Énektárak  Szószedet  Kezdősorok


"Kárpát-medencei gyűjtemény" énekei:

---- Advent ----

1

    1 (A kereszténységben hisszük, valljuk régen,)

    2 (Tudjuk, valljuk régen: az idők teljében)

    3 (Isten jóságának, irgalmasságának,)

    4 (Az örök Atyának, egyszülött Fiának,)

2

    1 (Az Úristen Ádám atyánknak,)

    2 (És az álnok kígyónak mondta)

    3 (Megmondotta Bálám próféta:)

    4 (Zsoltárokban szent Dávid ajka)

    5 (Izajás is így jövendöle:)

    6 (A vesszőnek drága virága,)

    7 (Ám arról is megemlékezünk,)

    8 (Kérjük azért mindnyájunk Urát,)

3

    1 (Csillagoknak Teremtője)

    2 (Ki világon könyörülvén,)

    3 (E világnak alkonyatán,)

    4 (A te erős hatalmadnak)

    5 (A Nap felkél és elnyugszik,)

    6 (Szentséges Úr, téged kérünk,)

4

    1 (Ébredj, ember, mély álmodból,)

    2 (Elküldé az Úr angyalát,)

    3 (A Szűzhöz így szólt az angyal:)

    4 (Fiad Jézus néven hívod,)

5

    1 (Epedve várták)

    2 (Feltűnt a hajnal)

    3 (Jöjj el szívünkbe,)

    4 (S ha jössz ítélni,)

6

    1 (Halljátok ti, kik a porban laktok,)

    2 (Jöjj, kit a gyarlóság rég óhajtott,)

    3 (Ó, Jézus, mindenség boldogsága,)

7

    1 (Harmatozzatok, egek, nyíljatok onnan felül,)

    2 (Istent beszélik, tettét hirdetik a próféták,)

    3 (Azért Atyának és a Fiúnak nagy dicséret,)

8

    1 (Ne haragudj ránk, Urunk,)

    2 (Vétkeztünk, s mint a tisztátalanok olyanná lettünk,)

    3 (Lásd meg, Urunk, a Te népednek sanyarúságát,)

    4 (Vígasztalódjál, vígasztalódjál én népem,)

9

    1 (Jön az Atya megígértje, kinek jöttét rég remélte)

    2 (Nem méltó rá a bűn földje, tiszta, mint a harmat gyöngye,)

    3 (Íme, mi is neked zöngjünk, Gábriellel megköszöntsünk,)

10

    1a (Küldé az Úristen gyors és hű szolgáját)

    1b (Hogy legyen követe, és szóval hirdesse)

    2a (A Dicsőség Királya természet hatalmát)

    2b (Kevélyek trónjait lerontja karjával,)

    3a (Menj el hát, Arkangyal, ez új hírt hirdetni,)

    3b („Üdvözlégy, Mária, az Úr van teveled,)

    4a (Meghallván Mária szólását angyalnak,)

    4b (Ki tanácsadója emberi nemzetnek,)

    5a (Akinek ereje minket erősítsen)

    5b (Bocsásson meg nekünk bocsánat szent Ura,)

    Amen (Amen, alleluja, alleluja.)

11

    1 („Menj el sietséggel, arkangyal, Gábriel,)

    2 (Isteni titkaim immár kijelentem,)

    3 (Légy gyors szolgálatban, köszöntve Máriát,)

    4 (Az emberi nemzet hogy megszabaduljon,)

    5 (Köszöntsd meg Máriát, ki malaszttal teljes,)

    6 (Szentlélek Istentől fogantatik fia,)

    7 (Ő szabadítja meg Izraelnek népét,)

    8 (Jákobnak házában ő fog uralkodni,)

    9 (Az ő országának soha nem lesz vége,)

    10 (Ó, égi követség! Ó, Isten irgalma!)

    11 (Isteni Megváltó, testté lett szent Ige,)

12

    1 (Mennyből alászállott, mennyből alászállott Úr angyala,)

    2 (Engem azért küldött, engem azért küldött követségbe)

    3 (Tárd fel azért, kérlek, tárd fel azért, kérlek, Szűz kebledet,)

13

    1 (Mikor Máriához az Isten angyala)

    2 (Üdvözlégy, te kegyes, Isten szép leánya,)

    3 (Tégedet az Isten leginkább szeretett,)

    4 (Készítsd azért szállást az Isten Fiának,)

    5 („Az Úrnak Igéjét örömmel elvárom,)

    6 (Világosítsa meg az Úr én házamat,)

14

    1 (Ó, drágalátos rózsaszál, tehozzád járulunk,)

    2 (Dicsérd hát, lelkem, Máriát földön és egekben,)

    3 (Áldott méhednek gyümölcse ezeket rendelte,)

    4 (Azért esedezünk neked. ó, csodák csodája,)

15

    1 (Ó, fényességes, szép Hajnal,)

    2 (Dicsőséges Szűz Mária,)

    3 (Fiat fogansz majd méhedben,)

    4 (Ó, boldogságos Szűzanya,)

16

    1 (Ó, jöjj, ó, jöjj, Üdvözítő,)

    2 (Megnyílt az ég harmatozva,)

    3 (Föld, virulj ki, völgyön-halmon)

    4 (Ó, fényes Nap, ó, szép csillag,)

17

    1 (Ó, jöjj, ó, jöjj el, bölcsesség,)

    2 (Ó, jöjj, ó, jöjj el, adonáj,)

    3 (Ó, jöjj el, jessze vesszeje,)

    4 (Ó, dávid kulcsa, nyitni kész,)

    5 (Ó, jöjj, ó, jöjj el, napkelet,)

    6 (Te Úr vagy minden nép fölött,)

    7 (Ó, jöjj, ó, jöjj emmánuel,)

18

    1 (Ó, nemes, ékes liliom, édes,)

    2 (Csudák csudája, Gedeon gyapja,)

    3 (Áron vesszője: nem vala tője,)

    4 (Éva gyümölcse, bűnös erkölcse)

19

    1 (Serkenj, lelkem, mély álmodból, vigyázz magadra,)

    2 (Örülj immár, hogyha voltál eddig bánatban,)

    3 (Teljes szívvel, víg örömmel ma az angyalok)

    4 (Hegyen-völgyön s erdőn-mezőn lakozó vadak,)

    5 (Te is lelkem magasztald őt, Jézus anyjával,)

---- Karácsony ----

20

    1 (A kis Jézus megszületett, örvendjünk,)

    2 (Eleibe térdepelünk mindnyájan,)

21

    1 (A Szűz egy Fiat szült,)

    2 (Szent Atya küldötte,)

    3 (Elhagyta országát,)

    4 (Ádám vétkét váltja,)

    5 (Szent anyja előtt sír,)

    6 (Megváltja világot,)

    7 (Dicsőség Istennek,)

22

    1 (Az angyal énekel, tekints az égre fel!)

    2 (Az angyal így dalol a fényes ég alól:)

    3 (Jó pásztoremberek, mind jámbor, nyílt szívek,)

    4 (És mennek boldogan, hol Jézus jászla van,)

    5 (Most angyal s pásztorok, ég és föld egybefog,)

23

    1 (Az Istennek szent angyala)

    2 (Mennyből jövök most hozzátok)

    3 (E mai nap egy kis Gyermek)

    4 (Ez lesz nektek a jel róla:)

    5 (Jertek, mi is örvendezzünk,)

    6 (A mennyei magas égben)

24

    1 (Betlehemben csendes a táj)

25

    1 (Betlehemi pusztán örvendetes hír van,)

    2 (A jel, melyet leltek: jászolban egy gyermek)

26

    1 (Betlehemnek pusztájában,)

    2 (Eljött, úgymond, a Messiás,)

    3 (Ó, Szent József, mit gondoltál,)

27

    1 (Csordapásztorok midőn Betlehemben)

    2 (Isten angyala jövének melléje,)

    3 (Örömet mondok, nagyon nagy örömet,)

    4 (Menjetek el hát gyorsan a városba,)

    5 (Elindulának és el is jutának,)

28

    1 (Csordapásztorok midőn Betlehembe’)

    2 (Isten angyali, jövének melléjük,)

    3 (Örömet mondok néktek, ne féljetek,)

    4 (Menjetek el-bé gyorsan a városba,)

    5 (Elindulnának, és el-béjutának,)

    6 (Hol fekszik Jézus, mondd meg, a jászolban,)

    7 (Hol fekszik Jézus, mondd meg, a jászolban,)

    8 (Mert ő aluszik, pólyában nyugoszik,)

    9 (Nem fekszik ágyban, sem friss palotában,)

    10 (Aki az ég s föld sarkait föltartja,)

    11 (Serkentsd fel Jézust, szent fiad nékünk,)

    12 (Serkenj fel fiam, pásztorok eljöttek,)

    13 (Üdvözlégy Jézus, pásztorok Pásztora,)

    14 (Ha nem utálsz meg, te szolgáid vagyunk,)

    15 (Kérünk tégedet, mint Üdvözítőnket,)

    16 (Mária, te is, könyörögj érettünk,)

    17 (Dicséret néked, örök Atyaisten,)

29

    1 (Gyermek születék Betlehemben,)

    2 (Gábrieltől üzentetik,)

    3 (Ím, jászolyba helyeztetik,)

    4 (Ökör s szamár megismerik,)

    5 (A királyok, íme, jönnek,)

    6 (Az egy, örök, nagy Istennek,)

30

    1 (Íme, midőn mindenek)

    2 (Ciréneus küldeték)

    3 (Elindula József is)

    4 (Betlehembe érkezvén)

    5 (Szállni kényszerítteték)

    6 (Itt éjfélnek idején)

    7 (A Szűz szülé szent Fiát,)

    8 (Az ökör és a szamár)

    9 (Ó, kegyetlen tigrisek,)

    10 (Jézus, József, Mária,)

31

    1a (Jézus, minden megváltója,)

    1b (Jézus, megváltó Istenünk,)

    2 (Te Atyádnak fényessége,)

    3 (Emlékezzél, egy védelmünk,)

    4 (Ez ünnepnek bizonyítja)

    5 (Ezt menny, föld, tenger és minden)

    ? (Dicsőség, Uram, tenéked,)

32

    1 (Kedves álmot hogy szerezne szülöttjének,)

    2 (Ha lehetne, a lelkembe fogadnálak,)

    3 (Köszöntlek a pásztorokkal, kisfiacskám,)

33

    1 (Kedves álmot hogy szerezne szülöttjének,)

    2 (Ó, fagyos tél szép virága, kis Jézuskám,)

    3 (A pásztorok üdvözölnek térdre esve,)

    4 (Meleg tanyán vannak mások, kis Jézuskám,)

34

    1 (Kelj fel, keresztény lélek,)

    2 (Nézd meg, kemény az ágya,)

    3 (Szűz Anyának szent teje,)

    4 (Hirdessük egész földnek)

    5 (Csókoljuk meg kezeit,)

    6 (Dicséret és dicsőség,)

35

    1 (Köszöntsük imádással az égi kisdedet,)

    2 (Itt van szent oltárunkon a testté lett Ige,)

    3 (Vedd kedvesen, kis Jézus, szívünk áldozatát,)

36

    1 (Kyrie eleison.)

