Énektárak  Szószedet  Kezdősorok


"MEOT Ökumenikus" énekei:

1

    1 (A fényes nap immár elnyugodott,)

    2 (Minden élő megy nyugodalomra,)

    3 (Vessünk számot hát, édes Istenem,)

    4 (Színed előtt mindennap elesem,)

2

    1 (Az egyháznak a Jézus a fundámentoma,)

    2 (Kihívott minden népből Egy lelki népet itt,)

    3 (A három-egy Istennel Már itt a földön egy,)

3

    1 (Az Isten Bárányára)

    2 (Megtörve és üresen Adom magam neki,)

    3 (Örök kőszálra állva, A lelkem megpihen;)

    4 (Szeretnék lenni, mint ő, alázatos, szelíd;)

4

    1 (Az Úr csodásan működik,)

    2 (Bölcs terveit megérleli, Rügyet fakaszt az ág.)

    3 (Ne félj tehát, kicsiny csapat, Ha rád felleg borul:)

5

    1 (Az Úristent magasztalom,)

    2 (Csodálatos tetteiről, – szabadító erejéről, –)

    3 (Mert ő erős hatalommal, – dicsőséges szent jobbjával –)

    4 (Úgy vezette szent Egyházát, – mint jó pásztor kedves nyáját, –)

    5 (Hálát adjunk az Istennek, – Atya, Fiú, Szentléleknek, –)

6

    1 (Áldj meg minket, Jézus, kik itt egybegyűltünk.)

7

    1 (Áldjad, én lelkem, a dicsőség örök Királyát!)

    2 (Áldjad őt, mert az Úr mindent oly bölcsen intézett:)

    3 (Áldjad őt, mert keze csodásan alkotott téged!)

    4 (Áldjad őt, mert az Úr megáldja minden munkádat!)

    5 (Áldjad az Úr nevét, őt áldja minden énbennem!)

8

    1 (Áldjon meg minket örök Atyaisten,)

    2 (Atyaúristen, aki szent Fiadat)

9

    1 (Áldott legyen az Úr neve mostantól mindörökké!)

10

    1 (Bár szétszakadva él az egyház,)

    2 (A bölcs tanítómind csak szolga: Nem léphet Jézusunk elé)

    3 (Elrejtve él a Krisztus népe, Bűn és halál takarja még.)

    4 (Jézus, tebenned egy az egyház: Ne engedd szétszakítani!)

11

    1 (Dicsérjétek az Urat!)

    2 (Dicsérjétek őt kürtben, Ékes éneklésekben;)

    3 (Az Urat cimbalmokban És egyéb szerszámokban)

12

    1 (Dicsőség, mennyben az Istennek!)

    2 (Békesség földön az embernek! –)

    3 (Dicsőség az örök Atyának, –)

13

    1 (Erős vár a mi Istenünk,)

    2 (Erőnk magában mit sem ér, Mi csakhamar elesnénk;)

    3 (E világ minden ördöge Ha elnyelni akarna,)

    4 (Az ige kőszálként megáll, Megszégyenül, ki bántja.)

14

    1 (Ébredj, bizonyságtévő lélek!)

    2 (Ó, bárha lángod fellobogna,)

    3 (Küldd útra hírnökid csapatját,)

15

    1 (Győzhetetlen én kőszálom,)

    2 (Sebeidnek nagy voltáért, Engedj kedves áldozatért,)

    3 (Reád bíztam én ügyemet, Ó Jézusom, én lelkemet,)

    4 (Irgalmazz meg én lelkemnek, Ki vagy ura mennynek-földnek,)

    5 (Mutass, Jézus kies földet, Lakásomul adj jó helyet,)

16

    1 (Hadd menjek, Istenem, Mindig feléd,)

    2 (Csillagvilágokat Elhagyva már,)

17

    1 (Ím nagy Isten, most előtted szívem kitárom)

    2 (Ha a világ nem tudná is számos bűnömet,)

    3 (Jézusomra föltekintek a kereszt alatt,)

    4 (Szent Fiadért, ki engemet vérén megváltott,)

18

    1 ("Imádkozzatok és buzgón kérjetek!")

    2 („Keressetek buzgón, és megtaláltok!”)

    3 („Zörgessetek buzgón Isten ajtaján!”)

