevényeket,)

    7 (Uralkodol te azért, Uram Isten,)

192

    1 (Drága dolog az Úr Istent dicsérni,)

    2 (Ő gyógyít meg szomorodott szíveket,)

    3 (Az őnéki csodálatos tanácsa,)

    4 (Énekeljünk néki hálaadással,)

    5 (Dicsérd azért, Jeruzsálem, Uradat!)

193

    1 (Mennyei seregek, boldog, tiszta lelkek,)

    2 (Angyalok, az Úrnak követi kik vagytok,)

    3 (Fényes nap világa, ez világ fáklyája;)

    4 (Mert ő az, akinek hatalmában az Ég,)

    5 (Azért hát, ti, hívek, Úrnak szent serege,)

194

    1 (Mennyei seregek, boldog, tiszta lelkek,)

    2 (Angyalok, az Úrnak követi kik vagytok,)

    3 (Fényes nap világa, ez világ fáklyája;)

    4 (Mert ő az, akinek hatalmában az Ég,)

    5 (Azért hát, ti, hívek, Úrnak szent serege,)

195

    1 (Dicsérjétek az Istent a mennyégben,)

    2 (Dicsérjétek mind őt, ti szent angyalok,)

    3 (Dicsérje nappal nap és a hold éjjel,)

    4 (Dicsérjétek őt ti is, nagy-szép egek,)

    5 (Dicsérjék szent nevét az Úr Istennek,)

    6 (Helyet rendelt ő szépen mindezeknek,)

    7 (Dicsérjétek őt mind, ti földi lények,)

    8 (Tűz, jégeső, köd, hó és minden pára,)

    9 (A hegyek, völgyek, termőfák s egyebek,)

    10 (Vadak és minden oktalan állatok,)

    11 (Földi királyok és minden köznépek,)

    12 (Ti, ifjú népek és tiszta szép szüzek,)

    13 (Dicsértessék az Úr Istennek neve,)

    14 (Az ő dicsősége földön és mennyen,)

    15 (Az ő népének arcát felemelte,)

    16 (Dicséret légyen mindenütt azoknak,)

    17 (Dicséret az Izráel fiainak,)

196

    1 (Dicsőült helyeken, mennyei paradicsomban,)

    2 (Lássátok, ti dicső angyali lelkek az égben,)

    3 (Nap, hold, csillagos ég, ti az Urat dicsérjétek,)

    4 (Tenger, föld, szigetek s a hegyek pompás szépsége,)

    5 (Fák, bokrok, csemeték, gyümölcsöket hozó kertek,)

    6 (E földön lakozó minden állat boldogsága,)

    7 (Bölcs Isten remeki, kik az ő képei vagytok,)

    8 (Dicséret, dicsőség, tisztesség és hálaadás,)

197

    1 (Dicsérjétek a menny Urát,)

    2 (Látjátok hősi tetteit,)

    3 (Dicsérjék őt a harsonák,)

    4 (Dicsérje Istent énekszó,)

    5 (Mindenki szívét hassa át)

---- Kezdőénekek ----

201

    1 (Urunk, Jézus, fordulj hozzánk,)

    2 (Nyisd meg szánkat háladásra,)

    3 (Míglen éneklünk mennyégben:)

    4 (Dicsőség Atya Istennek,)

202

    1 (Kegyes Jézus, itt vagyunk)

    2 (Elménket, értelmünket)

    3 (Dicsőségnek napfénye,)

203

    1 (Hozzád jövök, ó, Mesterem,)

    2 (Igéd csodás világánál)

    3 (A te erőd a halálból)

    4 (Hogy útjaidon járhassak,)

    5 (Jól tudom, kinek hittem én,)

204

    1 (Krisztusom, kívüled nincs kihez járulnom,)

    2 (Gyújtsd meg szövétnekét áldott szent igédnek,)

    3 (Várlak, Uram, azért reménykedő szívvel,)

    4 (Dicsértessél, Atya Isten, magasságban,)

205

    1 (Ó, Atya Isten, irgalmas nagy Úr,)

    2 (Gondolsz ránk, híven oltalmaz kezed,)

    3 (Nagy jóságodra méltók nem vagyunk,)

    4 (Kérünk, Úr Isten, Krisztus Jézusért,)

206

    1 (Egek nagy Királya, magasztalunk téged,)

    2 (Dicsérjed, világom, Alkotód hatalmát,)

    3 (Zengjen minden szívben boldog hálaének)

    4 (Halleluját zengve, magasztalva áldjad)

207

    1 (Nagy Isten, néked zeng az ének,)

    2 (Ó, vonj, Atyám, Fiadhoz engem,)

    3 (Ha semmi mást nem kérek tőled,)

    4 (Jó tudnom azt, hogy közbenjáróm)

208

    1 (Jöjj, mondjunk hálaszót)

    2 (Dús kincséből az Úr)

    3 (Az Atyát és Fiút)

209 (Úr Jézus, mely igen drága)

210 (Ó, mely boldog ember az,)

211 (Szent Isten, noha néked)

212 (Úr Isten, mi sok szükséget)

213 (Ó, Úr Isten, légy közöttünk,)

214 (Nem vagyunk mi magunkéi,)

---- Főénekek ----

221

    1 (Adjunk hálát mindnyájan az Atya Úr Istennek,)

    2 (Ó, kegyes Atya Isten, te vagy Úr mindenekben,)

    3 (Légy kegyelmes minékünk a te áldott Fiadért,)

    4 (De szentelj meg bennünket, bírj és segíts meg minket,)

    5 (Világosíts meg minket a Szentlélek Istennel,)

    6 (Te igazgasd elméjét és minden tanúságát,)

    7 (Tarts meg minden időben minket az igaz hitben,)

    8 (Hogy sok népek tehozzád megtérjenek bűnükből,)

222

    1 (Nagy hálát adjunk az Atya Istennek,)

    2 (Hála tenéked, mennybéli nagy Isten,)

    3 (A romlás után nem hagyál bűnünkben,)

    4 (Megemlékeztél szent ígéretedről)

    5 (Ő a Megváltó, akit megígértem,)

    6 (Emberek, népek, csak Őt hallgassátok,)

    7 (Felséges Isten, tenéked könyörgünk,)

    8 (Adjad, hogy lássuk a világosságot,)

    9 (És ne ismerjünk többet a Krisztusnál,)

    10 (Adj igaz hitet a te szent Fiadban,)

    11 (Dicsőség néked mennyben, Örök Isten,)

223

    1 (Meghódol lelkem tenéked, nagy Felség,)

    2 (Imád a nagy ég ő teljességével,)

    3 (Imád a földnek kiterjedt nagysága,)

    4 (Imád téged a napnak fényessége,)

    5 (Imád a tenger s a vizek folyása,)

    6 (Imádlak én is téged, Teremtőmet,)

    7 (Imádlak téged, Urát kezdetemnek,)

    8 (Imádlak téged, egyedül Uramat,)

224

    1 (Ím, béjöttünk nagy örömben,)

    2 (Itt megállunk teelőtted,)

    3 (Vágyik lelkünk szent igédhez,)

    4 (Csak ez nékünk vigasságunk,)

    5 (Tartsd meg azért békességben,)

    6 (Prédikáltasd szent igédet,)

    7 (Zengedeznek mi ajakink,)

    8 (Áldott vagy te magas mennyben,)

225

    1 (Itt van Isten köztünk, jertek őt imádni,)

    2 (Itt van Isten köztünk: Ő, kit éjjel-nappal)

    3 (Csodálatos Felség, hadd dicsérlek Téged:)

    4 (Általjársz Te mindent; rám ragyogni engedd)

    5 (Egyszerűvé formálj belső-, lelkiképpen,)

    6 (Jöjj, és lakozz bennem: hadd legyen már itt lenn)

226

    1 (Felséges Isten, nagy nevedet áldom,)

    2 (Távoli ködben, nehéz bűnben éltem,)

    3 (Dicsérlek téged együtt a világgal,)

    4 (Mennyei Bárány, imádunk mi téged,)

227

    1 (Siess, keresztyén, lelki jót hallani,)

    2 (Mert nem hiába ezt az ó törvénybe,)

    3 (Jól tudja földön ezt minden keresztyén:)

    4 (Fejedelemség vagyon csak Istenben,)

    5 (Ne ess kétségbe ő nagy jóvoltában,)

    6 (Dávidot Isten hagyá királyságban,)

228

    1 (Jer, Krisztus népe, nagy vígan)

    2 (A Sátán tett rám rabigát)

    3 (Nem használt, sőt káromra lett,)

    4 (Ám az örök szent irgalom)

    5 (Így szólott Egyszülöttjéhez:)

    6 (S ím, az Atyának engedett)

    7 (Szólt hozzám: Tarts ki már velem,)

    8 (És bár kioltja életem,)

    9 (Én az Atyához felmegyek,)

    10 (Mit tettem és hirdettem én,)

229

    1 (Járuljunk mi Istennek ő szent Fiához,)

    2 (Ó, irgalmas Megváltó Fiú Úr Isten,)

    3 (Sok szükségink jóllehet vannak minékünk,)

    4 (Mi elménk sötétségét távoztassad el,)

    5 (Öregbítsed, tápláljad bennünk a hitet)

    6 (Szent nevedet engedjed, nyilván vallhassuk,)

    7 (Légyen néked dicséret és nagy tisztesség,)

230

    1 (Hallgass meg minket, nagy Úr Isten,)

    2 (Mert csak te vagy a világosság,)

    3 (Távoztass tőlünk hamisságot,)

    4 (Adj Szentlelket a tanítóknak,)

    5 (Hála neked, mennybéli Isten,)

231

    1 (Könyörögjünk Istennek ő Szentlelkének,)

    2 (Ó, Szentlélek, árváknak kegyelmes Atyja,)

    3 (Te vagy a mi lelkünknek édes vendége,)

    4 (Te tanítád régenten a prófétákat,)

    5 (Vedd el a mi szívünknek hitetlenségét,)

    6 (Válassz minket magadnak élő templomul,)

    7 (Dicsértessél, felséges Atya Úr Isten,)

232

    1 (Felséges Isten, mennybéli Teremtőnk,)

    2 (Kinek jó kedve mireánk áradott,)

    3 (Gerjeszd fel azért a te Szentlelkeddel,)

    4 (Vedd el mirólunk a mi bűneinket,)

    5 (Tudjuk, mindnyájan mi kicsinységünkben)

    6 (Ha megtekinted a mi bűneinket,)

    7 (Ám te igaz vagy, Ábrahámnak Ura,)

    8 (Hála tenéked, kegyes Atya Isten,)

233

    1 (Eljött hozzánk az üdvösség,)

    2 (Mit a törvény rendelt nekünk,)

    3 (Sóhajtva hordtuk az igát,)

    4 (Vessétek le mindannyian)

    5 (Hitből jön a cselekedet,)

    6 (Dicsőség légyen Istennek)

234

    1 (Emlékezzél, Úr Isten, híveidről,)

    2 (Adjad nékünk a kenyeret éltünkben,)

    3 (Ne hagyj minket, Úr Isten, szomjúhoznunk,)

    4 (Akik hallják, Úr Isten, beszédedet,)

    5 (Adjad nékünk most is te Szentlelkedet,)

    6 (Dicsértessék már az Atya Úr Isten;)

235

    1 (Fordítsd, Úr Isten, kegyes füleidet)

    2 (A mennyországból nézz alá, Úr Isten,)

    3 (Kegyességedből bocsásd meg bűnünket,)

    4 (Tenálad nélkül pokol a mi helyünk,)

    5 (Úr Jézus Krisztus, igaz világosság,)

    6 (Tanítsd meg nékünk a te szereteted,)

    7 (A Szentléleknek adjad ajándékát,)

    8 (A csalárd ördög legyen távol tőlünk,)

    9 (Dicsőség légyen az örök Atyának,)

236

    1 (Meghagytad nékünk, Úr Isten,)

    2 (A mi felebarátinkat)

    3 (De jaj, mily gyarló életem,)

    4 (Szent igédet nem követem,)

    5 (Méltán ezért haragodat,)

    6 (Mert én csak őbenne bízom,)

237

    1 (Teremtő Istenünk, édes Atyánk nékünk!)

    2 (Szívem benned bízik, hozzád fohászkodik;)

    3 (Tudom, hogy kegyelmed enyhít mindeneket,)

    4 (Jelen van az idő, hogy te, jó segítő,)

    5 (Megváltó Istenünk, szabadító Urunk:)

    6 (Azért, ó, Jézusom, legbölcsebb orvosom,)

    7 (Nálad lehetetlen, tudom, semmi sincsen.)

    8 (Szentlélek Istenünk, vigasztaló Urunk:)

    9 (Keresztemben tűrést, adj boldog szenvedést,)

    10 (Légy erős gyámolom, csak rád támaszkodom.)

238

    1 (Eltévedtem, mint juh, eltévedtem, mint juh)

    2 (Én is juhod vagyok, én is juhod vagyok,)

    3 (Ím, előtted állok, ím, előtted állok,)

    4 (Bár a hit szívemben, bár a hit szívemben)

    5 (Míg zarándokúton, míg zarándokúton)

    6 (Szállj le, Uram, hozzám, szállj le, Uram, hozzám,)

239

    1 (Kegyelmes Isten,)

    2 (Add meg énnékem)

    3 (A szép harmatot)

    4 (Hogy mind holtomig)

240

    1 (Magasztalunk égi fénynél,)

    2 (Tisztább vagy a kéklő égnél,)

    3 (Bölcsebb vagy a bronz-hegyeknél,)

    4 (Messzebb vagy a csillagoknál,)

    5 (Reszketnénk, ha nem szeretnél,)

    6 (Magasztalunk égi fénynél,)

241

    1 (Tökéletes volt minden tekintetben,)

    2 (Önmagad képét adtad őreája,)

    3 (Első szüleink de félretérének,)

    4 (Tagjaink mind, és bennünk minden részek)

    5 (Fertőbe estünk, Uram, végy ki onnan,)

242

    1 (Ó, seregeknek Hatalmas királya,)

    2 (Az Úr Istennek Te vagy dicsősége,)

    3 (Te vagy részese Isteni voltának;)

    4 (Teáltalad lett Nékünk is Atyánkká;)

    5 (Te vagy az Ura Választott népednek,)

    6 (Kiket megváltál Drága szent véreddel,)

    7 (Azért már élünk Néked, nem magunknak;)

243

    1 (Ó, könyörgést meghallgató)

    2 (Ha templomban megjelenek,)

    3 (Te, ki a szív mozdulásit,)

244

    1 (Imádandó Isten, e széles föld néked)

    2 (Kezdete sohasem volt a te idődnek,)

    3 (Láthatatlan Lélek, te betöltesz mindent,)

    4 (Csudákkal teljes a természet temploma,)

    5 (Szenteknek szentje vagy, ó, Isten, s nincs hiba)

    6 (Boldog nép az, amely imád ily felséget,)

245

    1 (Uram, téged tisztellek)

    2 (Mert te voltál Istenem)

    3 (Igazságod palástját)

    4 (Hát vajon hogy lehetne,)

    5 (Szívem vallástételét)

    6 (Szent lábaidnál ülök,)

    7 (Énnékem reménységem)

246

    1 (Urunk, ez a hála napja,)

    2 (Urunk, most is hálát adunk,)

    3 (Urunk, szóljon ma is hozzánk)

    4 (Urunk, annyi ember él ma,)

    5 (Urunk, ez a szívünk vágya:)

    6 (Urunk, töltsd be Szentlelkeddel)

247

    1 (Dicsérjük Istent! Mind, ki féli itt lent,)

    2 (Hű őrizőnk, te, minden jó kútfője,)

    3 (Kísérj el minket, őrizd lépteinket,)

    4 (Készséget ébressz követni igédet.)

    5 (Szívünk készítsd el, hogy feddéseiddel)

    6 (Eljössz! Ígérted! S akkor a te néped)

248

    1 (Mind adjon hálát Istennek,)

    2 (Dicsérjük Istent boldogan,)

    3 (Épségben tartott bennünket)

    4 (Bár gyakran bűnnel bántottuk,)

    5 (Ő adjon vidám új szívet)

    6 (Tartsa meg dolgos békében)

    7 (Jóvolta járjon mivelünk,)

    8 (Ő legyen, míg tart ez a lét,)

249

    1 (Áldjad, én lelkem, a dicsőség erős királyát!)

    2 (Áldjad Őt, mert az Úr mindent oly szépen intézett!)

    3 (Áldjad Őt, mert csodaképpen megalkotott téged,)

    4 (Áldjad Őt, mert az Úr megáldja minden munkádat,)

    5 (Áldjad az Úr nevét, Őt áldja minden énbennem!)

250

    1 (Zengd Isten nevét, áldd nagy kegyelmét!)

    2 (A Fiút is áldd, ki üdvöt hozott,)

    3 (Ím, szívünk dicsér, ó, Szentháromság,)

251

    1 (Úr lesz a Jézus mindenütt,)

    2 (Őneki mondjunk hő imát,)

    3 (Országok, népek és nyelvek,)

    4 (Ő királysága bő áldás,)

    5 (Minden teremtés dicsérje,)

252

    1 (Hálás szívvel áldunk Téged, Istenünk.)