    2 (Christe eleison.)

    3 (Kyrie eleison.)

37

    1 (Megszületett már mennyei Király,)

    2 (Régen megírták ezt a próféták,)

    3 (Hatalmas lesz ő, a kisded Gyermek,)

    4 (Győzedelmet vesz a kárhozaton,)

    5a (Követte Urát boldog szent istván,)

    5b (János apostol ünnepnapja van,)

    5c (Aprószenteknek ma van ünnepe,)

    5d (Szent Tamás mártír Angolországban)

    5e (Szilveszter pápát ma hívta az Úr,)

    5f (Kiskarácsonynak ma van ünnepe,)

    5g (Jönnek a bölcsek messzi keletről,)

    6 (Nagy hálát adjunk az Úr Jézusnak,)

38

    1 (Messiásunk született, kiért lelkünk epedett.)

    2 (Az angyalok szózata mihozzánk is elhata,)

    3 (Az isteni szent kisded égi tanítást hirdet)

    4 (Hiszünk örök Atyában és ő szent Fiában,)

    5 (Menjünk a szent kisdedhez, ez üdvösséget szerez,)

39

    1 (Midőn a Szűz magzatát, sírdogáló kis Fiát)

    2 (Napom édes, szép fénye, ó, életem reménye!)

    3 (Ó, én édes Gyermekem, téged kíván csak lelkem!)

    4 (Ó, aludj én Királyom, aludj, édes Magzatom!)

    5 (Akarsz-e más éneket? Hívok pásztorsereget.)

    6 (Mihelyt kedved megértik, éneküket rákezdik:)

40

    1 (Mind a világ örvendezzen Krisztus születésén,)

    2 (Most az egek mézzel folynak, mind a világ boldog,)

41

    1 (Nagy karácsony éjszakáján)

    2 (Jézus ágyán nincsen paplan,)

42

    1 (Messiásunk született, kiért lelkünk epedett.)

    2 (Az angyalok szózata mihozzánk is elhata,)

    3 (Az isteni szent kisded égi tanítást hirdet)

    4 (Hiszünk örök Atyában és ő szent Fiában,)

    5 (Menjünk a szent kisdedhez, ez üdvösséget szerez,)

43

    1 (Nagy örömnap ez a nap: Messiásunk támadt,)

    2 (Éjféltájban születik, ki a napfényt gyújtja,)

    3 (Dicsérjük a Gyermeket, ki ma testet öltött,)

44

    1 (Nagy örömnap ez nékünk Isten kegyelméből,)

    2 (Isten Fia támadott tiszta szűz leánytul,)

    3 (Mint az üveg, nem törik, napsugár ha járja,)

    4 (Itt az Anya a leány, a Gyermek az atyja,)

    5 (Sötétségben születik, ki a napfényt gyújtja,)

    6 (Krisztus, kinek kegyelme minden embert táplál,)

45

    1 (Örülj, te boldog Betlehem,)

    2 (Az örökkévaló Ige,)

    3 (Megértve Gábriel szavát,)

    4 (Hitvány jászolban sírdogál,)

    5 (Megismeri ökör, szamár,)

    6 (Jönnek kelet királyai,)

    7 (A házba lépnek együtt ők,)

    8 (Megüljük áldott ünnepét,)

46

    1 (Örvendezzünk, Betlehembe menjünk ajándékokkal.)

    2 (Kemény ágyban, hideg jászolyban sír a mi örömünk.)

    3 (Ó, mint fázik, orcája is ázik, sűrű cseppekkel,)

    4 (Ezt látjátok, mégis nem szánjátok, bűnös emberek!)

    5 (Ó, vétettünk, sok bűnt cselekedtünk, édes Jézusunk!)

47

    1 (Pásztorok, fel, éjfél van, nem illik már szunnyadni!)

    2 (Az égen angyalsereg vonul át dicső fényben,)

    3 (Pásztorok, ne féljetek, nagy öröm vár reátok!)

    4 (Betlehemben épp most lett Dávidnak unokája,)

    5 (S ím, az angyalt angyalok sok ezrei környezik,)

48

    1 (Reszket, fázik keze, lába s egész testecskéje,)

    2 (Meleg szobát nem pótol a rozoga istálló,)

    3 (Kicsi virág, szép rózsaág, gyönge gerlicécske,)

49

    1 (Sír az Isten Báránya, van-e, ki őt sajnálja?)

    2 (Ne sírj, én szép alakom, gyenge bimbóm, harmatom,)

    3 (Jaj, de kemény a jászol, kisfiam, jaj, de fázol!)

    4 (Ne sírj, gyönyörűségem, koronám, ékességem!)

    5 (Verjen az én keblemben a szív most csendesebben,)

50

    1 (Szép violácska, kedves rózsácska,)

    2 (Igen kedvellek, szívből szeretlek,)

    3 (Jászolyban látlak, szívembe várlak,)

    4 (Vigasztalj engem, gyullaszd fel lelkem,)

    5 (Az angyalokkal és pásztorokkal,)

51

    1 (Szerencsés óra, boldog éjszaka,)

    2 (Sötét éjfélben, nagy csoda fényben)

    3 (Ó, Szűz Mária, Dávid leánya)

    4 (Nincs palotája, sem takarója,)

52

    1 (Szülte a Szűz szent Fiát, örvendezzünk!)

    2 (A próféták megírák, örvendezzünk!)

    3 (Isten itt magára vett, örvendezzünk!)

    4 (Góliát meggyőzetett, örvendezzünk!)

53

    1 (Titkos fényű csillag támad a keleti égen,)

    2 (Földi jólét néki semmi, ott sír szalmaágyon,)

    2 más forrásból (Betlehembe szállt le mennyből ma a kegyes Isten,)

    3 (Nem kényelmes palotában jött ő e világra,)

54

    1 (Tizenkettő az óra, vigyázz e szóra!)

    2 (Szegény pásztor emberek hallnak éneket,)

    3 (Ne féljetek, pásztorok, jertek szaporán,)

55

    1 (Üdvözlégy, áldott, régen óhajtott)

    2 (Ezt fényes délnek és nem éjfélnek)

    3 (Ki ez éjfélben fényét elsőbben)

    4 (Angyalok ennek, születésének)

56

    1 (Üdvözlégy, Betlehemben szült Jézus teste s vére,)

---- Újév ----

57

    1 (Kétezeregyedik évben,)

    2 (A múltban hányan elmentek,)

    3 (De minekünk az Úristen)

    4 (Egyszersmind buzgó imával,)

    5 (Római szentséges pápánk)

    6 (Minden egyes lakosinkat,)

    7 (Tűztől, víztől, jégesőtől,)

    8 (Áldd meg a mi vetésinket,)

58

    1 (Szép kelet, szép nap, nincs benned homály,)

    2 (E napon ontod az első csepp vért,)

    3 (Hogyha megtartasz még több időre,)

59

    1 (Szűz Mária e világra nékünk szent Fiát hozá.)

    2 (Ökör, szamár reája lehelvén, mintha mondanák:)

    3 (Azért mi is, halandó emberek, Őt dicsérjük,)

    4 (Aki hozzánk irgalmasságból szent Fiát küldé,)

    5 (Ó, te kegyes asszonyunk, Mária! Istennek anyja,)

---- Vízkereszt ----

60

    1 (A királyok királyának, Jézus Krisztusnak,)

    2 (Jer, dicsérjük nagy felségét Istenségében:)

    3 (Íme, három szent királyok csillagot látnak,)

    4 (Bálám jövendöléséről megemlékeznek,)

    5 (Hol van a zsidók királya, ki most született?)

    6 (Heródes megháborodék, mihelyt ezt hallá:)

    7 (Azután a királyokat titkon hivatá,)

    8 (Új királyt ne keressetek Jeruzsálemben,)

    9 (Feltalálván, adjátok meg a tiszteletet,)

    10 (A királyok Heródestól búcsút vevének:)

    11 (A csillag, menvén, tündöklék a fejük felett:)

    12 (És bemenvén, ott találták a Szűz Máriát,)

    13 (Alázatos, buzgó szívvel térdre hullának,)

    14 (Áldattassál, földre szállott egek királya!)

    15 (Aranyat, tömjént, kenetet Néked áldozunk,)

    16 (Az arany jelképezi az ő királyságát,)

    17 (Szűz Mária tisztességgel a bölcs urakat)

    18 (Azon éjjel az angyaltól megintetének,)

    19 (Hirdeték, hogy az új király már megszületett.)

    20 (Dicsértessél, áldott Jézus, mindenek Ura,)

61

    1 (Égi lakomára készüljünk, hívek,)

    2 (Fölséges Úristen, eléd térdelünk,)

    3 (Kánai menyegzőn a Szűz Anya szól)

    4 (Hiszünk az Atyában: ő a hatalom,)

    5 (Fehér ostya és bor az áldozatunk,)

    6 (Szent, szent, szent vagy, csengje vígan énekünk,)

62

    1 (Fényességes ez a mai nap,)

    2 (Csillag gyulladt a komor egen,)

    3 (Három szent bölcs hozza a szívét,)

    4 (Szívünk hozzuk mi is ma, hívek,)

    5 (Mint a tömjén, szálljon énekünk,)

63

    1 (Három királyok napját, országunk egy istápját)

    2 (Hol van zsidók királya? Mert megjelent csillaga.)

    3 (Királyok ajándékát: aranyat, tömjént, mirhát)

    4 (Kérjük a Szűz Máriát, kérje az ő szent Fiát,)

    5 (Áldjuk a királyokkal Jézuskát, szent Anyjával,)

64

    1 (Ó, mily fényes ez a csillag, mely ma támada,)

    3 (Az arany e Gyermekben a királyt tiszteli,)

---- Bűnbánat ----

65

    1 (Édes Jézus, hozzád jöttem,)

    2 (Fogadjál el, ahogy vagyok)

    3 (Jézus mondja: kellesz nekem,)

    4 (Bűnös lélek, ne tévelyegj,)

    5 (Halott voltam, s felébredtem,)

66

    1 (Hol vagy, én szerelmes Jézus Krisztusom?)

