Énektárak  Szószedet  Kezdősorok


"Imák és válaszok" énekei:

Köszönés (Dicsértessék a Jézus Krisztus!)

Keresztvetés (Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.)

Dicsőítés

    1 (Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,)

    2 (Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek,)

Amen

    1 (Amen!)

    2 (Amen! Alleluja!)

Alleluja

    1 (Alleluja!)

    2 (Alleluja, alleluja!)

    2a (Alle-, alleluja!)

    3 (Alleluja, alleluja, alleluja!)

    3a (Alleluja, alle-, alleluja!)

---- mise ----

Misekezdet

    1 ((P: Az Atya, a Fiú + és a Szentlélek nevében.))

    2 (…És a te lelkeddel.)

    2a ((P: …legyen mindnyájatokkal!))

    2b ((P: Az Úr legyen veletek!))

    2c ((P: …és Urunktól, Jézus Krisztustól!))

    2d ((P: Békesség veletek!))

    2e (Áldott legyen az Isten,)

Gyónás

    1a (Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim,)

    1b (Kérem ezért a Boldogságos, mindenkor Szűz Máriát,)

    2a ((P: Könyörülj rajtunk, Urunk!))

    2b ((P: Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat!))

    3 ((P: …Uram, irgalmazz!) H: Uram, irgalmazz!)

    vége ((P: …és vezessen el az örök életre!))

Uram irgalmazz! (Uram, irgalmazz!)

Dicsőség

    1 ((P: Dicsőség a magasságban Istennek!))

    2 (Urunk és Istenünk! Mennyei Király! Mindenható Atyaisten!)

    3 (Te elveszed a világ bűneit: irgalmazz nekünk!)

    4 (Mert egyedül Te vagy a Szent, Te vagy az Úr, Te vagy az egyetlen Fölség:)

Könyörgés ((P: …mindörökkön örökké. vagy: …Krisztus, a mi Urunk által.))

Olvasmány ((E: Ez az Isten igéje.))

Evangélium elé

    1 (Dicsőség és hála legyen * neked, Urunk Jézus!)

    2 (Áldunk téged, Krisztus * örök dicsőség néked!)

    3 (Örök dicsőség Ura, Királya: * Krisztus, téged dicsérünk.)

    4 (Krisztus, Isten igéje, * néked zeng a dicsőítés.)

    5 (Dicsérünk, Jézus, * zengő énekszóval.)

Evangélium

    1 ((P: Az Úr legyen veletek!))

    2 ((P: Evangélium … könyvéből.))

    3 ((P: Ezek az evangélium igéi.))

Hitvallás

    1 (Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában,)

    2 (Hiszek az egy Úrban: Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, aki az Atyától született az idő kezdete előtt.)

    3 (Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért leszállott a mennyből.)

    4 (Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett, és eltemették.)

    5 (Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik.)

    6 (Hiszek az egy, szent, katolikus és apostoli Anyaszentegyházban,)

Apostoli hitvallás

    1 (Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében.)

    2 ((felegyenesedünk))

    3 (Hiszek Szentlélekben.)

Egyetemes könyörgés

    1 (Kérünk téged, hallgass meg minket!)

    1a ((E: Hallgass meg, Urunk!))

    vége ((P: …mindörökkön örökké. vagy: …Krisztus, a mi Urunk által.))

Felajánlás

    1 (Áldott legyen az Isten mindörökké.)

    2 (Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot nevének dicséretére és dicsőségére,)

    vége ((P: …mindörökkön örökké. vagy: …Krisztus, a mi Urunk által.))

Prefáció

    1 ((P: Az Úr legyen veletek!))

    2 ((P: Emeljük föl szívünket!))

    3 ((P: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek!))

Szent vagy (Szent vagy, szent vagy, szent vagy mindenség Ura, Istene!)

Úrfelmutatás

    1a ((P: Íme, hitünk szent titka:))

    1b ((P: Íme, megváltásunk szent titka:))

    1c ((P: Íme, üdvösségünk szent titka:))

    vége ((P: …mindörökkön örökké.))

Miatyánk

    1 (Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved;)

    2 (Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma;)

    3 (Mert tiéd az ország,)

    4a ((P: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor!))

    4b ((P: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor!))

    5 ((hívek egymás közt:))

Isten báránya (Isten Báránya!)

Áldozás

    előtt ((P: …a Bárány lakomájára.))

    alatt1 ((P: Krisztus teste!))

    alatt2 ((P: Krisztus teste és vére!))

    után ((P: …mindörökkön örökké. vagy: …Krisztus, a mi Urunk által.))

Mise vége

    1 ((P: Az Úr legyen veletek!))

    2 ((P: Legyen áldott az Úr neve.))

    3 ((P: Az Úr a mi segítségünk.))

    4 ((P: …az Atya, a Fiú + és a Szentlélek.))

    5a ((P: A szentmise véget ért, menjetek békével!))

    5b ((P: …szolgáljátok Istent szeretetben.))

    5c ((P: …küldetésetek van.))

    5 Húsvét ((P: A szentmise véget ért, menjetek békével, alleluja, alleluja!))

---- Gyászmise ----

Introitus

    1 (Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik,)

    2 (Téged illet, Uram, minden ének a szent hegyen,)

Kyrie (Uram, irgalmazz!)

Szekvencia - Dies iræ (ford. Sík Sándor)

    1 (Ama végső harag napja)

    2 (Reszket akkor holt meg élő,)

    3 (Csodakürtök zengenek meg,)

    4 (Csodájára a halálnak,)

    5 (Kézzel írt könyv nyílik ottan:)

    6 (Bíró majd ha széket ül ott,)

    7 (Én szegény ott mit beszéljek,)

    8 (Rettenetes Fejedelem,)

    9 (Kegyes Jázus, kérlek téged:)

    10 (Munkád, könnyed értem vesztek:)

    11 (Bírája a bosszulásnak,)

    12 (Reszket szívem, sóhajtozván,)

    13 (Magdolnához lehajoltál,)

    14 (Méltó imát nem tud ajkam,)

    15 (Báránykáid közé végy föl,)

    16 (Ha a rosszak zavarodnak,)

    17 (Térden kérlek, ernyedetten,)

    18 (Könnyel árad ama nagy nap)

    19 (Uram, nekik adj jó véget,)

Offertorium - Domine Jesu

    1 (Urunk Jézus, mennyei dicsőség királya:)

    2 (Oltalmazd meg őket a pokol hatalmától:)

    3 (Szent Mihály, az égi seregek vezére, vezesse el őket a világosság országába,)

    4 (Urunk: dícséretedre bemutatjuk az áldozatot, fölajánljuk könyörgésünket.)