    2 (Jézus Krisztus, Úrként szívből tisztelünk,)

    3 (Ott ülsz Isten jobbján, fényes trónuson;)

---- Könyörgések, fohászkodások ----

261 (Uram Isten, siess)

262 (Ha te meg nem tartasz,)

263 (Atya, Fiú, Szentlélek,)

264 (Jövel, ó, áldott Szentlélek!)

265 (Istennel járni, lakozni,)

266 (Szűkölködünk nagy mértékben segedelem nélkül,)

267 (Urunk, irgalmazz nékünk!)

268 (Istennek Báránya,)

269 (Krisztus, ártatlan Bárány,)

---- Záróénekek ----

281

    1 (Mondjatok dicséretet,)

    2 (Örvendjetek őneki)

    3 (És ő megelégíti)

    4 (Szent, Uram, a te neved,)

    5 (Tégedet illet, Uram,)

    6 (Hála légyen tenéked,)

    7 (Dicséret és dicsőség)

282

    1 (Hálát adunk neked, örök Úr Isten,)

    2 (Kérünk téged minden imádságinkban,)

    3 (E világnak ne nézzed nagy vakságát,)

    4 (De tekintsd meg Krisztusnak méltóságát,)

    5 (Tartsd meg köztünk meghallott szent igédet,)

283

    1 (Áldott az Úr Isten örökké a mennyben,)

    2 (Erőnk fogyatkozván mi természetünkben,)

    3 (Vezess, Uram, minket, a te kegyelmedben,)

    4 (Dicsértessél, Uram, irgalmasságodért,)

284

    1 (Adjunk hálát az Úrnak, mert érdemli,)

    2 (Ő, mint bő irgalmú kegyelmes Atya,)

    3 (Énekeljünk néki egy akarattal:)

    4 (Ki ételt adtál alkalmas időben,)

    5 (Adjad, hogy tégedet megismerhessünk,)

    6 (Szent igédet hirdettessed közöttünk,)

    7 (Hálát adunk ezekért mi Atyánknak,)

    8 (Szentlélek Istennel egyenlőképpen,)

285

    1 (Hálaadásunkban rólad emlékezünk,)

    2 (Hajtsd le füleidet, értsd meg kérésünket,)

    3 (Gerjeszd fel igédnek szerelmét lelkünkben,)

    4 (Tanúságra erőt csak tetőled kérünk,)

    5 (Azért gyorsaságot elkezdett dolgunkban,)

    6 (Engedd meg ezeket, Szent Atyánk, Krisztusért,)

286

    1 (Fényességes mennybéli nagy Isten,)

    2 (Az egeket csak te magad bírod,)

    3 (Minden szentnek felséges Királya,)

    4 (Széked vagyon magas mennyországban,)

    5 (Nagy Úr Isten, tégedet szolgálunk,)

    6 (Vigasztalj meg nyomorúságinkban,)

287

    1 (Adjunk hálákat az Atya Istennek,)

    2 (Mert ő mihozzánk atyai szerelmét,)

    3 (És ő megáldja benne reménylőket,)

    4 (Atya Istennek mindezekért légyen)

288

    1 (Áldjuk Istent végével)

    2 (Immár Isten áldása)

    3 (Áldja meg kimentünket,)

289

    1 (Ó, maradj kegyelmeddel mivelünk, Jézusunk,)

    2 (Ó, maradj szent igéddel mivelünk, Megváltónk,)

    3 (Ó, maradj, világosság, mivelünk fényeddel,)

    4 (Ó, maradj áldásoddal mivelünk, Úr Isten,)

    5 (Ó, maradj oltalmaddal mivelünk, hű pajzsunk,)

    6 (Ó, maradj hűségeddel mivelünk, szent Isten,)

290

    1 (Vezess, Jézusunk,)

    2 (Adj erős szívet,)

    3 (Sebzett szívünk majd)

    4 (Kísérd lépteink)

291

    1 (Hű pásztorunk, vezesd a te árva nyájadat,)

    2 (Mert boldog az az ember, ki dicsér tégedet,)

    3 (Szentlelkedet töltsd ránk ki, mint hajnal harmatát,)

292

    1 (Uram, bocsássad el)

    2 (Kit világos fényül)

293

    1 (Uram, bocsásd el népedet békével,)

    2 (E gyarló testben Jézus él már, nem mi,)

294

    1 (Hirdetvén az Úr halálát,)

    2 (Ma is ételt készítettél)

    3 (Ezzel világos jelt adtál,)

    4 (Kérünk, Urunk, adj kegyelmet,)

    5 (Az ő megtöretett teste,)

    6 (Segítsd gyarló tehetségünk,)

    7 (Amely fogadást ma tettünk,)

295 (Tartsd meg e gyülekezetnek,)

296 (Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság,)

297

    1 (Tarts meg, Urunk, szent igédben!)

    2 (Úr Krisztus, láttasd hatalmad,)

    3 (Jer, vigasztaló Szentlélek,)

298 (Adj békét a mi időnkben,)

299 (Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme)

300 (Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és Szentlélek Istennek,)

301 (Dicsőség légyen Atyának)

302 (Dicsőség légyen Atyának)

---- Szentírás ----

311

    1 (Csak egyedül a Szentírás)

    2 (Csak a hit által, egyedül)

    3 (Csak egyedül a kegyelem,)

    4 (Csak egyedül te, Krisztusunk,)

    5 (Csak Istené a dicsőség,)

312

    1 (Uram, a te igéd nekem)

    2 (Bízom hozzád erős hittel,)

    3 (E nagy jót neked köszönöm,)

    4 (Igazgass, Uram, engemet,)

313 (Megáll az Istennek igéje,)

314

    1 (Emeld fel szíved, füled nyisd meg,)

    2 (Én vagyok Istened egyedül,)

    3 (Ne csinálj semmi bálványképet)

    4 (Uradnak, Istenednek nevét)

    5 (Hat nap minden dolgodat tegyed,)

    6 (A te atyádat és anyádat)

    7 (Embert ne ölj, ne tégy vérontást,)

    8 (Felebarátodnak ő házát)

    9 (Uram, hatalmas a te igéd,)

315

    1 (Boldogok, akik lelki szegények, szívből könyörögnek,)

    2 (Boldogok, akik sírván bánkódnak, és károkat vallnak,)

    3 (Boldogok azok, akik szelídek és nem háborognak,)

    4 (Boldogok, akik az igazságot éhezik, szomjazzák,)

    5 (Boldogok azok, kik irgalmasok, máson könyörülnek,)

    6 (Boldogok, akik tiszta szívűek, hitből megtisztultak,)

    7 (Boldogok, akik békességszerzők, mert ők hívattatnak)

    8 (Boldogok, akik az igazságért üldözést szenvednek,)

    9 (Boldogok lesztek, mikor Krisztusért emberek gyűlölnek,)

    10 (Akkor azért hát örvendezzetek és vigadozzatok,)

---- Hitvallás ----

321

    1 (Hiszek a mennybéli egy Istenben,)

    2 (És az ő egyszülött szent Fiában,)

    3 (Szenvede Pilátusnak alatta,)

    4 (Felméne mennybe, üle jobbjára)

    5 (Hiszek a szentelő Szentlélekben)

    6 (Hiszem a testnek feltámadását)

322

    1 (Hiszek egy Istenben, Hatalmas Atyában, Mindent teremtőben,)

    2 (Meg is feszítteték, Azután meghala, És eltemetteték,)

    3 (Hiszek egy keresztyén Anyaszentegyházat, Szentek egyességét,)

323

    1 (Hiszünk egy Istenben, mennyei Atyánkban, mindenható Urunkban,)

    2 (Hiszünk az egy Úrban, Jézus Krisztusunkban, Isten Egyszülöttjében,)

    3 (Valóságos Isten a valóságostól; nem teremtmény: született;)

    4 (Értünk, emberekért és üdvösségünkért alászállt a mennyekből,)

    5 (Ő értünk szenvedett, és eltemettetett, harmadnap feltámadván,)

    6 (Visszatér ítélni az eleveneket és régen megholtakat,)

    7 (Hiszünk Szentlélekben, Úrban és Istenben, megelevenítőben,)

    8 (Ő szólt a próféták és az apostolok megtisztított szájával.)

    9 (Hisszük az egyetlen, szent és egyetemes, apostoli Egyházat.)

    10 (Várjuk a holtaknak, rég elporladtaknak dicső feltámadását.)

324

    1 (Hiszünk egy Istenben, mennyei Atyánkban, mindenható Urunkban.)

325

    1 (Uram, kegyes indulatomban)

    2 (Ki, midőn voltam halál révén,)

    3 (Ezután sem hagy el végképpen)

    4 (Uram, taníts gyarló éltemnek)

326

    1 (Mindenható Úr Isten, mi, bűnös emberek,)

    2 (Mert mi igen vétkeztünk Istenséged ellen,)

    3 (Életünknek rendiben igen megbántottunk,)

    4 (Gonosz szóval, szándékkal, látással, hallással,)

    5 (Szitkos, átkos voltunkkal, haragtartásunkkal,)

    6 (Isteni káromlással és hitetlenséggel,)

    7 (Istennek szent igéjét noha gyakran halljuk,)

    8 (Az isteni és atyafiúi szeretet)

    9 (Bujaság és torkosság, megfojt a kevélység;)

    10 (Mint tengernek fövénye megszámlálhatatlan:)

    11 (Azért mi is magunkat Istenséged előtt,)

    12 (Ne nézd mi bűneinket és gonoszságinkat,)

    13 (És el ne feledkezzél te ígéretedről,)

    14 (Azért néked könyörgünk, felséges Úr Isten:)

    15 (De minékünk megbocsáss te szent Fiad által,)

    16 (Hisszük, hogy meghallgattál mi könyörgésünkben,)

327

    1 (Hisszük: az Úr világ ura,)

    2 (Hisszük: Krisztus Isten Fia,)

    3 (Hisszük: húsvét diadala)

    4 (Hisszük: a keresztvíz a jel,)

    5 (Hisszük: az Úr embert keres,)

    6 (Hisszük: az Úr jelül hagyott,)

---- Imádság ----

331

    1 (Mi kegyes Atyánk, kit vallunk hitünkben:)

    2 (A te szent neved szenteltessék köztünk,)

    3 (Jöjjön miközénk a te szent országod,)

    4 (Ne légyen bennünk ördögnek országa,)

    5 (Természetünket ne hagyjad követnünk;)

    6 (Mi kenyerünket mindennap megadjad,)

    7 (Megbocsásd nékünk gonosz bűneinket,)

    8 (És ne vígy minket gonosz kísértésbe,)

    9 (Szabadítsál meg minket a gonosztól,)

    10 (Dicsőség néked mennyben, örök Isten!)

332

    1 (Mennybéli felséges Isten,)

    2 (Fiúi bizodalomban)

    3 (Szenteltessék meg te neved,)

    4 (Jöjjön el a te országod,)

    5 (Legyen a te akaratod,)

    6 (Engedjünk néked mindenben,)

    7 (Add meg nekünk kenyerünket)

    8 (Bocsássad meg vétkeinket,)

    9 (Ne vígy minket kísértésbe,)

    10 (Így kérjük tőled ezeket,)

333

    1 (Mi Atyánk, ó, kegyes Isten,)

    2 (Mindennapi kenyerünket)

    3 (Mert tied, Uram, az ország,)

    1 („Imádkozzatok és buzgón kérjetek!”)

    2 („Keressetek buzgón és megtaláltok!”)

    3 („Zörgessetek buzgón Isten ajtaján!”)

334

    1 („Imádkozzatok és buzgón kérjetek!”)

    2 („Keressetek buzgón és megtaláltok!”)

    3 („Zörgessetek buzgón Isten ajtaján!”)

---- Keresztség ----

341

    1 (A keresztségben elpecsételtettünk,)

    2 (Mert mennyországba csak azok mehetnek,)

    3 (Nem tiltatnak el innen a kisdedek,)

    4 (Isten nevét is magunkra így vesszük,)

    5 (Dicsőség légyen Istennek érette,)

342 (Úr Isten, kérünk tégedet: Keresztelj és moss meg minket, És tisztíts meg kegyesen;)

343

    1 (Ó, örök Isten! Ki Atyánk vagy nékünk,)

    2 (Te is, ó, Jézus, Isten Egyszülöttje,)

    3 (Isteni Lélek, te örök fényesség,)

    4 (Az Atya, Fiú és Szentlélek Isten)

344

    1 (Szenteltessék, Uram, a te szent neved,)

    2 (Urunk, szent, bölcs, jó, irgalmas Atyjuk vagy,)

    3 (No, azért, ti mindnyájan, kisgyermekek,)

    4 (Ringasson el ő Szentlelke tégedet,)

345

    1 (Jöjj, térj be, kapum tárva! Légy drága vendégem,)

    2 (Nagy kegyelmedet zengem: holt vesszőt, megszántál,)

    3 (Jöjj, bölcsességnek Lelke, Te mutasd meg nekem,)

    4 (Jöjj, várva várlak téged! Te tölts meg erőddel!)

346

    1 (Úr Jézus, üdvösség fejedelme,)

    2 (Mert gyarló voltom bűnben eredett,)

    3 (Eljegyzél kegyelmed pecsétjével,)

347

    1 (Mi kegyes Atyánk, bölcsességnek Ura,)

    2 (Világosítsd meg tudatlan elménket,)

    3 (Adj jó tanító mestereket nékünk,)

    4 (Hogy jövendőre mi felnevekedvén,)

    5 (Hogy szolgálhassunk te szent Egyházadnak,)

    6 (Dicsőség néked, kegyes Atya Isten,)

---- Úrvacsora ----

351

    1 (Lelkem siet hozzád menni,)

    2 (Kedveld, Uram, kegyességét)

352

    1 (Örülj, szívem, vigadj, lelkem, ékességed lett a hit;)

    2 (Ha bűnödért halálos bért érdemlettél lelkedre:)

    3 (Ez örömben, reménységben, Jézus, ma hozzád jövök.)

    4 (Tisztogass meg, bűnből moss meg kegyelmedből, Istenem,)

    5 (E vacsora égi módra engem véled összead,)

    6 (Csakhogy immár bűntől elválj s légy hűséggel Jézushoz:)

    7 (Hát jöjjetek, bűnös lelkek, orvosságot kik vártok!)

353

    1 (Ó, én lelkem, dicsérjed Istenedet,)

    2 (És e földön te magad úgy viseljed,)

    3 (Mint a kenyért sok búzamagból sütik,)

    4 (Szeresd hát, ember, a te feleidet,)

    5 (Az Ő szent igéjében gyönyörködjél,)

    6 (Végre tégedet ez árnyékvilágból)

    7 (Lelkem, szüntelen oda igyekezzél,)

354

    1 (Készülj Urad elé, lelkem,)

    2 (Mint jegyese égő vággyal,)

    3 (Én Megváltóm, én királyom,)

    4 (Ó, Istennek nagy csodája!)

    5 (Jézus, napja életemnek,)

    6 (Te, ki minket úgy szerettél,)

    7 (Jézus, életnek kenyere,)

355

    1 (Én lelkem, ébredj fel)

    2 (Mert éhező valál,)

    3 (A kútból kihozott,)

    4 (Hol megelégített)

    5 (Azért, kik éheztek,)

    6 (Mint a száj részesül)

    7 (Hát lelkem, tégy vallást,)

356

    1 (Ó, üdvösséges áldozat,)

    2 (Úr Jézus, ki a keresztfán)

    3 (Csak ebben áll azért hitünk,)

    4 (Bizonyságot erről teszünk,)

    5 (Hitünkkel kell testét ennünk,)

    6 (E vacsorát hagyta nékünk,)

    7 (Jámborságot csak kövessünk,)

    8 (Méltatlan ezzel ne éljünk;)

    9 (Hálát adunk néked, Isten,)

357

    1 (Buzdulj mély hálára, lelkünk,)

    2 (Szent Fiának emlékére,)

    3 (Áldott Jézus, lelkünk imád,)

    4 (Mit adjunk, égi Királyunk,)

    5 (Jertek, hívek, buzduljunk fel,)

    6 (Te pedig, áldott jó Atyánk!)

358

    1 (Az Úr énnékem hűséges vezérem,)

    2 (Szent beszédének gyönyörűségével,)

    3 (Sőt, hogy még inkább érezzem kegyelmét,)

    4 (Csak az szívemnek hozzád óhajtása,)

359

    1 (Ó, Istennek választott kedves népe,)

    2 (A te szemeid az Úrra nézzenek,)

    3 (Szent igéjét híven s tisztán hirdessed,)

    4 (Akik hitüknek szép jelét mutatják,)

    5 (Az igaz útról kik eltévelyedtek,)

    6 (Hogyha szeretetből lett intésednek,)

    7 (Így az Úr háza nem romlik, sőt épül,)

    8 (Te pedig, hívek hűséges pásztora,)

360

    1 (Jer, lássuk az Úr keresztjét,)

    2 (A Gecsemáné kertjében)

    3 (Itt szintén lelkéig hata)

    4 (Feszítésre ítélteték)

    5 (Mint Prófétát csúffá tették,)

    6 (A fát adván szent vállára,)

    7 (Mily csuda buzgó szerelem:)

    8 (Ezért szerzé szent asztalát,)

    9 (Ez egyszerű vendégségben)

    10 (Az Úr sebei mi sebünk,)

    11 (Ez eledel zálog nékünk,)

    12 (Ha meghaltunk Úr Jézussal,)

    13 (Isten ártatlan Báránya,)

    14 (Add, Úr Jézus, halálodban,)

361

    1 (Üdvösségünk, váltságunk,)

    2 (Nagy volt szüleink bűne,)

    3 (Ez a terített asztal)

    4 (Szent testednek jegyei)

    5 (Vérednek kiömlése)

    6 (Jézus! a te véred szent!)