    2 (Téged az én lelkem kíván keresni,)

    3 (Míg fel nem talállak, keresni foglak,)

    4 (Ahová csak fordulsz, híven követlek,)

67

    1 (Hol vagy, én szerelmes Jézus Krisztusom?)

    2 (Téged az én lelkem kíván keresni,)

    3 (Míg fel nem talállak, keresni foglak,)

    4 (Ha fel nem talállak, kegyes Krisztusom,)

    5 (Veled az én lelkem kíván lakozni,)

    6 (Ahová csak fordulsz, híven követlek,)

68

    1 (Mint bízik e világ ő álnokságában,)

    2 (Többet higgy a jégre feljegyzett betűknek,)

    3 (Inkább lehet hinni hamis férfiaknak,)

    4 (Hová lett Salamon, ő bölcsességével,)

    5 (Hová lett Julius hatalmasságával,)

    6 (Ily nemes férfiak, ily főnemzetségek,)

    8 (Ne mondd hát tiednek, ami elveszendő,)

69

    1 (Ne hagyj elesnem, felséges Isten, keserűségemben!)

    2 (Gyermekségemtől, felséges Isten, mind ezideiglen)

    3 (Nincs is énnekem más bizodalmam, Úristen, náladnál.)

    4 (Dicséret neked, Atya Úristen, a te szent Fiaddal!)

70

    1 (Ne szállj perbe énvelem, én fölséges Istenem,)

    2 (Mert én anyám méhében fogantattam vétekben,)

    3 (Néked bűnöm megvallom, mert én azzal tartozom,)

    4 (Szent Fiad haláláért, keserves nagy kínjáért,)

    5 (A te áldott szent Lelked, kérlek, tőlem el ne vedd,)

    6 (Reád bízom magamat, te viseljed gondomat,)

---- Húsvét ----

71

    1 (Bizodalmas szívvel hozzád járulunk,)

    2 (Kérjetek, úgy mondád, s adatik nektek,)

    3 (Ó, Jézus követjük szent hívásodat,)

    4 (A lelki jók után te majd megadod)

    5 (Te légy szenvedésünk vigasztalása,)

72

    1 (Feltámadott Krisztus megváltásunkra,)

    2 (Ádám bűne miatt mind bűnbe estünk,)

    3 (De a Krisztus Jézus terhünk fölvette,)

    4 (Feltámadott Krisztus!” Sokszor kiáltjuk,)

    5 (Hogyha bűnben élünk, és meg nem térünk,)

    6 (Támadunk fel azért minden bűnűnkből,)

73

    1 (Feltámadt dicsőségesen Istennek szent Fia,)

    2 (Nagy öröm már környékezi Jézusnak szent Szívét,)

    3 (Megdicsőült szent testének fénylenek sebei,)

74

    1 (Föltámadt Krisztus e napon,)

    2 (Hogy minden ember vigadjon.)

    3 (Értünk halált ki szenvedett,)

    4 (s megváltott minden lelkeket.)

    5 (Mennek a szent nők sírjához,)

    6 (kenetet visznek Krisztushoz.)

    7 (Fényes szép angyalt látnak ott,)

    8 (s hallának boldog szózatot.)

    9 (Ti, félénk asszonyemberek,)

    10 (Galileába menjetek!)

    11 (Tudják meg az apostolok,)

    12 (hogy az Úr él, s feltámadott.)

    13 (Megjelent ő szent Anyjának,)

    14 (kesergő szent Magdolnának.)

    15 (Megjelent aztán Péternek,)

    16 (megjelent majd a híveknek.)

    17 (Húsvéti boldog lélekkel)

    18 (dicsérjük Istent énekkel.)

    19 (Dicsőség Szentháromságnak,)

    20 (adjunk ma hálát Urunknak.)

75

    1 (Hála legyen az Istennek,)

    2 (Krisztus a sírból fölkéle,)

    3 (Júda dicső oroszlánja)

    4 (Megnyeré a győzedelmet,)

    5 (Zászló lett a szent keresztfa,)

    6 (Zengje velünk az ég és föld,)

    7 (Zengjünk a szent asszonyokkal)

76

    1 (Krisztus feltámada)

    2 (Ó, kegyes Mária,)

77

    1 (Krisztus feltámadott,)

    2 (Istennek dicsőség,)

    3 (Győzelmes Jézusunk,)

    4 (Jézusunk, nagy Király,)

    5 (Szentséges áldozat,)

    6 (Zengjék a nagy egek,)

78

    1 (ÜDVÖZÍTŐNK feltámadott,)

    2 (A messiás feltámadott,)

    3 (Reménységünk feltámadott,)

    4 (Vígasztalónk föltámadott,)

    5 (Örömnapunk föltámadott,)

    6 (Életadónk föltámadott,)

    7 (Az irgalom föltámadott,)

79

    1 (Üdvözlégy, drága nap, napoknak királya,)

    2 (Nagy dicsőség legyen az égi Fölségnek,)

80

    1 (Üdvözlégy, fényes nap, tiszteletre méltó,)

    2 (Az újjászülető természet hirdeti:)

    3 (Alvilág leláncolt foglyait feloldja,)

81

    1 (Vétkeimnek drága ára,)

---- Nagyböjt ----

82

    1 (Árva, bűnös lelkem reszket,)

    2 (Tilos, gonosz úton jártam,)

    3 (Tévedt bárány, gyönge, hűtlen,)

    4 (Bűnöm szennyét úgy utálom,)

    5 (Szent öledre síró lélek,)

    6 (Jézus, édes jó szerelmem,)

83

    1 (Az Atyának egy fiát,)

    2 (Messze futnak társai)

    3 (Pilátushoz elvivék)

    4 (Megkötözvén két kezét,)

    5 (Hogy kilenc volt, lárma lőn:)

    6 (Tövisekből koronát)

    7 (Volt tizenkét óra, hogy)

    8 (Kínok miatt szomjazék,)

    9 (Halálra ment délután)

    10 (Pogány vitéz oldalát)

    11 (A keresztről levevék)

    12 (Nézd, ó, bűnös, így hal az,)

    13 (Betakarták alkonyon)

    14 (A próféták szavai)

84

    1 (Bú, s fájdalom szívemet)

    2 (Nem titkolom vétkemet,)

    3 (Szent véredet ontottam,)

    4 (Jézus, add kegyelmedet,)

85

    1 (Égi alkotónknak, szent szabadítónknak,)

    2 (Keserg az édesség, szenved a kegyesség,)

    3 (Ki a bajban ápol, ki mindent istápol,)

    4 (Égiek bíráját földiek bírálják,)

    5 (Az egek szentsége, angyalok szépsége)

    6 (Az élet adóját halálra hurcolják,)

    7 (Hogy szívét átjárja az éles vasdárda,)

86

    1 (Folydogál a gyöngypatak,)

    2 (Nyög a szelíd gerlice,)

    3 (Hétfájdalmú Szűzanyánk,)

87

    1 (Gyászba borult Isten csillagvára,)

    2 (Temetésre lejő a mennyország,)

    3 (Édes fiam, édes nevelésem,)

    4 (Ó, keresztfa szép, piros almája,)

    5 (Gyönge tested talpadiglan véres,)

    6 (Bánat árja bekerített engem,)

    7 (Bús fejemet, ó, jaj, kire hajtsam?)

    8 (Öltözzön ma az öröm is gyászba,)

    9 (Leszakítják a vérfa gyümölcsét,)

    10 (Nyílj meg, nyílj meg, ajkak szép rózsája,)

    11 (Kelj fel, kelj fel, borulj a nyakamba,)

    12 (Majd a testét koporsóba zárják,)

    13 (Sírba tették jaj közt a koporsót,)

    14 (Éles tőr dúl a szent Szűz keblében,)

    15 (Élet Ura, meghaltál üdvünkre,)

88

    1 (Hol vagy, édes Jézus, szerelmes szülöttem,)

    2 (Hol vagy két szememnek tündöklő világa,)

    3 (Hol vagy én szívemnek buzgó kívánsága,)

    4 (Mondjátok meg nékem, ó, ti magas hegyek,)

    5 (Mutassatok utat, ó, ti olajkertek,)

    6 (Ó, ti nagy darabos, éles, köves utak,)

    7 (Jaj, ez bizonyára nagy szomorú jele,)

    8 (Sírjatok énvelem jó asszony-barátaim,)

    9 (Megepedett szívem, kérlek, ne hagyjatok,)

    10 (Enyhítsd siralmadat, keserves Mária,)

    11 (Mi is keservesen Úr Jézus anyjával)

89

    1 (Hol vagy, édes Jézus, szerelmes szülöttem,)

    2 (Hol vagy, két szememnek tündöklő világa,)

    3 (Hol vagy, én szívemnek buzgó kívánsága,)

    4 (Mondjátok meg nékem, ó, ti magas hegyek,)

    5 (Mutassatok utat, ó, ti olajkertek,)

    6 (Ti darabos, éles, hegyes, köves utak,)

    7 (Ó, jaj, ez a szent vér szomorúság jele,)

    8 (Ó, sírjatok vélem, jó asszony barátim,)

    9 (Megepedett szívem, ne hagyjatok, kérlek!)