    5 (Vezesd el őket a halálból az életbe,)

Sanctus (Szent vagy, szent vagy, szent vagy mindenség Ura, Istene!)

Agnus Dei (Isten Báránya! Te elveszed a világ bűneit:)

Lux æterna

    1 (Az örök világosság fényeskedjék nekik:)

    2 (Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik,)

Libera me

    1 (Ments meg engem Uram, az örök haláltól,)

    2 (Reszket minden tagom, borzadok és félek,)

    3 (Haragnak napja az, inség s veszély napja,)

    4 (Örök nyugodalmat adj, ó Uram nekik,)

---- Szekvenciák ----

Stabat mater (ford. Sík Sándor)

    1 (Áll a gyötrött Istenanya,)

    2 (Gyász a lelkét meggyötörte,)

    3 (Ó mi nagy volt ama drága)

    4 (Mennyit sírt és hogy kesergett,)

    5 (Ki ne sírna, melyik ember,)

    6 (Ki ne sírna Máriával,)

    7 (Népét hogy megmossa szennytől,)

    8 (Látta édes egy-szülöttét,)

    9 (Szeretetnek szent kútfője,)

    10 (Hogy szívemben lángra kelne)

    11 (Én szívembe jól bevéssed,)

    12 (Gyermekednek, a sebzettnek,)

    13 (Add meg, kérlek, hogy míg élek,)

    14 (A keresztnél véled állni,)

    15 (Dicső Szűze szent szűzeknek,)

    16 (Add tisztelnem, add viselnem,)

    17 (Sebeivel sebesítsen,)

    18 (Hogy ne jussak ama tűzbe,)

    19 (Krisztusom, ha jő halálom,)

    20 (S hogyha testem porba tér meg,)

Victimæ paschali (ford.Babits Mihály)

    1 (Húsvét tiszta áldozatját,)

    2 (Élet itt a halállal)

    3 (Mária, szentasszony,)

    4 (Feltámadt reményem, Krisztus,)

    5 (Krisztus feltámada)

Veni Sancte Spiritus

    1 (Jöjj, Szentlélek Istenünk,)

    2 (Jöjj, szegények Atyja, te,)

    3 (Édességes vigaszunk,)

    4 (Fáradottnak könnyülés,)

    5 (Boldogságos tiszta fény,)

    6 (Ihleted, ha fényt nem ad,)

    7 (Mosd meg, ami szennyezett,)

    8 (Simogasd a darabost,)

    9 (Add, vegyék el híveid,)

    10 (Jámbornak jutalmazást,)

Veni Creator Spiritus

    1 (Ó alkotó Lélek, jövel)

    2 (Kit úgy hívunk: Vigasztaló,)

    3 (Te hét ajándok kútfeje,)

    4 (Gyújtsd meg szemünkben fényedet,)

    5 (Űzd messze tőlünk ellenünk,)

    6 (Add, ismerjük meg az Atyát)

    7 (Az Istent áldjuk: jó Atyát,)

Lauda Sion Salvatorem (ford. Sík Sándor)

    1 (Dicsérd Sion Üdvözítőd,)

    2 (Himnuszt mondj egész szíveddel,)

    3 (Nagy dologról szól az ének:)

    4 (Estelén a búcsútornak,)

    5 (Hangosan hát fönnesengjen,)

    6 (Mert mit ajkunk most magasztal:)

    7 (Ott új Húsvét napja támadt,)

    8 (Új világtól fut az óság,)

    9 (S amit ott tett önkezével:)

    10 (Szent igéktől megoktatva)

    11 (Ágazatja szent hitünknek:)

    12 (Régi rend itt újnak enged,)

    13 (Színében bor és kenyérnek)

    14 (Vér bár a bor, test az étel,)

    15 (Aki veszi, meg nem osztja,)

    16 (Veszi egy és ezrek vészik,)

    17 (Veszi jó és veszi vétkes,)

    18 (Rossznak átok, üdv a jóknak;)

    19 (S ha megtört az áldozatban,)

    20 (Őt törés nem törheté meg,)

    21 (Imhol angyaloknak étke,)

    22 (Ősi manna ezt mutatja,)

    23 (Kegyes pásztor, igaz étek:)

    24 (Mindenható fejedelmünk,)

---- Eucharisztia ----

Pange lingua (ford. Babits Mihály)

    1 (Zengjed nyelv a dicsőséges Test titkát, s a drága Vért,)

    2 (Méltó ezt a nagy Szentséget térdrehullva áldani,)

    3 (Az Atyának és Fiának légyen áldás, dicsőség,)

    verzikulus (Kenyeret adtál nekik a mennyből. (Alleluja.))

Adoremus

    Resp. (Imádjuk örökké a legfölségesebb Szentséget.)

    1 (Dicsérjétek az Urat mind, ti nemzetek,)

    2 (Mert bőséges az ő irgalma irántunk,)

    Resp. (Imádjuk örökké a legfölségesebb Szentséget.)

    3 (Dicsőség az Atyának és Fiúnak, és a Szentléleknek,)

    4 (Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.)

    Resp. (Imádjuk örökké a legfölségesebb Szentséget.)

O salutaris hostia

    1 (Ó üdvösséges Áldozat,)

    2 (Egy-háromságos Istenünk,)

    3 (Ó, üdvösséges Áldozat,)

Ave verum Corpus

    1 (Üdvözlégy, igaz Test, ki Szűz Máriától születtél,)

    2 (Kinek átvert oldalából víz és vér folyt,)

    3 (Ó édes, ó kegyes,)

Ima a hazáért

    1 (Mindenható, örök Isten!)