    7 (Szent törvényed fáklyája)

    8 (Fogjad azért kezünket,)

    9 (Ha szemeink meglátnak)

362

    1 (Ó, Jézus, mi üdvösségünk,)

    2 (Ó, mily szent az az indulat,)

    3 (Mert érdemedben részesül,)

    4 (Azért, kit bűnök rongálnak,)

    5 (Nincs is egyébben oltalmunk,)

363

    1 (Hallottuk, Jézus, miképpen hívogatsz,)

    2 (De mégis, lelkünk e hittel élesztjük:)

    3 (Ezért az Atya, magával bennünket)

    4 (Azért már minket éleszt és vigasztal)

    5 (Szállj le most mennyből, életnek kenyere!)

    6 (Óhajtunk, Jézus, egyesülni veled:)

    7 (Adjad: egymás közt legyen egyességek,)

    8 (Megelégítvén lelkünket ez étel,)

364

    1 (Lelkem, adj dolgot magadnak,)

    2 (Kijelentéd irgalmadban,)

    3 (Azért, akik tusakodnak,)

    4 (De a színes képmutatók,)

    5 (Hát, lelkem, hallgasd Uradat,)

---- Advent ----

371

    1 (Új világosság jelenék,)

    2 (Evangélium erejét,)

    3 (Kit sok száz esztendeiglen)

    4 (Ezt a mi hitetlenségünk)

    5 (Igaz az Isten Igéje,)

    6 (Kérünk, Úr Isten, tégedet,)

    7 (Mert csak te vagy bizodalmunk,)

    8 (Dicsőség légyen Atyának)

372

    1 (Mennyei Ige, jelenél,)

    2 (Te vagy Atyánknak Igéje,)

    3 (Világosítsd meg elménket,)

    4 (Erősítsd bennünk hitünket,)

    5 (Hogy mikor eljössz ítélni,)

    6 (Akkor tőled bűneinkért)

    7 (Dicséret és nagy dicsőség,)

373

    1 (Csillagoknak teremtője)

    2 (Ki világon könyörülvén,)

    3 (E világnak alkonyatán,)

    4 (A te erős hatalmadnak)

    5 (A nap felkél és elnyugszik,)

    6 (Szentséges Úr, téged kérünk,)

    7 (Hálát adjunk az Istennek,)

374

    1 (Ó, népeknek Megváltója,)

    2 (Atyától lőn kijövése,)

    3 (Ki Atyával vagy egyenlő,)

    4 (A te jászlad immár fénylik,)

    5 (Dicsőség légyen Atyának)

375

    1 (Jöjj, népek Megváltója,)

    2 (Nem emberi erőtől,)

    3 (Jöve ágyas házából,)

    4 (Szent Atyjától földre jött,)

    5 (Atya Isten szent Fia,)

    6 (Jászolod immár fénylik,)

    7 (Dicsőség néked, Urunk,)

376

    1 (Ó, jöjj, ó, jöjj, Immánuel,)

    2 (Ó, jöjj, ó, jöjj el, Bölcsesség,)

    3 (Ó, jöjj, ó, jöjj el, Adonáj,)

    4 (Ó, jöjj el, Jesse vesszeje,)

    5 (Jöjj, Dávid kulcsa, nyisd ki hát)

    6 (Ó, jöjj, ó, jöjj el, Napkelet,)

    7 (Ó, jöjj, ó, jöjj el, Nagy Király,)

377

    1 (Kapuk, emelkedjetek!)

    2 (Ímhol jő a Vőlegény,)

    3 (Már az ég harmatozzon,)

    4 (Az utat egyengessed,)

    5 (Az Illésnek lelkével)

    6 (Isten Báránya, jövel,)

    7 (Dávid gyökere s ága,)

    8 (Bennem az Úr temploma)

    9 (Tégy szívedre pecsétül,)

378

    1 (Jézus, születtél üdvösségünkre,)

    2 (Első szüleink vétkei miatt)

    3 (Nem volt senki sem, ki megmentene,)

    4 (Értünk felvettél a Szűztől testet,)

    5 (Siess már hozzánk, megváltó Urunk!)

    6 (Légyen tisztesség te Felségednek)

379

    1 (Ó, jöjj, ó, jöjj, Üdvözítő!)

    2 (Megnyílt az ég harmatozva,)

    3 (Föld, virulj ki, völgyön-halmon)

    4 (Ó, fényes Nap, ó, szép Csillag,)

380

    1 (Szent Ézsaiás így ír Krisztusnak szent születéséről,)

    2 (Ennek gyökerén egy virágocska, úgymond, nevelkedik,)

    3 (Győzedelmesnek, nagy hatalmasnak, irgalmasnak vallja,)

    4 (Ez által lészen az Úr Istennel nékünk békességünk,)

    5 (Drága jószágot és örökséget szerez ő minékünk,)

    6 (Igazságával mind e világot megítélni fogja,)

    7 (Nagy békességet, lelki örömet hoz ő e világra,)

    8 (Általa lészen, hogy a bárányok a farkassal laknak,)

    9 (Győzedelmének hatalmasságát valakik meglátják,)

    10 (Nagy bátorsággal szegény bűnösök akkor könyörögnek;)

    11 (Az ő zászlóját felemelteti Anyaszentegyházban,)

    12 (Ezt megcselekszi a seregeknek Ura és Istene,)

    13 (Nagy vigasságunk, örvendezésünk legyen e gyermekben;)

381

    1 (Küldé az Úr Isten)

    2 (Menj el Máriának)

    3 (Mondd ezt: Ó, szent, kegyes,)

    4 (Szent szűz, méhedbe vedd)

    5 (Hallá s elfogadá)

    6 (Emberi nemzetnek)

    7 (Kinek erőssége)

    8 (De a Bűnbocsátó)

382

    1 (Áldott Izráelnek Ura,)

    2 (Dávidnak ezt megígérte,)

    3 (Hogy kimentsen a veszélyből,)

    4 (Megmutatta nagy jóvoltát,)

    5 (Ábrahámnak ezt fogadta,)

    6 (Hogy a békételenségből,)

    7 (Néki szentségben szolgáljunk,)

    8 (Téged, gyermek, pedig hívnak)

    9 (Vezérelsz minket hozzája,)

    10 (Ily kegyelmes volt az Atya,)

    11 (Azért nézz reánk Úr Isten,)

    12 (Dicséret néked, szent Atyánk,)

383

    1 (Magasztalja az én lelkem)

    2 (Mert kegyesen megtekinté)

    3 (Mert énvelem nagy dolgokat)

    4 (És az Ő irgalma vagyon)

    5 (A kevély gondolatúknak)

    6 (A hatalmas gonoszokat)

    7 (A nyomorult éhezőket)

    8 (Izráelt, az ő szolgáját)

    9 (Amiképpen szólott vala)

384

    1 (Áldott az egek Ura,)

    2 (Serege az atyáknak)

    3 (Sion üdve, nagy Király,)

    4 (Jövel, gyengék ereje!)

    5 (Szállj hozzám, dicső Király,)

    6 (Ó, élet Fejedelme,)

385

    1 (Szép Hajnalcsillag, Jézus, ragyogj fel!)

    2 (Adj erőt nékünk vinni szerteszét)

    3 (Életet, békét hozol te nekünk.)

386

    1 (Jöjj, áldott nagy Királyunk,)

    2 (Ha elcsügged a lelkünk,)

387

    1 (Áldott az Isten, mindnyájunknak Atyja,)

    2 (A szent próféták eleitől fogva)

    3 (Kik a halálnak árnyékában járunk,)

    4 (Benned jelent meg az Isten kegyelme,)

    5 (Ádventi vendég, végy szállást minálunk,)

388

    1 (A jöttöd miként várjam,)

    2 (Ma Sionod hint néked)

    3 (Ó, mit tettél te értem,)

    4 (Én rút fogságban voltam,)

    5 (Az örök fényességből)

    6 (Ezt jól szívedbe véssed,)

    7 (Már éjjel-nappal nem kell)

    8 (Ó, ne féljetek tőle,)

    9 (Hát ne félj ellenségtől,)

    10 (Az Úr ítélni fogja)

389

    1 (Kitárom előtted szívem,)

    2 (Jöjj el, lelkem epedve vár,)

    3 (Jöjj, és oszlasd el a homályt,)

    4 (Jöjj, hű őrizőm, ó, jövel,)

390

    1 (Várj, ember szíve, készen, mert jő a Hős, az Úr,)

    2 (Jól készítsétek útját! A Vendég már közel!)

    3 (Az Úr elé ha tárod a szív alázatát,)

    4 (Ó, Jézusom, szegényed kér, vár, epedve hív:)

391

    1 (A sötétség szűnni kezd már,)

    2 (Ahol az a csillag kigyúl,)

    3 (Ahol annak fénye árad,)

    4 (Ébredj föl hát, aki alszol,)

392

    1 (Álmélkodással csudáljuk)

    2 (Mert az emberi nemzetet)

    3 (Ó, Isten bölcsességének)

    4 (Mi azért vígan dicsérünk,)

393

    1 (Dicséretet mond nyelve mindennek)

    2 (Megaláztad, hogy felmagasztaljon,)

    3 (Áldott légy, Atyánk, hogy könyörültél,)

    4 (Tekints Fiadnak szent érdemére,)

394

    1 (Igaz Isten, ígéretedben)

    2 (Megmondottad volt még kezdetben)

    3 (Lelki örömmel megújulva)

    4 (Tarts meg bennünket az országban,)

395 (Jer, áldott vendég, várunk tégedet,)

---- Karácsony ----

401

    1 (Krisztus Urunknak áldott születésén,)

    2 (A magasságban dicsőség Istennek,)

    3 (A nemes Betlehemnek városába)

    4 (Eljött már, akit a szent atyák vártak,)

    5 (Ez az Úr Jézus, igaz Messiásunk,)

    6 (Hála legyen mennybéli szent Atyánknak,)

    7 (Ó, örök Isten, dicső Szentháromság,)

402

    1 (Teljes e széles világban,)

    2 (E világnak teremtője)

    3 (A tiszta szűznek méhébe)

    4 (A szűz leány fiat szüle,)

    5 (A gyermek szénán feküszik,)

    6 (Mennyben mindenek örülnek,)

    7 (Dicsőség légyen Atyának,)

403

    1 (Jer, mindnyájan örüljünk,)

    2 (Kit az Atya Úr Isten,)

    3 (Elhagyá gazdagságát,)

    4 (Ő életnek adója,)

    5 (Azért jőve, hogy éljünk,)

    6 (Nagy szeretet mindenhez,)

    7 (Akik benne nem bíznak,)

    8 (Mi azért e felségben,)

404

    1 (Kezdetben volt az Ige,)

    2 (Leszálla mennyországból,)

    3 (E világra adaték,)

    4 (Mint Ádámban kesergünk:)

    5 (Mert Ádámban meghaltunk,)

    6 (Örvendjünk és vigadjunk,)

405

    1 (A mennyből jöttem hozzátok,)

    2 (E mai nap egy kisgyermek)

    3 (Úr Jézus Krisztus, Isten ő,)

    4 (Lehozta boldogságotok,)

    5 (Bizonyságként ez lesz a jel:)

    6 (Mi is együtt örvendezve)

    7 (A mennyei magas égben)

406

    1 (Az Istennek szent angyala)

    2 (Mennyből jövök most hozzátok,)

    3 (E mai nap egy kis gyermek)

    4 (Már lehozta az életet,)

    5 (Ez lesz néktek a jegy róla:)

    6 (Ez Úr Krisztus mi Istenünk,)

    7 (Nyílj meg, szívem, lásd meg jobban,)

    8 (Jertek hát, mi is örvendjünk,)

    9 (Mindeneknek teremtője,)

    10 (Nincs-é senki e világon,)

    11 (Néked bársonyod s tafotád,)

    12 (Ó, én szerelmes Jézusom,)

    13 (Ó, kedves vendég, nálam szállj,)

    14 (Én lelkemnek rejtekébe,)

    15 (A mennyei magas égben)

407

    1 (Hogy eljött az időknek teljessége,)

    2 (Uraknak Ura értem lett szolgává,)

    3 (Ezáltal a kegyelmi frigy felépült,)

    4 (Ó, Isten, hozzám kötéd így magadat,)

    5 (Már megítélted szegény lelkem perét,)

    6 (E kedves vendéget már mint fogadjam?)

    7 (Kereslek, Uram, engem te is keress;)

408

    1 (Ez nap nékünk dicséretes nap,)

    2 (Ez Gyermek volt a megígért mag)

    3 (Megtöreték e Gyermek miatt)

    4 (Nincsen immár semmi félelmünk)

    5 (Hálát adjunk az Úr Istennek,)

409

    1 (Jer, dicsérjük e szent napon a mi Urunkat.)

    2 (Vigasságnak és örömnek ez a nagy napja,)

    3 (Atya Isten ő szent Fiát nem azért küldé,)

    4 (Bizonyságul e világra azért születék,)

    5 (Azért higgyen minden ember Jézus Krisztusban,)

    6 (Ó, te, áldott Üdvözítő, Úr Jézus Krisztus,)

    7 (Adjad nékünk ajándékul te Szentlelkedet,)

    8 (Dicsértessék Szentháromság e mai napon,)

410

    1 (Jöjj, Isten népe, áldjuk őt,)

    2 (Jön Atyja szívéről közénk,)

    3 (Letette minden hatalmát,)

    4 (Mily csodálatos változás:)

    5 (Kitárta újra minekünk)

411

    1 (Csillagfényes éjszakán)

    2 (Hideg jászol szalmáján)

    3 (Csillag támad Keleten,)

    4 (Menjünk mi is jászlához)

    5 (Karácsonynak ünnepén)

412

    1 (Itt állok jászolod felett, ó, Jézusom, szerelmem,)

    2 (Nem éltem még e föld színén: te értem megszülettél;)

    3 (Halálban, éjben vártam én: fölkelt a nap rám véled.)

    4 (Csak nézlek boldog szívvel, és nem győzlek nézni téged,)

    5 (Megváltóm, egy kérésemet nem vetheted meg nékem:)

413

    1 (Istennek szent Fia)

    2 (Még ma is jön hozzánk,)

    3 (Kik őt nem szégyenlik,)

    4 (Kik hitben megállnak,)

    5 (Újra el fog jönni,)

    6 (Jézus, szánj meg minket,)

414

    1 (Ó, jöjjetek, hívek, ma lelki nagy örömmel,)

    2 (Az életnek szent Ura, dicsőség Királya)

    3 (Ti angyali lelkek, ma zengjetek az Úrnak)

    4 (Úr Jézus, ki ez napon érettünk születtél,)

415

    1 (Hadd zengjen énekszó,)

    2 (Mint gyenge gyermek ő)

    3 (Ó, lelkem, áldva áldd)

    4 (Új ének merre cseng?)

416

    1 (Halld, mint zeng az egész ég: „A Királynak dicsőség!)

    2 (Krisztus, kit az ég imád, kié az egész világ,)

    3 (Dicsőség! Ő a Király, békesség és igazság,)

417

    1 (Jöjjetek Krisztust dicsérni,)

    2 (Bűn, pokol már búban éljen,)

    3 (Küldte Őt az Úr kegyelme)

    4 (Irgalommal szánva minket,)

    5 (Áldott óra, boldog óra,)

    6 (Jászol-ölben drága Gyermek,)

418

    1 (Szívünk vígsággal ma betelt,)

    2 (Próféta, kinek nincs mása,)

    3 (Légyek benned, te énbennem,)

419

    1 (Dicsőség mennyben az Istennek!)

    2 (Békesség földön az embernek!)

    3 (Dicsérjük a szent angyalokkal,)

    4 (Ó, Jézus! Ne vess meg bennünket,)

    5 (Dicsőség az örök Atyának)

420

    1 (Dicsőség a magas mennyekben)

    2 (Dicsőség, dicsőség az égben)

    3 (Jövel, fogadd el te magadnak)

    4 (Szülj újjá, értünk ma született)

421

    1 (Örvendjetek, keresztyének,)

    2 (A Megtartó ma született,)

    3 (Ó, imádandó titkai)

    4 (Ennek örülnek az egek,)

    5 (Áldom én is szent nevedet,)

422 (Karácsony ünnepében,)

423 (Dicsőség az Istennek,)

---- Óév, Újév ----

431

    1 (Az Úr nagy kegyességét mindnyájan áldjátok,)

    2 (Ő volt, ki szent igéjét köztünk megtartotta,)

    3 (Ez új évben is minket te támogass, szeress!)

