Énektárak  Szószedet  Kezdősorok


"Kottás harangszó" énekei:

---- Advent ----

1

    1 (A kereszténységben hisszük, valljuk régen,)

    2 (Dicsőség a mennyben! Öröm, áldás zengjen,)

    3 (Tudjuk, valljuk régen: az idők teljében)

    4 (Isten jóságának, irgalmasságának,)

    5 (Az örök Atyának, egyszülött Fiának,)

2

    1 (Harmatozzatok Égi magasok!)

    2 (Mert az emberek Ott tévelygenek,)

    3 (Áldás, dicséret és hála néked:)

    4 (A prófétáknak lelkei láttak)

    5 (Te ember lettél, s új tant hirdettél.)

    6 (Hiszünk tebenned, égi szent követ:)

    7 (Ím, az áldozat, melyet bemutat)

    8 (Nyújtsd malasztodat, hogy ez áldozat)

    9 (Szent az egy Isten, három személyben.)

2A (Hozzád emelem szómat, Istenem!)

3

    1 (Ó, bezárult Édenünk,)

    2 (Fel-felnyögött bár imánk,)

    3 (Elhagyottság éjjelén)

    4 (Állt a világ szótalan,)

    5 (Övé legyen vagyonunk,)

    6 (Lesz nemsoká! Ara már)

3A

    1 (Ó, drágalátos rózsaszál, Tehozzád járulunk,)

    2 (Dicsérd hát lelkem, Máriát földön és egekben;)

    3 (Áldott méhednek gyümölcse ezeket rendelte;)

    4 (Azért esedezünk neked, ó csodák csodája!)

4

    1 (Téged vár a népek lelki sötétsége, Isten.)

    2 (A sötétség tévedését, Uram, oszlasd széjjel,)

    3 (Hisszük, Jézus, Rajtad kívül többé nem kell várnunk,)

    4 (Áldott kenyér s bor színébe jöjj, Uram, közénk le,)

    5 (Örvendezzünk, keresztények, közel van az Isten,)

    6 (Ki elveszed tőlünk a bűnt, adj erőt szívünknek,)

4A

    1 (Üdvözlégy, Szent Szűz, teljes malaszttal!)

    2 (És mondá tovább: Úr vagyon veled!)

    3 (Ó angyal! – úgymond – Miként lehet ez?)

    4 (A Szentléleknek rád száll ereje;)

    5 (Angyal szavának hívén a Szent Szűz,)

    6 (Szűzek virága, szép szűz Mária!)

5

    1 (Ave Maria, Istennek Anyja,)

    2 (Mária, újul világ nevedben,)

    3 (Ó, drága Jézus, Szűznek gyümölcse,)

    4 (Esedezz értünk, Isten Szülője,)

    5 (Ora pro nobis, szép Jézus Anyja,)

5A

    1 (Epedve várták a pátriárkák)

    2 (Feltűnt a hajnal teljes malaszttal,)

    3 (Jöjj el szívünkbe, miként a földre)

    4 (S ha jössz ítélni, engedd megérni,)

6

    1 (Az Úristen Ádám atyánknak,)

    2 (És az álnok kígyónak mondta)

    3 (Megmondotta Bálám próféta:)

    4 (Zsoltárokban szent Dávid ajka)

    5 (Izajás is így jövendöle:)

    6 (A vesszőnek drága virága,)

    7 (Ám arról is megemlékezzünk,)

    8 (Kérjük azért mindnyájunk Urát,)

6A

    1 (Názáretbe vonnak szent vágyaim,)

    2 (Szűz Mária mennyország ajtaja,)

7

    1 (Áron vesszeje virágzik,)

    2 (Anna lánya, mivel hittél,)

    3 (Amit elzárt Éva vétke,)

7A

    1 (Jön az Atya, megigérte, kinek jöttét rég remélte a föld vándora.)

    2 (Nem méltó rá a bűn földje, tiszta, mint a harmat gyöngye, a nap sugara.)

    3 (Fia lesz bár a legszentebb Szüzessége kárt nem szenved, ó, öröm oka.)

    4 (A mennyei hárfa zendül, fénykövet jő magas mennyből, jön már Gábriel.)

    5 (Íme, mi is neked zengünk, Gábriellel megköszöntünk, üdvünk hajnala.)

8

    1 (Bűnös néped sírva kiállt Hozzád,)

    2 (Téged hirdet a próféták szája,)

    3 (Reménységünk égő csipkebokra,)

8A

    1 (Küldeték a szent Szűzhöz Isten erőssége,)

    2 (Üdvözlégy, szűz Mária! Ezt mondá az angyal,)

    3 (Szentlélek erejétől fogadod méhedbe)

    4 (Isteni szülöttednek Jézus leend neve,)

    5 (Áldjuk az örök Atyát, ki ily kegyelmes lett,)

9

    1 (Ébredj, ember, mély álmodból,)

    2 (Elküldé az Úr angyalát,)

    3 (A Szűzhöz így szól az angyal:)

    4 (Fiad Jézus néven hívod,)

9A

    1 (Gábriel indula követségbe,)

    2 (Ó, Szűz! Szól az angyal, halld igémet,)

    3 (Teljes vagy malaszttal, az Úr veled;)

    4 (Anya, ó, hogy legyek? A szűz kérdi.)

    5 (Erre mond az angyal: szent Szűz, ne félj!)

    6 (Mária így felel alázattal:)

    7 (Mária, ki Jézust szűz méhedbe)

10

    1 (Mária, szűz virág, Jeruzsálem templomában)

    2 (Hallja a bús imát a nagy Isten égi trónján,)

    3 (Jaj, a bűn tengere elárad az egész földön.)

    4 (Mária, szűz virág, Isten anyja, liliomszál,)

10A

    1 (Ím a hajnal, jön az angyal, jobb kezében liliom;)

    2 (Ne félj, úgymond, drága szűz lány! Van Istennek hatalma,)

    3 (Ha úgy vagyon, amint mondod, ó, Istennek angyala,)

    4 (Üdvözlégy, ó, száz Mária! Köszönt az Úr általam,)

    5 (Mint lehet ez? ó, szent követ! Mária félve rebeg:)

    6 (Ó, Mária! ki az égnek követét így fogadád,)

11

    1 (Ó, fényességes szép hajnal,)

    2 (Dicsőséges Szűz Mária,)

    3 (Tehozzád küldetett mennyből)

    4 (Szentséges Szűz, fiad leszen,)

    5 (Fiad az ég dicsősége,)

    6 (Ó, boldogságos Szűzanya,)

    7 (Dicsőség Szentháromságnak,)

11A

    1 (Menj el sietséggel, arkangyal, Gábriel,)

    2 (Isteni titkaim immár kijelentem,)

    3 (Légy gyors szolgálatban, köszöntve Máriát,ű)

    4 (Az emberi nemzet hogy megszabaduljon,)

    5 (Köszöntsd meg Máriát, ki malaszttal teljes,)

    6 (Szentlélek Istentől fogantatik fia,)

    7 (Ő szabadítja meg Izraelnek népét,)

    8 (Jákobnak házában ő fog uralkodni,)

    9 (Az ő országának soha nem lesz vége,)

    10 (Ó, égi követség! ó, Isten irgalma!)

    11 (Isteni Megváltó, testté lett szent Ige,)

12

    1 (Mennyországi fényes hajnal)

    2 (A te drága szüzességed)

    3 (Engedelmes értünk voltál,)

    4 (Szólj, ó, szent Szűz, most is értünk,)

12A

    1 (Mennyből alászállott, mennyből alászállott Úr angyala)

    2 (Engem azért küldött, engem azért küldött követségbe)

    3 (Zárd fel azért, kérlek, zárd fel azért, kérlek, szűz kebledet.)

12B

    1 (Ha reggel, este hangzik a harangszó,)

    2 (Pirúlva szólok tiszta öntudattal,)

13

    1 (Mint forró sóhaj, elhaló bús jaj, kél halk énekünk.)

    2 (Választott néped így sírt föl Érted, nyögve bús igát.)

    3 (A bűn úr most is; gyötör is, foszt is. Sír a jó feléd:)

    4 (Jöjj, a bűn éget, jöjj, várunk téged, Jézus, Istenünk!)

13A

    1 (Názáretnek kisded városába)

    2 (Megérkezvén Gábriel arkangyal,)

    3 (Mint lehet ez? a Szűz félve kérdi,)

    4 (Nem úgy, ne félj, szólt tovább az angyal,)

    5 (Szent szemeit az égre emelve,)

13B

    1 (Jertek, végezzük el az Úr angyalát,)

    2 (Midőn reggel, délben, este a harang)

    3 (Boruljunk le ide színe elébe,)

14

    1 (Ó, nemes, ékes liliom, édes, gyönyörű rózsa, Mária.)

    2 (Csudák csudája, Gedeon gyapja, kire szállt égnek harmatja,)

    3 (Áron vesszője: nem vala tője, virággal mégis éledék;)

    4 (Éva gyümölcse, bűnös erkölcse halálra ronta bennünket.)

14A

    1 (Szállj a földre szárnyat öltve, Gábor angyalom.)

    2 (E meghittnek a hírt vidd meg, még ma odamenj!)

    3 (Ottan térdel kulcsolt kézzel a szép rózsaszál,)

14B

    1 (Örülj, vigadj lelkem,)

    2 (Krisztus asztalához)

    3 (Angyali vendégség,)

    4 (Jézus teste s vére,)

    5 (Az undok vétektől)

    6 (Miután vétkeit)

    7 (Megszaggata bűnre)

    8 (És szent lábaihoz)

---- Karácsony ----

15

    1 (Üdvözlégy, ó, drága Vendég,)

    2 (Vigadozzunk új fényednél,)

    3 (A földön már napvilág van,)

    4 (Mi is immár angyalokkal,)

    5 (Szűz Mária, vigadozz már,)

    6 (Födve Fiad arcocskája,)

    7 (Ó, egeknek ékessége,)

    8 (Megismerünk jászolodban,)

    9 (Nem kell mennünk jászolodhoz,)

    10 (Eljössz hozzánk, hogy imádjunk,)

    11 (Szent az Isten, szent az Isten!)

    12 (De nagy öröm így dicsérnünk,)

15A

    1 (Üdvözlégy Betlehemben szült Jézus teste s vére.)

15B

    1 (Üdvözlégy, áldott,)

    2 (Ezt fényes délnek,)

    3 (Ki ez éjfélben,)

    4 (Angyalok ennek,)

15C

    1 (Ez éjfélben, Betlehemben,)

    2 (Hideg szénán, kemény szalmán)

    3 (Vigyünk neki ajándékot, vigyünk neki ajándékot,)

15D

    1 (Eljött a szent éj közénk,)

    2 (Dicsőség Istennek, békesség az embernek!)

    3 (Hisszük hitünk szent tanát?)

    4 (Szent szent vagy, Atyaisten!)

16

    1 (Az angyal énekel, tekints az égre fel:)

    2 (Az angyal így dalol a fényes ég alól:)

    3 (Jó pásztoremberek, mind jámbor, nyílt szívek.)

    4 (És mennek boldogan, hol Jézus jászla van,)

    5 (Most angyal s pásztorok, ég és föld egybefog:)

16A

    1 (Kirie Elejszon!)

    2 (Kri-iszte Elejszon!)

    3 (Kirie elejszon!)

    4 (Szent hitünk, minékünk,)

16B

    1 (Glória! Glória in excelsis Deo!)

17

    1 (Az égből színméz csörgedez.)

    2 (Ó, pásztorok, figyeljetek!)

    3 (Felserkennek a pásztorok,)

    4 (Én is sietve elmegyek,)

17A

    1 (Angyalszóra a pásztorok, angyalszóra a pásztorok elindulának.)

    2 (Menjünk mi is Betlehembe, menjünk mi is Betlehembe a kis Jézushoz.)

18

    1 (Az Ige megtestesült Názáretben,)

    2 (Ezt az igaz nagy Isten bölcsessége)

    3 (Betlehembe ne menjünk, föltaláljuk)

    4 (Dicsőség és dicséret az Atyának,)

18A

    1 (Angyali glória zeng Betlehem felett.)

18B

    1 (Az Istennek szent angyala mennyből lejöve,)

    2 (Angyalszóra a pásztorok elindulának.)

    3 (Menjünk mi is Betlehembe a kis Jézushoz.)

19

    1 (A szép szűz Mária szent Fiának,)

    2 (Aludj el, magzatom, napom fénye,)

    3 (Aludj el, fiacskám, rózsaszálam,)

    4 (Barmok közt, jászolban, én gyermekem,)

    5 (Nem tudom, mit mondjak örömömben,)

    6 (Magamhoz szorítlak, megcsókollak,)

19A

    1 (A kis Jézus megszületett, örvendjünk!)

    2 (Eleibe térdepeljünk mindnyájan,)

19B

    1 (Betlehemben csendes a táj,)

19C

    1 (Dícsértessék a Jézus, aki ma született,)

    2 (Nyájat örző pásztortárs, az angyal szavára jöttünk,)

    3 (Senki sem fogadta be a szép szűz Máriát,)

20

    1 (Csordapásztorok midőn Betlehemben)

    2 (Isten angyali jövének melléjük,)

    3 (Örömet mondok, nagy örömet néktek,)

    4 (Menjetek el csak gyorsan a városba,)

    5 (Elindulának, és el is jutának,)

    6 (Isten titeket hozott Uratokhoz.)

    7 (Mert ő aluszik, nyugoszik pólyában,)

    8 (Nem pihen ágyban, sem friss palotában,)

    9 (Serkentsd fel Jézust, szent Fiadat, nékünk,)

    10 (Üdvözlégy Jézus, pásztorok Pásztora,)

    11 (Kérünk Tégedet, mi Üdvözítőnket,)

    12 (Mária, Te is könyörögj érettünk,)

    13 (Dicsőség Néked, örök Atyaisten,)

20A

    1 (Betlehemi pusztán örvendetes hír van,)

    2 (A jel, melyet leltek: jászolban egy gyermek,)

20B

    1 (Betlehemnek pusztájában,)

    2 (Eljött, úgymond, a Messiás,)

    3 (Ó, szent József, mit gondoltál,)

20C

    1 (Betlehem kis városában,)

    2 (Nem királyi fényes lakban,)

21

    1 (Dicsőség mennyben az Istennek!)

    2 (Békesség földön az embernek!)

    3 (Dicsérjük a szent angyalokkal,)

    4 (Kis Jézus! ne vess meg bennünket,)

    5 (Dicsőség az örök Atyának)

21A

    1 (Fenyőgallyas kis Jézuskánk, lelkünk drága gyöngye!)

    2 (Szűz Mária édesanyja, véled egyesülve,)

21B

    1 (Fel fel juhászok, kik a hegyekben)

    2 (Nagy fényesség tűnt az én szemembe,)

21C

    1 (Dícsértessél kis Jézuska, lelkünk üdvössége!)

    2 (A pásztorok dudaszóval köszöntöttek Téged,)

    3 (Ó világ szent Megváltója, légy ezerszer áldva!)

22

    1 (Ez nap nékünk dicséretes nap, napja vigasságunknak.)

    2 (Ez a Gyermek, kit az Atyáknak igért Isten: Ádámnak,)

    3 (Megtört immár ördög hatalma, a halálnak országa,)

    4 (Hálát adjunk az Úristennek, Atya- Fiú- Léleknek,)

22A

    1 (Betlehembe elmegyünk,)

22B

    1 (Hallgass csak, pásztortárs,)

    2 (Ez a gyermek letapodta pokol kapuját,)

    3 (Mi is, keresztényke, legyünk hát serények,)

23

    1 (Istengyermek, kit irgalmad közénk lehozott,)

    2 (Bár nem látom gyermekarcod szent vonásait,)

    3 (Istengyermek, nézd szívemnek forró vágyait:)

    4 (Betlehemi csillagodat ragyogtasd nekem,)

    5 (Szentségházad jászolához állok őrnek én,)

23A

    1 (Leszállt az ég dicső Királya közénk az üdvnek hajnalán.)

    2 (Dics éneket örvendve zengünk, Ó, kisded Jézusunk, Neked.)

    3 (Angyalok ajkán jött az ének, hogy földre szállott az élet.)

23B

    1 (Imádni jöttünk, kisded Istenünk a jószívű pásztorokkal.)