    2 (Szent Péter és Pál apostoloknak, Szent István)

    3 (távolíts el tőlünk minden)

Esterházy Pál imája

    1 (Emlékezzél meg Istennek dicsőséges Anyja,)

    2 (Tekints kegyes arccal országodra, és dicső)

Keresztes Szt. János - A Forrás

    1 (Tudom, hogy forrás fakad titkosan,)

    2 (Ez örök forrás rejtőzik szemünktől,)

    3 (És szépségéhez nincs hasonló semmi,)

    4 (Hogy tisztaságát semmi nem zavarja,)

    5 (Tudom, az ér, mi sodrából kiválik,)

    6 (Az örök forrás, titkos útját járva,)

    7 (Azt az eleven forrást, mire vágyom,)

Az emberiség felajánlása Jézus Szentséges Szívének

    1 (Úr Jézus, az emberi nem Megváltója, tekints reánk, akik oltárod előtt alázatosan leborulunk.)

    2 (Sokan nem ismertek még meg, mások parancsaidat megvetették, és eltaszítottak maguktól.)

    3 (Légy Királya Urunk, nemcsak a hívőknek, akik sohasem pártoltak el Tőled, hanem a tékozló fiúknak is, akik elhagytak.)

    4 (Légy királya azoknak is, akiket tévedés ejtett meg, vagy szakadás választott el.)

    5 (Adj Urunk egyházadnak biztos és teljes szabadságot, minden népnek békét és rendet.)

Engesztelő imádság Jézus Szentséges Szívéhez

    1 (Urunk Jézus! Az emberekre árasztott szeretetedet sokan hálátlan felejtéssel, nemtörődéssel és megvetéssel viszonozzák!)

    2 (Engesztelni akarunk a sértésekért, amelyekkel szeretetre legméltóbb Szívedet minden oldalról illetik.)

    3 (De önként vállalt engesztelésünkkel a magunk gyalázatos vétkei mellett mások bűneiért is elégtételt óhajtunk adni, hiszen oly sokan messze tévedtek az üdvösség útjáról: nem követnek téged, a Pásztort és Vezért, megátalkodtak hitetlenségükben, lábbal tapossák keresztségi fogadásukat, és lerázták törvényed édes igáját.)

    4 (Amikor ezekért a siratni való bűnökért engesztelni kívánunk, különösen is szeretnénk jóvátenni az emberek szerénytelen és szemérmetlen életét és életmódját, a romlottak tőrvetését az ártatlanok lelke ellen, az ünnepnapok megszegését,)

    5 (a Te és szentjeid szörnyű káromlását, földi helytartód és papságod gyalázását, az Oltáriszentség elhanyagolását vagy borzalmas szentségtöréssel történő megbántását, a nemzetek nyilvános vétkeit, amelyekkel az általad alapított Egyház jogai és tanítása ellen szegülnek.)

    6 (Bárcsak jóvátehetnénk ezeket a megbántásokat!)

    7 (Szívből ígérjük, hogy amennyire tőlünk telik, kegyelmed segítségével erős hittel, tiszta erkölcsökkel, az evangéliumi törvények, főképp a szeretet parancsának tökéletes megtartásával teszünk majd eleget a magunk és mások bűneiért, és nagy szereteted iránt tanúsított közömbösségünkért.)

    8 (Amennyire csak tudjuk, megakadályozzuk majd az ellened irányuló megbántásokat is, és arra törekszünk, hogy minél több embert megnyerjünk követésednek.)

    9 (Segíts meg bennünket, hogy hivatásunkban és szolgálatodban a végső állhatatosság kegyelmétől támogatva halálunkig hűségesek maradjunk, és mindnyájan eljussunk abba a hazába, ahol az Atyával és Szentlélekkel együtt élsz és uralkodol mindörökké. Ámen.)

---- Ave Maria ----

Üdvözlégy

    1 (Üdvözlégy Mária! Malaszttal teljes,)

    2 (Asszonyunk Szűz Mária,)

Angelus - Úrangyala

    1 (Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát,)

    1a (Üdvözlégy Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van teveled,)

    2 (Íme az Úr szolgáló leánya,)

    2a (Üdvözlégy Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van teveled,)

    3 (És az Ige testté lőn,)

    3a (Üdvözlégy Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van teveled,)

    4 (Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja.)

    5 (Kérünk Téged, Úr Isten, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet,)

    este1 (Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,)

    este2 (Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma;)

    este3 (Üdvözlégy Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van teveled,)

    este4 (Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik!)

Alma Redemptoris Mater

    1 (Áldunk, Megváltónknak Anyja,)

    2 (Hisz te lettél Anyja csodálatos módon)

    verzikulus (Advent) (Az Úr angyal köszönté a Boldogságos Szűz Máriát.)

    verzikulus (Karácsony estétől) (Szülésed után sértetlen szűz maradtál.)

Ave Regina caelorum

    1 (Mennyországnak Királynéja,)

    2 (Teáltalad e világra)

    3 (Áldott légy, drágalátos Szűz!)

    verzikulus (Tégy méltóvá minket, szent Szűz, a te dicséretedre!)

Regina caeli

    1 (Mennyek Királyné asszonya,)

    2 (amint megmondotta vala,)

    verzikulus (Örülj és örvendezz, Szűz Mária, alleluja!)

Salve Regina

    1 (Üdvöz légy, Úrnőnk, irgalmasságnak asszonya!)

    2 (Hallgass meg hát, égi közbenjárónk!)

    verzikulus (Imádkozzál érettünk, Istennek Szent Anyja!)