432

    1 (Ismét egyik esztendeje,)

    2 (Boldog, ki csendes lélekkel,)

    3 (Boldog, kinek nem kell szánni)

    4 (Tökéletességnek Atyja,)

    5 (Minthogy azért te teheted,)

433

    1 (Az esztendő fordulóján)

    2 (A múló év minden napja)

    3 (A mezőket te ruházod,)

    4 (Könnyeinket szárítgattad,)

    5 (Hálásan hát megfogadjuk,)

    6 (Ha majd eljön a végóra,)

434

    1 (Megszületett a mennyei Király,)

    2 (Régen megírták ezt a próféták,)

    3 (Szűz Máriától gyermek születék,)

    4 (Nagy hatalmas lett e kisded gyermek,)

    5 (Győzedelmet vett a kárhozaton,)

    6 (Nincsen a bűnnek hatalma rajtunk,)

    7 (Adjunk nagy hálát az Úr Istennek)

    8 (Dicsőíttessék a Szentháromság,)

435

    1 (Új esztendő virradott,)

    2 (Napokat és éveket)

    3 (Ha nevében indulunk,)

436

    1 (Örök Isten, kinek esztendők)

    2 (Ó, mely sokan elaluvának)

    3 (Uram, a te Lelked ereje)

    4 (Adj minékünk megújult szívet)

    5 (Ez esztendőt testi jókkal is,)

    6 (Kegyelmed s áldásod újítsad)

    7 (Tekintsd meg a szűkölködőket,)

    8 (Végre, midőn mind megavulunk)

437

    1 (Úr Isten, ki minket sok áldásiddal töltél be,)

    2 (E gyülekezeten, mely e helyre telepedett,)

    3 (Adj vidám órákat, ha nekünk azt jónak látod,)

438

    1 (Áldjuk a nagy Isten jóságát,)

    2 (Mert megújítá esztendőnket,)

    3 (Teremts új szívet hát mibennünk,)

    4 (Lelki s testi áldások Atyja,)

    5 (A Jézusért, közbenjárónkért,)

439 (Ez esztendőt megáldjad,)

440 (Ez esztendőt áldással,)

---- Vízkereszt ----

441

    1 (Dicsérjük Istent e mai napon,)

    2 (Ím, hozzánk küldte szentséges Fiát,)

    3 (Ím, a három bölcs csillagot látott,)

    4 (Menjünk, keressük és megtaláljuk,)

    5 (Egyik bölcs fénylő, tiszta aranyat,)

    6 (Második kínált drága kenetet,)

    7 (Illatos tömjént nagy tisztességgel)

    8 (Adjunk nagy hálát az Úr Istennek,)

442

    1 (Gonosz, kegyetlen Heródes,)

    2 (Napkeletről bölcsek jönnek,)

    3 (Heródes hadát készíti,)

    4 (De Isten megoltalmazta)

    5 (Krisztus a szent keresztséggel,)

    6 (Csudadolgainak száma)

    7 (A kánai menyegzőben)

    8 (Dicsőség a nagy Királynak)

443

    1 (Krisztus, Atya Istennek Egyetlenegy Fia,)

    2 (Miértünk emberré lett)

    3 (Nevelj ismeretedben)

    4 (Te, menny s föld teremtője,)

    5 (Jóságoddal te győzz le,)

444

    1 (Jer, dicsérjük az Istennek Fiát,)

    2 (Jézus Krisztus, kegyelmes Megváltónk,)

    3 (Téged vallunk hatalmas Istennek,)

    4 (Felöltözél az emberi testbe,)

    5 (Szent véreddel minket te megváltál,)

    6 (A keresztfán érettünk meghaltál,)

    7 (Azért vallunk téged Királyunknak)

    8 (Te vagy nékünk mi nagy igazságunk,)

    9 (Te vagy nékünk a mi reménységünk,)

    10 (Ó, Istennek drága kincstartója,)

    11 (Ó, Istennek kedves áldozatja,)

    12 (Édes Jézus, elődbe járulunk,)

    13 (Adjad nékünk a te Szentlelkedet,)

    14 (Tekints reánk most a magas mennyből,)

    15 (Vigasztald meg a mi siralminkat,)

    16 (Édes Jézus, néked hálát adunk)

    17 (Dicsértessék az Atya Úr Isten,)

445

    1 (Szép, tündöklő hajnalcsillag,)

    2 (Mennyből nagy öröm fénylik rám,)

    3 (Teremtő Atyám, Úr Isten,)

    4 (Szóljon tehát az orgona,)

    5 (Ily kedvvel vigad én szívem,)

446

    1 (Jézus, édes emlékezet,)

    2 (Jézus, megtérők reménye,)

    3 (Jézus, szívnek édessége,)

    4 (Sem nyelv azt meg nem mondhatja,)

    5 (Te vagy kegyelem kútfeje,)

    6 (Tégedet áldnak mennyégben,)

    7 (Téged kövessünk egy szívvel,)

    8 (Jézus, mennyben légy örömünk,)

447

    1 (Jézus Krisztus, egy Mesterünk,)

    2 (Mostan néked mi könyörgünk,)

    3 (Mi szívünket megújítsa,)

    4 (Munkáinkat megszentelje,)

    5 (Bölcsességre megtanítson,)

    6 (Plántáljon nagy egyességet,)

    7 (Hogy téged bátran vallhassunk,)

448

    1 (Dicsérlek téged, Üdvözítőmet,)

    2 (Tenéked minden térdet s fejet hajt,)

    3 (Te vagy Istennek szelíd Báránya,)

    4 (Ó, örök Isten, lelkem reménye,)

    5 (Dicsérlek, mennyből leszállott Kenyér,)

    6 (Mely buzgó, Uram, a te szerelmed,)

449

    1 (Jézus, vigasságom! Esdekelve várom Áldó szavadat!)

    2 (Jézus, menedékem! Hű oltalmam nékem Te vagy egyedül!)

    3 (Jézus, üdvösségem! Te vagy földön-égen Örök örömem!)

450

    1 (Zengj, nyelvem, ékesen,)

    2 (Jézus, én reményem,)

    3 (Ó, Jézus, élő kút,)

    4 (Jézus, kegyes király,)

    5 (Kedves szereteted,)

    6 (Dicsérd hát, minden nép,)

    7 (Tiéd, Uram, az ég)

    8 (Dicsérje és áldja)

451

    1 (Ó, dicsőségnek felkent fejedelme,)

    2 (Te vagy az Úrnak legfőbb prófétája,)

    3 (Te vagy az Úrnak megszentelt főpapja,)

    4 (Te vagy az Úrnak felkent nagy királya,)

    5 (E nagy királynak nálam is zálogja,)

452

    1 (Ki utánam jön, szól az Úr,)

    2 (Ki engem követ, szól az Úr,)

    3 (A madaraknak fészke van,)

    4 (Föl, mindnyájan az Úr után,)

453

    1 (Jézusom, ki árva lelkem megváltottad véreddel,)

    2 (Jézus, benned bízva bízom, elpusztulnom, ó, ne hagyj!)

454

    1 (Krisztus, jóságos főpapunk,)

    2 (Itt élted köztünk életed,)

    3 (Jöttél, hogy minket megkeress,)

    4 (Ó, mily felséges jóságod,)

    5 (Kiontott drága véredet)

    6 (Meg nem rendül szereteted,)

    7 (Halálra adtad így magad,)

    8 (Megváltottál ó, mily drágán,)

    9 (Ó, mérhetetlen irgalom!)

    10 (Tévútjainkat hagyjuk el,)

    11 (Krisztus, te szent, megkínzatott,)

    12 (Ó, hála néked, Jézusunk,)

    13 (A bűn átkától megmentve,)

    14 (Dicsőség légyen Istennek,)

    15 (Amint öröktől fogva van,)

455

    1 (Ó, Jézus, mi Üdvözítőnk,)

    2 (Rólunk elvetted haragját)

    3 (Te bűn nélkül születtetvén)

    4 (Bűnön, poklon és halálon)

    5 (Kérünk téged azért mostan:)

456

    1 (Győzhetetlen én kőszálom,)

    2 (Sebeidnek nagy voltáért,)

    3 (Reád bíztam én ügyemet,)

    4 (Irgalmazz meg én lelkemnek,)

    5 (Mutass, Jézus, kies földet,)

---- Böjt ----

461 (A töredelmes szívet, Te, Uram, szereted,)

462

    1 (Bocsásd meg, Úr Isten, ifjúságomnak vétkét,)

    2 (Az én búsult lelkem én nyavalyás testemben)

    3 (Akarna gyakorta hozzád ismét megtérni,)

    4 (Semmije sincs pedig, mivel elődbe menjen,)

    5 (Bátorítsad, Uram, azért biztató szóddal!)

    6 (Térj azért, én lelkem, kegyelmes Istenedhez,)

    7 (Higgyünk mindörökké egyedül csak őbenne,)

463

    1 (Ó, mennyeknek fényessége,)

    2 (Teelőtted vallást teszünk,)

    3 (Mert ímé, már a mi bűnünk)

    4 (Nincs szívünkben reménységünk,)

    5 (Már könyörülj meg mirajtunk,)

    6 (Vessed reánk szemeidet,)

    7 (Dicsőítünk, szent Atyánkat,)

464

    1 (Ó, mi kegyelmes Krisztusunk,)

    2 (Mi szívünket, kegyes Isten,)

    3 (Te isteni jóvoltodat,)

    4 (Egyedül te e világnak)

    5 (Azért ily nagy szerelmedért,)

    6 (Ó, mi irgalmas Királyunk,)

    7 (Kérünk, ily nehéz ügyünkbe)

    8 (Keresztyéni egyességben,)

    9 (Bírjad lelki országodat,)

    10 (Adj állandó egyességet,)

    11 (Dicsértessél áldott Isten,)

465

    1 (Úr Jézus, hozzád kiáltok,)

    2 (Ezt is kérem, én Istenem,)

    3 (Adj erőt teljes szívemből)

    4 (Gyönyörűség vagy félelem)

    5 (Nagy harcban, ellenkezésben,)

466

    1 (Atyám, kegyelmezz,)

    2 (Irgalmas Jézus,)

    3 (Szentlélek Isten,)

467

    1 (Mennynek és földnek nemes teremtője,)

    2 (Ne büntess minket a mi bűneinkért,)

    3 (A mi atyáink ellened vétkeztek,)

    4 (Ne gerjedjen fel haragod ellenünk,)

    5 (Sok ideje már, hogy nyomorgattatunk,)

    6 (Hallgass meg minket, kegyelmes Istenünk,)

    7 (Bocsásd meg bűnét a te seregednek,)

    8 (Dicsőség néked, kegyes Atya Isten)

468

    1 (Végtelen irgalmú szentséges Úr Isten,)

    2 (Hajtsd le füleidet a magas mennyekből,)

    3 (A te kezed által formáltattam földből,)

    4 (Mégis én, nyomorult, háládatlan vagyok,)

    5 (Atyáink vétkéről meg ne emlékezzél,)

    6 (Nem nékünk, nem nékünk, Uram, tisztességet,)

469

    1 (Vedd el, Úr Isten, rólunk haragodat,)

    2 (Ha bűnünk szerint kezdünk mi fizetni,)

    3 (Megfertőztettünk atyáink vétkével)

    4 (Adjad minékünk a te Szentlelkedet:)

    5 (Ne hagyd elveszni ilyen nagy munkáját,)

    6 (Végye el rólunk a mi bűneinket,)

470

    1 (Hatalmas Isten, könyörgünk,)

    2 (Irgalmas Isten, hallgass meg,)

    3 (Jertek énhozzám, bűnösök,)

    4 (Értsük meg hát ő mondását,)

    5 (Nincs igaz más, mint a Krisztus,)

    6 (Dicsérjük az Atya Istent,)

471

    1 (Kegyelmezz meg nékünk, nagy Úr Isten,)

    2 (A te néped tenger vétkét vedd el,)

    3 (Üdvözítő Isten, kérünk téged:)

    4 (Vajon egyéb náladnál ki volna,)

    5 (Mutasd meg már irgalmasságodat,)

    6 (Hallgathassuk a te szent igédet,)

    7 (Közel vagyon hívekhez az Isten,)

    8 (Higgyünk azért a Jézus Krisztusban,)

472

    1 (Jöjj, szabadíts meg,)

    2 (Nagy kegyelemmel,)

    3 (Zengve dicsérünk,)

    4 (Ó, szabadíts meg)

    5 (Nyisd meg az ajkunk,)

473

    1 (Tisztítsd meg szíved, Jeruzsálem népe,)

    2 (Szeplőtelen légy a Krisztus napjára,)

    3 (Nem járhatsz folyvást annyi undokságban,)

    4 (Élj botlás nélkül, szentül, feddhetetlen,)

    5 (Tisztítsd meg ajkad oltárról vett szénnel,)

    6 (Új teremtés vagy: vetkezd le a régit!)

474

    1 (Ó, irgalmas Isten,)

    2 (Ó, hatalmas Isten,)

    3 (Ó, örök Úr Isten,)

    4 (Ó, áldott Úr Isten:)

    5 (Ó, teremtő Isten,)

    6 (Ó, szentelő Isten,)

475

    1 (Én Istenem!)

    2 (E világon)

    3 (Hozzád térek,)

    4 (Ha kereszted)

    5 (Nyújtsd kegyelmed)

    6 (Ha bűneim,)

    7 (Sebeidbe)

    8 (Te énnékem)

    9 (Áldott Isten)

476

    1 (Ó, áldandó Szentháromság!)

    2 (Ölelgess szent szerelmeddel,)

    3 (Ó, egyetlenegy segítőm,)

    4 (Gyógyítsd lelkem betegségét)

    5 (Ó, vigasztaló Szentlélek,)

    6 (Bátoríts a halál ellen,)

477

    1 (Uram, bűneink soksága,)

    2 (De tudjuk, hogy ki megvallja)

    3 (Azért hát mi is járulunk)

    4 (Szánj meg, Uram, ily ügyünkben,)

    5 (Szólj hozzánk, Uram, csendesen)

    6 (Uram, végy minket kedvedbe,)

---- Nagyhét ----

481

    1 (Örvendezzen már e világ,)

    2 (Zakariás szent próféta)

    3 (Ne félj, mert íme, örömed:)

    4 (Véle vagyon istensége,)

    5 (Elöl s utol nagy serege)

    6 (Némelyek ruházatjukkal,)

    7 (Mi is azért királyunknak,)

    8 (Dicsőség Atyánknak mennyben,)

482

    1 (A nagy király jön, hozsánna, hozsánna,)

    2 (Ó, szent Egyház, hívek boldog országa!)

    3 (Jézus király, és magát annak vallja,)

    4 (Ó, édes Jézus, Atyádnak szent Fia!)

    5 (Hogy csak a Jézus és az ő szent Atyja)

483

    1 (Dicsérd lelkem Istenedet,)

    2 (Keresztfán bűnödért hala,)

    3 (Mert az Isten őtet tevé,)

    4 (Nem vala néki formája,)

    5 (Emberek között nem kedves,)

    6 (Oly lett, mint ki előtt magát,)

    7 (Mind azt gondolták: jóllehet)

    8 (Midőn megostoroztatott,)

    9 (Mi, mint juhok, elszéledtünk,)

    10 (Noha ő nem cselekedett)

    11 (Mint a bárány, olyanná lett,)

    12 (Érettünk káromoltatott,)

    13 (És verejtékezett vérrel,)

    14 (Én Istenem, én Istenem!)

    15 (A mennyei magas égben)

484

    1 (Királyi zászló jár elöl,)

    2 (Kegyetlen lándzsa verte át)

    3 (A szent ígéret, ím, betelt,)

    4 (Szentháromság, dicsérjenek,)

485

    1 (Jézus, világ megváltója,)

    2 (Szent kereszteden kereslek,)

    3 (E keresztről, én Reményem,)

    4 (Ne gerjedezz vétkem ellen,)

    5 (Engem ily nagy szerelmedből,)

    6 (Ajánlom magamat néked:)

    7 (Ez keserves halálodért,)

    8 (Nyílj fel, édes szív rózsája,)

    9 (Engem, bűnöst, kérlek, ne hagyj,)

486

    1 (Királyi zászlók lobognak,)

    2 (Átverve szeggel tagjai,)

    3 (Dávidnak bétölt írása,)

    4 (Légy áldott, oltár s áldozat,)

    5 (Élő kútfő, Szentháromság!)

487

    1 (Ha a keresztre néz szemem,)

    2 (Ne hagyd, Uram, hogy kívüled)

    3 (Vérző seb lábán és kezén,)

    4 (Hát én elébed mit vigyek?)

488

    1 (Ó, ember, sirasd nagy bűnöd,)

    2 (Nagy hálát adjunk néki hát,)

489

    1 (Ó, Isten, ki a törődött)

    2 (Mint sír a kertben magában,)

    3 (De új erőt vesz magának,)

    4 (A bíró, bár elismeri,)

    5 (Függ már a fán kiterjesztett)

    6 (Ó, kínok közt elenyészett)

    7 (Elhal énbennem is a szív)

    8 (Bízom más részről, mert a hit,)

490

    1 (Te, drága Jézus, mi történt tevéled,)

    2 (Megostoroznak, tövissel csúfolnak,)

    3 (Mondd, ennyi kínnak mi az eredetje?)

    4 (S mily büntetés, mit a világ Reád mért?)