24

    1 (Jászolodban áldunk, édes Jézuska,)

    2 (Vajjon mivel érdemlette az ember,)

    3 (E végtelen szeretetért imádunk,)

24A

    1 (Messiásunk született, kiért lelkünk epedett.)

    2 (Az angyalok szózata, mihozzánk is elhata,)

    3 (Az Isteni szent kisded égi tanítást hirdet,)

    4 (Hiszünk örök Atyánkban és ő szent Fiában,)

    5 (Menjünk a szent kisdedhez, ez üdvösséget szerez,)

24B

    1 (Ébredj fel, ó, bűnös lélek,)

25

    1 (Mennyből az angyal lejött hozzátok, pásztorok, pásztorok,)

    2 (Istennek Fia, aki született jászolban, jászolban,)

    3 (Mellette vagyon az édesanyja, Mária, Mária;)

    4 (El is menének köszöntésére azonnal, azonnal,)

    5 (A kis Jézuskát egyenlőképpen imádják, imádják.)

25A

    1 (Mért ragyog ma úgy az éjjel, tén kigyúlt ott fenn az ég?)

25B

    1 (Nagy örömet hirdetek én, földi nemzetek.)

26

    1 (Midőn a Szűz Magzatát, sírdogáló kis Fiát)

    2 (Napom édes, szép fénye, ó, életem reménye,)

    3 (Ó, én édes gyermekem, téged kíván csak lelkem.)

    4 (Ó, aludj, én Királyom, aludj, édes Magzatom,)

    5 (Akarsz-e más éneket? Hívok pásztorsereget;)

    6 (Mihelyt kedved megértik, éneküket rákezdik:)

26A

    1 (Mily ragyogó fény árad az éjben,)

    2 (Égi csodáknak nyílt meg a nagy ég,)

26B

    1 (Mária, Mária szűz méhe,)

    2 (Mária, Mária szent ajka)

    3 (Mária, Mária szent szeme)

    4 (Mária, Mária szent karja)

27

    1 (Mind a világ örvendezzen Krisztus születésén,)

    2 (Most az egek mézzel folynak, mind a világ boldog,)

27A

    1 (Csöndes éj, boldog éj,)

    2 (Párna sincs, bölcsője sem,)

    3 (Jönnek a jó pásztorok,)

    4 (Csöndes éj, szent nyugalom,)

27B

    1 (Csöndes éj, boldog éj,)

    2 (Csöndes éj, szent ez az éj,)

    3 (Bölcsője sincs, párnája sem,)

    4 (Csöndes éj, szent nyugalom,)

27C

    1 (Csendes éj, szentséges éj,)

    2 (Csendes éj, szentséges éj.)

    3 (Csendes éj, szentséges éj,)

28

    1 (Nagy örömnap ez nékünk Isten kegyelméből.)

    2 (Isten Fia támadott tiszta szűz leánytul,)

    3 (Mint az üveg, nem törik, napsugár, ha járja,)

    4 (Itt az Anya a leány, a Gyermek az atyja,)

    5 (Sötétségben születik, ki a napfényt gyújtja,)

    6 (Krisztus, kinek kegyelme minden embert táplál,)

28A

    1 (Ne féljetek, pásztorok, pásztorok, örömet hirdetek,)

    2 (Hogyha pedig e csodát, e csodát látni akarjátok,)

    3 (Városon túl nem messze, nem messze van egy istállócska,)

    4 (Ó, szerencsés éjszaka, éjszaka, minden kincsek felett)

28B

    1 (Nyugodj, kisded, csendességben, adj helyt édes álmoknak.)

    2 (Nyugodj, kisded, míg a habok álmodat nem gátolják,)

29

    1 (Ó, gyönyörűszép, titokzatos éj!)

    2 (Ó, fogyhatatlan csodálatos ér!)

29A

    1 (Fel, nagy örömre, ma született,)

    2 (Nem ragyogó fény közt nyugoszik,)

    3 (Jöjjetek ide, imádjátok,)

29B

    1 (Ó, Te kedves karácsony este,)

    2 (Csillag szállott a magas égre,)

30

    1 (Ó, Jézus, szűzen született szép rózsaszál,)

    2 (Ó, Jézus, mennyei vendég, énnálam szállj!)

    3 (Ó, Jézus, ha már szállottál istállóba,)

    4 (Ó, Jézus, drága teremtő, én Istenem,)

    5 (Ó, Jézus, hogy miránk szálljon mennyei kincs,)

    6 (Ó, Jézus, de kevés szív van e világon,)

    7 (Ah, kérlek, siess énhozzám, királyocskám!)

30A

    1 (Ó, boldog Betlehem, áldások városa,)

    2 (Még a vészfergeteg nem zúg fejed felett,)

    3 (Nem Júdás az, ki most csókokkal elborít,)

    4 (Én is leroskadok, jászoltrónod előtt,)

30B

    1 (Örömet hirdetek nektek, minden nemzetek,)

30C

    1 (Jézus ágyán nincsen paplan, sír az ártatlan,)

    2 (Az egeknek nagy királya s a palotája)

    3 (Nem kívánta palotáját a nagy uraknak,)

    4 (De a barmok megismerték, hogy a Teremtő)

31

    1 (Örülj, te boldog Betlehem! Vígadjatok, örüljetek!)

    2 (Az örökké való Ige, vígadjatok, örüljetek!)

    3 (Megértve Gábriel szavát, vígadjatok, örüljetek!)

    4 (Hitvány jászolban sírdogál, vígadjatok, örüljetek!)

    5 (Megismeri ökör, szamár, vígadjatok, örüljetek!)

    6 (Jönnek kelet királyai, vígadjatok, örüljetek!)

    7 (A házba lépnek együtt ők, vígadjatok, örüljetek!)

    8 (Megüljük áldott ünnepét, vígadjatok, örüljetek!)

31A

    1 (Pásztorok, keljünk fel,)

    2 (Angyalok hirdeték,)

    3 (Jézus, a szent Kisded,)

31B

    1 (Pásztortársak, Betlehembe siessünk,)

32

    1 (Pásztorok, pásztorok örvendezve)

    2 (Angyalok szózata minket is hív,)

    3 (Üdvözlégy, kis Jézus! reménységünk,)

    4 (Dicsőség, imádás az Atyának,)

32A

    1 (Krisztus Jézus született, örvendezzünk,)

    2 (A szüzesség lilioma kivirágzott.)

    3 (Dicsőség legyen mennyben az Istennek,)

    4 (Hisszük, hogy Betlehemnek jászolában)

    5 (Imádással járulunk az oltárhoz,)

    6 (Zengje velünk ég és föld! Szent az Isten!)

32B

    1 (Reszket, fázik keze, lába s egész testecskéje.)

    2 (Meleg szobát nem pótol a rozoga istálló,)

    3 (Kicsi virág, szép rózsaág, gyönge gerlicécske,)

33

    1 (Szép violácska, kedves rózsácska, szerelmes kisded, szép Jézuska,)

    2 (Jászolban látlak, szívemben várlak, ó, drága kisded, szép Jézusom.)

    3 (Áldott Teremtőm, szent Üdvözítőm, ó, drága kisded, szép Jézusom!)

33A

    1 (Szent lett a rozoga istálló,)

    2 (Szent lett a barmoknak jászola,)

    3 (Magasztalt a pásztorok neve,)

33B

    1 (Szent vagy, szép vagy,)

    2 (Szent vagy, szép vagy,)

    3 (Szent vagy, szép vagy,)

33C

    1 (Öröm hangzik minden felől, eljött a Messiás.)

    2 (Az angyalok szava szerint béke szállt a földre,)

    3 (Vígan legyünk, örömünket közölvén egymással,)

34

    1 (Szülte a Szűz szent Fiát! Örvendezzünk!)

    2 (A próféták megírák: örvendezzünk!)

    3 (Isten itt magára vett, örvendezzünk!)

    4 (Góliát meggyőzetett, örvendezzünk!)

34A

    1 (Köszöntsük imádással az égi kisdedet,)

    2 (Itt van szent oltárunkon a testté lett ige,)

    3 (Vedd kedvesen, kis Jézus, szívünk áldozatát,)

34B

    1 (Ó, édes Jézus, ki földre szálltál)

    2 (Három király jött messziről Hozzád,)

    3 (Aludjál, Jézus, kedves kis gyermek,)

    4 (Ó, Szűz Mária, mi Téged kérünk,)

35

    1 (Szűz Mária e világra nékünk Szent Fiát hozá,)

    2 (Az angyalok Jézus születésén áldva zengenek,)

    3 (Azért mi is, halandó emberek, Jézust dicsérjük,)

    4 (Aki hozzánk irgalmasságból szent Fiát küldé,)

    5 (Ó, te kegyes régi szent Pátrónánk, kincs hordozója,)

    6 (Légyen hála a nagy Úristennek, Üdvözítőnknek,)

35A

    1 (Titkos fényű csillag támad a keleti égen,)

    2 (Betlehembe szállt le mennyből ma a kegyes Isten,)

    3 (Nem kényelmes palotában jött ő e világra,)

    4 (Te, kiért a nagy kicsiny lett, ó, hiúság rabja,)

35B

    1 (Vígan zengjetek citerák: Jézus született.)

    2 (Ím az egek teremtője pólyába fekszik.)

35C

    1 (Jertek, kössünk gyöngykoszorút Máriának.)

    2 (Ó Mária, örökké szép liliomszál.)

36

    1 (Vígasságos, hangos, nagy örömünk támadt:)

    2 (Örvendez a nap, hold, csillagok vígadnak,)

    3 (Ádám, Éva egykor ízlelék az almát,)

    4 (Fénylik az új csillag, angyalok röpdösnek,)

    5 (Azért mi is néki mindnyájan örvendjünk,)

36A

    1 (Köszöntjük a Szent Családot,)

    2 (Áldd meg minden ügyeinket,)

    3 (Családoknak ékessége,)

    4 (Jézus, Mária, Szent József,)

    5 (Halálunknak szent óráján,)

36B

    1 (Jöjjetek, mindnyájan, Magyarok, imára,)

    2 (Istent hozza nékünk a szép Szűz Mária,)

    3 (Erőt, ó, adjatok a magyar asszonynak,)

    4 (Ne gondoljon férfi soha semmi másra,)

    5 (A magyar gyereknek egyre legyen kedve,)

---- Hálaadás ----

37

    1 (Isten, ki az időnek határát kimérted,)

    2 (Mindenlátó, te láttad minden lépteinket,)

    3 (Ah, de mi jóvoltoddal sokszor visszaéltünk,)

    4 (Hívásodat követvén jobbulást igérünk,)

37A

    1 (Idők Ura, Istene! Előtted térdelünk,)

    2 (Végtelenek ama jók, melyekkel áldottál,)

    3 (Nézd, szent Atyánk: előtted fiaid térdelnek.)

    4 (Ezután is mind egyre áraszd áldásodat,)

38

    1 (Az esztendő fordulóján)

    2 (A múló év minden napja)

    3 (A mezőket te ruházod,)

    4 (Könnyeinket szárítgattad,)

    5 (Hálásan hát megfogadjuk,)

    6 (S ha majd eljön a végóra,)

38A

    1 (Keskeny életünk határa, tünnek annak napjai,)

    2 (Ím az évek ezredéből ma megint letűnik egy,)

    3 (Jó Atyánk, de irgalomra bírjon buzgó énekünk,)

    4 (A jövőre is malasztod, kérünk, tőlünk el ne vedd,)

38B

    1 (Még néhány óra van hátra, vége az esztendőnek.)

    2 (Ó, hányat nyelt el közülünk a sír borzasztó szája,)

    3 (Engedj holnap az új évre bennünket felvirradni,)

---- Újév ----

39

    1 (Szép kelet, szép nap, nincs benned homály,)

    2 (Már a bölcsőnél törlöd bűnünket,)

    3 (E napon ontod az első csepp vért,)

    4 (Hogyha megtartasz még több időre,)

39A

    1 (Adj, irgalmas Isten, boldog új esztendőt,)

    2 (Betegség, baj, bánat tőlünk messze járjon,)

    3 (Édes magyar hazánk s koronás királyunk,)

    4 (A holtak lelkei örök üdvösségben)

40

    1 (Kél a magasból tiszta fény)

    2 (Ó, kicsi Jézus, édeském,)

    3 (Szép piros véred csordulván,)

    4 (Három-egy Isten áldva légy,)

41

    1 (Ó, szép Jézus! Ez új esztendőben légy híveidben.)

    2 (Ó, szép Jézus! Drága szent nevedért kelj föl népedért.)

    3 (Ó, szép Jézus! Tartsd meg híveidet, mint tieidet.)

---- Vízkereszt ----

42

    1 (Égi lakomára készüljünk, hívek,)

    2 (Fölséges Úristen, eléd térdelünk.)

    3 (Kánai mennyegzőn a Szűz Anya szól)

    4 (Hiszünk az Atyában: ő a hatalom.)

    5 (Fehér ostya és bor az áldozatunk,)

    6 (Szent, szent, szent vagy: csengje vígan énekünk.)

42A

    1 (A szent szűznek magzatát,)

    2 (A világ epedve várt,)

    3 (Ó, igaz világosság,)

43

    1 (Az isteni gyermeket,)

    2 (A zsidók őt üldözék,)

    3 (Szent hitünknek csillaga)

    4 (Hit, remény és szeretet,)

    5 (Isten-ember, nagy király!)

43A

    1 (Háromkirályok napját, országunk egy istápját)

    2 (Hol van zsidók királya? Mert megjelent csillaga;)

    3 (Királyok ajándékát: aranyat, tömjént, mirhát)

    4 (Kérjük a szűz Máriát, kérje az ő Szent Fiát,)

    5 (Áldjuk a királyokkal, Jézuskát, szent Anyjával,)

44

    1 (Fényességén e mai napnak)

    2 (Ült a földön keserű homály,)

    3 (S csillag gyulladt a komor egen,)

    4 (Nézvén nézte három bölcs király:)

    5 (Csillag támad Izrael felől!)

    6 (Izraelben király született!)

    7 (Mennek, mennek a csillag után,)

    8 (Három szent bölcs hozza a szívét,)

    9 (Áll a csillag egy kis ház fölött,)

    10 (Hoznak tömjént, mirha-kenetet,)

    11 (Szívünk hozzuk mi is ma, hívek,)

    12 (Tömjénmódra száll fel énekünk,)

45

    1 (János áll a part felett,)

    2 (János ujjal rámutat,)

    3 (És az Úr a vízbe lép)

    4 (Ámul a Keresztelő,)

    5 (Áhítattal néz a nép,)

    6 (Ím, szerelmes egy fiam!)

46

    1 (Ím, az égen feltűnik,)

    2 (Három bölcs, jeles király,)

    3 (És a csillagfény nyomán)

    4 (És arany ajándékot,)

    5 (Régi törvény vak ködét)

    6 (Ó, te boldog, szép remény,)

46A

    1 (Jézus, a Rád emlékezés,)

    2 (Jézus, neved kedves nekünk,)

    3 (Jézus, kegyes mindenható!)

    4 (Jézus, szívünknek édene,)

    5 (Ó Jézus, én szerelmesem,)

    6 (Szűz méh virága, Jézusunk,)

---- Bűnbánat ----

47

    1 (Violaszín gyászruhába öltözik fel a lelkünk.)

    2 (Dicsőséged zengedezték a földre szállt angyalok.)

    3 (Drága Jézus, égből hoztad szent vallásunk tanait.)

    4 (Tudjuk, hogy a hit kegyelmét Isten adja minekünk.)

    5 (Tested, véred feláldoztad érettünk a kereszten,)

    6 (Harsanjon fel az ajkunkon a három Szent dallama.)

48

    1 (Isten áldjon, tündejáték, te világi élet.)

    2 (Tiszta mézzel csalogattál, úgy esengtem érte!)

    3 (Szívem immár magasabbra, igazabbra éhez:)

49

    1 (Árva, bűnös lelkem reszket.)

    2 (Tilos, gonosz úton jártam.)

    3 (Tévedt bárány, gyönge, hűtlen:)

    4 (Bűnöm szennyét úgy utálom,)

    5 (Szent öledre síró lélek:)

    6 (Jézus, édes jó szerelmem,)

50

    1 (Mintha köztünk Jézus járna,)

    2 (Mint kis gerle a fészékre,)

    3 (Itt megenyhül, aki szenved.)