Sub tuum praesidium

    A1 (Hozzád futunk, védj meg minket, pártfogónk;)

    A2 (Mi Asszonyunk, mi Közbenjárónk, mi Szószólónk,)

    B1 (Oltalmad alá futunk, Istennek szent Szülője,)

    B2 (Mi Asszonyunk, mi Közbenjárónk,)

Ave maris stella

    1 (Tengernek fényes Csillagja,)

    2 (Ki mennyből küldött követül,)

    3 (Bűnünknek oldd meg kötelit,)

    4 (Mutasd anyánknak magadat,)

    5 (Kegyes és választott szép Szűz,)

    6 (Nyerj nékünk tiszta életet,)

    7 (Hálát adjunk az Istennek,)

O sanctissima

    1 (Ó legszentebb, ó legkegyesebb,)

    2 (Örömeid és sóhajaid)

    3 Totus tuus (Totus Tuus)

Magnificat

    1 (Magasztalja lelkem az Urat,)

    2 (és szívem ujjong üdvözítő Istenemben.)

    3 (Tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát:)

    4 (mert nagyot művelt velem ő, aki Hatalmas:)

    5 (és irgalma nemzedékről nemzedékre megmarad azokon, akik őt félik.)

    6 (Hatalmas dolgokat művelt karja erejével:)

    7 (Letaszította a hatalmaskodókat trónukról,)

    8 (Az éhezőket betölti minden jóval,)

    9 (Gondjába vette gyermekét, Izraelt:)

    10 (ahogy megígérte atyáinknak,)

    11 (Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,)

    12 (miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.)

Rózsafüzér titkok

    Örvendetes - bevezető (1. aki hitünket növelje)

    Örvendetes - titkok (1. akit te, Szent Szűz, Szentlélektől fogantál)

    Világosság - bevezető (1. aki megtisztítson minket)

    Világosság - titkok (1. aki a Jordán vizében megkeresztelkedett)

    Fájdalmas - bevezető (1. aki értelmünket megvilágosítsa)

    Fájdalmas - titkok (1. aki érettünk vérrel verítékezett)

    Dicsőséges - bevezető (1. aki gondolatainkat irányítsa)

    Dicsőséges - titkok (1. aki a halálból feltámadt)

Isteni Irgalmasság rózsafüzér

    1a (Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved;)

    1b (Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma;)

    2a (Üdvözlégy Mária! Kegyelemmel teljes,)

    2b (Asszonyunk Szűz Mária,)

    3a (Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében.)

    3b (szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették.)

    3c (Hiszek Szentlélekben.)

    4 (Örök Atya! Felajánljuk Neked szeretett Fiadnak, a mi Urunk, Jézus Krisztusnak Testét és Vérét, Lelkét és Istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.)

    5 (Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazz nekünk és az egész világnak!)

    6 (Szent Isten,)

Szentolvasó utáni ima

    1 (Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja!)

    2 (Könyörögjünk! Urunk, Istenünk, a te egyszülött Fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát: add meg, kérünk, hogy e titkokról a Boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus, a mi Urunk által. Amen)

Loretói litánia utáni ima

    1 (Imádkozzál érettünk Istennek szent Anyja!)

    2 (Könyörögjünk! Add Urunk, hogy mi, a te szolgáid, folytonos lelki és testi jólétnek örvendjünk és a boldogságos, mindenkor Szűz Mária dicsőséges közbenjárása által a jelen szomorúságtól megszabaduljunk és örökké tartó örömet élvezzünk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen)

Szent József ima

    1 (Imádkozzál érettünk, Szent József!)

    2 (Könyörögjünk! Szentséges Szűz Anyád jegyesének érdemeiért add meg nekünk, Urunk, hogy mindazt, amire könyörgéseink elégtelenek, az ő közbenjárására elnyerjük. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen)

Antifona utáni imák

    1 Adventben (Az Úr angyal köszönté a Boldogságos Szűz Máriát.)

    2 (Könyörögjünk! Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen)

    1 Karácsony (Szülésed után sértetlen szűz maradtál.)

    2 (Könyörögjünk! Istenünk, te Mária szűzi anyasága által örök üdvösséggel ajándékoztad meg a világot. Engedd, kérünk, hogy Isten Anyjának közbenjárását mindig érezzük, mert tőle kaptuk Fiadat, az élet szerzőjét. Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké. Amen)

    1 Évközi időben Nagyszerdáig (Tégy méltóvá minket, szent Szűz, a te dicséretedre!)

    2 (Könyörögjünk! Légy oltalmunk, irgalmas Istenünk, hogy mi, akik Fiad édesanyjának emlékezetét ünnepeljük, közbenjárására vétkeinkből új életre támadjunk. Krisztus, a mi urunk által. Amen)

    1 Húsvét (Örülj és örvendezz, Szűz Mária, alleluja!)

    2 (Könyörögjünk! Istenünk, te Egyszülött Fiadnak, Urunk, Jézus Krisztusnak feltámadásával megörvendeztetted a világot. Add, kérünk, hogy az ő szent Anyjának közbenjárására eljussunk az örök élet örömébe. Krisztus, a mi Urunk által. Amen)

    1 Pünkösd után Évközi időben (Imádkozzál érettünk, Istennek Szent Anyja!)

    2 (Könyörögjünk! Mindenható örök Isten, aki a dicsőséges Szűz Mária testét és lelkét a Szentlélek által előkészítetted, hogy szent Fiadnak méltó hajléka legyen: add, hogy akik emlékezetén örvendezünk, kegyes közbenjárása által minden veszélytől és az örök haláltól megszabaduljunk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen)

Oltalmad alá futunk

    1 (Oltalmad alá futunk, Istennek szent Anyja)

    2 (Miasszonyunk, mi közbenjárónk, mi Szószólónk!)

Most segíts meg, Mária

    1 (Most segíts meg, Mária,)

    2 (Hol már ember nem segíthet,)

    3 (Hol a szükség kínja nagy,)

Szűz szülője Istennek

    1 (Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek!)

    2 (Anyám, tebenned bízom és remélek,)

    3 (Anyám, ó jöjj, segíts imádkozni,)

    4 (Hiszen tudsz segíteni, ó hatalmas,)

    5 (Anyám, te vagy a kegyelmek Anyja,)

    6 (Ki kérte még segítségedet hasztalanul?)

    7 (Biztosan állítom életben s halálban:)

    8 (Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek!)