    10 (Enyhítsd kesergésed, siralmas Szűzanya,)

    11 (Nosza, tövén mink is a kereszt fájának)

90

    1 (Jaj, áldott méhemnek)

    2 (Ó, én Egyszülöttem,)

    3 (Te szent oldaladból)

    4 (Jaj, mind elhagyának,)

    5 (Szánjanak meg téged)

    6 (Gyászba öltöznek)

    7 (Könnyem ontom érted,)

    8 (Legyen vége immár)

    9 (Ne sírj, áldott szent Szűz,)

91

    1 (Jer, dicsérjük mindeneknek Atyját,)

    2 (Jer, tiszteljük áldott keresztfáját,)

    3 (Jer, imádjuk szálkás, kemény fáján)

    4 (Jer, sirassuk tenger bűneinket,)

    5 (Jer, hát verjük bűnbánatos mellünk,)

    6 (Jer, fogadjuk éltünk jobbulását,)

92

    1 (Jézus Krisztus, az Atya Igéje,)

    2 (Negyven napig Jézus a pusztában)

    3 (Keresztségben tudjuk, mit fogadtunk,)

    4 (Keresztségben meghaltunk a bűnnek,)

    5 (Jézus Krisztus, ki értünk szenvedtél,)

93

    1 (Jézus, világ Megváltója,)

    2 (Általszegve kezed, lábad,)

    3 (Virágoknak szép virága,)

    4 (Aszú földet harmatozván)

    5 (Szent karjaid széjjeltárod,)

    6 (Jézusom, ha jön a végnap,)

94

    1 (Királyi zászló jár elöl,)

    2 (Kegyetlen lándzsa verte át)

    3 (Az ősi jóslat itt betelt,)

    4 (Rajtad tündöklik, drága fa,)

    5 (Világ bűnének zálogát,)

    6 (Ó, Kereszt, áldunk, szent remény,)

    7 (Szentháromság, dicsérjenek,)

95

    1 (Királyi zászlók lobognak,)

    2 (Kit megsebesített vala)

    3 (Bételjesedett írása,)

    4 (Ó, áldott fa, s tekintetes,)

    5 (Áldott fa, kinek ágára,)

    6 (Ó, szent kereszt, reménységünk,)

    7 (Eleven-kút, Szentháromság,)

96

    1 (Könyörülj, Istenem, én bűnös lelkemen,)

    2 (Továbbá mosogasd bűnöktől lelkemet,)

    3 (Vétkeim lelkemet, mint kígyók, úgy marják,)

    4 (Istenem, egyedül ellened vétettem,)

    5 (El ne vess engemet isteni színedtől,)

    6 (Szabadíts ki immár a halál torkából,)

    7 (Nyisd meg, ó, ajkamat szent dicséretedre,)

    8 (Tudom, hogy bűnbánó szíveket látogatsz,)

97

    1 (Lehullott a Jézus vére)

    2 (De a földön nem maradott,)

    3 (Mondá Jézus az angyalnak:)

    4 (Ez a világ drága ára,)

    5 (Nincs már hátra csak egy órám,)

    6 (Ádám keserű almája,)

    7 (Szent keresztfa, be magos vagy,)

    8 (Három tompa vasszeg tartja,)

    9 (Ádámnak bűnös fiai,)

    10 (Soha el ne felejtsétek,)

98

    1 (Megjártuk már a szent keresztutat,)

    2 (E szent utat elsőbb is ő járta,)

    3 (Fájdalmas, szentséges Szűz Mária)

    4 (Kérjük mi is a Fájdalmas Anyát,)

    5 (Az ő keserves kínszenvedése)

99

    1 (Mi gyarló emberek, kik a földön élünk,)

    2 (Nincs nékünk e földön sehol nyugodalmunk,)

    3 (Csak egyedül mennybe igyekezzék szívünk,)

    4 (Az egekben vagyon végtelen gazdagság,)

    5 (Ezt hallván, emberek, keljünk fel álmunkból,)

    6 (Felvirradtak reánk szenvedés napjai,)

    7 (Vétkeinkért böjttel testünk sanyargassuk,)

100

    1 (Ne hagyj elesnem, felséges Isten, keserűségemben,)

    2 (Gyermekségemtől fogvást, Úristen, mind ezideiglen)

    3 (Akárhogy hányjam, vessem elmémet, felséges Úristen,)

    4 (Nincs is énnékem több bizodalmam, Úristen, náladnál,)

    5 (Irgalmasságnak Ura, Istene és kegyes kútfeje,)

    6 (Add meg, Úristen, te szent nevedért örök életemet,)

    7 (Dicséret neked, Atya Úristen, a te szent Fiaddal!)

101

    1 (Ó, jaj nékem, Máriának,)

    2 (Rárohantak szent Fiamra,)

    3 (Odavan már reménységem,)

    4 (Szánjatok meg, jóbarátim,)

    5 (Zászló, látom, hogy már lobog,)

    6 (Édes Fiam, jaj, mit szóljak?)

    7 (Szent lelkedet már kiadtad,)

    8 (Testedet bár levehetném,)

    9 (Vajon van-e, ki levenne,)

    10 (Által van oldalad verve,)

    11 (Nagyfájdalmú Szűz Mária,)

102

    1 (Ó, szerencsés, bűnös ember, néked támad életed!)

    2 (Íme, nézzed koszorúját, áldott fejét szúrdalja,)

    3 (Tövis közt a liliomot, bűnös ember, szeressed,)

103

    1 (Térj meg, keresztény, hagyd el vétkedet,)

    2 (Penitenciát siess tartani,)

    3 (Mutasd meg immár szeretetedet,)

---- Nagyhét ----

104

    0 (Kezdődik Jeremiás próféta siralma.)

    2 (BETH.)

    3 (GHIMEL.)

    4 (DALETH.)

    5 (HE.)

    0 (Jeruzsálem, Jeruzsálem, térj meg a te Uradhoz, Istenedhez!)

    1 (Jézus az Olajfák hegyén)

    2 (Kész a lélek, de erőtlen)

105

    1 (Ó, dicsőség szent királya, hozsannával köszöntünk,)

    2 (Hisszük, valljuk és imádjuk benned a dicső királyt,)

    3 (Pálmaággal s szívhálával jött hozzád a hív sereg,)

    4 (Zengjünk a szív örömével: hozsanna! Szent vagy, Uram!)

106

    1 (Tudván Jézus, hogy eljött órája,)

    2 (Ő, a Mester szolgál tanítványnak,)

    3 (Azért mi is egymást így szolgáljuk,)

---- Pünkösd ----

107

    1 (Áldja a Szentlelket minden buzgó lélek,)

    2 (Háláját iránta mindenki lerója,)

    3 (A Szentlélek legyen szívünk egy reménye,)

    4 (Egyesüljünk vele tiszta szeretetben,)

108

    1 (Jöjj el, Lélek, Életadó, örök BÖLCSESSÉG!)

    2 (Jöjj el, Lélek, Életadó, örök ÉRTELEM!)

    3 (Jöjj el, Lélek, Életadó, örök JÓTANÁCS!)

    4 (Jöjj el, Lélek, Életadó, örök ERŐSSÉG!)

    5 (Jöjj el, Lélek, Életadó, örök TUDOMÁNY!)

    6 (Jöjj el, Lélek, Életadó, örök JÁMBORSÁG!)

    7 (Jöjj el, Lélek, Életadó, ISTENFÉLELEM!)

109

    1 (Jöjj, Szentlélek Úristen,)

    2 (Jöjj el, árvák gyámola,)

    3 (Jöjj el, lelki vigaszunk,)

110

    1 (Mit jelent az égi szózat, ez a mennyei szellő?)

    2 (Ó, vigasztaló Szentlélek, add nekem malasztodat,)

111

    1 (Ó, alkotó Lélek, jövel,)

    2 (Kit úgy hívunk, Vígasztaló,)

    3 (Te, hét ajándok kútfeje,)

    4 (Gyújtsd meg szemünknek fényedet,)

    5 (Űzd messze tőlünk ellenünk,)

    6 (Add, ismerjük meg az Atyát)

    7 (Az Istent áldjuk, jó Atyát,)

112

    1 (Ó, Szentlélek Úristenünk,)

    2 (A mennyekből téged nyertünk,)

    3 (Kit javadért folyton áldnak,)

    4 (Szeretettel töltsd szívünket,)

    5 (Teáltalad higgyük, engedd,)

    6 (Légyen hála az Atyának,)

113

    1 (Szállj ránk, életadó Lélek,)

    2 (Szállj ránk, életadó Lélek,)

    3 (Szállj ránk, életadó Lélek,)

    4 (Szállj ránk, életadó Lélek,)

    5 (Szállj ránk, életadó Lélek,)

    6 (Szállj ránk, életadó Lélek,)

114

    1 (Üdvözlégy, pünkösdi Királyunk,)

    2 (Üdvözlégy, Atya s Fiú fénye,)

    3 (Üdvözlégy, lelkünk vidámsága,)

    4 (Üdvözlégy, ki szívünkön zörgetsz,)

---- Oltáriszentség ----

115

    1 (Halálra sebzett Jézusom,)

    2 (Ó, jöjj hozzám, jó Jézusom,)

    3 (Ha volna ezer életem,)

116

    1 (Imádlak és áldlak, Isten, rejtelem.)

    2 (Látás, ízlés, érzék megcsalódhatik,)

    3 (A keresztfán rejtéd istenvoltodat,)

    4 (Ahogy Tamás látta, nem látom sebed,)

    5 (Urunk halálára emlékeztető)

    6 (Kegyes pelikánom, Uram, Jézusom,)

    7 (Jézus, kit csak rejtve szemlélhetlek itt,)

117

    1 (Imádunk, szent Ostya, drágalátos manna,)

    2 (Izrael fiait ki megoltalmaztad,)

    3 (Halálunk óráján add, hogy téged méltán,)

    4 (Jöjjetek, angyalok, mennyei szent karok!)

118

    1 (Isten szállt le az oltárra, ott keresett lakhelyet,)

    2 (Ez a test az, mely érettünk olyan sokat szenvedett,)

    3 (Megtisztulok, édes Jézus, jól tudom, ha akarod,)

119

    1 (Itt jelen vagyon az Istennek Fia,)

    2 (Itt jelen vagyon mi édes teremtőnk,)

    3 (Itt jelen vagyon út, igazság, élet,)

    4 (Itt jelen vagyon váltságunknak napja,)

    5 (Itt jelen vagyon a mi vigasságunk,)

    6 (Adja minékünk az ő szent országát,)

120

    1 (Most lett a kenyér Krisztus testévé,)

    2 (Itt az istenség az emberséggel)

    3 (Itt a test és vér felmutattatott,)

    4 (Ezt a számtalan vétek okozta,)

    5 (Immár szeretlek, édes Jézusom,)

    6 (Kérlek, Jézusom, segítsd meg arra,)

121

    1 (Örülj, vigadj, lelkem,)

    2 (Krisztus asztalához)

    3 (Angyali vendégség,)

    4 (Jézus teste, s vére)

    5 (Az undok vétkektől)

    6 (Miután vétkeit)

    7 (Megszaggatta bűnre)

    8 (És szent lábaihoz)

122

    1 (Uram, jó nekünk itt lenni, a te szent hajlékodban,)

    2 (Uram, jó nekünk itt lenni, hol kegyelmed várva vár,)

    3 (Uram, jó nekünk itt lenni, érdemünk bár oly kevés,)

    4 (Uram, jó nekünk itt lenni, itt, a templom csendjében,)

    5 (Uram, jó nekünk itt lenni, nem érhet bűn, sem veszély,)

123

    1 (Üdvözlégy, Felség, Oltáriszentség,)

    2 (Elrejtett Isten kenyér- s borszínben,)

    3 (Krisztusnak teste, szentséges vére,)

    4 (Mennyei bőség, szellemi hévség,)

    5 (Legyen tenéked kedves ez ének,)

124

    1 (Üdvözlégy, Krisztusnak drága, szent teste!)