19

    1 (Isten élő Lelke, jöjj, áldva szállj le rám,)

    2 (Isten élő Lelke jöjj, légy vezérem itt,)

    3 (Isten élő Lelke jöjj, hadd lehessek szent,)

    4 (Isten élő Lelke jöjj, győzedelmet adj,)

20

    1 (Isten szívén megpihenve Forrjon szívünk egybe hát,)

    2 (Szeretetben összeforrva, Egy közös test tagjai,)

    3 (Nevelj minket egyességre, Mint Atyáddal egy te vagy,)

21

    1 (Itt van Isten köztünk, Jertek őt imádni,)

    2 (Itt van Isten köztünk, Ő, kit éjjel-nappal)

    3 (Csodálatos Felség, hadd dicsérlek téged,)

    4 (Által jársz Te mindent; Rám ragyogni engedd)

22

    1 (Jer, dicsérjük Isten,)

    2 (A jóságos Isten Áldjon tovább is minket)

    3 (Atyának, Fiúnak és Szentlélek Istennek,)

23

    1 (Jézus, te égi szép tündöklő fényű név,)

    2 (Az élet száz veszély, én lelkem mégse félj,)

    3 (Akaratod nekem mutasd meg szüntelen,)

    4 (Tisztíts meg teljesen, szentelj meg, hadd legyen)

24

    1 (Jézus, világ Megváltója,)

    2 (Általszegve kezed, lábad, – átvert tested roskad, bágyad, –)

    3 (Jézusom, ha jön a végnap, – ismerj engem magadénak, –)

25

    1 (Jöjj, Szentlélek Úristen,)

    2 (Jöjj el, árvák gyámola,)

    3 (Jöjj el lelki vigaszunk,)

26

    1 (Jövel, Szentlélek Úristen,)

    2 (Te, szentségnek új világa, Igédnek vezess útjára, :/:)

    3 (Ó, mi édes Vígasztalónk, Légy kegyes megoltalmazónk, :/:)

27

    1 (Ki dolgát mind az Úrra hagyja,)

    2 (Segít-e, mondd, ha gondba veszve Feltör a sóhaj és a jaj,)

    3 (Jobb nekünk bízva csendben lenni, Hogy szívünk békén)

    4 (Szent keze int, ha itt az óra, Hogy öröm váltson bánatot,)

    5 (Járj Isten útján hű munkában, Mondj imádságot, éneket!)

28

    1 (Királyi zászló jár elől,)

    2 (Kegyetlen lándzsa verte át)

    3 (Az ősi jóslat itt betelt, Mit a hű Dávid énekelt:)

    4 (Világ bűnének zálogát, Ó boldog ág, te hordozád,)

    5 (Szentháromság, dicsérjenek, Üdvösség kútja, mindenek.)

29

    1 (Követve egykor Krisztus csodáját népek sokasága;)

    2 („Boldogok, akik lelki szegények, és nem hivalkodnak,)

    3 (Boldogok, akik szelíd emberek, és nem gyűlölködnek,)

    4 (Boldogok, akik sírván bánkódnak és károkat vallnak,)

    5 (Boldogok, akik az igazságot éhezik, szomjazzák,)

    6 (Boldogok, akik irgalmas szívvel máson könyörülnek,)

    7 (Boldogok, akik tiszta szívűek, és a bűnt utálják,)

    8 (Boldogok, akik békesség-szerzők, békességben laknak,)

    9 (Boldogok, akik az igazságért üldözést szenvednek,)

    10 (Boldogok lesztek, mikor énértem emberek gyűlölnek)

    11 (Mondom tinéktek, örvendezzetek, vigadjatok szívből,)

30

    1 (Maradj velem, mert mindjárt este van,)

    2 (Kis életem fut s hervadásba hull,)

    3 (Minden múló perc Hozzád visz közel,)

    4 (Ellenség ellen áldásod fedez,)

31

    1 (Ments meg engem, Uram! az örök haláltól,)

    2 (Reszket minden tagom, borzadok és félek, –)

    3 (Haragnap napja az, ínség s veszély napja, –)

    4 (Örök nyugodalmat adj, ó Uram, néki(k), –)

32

    1 (Mi Atyánk, ki vagy mennyekben,)

    2 (Szenteltessék meg a neved! Tartsuk meg szent beszédedet,)

    3 (Jöjjön el a te országod, Terjeszd a fényt, igazságot;)

    4 (Te szent akaratod legyen e földön, miként a mennyekben!)

    5 (Add meg napi kenyerünket, Tárházadból táplálj minket!)

    6 (És bocsásd meg bűneinket, Hogy ne terheljék lelkünket,)

    7 (Kísértésbe minket ne vígy! A sátán gonosz és irigy.)

    8 (Ments meg a gonosztól, Atyánk, Ha nehéz napok törnek ránk!)