Lourdes-i ének

    1 (Úrangyalát végzi a kis Bernadett,)

    2 (Ott térdel Bernadett összetett kézzel,)

    3 (Óh égi tünemény, Teremtőnk anyja,)

    4 (Tiszta vagy, mint rózsa, hajnal harmatja,)

    5 (Aranyhaj hullámzik hószín válladon,)

    6 (Fejeden korona, fehér liliom,)

    7 (Égi rózsafüzér ragyog kezedben,)

    8 (Gyémánt fátyol, csillag díszíti fejed,)

    9 (Ibolyavirágból van deréköved,)

    10 (Oly szelíd, oly bájló mennyei szavad,)

    11 (Csipkefa jég-harmat kivirágozott,)

    12 (Óh lourdes-i Szűz Anya, szállj le szívünkbe,)

    13 (Üdvözlégy, Szűz Anyánk, kegyelmek Anyja,)

    14 (Hatalmas pártfogónk, könyörögve kérünk,)

    15 (Jóságod mérhetlen gyermekid iránt,)

    16 (Ki annyi bűnösnek felnyitád szemét,)

    17 (Hisz annyi örvény közt vezet el utunk,)

    18 (Mutasd meg az utat, mely égbe vezet,)

    19 (Oly gyönge, ingatag Évának fia,)

    20 (A régi ellenség szüntelen kísért,)

    21 (Ha éltünk alkonyán eljő az óra,)

    22 (Végre Bernadettel ölelj kebledre,)

Fatimai ének

    1 (Szép Íria tündöklött, május volt éppen,)

    2 (A Föld színét öldöklõ háború dúlja,)

    3 (Te itt vagy hogy három kis gyermeket válassz)

    4 (A jó hír haldd így hangzik: ''lesz újra béke")

    5 (Az olvasót minden nap hûséggel végezd)

    6 (Te jó Anya-szívedet hoztad el nékünk)

    7 (Ó Asszonyunk, Mária, drága jó Anyánk,)

---- Liturgikus év ----

---- Advent ----

Rorate

    R (Harmatozzatok, magasságos egek,)

    1 (Ne haragudj ránk, Urunk,)

    2 (Vétkeztünk, s mint a tisztátalanok olyanná lettünk,)

    3 (Lásd meg, Urunk,)

    4 (Vígasztalódjál, vígasztalódjál én népem!)

Veni, Redemptor gentium

    1 (Népek megváltó Istene!)

    2 (Nem férfiúnak magja ez,)

    3 (Áldott gyümölcse megterem,)

    4 (S a nászteremből ím, kilép)

    5 (Megindul Atyja székitől,)

    6 (Ki az Atyával örök egy)

    7 (Immár fénylik te jászolod,)

    8 (Urunk, dicsérünk Tégedet,)

Veni Emmanuel (Jövel, jövel Emmánuel,)

    2 (Jövel, ó Jessze vesszeje,)

    3 (Jövel, jövel ó napkelet,)

    4 (Jövel, ó Dávid adta kulcs,)

    5 (Jövel, jövel ó Adonáj,)

Karácsony

    1 (Gyermek született Betlehemben, alleluja,)

    2 (Gábriel által hirdetett, alleluja,)

    3 (Emberi formát öltött az Ige, alleluja,)

    4 (Itt fekszik a jászolban, alleluja,)

    5 (Ökör és a szamár felismeri, alleluja,)

    6 (Sába királyai eljönnek, alleluja,)

    7 (E születésen örüljünk, alleluja,)

    8 (Dicsértessék a Szentháromság, alleluja,)

O magnum mysterium

    1 (Ó, mily nagy titok és csodálatos szentség,)

    2 (Boldog Szűz, aki méhedben hordozhattad)

    3 (Ó, mily nagy titok és csodálatos szentség,)

Vidimus stellam (Láttuk csillagát Napkeleten)

---- Nagyböjt ----

Lumen ad revelationem

    1 (Fény a népek világosságára,)

    2 (Most bocsátod el szolgádat, Uram,)

    3 (Fény a népek világosságára,)

Inter vestibulum (A bejárat és az oltár közt sírnak a papok,)

O bone Jesu (Ó, kegyes Jézus, irgalmazz nekünk!)

Adoramus te, Christe (Imádunk, Krisztus, és áldunk téged,)

Ave verum

    1 (Legyél üdvöz, ó igaz Test,)

    2 (Oldaladat által szúrták,)

    3 (Ó édes, ó kegyes,)

Ecce quomodo (Íme, miként hal meg az igaz,)

O vos omnes (Ó, ti mindnyájan, kik átmentek az úton,)

Keresztút

    1 ((E: Imádunk téged Krisztus, és áldunk téged!))

    2a ((E: Könyörülj rajtunk, Uram!))

    2b ((E: Könyörülj rajtunk, Uram!))

Hosanna Filio David (Hozsanna Dávid Fiának,)

Pueri Hebræorum

    1 (Jeruzsálem gyermeknépe)

    2 (Jeruzsálem gyermeknépe)

Gloria, laus et honor

    1 (Dicsőség, dícséret és tisztelet tenéked,)

    2 (Izraelnek Királya, s Dávidnak régtől ígért sarja,)

    3 (Angyal seregek a mennyben mindnyájan magasztalnak Téged,)

    4 (A zsidó nép pálmákkal jött az úton eléd,)

    5 (Midőn szenvedni mentél, hódolva dicsértek ők téged,)

    6 (Tetszett seregük néked, tessék ma neked szentelt néped,)

Nos autem

    1 (Mi pedig dicsekedjünk)

    2 (Könyörüljön rajtunk az Isten és áldjon meg minket:)

Christus factus est

    1 (Krisztus engedelmes volt értünk mindhalálig,)

    2 (Azért fölmagasztalta az Isten: és nevet adott néki,)

Ubi caritas

    1 (Hol szeretet és egyetértés,)

    2 (Minket Krisztus szeretete gyűjtött egybe,)

    3 (Mikor tehát egybegyűlve együtt vagyunk,)

    4 (Szentjeiddel egyesülten, Krisztus-Isten,)

Una hora

    1 (Egy órát sem tudtatok virrasztani velem,)

    2 (Miért alusztok? Keljetek fel és imádkozzatok,)

Flectamus genua (Hajtsatok térdet!)