    4 (A nagy világ ezt nem érti,)

    5 (Édes Jézus, ó, ne fájjon)

51

    1 (Hamvazkodjál, hívő lélek,)

    2 (Hamvazkodjál, te dúsgazdag;)

    3 (Hamvazkodjál, szegény ember,)

    4 (Örömeink mind elmúlnak,)

    5 (Ó, ki tested meggyötörted,)

    6 (S ha majd egyszer sírba szállunk,)

    7 (Kik testünket megtagadtuk,)

51A

    1 (Mi, gyarló emberek, kik a földön élünk,)

    2 (Nincs nékünk e földön sehol nyugodalmunk,)

    3 (Csak egyedül mennybe igyekezzék Szívünk,)

    4 (Az egekben vagyon végtelen gazdagság,)

    5 (Ezt hallván, emberek, keljünk fel álmunkból,)

    6 (Felvirradtak reánk szenvedés napjai,)

    7 (Vétkeinkért böjttel testünk sanyargassuk,)

52

    1 (Hallgasd meg, hallgasd meg,)

    2 (Irgalmazz, irgalmazz,)

    3 (Irgalmazz, irgalmazz,)

    4 (Irgalmazz, irgalmazz,)

    5 (Irgalmazz, irgalmazz,)

    6 (Irgalmazz, irgalmazz,)

    7 (Irgalmazz, irgalmazz,)

    8 (Irgalmazz, irgalmazz,)

    9 (Irgalmazz, irgalmazz,)

    10 (Irgalmazz, irgalmazz,)

    11 (Irgalmazz, irgalmazz,)

    12 (Irgalmazz, irgalmazz,)

    13 (Irgalmazz, irgalmazz,)

    14 (Irgalmazz, irgalmazz,)

    15 (Irgalmazz, irgalmazz,)

    16 (Irgalmazz, irgalmazz,)

    17 (Irgalmazz, irgalmazz,)

    18 (Irgalmazz, irgalmazz,)

    19 (Irgalmazz, irgalmazz,)

    20 (Irgalmazz, irgalmazz,)

53

    1 (Könyörülj, Istenem, én bűnös lelkemen.)

    2 (Továbbá mosogasd bűnöktől lelkemet:)

    3 (Vétkeim lelkemet, mint kígyók, úgy marják,)

    4 (Istenem! egyedül ellened vétettem,)

    5 (El ne vess engemet isteni színedtől,)

    6 (Szabadíts ki immár a halál torkából,)

    7 (Nyisd meg, ó, ajkamat szent dicséretedre,)

    8 (Tudom, hogy bűnbánó szíveket látogatsz,)

54

    1 (Mint bízik e világ ő álnokságában,)

    2 (Többet higgy a jégre feljegyzett betűknek,)

    3 (Inkább lehet hinni hamis férfiaknak,)

    4 (Hová lett Salamon ő bölcsességével?)

    5 (Hová lett Julius hatalmasságával?)

    6 (Ily nemes férfiak, ily főnemzetségek,)

    7 (Jaj, rövid ünneplés e világ szépsége,)

    8 (Ne mondd hát tiednek, ami elveszendő,)

55

    1 (Kereszten haldokló kegyes Jézusom,)

    2 (Lábadnál, Jézusom, vezekelni jó.)

    3 (Szórjad, ó Istenem, főmre hamudat,)

    4 (Én kegyes Jézusom, tied vagyok én!)

---- Nagyböjt ----

56

    1 (A Golgota lépcsőn állok, vállamon a kereszt.)

    2 (A keresztről hallom, Uram, velem lész a mennyben!)

    3 (Hiszem, Uram, hogy a kereszt a győzelem fája.)

    4 (Mielőtt szent színed elé, Jézus, lépni mernék:)

    5 (Jézusom, a jó halál csak átmenés a mennybe:)

    6 (Ó, hozsánna Néked, Jézus, leszállt Isten-ember:)

    7 (Nem vagyok bár méltó Hozzád, mégis jöjj szívembe,)

57

    1 (Buzgó szívvel ünnepeljük Üdvözítőnk kínjait,)

    2 (Ó, nagy Isten, mind az ég, föld megdicsőít tégedet,)

    3 (Tőled kapott szent iratból tudjuk a törvényeket,)

    4 (Ó, kegyelmes Üdvözítőnk, hisszük tanításidat,)

    5 (Az áldozat az oltáron most megújul csendben itt,)

    6 (Üdvözítőnk szenvedése fájdalmunknak enyhe lett,)

    7 (Zengje szívünk, zengje nyelvünk: szent vagy, édes Jézusunk!)

58

    1 (Bűnbánóknak menedéke!)

    2 (Szenvedésed drága árán)

    3 (Hisszük, Uram, mindazt, amit)

    4 (Kenyeret s bort áldozatul)

    5 (Jézus teste s vére által,)

    6 (Szent vagy, Uram! örökké szent,)

59

    1 (Bűnös lelkek, tisztulásra, szentmisére jöjjetek,)

    2 (Ezredeken harsog által a próféták szózata:)

    3 (Halljad, bűnös, már a Jóhírt ihlett ajkak hirdetik:)

    4 (Hallottátok, keresztények, Megváltótok tetteit,)

    5 (Krisztus vérén tört meg a bűn, és megtört a kárhozat.)

    6 (Szent az Isten, szent az Isten, égnek-földnek Istene.)

60

    1 (Hogyha hozzád járulunk, szemünk könnybe lábad.)

    2 (Krisztusnak szent keresztje győzedelmi zászlónk,)

    3 (Hisszük, égi székéből az Isten leszálla,)

    4 (Ezt a sok kínt érettünk kellett elszenvedned,)

    5 (Amikor szent lelkedet, Megváltónk, kiadtad,)

60A

    1 (Keserve jönnek, ó Atyánk, elődbe híveid,)

    2 (Te véreddel pecsételéd meg azon szent igét,)

    3 (Örülve zeng ahz égi kar: szent, szent, szent vagy, Uram!)

61

    1 (A fényes Istenarcot vér s fájdalom fedi:)

    2 (Ó, Isten Egyszülötte, mindenható király;)

    3 (Alázva, törten állok a szent kereszt alatt,)

61A

    1 (Ah, félek, rettegek, Jézusom, mit tegyek?)

    2 (Mert elárultalak, zsidóknak adtalak, annyit rosszalkodván, annyiszor kívánván, sok tilalmast.)

    3 (Tövises koronád bűnöm volt csúf ruhát, bűnnel ostoroztam, kötöztem, kínoztam tagjaidat;)

    4 (Kiontott vérednek, öt mély sebeidnek nem egyéb az oka, mint a bűnöm soka, tapasztalom;)

    5 (Szenvedő Jézusom, Megváltó Krisztusom! Ki értem meghaltál, s elveszni nem hagytál vétkeimben;)

    6 (Ó, édes Istenem! kezdetem és végem! benned mozgok, élek, hozzád szívből égek, míg csak élek;)

62

    1 (Ah! jaj! mit szemlélek, én bűnös, rút lélek e gyászsírban?)

    2 (Zsidóknál keményebb, sokkal kegyetlenebb, bűnös vagyok,)

    3 (Itt fekszik rejtekben, árnyék kenyérszínben, Szent Testében.)

    4 (Hogy szenvedj így értem, ah, mivel érdemlem, én Istenem?)

    5 (Ó Jézus, mégse hagyj, bár értem sírban vagy, esedezem!)

62A

    1 (A keresztfán függőnek nézd, bűnös, kékeit.)

    2 (Ő nem kényszerített, jóvolta vitte rá,)

    3 (Vajon megfontolod-e nagy irgalmasságát?)

63

    1 (A keresztfához megyek, mert máshol nem lelhetek nyugodalmat lelkemnek.)

    2 (Mely gyötrelem volt neked Isteni szülöttedet látni szegény jászolban.)

    3 (De midőn ezek felett láttad, mennyit szenvedett, szenvedett az ártatlan;)

    4 (A nap elsötétedett, ennyi kínt nem nézhetett! borzadván rengett a föld.)

    5 (Ezt, ó fájdalmas Anya! mind értem tűrted vala, értem, háládatlanért!)

    6 (Most a lelkiismeret életemnek átka lett, Istenem, hová legyek?)

    7 (Ah, de fülembe hata Szent Fiad e szózata: ím anyád, ó tanítvány!)

    8 (Ne nézd bűnös-létemet, hanem a szeretetet, mely értem a fán vérzett.)

64

    1 (Az Atyának egy Fiát, kit öröktől nemzett,)

    2 (Messze futnak társai, elszakadva tőle,)

    3 (Pilátushoz elvivék őt hat óra tájban,)

    4 (Megkötözvén két kezét, csapdosák orcáját,)

    5 (Hogy kilenc volt, lárma lőn: csak feszítsd fel őtet,)

    6 (Tövisekből koronát tettek szent fejére:)

    7 (Volt tizenkét óra, hogy a keresztre vonták,)

    8 (Kínok miatt szomjazék, s ők epét adának)

    9 (Halálra ment délután három óra tájban,)

    10 (Pogány vitéz oldalát tőrrel átlyukasztá,)

    11 (A keresztről levevék még aznap délestén,)

    12 (Nézd, ó, bűnös, így hal az, kiben élted támad,)

    13 (Betakarták alkonyon sziklasír ölébe)

    14 (A próféták szavai megvalósodának,)

64A

    1 (Az Atyának egy Fia, Istenember értünk,)

    2 (Kedves tanítványai elhagyták s azonnal)

    3 (Hurcolták Pilátushoz őt hat óra tájban,)

    4 (Megkötözve állott ott, csapdosák orcáját,)

    5 (Kilenckor kiált a nép: "Feszítsed fel Őtet!",)

    6 (Szörnyű töviskoronát tettek szent fejére:)

    7 (És tizenkét óra volt, hogy magas keresztfán,)

    8 (Kínja közt megszomjazék, s ők epét adának)

    9 (Délután halálra vált három óra tájban,)

    10 (Oldalát pogány vitéz lándzsával veré át,)

    11 (A keresztről levevék még aznap délestén,)

    12 (Nézd, ó bűnös, így hal az, kiben élted támad,)

    13 (Alkonyatkor téteték sziklasír ölébe)

    14 (A jövendölések így megvalósodának,)

65

    1 (Áll a gyötrött Istenanyja,)

    2 (Gyász a lelkét meggyötörte,)

    3 (Ó, mi nagy volt ama drága)

    4 (Mennyit sírt és hogy kesergett)

    5 (Ki ne sírna, melyik ember,)

    6 (Ki ne sírna Máriával,)

    7 (Népét hogy megmossa szennytől,)

    8 (Látta édes egyszülöttét,)

    9 (Szeretetnek szent kútfője,)

    10 (Hogy szívemben lángra kelne)

    11 (Én szívembe jól bevéssed,)

    12 (Gyermekednek, a sebzettnek,)

    13 (Add meg, kérlek, hogy míg élek,)

    14 (A keresztnél véled állni,)

    15 (Dicső Szűze szent szüzeknek,)

    16 (Add tisztelnem, add viselnem,)

    17 (Sebeivel sebesítsen,)

    18 (Hogy ne jussak ama tűzbe,)

    19 (Krisztusom, ha jő halálom,)

    20 (S hogyha testem porba tér meg,)

65A

    1 (Álla a keserves Anya)

    2 (Kit lelkének bánatában)

    3 (Ó, mely nagy volt rettegése,)

    4 (Sírt és szíve vérzett, látván,)

    5 (Ki az, aki meg nem indul)

    6 (Ki az, akit bú ne érne,)

    7 (Nemzetének bűne végett)

    8 (Fiát látta elhagyatva,)

    9 (Szeretetnek szent forrása,)

    10 (Add, hogy szívem érte égjen.)

    11 (Szűz Anyám! Kérlek esengve,)

    12 (Közöld velem sebesített,)

    13 (Add, hogy Veled együtt sírjak,)

    14 (A keresztnél veled álljak,)

    15 (Szüzességnek szent virága,)

    16 (Ó, taníts meg sok kínjáról,)

    17 (Hogy sebében részesüljek,)

    18 (Ó, szenvedő Jézus, engedd)

65B

    1 (Bíborpiros, szép rózsa nyílik a Golgotán.)

    2 (Fájdalom közt nézi fel a szent keresztfára.)

    3 (Felkiált nagy jajszóval: "mennyei angyalok,)

    4 (Szent János és Magdolna karjaiba dőlve.)

    5 (Rettenetes fájdalmak Szent Szívét szaggatták.)

    6 (Szomorú, bús özvegyek, elhagyatott árvák,)

    7 (A fájdalmas Szűz Anya, hervadó liliom.)

    8 (Kálvária hegyének kinyílott virága,)

    9 (Végtelen fájdalmiddal érettünk szenvedtél.)

    10 (Add, hogy fájdalmaidban én is részt vehessek.)

66

    1 (Bűnös lélek, sirasd, kérlek, Uradnak nagy kínját,)

    2 (Tekints, kérlek, szent sebére édes teremtődnek,)

    3 (Bűneinkért ostorozzák az ártatlan Bárányt;)

    4 (Kegyes Jézust, az ártatlant, utcákon hordozzák,)

    5 (Bűneinkért arcul verik, pökdösik orcáját;)

    6 (Vérszomjasan kiáltozzák: feszítsd, feszítsd meg őt!)

    7 (Kegyes Jézus! légy irgalmas nékem bűneimért,)

66A

    1 (Bú s fájdalom szívemet,)

    2 (Nem titkolom vétkemet,)

    3 (Szent véredet ontottam,)

    4 (Jézus, add kegyelmedet,)

67

    1 (Bágyadt gyötrelmében a mártírok anyja,)

    2 (Szelíd galambformán zokog éds Fián,)

    3 (Ó, keserves anya, szűzességnek lánya,)

    4 (Sok kínban ellankadt Jézus, keresztfádról)

    5 (Ó, keresztény, tudd meg: lelked váltságáért)

    6 (Hóhér zsidóságnál keményebb szívűnek)

    7 (Sírjunk hát mindnyájan, és kövessük sírván,)

67A

    1 (Folydogál a gyöngypatak, Mária könnye szakad bánatában)

    2 (Nyög a szelíd gerlice, a szüzek legszebbike, nagy a kínja.)

    3 (Hétfájdalmú Szűzanyánk, drága kincsünk, koronánk, ó, bocsásd meg,)

67B

    1 (Gyászba borult Isten csillagvára,)

    2 (Temetésre lejön a mennyország,)

    3 (Élet Ura, meghaltál lelkünkre,)

67C

    1 (Gyászba borul Isten csillagvára,)

    2 (Temetésre lejő a mennyország,)

    3 (Édes fiam, édes nevelésem,)

    4 (Ó, keresztfa szép piros almája,)

    5 (Gyönge tested talpadiglan véres,)

    6 (Bánat árja bekerített engem,)

    7 (Bús fejemet, ó jaj! kire hajtsam?)

    8 (Öltözzön ma az öröm is gyászba,)

    9 (Leszakítják a vérfa gyümölcsét,)

    10 (Nyílj meg, nyílj meg, ajkak szép rózsája,)

    11 (Kelj fel, kelj fel, borulj a nyakamba,)

    12 (Majd a testet koporsóba zárják,)

    13 (Sírba tették jaj közt a koporsót,)

    14 (Éles tőr dúl a szent Szűz keblében,)

    15 (Élet Ura, meghaltál üdvünkre,)

68

    1 (Hol vagy, édes Jézus, szerelmes szülöttem,)

    2 (Hol vagy, két szememnek tündöklő világa,)

    3 (Hol vagy, én szívemnek buzgó kívánsága,)

    4 (Mondjátok meg nékem, ó, ti magas hegyek,)

    5 (Mutassatok utat, ó, ti olajkertek,)

    6 (Ti darabos, éles, hegyes köves utak,)

    7 (Ó jaj, ez a szent vér szomorúság jele,)

    8 (Ó, sírjatok vélem, jó asszony barátim,)

    9 (Megepedett szívem, ne hagyjatok, kérlek!)

    10 (Enyhítsd kesergésed, siralmas Szűzanya,)

    11 (Nosza, tövén mink is a kereszt fájának)

68A

    1 (Jaj, ha kínját tekintem a fán függőnek,)

    2 (Piros véreddel festéd gyászkeresztedet,)

    3 (Bűneimet megvallom neked, Jézusom!)