    5 (Meghal a jó, ki hűség volt s alázat,)

    6 (Ó, mérhetetlen szeretet, csodás hit,)

    7 (Ó, nagy Királyom, minden kor Királya,)

    8 (Ha trónusodnál, Jézusom, Vezérem,)

491

    1 (Paradicsomnak te szép élő fája,)

    2 (Értünk egyedül szörnyű kínt szenvedtél,)

    3 (Csudánkra vannak a te szép gyümölcsid,)

    4 (Első szódban így könyörgél Istennek:)

    5 (Lőn második szód a szegény tolvajhoz,)

    6 (Keserves szívű szentséges anyádnak,)

    7 (Ímhol az anyád, kedves tanítványom,)

    8 (Ártatlan Bárány, keserűségedben,)

    9 (Jövendölések mind beteljesedvén,)

    10 (Mikoron, Uram, a mérget elvévéd,)

    11 (Reád érkezvén a szomorú halál,)

    12 (Édes Jézusunk, szenteld meg lelkünket,)

    13 (Adjad, hogy mi is értük könyörögjünk,)

    14 (A pályafutást mi is elvégezvén,)

    15 (Hála légyen a mennybéli Istennek,)

492

    1 (A Bárány hordja csendesen)

    2 (Nincs még ily áldott, hű barát,)

    3 (Míg élek, el nem feledem,)

    4 (Ha célhoz érek egykoron,)

493

    1 (Ó, Krisztus-fő, te, zúzott,)

    2 (Ékességed, te, drága,)

    3 (Mind, ami kín, ütés ért,)

    4 (Itt állok ó, ne vess meg)

    5 (Ó, légy érette áldott,)

    6 (Mellőlem el ne távozz,)

    7 (Légy pajzsom és reményem,)

494

    1 (Ó, Krisztus, láttam szenvedésed,)

    2 (A természet velünk zokogja)

    3 (Szent áldozat, tedd, meg ne szűnjünk)

    4 (Jóságod mély és mély a hála,)

495

    1 (Ó, ártatlanság Báránya,)

    2 (Hogy érdemlettük ezt tőled,)

    3 (Bár tiszta ártatlanság vagy,)

    4 (Mivelhogy Isten Fiának)

    5 (Áldott légy ezért, Jézusunk,)

496

    1 (Felnézek rád, csodás kereszt,)

    2 (Az ég és föld itt összeér,)

    3 (Szívem dicsér, mert üdvömért)

    4 (Mit adhatnék kegyelmedért?)

497

    1 (Jézus, Istennek Báránya,)

    2 (Hegyek, halmok süllyedeznek,)

    3 (Íme, a templom kárpitja)

    4 (Mindezekből, ó, mit értsünk?)

    5 (Fiát a szeretet Atyja)

    6 (Köztünk van a Szentek Szentje:)

    7 (Jézus, ki értünk szenvedtél,)

498

    1 (Emlékezzünk menny Fiáról,)

    2 (Átvállalván bűneinket,)

    3 (Isten küldte bús keresztre,)

    4 (Vérét adta vétkeinkért,)

    5 (Ki ne volna néki hálás?)

    6 (Bűnösökért bűntelen holt,)

    7 (Vétkesekért kínt, keservet,)

    8 (Gúnyos szókkal őt sebezte,)

    9 (Ó, adj hitet, szent Királyunk,)

---- Húsvét ----

501 (Krisztus feltámadott,)

502

    1 (E világnak fényessége,)

    2 (Kegyetlen halált meggyőzéd,)

    3 (Teáltalad megváltattunk,)

    4 (Alázatosan könyörgünk,)

    5 (Add Szentlelked ajándékát.)

    6 (Te vagy mennyország kapuja,)

    7 (Dicsőség légyen Atyának,)

503

    1 (Krisztus a sírbolt foglya volt,)

    2 (Senki sem volt, ki a halált)

    3 (Jézus a mi helyünkre állt,)

    4 (Ilyen bajvívás nem volt még:)

    5 (Ímé, a Húsvéti Bárány,)

    6 (Teljes szívünkből vigadjunk)

    7 (Ó, húsvét édes Kenyere,)

504

    1 (Feltámadt a mi életünk,)

    2 (A földben minden gyökerek,)

    3 (Mert feltámadt ő igazán,)

    4 (Dicséret a nagy Istennek,)

505

    1 (Emlékezzünk e napon)

    2 (A Krisztus feltámada)

    3 (Ezen mi mind örüljünk,)

    4 (Krisztus nékünk adaték,)

    5 (Krisztus nagy kínt szenvedett,)

    6 (Hála legyen tenéked,)

    7 (Adjad te Szentlelkedet,)

    8 (Adjad, hogy feltámadjunk)

506

    1 (Krisztus, ím, feltámada, nékünk örömet ada,)

    2 (Krisztus meghalt bűnünkért, feltámadott éltünkért,)

    3 (Krisztus kínja érdemünk, szent halála váltságunk,)

    4 (Ez az Isten Báránya, váltságunknak aranya,)

    5 (Az ő feltámadása lőn pokolnak romlása;)

    6 (Ő megmente bűnünktől, a törvénynek átkától,)

    7 (Azért mi is bűnünkből, feltámadjunk vétkünkből,)

    8 (Közbenjáró Krisztusunk, egyetlenegy váltságunk,)

507

    1 (Krisztus feltámada igazságunkra,)

    2 (Mind e világ terhét vállára vette,)

    3 (De lám, ezt nem érti a hálátlanság,)

    4 (Azért nem fogadják Isten beszédét,)

    5 („Krisztus feltámada” sokan kiáltjuk,)

    6 (Tudva, bűnben élünk, semmit nem félünk,)

    7 (Támadjunk fel testben azért a bűnből,)

    8 (Vegyük nagy jó kedvvel Krisztus jóvoltát,)

    9 (Dicsőség mennyégben az Úr Istennek,)

508

    1 (Jézus, én bizodalmam,)

    2 (Jézus, én Megváltóm él,)

    3 (Reménység kötelével)

    4 (Földi porból vett porom)

    5 (Ami fáj itt és sóhajt,)

    6 (Bátorságban legyetek:)

    7 (Emeld fel hát lelkedet,)

509

    1 (Jézus Krisztus, Üdvözítőnk,)

    2 (Néki semmi bűne nem volt,)

    3 (Élet, halál Ura ő már,)

510

    1 (Dicsőség néked, Istenünk,)

    2 (Harmadnap, húsvét hajnalán)

    3 (Az angyal szólt: Ne féljetek!)

    4 (Bízzatok! Él! Feltámadott!)

    5 (Mi téged kérünk, Krisztusunk,)

    6 (Hogy bűnt levetve áldhassunk,)

511

    1 (Mind jöjjetek, örvendjetek,)

    2 (Meghalt, de már feltámadott.)

    3 (Megvívta már a nagy csatát,)

    4 (Isten Fiának zengjetek)

    5 (Csak téged áldjon énekünk,)

512

    1 (Ma örvendezzetek, hisz nincs okunk a búra!)

    2 (Ádáz ellenfelünk sokkal erősebb nálunk.)

    3 (Vágyom szívem szerint a mennyben otthon lenni,)

    4 (Az örvény nem nyel el, mert Jézus átment rajta.)

513

    1 (Felvirradt áldott szép napunk,)

    2 (Az ősi kígyót, bűnt, halált,)

    3 (Az élet győz, a mord halál)

    4 (A nap s a föld s minden, mi él,)

    5 (Mi is éljünk vigadva hát,)

514

    1 (Győzelmet vettél, ó, Feltámadott!)

    2 (Lásd, ott az Jézus, az Üdvözítő!)

    3 (Mért félne szívem? Él az én Uram,)

515

    1 (Krisztus, virágunk,)

    2 (Ki feküdt sírban,)

    3 (Feltámadt fényünk,)

    4 (A pokol elhűlt,)

    5 (Él az Úr nyilván,)

    6 (Jézusnak éljünk,)

    7 (Boldogság véled)

    8 (Ha véled járunk,)

    9 (Az Úr minékünk)

    10 (Dicsőség légyen)

516

    1 (Örvendezzetek, egek,)

    2 (Jézus él, mi is élünk,)

    3 (Nékünk megigazulást)

    4 (Előtted arcra esünk,)

    5 (Cselekedd Szentlelkeddel,)

517

    1 (Uram, közel voltam hozzád, mégis elszakadtam.)

    2 (Uram, kerestelek téged, céltalan futottam:)

    3 (Uram, taníts hinni benned, várni új csodára,)

518

    1 (Jézus meghalt bűneinkért,)

    2 (Életét maga letette)

    3 (A meghalt Jézus vére szólt)

    4 (Hogy ez kedves volt Istennek,)

    5 (Jézus, én megholt életem,)

    6 (Istenséged megmutatád)

519

    1 (Jézus, ki a sírban valál,)

    2 (Hol van, koporsó, hatalmad?)

    3 (Nincs már szívem félelmére)

    4 (Sőt, hiszem, hogy e tört cserép)

    5 (Jézus, segíts engem ebben,)

520 (E húsvét ünnepében,)

521 (E húsvét ünnepében,)

---- Mennybemenetel ----

531

    1 (A Krisztus mennybe felméne,)

    2 (Ó, mi kegyelmes Mesterünk,)

    3 (Te látod mennyből éltünket)

    4 (Mert megfogadtad minekünk,)

    5 (És oltalmazz meg mindentől,)

    6 (Tekints nagy gyarlóságinkra,)

    7 (Mindnyájan, ti, keresztyének,)

    8 (Dicséret légyen Atyának)

532

    1 (Ó, győzelmes nagy Királyunk,)

    2 (A Kérubok nagy serege,)

    3 (Jöjj, Jézusunk, szent trónodról,)

533

    1 (Jézus Krisztus, mi királyunk,)

    2 (Honnan érdemlettük tőled,)

    3 (Pokolra értünk leszálltál,)

    4 (Kérünk azért, édes Urunk,)

    5 (Dicsőség légyen tenéked,)

534

    1 (Úr Jézus, aki felséggel)

    2 (Te is e dicsőségedből,)

    3 (Mivel te utat nyitottál,)

    4 (Majd ha megfutjuk pályánkat,)

535

    1 (Megváltónk földről mennybe ment, Halleluja,)

    2 (Bűneink terhét vállalta, Halleluja,)

    3 (Halál, bűn és pokol felett, Halleluja,)

    4 (Visszajön egykor fényesen, Halleluja,)

    5 (Dicsőség mennyben Istennek, Halleluja,)

536

    1 (Szent egek, minden boldogok hajléki,)

    2 (Ő a békesség örök tanácsában,)

    3 (Mennybe menése az Emberfiának)

    4 (Ó, kegyes Jézus, üdvösségünk ára,)

    5 (Áldunk s imádunk mindörökké téged,)

    6 (Adjad, Úr Jézus, hogy még e világban)

---- Pünkösd ----

541

    1 (Jövel, Szentlélek Úr Isten,)

    2 (Te, szentségnek új világa,)

    3 (Ó, mi édes Vigasztalónk,)

542

    1 (Jövel, Szentlélek Isten,)

    2 (Szenteld meg mi szívünket,)

    3 (Adj isteni félelmet)

    4 (Vigasztald meg elménket;)

    5 (Hogy téged az Atyával)

543

    1 (Jövel, teremtő Szentlélek,)

    2 (Hathatós Vigasztalónak)

    3 (Mondatol élő kútfőnek,)

    4 (Gerjessz világot elménkben,)

    5 (Adj nékünk teljes örömet,)

    6 (Távoztasd ellenséginket,)

    7 (Adjad ismernünk az Atyát,)

    8 (Dicsőség az egy Istennek,)

544

    1 (Jövel, Szentlélek Úr Isten,)

    2 (Bűnösök vagyunk előtted,)

    3 (Áldd meg, Szentlélek, szívünket,)

    4 (Te vagy szívünknek világa,)

    5 (Viseljed a mi gondunkat,)

    6 (Sötétségünk fényessége,)

    7 (Szentlélek, kérünk tégedet,)

    8 (Dicsőség Atya Istennek,)

545

    1 (Jövel, Szentlélek Úr Isten,)

    2 (Jövel, elhagyatottaknak)

    3 (Távoztasd el mi lelkünknek)

    4 (Jövel, gerjeszd fel szívünkben)

    5 (Te vagy bizony örök Isten,)

    6 (Te vagy, ki a prófétáknak)

    7 (Te vagy a nagy Úr Istennek)

    8 (Világosítsd meg elménket,)

    9 (Adjad szent ajándékodat,)

    10 (Biztasd félelmes szívünket,)

546

    1 (Adj, Úr Isten, nékünk Szentlelket,)

    2 (Te vagy, Atyánk, örök Úr Isten,)

    3 (Te vagy, Krisztus, mi Üdvözítőnk,)

    4 (Ó, Szentlélek, kérünk tégedet:)

547

    1 (Szentlélek, öröm Lelke, te vigaszul jöttél,)

    2 (Hős erő tőled árad megállni győztesen.)

    3 (Az egész kerek földet te tartod kezedben.)

    4 (Jöjj, tölts be szívet-házat hit tiszta fényével!)

548

    1 (Jer, kérjük Isten áldott Szentlelkét,)

    2 (Jer, Világosság, ragyogj fel nekünk,)

    3 (Ó, Szeretet, áraszd ránk meleged,)

    4 (Ínségeinkben fő Vigasztalónk,)

549

    1 (Szentlélek, végy körül bennünket,)

    2 (Szentlélek, imádunk mi téged,)

    3 (Szakaszd el hát most is szívünket,)

550

    1 (A pünkösdnek jeles napján)

    2 (Melyet Krisztus ígért vala)

    3 (Tüzes nyelveknek szólása,)

    4 (Megtelvén ők Szentlélekkel,)

    5 (Örüljünk azért őneki,)

    6 (Dicsértessél Atya Isten,)

551

    1 (Ó, áldott Szentlélek, ki az ég dicsőségével,)

    2 (Hatalmas erőddel őket egy szempillantásba)

    3 (Jövel mihozzánk is, részeltess ajándékidban,)

    4 (Oszlasd el homályos elménknek tudatlanságát,)

552

    1 (Jézus, az ígéretet,)

    2 (Ama megfeszíttetett)

    3 (Isten, aki tűzben jött)

    4 (Bátorítja szívüket)

    5 (Egy halász, ha prédikál,)

    6 (Terjed e tűz az egész)

    7 (Add nékünk is, Istenünk,)

553 (E pünkösd ünnepében,)

554 (E pünkösd ünnepében,)

---- Szentháromság ----

561

    1 (Szent vagy örökké, Atya Úr Isten, a magas mennyekben,)

    2 (Szent a mi Urunk, Úr Jézus Krisztus, kit értünk bocsátál,)

    3 (Szent a Szentlélek, ki az Atyával egy és a Fiúval,)

    4 (Szentség, dicsőség, légyen tisztesség a Szentháromságnak,)

562

    1 (Ó, mi szent Atyánk, irgalmas és kegyes,)

    2 (Ó, Szentháromság, nagy és erős egység,)

    3 (Amit alkottál, mind tenéked szolgál,)

    4 (Dicsőség néked, mindenható Isten,)

563

    1 (Szentháromság egy Istenség,)

    2 (Éneklünk reggel tenéked,)

    3 (Dicséret örök Atyánknak)

564

    1 (Dicséret a Szentháromságnak,)

    2 (Dicséret légyen az Atyának,)

    3 (Dicséret légyen a Fiúnak,)

    4 (Dicséret légyen Szentléleknek,)

    5 (Dicséret, áldás és dicsőség,)

565

    1 (A menny Urának tisztelet,)

    2 (Megváltónk, Isten szent Fia,)

    3 (Szentlélek, légy Vigasztalónk,)

566

    1 (Téged, Úr Isten, mi, keresztyének dicsérünk és áldunk,)

    2 (Néked a tiszta, ártatlan és szent angyalok szolgálnak,)

    3 (Szent, szent, szent Isten, te seregeknek vagy Ura, Istene!)

    4 (Apostoloknak és prófétáknak dicső szent serege)

    5 (Téged a földön a keresztyének szent gyülekezetje,)

    6 (És imádandó te szent Fiadat, az Úr Jézus Krisztust,)

    7 (Te dicsőségnek, Úr Jézus Krisztus, vagy örök Királya,)

    8 (Oltalmazzad meg veszedelemtől a te népeidet:)

    9 (Dicsérünk téged, mennyei Atyánk, a te szent Fiaddal)

567

    1 (Téged, ó, Isten, dicsérünk,)

    2 (Királyi széked kerítik)

    3 (És ezt kiáltják szüntelen:)

    4 (Téged dicsér, Atya Isten,)

    5 (Istennek egyszülött Fia,)

    6 (Te bűn és ördög hatalmát)

    7 (Ó, Szentlélek, egy Istenség)

    8 (Ó, győzedelmes királya,)

    9 (Hitünket, reménységünket)

    10 (E végre még ez életben)

568

    1 (Áldunk téged, Istenünk,)

    2 (Minden élő téged áld.)

    3 (Téged áldunk, Istenünk.)

    4 (Irgalommal nézz le ránk!)

569

    1 (Ím, készen áll az alkotás!)