    2 (Üdvözlégy, nagy szentség, élet adója,)

    3 (Üdvözlégy, nagy szentség, világ váltsága,)

    4 (Üdvözlégy, nagy szentség, lelkünk vendége,)

125

    1 (Üdvözlégy, ó, áldott, drága, nagy Szentség!)

    2 (Imádlak tégedet teljes erőmből,)

    3 (Mikor szent testedet magamhoz veszem,)

126

    1 (Üdvözlégy, szent test, ki szűztől születtél,)

    3 (Itt az oltáron világ Megváltója,)

    4 (Itt az oltáron a mi nagy váltságunk,)

    5 (Itt az oltáron Út, Igazság, Élet,)

127

    1 (Üdvözlégy, szép rózsa, lelkünknek orvosa,)

    2 (Tekints le mennyégből, ó, lelki jegyesünk!)

    3 (Istennek szent Fia, rossz lelkünk nagy díja,)

---- Búcsújáró énekek ----

128

    1 (Dicsértessék Jézus és a Szűz Mária!)

    2 (Boruljunk a földre szent oltárod előtt,)

    3 (Kedves testvéreim, kik idejöttetek,)

    4 (Istenhozzád, Anyánk, most itt megjelentünk,)

129

    1 (Dicsértessék Jézus neve,)

    2 (Égi posta volt miértünk,)

    3 (Ezt mondja az égi posta,)

    4 (Jertek, árvák és özvegyek,)

    5 (Megvigasztal az titeket,)

    6 (Szűz Mária, aranyoltár,)

    7 (Ó, Mária, ó, Mária,)

130

    1 (Előénekes: Egek királynéja,)

    2 (Szent Fiadra kérünk,)

    3 (Hitünk védelmében,)

    4 (Hogy az Istent féljük,)

    5 (Hogy téged kövessünk,)

    6 (Irgalmasság anyja,)

    7 (Igaz bűnbánatra,)

    8 (Erős bizalomra,)

    9 (Jó szándékainkban)

    10 (Mindenkit szeretni,)

    11 (Bántalmat feledni,)

    12 (Tűrni és szenvedni,)

    13 (Üldözés idején,)

    14 (Népünk pártfogója,)

    15 (Szentséges atyánknak,)

    16 (Kedves községünkön, /városunkon,)

    17 (Kedves szüleinken,)

    18 (Jó rokonainkon,)

    19 (Nehéz betegeken,)

    20 (Örök boldogságba,)

    21 (Neked örvendhessünk,)

131

    1 (Isten veled, Anyánk, már most el kell hagyni,)

    2 (Zálogul hagyjuk itt szívünket, lelkünket,)

    3 (Csak az fáj szívünknek, hogy már el kell hagyni,)

    4 (Nem tudjuk, hogy többé jöhetünk-e ide,)

    5 (Búcsút vesz tőled az árva és az özvegy,)

    6 (Gyertek le, angyalok, a csillagos égből,)

    7 (Vigyétek azt fel hát a szép mennyországba,)

132

    1 (Nyíljon ki szívetekben az öröm virág!)

    2 (Nincsen abban élő hit, nincsen szeretet,)

    3 (Aki hittel, reménnyel tebenned bízik,)

    4 (Jöjjön ide bús, özvegy, szomorú, árva,)

133

    1 (Szentséges Szűz Mária, szép liliomszál,)

    2 (Nagyhatalmú Szent Szűz, szép liliomszál,)

    3 (Hajnali szép csillag, szép liliomszál,)

134

    1 (Üdvözlégy, Mária, Jézus szent Anyja!)

    2 (Nyertem vigasztalást, nyertem örömet,)

    3 (Szerelmed szent tüze hevült keblemen,)

    4 (Lelkemnek jegyese egyedül te vagy,)

    5 (Fogadd hát, Mária, frigyül szívemet,)

    6 (Somlyó századokon hű gonddal ápolt,)

    7 (Leborulva esdünk, kérve tégedet,)

    8 (Védd anyai kézzel hű gyermekidet,)

---- Fájdalmas Szűzanya ----

135

    1 (Fájdalomnak ünnepére jertek, Jézus hívei,)

    2 (Véroltárnál, a keresztnél áll a Szűz és kesereg,)

    3 (A kesergő fájdalomnak hangja közt is felkiált)

    4 (A keresztfán szenved és szól Isten egyszülött Fia,)

    5 (Hiszünk benned, ó, nagy Isten, önts belénk oly nagy hitet,)

    6 (Itt az oltár áldozattal, itt az új Kálvária,)

    7 (Veled sírunk, Jézus Anyja, veled együtt érezünk)

    8 (Fájdalomban, mint örömben mondjuk: szent az Úr neve!)

136

    1 (Fiam, Jézus, üdvözítőm,)

    2 (Ó, ártatlan, szent bárányom,)

    3 (Meghervadtál, édes vérem,)

    4 (Drága szent ártatlanságnak)

    5 (Távozz hát, testünk vígsága,)

    6 (Jézus, letűnt, szép világom,)

    7 (Jézusom drága vérének)

137

    1 (Sírok a te keserveddel, örvendezek örömöddel.)

    2 (Bánatomban te jelenj meg, fényessége a kék mennynek,)

    3 (Gyarlóságom érzetében téged hívlak esdve, térden,)

    4 (Te, ki annyit sírtál, tűrtél, Szent Fiaddal egyesültél,)

    5 (Add, hogy éltem úgy teljék el, jámborsággal, békességgel,)

---- Gyertyaszentelő Boldogasszony ----

138

    1 (Az Isten házába siet az áldott Szűz Mária,)

    2 (Ő, kit Isten felmagasztal minden asszonyok felett,)

    3 (Midőn az öreg Simeon Jézust kezébe vette,)

    4 (Most bocsájtod el szolgádat békességben, Istenem,)

    5 (Ó, légy velünk, kegyes Jézus, igaz világosságunk,)

139

    1 (Ó, Sion, templomod ékesítsd, csarnokod,)

    2 (A törvényt megtartja, mint az Úr meghagyta:)

    3 (Mennyeknek ajtaja, üdvösség hajnala,)

    4 (Nyissuk fel lelkünket, kérjük Istenünket,)

---- Gyümölcsoltó Boldogasszony ----

140

    1 (Mennyből követ ma küldetett Máriának köszönni,)

    2 (Ez isteni sarj megtermi életünknek gyümölcsét,)

    3 (Mert szívembe te oltál be minden nemes érzeményt,)

    4 (Ezért, Anyám, forró imám hozzád küldöm és kérlek:)

---- Kisboldogasszony ----

141

    1 (Felvirradt az új örömnap fénye,)

    2 (Elérkezett a bűnös világra)

    3 (Teljes az ég új dicséretekkel,)

    4 (Évának rút engedetlensége)

    5 (Ó, kegyelem drága, szép hajléka,)

    6 (Tisztaságnak te vagy termő fája,)

    7 (Ó, szüzesség szép, eleven képe,)

    8 (Te az Istent méhedben fogantad,)

    9 (Dicsértessék mennyben az Istenség,)

---- Lourdesi Szűz Mária ----

142

    1 (Mária, tekints reánk mennyből,)

    2 (Mária, mennyből szállott virág,)

    3 (Nem barlang, hanem szent palota,)

    4 (Mária, aki Bernadettnek)

    5 (Mária, aki azt mondotta,)

    6 (Mária, ki fehér öltönyben)

    7 (Égszínű szalagot viseltél,)

    8 (Mária, ki rózsákon álltál,)

    9 (Mária, ki a szent olvasót)

    10 (Mária, ki szent szemeidet)

    11 (Mária, ki szent kezeidet)

    12 (Mária, légy szószólónk nékünk,)

    13 (Dicsőség legyen az Atyának,)

---- Mária-antifona ----

143

    1 (Mennynek Királyné Asszonya)

    2 (Amint megmondotta vala,)

144

    1 (Mennyországnak királynéja, alleluja,)

    2 (Úgy lett, amint megmondotta, alleluja,)

145

    1 (Üdvözítőnknek szent anyja,)

    2 (Légy segítsége népednek,)

    3 (Mert angyali köszöntésre)

    4 (Azért, édes Istenanyja,)

    5 (Adjunk hálát az Istennek,)

---- Nagyboldogasszony ----

146

    1 (A mennyei szent városnak)

    2 (Örvend az egész mennyország,)

    3 (Az angyalok dicsérettel)

    4 (Mária, Nagyboldogasszony,)

    5 (Ó, dicsőség királynéja,)

147

    1 (Felvitetett magas mennyországba,)

    2 (A mennyei Atya udvarába,)

    3 (Asszonyi rend nemes boldogsága,)

    4 (Sokan voltak nemes asszonynépek,)

    5 (Beteljesült Dávidnak zsoltára,)

    6 (Ez a szentek fénylő tisztasága,)

    7 (Asszonyunknak nagy a nemessége,)

    8 (Imádkozzál értünk Szülöttednek,)

148

    1 (Hatvanhárom évet betöltött Mária,)

    2 (Ezen üzenetet midőn meghallotta,)

    3 (Ily gyönyörű halál és csendes, szép álom,)

    4 (A szép Szűz Mária gyászterítőn fekszik,)

    5 (Amidőn kiértek a temetőkertbe,)

    6 (Szent Tamás apostol midőn megérkezik,)

    7 (Örömmel megtették ezen óhajtását,)

149

    1 (Örülj, vigadj, tisztaságban)

    2 (Örvendezzél, Isten anyja,)

    3 (Magasztalnak égi karok,)

    4 (Néked mondta a nagy Isten)

    5 (Atyaisten koszorúzza)

---- Szentolvasó ----

150

    1 (Mária kertjében kinyílott a rózsa,)

    2 (Üdvözlégy, Mária, rózsák szép rózsája,)

    3 (Angyalok virága, ó, szép Szűz Mária,)

    4 (Ki a szent olvasót ájtatosan mondja,)

    5 (Olvasónk asszonya, ó, szép Szűz Mária,)

151

    1 (Megszólalt mennyország gyönyörű harangja,)

    2 (Jertek, hív társaim, öltözzünk fehérbe,)

    3 (Jöjjetek, mindnyájan, szép, élő rózsáim,)

    4 (A szép, zöld koszorú megújul mai nap,)

    5 (Zöld mező közepén van egy trón: rubintos,)

    6 (Szent angyalok jönnek kertet keríteni,)

    7 (Mennyországban ma a szentek vigadoznak,)

    8 (Jertek, ti, mindnyájan, nagy örömmel várlak,)

152

    1 (Szűz Mária napjának és szentolvasójának ünnepe.)