    4 (Leborulok előtted szent Magdolnával,)

    5 (Imádom kereszfádon holt szent testedet,)

69

    1 (Jer, dicsérjük mindeneknek Atyját,)

    2 (Jer, tiszteljük áldott keresztfáját,)

    3 (Jer, imádjuk szálkás, kemény fáján)

    4 (Jer, sirassuk tenger bűneinket,)

    5 (Jer hát, verjük bűnbánatos mellünk!)

    6 (Jer, fogadjuk éltünk jobbulását!)

70

    1 (Jézus, világ Megváltója,)

    2 (Általszegve kezed, lábad,)

    3 (Virágoknak szép virága,)

    4 (Asszú földet harmatozván,)

    5 (Szent karjaid széjjeltárod,)

    6 (Ím, én magam hozzád vettem,)

    7 (Piros forrás, nyílj meg nékem,)

    8 (Fektess el e véres ágyon,)

    9 (Jézusom, ha jön a végnap,)

70A

    1 (Magasan áll a Golgota ormán a szent Kereszt elhagyottan, árván.)

    2 (Vértől ázott a Keresztnek fája, az angyalnak könnye csorog rája.)

    3 (Szent Szűz, kérünk égő fájdalmadra, légy az édes irgalomnak Anyja,)

    4 (Uram Jézus, légy irgalmas nekünk, ó, bocsásd meg tengernyi sok vétkünk.)

    5 (Egyedül állunk melletted, Uram, néma szívvel és a bűnt bánóan,)

    6 (Bánatos nép ezer fájdalmával jöttünk hozzád kesergő imával,)

    7 (Sokan vannak, kik még nem ismernek, a bűnösök, kik Téged kerülnek,)

    8 (Porlepetten, hosszú útról jöttünk, hogy e szent hely legyen menedékünk.)

    9 (Megjártuk a Golgotának ormát, kisírtuk ott könnyeinknek árját.)

    10 (Visszatérve az erős szent hittel, az Úr Jézus szent szeretetével,)

    11 (Megtámadhat, gyalázhat a világ, erős lelkünk a szent Golgotán áll;)

71

    1 (Keresztények, sírjatok,)

    2 (Nincsen abban irgalom,)

    3 (Szent testednek sebeit,)

    4 (A kősziklák repednek,)

    5 (Szállj szívedbe, sirasd meg)

71A

    1 (A szenvedés óráján éj volt a föld határán,)

    2 (Miként volt összetépve, véres sebekkel telve,)

    3 (Tövisből koronája, nádszála s gúnyruhája)

    4 (Nehéz kereszttel vállán, lépdel a véres pályán,)

72

    1 (Keservesen siratja Mária fiát,)

    2 (Senki sincsen sorsosa nagy fájdalmának,)

    3 (Merre vagytok, Mária jóakarói?)

    4 (Ó, bárcsak az én szívem hozzád mehetne,)

    5 (Ó, kegyetlen nemzetek, kőszívű népek!)

    6 (Fogadj engem, Szűzanyám, igaz fiadnak,)

72A

    1 (Kiterjeszté az éj szárnyát az olajfa hegy felett;)

    2 (E bús fohász Krisztus ajka szívszaggató hangja volt;)

    3 (Szent Atyádnál szólj mellettünk, nagy kínt látott Szenvedő!)

72B

    1 (Könnyet hullat szívünk, szemünk, fájdalmunkban elhalunk,)

    2 (Nézd, ó nézd a gyászkereszten mennyit szenved érted Ő!)

    3 (Édes Jézus, hintsd, könyörgünk, ránk szent véred harmatát,)

73

    1 (Krisztus Anyja, Szűz Mária, Keresztfánál sírván síra.)

    2 (Ó Istenem, hová legyek! Halál, hol vagy? Éltem vegyed!)

    3 (Ki az, ki így meggyalázott, tövisekkel koronázott?)

    4 (Édes kedves szemem fénye, én életem egy reménye,)

    5 (Jaj keresztfa, be magas vagy? szánj meg immár, sírni ne hagyj:)

    6 (Drága fejed, lábak, kezek, minden tagok mind sebesek,)

    7 (Gyászba, fényes nap, öltözzél, hold, homályba rejtekezzél,)

    8 (Ordítsatok és sírjatok velem minden földi vadak.)

73A

    1 (Szent kereszted lábaidhoz tesszük szenvedésünket,)

    2 (Várva várnak szent kebledre kiterjesztett karjaid,)

    3 (Hol keressünk vigasztalást? az ember csak keserít,)

    4 (Ki ad nekünk menedéket? a világ nem könyörül,)

    5 (Ó, szenvedő Jézus Krisztus! csak te adsz vigasztalást,)

    6 (Szívbánatunk fájdalmidban mindig enyhülést talál;)

    7 (Oldaladnak szent sebében biztos oltalmat lelünk;)

73B

    1 (Szerettél engemet, szeretlek tégedet, én Jézusom!)

    2 (Ha pokol nem volna s mennyország elmúlna, én Jézusom!)

    3 (Ó, mely igen bánom és szívemből szánom, én Jézusom!)

    4 (Ah kérlek, engedj meg, vétkeim bocsásd meg, én Jézusom!)

    5 (Adj csendes kimúlást, lelki boldogulást, én Jézusom!)

74

    1 (Ó Jézus, Jézus, ó lankadt Jézus, Istennek vérző Fia!)

    2 (Ó Jézus, Jézus, ó édes Jézus, mennyeknek édessége!)

    3 (Ó Jézus, Jézus, ó édes Jézus! Ó hívek ékessége!)

    4 (Ó Jézus, Jézus, ó édes Jézus, mit tettél a világért!)

    5 (Ó Jézus, Jézus, ó édes Jézus, szent tested én kötöztem.)

    6 (Ó Jézus, Jézus, ó édes Jézus, szent tested, ó, én vertem,)

    7 (Ó Jézus, Jézus, ó édes Jézus, szent véred én ontottam,)

    8 (Ó Jézus, Jézus, ó édes Jézus, szenvedek véled méltán.)

74A

    1 (Ó szent Kereszt áldott fája, drága a te gyümölcsöd!)

    2 (Te vagy váltságunk zászlója, üdvösségünk záloga;)

    3 (Fán kezdődött kárhozatunk, fán végződött váltságunk;)

    4 (E vér mossa le vétkünket, e vér Istent engesztel,)

    5 (Üdvözlégy hát, ó, szent kereszt! Téged áldva tisztelünk;)

    6 (Te enyhíted fájdalmunkat, te könnyíted terhünket.)

    7 (Azért kérünk, édes Jézus! add, hogy a te kereszted)

74B

    1 (Ó, Istennek szent Báránya!)

    2 (Kereszttől megy a templomba,)

    3 (Ne félj, bűnös, járulj hozzá,)

75

    1 (Ó, szerencsés bűnös ember!)

    2 (Íme, nézzed koszorúját,)

    3 (Tövis közt a liliomot,)

75A

    1 (Van egy jó hely, oda megyek,)

    2 (Emberekért ömlött a vér,)

    3 (Csodálatos ez a titok,)

    4 (Azóta tart a kapcsolat,)

    5 (Keresni jött, mi elveszett,)

75B

    1 (Világ megváltó Jézus,)

    2 (Hamis világ szépsége!)

    3 (Ó testem, sírnak étke,)

    4 (Föl, föl, már ébredj, szívem,)

---- Nagyhét ----

76

    1 (Zengd, ó nyelv, a győzedelmet, mely dicső harc bére lett,)

    2 (Szánta Isten, hogy a fáról ősszülőink ettenek,)

    3 (Üdvösségünk drága művét rend kívánta, szent örök,)

    4 (Mikor hát a szent időnek teljessége ránk köszönt,)

    5 (Sír a Kisded, és a jászol szűk ölében rejtezik,)

    6 (Már a harminc év lepergett és a kör teljesre vált.)

    7 (Epeital elepeszti, vérzi testét szeg, tövis,)

    8 (Hű keresztfa, minden fánál százezerszer nemesebb:)

    9 (Hajtsd meg lombot, ó magas fa, nyisd puhára ágaid,)

    10 (E világnak áldozatját méltón csak te tarthatád,)

    11 (A Háromság dicsőségét énekeljék mindenek,)

76A

    1 (Jeruzsálem gyermek népe)

    2 (Hogyanna, Dávid fia, néked:)

    3 (Jeruzsálem gyermek népe)

77

    1 (Megváltó királyunk elébe megyünk,)

    2 (Így tisztelte Jézust a zsidó nemzet,)

    3 (Hogy a szent városhoz már közelgetett,)

    4 (És örvendő szívvel kiáltozának:)

    5 (A gyermekek kézbe pálmaágakat)

    6 (Ó, Isten egyháza, Sion leánya,)

    7 (Áldás néked, édes Isten Báránya,)

77A

    1 (Hozsanna, üdv neked, ég s föld királya!)

    2 (Kereszted nyitá meg a mennyországot,)

    3 (Pálmaágak helyett imádságunkkal)

77B

    1 (Ó, dicsőség szent királya! Hozsannával köszöntünk,)

    2 (Hisszük, valjuk és imádjuk benned a dicső királyt,)

    3 (Pálmaággal s szívhálával jött hozzád a hív sereg:)

    4 (Zengjünk a szív örömével: Hozsanna! Szent vagy, Uram!)

78

    Előkészület (Szívünk, lelkünk most kitárjuk,)

    1 (Áll a gyilkos nagy ítélet,)

    2 (Itt van már a kereszt fája,)

    3 (Botlik, roskad szegény tested,)

    4 (Ó jaj, látod jönni szembe,)

    5 (Vinni terhed segítségül)

    6 (Jámbor asszony siet Hozzád,)

    7 (Földre roskadsz másodízben,)

    8 (Sírva jöttek ki elébe,)

    9 (A keresztnek szörnyű terhe,)

    10 (Megcsúfolják ruha nélkül,)

    11 (Édes Jézus drága testét)

    12 (Megváltásunk már betelve:)

    13 (Keresztfáról már levesznek,)

    14 (Már a szent test sírba téve,)

    Befejező (Uram, hiszek és remélek,)

78A

    1 (Mosakodni hasztalan:)

    2 (Élet fáját ölelem:)

    3 (Kereszt súlya malomkő:)

    4 (Szerető szív valahány:)

    5 (Gyönge karral gyámolíts,)

    6 (Vérben ázott arcomat)

    7 (Másodízben bukom el.)

    8 (Élő fába fejsze vág,)

    9 (Hegytetőn, hol nincsen út, elnyúlt testem ingyen út.)

    10 (Mért csupán az ingem kell?)

    11 (Vasszögekkel veretem.)

    12 (Föld is, ég is elhagyott,)

    13 (Megfeszített Istened,)

    14 (Földbe tér a búzaszem,)

78C

    1 (Megjártuk már a szent keresztutat,)

    2 (E szent utat előbb is Ő járta,)

    3 (Fájdalmas, szentséges szűz Mária,)

    4 (Kérjük mi is a fájdalmas Anyát,)

    5 (Az ő keserves kínszenvedése)

    6 (Szent utadnak tizennégy színhelye,)

    7 (Dicsőség, imádás az Atyának,)

79

    1 (Áhitattal készülődjünk, testvérek,)

    2 (Dicsőség a magasságban Istennek,)

    3 (Isten szavát hallotta az emberség,)

    4 (Mondá Jézus az utolsó szent esten:)

    5 (Áldozatul felajánlta szent testét,)

    6 (Fogadd, Uram, kegyelemmel mívünket,)

    7 (A mindenség ezer hangon egyet zeng:)

79A

    1 (A végvacsorának ragyog ma emléke,)

    2 (Nagy szóval zúgjatok ércznyelvű harangok,)

    3 (Ki a halandóknak a mennyet lehozta,)

    4 (Hisszük, hogy szent tested lelki kenyérré lett.)

    5 (Midőn már élvezték a bárányt, s legvégül)

    6 (Kenyerét testének éhezőknek adta,)

    7 (Az ó szövetségnek ma vet az új véget.)

    8 (Hozsánna, üdv néked! kit rejt e nagy Szentség,)

79B

    1 (A szeretet asztalához imádással járulunk,)

    2 (Dicsőség, áldás, dicséret legyen szeretetednek.)

    3 (Megtestesült örök ige! szívünkre szól intésed,)

    4 (Ó, égből leszállott kenyér, hisszük Istenségedet.)

    5 (Ím az oltáron megújul az utolsó vacsora.)

    6 (Szent az Isten! ezt kiáltja az ég s föld alkotmánya.)

79C

    Ant (Ott van az Isten mindenütt,ahol él a szeretet,)

    1 (Összegyültünk szent reményben, Jézus Krisztus szerelmében.)

    Ant (Ott van az Isten mindenütt,ahol él a szeretet,)

    2 (Békében ha összejöttünk, egyetértés legyen köztünk!)

    Ant (Ott van az Isten mindenütt,ahol él a szeretet,)

    3 (Szentjeidnek seregében lássuk arcod égi fényben,)

79D

    1 (Tudván Jézus, hogy eljön órája,)

    2 (Ő a mester szolgál tanítványnak,)

    3 (Azért mi is egymást így szolgáljuk,)

80

    1 (E szín alatt itt a nagy jó,)

    2 (Itt van Jézus fehér színben,)

    3 (A vacsorán kézbe vette)

    4 (És mondotta: Ím vegyétek,)

    5 (Vette aztán a poharat,)

    6 (Azért most is igéjével,)

    7 (Azért rejti valóságát,)

    8 (Mert ha csak egy szolgájára)

    9 (Azért, ámbár nem nézheted,)

    10 (Hidd el szavát Jézusodnak,)

80A

    A (Kezdődik Jeremiás Próféta siralma.)

    A1 (He-eth. Föltevé az Úr magában,)

    A2 (Te-eth. Kapuja rom, zárja nincsen,)

    A3 (Jo-od. Szótlan és hamuval behintve)

    A4 (Ca-aph. Elgyengült a szemem s fölindult)

    B (Jeruzsálem, Jeruzsálem,)

    B1 (Elhagyott minden barátom,)

    B2 (Kik szörnyen vérének ectet)

    C1 (Lá-med. Hol van a kenyér? hol a bor?)

    C2 (Me-em. Jeruzsálem szűz leánya!)

    C3 (Nu-un. Prófétáid ámítottak)

    C4 (Szá-mech. Tapsolván csúfolt, üvöltött)

    D (Jeruzsálem, Jeruzsálem,)

    E1 (Megrepedt a templomkárpit)

    D2 (Így szólt a lator s a szirtek)

    E1 (A-leph. Én vagyok a férfiú, kin)

    E2 (Be-eth. Elfonnyasztott, összezúzott)

    E3 (Ghi-mel. És körülvevén súlyosabbá)

    F (Jeruzsálem, Jeruzsálem,)

    F1 (Szép szőlőm, én ültetélek,)

    F2 (Körülvetettek sövénnyel,)

81

    1 (Én nemzetem, zsidó népem,)

    2 (Én tégedet Egyiptomból)

    3 (Egyiptomból kimentedben)

    4 (A pusztában itattalak,)

    5 (Ellenséged én megvertem,)

    6 (Én téged nagy méltóságra)

    7 (Én Kánaán dús földére)

    8 (Én szőlőmbe ültettelek,)

    9 (Én nemzetem, zsidó népem,)

    10 (De ne essél te kétségbe,)

81A

    1 (Édes Jézus, szent érzésed nélkül ki néz képedre?)

81B

    A (Kezdődik Jeremiás próféta siralma.)

    A1 (He-eth. Hogy el nem fogyánk, az Úr nagy irgalma adott erőt;)

    A2 (Te-eth. Jó az Úr ahhoz, ki benne bízik és őt keresi;)

    A3 (Jo-od. Hallgat ülve egymagában, mert igát rá ő adott;)

    B (Jeruzsálem, Jeruzsálem,)

    B1 (Urunk Jézus most körülvétetik;)

    B2 (Kíméletlen sokszor megkínzatott,)

    B3 (Drága népét Úr Jézus szerette,)

    B4 (Mindenható szentséges Atyának,)

    C1 (A-leph. Az arany minő sötét lőn, a legjobb szín elveszett;)

    C2 (Be-eth. A dicső fiak Sionból, az aranytól fényesek;)

    C3 (Ghi-mel. Szoptatá kölykét a szörny is, melyet tart a tengerár,)

    C4 (Da-leth. Szomjúságban a szopósnak nyelve ínyéhez ragadt;)

    C5 (He-e. Akik kéj- s örömben éltek, utak szélén vesztek el;)

    C6 (Va-u. Népem lyánya Szodománál isszonyúbban vétkezett,)

    D (Jeruzsálem, Jeruzsálem,)

    D1 (Jeruzsálem! Lásd veszedelmedet;)

    D2 (Öltözzél fel hamar gyászruhába,)

    D3 (Mert tebenned világ megváltója)

    D4 (Mindenható szentséges Atyának,)

    E1 (Oh, emlékezzél meg Uram!)