    2 (Zengj, égre kúszó fellegár,)

    3 (Zúgj, tengerekre szomjazó,)

    4 (Visszhangozzék a hálaszó:)

570

    1 (Vígak e föld lakosai,)

    2 (Ezért, ó, jóltévő Atyánk,)

    3 (Tartsd meg, Uram, a munkásnak)

---- Anyaszentegyház ----

581

    1 (Semmit ne bánkódjál, Krisztus szent serege,)

    2 (Királyi nemzet vagy, noha te kicsiny vagy,)

    3 (Hogyha te igazán a Krisztusban bízol,)

    4 (Akármint halásszon az ördög utánad,)

    5 (Rajtad semmit sem fog a pogány ellenség,)

    6 (Oltalmazza Krisztus az ő szent egyházát,)

    7 (Siess most mihozzánk, Krisztus, segélj minket,)

    8 (Igaz fogadásod és minden beszéded,)

    9 (Ne nézzed, Úr Isten, e világ vakságát,)

    10 (Vedd el már mirólunk a sok ellenséget,)

    11 (Senkiben nem bízik az Anyaszentegyház,)

    12 (Hálát adunk néked, mennybéli nagy Isten,)

582

    1 (Jézus Krisztus, mi kegyelmes királyunk,)

    2 (Reád hagyjuk Anyaszentegyházunkat,)

    3 (Ébredj, Uram, mert immár elmerülünk,)

    4 (Védelmezzed a te kicsiny bárkádat!)

    5 (Ne hagyj, kérünk, egyetlenegy Jézusunk,)

    6 (Sőt, légy erős kőfala te népednek,)

    7 (Szent az Atya, mindenek megtartója,)

583

    1 (Keserves szívvel)

    2 (Emlékezzél meg,)

    3 (Mert örökségünk)

    4 (Megszomjúhozván)

    5 (Sírván mondhatjuk,)

    6 (Te pedig, kegyes,)

    7 (Téríts tehozzád,)

584

    1 (Emlékezzél, mi történék, Uram mirajtunk,)

    2 (Örökségünk, édes hazánk másra fordula,)

    3 (Hitetlen nép közt keressük mi kenyerünket:)

    4 (Atyáink is vétkeztek, de ők már meghaltak,)

    5 (Közöttünk kik szolgák voltak, most uralkodnak,)

    6 (Ím, csak markunkban viseljük a mi lelkünket.)

    7 (Nagy haragja vagyon rajtunk az Úr Istennek:)

    8 (Bizodalmunk vagyon benned, felséges Isten.)

    9 (Vedd el rólunk, kérünk téged, nagy haragodat,)

585

    1 (Úr Isten, te tarts meg minket,)

    2 (Kik a Krisztust háborgatni)

    3 (Krisztus, ki vagy urak Ura)

    4 (Tartsd meg minden híveidet,)

    5 (Ó, áldott Szentlélek Isten,)

    6 (Nevelj minket igaz hitben,)

586

    1 (Bár szétszakadva él az Egyház,)

    2 (A bölcs tanító mind csak szolga:)

    3 (Elrejtve él a Krisztus népe,)

    4 (Jézus, tebenned egy az Egyház:)

587

    1 (Kelj fel, kelj fel, fényes nap,)

    2 (Ébreszd már fel népedet:)

    3 (Nyájad, lásd, mint széled el,)

    4 (Minden néphez tárj utat,)

    5 (Vértezd fel szolgáidat:)

    6 (Néked zengjen énekünk:)

588

    1 (Igazságnak napja, jöjj,)

    2 (Ébreszd alvó népedet!)

    3 (Látod a sok szakadást:)

    4 (Minden népnek nyiss kaput,)

    5 (Vezérelje sereged)

    6 (Add, hogy néped mindenütt)

589

    1 (Ne csüggedj el, kicsiny sereg,)

    2 (Él az Úr, áll ígérete:)

590

    1 (Az Egyháznak a Jézus a fundámentuma,)

    2 (Kihívott minden népből egy lelki népet itt,)

    3 (A világ fejedelme feltámad ellene,)

    4 (Sok bajban, küzdelemben meghajszolt, megvetett,)

    5 (A három-egy Istennel már itt a földön egy,)

591

    1 (Erős vár a mi Istenünk,)

    2 (Erőnk magában mit sem ér,)

    3 (E világ minden ördöge)

    4 (Az Ige kőszálként megáll,)

---- Keresztyén reménység ----

601

    1 (Az Úr Isten az én reménységem,)

    2 (Benne élek, haláltól nem félek:)

    3 (Semmi engem tőle el nem választ,)

    4 (Azért egész életem fogytáig)

    5 (Oltalmazzad, Uram, Egyházadat,)

    6 (Hogy e földön szent gyülekezeted)

602

    1 (Krisztus, én életemnek te vagy reménysége,)

    2 (Bátran éltem letészem, mert jutalmát vészem,)

    3 (Megyek hát én örömmel Sion királyához;)

603

    1 (Ímhol vagyok, édes Uram, Istenem,)

    2 (Oda megyek, ahova parancsolod,)

    3 (Mit ér nékem itt e földön lakásom;)

    4 (Mert halálból megyek örök életre,)

    5 (Én elmegyek Atyámhoz, Istenemhez,)

    6 (Fordítsd hozzám, szent Atyám, szemeidet,)

    7 (Én megvallom a te igazságodat,)

    8 (Jöjj el immár, ó, én édes orvosom!)

604

    1 (Seregeknek szent Istene,)

    2 (Végy be, kérlek, kegyelmedbe,)

    3 (Az egekre tégy méltóvá,)

    4 (Életemben ki szerettél,)

    5 (Áldom azért szent nevedet,)

    6 (Testem nyugtasd meg a földbe,)

605

    1 (Már elmégyek az örömbe,)

    2 (Immáron beteljesedék,)

    3 (Keresztyén hitnek jutalmát,)

    4 (Lelkem Ábrahám keblében,)

    5 (Onnét hogy még feltámadok,)

    6 (Siess a boldog városba,)

    7 (Drága szép lakóvárosunk,)

    8 (E városnak boldogságát,)

    9 (Abban, úgymond, nem szükséges)

    10 (Keserűség, sem irigység,)

    11 (De mindnyájan feltámadván,)

    12 (Ott nincs továbbá kevélység,)

    13 (Leszünk hívek egy seregben,)

    14 (Gerjedez együtt szerelmünk,)

    15 (Az angyalok, pátriárkák,)

    16 (De még nagyobbnak mondatik,)

606

    1 (Nem sokáig tart már földi bujdosásom,)

    2 (Repülj hát, én lelkem, repülj bontott szárnnyal:)

    3 (Szerelmes Jézusom, egeknek Királya!)

607

    1 (Megszabadultam már én a testi haláltól,)

    2 (Lelkemet ajánlom a hatalmas Istennek,)

    3 (A testi halálból megyek örök életre,)

    4 (Nincsen már hatalma énrajtam az ördögnek,)

    5 (Az Atya Istennek vagyok én szerelmében,)

    6 (Dicsőség tenéked, örök Atya Úr Isten,)

608

    1 (Jer, temessük el a testet,)

    2 (Ím, ami porból vétetett,)

    3 (A hívő lélek Istennél)

    4 (Ki itt sok ínséget látott,)

    5 (Jer, hagyjuk őt itt aludni,)

    6 (Ó, Jézusunk, segíts minket,)

609

    1 (Gyarló testünk porrá lészen,)

    2 (Sírva jöttünk e világra.)

    3 (Hadd menjen hát kiköltözött)

    4 (Eljön egykor amaz óra,)

610 (Menj el a te nyugalmadba,)

611

    1 (Csak vándorút az életem,)

    2 (Árván megyek az élten át,)

612

    1 (Én Istenem, benned bízom,)

    2 (Nem tudom, itt meddig élek,)

    3 (Minden órában kész lelkem,)

    4 (Testemnek minden tagjait)

    5 (Te azért, ó, én Istenem,)

    6 (Azért mikor, én Istenem,)

613

    1 (Midőn eljön az én órám,)

    2 (Ha bánt a lelkiismeret,)

    3 (Mivel tested tagja vagyok,)

    4 (Mivel, Uram, feltámadtál,)

    5 (Hozzád megyek, én Jézusom,)

614

    1 (Az élet nékem Krisztus, a halál nyereség.)

    2 (Már indulok békében, vár Krisztus, testvérem,)

    3 (Megküzdve életemnek sok baját, ínségét,)

    4 (Ha erőtlenségemben nem lesz szó ajkamon,)

    5 (Az életünk ellobban, miként a gyertyaláng,)

    6 (Ám lelkem mégse bántsa a bú és félelem!)

    7 (Megváltó Istenemmel mennyben együtt leszek,)

615

    1 (Szívem szerint kívánom)

    2 (A bűntől és haláltól)

    3 (A kedvére élőnek)

    4 (Ez a világ magához)

    5 (Elválni kedvesinktől)

    6 (El nem bocsátlak többé,)

616

    1 (Minden ember csak halandó,)

    2 (Azért e testi életem,)

    3 (Ki szakaszthat el őtőle?)

    4 (Ott van öröm, örök pálma,)

    5 (Nagy keresztet kik hordoznak,)

617

    1 (A mi szívünk csak tehozzád, Jézus, Isten Báránya,)

    2 (Csudálkozván nézi elménk Atyádnak nagy szerelmét,)

    3 (Szegény bűnös embereknek üdvösséges reménye,)

    4 (Reád bízzuk mi magunkat itt, ez árnyékvilágban,)

    5 (Erősítsd bennünk hitünket, üdvösségünk eszközét,)

    6 (Nincsen nékünk itt e földön maradandó városunk,)

    7 (Hozzád hajtjuk csak fejünket, ó, mi édes Megváltónk,)

    8 (Zörgetőknek megnyittatik kegyelemnek ajtaja;)

618

    1 (Az én időm, mint a szép nyár,)

    2 (Nem szükség hát veszteg ülnöm,)

    3 (Ó, Uram, hová kell lennem,)

    4 (A kürtzengés máris hallik,)

    5 (Taníts meg, Uram, hogy holtom)

    6 (Kezem én is feléd nyújtom,)

619

    1 (E világ mióta Fennáll, ő mivolta Sűrű változás;)

    2 (Ó, ha meggondolná, Ember megfontolná Éltének végét!)

    3 (Nézd, a kicsi bimbók, Tavaszi virágok Mint illatoznak!)

    4 (Embernek is élte, Mint virág szépsége, Hamar elromlik;)

    5 (Nohát, ezt felvégyed, És szívedre tégyed: Rövid az élet!)

620

    1 (Bizony betelik az idő,)

    2 (Angyal harsonahangja szól)

    3 (Megnyílik a könyv, amiből)

    4 (De jaj, ki ügyet sem vetett)

    5 (Ó, Jézus, ama nagy napon)

621 (Ments meg engem, Uram, az örök haláltól,)

622

    1 (Ébredj, alvó, hív a szózat!)

    2 (Halljuk jól az őrök hangját,)

    3 (Egykor trónod köré állunk,)

623

    1 (Íme, lészen a kései korban,)

    2 (Nosza, jöjjetek el, jövevények,)

    3 (Ha az Úr közel, hallgat a fegyver,)

624

    1 (Emeljük Jézushoz szemünk,)

    2 (Azt mondta Jézus, idelenn)

    3 (Éneklünk, és a perc szalad,)

    4 (Ó, kérünk, Jézus, jó Urunk,)

625

    1 (Kik a Krisztusban hunytak el, mind boldogok,)

    2 (És az életnek fájáról ád enniük,)

    3 (Fenn a mennyei városba nincsen halál,)

626

    1 (Fenn a mennyben az Úr minden győztesnek ád,)

    2 (Vígan lépkedünk színarany utcákon át,)

    3 (Élet forrása kínálja élő vizét,)

    4 (Minden gyötrelmet, bánatot elfeledünk,)

627

    1 (A mennybe fenn, a trónusnál,)

    2 (Mikor a Sátán megkísért,)

    3 (Íme, a Bárány, ő van ott,)

628

    1 (Áldó hatalmak oltalmába rejtve)

    2 (Ha gyötri, bántja szívünket a régi,)

    3 (S ha szenvedések kelyhét adod inni,)

    4 (És ha az úton örömöt adsz nékünk,)

    5 (A csend köröttünk mélyen szerteárad.)

629

    1 (Már célba ért sok hívő gyermeked,)

    2 (Kőszáluk, váruk voltál szüntelen,)

    3 (Bár vívná harcát minden gyermeked)

    4 (Mert már itt halljuk harcon, éjen át)

    5 (Ó, áldott egység! Boldog, szent sereg!)

    6 (Ott zeng az ének, itt még könny pereg,)

    7 (Jő minden tájról, együtt énekel,)

630

    1 (Zengd Jézus nevét, zengd, világ,)

    2 (Ti, vértanúi Istennek,)

    3 (Ti, választottak, szent hívek,)

    4 (Ti, bűnösök, mert ő hordott)

    5 (Ti, népek, törzsek, kik bárhol)

    6 (Mily boldogság lesz majd, ha fenn)

---- Egyéb ----

641 (Isten, áldd meg a magyart)

642

    1 (Hatalmas Isten! Népek közé szórva,)

    2 (Bibliás ősök sírja fölött állva,)

    3 (Kegyelmes Atyánk! Népek közé szórva,)

643

    1 (Hatalmas Isten! Népek közé szórva,)

    2 (Bibliás ősök sírja fölött állva,)

    3 (Kegyelmes Atyánk! Népek közé szórva,)

644 (Hazádnak rendületlenül)

---- Reggel ----

651

    1 (A nap immár felvirradván,)

    2 (Nyelvünket megtartóztassa,)

    3 (Szíveink tiszták legyenek,)

    4 (Hogy mikor a nap lenyugszik,)

    5 (Dicséret légyen Atyánknak,)

652

    1 (Látod, Úr Isten, szívünket,)

    2 (Mindnyájan arcra borulunk,)

    3 (Világosítsad elménket,)

    4 (Kérünk téged: mi szívünket)

    5 (Így cselekedjél mivelünk)

653

    1 (Felséges Atya Úr Isten,)

    2 (Bűneinket megbocsássad,)

    3 (Hogy ne ártson az ellenség,)

    4 (Oltalmazz, kérünk, gonosztól)

    5 (Adjad minékünk éltünkben,)

    6 (Hálákat adunk, Úr Isten,)

654

    1 (Az éjszakai sötétség,)

    2 (Múljék homálya elménknek,)

    3 (Téged mert, Krisztus, ismerünk,)

    4 (Ne nézd vétkünk sokaságát,)

    5 (Dicsőség légyen Atyának,)

655

    1 (Könyörögjünk az Istennek,)

    2 (Az ördögnek hatalmától)

    3 (Vigasztaljon Szentlelkével,)

    4 (Mai napi életünkben)

    5 (Szent angyalid őrizzenek,)

    6 (Dicséret néked, Úr Isten,)

656

    1 (Mindenkor téged, Úr Isten,)

    2 (Örvendez, szent Atyánk, lelkünk,)

    3 (Mihelyt bajunkat felvette,)

    4 (Immár kegyelmességedet)

    5 (Néked ezért örvendezünk,)

    6 (Dicsőség néked, Atyánknak,)

657

    1 (Mi, keresztyének, tenéked,)

    2 (Nyelvünket te megszenteljed,)

    3 (A mi szívünkből tégedet)

    4 (Dicséret légyen Atyának,)

658

    1 (Jézus Krisztus, szép fényes hajnal,)

    2 (Te vagy nékünk egy reménységünk,)

    3 (Világosítsd a mi szívünket:)

    4 (Az ördögnek csalárdságától,)

    5 (Az Atyával és Szentlélekkel,)

659

    1 (Hálát adok néked, mennybéli Isten,)

    2 (Mert, Uram, én Te kezedbe ajánlom)

    3 (Könyörgök, Uram, minden emberekért,)

    4 (A szegény rabokat és betegeket,)

660

    1 (Tenéked, Uram, hálát adok)

    2 (Atyai gondviselésedet)

    3 (Ma kezeidbe ajánlottam,)

661

    1 (Szívem megalázván, tehozzád megyek,)

    2 (Áldott légy, én Uram, hogy megtartottál,)

    3 (Mai nap ezt velem cselekedd, Uram:)

    4 (Magamat egészen neked szentelem:)

    5 (Istenem, tenéked legyen dicsőség,)

662

    1 (Magasztallak én téged,)

    2 (Szívből könyörgök néked,)

    3 (Igaz utadra taníts,)

    4 (Az igaz hitnek tüzét)

    5 (Reménységgel ruházz fel,)

    6 (Szent igédet vallanom)

    7 (E napot is engedd meg,)

    8 (Uram, egyedül vagy jó.)