    2 (Örvendjünk ma, hívei, kis kertjének rózsái, énekkel!)

    3 (Az Anyaszentegyháznak mi is szent olvasóval dicsérjünk!)

    4 (Üdvözlünk az angyallal, mert teljes vagy malaszttal, Mária!)

    5 (Esedezzél érettünk Szent Fiadnál, könyörgünk, Mária!)

---- Szűz Mária ----

153

    1 (Angyaloknak nagyságos Asszonya,)

    2 (Reád néznek árváknak szemei,)

    3 (Hozzád szólunk, szüzeknek virága,)

    4 (Halottaknak megszabadítója,)

    5 (Dicsértessél, örök Szentháromság,)

154

    1 (Angyaloknak nagyságos Asszonya,)

    2 (Reád néznek árváknak szemei,)

    3 (Hozzád szólunk, szüzeknek pálmája,)

    4 (Asszonyoknak szépséges tüköre,)

    5 (Áldott vagy te, Jézusnak dajkája,)

    6 (Halottaknak megszabadítója,)

    7 (Rettenetes a mi bajvívásunk,)

    8 (Dicsértessél, dicső Szentháromság,)

155

    1 (Boldogasszony, Anyánk, régi nagy Pátrónánk!)

    2 (Ó, Atyaistennek kedves szép leánya,)

    3 (Dicséret, dicsőség legyen az Atyának,)

156

    1 (Hozzád futok bánatommal, Boldogasszony, édes,)

    2 (Megfogom a két kezedet és el nem bocsátom,)

    3 (Állíts Isten országában utolsónak engem,)

157

    1 (Isten legszebb temploma, üdvözlégy, szent Szűzanya!)

    2 (Dicsőség az Istennek, békesség az embernek,)

    3 (Az örök nap hajnala te vagy, áldott Szűzanya!)

    4 (Hisszük Istenségedet, áldd meg, Uram, népedet,)

    5 (Ím, a tiszta áldozat, mit szívünk az Úrnak ad,)

    6 (Zengje ég és föld velünk: szent vagy, édes Istenünk!)

158

    1 (Keserű gondok tépik szívünket,)

    2 (Bánatos szívvel mellünket verjük,)

    3 (Zokogva mégis kérlelni Istent)

    4 (Könyörülj rajtunk, szent Fiad értünk)

159

    1 (Ó, áldott Szűzanya, mennyei szép rózsa,)

    2 (Hajtsd hozzánk, ó Anyánk, angyali orcádat,)

    3 (Mily boldogok azok, kik téged dicsérnek,)

    4 (Ó, Szentháromságnak szolgálóleánya,)

    5 (Üdvözlégy, áldott légy, Jézusnak dajkája,)

    6 (Tenger fövényének mennyi sokasága,)

    7 (Alázatos szívvel kérünk, kegyes Anyánk,)

160

    1 (Üdvözlégy, Mária, Isten szülője,)

    2 (Ó, szent Szűz megrontád a kígyó fejét,)

    3 (Ádámban, atyánkban, mi mind vétettünk,)

    4 (Az Isten Báránya téged anyjának)

    5 (Tündöklő szépséged a szent próféták)

    6 (Szeplőtlen, tiszta Szűz, könyörögj értünk,)

---- Úrangyala ----

161

    1 (Az Úr angyala köszönté a boldogságos Szűz Máriát,)

    2 (Íme az Úrnak szolgálóleánya, legyen nekem a te igéd szerint.)

    3 (És az Ige testté lőn, és miköztünk lakozék.)

    4 (Könyörögjünk! Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünke szent kegyelmedet,)

---- Páduai Szent Antal ----

162

    1 (Szent Antalt köszönteni, hívek, jöjjetek!)

    2 (Te vagy az Úr Jézusnak kedves barátja,)

    3 (Mi is jöttünk tehozzád, mint jó atyánkhoz,)

---- Szent Anna ----

163

    1 (Üdvözlégy, Szent Anna, Úr Jézus nagyanyja,)

    2 (Hozzád folyamodunk, mert szomorúk vagyunk,)

    3 (Nincs köztünk békesség, szeretet, egyesség,)

    4 (Halálunk óráján, életünknek fogytán,)

---- Szent Cecília ----

164

    1 (Kihez az Úr elküldé angyalát,)

    2 (Hangozzatok, zenének hangjai,)

    3 (Zengetvén a mennybéli orgonát,)

---- Szent István Király ----

165

    1 (Eljött immár Szent Istvánnak tisztelendő ünnepe,)

    2 (E szent első prédikátor, magyarok közt tanító,)

    3 (Királyok királyságának a halállal vége jár,)

    4 (Már mióta üdvösségünk és Urunk egekbe szállt,)

    5 (Örvendett már Mesterének minden földi tartomány,)

    6 (Ám a népnek, mely a tévely és halál csábját nyögé,)

    7 (Mondja bizony minden ember: boldog vagy, Pannónia,)

    8 (Vad volt a magyar s hitetlen, Attila király alatt,)

    9 (Mert az Úr az egykor árva, elhagyott Hungáriát,)

166

    1 (Hol vagy, István király? Téged magyar kíván,)

    2 (Hol vagytok, magyarok tündöklő Csillaga?)

    3 (Rólad emlékezünk, csordulnak könnyeink,)

    4 (Virágos kert vala régen Pannónia,)

    5 (S e kertnek kertésze István király vala,)

    6 (Reménységünk benned van és Máriában,)

167

    1 (Irgalmas Úristen, hatalmas Királyunk,)

    2 (Bátorítsad, kérünk, mi gyarló szívünket,)

    4 (Az, kinek ma vagyon szent ünnepe napja,)

168

    1 (Magyarország fundálója,)

    2 (Te voltál első királyunk,)

    3 (Magad szent életben jártál,)

    4 (Pápától koronát kértél,)

    5 (Testamentumban szent Szűznek)

    6 (Felőlünk szent Pátrónánkat)

    7 (Szentháromság, ismertessél,)

169

    1 (Ó, Szent István, dicsértessél,)

    2 (Még a gyenge gyermekségben,)

    3 (Sok sánta vette járását,)

    4 (Boldogságos Szűzanyánknak,)

    5 (Azért is hálaadással,)

    6 (Mi kik téged pártfogónknak)

---- Szent István, első vértanú ----

170

    1 (Ímé, egykor Szent István Istenben felálla,)

    2 (Alázatos Szent István a megdorgálásban)

    3 (A Krisztus személy szerint néki megjelenék,)

    4 („Ó, egek drága gyöngye, szerelmes Jézusom!)

    5 (Dicsértessél örökké, áldott szép Jézusunk,)

---- Szent József ----

171

    1 (Áldunk, Isten jó szolgája,)

    2 (Őre voltál Máriának,)

    3 (Betlehemnek jászolánál)

    4 (Bosszújától Heródesnek)

    5 (Kit angyalok hűn szolgálnak,)

    6 (Két kezed munkája árán)

    7 (S a keresztfán kit megváltott,)

---- Szent László király ----

172

    1 (Dicsérjük az Istent nagy szentjében,)

    2 (Mennybéli áldás volt királyságod,)

    3 (Vitéz karjaidat, ah, mint félte)

    4 (Nyertél az Istentől csodafüvet,)

    5 (Téged a keresztény fejedelmek)

    6 (Te, ki gyönyörködtél mondhatatlan)

173

    1 (Gyönyörködhetünk nyilván, magyar népek,)

    2 (Régen ez ország sok szent ifiakkal)

    3 (Tiszta, szűz élet tündöklött őbenne,)

    4 (Kik közül egyik volt Szent László király,)

    5 (Mert Géjza herceg a váci mezőben)

    6 (Ki tette oda azt, senki sem tudta,)

    7 (Azután azon a mezőn vadásztok,)

    8 (Nagy véletlenül egy szarvas elöljött,)

    9 (Ez a nagy szarvas sokaktól láttatott,)

    10 (Azon a helyen Géjza Szent Lászlóval)

    11 (Idő jártában Géjza hogy meghala,)

    12 (Istennek hozzá való sok jótétin,)

    13 (Isten angyala néki megjelenti,)

    14 (Nagy káptalant is amellett rakatott,)

    15 (Istenes maga viselése után,)

174

    1 (Pannóniának, Magyarországnak ragyogó Csillaga,)

    2 (Egész magyarság Szent László királyt mely nagyra becsülte,)

    3 (Szent László vala romott hazánknak második királya,)

    4 (A Szűz Máriát, Krisztusnak Anyját, Szent László tisztelte,)

    5 (Pogány kunokkal és tatárokkal mikoron harcola,)

    6 (Így segíttetik s bátoríttatik, ki szent Szüzet kéri,)

    7 (Dicséret mennyben és széles földön a Szentháromságnak,)

175

    1 (Serény szolgát Úr kedveli,)

    2 (Vigasztalj, Urad javára,)

    3 (Hűségedet megmutattad,)

    4 (Krisztus hitét gyarapítván,)

    5 (Ó, te dicső, serény szolga,)

    6 (Te vagy hitünk erős pajzsa,)

    7 (Hogy Máriát Pátrónánknak)

    8 (Te vagy nemzetünk doktora,)

    9 (Légy tovább nékünk szószólónk,)

176

    1 (Üdvözlégy, kegyes Szent László király,)

    2 (Szentháromságnak igaz szolgája,)

    3 (Testedben ékes, karodban erős,)

    4 (Mert kiválasztott a Szűz Mária,)

    5 (Dicsérnek téged szent zsolozsmával)

177

    1 (Zengd, magyar nemzetünk, Szent László szentségét,)

    2 (A szirt forrásokat önt ki italára,)

    3 (Dicső fejedelmünk, ki ily nagy csodákkal)

---- Szent Miklós ----

178

    1 (Ó, aki szent Miklóst szereti,)

    2 (Ki az ő udvarában pihen,)

    2 más forrásból (MÁS FORRÁSBÓL:)

---- Halottas énekek ----

179

    1 (Atyám, hogyha lehet,)

    2 (Az Olajfák hegyén)

    3 (Midőn maga előtt)

    4 (Rettegés fogta el)

    5 (Mert oly rémítő a)

    6 (Pedig mindenkinek)

    7 (Áldjon meg az Atya,)

    8 (Jézus, Mária és)

180

    1 (Elmúltak már minden kínjaim,)

    2 (Téged kérlek, jó hitvestársam,)

    3 (Jó fiaim, Isten veletek,)

    4 (Jó leányim, ne sirassatok,)

    5 (Zárjatok be koporsóba,)

181

    1 (Én, esendő, árva lélek, jaj, nekem, jaj, hol vagyok!)