    E2 (Mások bírják földeinket,)

    E3 (A vizet pénzünkön ittuk,)

    E4 (Rajtunk rabszolgák uraltak,)

    E5 (Mint kemence, úgy kiégett)

    F (Jeruzsálem, Jeruzsálem,)

    F1 (Ó, én népem, indulj fájdalomra,)

    F2 (Térj meg te is és gonoszságodat,)

    F3 (Midőn az Úr látja térésedet,)

    F4 (Mindenható szentséges Atyának,)

82

    1 (Királyi zászló jár elől,)

    2 (Kegyetlen lándzsa verte át)

    3 (Az ősi jóslat itt betelt,)

    4 (Rajtad tündöklik, drága fa,)

    5 (Világ bűnének zálogát,)

    6 (Ó kereszt, áldunk, szent remény,)

    7 (Szentháromság, dicsérjenek,)

82B (Íme, a szent Keresztfa, rajta függött valaha a világnak váltsága!)

82C

    1 (Köszönteni jöttünk, szent keresztfa!)

    2 (Az átkozott Júdás, hogy eladta)

    3 (Mért nem adtad inkább Máriának,)

    4 (Harminc ezüst pénzre Júdás mért szorultál,)

    5 (Jézussal naponként örömmel vigadtál,)

    6 (A nagy keresztet már lefektették,)

    7 (Hogy a keresztfát felállították,)

    8 (A magas keresztfán, hogy kínlódott,)

    9 (El ne felejtkezzünk Jézus hét szaváról,)

    10 (Midőn Jézus a keresztfán meghalt,)

    11 (Jézust a keresztről, hogy levették,)

    12 (Nagy keserűséggel felkiáltott,)

    13 (Midőn a Jézus testét megmosták,)

    14 (Hogy koporsójába helyeztették,)

    15 (Keservesen tőle elbúcsúzott,)

    16 (Mária Magdolna, hogy azt látta,)

    17 (A fájdalmas anyát megölelte,)

    18 (Jól meggondold, ember, a Jézus fájdalmát,)

    19 (Az ártatlan bárányt ostorozták,)

    20 (Ne kételkedj, hogy igaz nem volna,)

    21 (El nem beszélhetem a Jézus fájdalmát,)

    22 (Akik a bűnökben megátalkodtatok,)

    23 (Dicséret, dicsőség az Atyának,)

83

    1 (Mint a szarvas ér vizéhez, lelkem Hozzád, égi Lény,)

    2 (Rád gondolva, árva lelkem búbánatban ég, eped,)

    3 (Napjaim mily jók valának, hogy megálda engemet!)

    4 (Csontjaimat porba ontják, összezúznak engemet!)

83A

    1 (Mint a szép hűvös patakra a szarvas kívánkozik,)

    2 (Könnyhullatásom énnekem kenyerem éjjel, nappal.)

83B

    1 (Zengje velünk az ég és föld:)

    2 (Áldozatot mutatunk be)

83C

    1 (Pap: Föltámadtam!)

    2 (Pap: Békesség veletek, alleluja.)

83E

    1 (Ti forrásvizek, áldjátok az Istent,)

---- Húsvét ----

84

    1 (Krisztus feltámadott, üljük meg e napot)

    2 (Istennek dicsőség, imádja őt föld, ég,)

    3 (Győzelmes Jézusunk, tündöklő szép napunk,)

    4 (Jézusunk, nagy Király, a föld bármit kínál,)

    5 (Szentséges áldozat, élőket, holtakat)

    6 (Zengjék a nagy egek, a boldog emberek,)

84A

    1 (Vétkeinknek drága ára,)

    2 (Szállj be lelkünk hajlékába,)

85

    1 (Örvendjetek, angyalok! Jézusunk feltámadott,)

    2 (Dicsőítsük az Atyát, ki szent Fiát adta át:)

    3 (Jó hírt hoz az Úr nekünk: a sötétség már letűnt,)

    4 (Hiszünk, mint a gyermekek, kiknek szíve nem remeg)

    5 (Bort és fehér kenyeret ajánlunk föl Teneked:)

    6 (Szent vagy, szent vagy, Jézusunk, kősírodhoz elfutunk,)

    7 (Jézus Krisztus megjelent hófehéren idelent.)

    8 (Jöjj szívünkbe, szent kenyér, akit elménk fel nem ér,)

86

    1 (Dicsőség, szent áldás, tisztesség)

    2 (A halál és élet harcra szállt.)

    3 (Mit láttál, szent asszony, a sírnál?)

    4 (Fényes nap! Úradta ékes nap.)

86A

    1 (Alleluja! Alleluja! Megváltónk feltámadott,)

    2 (Alleluja! Alleluja! Dicsőség az Istennek,)

    3 (Alleluja! Alleluja! Jézus hí üdvösségre;)

    4 (Alleluja! Alleluja! Istennek örök hála.)

    5 (Alleluja! Alleluja! Szent vagy, fölséges Isten.)

87

    1 (Föltámadt Krisztus e napon,)

    2 (Hogy minden ember vigadjon.)

    3 (Értünk halált ki szenvedett.)

    4 (S megváltott minden lelkeket.)

    5 (Mennek a szent nők sírjához,)

    6 (Kenetet visznek Krisztushoz.)

    7 (Fényes szép angyalt látnak ott,)

    8 (S hallanak boldog szózatot.)

    9 (Ti félénk asszony-emberek,)

    10 (Galileába menjetek.)

    11 (Tudják meg az apostolok,)

    12 (Hogy az Úr él s feltámadott.)

    13 (Megjelent ő szent Anyjának,)

    14 (Kesergő szent Magdolnának.)

    15 (Megjelent aztán Péternek,)

    16 (Megjelent majd a híveknek.)

    17 (Húsvéti boldog lélekkel,)

    18 (Dicsérjük Istent énekkel.)

    19 (Dicsőség Szentháromságnak,)

    20 (Adjunk ma hálát Urunknak.)

87A

    1 (Alleluja! Örvendezzünk, Krisztus Jézus feltámad!)

    2 (Alleluja! magasztaljuk az isteni fölséget,)

    3 (Alleluja! szent hit fénye ragyog Jézus sírjából,)

    4 (Alleluja! áldozattal járulunk az oltárhoz,)

    5 (Alleluja! szent az Isten; őt imádja ég és föld.)

87B

    1 (Hála légyen az Istennek,)

    2 (Krisztus a sírból fölkele,)

    3 (Júda dicső oroszlánja)

    4 (Megnyeré a győzedelmet,)

    5 (Zászló lett a szent keresztfa,)

    6 (Zengje velünk az ég és föld,)

    7 (Zengjünk a szent asszonyokkal,)

88

    1 (Krisztus feltámadott!)

    2 (Krisztus feltámadott!)

    3 (Krisztus feltámadott!)

    4 (Krisztus feltámadott!)

88A

    1 (Feltámadt dicsőségesen Istennek szent Fia;)

    2 (Nagy öröm már környékezi Jézusnak szent szívét,)

    3 (Megdicsőült szent testének fénylenek sebei.)

89

    1 (Krisztus, virágunk,)

    2 (Ki feküdt sírban,)

    3 (Felkele fényünk,)

    4 (Jézus, hogy felkelt,)

    5 (A pokol elhűlt,)

    6 (Él Jézus nyilván,)

    7 (Jézusnak éljünk,)

    8 (Úr Jézus nékünk)

    9 (Boldogság véled)

    10 (Ha véled járunk,)

    11 (Dicsőség légyen)

89A

    1 (Mit jelent a fény Jézus sírjánál?)

    2 (Ellenségünket Krisztus megtörte,)

    3 (Szívünket nyissa meg a bűnbánat,)

    4 (Dicsőség legyen az örök Atyának)

90

    1 (Örvendetes napunk támadt,)

    2 (Szent asszonyok a kősírhoz)

    3 (Fájdalmuk nagy örömre vált,)

    4 (Urunkat ha látni vágytok)

    5 (Jézust hogy ők megtalálták,)

90A

    1 (Názáreti Jézus Krisztus a sírból feltámadott.)

    2 (Kit megöle a zsidóknak könyörtelen serege,)

91

    1 (Szent asszonyok jóko reggel!)

    2 (A Krisztus feltámadását,)

    3 (A kereszten megtöretett,)

91A

    1 (Üdvözítőnk feltámadott,)

    2 (A Messiás feltámadott,)

    3 (Reménységünk feltámadott,)

    4 (Vígasztalónk föltámadott,)

    5 (Örömnapunk föltámadott,)

    6 (Életadónk föltámadott,)

    7 (Az irgalom föltámadott,)

92

    1 (Szent Magdolna elmene ama reggel sírva,)

    2 (Erre-arra sírva jár, nincsen nyugovása,)

    3 (Hol lelem föl Jézusom, akit elvesztettem?)

    4 (Erdőkön és hegyeken kiáltozom érted,)

    5 (Tengerekre indulok, örvényekre szállok,)

    6 (Újra a szent városon, mindig egy a jártom.)

    7 (Merre láttad őt, felelj, fényes nap az égen?)

    8 (Három-király csillaga, mutass nékem utat,)

    9 (Volna bár a vállamon szárnyam, mint a sasnak,)

    10 (Levették a keresztről, eltemették sírba,)

    11 (Mégis újra visszahív sírjához a lélek,)

    12 (S míg a kertészt keresem, s „Uram, hol van?” – kérdem:)

    13 (Ó, háromszor boldog én! Uram megismertem.)

    14 (Jézust látni szüntelen: semmi sincs ily édes,)

    15 (Hogyha enyém Jézusom, enyém lesz az élet,)

92A

    1 (Bizodalmas szívvel Hozzád járulunk.)

    2 (Kérjetek, úgy mondád, s adatik nektek.)

    3 (Ó, Jézus! követjük szent hívásodat,)

    4 (A lelki jók után Te majd megadod,)

    5 (Te légy szenvedésünk vigasztalása,)

92B

    1 (Atya, Fiú, Szentlélek egy Isten,)

    2 (Megváltó Fiú Isten, Úr Krisztus,)

    3 (Jobbján ülsz Istennek, Úr Krisztus,)

    4 (Szűzanyád örvendezik, Úr Krisztus,)

    5 (Angyalok magasztalnak, Úr Krisztus,)

    6 (Téged pátriárkákkal, Úr Krisztus,)

    7 (Mártírok, konfesszorok, Úr Krisztus,)

    8 (Neked szólnak mellettünk, Úr Krisztus,)

    9 (Atyáinkkal vétettünk, Úr Krisztus,)

    10 (Méltán hát büntettetünk, Úr Krisztus,)

    11 (Szűkölködnek mezeink, Úr Krisztus,)

    12 (Terhelve szükségekkel, Úr Krisztus,)

    13 (Noha mi betegségünk, Úr Krisztus,)

    14 (Tégedet pártfogónknak, Úr Krisztus,)

    15 (Tehát Hozzád járulunk, Úr Krisztus,)

    16 (Szent irgalmad megtartson, Úr Krisztus,)

    17 (Világ hitegetését, Úr Krisztus,)

    18 (Gyűlöltségtől, haragtól, Úr Krisztus,)

    19 (A döghalált, éhséget, Úr Krisztus,)

    20 (Fajtalan indulattól, Úr Krisztus,)

---- Áldozócsütörtök ----

93

    1 (Megjelentünk hajlékodban Áldozatra, jó Atyánk,)

    2 (Dicsérjük az Istenembert, Aki földről mennybe ment,)

    3 (Három évig tanítónk volt Az isteni szeretet,)

    4 (Hisszük, amit Isten hirdet szent Egyháza szavával,)

    5 (Bemutatjuk alázattal a bort és a kenyeret,)

    6 (Szegény bűnös ajándékát Jézus veszi kezébe,)

    7 (Szent az Isten, magasztaljuk, s áldjuk egyre szent Fiát,)

94

    1 (Galileai férfiak, mért néztek az égbe?)

    2 (Galileai férfiak, mért hogy tétlen álltok?)

    3 (Galileai férfiak, föl a küzdőtérre!)

    4 (Galileai férfiak, milyen jelre vártok?)

    5 (Galileai férfiak, mért hogy sírva néztek?)

    6 (Galileai férfiak, ha majd jön az óra:)

95

    1 (Krisztus a mennybe fölmenet,)

    2 (Fölnéztek az apostolok,)

    3 (Mit álltok itt, ti férfiak?)

    4 (Ki most az égbe szálla fel,)

    5 (Rabokat oldoz karja el,)

    6 (Nékünk is utat így csinál,)

    7 (Galileai férfiak!)

    8 (Örüljünk mink is most velük,)

    9 (Siessünk hálát mondani,)

95A

    1 (A Krisztus égbe felméne,)

    2 (Férfiak, mit csodálkoztok?)

    3 (Már az Úrban örvendjetek,)

    4 (Dicsőség legyen Ayának,)

95B

    1 (Mennybe ment Krisztus e napon,)

    2 (Urunk a győztes nagy király,)

    3 (Krisztus a fő, s mi tagjai,)

    4 (Ki most az égbe szálla fel,)

    5 (Siessünk hálát mondani, alleluja, alleluja,)

96

    1 (Krisztus mennybe fölmene,)

    2 (Krisztus meghalt bűnünkért,)

    3 (Negyven napig köztünk járt,)

    4 (Szólott nékik eképpen:)

    5 (S elküldöm Szentlelkemet,)

    6 (Ő tinéktek ád erőt,)

    7 (Már királyi székében)

    8 (Közbenjáró Krisztusunk,)

---- Pünkösd ----

97

    1 (Jöjj, Szentlélek Istenünk, add a mennyből érzenünk, fényességed sugarát.)

    2 (Jöjj, szegények atyja te, bőkezűség Istene, Lelkünk fényed hassa át.)

    3 (Édességes vigaszunk, drága vendég, szomjatunk, édes lélekújulás!)

    4 (Fáradott nak könnyülés, tikkadónak enyhülés, sírónak vígasztalás.)

    5 (Boldogságos, tiszta fény, szállj meg szívünk rejtekén, híveidnek napja légy!)

    6 (Ihleted ha fényt nem ad, emberszívben ellohad minden érő, ami ép.)

    7 (Mosd meg, ami szennyezett, asszúságra hints vizet, orvosold a sebhelyet.)

    8 (Simogasd a darabost, fölmelengesd a fagyost, útra vidd ki, tévelyeg.)

    9 (Add, vegyék el híveid, kik hitük beléd vetik, hétszeres kegyelmedet.)

    10 (Jámbornak jutalmazást, engedj boldog kimúlást, mindörökké mennyeket.)

97A

    1 (Nagy az Úristen, nagy Ő jósága,)

    2 (Keresztség által a te szent kegyelmed)

    3 (A csalhatatlan Istennek igéje,)

    4 (Az üdvözítő hitnek szent világa,)

    5 (Megszenteléd ma, kik a szent keresztnek)

    6 (Föláldozzuk még egész életünket;)

    7 (Zengjen szavunkban, zengjen szíveinkben:)

98

    1 (Szállj szívünkbe, nagy Isten, lélekadó Lélek!)

    2 (Dicsőség az Istennek magasságos mennyben.)

    3 (Apostolok pünkösdnap összebújtak, félvén.)

    4 (Hiszem, vallom boldogan, amit mond az Isten.)

    5 (Ami legszebb, legnagyobb földön és az égen:)

    6 (Szent, szent, szent az Úristen, Atya, Fiú, Lélek!)