Vinea mea

    1 (Én választott szőlőm, én ültettelek:)

    2 (Besövényeztelek, a köveket kiszedtem,)

Popule meus

    1 (Én népem, mit tettem én ellened?)

    2 (Én Egyiptom földjéről kihoztalak téged,)

    3 (Én teérted megvesszőztettem elsőszülötteivel Egyiptomot,)

    4 (Én kivezettelek Egyiptomból, a Fáraót alámerítvén a Vörös tengerbe,)

    5 (Én megnyitottam előtted a tengert,)

    6 (Én előtted jártam a felhőoszlopban,)

    7 (Én mannával tápláltalak a pusztában téged,)

    8 (Én téged forrásvízzel itattalak a sziklából,)

    9 (Én teérted megvertem a pogány királyokat,)

    10 (Én neked királyi pálcát adtam,)

    11 (Én téged felmagasztaltalak nagy hatalommal,)

Crux fidelis

    1 (Legnemesebb minden fák közt, hű Keresztfa, áldalak!)

    2 (Dicsőséges viadalnak zengje nyelvünk himnuszát,)

    3 (Ó magas fa, hajtsd meg ágad, már ne legyen oly kemény,)

    4 (Egyedül csak te vagy méltó váltáságunkat hordani,)

    5 (Hódolattal adjunk hálát háromságban egy Úrnak,)

Tristis est anima mea (Szomorú az én lelkem mindhalálig;)

Vexilla Regis

    1 (Királyi zászló jár elől,)

    2 (Kegyetlen lándzsa verte át)

    3 (Az ősi jóslat itt betelt,)

    4 (Rajtad tündöklik, drága fa,)

    5 (Világ bűnének zálogát,)

    6 (Ó kereszt, áldunk, szent remény,)

    7 (Szentháromság, dicsérjenek,)

---- Húsvét ----

Húsvét

    1 ((P: Krisztus világossága!))

Keresztség (…Ellene mondunk!)

Litánia - Mindenszentek

    1 (Uram, irgalmazz (nekünk)!)

    2 (…irgalmazz nekünk!)

    3 (…könyörögj(etek) érettünk!)

    4 (…ments meg, Uram, minket!)

    5 (…kérünk téged, hallgass meg minket!)

    6 (Krisztus, hallgass minket!)

Litánia - Jézus neve

    1 (Uram, irgalmazz!)

    2 (…Kegyelmezz nekünk, Jézus!)

Litánia - Jézus szíve

    1 (Uram, irgalmazz nekünk!)

    2 (Mennyei Atyaisten, irgalmazz nekünk.)

    3 (Jézus Szíve,)

    4 (Jézus Szíve,)

    5 (Jézus Szíve,)

    6 (Jézus Szíve,)

    7 (Jézus Szíve,)

    8 (Jézus Szíve,)

    9 (Jézus Szíve,)

    10 (Jézus Szíve,)

    11 (Isten Báránya, aki elveszed a világ bűneit, kegyelmezz nekünk!)

    12 (Uram, irgalmazz nekünk!)

    13 (Szelíd és alázatos szívű Jézus,)

Litánia - Jézus vére

    1 (Uram, irgalmazz!)

    2 (…Kegyelmezz nekünk, Uram!)

Litánia - Lorétói

    1 (Uram, irgalmazz!)

    2 (…Kegyelmezz nekünk!)

Litánia - Isteni Irgalmasság

    1 (Uram, irgalmazz! )

    2 (Irgalmazz nekünk!)

    3 (Bízunk benned! )

    4 (Isten Báránya...)

    5 (Uram, irgalmazz! )

Litánia - Szt.József - válaszok

    1 (Uram, irgalmazz!)

    2 (…Kegyelmezz nekünk!)

Litánia - Szt.József - teljes

    1 (Uram, irgalmazz nekünk!)

    2 (Mennybéli Atyaisten, irgalmazz nekünk!)

    3 (- Szent József,)

    4 (- Igazságos József,)

    5 (- A házasélet dísze,)

    6 (Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit, kegyelmezz nekünk!)

    7 (Háza urául rendelte Őt!)

Kis Szent Teréz litánia

    1 (Uram, irgalmazz nekünk!)

    2 (Mennyei Atyaisten,)

    3 (Szentséges Szűz Mária,)

    4 (Kis Szent Teréz, a gyermek Jézus nevének viselője,)

    5 (Kis Szent Teréz, a családok segítője,)

    6 (Kis Szent Teréz, ki az elsőáldozók dísze voltál,)

    7 (A jámbor életre édesgető Terézke,)

    8 (Kis Szent Teréz, a kolostorok gyöngéd gondozója,)

    9 (Kis Szent Teréz, mosolygós vigasztalónk,)

    10 (Kis Szent Teréz, írásaival lelkünk üdítő forrása,)

    11 (Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!)

    12 (Imádkozzál érettünk kis Szent Teréz!)

    13 (Könyörögjünk! Urunk, Jézus, te azt modtad:)

Mária antifónák

    1 ((P: Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát.))

    2 ((P: Születésed után sértetlen szűz maradtál.))

    3 ((P: Tégy méltóvá engem, szent Szűz, a te dicséretedre!))

    4 ((P: Örülj és örvendezz, Szűz Mária, alleluja!))

    5 ((P: Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja!))

Hit, remény, szeretet (Istenem, hiszek tebenned, mert örökké igazmondó vagy.)