    2 (Hogy kihűlt a földi érzés: hála, jóság, tisztelet!)

    3 (Még a testem ki sem vitték, még koporsóm szegezik,)

    4 (Ó, de mégis sugár gyullad, fut a gyilkos éjszaka,)

    5 (Igen, igen, bűnbe estem, halmoztam a bűnöket,)

    6 (Most a drága, tiszta hitnek fátyolába öltözöm,)

182

    1 (Hozzád sír föl esdeklésünk,)

    2 (Tőled kér vigasztaló fényt,)

    3 (Mossa őket hófehérre)

    4 (Irgalmat kiált a szent Vér,)

183

    1 (Így fizet az álnok világ,)

    2 (Négy szál deszka rideg házam,)

    3 (Ámde Jézus, kit szolgáltam,)

    4 (Ámde Jézus, kit szolgáltam,)

184

    1 (Indulok síromba, melyet ás anyám vétke,)

    2 (Ádám atyánk vétke sürget a sírba szállni,)

    3 (Velük bár nem éltem az Isten tilalmából,)

    4 (Mindenek elhagynak engemet a világon,)

    5 (Állok a határon, pokol és a menny között,)

    6 (De bízom tebenned, ó, szerelmes Jézusom,)

185

    1 (Itt a tárt sír mellett állva)

    2 (Kérünk, vedd e kedves lelket)

    3 (Az elröppent lélek házát,)

    4 (Oly reménnyel tesszük őt le,)

    5 (Szűz Mária és Szent József)

186

    1 (Jertek érte, égi szentek,)

    2 (Krisztus, aki hazahívta,)

187

    1 (Jézus az én reményem, mély sír födjön be bár,)

    2 (Nyugton megyek elődbe, szerelmes Jézusom,)

    3 (Hozzád méltó dicséret kinek jő ajkira?)

    4 (Az élet száz bajában te védtél engemet,)

188

    1 (Jézus, Út, Igazság, Élet,)

    2 (Aki még e földön valál,)

    3 (Légy a boldogságra útja,)

    4 (E magasztos áldozatnak,)

    5 (Add, hogy egykor majd egekben)

189

    1 (Jézusomnak kegyelméből már elértem végemet,)

    2 (Amíg éltem e világban, benned bíztam, Istenem,)

    3 (Most is minden reménységem vagyon Istenségedben,)

    4 (Testemet hagyom a földnek ítéletig zálogul,)

190

    1 (Jézusomnak kegyelméből)

    2 (E koporsó lesz lakásod,)

    3 (Tebenned van, örök Isten,)

    4 (Ahol téged Szent Szívedben)

191

    1 (Kaszás e földön a Halál, ki mindenütt rendet kaszál.)

    2 (Ne félj immár, ó szép Virág, mérges foga mert meg nem rág,)

    3 (A Mennyei Virágoskert jó füveknek szép helyet vert.)

192

    1 (Ki ragyogni látod élted csillagát,)

    2 (Légy gazdag vagy koldus, szolga vagy király,)

    3 (Mint az őszi szellő fák zöld levelit)

    4 (Nézd a föld virágát, mily hamar virít,)

    5 (Ne ígérj magadnak hosszú életet,)

    6 (Hát Istentől rendelt célodhoz siess,)

193

    1 (Megfizettem én már bűneimnek zsoldját,)

    2 (Kik még ez életben szenvedtek, örültök,)

    3 (Ó, Krisztus, ne tekintsd éltemnek hibáit,)

194

    1 (Menj alá, gyarló testem, lépj örökös házadba,)

    2 (Addig is a Krisztusnak sebeibe ajánllak,)

195

    1 (Ments meg, engem, Uram, az örök haláltól,)

    2 (Reszket minden tagom, borzadok és félek,)

    3 (Haragnak napja az, ínség s veszély napja,)

    4 (Örök nyugodalmat adj, ó, Uram, néki(k),)

    5 (Ments meg, engem, Uram, az örök haláltól,)

196

    1 (Nézz le, Jézus, mennyekből minden bús hívedre,)

    2 (Ha keresztfán véreddel őket megmentetted,)

    3 (Senki meg nem fizethet a sok bűnért néked,)

    4 (Ha rabodért rab lettél ingyen kegyelmedből,)

    5 (Add meg, Uram, nyugalmát minden elhunytaknak,)

197

    1 (Ó, búlátott, sok kínvallott, gyarló testem!)

    2 (Ó, ha egyszer még kegyelem adattatnék,)

    3 (Meg nem unnám az Istennek szent igéjét,)

198

    1 (Ó, édes Megváltóm, ne nézd bűneimet,)

    2 (Igazságod szerint ne ítélj el engem,)

    3 (Elvégeztem immár pályafutásomat,)

199

    1 (Jézusomnak kegyelméből)

    2 (E koporsó lesz lakásod,)

    3 (Tebenned van, örök Isten,)

    4 (Ahol téged Szent Szívedben)

200

    1 (Ó, emberi gyarló nemzetség,)

    2 (Nem látod-e annyi példában,)

    3 (Kik a magas székeket ülik,)

    4 (Légy erős, bár nagy és hatalmas)

    5 (Mit használ szép, aranyszín hajad,)

    6 (Hány mosolygó, színes violák,)

    7 (Gyenge szüzek, pávák, szép ifjak,)

    8 (Nincs e földön hosszú maradás,)

201

    1 (Ó, értem vért ontott, szerelmes Jézusom,)

    2 (Elmaradt már tőlem a világi hívság,)

    3 (Éva ősbűnének díját lefizettem,)

    4 (Visszatérek hozzád, ki ellen vétkeztem,)

    5 (Jöjj hát, édes Jézus, töltsd be reménységem,)

    6 (Nézz kegyes szemekkel halott tetememre,)

    7 (Bár nagyok bűneim, tekints érdemedre,)

    8 (Ezekért légy, Uram, lelkemhez irgalmas,)

202

    1 (Ó, keserves jajszó, mindnyájan meghalunk,)

    2 (Abban bizonyos légy, nem távoztathatod,)

    3 (Napjaid éltednek használd jobbulásra,)

    4 (Úgy állj hát, halandó, hogy juss boldog végre,)

203

    1 (Ó, nagy Isten, kit imádva áld a mennyei sereg,)

    2 (Tégedet kérünk először, boldogságos Szűzanya,)

    3 (Mindnyájan, dicsőült szentek, kiket örök szeretet)

204

    1 (Ó, ne búsulj, föld árva gyermeke,)

    2 (Légy közönyös az öröm s bú után,)

    3 (Hogyha szenvedsz, s az Istenben bízol,)

    4 (Tisztító tűz az ínség, nyavalya,)

    5 (Ha szégyenbe dönt ellen- s álbarát,)

    6 (Tűrj békével, ne légy vigasztalan,)

    7 (Fogadd el a szenvedés poharát,)

    8 (Az alacsony sorsot meg ne utáld,)

205

    1 (Ő nem halt meg, csak alszik, föld anyja hű ölén,)

    2 (Mint balzsam és szív üdve, éntőlem ami jön,)

206

    1 (Pihend ki már, elfáradt test,)

    2 (E koporsó lesz lakásod,)

    3 (Tebenned van, örök Isten,)

    4 (Ahol Téged Szent Szívedben)

207

    1 (Seregeknek szent Istene,)

    2 (Bűneimnek sokaságát)

    3 (Tekintsd lelki sebeimet,)

    4 (Neked lelkem fölajánlom,)

    5 (Föltámad majd onnan egykor,)

---- Áldás ----

208

    1 (Áldj meg minket, Jézus, kik itt egybegyűltünk,)

    2 (Ó, áldott Szűzanya, mennyei szép rózsa,)

209

    1 (Áldj meg minket, Teremtő, nagy Úristen,)

210

    1 (Áldjon meg minket örök Atyaisten,)

    2 (Atya Úristen, aki szent Fiadat)

211

    1 (Hallgasd meg, hallgasd meg, Uram, ez áldásnak szavait!)

212

    1 (1. Mindeneknek szemei tebenned /bíznak, Uram, *)

    2 (Dicsőség az Atyának /és Fiúnak *)

    3 (ÉTKEZÉS UTÁN:)

---- Dicsőítés ----

213

    1 (Teremtett állatok, minden alkotmányok,)

    2 (Ti, mennyei jóban, örök vigasságban)

    3 (Világnak szép szeme, napnak fényessége,)

    4 (Szeles záporeső, gyenge fűrül függő)

    5 (Égi harmatozás, csillámló zuzmaráz,)

    6 (Földnek kereksége, hegyeknek felsége,)

    7 (Híves kútfejekből, titkos forrásokból)

---- Felajánlás ----

214

    1 (Áldozatot hozzatok, Istennek fiai,)

    2 (Tiszteletet adjatok mindnyájan Istennek,)

    3 (Imádjátok Urunkat az ő hajlékában,)

    4 (Ő királyunk örökké, összegyűjti népét,)

215

    1 (Felajánljuk néked, mindenható Istenünk,)

    2 (Felajánljuk néked életünket, sorsunkat,)

---- Hálaadás ----

216

    1 (A fényes nap immár elnyugodott,)

    2 (Minden élő megy nyugodalomra,)

    3 (Vessünk számot hát, édes Istenem,)

    4 (Színed előtt minden nap elesem,)

217

    1 (A fényes nap immár lenyugodott,)

    2 (Minden állat megyen nyugovóra,)

    3 (Mert noha most erős és friss vagyok,)

    4 (Midőn ágynak adom a testemet,)

    5 (Vessünk számot hát, édes Istenem,)

    6 (Színed előtt mindennap elestem,)

    7 (Napkelettől egész napnyugtáig,)

    8 (Az ágyamba zokogva költözöm,)

    9 (Ne szólíts ki, Uram, készületlen,)

218

    1 (Az Úristent magasztalom,)

    2 (Csodálatos tetteiről,)

    3 (Mert ő erős hatalommal,)

    4 (Úgy vezette szent Egyházát,)

    5 (Hálát adjunk az Istennek,)

219

    1 (Jöjj el, Jézus, én szerelmem, jöjj el, édes Istenem!)

    2 (Ezer szívvel hogyha bírnék, mind tenéked áldoznám,)

    3 (Szép Jézusom, úgy szeretlek, ha szívembe vehetlek,)

    4 (Édes Jézus, minden utam Szíved szerint intézem,)

    5 (Édes Jézus, szállj szívembe, mikor eljő halálom,)

220

    1 (Pap: Te Deum laudamus.)

    2 (Téged, örök Atyaistent, * minden teremtményed tisztel.)