98A

    1 (Jöjj el, Szentlélek Isten,)

    2 (Jöjj el, árvák gyámola,)

    3 (Ó, kegyes vigasztalónk,)

    4 (Fáradságban nyugalmunk,)

    5 (Ó, dicső nap! Híveid)

    6 (Engedd hív szolgáidnak,)

    7 (Add jótétünk érdemét,)

99

    1 (Ó, alkotó Lélek, jövel,)

    2 (Kit úgy hívunk: Vigasztaló,)

    3 (Te hét ajándok kútfeje,)

    4 (Gyújtsd meg szemünknek fényedet,)

    5 (Űzd messze tőlünk ellenünk,)

    6 (Add, ismerjük meg az Atyát)

    7 (Az Istent áldjuk: jó Atyát,)

99A

    1 (Nyíljatok meg fényes egek,)

    2 (A szép aranybimbó nyílik,)

100

    1 (Ó, Szentlélek Úristenünk,)

    2 (A mennyekből téged nyertünk,)

    3 (Kit javadért folyton áldnak,)

    4 (Szeretettel töltsd szívünket,)

    5 (Teáltalad higgyünk, engedd)

    6 (Légyen hála az Atyának,)

101

    1 (Szállj ránk, életadó Lélek,)

    2 (Szállj ránk, életadó Lélek,)

    3 (Szállj ránk, életadó Lélek,)

    4 (Szállj ránk, életadó Lélek,)

    5 (Szállj ránk, életadó Lélek,)

    6 (Szállj ránk, életadó Lélek,)

102

    1 (Szentlélek Isten, szállj reánk,)

    2 (Kit Isten, mint vigasztalót)

    3 (Te, hét ajándok Istene,)

    4 (Érzékeinkre fényt deríts,)

    5 (Kísértetekben el ne hagyj,)

    6 (Ó, adjad ismernünk Atyát,)

    7 (Legyen dicsőség, ó Atyánk,)

103

    1 (Téged kérünk, Atyaisten,)

    2 (Bús éltünkben ellankadtunk,)

    3 (Apostolok bölcs mestere,)

    4 (Eső nélkül föld is szárad,)

    5 (Lélek nélkül test nem élhet,)

    6 (Testnek gonosz kívánsága,)

    7 (Jöjj el égi fényességgel,)

    8 (Ó, mily könnyű, vidám, boldog)

    9 (Örülj lelkem, Istent áldjad,)

103A

    1 (Teremtő Lélek jöjj közénk,)

    2 (Te, kit védőnek mondanak,)

    3 (Ajándékoddal hétszeres,)

    4 (Érzékeinkbe gyújts te fényt,)

    5 (Ellenségünket űzzed el,)

    6 (Általad tudjuk az Atyát,)

103B

    1 (A Pünkösdnek jeles napján Szentlélek Isten küldeték,)

    2 (Akit Krisztus ígért vala tanítványoknak akkoron,)

    3 (Tüzes nyelveknek szólása úgy, mint szeleknek zúgása.)

    4 (Betelvén a Szentlélekkel kezdének szólni nyelvekkel.)

    5 (Ezért örüljünk őnéki mondván ez ékes éneket,)

---- Szentháromság ----

104

    1 (Kiben élünk, mozgunk s vagyunk, ó, teljes Szentháromság!)

    2 (Dicsőség a szent Atyának, ki semmiből teremtett,)

105

    1 (Szentháromságnak életem, halálom,)

    2 (Méltó dicséret légyen az Atyának,)

    3 (Az Istenember áldassék mitőlünk,)

    4 (Szentlélek Úrnak zengjük víg dalunkat,)

    5 (Az Atyaistent s Fiút egyetemben)

105A

    1 (Szentháromságnak az én életemet,)

    2 (Dicsőség legyen az örök Atyának,)

    3 (Áldás, dicséret a Fiú Istennek,)

    4 (Most magasztaljuk s áldjuk a Szentlelket,)

    5 (Ó, egy természetben, három, személyedben)

---- Úrnapja ----

106

    1 (Ó, ki ez oltáron kenyér színe alatt,)

    2 (Testi szemeimmel noha nem láthatlak,)

    3 (E csodát az írás sok képpen mutatja,)

    4 (Ezt az áldott testet, melyet itt imádunk,)

    5 (Drága sebeidbe vétkeimet rejtem,)

    6 (Bűnös Magdolnával lábadhoz borulok;)

106A

    1 (E mai nap Úrnak napja,)

    2 (Szegény és gazdag rendektől,)

    3 (Az Úr Jézust e szentségben,)

    4 (Keresztény hívek értsétek)

    5 (Jertek tehát, imádjátok,)

    6 (E mai nap dicsérettel,)

    7 (Mi Benned, ó Jézus, hiszünk,)

107

    1 (Dicsérd Sion, Üdvözítőd,)

    2 (Himnuszt mondj egész szíveddel,)

    3 (Nagy dologról szól az ének:)

    4 (Estelén a búcsútornak,)

    5 (Hangosan hát fönnesengjen,)

    6 (Mert, mit ajkunk most magasztal:)

    7 (Ott új Húsvét napja támadt.)

    8 (Új világot fut az óság,)

    9 (S amit ott tett önkezével:)

    10 (Szent igéktől megoktatva,)

    11 (Ágazatja szent hitünknek:)

    12 (Régi rend itt újnak enged,)

    13 (Színében bor és kenyérnek)

    14 (Vér bár a bor, test az étel,)

    15 (Aki veszi, meg nem osztja,)

    16 (Veszi egy és ezrek veszik,)

    17 (Veszi jó és veszi vétkes,)

108

    1 (Mondj éneket, zengő nyelvem, szentséges Úr testének,)

    2 (Vajha, édes jó Jézusom, oly érdemes lehetnék,)

    3 (Ó, megváltó jó Jézusom, mennyei szent orvosom,)

    4 (Alázatos, megtört szívvel térdem néked meghajtom,)

---- Oltáriszentség ----

109

    1 (Áldjad, ember, e nagy jódat,)

    2 (Itt az Isten gazdagsága,)

    3 (Itt az égnek megnyitója,)

    4 (Itt lelkünknek orvoslója,)

    5 (Ember, higgy az Úr szavának,)

    6 (Nem emléke szent testének,)

    7 (Itt van tehát istensége,)

    8 (Kérjük, adja ránk áldását,)

109A

    1 (Ahány csillag van ott a magasban,)

    2 (Földön amennyi por szemet lelni,)

    3 (Amennyi számra a lég paránya)

    4 (Hány harmat cseppje hullt a földekre,)

    5 (Hány szívdobbanás, hány szempillantás,)

    6 (A napban s holdban hány sugár volt s van,)

    7 (Hány pillanat van sok századokban,)

    8 (Ahány szent-szentet zengenek a szentek,)

109B

    1 (Ajtód előtt állok, állok,)

    2 (Szegény bűnös, szegény beteg,)

    3 (Értem viselted kereszted,)

110

    1 (Áldunk Téged, ó angyali kenyér,)

    2 (Kérünk Téged, irgalmas nagy Isten,)

110A

    1 (Bűnös lélek, ide siess, aki meg vagy terhelve.)

    2 (Oltári drága szentségben itt van a Te orvosod,)

    3 (Hatalmas Úr mennyen s földön erejét mindeneket,)

    4 (Azért tehát keseredett hívek, ide jöjjetek!)

110B

    1 (Imádlak hódolattal fönséges szentség.)

    2 (Látás, íz és tapintás, mind csalódik itt.)

    3 (Rejlett a kereszten csak az Istenség,)

    4 (Sebhelyed Tamással bár nem láthatom,)

    5 (Ó, Urunk halálának szent emlékjele,)

    6 (Kegyes jó Pelikán, Uram, Jézusom,)

    7 (Jézusom, kit én most át e fátyolon)

111

    1 (Csodákkal tündöklő Isteni nagy erő,)

    2 (A tengert megnyitod, két részre oszlatod)

    3 (Itt nagyobb csodával, mennyei mannával,)

111A

    1 (Előtted, Jézusom, leborulok,)

    2 (Hogy üdvözíts engem, teremtettél;)

    3 (Vádolom most magam, hogy vétettem,)

    4 (Fogadom életem jobbulását,)

    5 (Csak nekem, ó kérlek, szent lelket adj,)

    6 (Kívánja én lelkem szent testedet,)

111B

    1 (Engem annyira mért szeretsz, Ó, édes Istenem?)

    2 (Noha, ó szerelmes Jézus! tégedet nem látlak,)

    3 (Jézus! élet gabonája, hozzám mikor jövendsz?)

    4 (Jöjj el tehát, Jézus, jöjj el, készítsd szálásodat,)

112

    1 (Ez nagy Szentség valóban,)

    2 (Jelen van itt test és vér,)

    3 (Állj mellettünk, nagy Isten,)

    4 (Háborútól oltalmazz,)

    5 (Tebenned van reményünk,)

    6 (Add, hogy készen lehessünk,)

112A

    1 (Ez eleven kenyér most szállott az égből,)

    2 (Nem puszta kenyér ez, hanem Krisztus teste,)

    3 (Add ránk malasztodat, ó ártatlan Bárány,)

112B

    1 (Ezerszer üdvözlégy,)

    2 (Az Istennek Fia,)

    3 (Hogy boldogok legyünk,)

    4 (S hogy egyesülhessen)

    5 (Azért imádással)

    6 (Ó, ne hagyj elvesznünk,)

    7 (A halálos ágyon)

113

    1 (Édes Jézus, Neked élek,)

113A

    1 (Itt, az ünnepélyes csendben, az Oltári szentségben,)

113B

    1 (Jöjj Jézusom, én szerelmem, várlak szüntelen.)

114

    1 (Égből szállott szent kenyér,)

    2 (Véghetetlen Istenség,)

    3 (Ó, mennyei seregek!)

    4 (Nap, hold s fényes csillagok,)

    5 (Legyen egy szív, egy lélek)

    6 (Reménységünk csak te vagy,)

114A

    1 (Felszáll az oltárra bús tekintetem,)

    2 (Ó, szent imádandó Jézusom szíve,)

    3 (Zsámolyodon, nézd csak, arcra borulok;)

    4 (Tégy raboddá engem, forró szeretet!)

114B

    1 (Jöjj hozzám, Uram, Jézus,)

115

    1 (Hadd lankadja és olvadjak éretted, én szerelmem!)

    2 (Nincs oly elme, hogy értelme e titkot felfoghassa,)

    3 (Bűnös lélek, már nem félek, értem vagyon ily nagy bér;)

    4 (Szánom, bánom és fájlalom azért én vétkeimet,)

115A

    1 (Isten szállt le az oltárra, ott keresett lakhelyet.)

    2 (Ez a test az, mely érettünk olyan sokat szenvedett.)

    3 (Megtisztulok, édes Jézus, jól tudom, ha akarod.)

115B

    1 (Isten szállt le az oltárra, ott keresett lakhelyet,)

    2 (Ez a Test az mely érettünk olyan sokat szenvedett,)

    3 (Megtisztulok édes Jézus, jól tudom, ha akarod,)

116

    1 (Imádlak nagy Istenség,)

    2 (Üdvözlégy te szent manna!)

    3 (Szent testével így táplál,)

    4 (Szállj le hozzám, szent kenyér,)

    5 (Soha többé nem vétek,)

    6 (Neked élek és halok,)

116A

    1 (Porbahullok Uram, oltárod előtt,)

    2 (Ámbár nem látok mást, mint csak kenyeret,)

    3 (Betlehem sem látott mást, mint kisdedet,)

    4 (Kánai mennyegzőn borrá lőn a víz,)

    5 (Valamint hirdette a jászol s kereszt,)

    6 (Imádom Jézusom, Istenségedet,)

116B

    1 (Imádunk szent ostya, drágalátos manna,)

    2 (Izrael fiait, ki megoltalmaztad,)

    3 (Halálunk óráján add, hogy Téged méltán)

116C

    1 (Imádlak térdrehullva nagy Szentség.)

    2 (Üdvözlégy százezerszer, Jézusom.)

    3 (Porbahullva kérlek Tégedet,)

117

    1 (Istenség mélysége, lelkek édessége elrejtezve itt vagyon.)

    2 (Áron zöld vesszőjét, csudáknak szerzőjét ez magában foglalja.)

    3 (Nagy Szentség, áldassál, felmagasztaltassál, minden jóval tölt edény.)

    4 (Jöjjetek, angyalok, mennyei szent karok, imádni e Szentséget.)

117A

    1 (Ki ad nekünk oly égő, oly tiszta zengtetet,)

    2 (Ó, bár a pátriárkák rendíthetlen hite)

    3 (Bár oly híven szeretnénk, mint szent apostolid,)

    4 (De a bűnös halandó mit adhat egyebet,)

117B

    1 (Krisztus Lelke, szentelj meg,)

    2 (Rejts el sebeidbe jól,)

118

    1 (Krisztus teste és szent vére, angyaloknak étele,)

    2 (Bár e csodát, hitünk titkát elménk fel nem foghatja,)

    3 (A keresztfán haldokolván rejlett csak az Istenség;)

    4 (Orvosságát, tisztulását lelkünk itt feltalálja;)

    5 (Szelíd Bárány! a keresztfán áldozatunk te lettél,)

    6 (Jézus vére, lelkünk bére, az oltáron már nem hull;)

118A

    1 (Keresztények, boruljatok térdre,)

    2 (Mondjuk együtt, mondjuk énekszóval:)

118B

    1 (Közelebb, közelebb Uram, Hozzád,)

    2 (Ha vándorutamon a nap leszáll,)

119

    1 (Leborulva áldlak, láthatatlan Istenség,)

    2 (Isteni erődet elrejtéd a keresztfán,)

    3 (Noha szent Tamással sebed helyét nem látom,)

    4 (Váltságomnak ára, száradt szívem ereje,)

    5 (Részegíts meg engem, Uram, te szent kelyheddel,)

119A

    1 (Kenyérszínben elrejtezett, ó, mennyei nagy Felség!)

    2 (Téged vallunk, Úrnak mondunk, Isteni nagy méltóság.)

    3 (Tehát kérlek, bűnös lélek, Uradhoz folyamodjál,)

120

    1 (Menyegzős köntösbe öltözködjetek,)

    2 (Jer, Jézus arája, jegyesed fogadd,)

    3 (Ha tán valósággal most nem veheted,)

    4 (Ó, mennyei Szentség, ó, nagy hatalom,)

    5 (Jézus, lelkünk vágya, szívünk öröme,)

    6 (Hisz öröm miköztünk lakni teneked,)

    7 (Jöjj el, jöjj el, jöjj már, égi vőlegény!)

120A

    1 (Mennyben udvarló angyalok, jertek e szent oltárhoz!)

    2 (Zsámolyához kegyelemért boruljunk e Fölségnek;)

    3 (Íme, itt van ez oltáron, rejtve kenyér- s borszínben;)

121

    1 (Mindeneknek szemei,)

    2 (Kezeidet kinyitod,)

    3 (Levegő ég madara)

    4 (Liliomok a mezőn)

    5 (Hát még, kiket tenmagad)

    6 (Amit nekünk juttattál,)

    7 (Azért, akik annyi sok)

    8 (Szent, szent, szent vagy, kegyes Úr,)

121A

    1 (Mit óhajtasz, bűnös ember, oly bús lélekkel?)

    2 (Ez oltáron van a lélek nagy reménysége;)

    3 (Kik terhelve fáradoztok, hozzám jöjjetek,)

    4 (Mivel így hívsz, bátorkodunk Hozzád járulni,)

122

    1 (Most az Úr Krisztusnak drágalátos teste,)

    2 (Imádunk Tégedet, ó, drága nagy szentség,)

    3 (Kérünk, ó Jézusunk, add, hogy hozzád térjünk,)

122A

    1 (Minden alkotmányok, az Urat áldjátok)

    2 (Mennyei angyalok, az Urat áldjátok,)

    3 (Nap, Hold és csillagok, az Urat áldjátok,)

    4 (Az Úrnak papjai az Urat áldjátok,)

    5 (Mindnyájan örökké az Urat áldjátok;)

123

    1 (Most lett a kenyér Krisztus testévé,)

    2 (Itt az Istenség az emberséggel)

    3 (Itt a test és vér felmutattatott,)

    4 (Ezt a számtalan vétek okozta.)

    5 (Immár szeretlek, édes Jézusom!)

    6 (Kérlek, Jézusom, segíts meg arra:)

124

    1 (Most nyomorult szolgád folyamodom hozzád, magamat ajánlván kegyelmedbe.)

    2 (Hódolva és híven bűnbánatos szívem, Teneked, ó Jézus, feláldozom.)

    3 (Jézus, édes étkem, nagy gyönyörűségem, aki hozzám szálltál szerelmedből.)

    4 (Váltságunknak ára, ki a keresztfára, Szelíd Bárány, értünk emeltettél.)