    9 (Hála legyen Atyának,)

663

    1 (Dicsérlek, Uram, téged,)

    2 (Néked adok hálákat,)

    3 (Hogy el ne tévelyedjem)

    4 (Adjad, hogy erős hittel)

    5 (Szeress jó reménységgel,)

    6 (Engedd, hogy szent igédet)

    7 (Hogy szent dicséretedre)

664

    1 (Hálát adunk néked, mennyei Atyánk,)

    2 (Ím, az elmúlt éjjel is megnyugtattál,)

    3 (Áldj meg, kérünk, e napon is bennünket,)

    4 (Segíts ma is meg minden munkáinkban,)

    5 (Oltalmazz meg minden bűnbeeséstől,)

    6 (Erősíts, nevelj naponként a hitben,)

    7 (Hogy Fiaddal s Lelkeddel egyetemben)

665

    1 (Mi szent Atyánk, ki lakozol mennyégben,)

    2 (Szenteltessék, Uram, a te szent neved,)

    3 (A gonosznak tőribe nem eresztél,)

    4 (Szent kezedbe ajánljuk mi lelkünket,)

    5 (Te vagy, Uram, egyedül, mi Istenünk,)

    6 (Kegyelmeddel tartóztasd meg lelkünket,)

    7 (A te Szentlelked minket ösvényidben)

666

    1 (Örök élet reggele,)

    2 (Jóságodnak harmata)

    3 (Bűn ruháját vessük el)

    4 (S majd vezess az égbe föl,)

667

    1 (Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenható Isten,)

    2 (Szent vagy, szent vagy, szent vagy, kit a szentek áldnak,)

    3 (Szent vagy, szent vagy, szent vagy, földi köd bár elfed,)

    4 (Szent vagy, szent vagy, szent vagy, nagy és erős Isten;)

668

    1 (Hajnalórán lelkem ébred szent szavad ha hallgatom,)

    2 (Hajnalórán zengi minden végtelen hatalmadat,)

---- Napközben ----

671

    1 (Immár, Szentlélek, nagy Isten,)

    2 (Mindnyájan tiszták lehessünk,)

    3 (Ezt cselekedjed mivelünk,)

672

    1 (Igaz Bíró, nagy Úr Isten,)

    2 (Krisztus, hívek megtartója,)

    3 (Szentlélek egy igaz Isten,)

    4 (Oltsd el viszályaink tüzét,)

    5 (Szentháromság egy Istenség,)

673

    1 (Minden élő megtartója,)

    2 (Adj olyan estét minékünk,)

    3 (Dicsőség légyen Atyának,)

674 (Áldd meg mi ételünket)

675

    1 (Hálát adunk, jó Istenünk,)

    2 (De nem csupán kenyérrel él)

    3 (Táplálj hát azzal bennünket,)

676

    1 (Ki asztalt terítesz az égi madárnak,)

    2 (Gondviselő Atyánk, asztalodtól kelve)

677 (Áldd meg, édes Istenünk,)

---- Este ----

681

    1 (Krisztus, ki vagy nap és világ,)

    2 (Téged kérünk, szent Úr Isten:)

    3 (Nehéz álom el ne nyomjon,)

    4 (Mi szemeink ha alusznak,)

    5 (Úr Isten, hozzád kiáltunk:)

    6 (Parancsoljad angyalidnak,)

    7 (Emlékezzél meg mirólunk:)

    8 (Dicsőség légyen Atyának,)

682

    1 (Felséges Isten, mennynek, földnek Ura,)

    2 (Elválasztottad akkoron a napot)

    3 (Ne hagyd lelkünket bűnnek uralnia,)

    4 (De gerjessz minket a mennyei jókra,)

    5 (Add meg ezeket nékünk, kegyes Atyánk,)

683

    1 (Mennynek és földnek nemes Teremtője,)

    2 (Te elválasztád másodnapon őket,)

    3 (Ne engedj esnünk nagy veszedelembe,)

    4 (Adj igaz hitet e világban nékünk,)

    5 (Add meg ezeket nékünk, kegyes Atyánk,)

684

    1 (Bölcs teremtője a széles nagy földnek,)

    2 (Váljanak külön a vizek a földtől,)

    3 (Hogy bővölködjék mindenféle fákkal,)

    4 (Gyógyítsd meg, Uram, lelki sebeinket,)

    5 (Bírja Szentlelked a mi szíveinket,)

    6 (Add meg ezeket nékünk, kegyes Atyánk,)

685

    1 (Ó, magas mennynek szentséges Istene,)

    2 (Ki fejünk felett, mint egy felvont sátort,)

    3 (Kik te kezedben az ő folyásukkal)

    4 (Világosítsd meg az embereket is,)

    5 (Add meg ezeket nékünk, kegyes Atyánk,)

686

    1 (Ó, nagy hatalmú felséges Úr Isten,)

    2 (Ötödik napon adtál madarakat,)

    3 (Adjad minekünk, bűnös fiaidnak,)

    4 (Ne bírjon minket a nagy lelki vakság,)

    5 (Add meg ezeket nékünk, kegyes Atyánk,)

687

    1 (Emberi nemnek teremtő Istene,)

    2 (Hatodnap adtad a fenevadakat,)

    3 (Te így rendeléd azoknak dolgukat,)

    4 (A magas mennyből adj örömet nékünk,)

    5 (Add meg ezeket nékünk, kegyes Atyánk,)

688

    1 (Felséges Isten, mennynek, földnek Ura,)

    2 (Te megnyugtattál a mi munkáinktól,)

    3 (Nagy hálát adunk, kegyes Atyánk, néked,)

    4 (Hogy tiszta szívből áldhassunk tégedet,)

    5 (A sötét éjnek eljövetelében)

    6 (Tégedet kérünk, Istennek szent Fia,)

689

    1 (Hálát adok néked, mennybéli Isten,)

    2 (Mert, Uram, én Te kezedbe ajánlom)

    3 (Könyörgök, Uram, minden emberekért,)

    4 (A szegény rabokat és betegeket,)

690

    1 (Jézus Krisztus, szentek reménye,)

    2 (Áldattassék, Uram, szent neved,)

    3 (Kárhozattól ma is lelkünket,)

    4 (Ételünket és italunkat)

    5 (Ez éjjel is mi életünket,)

    6 (Parancsoljad szent angyalidnak,)

    7 (A sötétségnek fejedelme,)

    8 (Jézus Krisztus, igazság napja:)

    9 (Uram, ébressz fel egészségben,)

    10 (Dicsérhessünk te szent Atyáddal,)

691

    1 (A fényes nap immár elnyugodott,)

    2 (Minden élő megy nyugodalomra,)

    3 (Vessünk számot hát, édes Istenem,)

    4 (Színed előtt mindennap elesem,)

692

    1 (Adjon Isten jó éjszakát,)

    2 (Íme, eltűnt a fényes nap,)

    3 (Íme, sötét éj vesz körül,)

    4 (Most a szemem már lezárom,)

693

    1 (Nyugodni térünk, tenéked könyörgünk,)

    2 (Az ördögöket távoztasd el tőlünk,)

    3 (Adjad, hogy benned békével alhassunk,)

    4 (Hála tenéked, örök Atya Isten,)

694

    1 (Maradj velünk, mi Krisztusunk,)

    2 (E mi utolsó időnkben,)

    3 (Jézus, óvd meg Egyházadat.)

    4 (Szent igéddel állj őrt magad,)

    5 (Alázd meg a kevélyeket,)

    6 (Igédben élünk és halunk,)

    7 (Dicsőség légyen Atyának,)

695

    1 (Néked, mennyei Atyánk, hálát adunk,)

    2 (Hogy minket e napon is megtartottál,)

    3 (Bocsásd meg, kérünk, minden bűneinket,)

    4 (Ez éjszakának is sötétségében)

    5 (Őrizz a Sátán nagy csalárdságától,)

    6 (Áldd meg csendességgel nyugodalmunkat:)

    7 (Tarts meg bennünket mindvégig a hitbe,)

696

    1 (Adjunk hálát megtartó Istenünknek!)

    2 (Ajánljuk magunk ismét oltalmába,)

    3 (Köszönjük, Uram, hogy mirajtunk ma is)

    4 (Hányan, kik hosszú életet reméltek)

    5 (Mennyivel voltunk mi ezeknél jobbak,)

    6 (Kérünk, ez éjjel is tartsd meg éltünket,)

697

    1 (Ne jöjjön addig szememre álom,)

    2 (Ha elgondolom, mennyi jót vettem)

    3 (Áldalak, hogy e megrepedezett)

    4 (Számnak mind étele, mind itala,)

    5 (Kihez menjek több kegyelmet kérni?)

    6 (Bizton hajtom le fejem ez éjjel,)

    7 (Légy hát őrállóm ez éjszakában!)

    8 (Adjad, hogy véghez vigyem munkáim,)

    9 (Nem bocsátlak el, Atyám, tégedet,)

698

    1 (Már nyugosznak a völgyek,)

    2 (Ó, nap, hová tűntél el,)

    3 (Már rám borul az éjjel,)

    4 (A test nyugalmat áhít,)

    5 (Ti, fáradt tagok, mostan)

    6 (Már álom jő szememre;)

    7 (Te légy, Jézus, oltalmam,)

    8 (Ti is távol s közelben,)

699

    1 (Ó, maradj, Uram, vélünk,)

    2 (Hallgass meg azért minket,)

    3 (El ne távozzék tőlünk)

    4 (Hogy dicséretet mondjunk)

700

    1 (Ó, lelkem szent napsugara!)

    2 (Ha csendes est szememre száll)

    3 (Reggeltől estig légy velem,)

    4 (Ha egy bolygó, bús gyermeked)

    5 (Virraszd, akit kór súlya nyom,)

    6 (Jöjj, és áldj meg, ha ébredünk,)

701

    1 (Fölkelt immár a szép hold,)

    2 (Mély csend borult a földre,)

    3 (Nem látod-é a holdat?)

    4 (Mint gyenge, földi férgek,)

    5 (Ó, add, üdvöd keressük,)

    6 (Ha jő a végső óra,)

702

    1 (Lásd, Urunk, egy nap újra eltűnt,)

    2 (Hála, hogy ébren szent Egyházad:)

    3 (Mert mint a hajnal könnyű szárnya,)

    4 (Már a nap távol testvért ébreszt,)

    5 (Így legyen! Mert tiéd az ország,)

703

    1 (Már véget ért a nap, mit adtál,)

    2 (De hála; ébred ott az Egyház,)

    3 (Most épp egy távol partot érve)

    4 (A nap, míg minket küld pihenni,)

    5 (Szent trónod áll, és zeng a hála,)

704

    1 (Ó, terjeszd ki, Jézusom,)

    2 (Ó, mosson meg az értem)

705

    1 (Maradj velem, mert mindjárt este van,)

    2 (Kis életem fut s hervadásba hull,)

    3 (Minden múló perc Hozzád visz közel,)

    4 (Ellenség ellen áldásod fedez,)

    5 (Hunyó szemembe vésd keresztedet,)

---- Bibliakör ----

711

    1 (Ím, nagy Isten, most előtted szívem kitárom,)

    2 (Ha a világ nem tudná is számos bűnömet,)

    3 (Jézusomra föltekintek a kereszt alatt,)

    4 (Szent Fiadért, ki engemet vérén megváltott,)

712

    1 (Istenem, én nagy bűnös ember,)

    2 (Szívem szerint, ím, elkesergem)

    3 (Hallgasd meg én fohászkodásim)

    4 (Ne büntess úgy, mint érdemlettem)

    5 (Csak egy szót mondj, hogy újjá légyek,)

    6 (Nincs kétségem, megvigasztaltál,)

713

    1 (Amint vagyok sok bűn alatt,)

    2 (Amint vagyok nem várva, hogy)

    3 (Amint vagyok bár gyötrelem)

    4 (Amint vagyok vak és szegény,)

    5 (Amint vagyok nincs semmi gát,)

    6 (Amint vagyok hogy a te szent)

714

    1 (Tehozzád jövünk már, Istenünk,)

    2 (Ha fülünk igédre nem figyel,)

    3 (Ajkunkon hazugság bélyege,)

    4 (A szívünk összetört, ó, Uram,)

715

    1 (Lelki próbáimban, Jézus, légy velem,)

    2 (Ha e világ bája engem hívogat,)

    3 (Tisztogass bár bajjal olykor engemet:)

    4 (Ha halálra válik testem egykoron:)

716

    1 (Jézus, téged kereslek, békességre vágyva.)

    2 (Jézus, téged kereslek, mikor bűnöm éget.)

    3 (Jézus, téged kereslek, erőt, áldást kérve:)

717

    1 (Ó, hova visz az út:)

    2 (Mert körülvesz a bűn,)

    3 (Jaj, láss meg, égi szent!)

    4 (Szót hallok, tiszta szót:)

    5 (Ím, így szeret az Úr,)

718

    1 (Egyedüli reményem,)

    2 (Ha a nehéz időkben)

    3 (A földön ha elvesztem)

    4 (Földi jó és szerencse)

    5 (Uram, a nyomorultat,)

719

    1 (Ó, örök hatalmú mennyei szent Isten,)

    2 (Hogyha bánat árja szemeimre zúdul,)

    3 (Kínok hogyha gyötrik lelkemet halálra,)

720

    1 (Szólsz hozzám, Istenem, s én választ adni készen)

    2 (Sok szép ígéretem, ó, hányszor megtagadtam,)

    3 (Ha jót tettél velem, ha áldva látogattál:)

    4 (Köt még a földi jó, a bűn, a földi örvény,)

    5 (Más nem tanít meg rá, csak égi bölcsességed,)

    6 (Nagy Lelked élt, Uram, a prófétás időkben,)

721

    1 (Úr Jézus, nézz le rám,)

    2 (Úr Jézus, nézz le rám,)

    3 (Úr Jézus, nézz le rám,)

    4 (Úr Jézus, nézz le rám,)

    5 (Úr Jézus, nézz le rám,)

    6 (Úr Jézus, nézz le rám,)

722

    1 (Ó, Jézus, árva csendben)

    2 (Ó, Jézus, most kopogtatsz,)

    3 (Ó, Jézus, szólsz, s a szívhez)

723

    1 (Szelíd szemed, Úr Jézus,)

    2 (Szelíd szemed, Úr Jézus,)

    3 (Szelíd szemed, Úr Jézus,)

    4 (Szelíd szemed, Úr Jézus,)

724

    1 (Jézus, nyájas és szelíd,)

    2 (Bűnöm láncát oldja fel)

    3 (Szabadságot adj nekem)

    4 (Vezess engem utadon:)

    5 (Jézus, nyájas és szelíd,)

725

    1 (Új szívet adj, Uram, énnekem,)

    2 (Nyájas, vidám, szelíd, jó szívet,)

    3 (Jézus, a te gyógyító kezed)

726

    1 (Jöjj, királyom, Jézusom!)

    2 (Véreddel, mely el-kifolyt,)

    3 (Gyógyítsd meg sok nyavalyám,)

    4 (Van hatalmad rá, tudom,)

    5 (A keresztet te adod,)

    6 (Majd ha véget ér a harc)

727

    1 (Lelkem drága Jézusa,)

    2 (Nincs nekem más enyhelyem,)

    3 (Csak te kellesz, én Uram,)

    4 (Kegyelem vagy, égi jó,)

728

    1 (Rád tekint már hitem,)

    2 (Szívemet töltse be)

    3 (Ha elfog utamon)

    4 (Éltem ha fogyva fogy,)

729

    1 (Védelmezz, Istenem,)

    2 (Körülfog minden rossz,)

    3 (Küldd hozzám követed,)

    4 (Vezess föl hegyedre,)

    5 (Atyának, Fiúnak,)

730

    1 (Szentlélek, jövel,)

    2 (Jöjj, pünkösdi láng,)

    3 (Adj bátor hitet,)

    4 (Szenteld meg szívünk,)

    5 (Ha eljő az est,)

731

    1 (Jöjj hozzánk, Urunk, hozzánk jöjj!)

    2 (Téged kér szívünk, hozzánk jöjj!)

    3 (Hozzád száll imánk, Jézus, jöjj!)

    4 (Néked zeng dalunk, Jézus, jöjj!)

---- Bizalom Istenben ----

741

    1 (Ki Istenének átad mindent,)

    2 (A súlyos gondok mit használnak,)

    3 (Csak légy egy kissé áldott csendben:)

    4 (Zengj hát az Úrnak, s járd az utat,)

742

    1 (Légy csendes szívvel és békével)

    2 (Ő bír vígsággal, kegyelemmel,)

    3 (Ha egy sem volna e világon,)

    4 (Ő hallja lelked óhajtásit,)

    5 (A segítség, ha kissé késik,)

    6 (Van Isten népének szombatja,)

743

    1 (Mit Isten akar énvelem,)

    2 (Ő vigaszom és életem,)

    3 (Így örömest útra kelek,)

    4 (Még egyet kérek, Istenem,)

744

    1 (Mind jó, amit Isten tészen,)

    2 (Mind jó, amit Isten tészen,)

    3 (Mind jó, amit Isten tészen,)

    4 (Mind jó, amit Isten tészen,)

    5 (Mind jó, amit Isten tészen:)

    6 (Mind jó, amit Isten tészen,)

745

    1 (Istenre bízom magamat,)

    2 (Öröktől fogva ismerte,)

    3 (Tudja Isten kívánságod,)

    4 (A valóságos igaz jót)

    5 (E világnak dicsősége)

746

    1 (Éltem minden dolgában)

    2 (Tervezzem bárhogy sorsom,)

    3 (Ami velem történik,)

    4 (Indulatom, ha lázad,)

    5 (Övé vagyok egészen,)

747

    1 (Siessetek, hamar lejár!)

    2 (Elszáll a perc, az életed,)

748

    1 (Bűneid átkos börtöne alján)

    2 (Nyílik az ajtó, zengnek a fények,)

    3 (Zúgjon a szél hát, szálljon a Lélek,)

749

    1 (Halld meg, bűnös ember: Jézus szeret!)

    2 (Légy hát, szívem, bátor: Jézus szeret!)

    3 (Ez a boldogságom: Jézus szeret!)

    4 (Nem rémít a halál: Jézus szeret!)

    5 (Zengjük hát, testvérek: Jézus szeret!)

750

    1 (Jöjj, az Úr vár reád, jöjj, amíg ifjú vagy!)

    2 (Ó, a szárnyas idő, mint az álom, repül,)

    3 (Jézus hív, vele járj, erre váltott meg ő.)