    9 (Tied ma és mindenkoron Az ország és a hatalom;)

33

    1 (Mind adjon hálát Istennek,)

    2 (Dicsérjük Istent boldogan, Mert ő a legfőbb jó.)

    3 (Épségben tartott bennünket Még anyánk méhétől,)

    4 (Bár gyakran bűnnel bántottuk, Nem fordult tőlünk el.)

    5 (Ő adjon vidám új szívet, A régi helyébe,)

    6 (Tartsa meg dolgos békében Hazánkat, népünket!)

    7 (Ő legyen, míg tart ez a lét, A mi üdvösségünk,)

34

    1 (Minden élő dicsér, örök Atyaisten,)

    2 (Nem szégyelljük, Uram, rólad emlékezni,)

    3 (Gyermekeink ma is, add, hogy így éljenek,)

35

    1 (Mint a szép híves patakra)

    2 (Könnyhullatásim énnékem Kenyerem éjjel-nappal,)

    3 (Én lelkem, mire csüggedsz el? Mit keseregsz ennyire? :/:)

36

    1 (Mondjatok dicséretet,)

    2 (Örvendjetek őneki Igaz isteni buzgóságban,)

    3 (És ő megelégíti Lelketeket lelki kenyérrel;)

    4 (Hála légyen tenéked, Hogy megjelentéd te magadat,)

    5 (Dicséret és dicsőség Légyen tenéked magasságban,)

37

    1 (Ó Jézus, emlékezni rád,)

    2 (A bánat benned lel reményét,)

    3 (Te légy, ó Jézus, örömünk,)

38

    1 (Ó, jöjj, ó, jöjj, Immánuel,)

    2 (Ó, jöjj el, Jesse vesszeje, És állj a rossznak ellene!)

    3 (Ó, jöjj, ó, jöjj el, Napkelet! Ím, árva néped költöget:)

    4 (Ó, jöjj királyi Sarjadék Az üdvöt néped várja rég.)

    5 (Ó, jöjj, ó, jöjj el, nagy Király, Ki Sinaj-hegyről szólottál,)

39

    1 (Ó, Krisztusfő sok sebbel)

    2 (E gyötrelem, gyalázat mind énmiattam ért,)

    3 (Nagy irgalmadat áldom, Te legdrágább barát,)

    4 (Ha jő a harc, a végső, Az legyen vigaszom,)

40

    1 (Ó, terjeszd ki, Jézusom,)

    2 (Ó, mosson meg az értem Bőven hullt, drága vér!)

41

    1 (Örvendezzünk, jertek, áhítatos lelkek)

    2 (Fiát adta értünk, őbenne remélünk, –)

    3 (Hatalmas az Isten, énekelje minden, –)

42

    1 (Semmit ne bánkódjál, Krisztus szent serege,)

    2 (Királyi nemzet vagy, noha te kicsiny vagy,)

    3 (Siess most mihozzánk, Krisztus, segélj minket,)

43

    1 (Tebenned bíztunk eleitől fogva,)

    2 (Az embereket te meg hagyod halni,)

    3 (Szolgáidon láttassad dolgaidat,)

44

    1 (Tisztítsd meg szíved, Jeruzsálem népe,)

    2 (Tisztítsd meg ajkad oltárról vett szénnel,)

    3 (Új teremtés vagy: vetkezd le a régit!)

    4 (Tisztítsd meg szíved, Krisztus szent egyháza,)

45

    1 (Uram Jézus! Légy velünk,)

    2 (Uram Jézus! tégedet Szívünk, lelkünk úgy eped,)

    3 (Uram Jézus! adj erőt, vígasztald a szenvedőt;)

    4 (Uram Jézus! el ne hagyj, ki lelkünknek üdve vagy,)

46

    1 (Velem vándorol utamon Jézus,)

    2 (Velem vándorol utamon Jézus, Ott az oltalom hű szívén.)

    3 (Velem vándorol utamon Jézus, Bár az út néha oly sötét,)

    4 (Velem vándorol utamon Jézus, Ez a vigaszom, baj ha jő,)

    5 (Velem vándorol utamon Jézus, Túl a sír sötét éjjelén,)

47

    1 (Vezess, Jézusunk,)

    2 (Adj erős szívet, Hogy legyünk hívek!)

    3 (Sebzett szívünk majd Mikor felsóhajt,)

    4 (Kísérd lépteink Éltünk végeig,)

Miatyánk

    1 (Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,)

Copyright © Diatar 2010-2022 Adatvédelem