Reggeli himnusz

    1 (Már kél a fénynek csillaga:)

    1v (Ragyogva fénylik már a nap,)

    2 (Nyelvünket fogja fékre ma:)

    3 (Lakjék szívünkben tisztaság,)

    4 (Hogy majd a nap ha távozott,)

    5 (Dicsérjük az örök Atyát,)

Reggeli ima

    1 (Szívem első gondolatja)

    2 (Téged áldlak és imádlak,)

    3 (Édes Jézus, add kegyelmed,)

    4 (Szűz Mária, Jézus anyja,)

Esti fohász

    1 (Immár a nap leáldozott,)

    2 (Álmodjék rólad a szívünk,)

    3 (Adj nékünk üdvös életet,)

    4 (Kérünk, mindenható Atyánk,)

Esti himnusz - zsolozsma

    1 (Fény szíve, fényár s kútfeje a fénynek,)

    2 (Mai nap gondját magunk mögött hagyva,)

    3 (Nap fénye eltűnt, leszállott az alkony,)

    4 (Mind ama vétket, amibe ma estünk,)

    5 (Menny Atyja, áldunk, Fiadat is egyben,)

Esti ima

    1 (Ó, édes Istenem!)

    2 (Bánom sok vétkemet,)

    3 (Virrasszon felettem)

    4 (Szűzanyám, s Őrangyal,)

Őrangyalhoz

    1 (Őrangyalom, szívből kérlek,)

    2 (Őrangyalom, szívből kérlek,)

Válasz (…Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.)

Szt.Ignác fohászai

    1 (Krisztus lelke, szentelj meg engem.)

    2 (Ó, jóságos Jézus, hallgass meg engem.)

    3 (Halálom óráján hívj magadhoz engem.)

    4 (Krisztus lelke, szentelj meg engem.)

    5 (Krisztus kínszenvedése, erősíts meg engem.)

    6 (Ne engedd, hogy elszakadjak tőled.)

    7 (Add, hogy eljussak hozzád,)

    8 (Krisztus lelke, szentelj meg engem.)

Szent Ignác imája - minden lélekért

    1 (Krisztus lelke, szentelj meg minket.)

    2 (Ó, jóságos Jézus, hallgass meg minket.)

    3 (Halálunk óráján hívj magadhoz minket.)

Szt. Ignác imája - strófikus-kotta

    1 (Krisztus Lelke, szentelj meg,)

    2 (Oldalsebed vize tisztítson,)

    3 (Rejts el sebeidbe jól,)

    4 (Hívjál minket végső óránkon,)

Szent Ignác imája verses

    1 (Krisztus Lelke, szentelj meg,)

    2 (Oldalsebed vize tisztítson,)

    3 (Rejts el sebeidbe jól,)

    4 (Hívjál minket végső óránkon,)

Engesztelés a káromkodásokért

    1 (Áldott legyen az Isten.)

    2 (Áldott legyen Jézus szent Neve.)

    3 (Áldott legyen a Vígasztaló Szentlélek.)

    4 (Áldott legyen Szűz Mária szent neve.)

CXXXI. zsoltár

    1 (Szívem, Uram, nem fuvalkodott fel,)

    2 (Csendesítem, sőt, némítom lelkem,)

    3 (Szívem, Uram, nem fuvalkodott fel,)

Tudom, az én Megváltóm él

    1 (Tudom, az én Megváltóm él,)

Az Úr nékem pásztorom

    1 (Az Úr nékem pásztorom, ínséget nem kell látnom.)

    2 (Számomra asztalt terítettél, hogy üldözőimet szégyen érje.)

Szent Mihály arkangyal

    1 (Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben; a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: „Parancsoljon neki az Isten!”)

    2 (Te pedig, mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére! Amen.)

Imádság az Irgalmasság Szentévére

    1 (Urunk, Jézus Krisztus, Te megtanítottál minket arra, hogy irgalmasok legyünk, mint ahogy a mennyei Atya is irgalmas, és azt mondtad nekünk, hogy aki téged lát, az őt is látja: mutasd meg nekünk arcodat és mi üdvözülünk.)

    2 (Te vagy a láthatatlan Atya látható arca, azé az Istené, aki mindenhatóságát elsősorban a megbocsátáson és az irgalmasságon keresztül mutatja meg: add, hogy az Egyház a világban a te látható arcod legyen, az Úr arca, aki dicsőségesen feltámadt.)

    3 (Küldd el lelkedet és szentelj meg mindnyájunkat általa, hogy az Irgalmasság jubileuma az Úr kegyelmi éve legyen, és Egyházad megújult lelkesedéssel vihesse el a szegényeknek az örömhírt,)

    4 (hirdesse a börtönök foglyainak és az elnyomottaknak a szabadságot, a vakoknak pedig adja vissza látásukat.)

Ima a békéért

    1 (Urunk, Jézus Krisztus, az Örök Atya Fia, küldd el most Lelkedet az egész földre. A Szentlélek éljen minden nép szívében, hogy megmeneküljenek a romlástól, a pusztulástól és a háborútól. Minden nemzet Édesanyja, a Boldogságos Szűz Mária legyen a mi közbenjárónk! Amen.)

Szent Márton himnusz

    1 (Apostolok hű társa, óvd,)

    2 (Újítsd meg köztünk tetteid,)

    3 (Győztél a zűrzavar fölött:)

    4 (Az Úrtól nyert kitüntetést)

    5 (A Háromságot hirdeti)

---- Latin imák magyarul ----

Ave maris stella (ford. Babits Mihály)

    1 (Tengernek csillaga, Isten édesanyja,)

    2 (Te, kinek Gábriel ajka mondott "Avé"t)

    3 (Szabadíts rabokat, adj fényt a vakoknak,)

    4 (Mutasd, hogy anyánk vagy! Hallja meg imádat,)

    5 (Kiváltságos szent Szűz, mindenek közt enyhe,)

    6 (Mosd meg életünket, készítsd el útunkat,)

    7 (Istennek dicséret, Krisztusnak dicsőség,)

Tu es Petrus

    1 (Te Péter vagy, és én erre a Sziklára építem egyházamat,)

    2 (Simon, Jónás fia, szeretsz engem?)

    3 (Te Péter vagy, és én erre a Sziklára építem egyházamat,)

Exsultate justi in Domino

    1 (Ujjongjatok, igazak az Úrban, a hívőkhöz illik a dicséret!)