124A

    1 (Oltárra nézz, hogyha nehéz)

    2 (Szent Test és Vér, üdvadó bér,)

125

    1 (Ne törd magad, ó, én lelkem e nagy titkos Szentségnél,)

    2 (Királyok gyönyörűsége, aki közénk költözött,)

    3 (Ó, hitünknek édes titka, te vagy szívünk Szerelme,)

    4 (Vond szívemet szent szívedre, mert hozzád kívánkozom,)

125A

    1 (Ó, jöjjetek hozzám, kik terhelve vagytok,)

    2 (Fölbátorít, Uram, szavad édessége,)

    3 (Ó, Uram! Én vagyok leggyarlóbb vendéged,)

126

    1 (Ó áldott szent Istenem, az Oltáriszentségben, Édes Jézus,)

    2 (Ó lelkem, szent jegyesem, méltán ki-ki szeressen Téged, Jézus,)

    3 (Maradj nálam kevéssé, tedd szívemet édessé, Uram Jézus,)

    4 (Emberek és angyalok, most mind előálljatok és a Jézust)

126A

    1 (Ó, Isteni titkos mély Szentség,)

    2 (Ó, Jézusom! Nagy szentségedet,)

    3 (Én nem vagyok méltó járulni,)

    4 (Tekints reám, kegyes orvosom:)

127

    1 (Ó szentséges, ó kegyelmes, Édességes Jézusom!)

    2 (Téged áldlak, magasztallak mély alázatossággal,)

    3 (Angyaloknak tápláléka, jöjj el e szent Ostyában!)

127A

    1 (Ó, szeretet szent emléke, Jézus szent teste s vére,)

    2 (Mit az utolsó vacsorán taníványidnak adtál,)

    3 (Ó, ki ennyire szerettél élve s halva bennünket,)

127B

    1 (Ó, világ örök csodája, melyet elménk föl nem ér!)

    2 (Üdvöz légy, ó lelki tápunk, világ üdve, mindene,)

    3 (Élő hittel, szent reménnyel imád lelkünk Tégedet,)

128

    1 (Porba hullok, ím, előtted, drágalátos nagy szentség!)

    2 (Istenember, Üdvözítőm, nézlek én, a föld pora;)

    3 (Istenember, tekints reám bujdosásom útjain!)

    4 (S ha majd eljön végső órám, embersorsom, halálom:)

128A

    1 (Ó, élet mannája, ó, nagy Szentség!)

    2 (Ha ily nagy, Istenem, szereteted)

    3 (Utolsó vacsorád emlékeztet,)

129

    1 (Szent vagy, Uram, szent vagy,)

    2 (Térdet, fejet hajtok,)

    3 (Tebenned remélek,)

129A

    1 (Szent, szent, szent az Úr, ki egyedül Úr.)

    2 (Szent, szent, szent az Úr, ki egyedül Úr.)

129BCDE

    1 (Azért ezt a nagy Szentséget leborulva imádjuk;)

    2 (Az Atyának és Fiúnak dicséret és tisztesség,)

    3 (P: Kenyeret adtál nekik a mennyből.)

130

    1 (Szerelmes, édes Jézusom, imádlak tégedet,)

    2 (Kit sem a tenger mély vize befogni nem elég,)

    3 (Nézzed Megváltód sebeit hálátlan szemeddel,)

    4 (Sebeid sírva szemlélem, ó, édes Jézusom,)

    5 (Engedd, hogy lelkem élhessen belőled, Krisztusom!)

130A

    1 (Szent angyalok, égi karok, kik ott laktok mennyégben,)

    2 (Az ég, a föld, a hegy s a völgy hódoljon szent szívének,)

    3 (Ki, mint a nap felhő alatt, rejlik kenyér színében,)

    4 (Én alkotóm, én üdvadóm, a bűn ellen oltalmazz;)

    5 (Én kegyesem, szent jegyesem, térdeimet meghajtom,)

130B

    1 (Szeretettel lángol szívem, mikor Jézus jön hozzám.)

    2 (Hit, remény és a szeretet az oltárhoz visz engem.)

131

    1 (Templom csendes mélyén, oltárrejteken,)

    2 (Fénye általjárja a hideg falat,)

    3 (Látja dúsak házát, kunyhóban szegényt,)

    4 (Látja, aki árva, aki elhagyott,)

131A

    1 (Térdre esvén leborulok előtted, ó nagy Felség!)

    2 (Mint háláljam meg, ó Jézus, Isteni fölségednek,)

    3 (Minden lélek áldja velem az Oltáriszentséget,)

132

    1 (Üdvözlégy, édes Jézusunk!)

    2 (Te vagy világ Megváltója,)

    3 (Elménk ezen csodálkozik,)

    4 (Te adtad ezt, hisszük, tudjuk,)

    5 (Azért hozzád folyamodunk,)

    6 (Dögvész, halál el ne érjen,)

    7 (Földjeinknek adj bőséget,)

132A

    1 (Uram, jó nekünk itt lenni, a Te szent hajlékodban.)

    2 (Uram, jó nekünk itt lenni, hol kegyelmed várva vár,)

    3 (Uram, jó nekünk itt lenni, érdemünk bár oly kevés.)

    4 (Uram, jó nekünk itt lenni, itt, a templom csendjébe'.)

    5 (Uram, jó nekünk itt lenni, nem érhet bűn, sem veszély.)

133

    1 (Üdvözlégy Felség, Oltáriszentség, drága vendégség!)

    2 (Angyali étel, kiben nincs métely, ó, szép Jézusunk!)

    3 (Mannánál szentebb, aranynál kincsebb, édes Jézusunk!)

    4 (Kik benned hisznek, jutalmat vesznek, drága Jézusunk!)

    5 (Légyen ez néked kedves dícséret, áldott Jézusunk!)

133A

    1 (Üdvözlégy, áldott légy, szent test és vér,)

    2 (Csodálja ég és föld irgalmadat,)

    3 (Ó, kegyelmes Atyánk! Nézz Fiadra,)

133B

    1 (Jézus Teste, Jézus Vére,)

    2 (Jézus Teste, Jézus Vére,)

    3 (Jézus Teste, Jézus Vére,)

134

    1 (Üdvözlégy, Krisztusnak drága szent teste,)

    2 (Üdvözlégy, nagy Szentség, élet adója,)

    3 (Üdvözlégy, nagy Szentség, világ váltsága,)

    4 (Üdvözlégy, nagy Szentség, élet kútfője,)

    5 (Üdvözlégy, nagy Szentség, csodák csodája!)

    6 (Üdvözlégy, nagy Szentség, lelkünk vendége!)

    7 (Dícséret, dicsőség Jézus testének,)

135

    1 (Üdvözlégy, ó drágalátos nagy Szentség,)

    2 (Kegyes voltál mennyből alászállani,)

    3 (Mindnyájan, kik egyek vagyunk a hitben,)

135A

    1 (Üdvözlégy, ó, áldott, drága, nagy szentség!)

    2 (Imádlak Tégedet teljes erőmből,)

    3 (Mikor szent testedet magamhoz veszem,)

135B

    1 (Üdvözlégy, nagy Király,)

    2 (Üdvösség Hercege,)

136

    1 (Üdvözlégy, Oltáriszentség!)

    2 (Ha szenteknek nagy szívével,)

    3 (Öntsd szívembe olajodat,)

    4 (Életünknek végóráján,)

136A

    1 (Üdvözlégy Oltáriszentség,)

    2 (Üdvözlégy Oltáriszentség,)

    3 (Üdvözlégy Oltáriszentség,)

137

    1 (Üdvözlégy, szent test, ki szűztől születtél,)

    2 (Üdvözlégy, Jézus Krisztus igaz vére;)

    3 (Itt az oltáron világ Megváltója,)

    4 (Itt az oltáron a mi nagy váltságunk,)

    5 (Itt az oltáron út, igazság, élet,)

138

    1 (Üdvözlégy, szép rózsa, lelkünknek orvosa,)

    2 (Tekints le mennyégből, ó, lelki jegyesünk!)

    3 (Istennek szent Fia, rossz lelkünk nagy díja,)

139

    1 (Ó, Uram, nem vagyok én méltó,)

139A

    1 (Ó Uram, ó Uram, nem vagyok méltó,)

140

    1 (Üdvözlégy, üdvösséges Ostya,)

    2 (Mert te vagy igaz Üdvözítő,)

    3 (Mikor a pap az igét mondja,)

    4 (Nagy Isten, téged dícsér lelkem,)

140A

    1 (Válaszottak gabonája ez Oltári nagy Szentség:)

    2 (Jézus, ki kevés kenyérrel sok ezreket táplála,)

    3 (Nem jelkép ez, mint a manna, mit az Úr egykor adott;)

    4 (Életünknek pusztaságán üdvözlégy, élő kenyér!)

    5 (Ó, testté lett örök Ige, te foglald el szívünket;)

141

    1 (Velünk lakó tiszta Ostya, Isteni nagy Igazság!)

    2 (Te vagy ama csipkebokor, amely lángját mutatja,)

    3 (Csipkebokor, ha megtartá fogyhatatlan épségét,)

    4 (Halljad a szót, gyarló ember, kinek szemén köd tapad:)

141A

    1 (Véghetetlen Fölség, elrejtett Istenség!)

    2 (Lelkemnek jegyese, ó, édes Jézusom!)

    3 (Zörgetsz már szívemnek ajtaján, szerelmem!)

    4 (Élek már én, nem én, hanem Te élsz bennem,)

142

    1 (Zálogát adtad, ó Jézus, örök szeretetednek,)

    2 (Irgalmadban nem vizsgáltad a mi gyarlóságunkat,)

    3 (S hogy halálod szent emlékét minden nap megülhessünk,)

    4 (Így magadhoz édesgettél, kegyes Jézus, bennünket.)

142A

    1 (Zengedező énekszóval, keresztények, jöjjetek,)

    2 (Jézus így hív benneteket: Jertek, kedves vendégim!)

    3 (Jöjj, angyalok szent kenyere e szentséges ostyában;)

    4 (Jézus Krisztus élő teste és kifolyt piros vére)

142B

    1 (Jöjj hozzám én üdvözítőm, jöjj forró vágyam,)

    2 (A világ már nem kell nekem, vonj engem Mennybe.)

    3 (Szent legyen immár életem, élő képem vagy.)

    4 (Jöjj, siess már, nem szűnöm meg érted epedni,)

---- Jézusról ----

143

    1 (Előtted, Jézusom, leborulok,)

    2 (Szép piros véreddel öntözgettél,)

    3 (Tehozzád, Jézusom felkiáltok,)

    4 (Vádolom magamat, mert vétettem,)

    5 (Esengő szavamat meghallgassad,)

143A

    1 (Add nekem, Jézus, szívedet, akarlak szeretni!)

    2 (Érettem a szűz méhében te testbe öltöztél.)

    3 (Ó, csodálatos egyesség itt van e szent helyen,)

    4 (Ó, kegyelemnek tengere! Érted eped szívem,)

    5 (Szerelmes édes Jézusom! Oltáriszentségben)

    6 (Mennyből kilobbant égi tűz, gyullaszd szeretetem,)

143B

    1 (Béke Fejedelme, szentséges Istenünk!)

    2 (Szűz Mária Szíve, béke példaképe,)

    3 (Liliom virágszál te vagy, ó Mária,)

    4 (Árvák és özvegyek sírását hallgasd meg,)

    5 (Derítsd fel hazánkra a békesség napját,)

    6 (Szüntesd meg a világ háborgó tengerét,)

144

    1 (Édes Jézus, én szerelmem, ó, mily nagyon szeretlek,)

    2 (Édes Jézus, mivel Téged minden felett szeretlek,)

    3 (Ahol leszek, Jézus, Téged óhajtlak és kiáltlak:)

    4 (Benned bízom, fohászkodom, Te is szeress engemet,)

    5 (Buzgó szívvel kérlek Téged, ó Jézus, örök Felség,)

    6 (Minden jókat én elhagyok, Veled megyek kínokra:)

    7 (Semmi ínség és erősség szerelmed nem fogyasztja,)

144A

    1 (Fegyverben a szív gárdája, kibontottuk már a zászlót,)

144B

    1 (Fegyverben áll a gárda, szívekben ég a tűz.)

145

    1 (Győzhetetlen én kőszálom,)

    2 (Sebeidnek nagy voltáért,)

    3 (Irigyimet zabolázd meg,)

    4 (Életemet ostromolják:)

    5 (Reád bíztam ez ügyemet,)

    6 (Irgalmazz meg én lelkemnek.)

145A

    1 (Ha éltem útjain veszély közelg felém,)

    2 (Tenálad, Jézusom, nincsen hűebb barát,)

    3 (Hajlékot nyújt nekünk sebed, ó Jézusom,)

145B

    1 (Ha éltem útjain veszély közelg felém,)

    2 (Tenálad Jézusom, nincsen hívebb barát.)

    3 (Hajlékot nyújt nekünk sebed, ó Jézusom,)

146

    1 (Hol vagy, én szerelmes Jézus Krisztusom?)

    2 (Téged az én lelkem kíván keresni,)

    3 (Míg fel nem talállak, keresni foglak,)

    4 (Ha fel nem talállak, kegyes Krisztusom,)

    5 (Veled az én lelkem kíván lakozni,)

    6 (Ahová csak fordulsz, híven követlek,)

146A

    1 (Ó, örök szeretet nagy mélysége,)

    2 (Előttünk a váltság keresztfája,)

    3 (Te mondád, hogy Hozzád siessenek,)

    4 (Ó szent seb, szeretet szent emléke,)

    5 (Dicsőség, imádás az Atyának,)

147

    1 (Jöjj el, Jézus, én szerelmem, jöjj el, édes Istenem!)

    2 (Ezer szívvel hogyha bírnék, mind tenéked áldoznám,)

    3 (Szép Jézusom, úgy szeretlek, ha szívembe vehetlek,)

    4 (Édes Jézus, minden utam szíved szerint intézem.)

    5 (Édes Jézus, szállj szívembe, mikor eljő halálom,)

147A

    1 (Mély imádással köszöntlek, ó, Jézus szent szíve,)

    2 (Hétszeres áldással árad malasztod forrása,)

    3 (Szívednek vérző nyílása, szeretet kútfeje,)

    4 (Ott az árvák segítsége, özvegyek oltalma,)

    5 (Ó, szelíd, alázatos szív, melynek szent példája)

    6 (Te, ki meghaltál érettünk, mint ártatlan Bárány,)

148

    1 (Néked, én Jézusom, mennyei Krisztusom, lelkemet, testemet feláldozom.)

    2 (Jóllehet Tégedet, legdrágább kincsemet, kegyelmes Istenem, bántottalak,)

    3 (Amikor jósággal, szentséges malaszttal elbágyadt szívemet felgyullasztod:)

    4 (E világ dicsérjen akármit idelenn, már én csak Krisztusom dicsőítem.)

148A

    1 (Ó, Jézus, egy szerelmem, szívem egyért eped;)

149

    1 (Ó, én Jézusom, hol, merre jársz-kelsz liliomok közt?)

    2 (Ó, én Jézusom, távol vagy tőlem! Mért vagy ennyire?)

    3 (Ó, én Jézusom, mint szomjú szarvas hűvös forrásra,)

    4 (Ó, én Jézusom, sóhajtok tehozzád, én vigasságom,)

    5 (Ó, én Jézusom, csak te vagy nékem kegyes királyom.)

149A

    1 (Ne csüggedj el, ha vészek érnek, ha nehéz életed!)

    2 (Jézus Szíve, föld drága kincse, szeretet temploma,)

    3 (Jézus Szíve, Te légy vezérünk, Te légy kalauzunk!)

149B

    1 (Ó, mily kegyes az Úr szíve az Oltáriszentségben!)

    2 (Itt az Isten szent kenyere, Krisztus teste és vére,)

    3 (Bűnök rabja, ne félj, ne fuss, mert nagy az Ő jósága;)

    4 (Bizalommal lépek eléd, egek dicső királya!)

149C

    1 (Ne csüggedj el, ha vészek érnek, ha nehéz életed.)

    2 (Jézus Szíve, föld drága kincse,)

    3 (Jézus Szíve, te légy vezérünk,)

150

    1 (Uram Jézus! légy velünk, mi egyetlen örömünk!)

    2 (Uram Jézus! tégedet szívünk, lelkünk úgy eped,)

    3 (Uram Jézus! kérve kér szívünk, mely bíz és remél,)

    4 (Uram Jézus! adj erőt, vígasztald a szenvedőt;)

    5 (Uram Jézus! el ne hagyj, ki lelkünknek üdve vagy.)