    3 (Néked mindnyájan az angyalok, * néked az egek és minden hatalmasságok,)

    4 (Néked a kerub és szeráf angyalok * szüntelen szóval énekelnek:)

    5 (Szent, szent! Szent, szent! * Szent a seregeknek Ura, Istene!)

    6 (Teljes az ég és a föld, * Felségednek dicsőségével.)

    7 (Téged az apostoloknak * dicsőséges kara,)

    8 (Téged a prófétáknak * dicséretes száma,)

    9 (Téged a mártíroknak * fényes serege dicsér.)

    10 (Téged széles e világon * vall és dicsér az Anyaszentegyház.)

    11 (Véghetetlen * felséges Atyaistent,)

    12 (A te tiszteletre méltó * igaz és egyetlenegy Fiadat,)

    13 (A Szentlelket is, * a Vigasztalót.)

    14 (Te, dicsőségnek * Királya, Krisztus.)

    15 (Te, az Atyaistennek * örökkévaló Fia vagy.)

    16 (Te a megszabadításért fölvevén az emberi természetet, *)

    17 (Te meggyőzvén a halál fullánkját, *)

    18 (Te az Istennek jobbján ülsz * Atyádnak dicsőségében.)

    19 (E világra jövendő bírónak * hiszünk, Urunk, téged.)

    20 (Téged azért kérünk, légy segítsége a te szolgáidnak, *)

    21 (Add meg, hogy az örök boldogságban *)

    22 (Üdvözítsd, Uram, a te népedet, *)

    23 (És igazgasd, Uram, és felmagasztaljad, *)

    24 (Minden napokon * áldunk tégedet.)

    25 (És dicsérjük a te neved örökké * és mindörökkön örökké.)

    26 (Méltóztassál, Uram, e mai napon *)

    27 (Könyörülj rajtunk, Úristen, * könyörülj mirajtunk!)

    28 (Legyen a te irgalmasságod mirajtunk, *)

    29 (Legyen a te irgalmasságod mirajtunk, *)

    30 (Pap: Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt!)

    31 (Könyörögjünk! Isten, kinek irgalmassága megszámlálhatatlan és jóságának kincse végtelen! Hálát adunk szent Fölségednek minden ajándékaidért, és kegyességed előtt szüntelenül esdeklünk, hogy ki a hozzád folyamodók kérését teljesíted, őket soha el nem hagyva az örökké tartó jutalmakra elvezesd! A mi Urunk, Jézus Krisztus által. Amen.)

---- Könyörgés ----

221

    1 (Az éjszakának sötétsége oszlik,)

    2 (A bágyadtságot tőlünk messze űzze,)

    3 (A bágyadtságot tőlünk messze űzze,)

222

    1 (Béke fejedelme, szentséges Istenünk!)

    2 (Szűz Mária Szíve, béke példaképe,)

    3 (Liliom, virágszál te vagy, ó, Mária,)

    4 (Árvák és özvegyek sírását hallgasd meg,)

    5 (Derítsd fel hazánkra a békesség napját,)

    6 (Szüntesd meg a világ háborgó tengerét)

223

    1 (1. szóló: Krisztus, hallgass minket!)

    2 (1. Krisztus, hallgass minket!)

    3 (1. Krisztus, hallgass minket!)

    4 (1. Krisztus, hallgass minket!)

    5 (1+2. szóló: Világosságunk, Utunk és Életünk! Christus vincit…)

224

    1 (Hajnal hasadtával felébredék,)

    2 (Azonnal megkondul az ércharang,)

    3 (Jézust, Szent Fiadat kérjed értem,)

    4 (Ne engedjen a bűn útján járni,)

    5 (Alkotóm, Teremtőm, Édesatyám,)

    6 (Lelkemre vigyázó őrangyalom,)

225

    1 (Hol Szent Péter sírba téve,)

226

    1 (Isten, ki fent uralkodol a csillagok felett,)

    2 (Isten, kinek hatalma nagy és trónja fenn ragyog,)

227

    1 (Mária, Mária, eljött az éjszaka,)

    2 (Engedj, Édesanyám, békében aludni,)

    3 (A holnapi napra hogy felvirradhassunk,)

228

    1 (Ó, kegyes teremtő Istennek szent Fia,)

    2 (Mindnyájan tehozzád, szent Atyánk, folyamunk,)

    3 (Szerelmes szent Atyánk, a magas mennyekből)

    4 (A mi életünket, hogy megjobbíthassuk,)

    5 (Világi hívságot mi megutálhassuk.)

    6 (Hogy a talentumot épen megadhassuk,)

229

    1 (Tekints reánk, Mindenható,)

    2 (Vedd el rólunk haragodat,)

    3 (Ne tartsd számon bűneinket,)

    4 (Ne mondhassák pogány népek:)

    5 (Hogy tenéked hálát adjunk,)

230

    1 (Uram, Jézus Krisztus, már útra indulunk,)

    2 (Boldogságos Szent Szűz, jöjj segítségünkre,)

    3 (Őrző, Szent angyalunk, jöjj segítségünkre,)

231

    1 (Végtelen irgalmú, óh, te nagy hatalmú)

    2 (Csak néked vétkeztem, bűnt ellened töttem,)

    3 (Légyek fejérb hónál, s örömmondásoddal)

    4 (Teremts ismét bennem, teremtő Istenem,)

232

    1 (Vigyázzatok, keresztyének, mert nem tudjátok az időt,)

---- Köszöntés ----

233

    1 (Isten hozta hív nyájához a főpásztort és atyát,)

    2 (Jézus, te vagy a Szegletkő, mely fölött az oszlopok)

    3 (Apostolok tőled nyerték szent hatalmuk kulcsait,)

    4 (Égből hozott tanításod pásztoraink őrizik,)

    5 (Édes Jézus, egyházadban legfőbb pásztor örökre,)

234

    1 (Jó atyánkért esdeklünk,)

    2 (Add neki malasztodat,)

    3 (Segítsd, hogy a szent kezed)

    4 (Te vezéreljed a hit)

    5 (Szándékához adj erőt,)

    6 (S majd ha innét szent szavad)

235

    1 (Nagyhatalmú, mennyei szent fölség, mindenható Istenünk s Urunk,)

    2 (Őszbe borult lelki atyánk áll ma szent oltárod fényes zsámolyán,)

    3 (Zengjenek az ünnepelt főpappal az angyalok örömglóriát,)

    4 (Szent az Isten, szent az Ő fölsége, háromszor szent dicső, nagy neve,)

236

    1 (Sok számos esztendőket vígan elérhess,)

    2 (Tenéked minden öröm holtig adassék,)

    3 (Míglen az egek várát nyilván szemlélhesd,)

237

    1 (Szent Jánosnak szép, kegyes áldása)

    2 (Jézus Krisztus drága szent keresztje)

    3 (Jézus Krisztus töviskoronája)

    4 (Áldd meg, Jézus, e háznak családját,)

    5 (E szent szónak legyen most már vége,)

---- Ünnepek ----

238

    1 (Boldog város Jeruzsálem, békességes látomás,)

    2 (Megérkezvén a magasból várta menyegzői ház,)

    3 (Kapuja, mely gyönggyel ékes, s szentélye ha megnyílik,)

    4 (Jó alapnak, Szegletkőnek Krisztus az, ki küldetett,)

    5 (Szaggatással, gyötretéssel megmunkálva a kövek,)

    6 (Isten előtt igen kedves, szent e város szerfölött,)

    7 (Ó, nagy Isten, kérve kérünk, templomodba jöjj közénk,)

    8 (Nyerjék meg itt, amit kérnek esdekelve mindenek,)

    9 (Magasságos nagy Istennek légyen áldás, tisztelet,)

239

    1 (Jelenti magát Jézus háromszor egy évben.)

    2 (Először jelenti Nagykarácsony napján.)

    3 (Nagykarácsony napján nagy hóeső esett.)

    4 (Nagykarácsony napján angyali szó zengett.)

    5 (Másodszor jelenti hangos Húsvét napján.)

    6 (Hangos Húsvét napján folyók megáradtak.)

    7 (Hangos Húsvét napján mindenek újulnak.)

    8 (Harmadszor jelenti piros Pünkösd napján.)

    9 (Piros Pünkösd napján rózsa megvirágzott.)

    10 (Piros Pünkösd napján szent tüzek gyulladtak.)

240

    1 (Jézus tiszta, szent Szíve, szeretet oltára,)

    2 (Habár mint az angyalok, úgy szerethetnélek,)

    3 (Elhervasztá szívemet a vétkek fullánkja,)

    4 (Te légy az én vigaszom, fényem s dicsőségem,)

241

    1 (Jézus, mennyei vőlegény, jer az oltárhoz,)

    2 (Ifjú vőlegény, ki élted legszebb pontján állsz,)

    3 (És te, ifjú menyasszony, ki ma pártát cserélsz,)

    4 (Jézus, mit kezed összeköt, nincs feloldója,)

    5 (Szűz Mária, kérd érettünk drága Fiadat,)

242

    1 (Kezdődik a szentmisénk,)

    2 (Nagyon nagy az örömünk,)

    3 (Felajánljuk önmagunk,)

    4 (Kenyér és bor helyébe)

243

    1 (Krisztus Király, kérünk téged, légy oltalmunk szüntelen!)

    2 (Krisztus Urunk oldalából vérrel együtt víz ömölt,)

    3 (Jöjjön le most a Szentlélek, vigasztaló Istenünk,)

244

    1 (Leszállottál az oltárra, ó, Jézusom szent Szíve,)

    2 (Ó, te ember, bűnös ember, nézz Jézus oltárára,)

    3 (Ó, Jézusom drága Szíve, az élet forrása vagy,)

245

    1 (Ó, örök szeretet nagy mélysége,)

    2 (Előttünk a váltság keresztfája,)

    3 (Te mondád, hogy hozzád siessenek,)

    4 (Ó, szent seb, szeretet szent emléke,)

    5 (Dicsőség, imádás az Atyának,)

246

    1 (Örök Atyának egy Fia,)

    2 (Törvényhozónk és Főpapunk,)

    3 (A régi ember átka volt)

    4 (Uralmad áld és boldogít,)

247

    1 (Téged áldunk, Szentháromság Istenünk,)

    2 (Neked égben az angyalok rendjei,)

    3 (Dicsőséges apostolok éneke,)

    4 (Mi Atyánknak mérhetetlen fölségét,)

    5 (Krisztus Király, Atya örök szülötte,)

    6 (Te letörted fullánkját a halálnak,)

    7 ((LETÉRDELÜNK:))

    8 ((FELÁLLUNK:))

    9 (Szálljon, Uram, te irgalmad fölébünk,)

Copyright © Diatar 2010-2022 Adatvédelem