751

    1 (Jöjj el az élet vizéhez,)

    2 (Jöjj újulásra e vízben,)

    3 (Jöjj hát az élet vizéhez,)

752

    1 (Jöjj, élő víz, te égi íz, csak téged óhajt szívem!)

    2 (Hű Megváltóm, Szabadítóm, életre buzgó kútfő!)

    3 (Jöjj, szomjazó, az Üdvadó itt élő vizet kínál!)

    4 (Jézus az Út, ki rajta fut, bő legelőkre lelhet.)

    5 (Törj össze, gát, e nagy világ szomjazza rég a békét!)

753

    1 (Én nem tudom, mért szeretett úgy minket,)

    2 (Én nem tudom, hogy volt oly nagy türelme)

    3 (Én nem tudom, mint hódol majd előtte)

754

    1 (Egy szív érettem dobogott.)

    2 (E szívben az irgalom élt.)

    3 (Ha szívedbe búbánat száll,)

755

    1 (A keresztfához megyek,)

    2 (Isten ama Báránya)

    3 (Én voltam az elveszett,)

    4 (Csodás égi szeretet!)

    5 (Tied vagyok, Jézusom,)

756

    1 (Áll a Krisztus szent keresztje)

    2 (Bánt a sok gond, űz a bánat,)

    3 (Boldogságnak napja süt rám;)

    4 (Áldássá lesz ott az átok,)

    5 (Áll a Krisztus szent keresztje)

757

    1 (Aki értem megnyíltál,)

    2 (Törvényednek eleget)

    3 (Jövök, semmit nem hozva,)

    4 (Ha bevégzem életem,)

758

    1 (Az Isten Bárányára)

    2 (Megtörve és üresen)

    3 (Örök kőszálra állva)

    4 (Szeretnék lenni, mint ő,)

759

    1 (Új szövetséged elfogadom,)

    2 (Áttört kezedbe teszem kezem,)

    3 (Hű lenni nékem, tudom, nehéz,)

760

    1 (Bár bűn és kín gyötör,)

    2 (Bár vétkem súlya nagy,)

    3 (Az én erőm kicsiny,)

    4 (Az ég oly messze van,)

    5 (Nem félek senkitől,)

    6 (Jézusban bízva én)

761

    1 (Mily jó, ha bűntől már szabad,)

    2 (A bűn sötétben tévelyeg)

    3 (A bűnben kín van s gyűlölet,)

    4 (Már szolgád lettem, Jézusom,)

    5 (Légy áldott, Krisztusom, te nagy!)

762

    1 (Uram, tied vagyok én,)

    2 (Ma is rólad neveznek)

    3 (Uram, tiéd vagyok én,)

    4 (Te viselted gondomat,)

    5 (Uram, tiéd vagyok én,)

    6 (Ördög, halál, bűn, világ)

    7 (Uram, tiéd vagyok én)

    8 (Add, Uram, hogy testemtől)

763

    1 (Hadd látlak Téged, ó, szívem Ura,)

    2 (Légy nékem bölcsesség, élő Ige,)

    3 (Légy nékem páncél és győzelmes kard,)

    4 (Gazdagság nem kell, sem nagy méltóság,)

    5 (Mennynek Királya, ki győztes Úr vagy,)

764

    1 (Ha utam borítja felhőnek árnya,)

    2 (Ha gyakran körülvesz kísértés tőre,)

    3 (Ha vár a feladat, sürget a munka,)

    4 (Ha eljön maholnap utolsó órám,)

765

    1 (Ez a világ csak baj halma,)

    2 (Mint őz, szarvas a vizekre,)

    3 (Legyen bár tövissel rakva,)

766

    1 (Jézus, te vagy nékem őriző pásztorom,)

    2 (Megterhelt az élet nehéz keresztjével,)

    3 (Keskeny utam visz bár csillagtalan éjbe,)

    4 (Majd ha végigküzdöm azt a nemes harcot,)

767

    1 (Semmi felől ne aggódjál, él az Isten, és szeret,)

    2 (És az Isten békessége minden értelem felett)

768

    1 (Gondviselő, jó Atyám vagy,)

    2 (Mint az alélt bús virágra)

    3 (Rám-rám derül ismeretlen)

    4 (Ó, add, hogy ha majd bevégzem)

769

    1 (Térj magadhoz, drága Sion,)

    2 (Hullámok ha rémítenek)

    3 (Bár hegy, halmok rengenének,)

770

    1 (Az Úr csodásan működik,)

    2 (Ne félj tehát, kicsiny csapat,)

    3 (Bölcs terveit megérleli,)

771

    1 (Velem vándorol utamon Jézus,)

    2 (Velem vándorol utamon Jézus,)

    3 (Velem vándorol utamon Jézus.)

    4 (Velem vándorol utamon Jézus,)

    5 (Velem vándorol utamon Jézus,)

772

    1 (Hadd menjek, Istenem,)

    2 (Ha este száll reám,)

    3 (Szívemtől trónodig)

    4 (Álomlátás után)

    5 (Csillagvilágokat)

773

    1 (Tudom, az én Megváltóm él,)

    2 (Remélek Jézusomban én,)

    3 (Előttem oly csudálatos,)

    4 (Tudom, hogy közel Mesterem,)

774

    1 (Csak vezess, Uram, végig, és fogd kezem,)

    2 (Szent irgalmaddal szívemet födjed bé,)

    3 (Ha gyarlóságom meg nem is érzené:)

775

    Refr (Jézus a mi oltalmunk, erősségünk, ha ránk szakad minden baj, mégse félünk.)

    1 (Ez a föld széthullik,)

    Refr (Jézus a mi oltalmunk, erősségünk, ha ránk szakad minden baj, mégse félünk.)

    2 (Eladó már minden,)

    Refr (Jézus a mi oltalmunk, erősségünk, ha ránk szakad minden baj, mégse félünk.)

776

    1 (Mikor látom egeidet,)

    2 (Akkor kérdem: Mi az ember,)

    3 (Hogy kevéssel tetted őket)

    4 (Juhokat és mindenféle)

    5 (Mikor látom egeidet,)

777

    1 (Az Úr az én jó pásztorom,)

    2 (Ha éjsötétben járok is,)

    3 (Az Úr kegyelme, jóvolta)

778 (Mint szarvas hűs vízforrásra, úgy szomjazik lelkem rád,)

779

    1 (Tehozzád emelem szemeim, Istenem,)

    2 (Ahogy a szolga néz urának kezére,)

    3 (Teremtő Urunkra úgy tekint a szemünk,)

    4 (Irgalmazz, irgalmazz, jó Urunk, minekünk,)

    5 (Tehozzád emelem szemeim, Istenem,)

780

    1 (Megvizsgáltál, Uram, engem,)

    2 (Körülzártál elöl, hátul,)

    3 (Menjek bár az égbe, ott vagy,)

    4 (Az időnek ős-mélyében,)

    5 (Nékem ezért olyan drága)

    6 (Mert ellened, aki vétett,)

---- Hitvallás, hála ----

791

    1 (Zengjen hálaének,)

    2 (Isten szent szerelmét)

792

    1 (Atya Úr Isten, rólad vallást tészek,)

    2 (Világosság lőn parancsolatodra,)

    3 (A napot, holdat és a csillagokat)

    4 (Imádlak téged, aki teremtettél,)

793

    1 (Áldott légy, mert megváltottál,)

    2 (Áldott légy, hogy szerethetlek,)

    3 (Áldott légy, hogy eljössz újra,)

794

    1 (Jézus, te égi, szép, tündöklő fényű név,)

    2 (Az élet száz veszély, én lelkem, mégse félj,)

    3 (Akaratod nekem mutasd meg szüntelen,)

    4 (Tisztíts meg teljesen, szentelj meg, hadd legyen)

795

    1 (Szólj, boldog hálaének,)

    2 (Ő altat el hullámot,)

    3 (Sok ajándékodért szánk)

796

    1 (Már keresztem vállra vettem,)

    2 (Ember bánthat és zavarhat:)

    3 (Lelkem, teljes üdv a részed,)

    4 (Kegyelemből dicsőségbe)

797

    1 (Ó, Ábrahám Ura, Hadd áldjuk szent neved,)

    2 (Ó, Ábrahám Ura, Ím, hallom szent szavad;)

    3 (Ó, Ábrahám Ura, Szent kegyelmed nekem)

    4 (Megesküvél, Uram, És igédben bízom,)

798

    1 (Hűséged végtelen, Atyám, nagy Isten,)

    2 (A tél, a nyár, az ősz, a feslő tavasz,)

    3 (Eltörlöd bűnömet, békéd vesz körül,)

799

    1 (Mindig velem, Uram, mindig velem,)

    2 (Megmondtad, ó, Uram, híveidnek:)

    3 (Én megfeszíttetem együtt veled,)

    4 (Bánat vagy félelem, kétség ha jő,)

    5 (Ha lelkem a halál völgyébe ér:)

    6 (Ha otthon egykoron megláthatlak,)

800

    1 (Mindeddig vélem volt az Úr,)

    2 (Dicséret zeng az ajkamon,)

    3 (Tarts meg tovább is, jó Atyám,)

801

    1 (Szívből köszönöm, Uram, az életet,)

    2 (Áldom, dicsérem Neved, mert úgy szeretsz,)

802

    1 (Örvendjetek, mert Isten úgy szeret,)

    2 (Örvendjetek, Jézus feltámadott:)

    3 (Örvendjetek, mert Jézus újra jön!)

803

    1 (Az Úrnak zengjen az ének, kit dicsér tenger, a föld.)

    2 (Ha bánat sebzi a szíved, majd Jézus hozzád hajol.)

    3 (Csak lépjünk bátran az útra, nem várva semmit se már.)

804

    1 (Hálát adok, Uram, az életért!)

    2 (Hatalmad, Istenem, mindent fölér!)

    3 (Imádom, Szent Atyám, dicső neved!)

805

    1 (Jó dolog az Urat áldani, dicsérni,)

    2 (Még hajnal alig kél, hirdetem irgalmad,)

    3 (Zengjen a citera, tízhúrú lant szava,)

    4 (Szép műved a világ, boldogan hirdetem,)

    5 (Mily nagy vagy, Istenem, értelmed végtelen,)

    6 (Bűnében csillogva járhat az álnokság,)

    7 (Lám, virul az igaz, mint ifjú pálmaág,)

    8 (Dús gyümölcs terem rajt, élte van bőséggel,)

    9 (Jó Atya, téged áld híveid éneke,)

806

    1 (Urunk nagy nevét áldja a világ,)

    2 (Zengje föld s az ég: eljön már az Úr,)

    3 (Ragyogjon az ég, a föld vigadjon,)

    4 (Hűséges az Úr, közeledik már,)

807

    1 (Áldd, lelkem, Istened, Dicsérd e szent nevet,)

    2 (Réti virág ma él, Fújja az őszi szél,)

    3 (Felséges Isten Ő, A fény és az erő.)

808

    1 (Áldjad az Urat, áldjad, én lelkem,)

    2 (Ő, ki feloldoz, Ő, aki gyógyít,)

    3 (Igazságot tesz nyomorultakkal,)

    4 (Az ég a földtől mily végtelenben,)

    5 (Már Ő tudja, hogy romló edények,)

    6 (De az Úr kegye az Őt félőkön,)

    7 (Az Úr pediglen fönn a mennyekben,)

809

    1 (Isten nevét dicsérem, szívem csupa hála,)

    2 (Döbbent szívünk ráeszmél, milyen nagy az Isten:)

    3 (Igaz jóság, irgalom minden rendelése,)

    4 (Soha el nem felejti ősi szövetségét,)

    5 (Atya, Fiú, Szentlélek, megillet a hála,)

810

    1 (Áldjátok Istent szent templomában,)

    2 (Áldjátok őt, mert nincs nála szentebb,)

    3 (Áldjátok zengő rézharsonával,)

    4 (Áldjátok őt mind, körtáncot lejtve,)

    5 (Áldjátok vígan, cintányér csengjen,)

    6 (Mind, ami élő, áldja az Istent,)

---- Keresztyén élet ----

821

    1 (Isten szívén megpihenve forrjon szívünk egybe hát,)

    2 (Szeretetben összeforrva, egy közös test tagjai,)

    3 (Nevelj minket egyességre, mint Atyáddal egy te vagy,)

822

    1 (Testvérek, menjünk bátran, hamar leszáll az éj,)

    2 (A keskeny útra térünk, ne rettentsen meg az;)

    3 (Óemberünk ha szenved, az jó nekünk, tudom;)

    4 (Zarándok módra járva, legyen kezünk üres;)

    5 (Az út el van hagyatva, borítja sok tövis;)

    6 (Úgy járunk itt, lenézve, mint ismeretlenek;)

    7 (Ha botlanak a gyöngék, segítsen az erős;)

    8 (Menjünk vígan sietve, hisz utunk egyre fogy;)

    9 (Elmúlik nemsokára a földi vándorút,)

823

    1 (Jézus hív, bár zúg, morajlik életünk vad tengere;)

    2 (Vedd a példát Andrástól, ki hallva hívó szózatot,)

    3 (Jézus hív, hogy őt imádjad, megragad, hogy el ne ess,)

    4 (Ha nehéz az élet terhe, roskadozva hordom azt:)

    5 (Uram, hozzám légy kegyelmes, tedd tieddé szívemet,)

824

    1 („Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat!”)

    2 (Adj Lelkedből erőt, hogy értsem és szeressem)

    3 (Nincs oly tudós sehol, ki megtanít utadra,)

    4 (Te nagy csodáidról bár fennszóval beszélnek)

    5 (Szólj, szólj, én Istenem! szól hangodból a jóság,)

    6 (Szólj, és csitítsd a bút, mert bú és kín gyötörnek,)

825

    1 (Hinni taníts, Uram, kérni taníts!)

    2 (Hinni taníts, Uram, kérni taníts!)

    3 (Hinni taníts, Uram, kérni taníts!)

    4 (Hinni taníts, Uram, kérni taníts!)

826

    1 (Isten élő Lelke, jöjj, áldva szállj le rám,)

    2 (Isten élő Lelke, jöjj, légy vezérem itt,)

    3 (Isten élő Lelke, jöjj, hadd lehessek szent,)

    4 (Isten élő Lelke, jöjj, győzedelmet adj,)

827

    1 (Szentlélek égi lángja, békesség Lelke vagy,)

    2 (Ébressz józan belátást, hol indulat vakít,)

    3 (A sok keserűségnek földünkön szabj határt,)

    4 (Irányíts, míg itt élünk, szent szándékod szerint,)

828

    1 (Boldog, kinek a béke minden vágya,)

    2 (Boldog, kit tiszta szeretet vezérel,)

    3 (Boldog, kit nem kínoznak földi vágyak,)

    4 (Boldog, ki tud tűrni minden fájdalmat,)

    5 (Ó, add, Atyám, míg itt a földön élek,)

829

    1 (Kérlek téged, Istenemet,)

    2 (Te vagy nékem bizodalmam,)

    3 (Hitet, Uram, tőled nyertem,)

    4 (Országodat hadd keressem,)

    5 (Annyi részt adj földiekben,)

    6 (De ha adnál nagy bőséget,)

    7 (Ha meghosszabbítod éltem,)

830

    1 (Keresd az Istent, népem, keresd új utakon;)

    2 (Ha kell az Úr kegyelme, kegyelmezz meg te is,)

    3 (Keresd az Istent, népem, keresd új szívvel Őt!)

831

    1 (Fel, barátim, drága Jézus zászlaja alatt,)

    2 (Lám, a Sátán serge talpon, szembetörni kész,)

    3 (Szóljon a kürt, fenn lobogjon győzedelmi jel,)

    4 (Harci zajban, küzdelemben oldalunkon áll,)

832

    1 (Ó, Sion, ébredj, töltsd be küldetésed,)

    2 (Lásd: millióknak lelke megkötözve,)

    3 (Mondd minden népnek: elveszett juháért)

    4 (Küldj fiaidból, akik nemhiába)

    5 (Ő visszajön, Sion, előbb, mint véled,)

833

    1 (Mennyit zengi a lelki békét,)

    2 (Ebből az éhség csal ki könnyet,)

    3 (Lelkek éjét oszlatni fénnyel:)

    4 (Adj éjt, napot, add át erődet,)

    5 (Áldott Jézus, a földre jöttél,)

834

    1 (Ébredj, bizonyságtévő Lélek!)

    2 (Ó, bárha lángod fellobogna,)

    3 (Küldd útra hírnökid csapatját,)

---- Áldás ----

841

    1 (Igéddel áldj meg bennünket, Urunk,)

    2 (Igéddel hívtál most is, hű Urunk,)

842

    1 (Neked zendül, Istenünk, a hála.)

    2 (Te kötötted össze életünket:)

    3 (Gyermekeket te adtál minékünk.)

    4 (Egymás terhét szívből elviselnünk)

    5 (Tarts meg minket vidám jókedvedben,)

843

    1 (Sok számos esztendőket vígan megélhess,)

    2 (Tenéked minden öröm holtig adassék,)

    3 (Míglen az egek várát nyilván szemlélhesd,)

844 (Az Úr vezessen végig az úton,)

845 (Tégy, Uram, engem áldássá! Lelkedet úgy várom.)

846 (Áldjon meg téged, áldjon az Úr,)

Copyright © Diatar 2010-2022 Adatvédelem