---- Te Deum ----

Lengyel himnusz

    1 lengyelül (Boże, coś Polskę przez tak liczne wieki)

    2 magyarul (Isten, ki Lengyelhont sok századéven)

---- Tridenti mise ----

Asperges me

    1 (Hints meg engem izsóppal és megtisztulok moss meg engem, és a hónál fehérebb leszek)

    2 (Könyörülj rajtam, Isten a te nagy irgalmasságod szerint.)

    3 (Hints meg engem izsóppal és megtisztulok moss meg engem, és a hónál fehérebb leszek.)

Vidi aquam

    1 (Láttam a vizet, mely a templom jobbjáról csergedezett, alleluja: és mindazok, kikre hullott, üdvözültek, s mondani fogják, alleluja, alleluja.)

    2 (Magasztaljátok az Urat, mert jó, mert irgalma örökkévaló.)

    3 (Láttam a vizet, mely a templom jobbjáról csergedezett, alleluja: és mindazok, kikre hullott, üdvözültek, s mondani fogják, alleluja, alleluja.)

    4 ((Mutasd meg nekünk, Urunk, irgalmasságodat.))

    5 ((Könyörögjünk. Hallgass meg minket, szentséges Urunk, mindenható Atyánk, örök Isten, és küldd el kegyesen az égből szent angyalodat, ki őrizze, ápolja, oltalmazza, látogassa és védelmezze e háznak minden lakóját. A mi Urunk Krisztus által. Amen.))

Lépcsőima

    1 ((Az Atyának † és Fiúnak és Szentléleknek nevében))

    2 ((Szolgáltass nekem igazságot, Istenem, kelj védelmére ügyemnek az istentelen nemzetséggel szemben, a gonosz és álnok embertől szabadíts meg engem. ))

    3 ((Küldd el világosságodat és igazságodat, hadd vezessenek és vigyenek el engem szent hegyedre és hajlékaidba.))

    4 ((És lantszóval dicsérlek téged, Isten, én Istenem, miért vagy szomorú, lelkem, miért háborgatsz engem? ))

    5 ((Dicsőség az Atyának és Fiúnak, és Szentlélek Istennek.))

    6 ((Bemegyek az Isten oltárához.))

    7 ((GYÓNOM a mindenható Istennek ... imádkozzatok érettem, Urunkhoz Istenünkhöz.))

    8 (GYÓNOM a mindenható Istennek, a Boldogságos mindenkor Szűz Máriának, Szent Mihály főangyalnak, Keresztelő Szent Jánosnak, Szent Péter és Pál apostoloknak, minden szenteknek és neked, atyám, hogy nagyot vétkeztem gondolattal, szóval és cselekedettel.)

    9 (Én vétkem, én vétkem, én igen nagy vétkem! Kérem azért a Boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, Szent Mihály főangyalt, Keresztelő Szent Jánost, Szent Péter és Pál apostolokat, az összes szenteket, és téged, atyám, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz Istenünkhöz.)

    10 ((Irgalmazzon nektek a mindenható Isten és bocsássa meg vétkeiteket és vezéreljen az örök életre.))

    11 ((Isten, ha te felénk fordulsz, újjá éledünk.))

    12 ((Uram, hallgasd meg könyörgésemet.))

Kyrie ((Uram irgalmazz!))

Gloria

    1 ((Dicsőség a magasságban Istennek!))

    2 (Urunk és Istenünk mennyei Király, mindenható Atyaisten.)

    3 (Te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk!)

    4 (Mert egyedül Te vagy a Szent, te vagy az Úr, te vagy az egyetlen Fölség, Jézus Krisztus, a Szentlélekkel együtt † , az Atyaisten dicsőségében! Amen.)

Lectio ((Az Úr legyen veletek.))

---- Graduale, Tractus, Sequentia, Alleluja ----

Evangelium

    1 ((Az Úr legyen veletek.))

    2 (...)

Credo

    1 ((Hiszek az egy Istenben.))

    2 (Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől.)

    3 (Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből.)

    4 (Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est.)

    5 (Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és Fiútól származik,)

    6 (Hiszek az egy, szent, katolikus és apostoli Anyaszentegyházban.)

Offertorium

    1 ((Az Úr legyen veletek.))

    2 ((Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek, elfogadható legyen a mindenható Atyaisten előtt.))

Secreta ((Mindörökkön örökké.))

Prefáció ((Az Úr legyen veletek.))

Sanctus (Szent vagy, szent vagy, szent vagy, seregek Ura, Istene.)

---- Canon ----

---- Te igitur ----

Hanc igitur ((Könyörögjünk. Üdvös parancsolatok késztetésére és isteni tanítással kioktatva merjük imádkozni:)

    2 (Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben; Szenteltessék meg a te neved; Jöjjön el a te országod; Legyen meg a te akaratod, miképpen menyben, azonképpen itt a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma; És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket a kísértésbe.))

    3 ((Mindörökkön örökké.))

Agnus Dei ((Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk.)

Áldozásra

    1 (GYÓNOM a mindenható Istennek, a Boldogságos mindenkor Szűz Máriának, Szent Mihály főangyalnak, Keresztelő Szent Jánosnak, Szent Péter és Pál apostoloknak, minden szenteknek és neked, atyám, hogy nagyot vétkeztem gondolattal, szóval és cselekedettel.)

    2 (Kérem azért a Boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, Szent Mihály főangyalt, Keresztelő Szent Jánost, Szent Péter és Pál apostolokat, az összes szenteket, és téged, atyám, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz Istenünkhöz)

    3 ((Irgalmazzon nektek a mindenható Isten és bocsássa meg vétkeiteket és vezéreljen az örök életre.))

    4 ((Íme az Isten Báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit.))

Communio ((Az Úr legyen veletek.))

Elbocsátás ((Az Úr legyen veletek.))

Áldás ((Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, és a Fiú és † a Szentlélek.))

Utolsó evangélium

    1 ((Az Úr legyen veletek.))

    2 ((ÉS AZ IGE TESTTÉ LŐN,)

Copyright © Diatar 2010-2022 Adatvédelem