150A

    1 (Szeretlek, Jézus Szíve, Téged.)

    2 (Szeretlek, szent Szív, hogyha áldasz;)

    3 (Szeretlek, mint vak a világot;)

151

    1 (Zengjünk Jézus szent Nevének)

    2 (Nincsen név több ilyen édes,)

    3 (Az ég és föld meghajolnak,)

    4 (Meleget ez ád a napnak,)

    5 (Szövétnekünk a sötétben,)

    6 (Sátora a békességnek,)

    7 (Nagy név, kérünk, tőlünk elvedd)

    8 (Zengedezze az ég és föld,)

151A

    1 (Zengje ajkam szent dalával szent Szíved dícséretét,)

    2 (Zengje nyelvünk, zengje ajkunk, zengje minden, ami él,)

    3 (Zengje minden, minden ember szent Szíved dícséretét,)

152

    1 (Ó Jézus, emlékezni rád)

    2 (Nincs szó a földön kedvesebb,)

    3 (A bánat benned lel reményt,)

    4 (A nyelv azt nem mondhatja ki,)

    5 (Te légy, ó Jézus, örömünk,)

152A

    1 (Édes Jézus, öntsd szívembe lángoló szerelmedet,)

    2 (Édes Jézus, öntsd szívembe a hitvallók jellemét,)

    3 (Édes Jézus, vésd szívembe szent bizalmad horgonyát,)

    4 (Édes Jézus! ha a gúnynak nyila sebzi szívemet,)

152B

    1 (Ha Jézus Szívéhez megyek, elpanaszlom keserveimet,)

    2 (Ha a gond már végképp lesújt, s nincs barátom, aki kezet nyújt,)

153

    1 (Ó add, Jézusom, nékem, szentséges Szívedet,)

    2 (Szíved édes szerelme lelkemnek harmatja,)

153A

    1 (Jézus Szíve, Tied vagyok, amíg élek, szeretlek.)

    2 (Jézus Szyíve, Te vagy az én életemnek öröme.)

154

    1 (Jézusomnak szívén megnyugodni jó,)

    2 (Jézusom szent Szívét lándzsa döfte át,)

154A

    1 (Jézus, Jézus, jöjj el hozzám, téged óhajt szívem, szám.)

    2 (Jézus, Jézus, örök élet minden titka, légy velünk.)

    3 (Szent Atyádnak hő szerelme, üdvösségünk záloga,)

155

    1 (Jézus Szíve, legtisztább szív, kegyelem oltára,)

    2 (Jézus Szíve, szelídségnek titkos iskolája,)

    3 (Jézus Szíve, add, hogy mindig szeresselek jobban;)

    4 (Jézus Szíve, Szűz Anyának drága szép virága;)

    5 (Legyen hála az Atyának, ki minket teremtett!)

155A

    1 (Jézus Szíve, szeretlek én, segíts át az élet tengerén.)

    2 (Jézus Szíve, szeretlek én, segíts át az élet tengerén!)

    3 (Jézus Szíve, szeretlek én, segíts át az élet tengerén!)

156

    1 (Jézus Szívét dicsérni jöttünk el misére.)

    2 (Dicsőséget és áldást zengünk, Jézus, néked.)

    3 (Hiszünk benned, Jézusunk, Szent Szíved imádva,)

    4 (Jézus, Szíved jelében látjuk szenvedésed,)

    5 (Ki ne szeretné viszont szerető szent Szíved,)

156A

    1 (Szeretlek, Jézus szent Szíve.)

    2 (Ha kél a hajnal, s jő az est,)

157

    1 (Szeretlek, szép Jézus, mert fölötte jó vagy,)

    2 (Zárkózzál be, kérlek, szívem rejtekébe,)

    3 (Erős kezeiddel ültess jó palántát,)

    4 (Neveljed szívemben hozzád a szerelmet,)

    5 (Te vagy, édes Jézus, élet, út, igazság,)

157A

    1 (Szeretlek, Jézus Szíve, töviskoszorús szív.)

    2 (Szeretlek, Jézus Szíve, megostorozott szív.)

158

    1 (Acélszárnyon száll az ember a levegő kék űrében,)

    2 (Nyugtalan a földi ember, ledönti a trónusokat,)

    3 (Mint a tenger, háborog a népek szörnyű áradata,)

    4 (Tenger bajból, küzdelemből minden ember Hozzád kiált:)

158A

    1 (Úrjézus legtisztább Szíve, oltára a szentségnek,)

    2 (Szelídség s alázat Szíve, minden jósággal telve,)

159

    1 (Ó, édes Jézus, ég és föld dicsőséges királya,)

    2 (Ó, édes Jézus, népeknek s királyoknak királya,)

    3 (Ó, édes Jézus, keresztény családoknak királya,)

    4 (Ó, édes Jézus, szíveknek hőn szeretett királya,)

    5 (Ó, édes Jézus, nékem is fejedelmem, királyom,)

    6 (Hogyha keresztes harcokra toborzol szent sereget,)

159A

    1 (Kezdődik a szentmisénk,)

    2 (Nagyon nagy az örömünk,)

    3 (Felajánljuk önmagunk,)

    4 (Kenyér és bor helyébe)

159B

    1 (Gyermekem édes, jöjj hozzám,)

    2 (Gyermekem, ímhol búza, bor,)

    3 (Járj velem mostmár kistestvér,)

159C

    1 (Oltárodhoz jöttem én kis királyom,)

    2 (Ne tekintsd most vétkemet, kis királyom.)

    3 (Rajtad ékes korona, kis királyom,)

    4 (Szívem bárha egyszerű, kis királyom,)

    5 (Fogadd gyarló életem, kis királyom,)

159D

    1 (Jézuska, Jézuska, figyelj most reám,)

    2 (Jézuska, köszönök és hazamegyek,)

    3 (Kis szívem itt nálad csak azt dobogja:)

---- Mária ünnepek ----

160

    1 (Isten legyszebb templom, üdvözlégy, szent Szűzanya!)

    2 (Dicsésőg az Istennek, békesség az embernek,)

    3 (Az örök nap hajnala Te vagy, áldott Szűzanya!)

    4 (Hisszük Istenségedet, áldd meg, Uram, népedet,)

    5 (Ím, a tiszta áldozat, mit szívünk az Úrnak ad,)

    6 (Zengje ég és föld velünk: Szent vagy, édes Istenünk!)

160A

    1 (Mária drága neve, lelkem édes öröme, Mária.)

    2 (Buzgósággal vigadván, lelkem Téged óhajtván, Mária!)

    3 (Téged az Isten kedvelt, fia anyjának rendelt, Mária!)

    4 (Segítsd buzgó népedet, mely tiszteli nevedet, Mária!)

    5 (Isten téged választott, nekünk oltalmul hagyott, Mária!)

160B

    1 (Nincs tebenned szeplője a bűnnek, Mária, szent szűz Anya!)

    2 (Tiszta vagy Te, mint a hónak pelyhe, melyhezszenny nem érhetett;)

161

    1 (Máriát dicsérje lelkünk, Máriát dicsérje szánk.)

    2 (Mindazok közt, kikre Éva megcsalatva bűnt hozott,)

    3 (Üdvözölt légy, feddhetetlen tisztaságú Szűzanya,)

    4 (Tiszta szűz, te, akitől a másik Ádám teste lett,)

    5 (Ó, miképpen zenghetünk hát néked illő éneket,)

    6 (Ó, de tudjuk, hogy mihozzánk szűz szíved szerelme nagy,)

    7 (Csüggedőknek légy reménye, a szegények gyámola,)

161A

    1 (Istentől megáldott égi Szűz Ara,)

    2 (Ki ragyogsz az égen, ha az éj beront,)

    3 (Ó, kegyes Szűz! hogyha búban könnyezünk,)

161B

    1 (Édes virágillat árad szét a légben,)

    2 (Ó, hát mi Tenéked mit hozzunk, jó anyánk?)

161C

    1 (Május hónap szép virági, dicsérjétek Máriát!)

    2 (Lenge szellő röpke szárnya vigye Hozzád hő imám;)

162

    1 (Üdvözlégy, Mária, Isten szülője,)

    2 (Ó, szent Szűz, megrontád a kígyó fejét,)

    3 (Ádámban, atyánkban mi mind vétettünk,)

    4 (Az Isten Báránya téged anyjának)

    5 (Tündöklő szépséged a szent próféták)

    6 (Szeplőtlen tiszta Szűz, könyörögj értünk,)

162A

    1 (Ezerszer köszöntünk, hozzánk érkezett)

    2 (Oly szép a tavasznak ez a hónapja,)

    3 (A virágos kertnek zöld lombjaira)

    4 (Aranyszín felhőbe borul a tavasz,)

    5 (Rózsaligetből a dalos madárka)

    6 (Gyöngyvirágos kert az emberek szíve,)

    7 (Mennyei tavasznak legszebb rózsája,)

    8 (Ha eljön egykor a mennyei tavasz,)

162B

    1 (Májusi királyné, édes Szűzanya,)

    2 (Neked zengenek az angyali karok,)

    3 (Téged dicsőít a torony, a harang,)

    4 (Ragyogsz, mint a hajnal fényes csillaga.)

    5 (Hűségedet jelzi a kis nefelejcs,)

    6 (Szívünk virágiból, mi is szent Szüzünk)

    7 (Mária, Szűzanyánk! kegyeidbe végy,)

162C

    1 (Köszönt a szép tavasz, erdő mező, hegy, völgy,)

    2 (Május Királynője, köszönt a napsugár,)

    3 (Ha te vagy mivelünk, ártatlanok vagyunk.)

162D

    1 (Májusi Királyné, édes Szűzanya.)

    2 (Neked zengenek az angyali karok,)

    3 (Téged dicsőít a tornyon a harang.)

    4 (Ragyogsz, mint a hajnal fényes csillaga.)

    5 (Hűségedet jelzi a kis nefelejcs,)

    6 (Szívünk virágiból mi is, szent Szűzünk,)

    7 (Mária, Szűzanyánk, kegyeidbe végy,)

163

    1 (Ki negyven nap előtt üdvösségünkre)

    2 (Ki a Szűz méhében testbe öltöztél,)

    3 (Te vagy bár királya égnek és földnek,)

    4 (Ki eget és földet felékesíted,)

    5 (Ki táplálsz bőséggel minden lelkeket,)

    6 (Kit a hív pásztorok és a szent bölcsek)

    7 (Kit, midőn a kellő napok elmúltak,)

    8 (Kit az ősz Simeon karjára felvett,)

    9 (Ki értünk véredet bőven ontottad,)

    10 (Ki példánk, Istenünk, Atyánk, testvérünk,)

163A

    1 (Az Isten házába siet az áldott szűz Mária,)

    2 (Midőn az öreg Simeon Jézust kezébe vette,)

    3 (Most bocsájtod el szolgádat békességben, Istenem!)

    4 (Ó, légy velünk, kegyes Jézus, igaz világosságunk!)

163B

    1 (Dicsérjük a győzhetetlen szívű bajnokot,)

    2 (Nem hajlott ő a csábító igéretekre,)

    3 (Szent keresztfa! vértanúknak dicső zászlaja!)

    4 (Adj erőt a kísértetnek ellenállani,)

    5 (Áldás legyen és dicsőség örök Atyának,)

163C

    1 (Jöjjetek, hív lelkek, szent Balázst köszöntsük.)

    2 (Mint szentelt gyertyának tiszta, szép világa,)

    3 (Tizennégy segítő szent között ott állasz,)

    4 (Mint védőt, tisztelünk a torokbajokban;)

    5 (Tekintsd, nagy bajvívó! keblünk lángszerelmét,)

164

    1 (Ó, Sion, templomod, ékesítsd csarnokod.)

    2 (A törvényt megtartja, mint az Úr meghagyta,)

    3 (Mennyeknek ajtaja, üdvösség hajnala,)

    4 (Nyissuk fel lelkünket, kérjük Istenünket,)

164B

    1 (Fény a népek világosságára,)

165

    1 (Mária kis hajékában,)

    2 (Emberi nem megváltását,)

    3 (Imádkozik, s ím elébe)

    4 (Így szól hozzá az arkangyal:)

    5 (Megrettent a Szűz e szóra,)

    6 (Megárnyékoz a Szentlélek,)

    7 (Mond a szent Szűz alázkodva:)

    8 (És legott az örök Ige)

    9 (Adjunk hálát az Istennek,)

    10 (Jézus megtestesülése)

165A

    1 (Mikor Máriához az Isten angyala)

    2 (Üdvözlégy Mária, kit Isten szeretett.)

    3 (Az Úrnak Igéjét örömmel elvárom,)

    4 (Világosítsa meg az Úr én házamat,)

166

    1 (Mennyből követ ma küldetett Máriának köszönni,)

    2 (Ez isteni sarj megtermi életünknek gyümölcsét,)

    3 (Mert szívembe te oltál be minden nemes érzeményt,)

    4 (Ezért, Anyám, forró imám hozzád küldöm és kérlek:)

166A

    1 (Sarlós Boldogasszony napját Isten elhozta.)

166B

    1 (Az Istennek szent Anyjáról szól ma nekünk az Írás,)

    2 (Szent Erzsébet így fogadja: ó szűzek ékessége,)

    3 (Alig hangzott köszöntésed szava az én fülemben,)

    4 (Ó Mária, látogass meg minket is, légy mellettünk.)

166C

    1 (Köszöntsük most szűz Máriát,)

    2 (A Messiás, a nagy király)

    3 (A nap és a hold, lomb és virág)

    4 (Ott szent Erzsébet várja őt,)

    5 (Szent ősatyák nagy Istene,)

    6 (A célt elérnünk adj erőt,)

167

    1 (Felvitetett magas mennyországba,)

    2 (A mennyei Atya udvarába,)

    3 (Asszonyi rend nemes boldogsága,)

    4 (Sokan voltak nemes asszonynépek,)

    5 (Beteljesül Dávidnak zsoltára,)

    6 (Ez a szentek fénylő tisztasága,)

    7 (Asszonyunknak nagy a nemessége,)

    8 (Imádkozzál értünk Szülöttednek,)

168

    1 (Örülj, vígadj, tisztaságban kivirágzott anyaság,)

    2 (Örvendezzél, Isten anyja, boldogságos Asszonyság,)

    3 (Magasztalnak égi karok, téged, kelő hajnalnak)

    4 (Néked mondta a nagy Isten amaz Írás szózatát:)

    5 (Az egeknek egeiben zengedeznek trombiták,)

    6 (Atyaisten koszorúzza leányának szent fejét,)

168A

    1 (A mennyei szent városnak)

    2 (Élte zsoldját megfizette)

    3 (Örvend az egész mennyország,)

    4 (Az érdemnek koronája)

    5 (Ó, dicsőség királynéja!)

169

    1 (Nagy örömmel, énekléssel zengedeznek az egek,)

    2 (Napsugarát, holdvilágát új örömre terjesztik,)

    3 (Ez bizonnyal valósággal vígasságnak nagy napja,)

    4 (Bűneinkért, életünkért Jézus előtt esedezz,)

170

    1 (Felvirradt az új örömnap fénye,)

    2 (Elérkezett a bűnös világra)

    3 (Teljes az ég új dícséretekkel,)

    4 (Évának rút engedetlensége)

    5 (Ó, kegyelem drága szép hajléka,)

    6 (Tisztaságnak te vagy termő fája,)

    7 (Ó, szűzesség szép eleven képe,)

    8 (Te az Istent méhedbe fogadtad,)

    9 (Dícsértessék mennyben az Istenség,)

170A

    1 (Máriához, drága Szűz Anyánkhoz tisztelettel járulunk.)

    2 (Máriánál, égi pártfogónknál van segítség, oltalom.)

    3 (Máriáért lelki fegyverünkkel és vitézül harcolunk.)

    4 (Máriában kelt fel a világnak tiszta fényű csillaga.)

170B

    1 (Az égi csillagos tetőn)

    2 (Az olvasó fűzér virul.)

171

    1 (Mondj szívem dalt, és magasztald Máriának szent nevét,)

    2 (Hívd segédül, hogy bűnöktől tisztogassa lelkedet.)

    3 (Zengj szívem dalt és magasztald a világ nagyasszonyát,)

171A

    1 (Ó bűn nélkül fogantatott szent Szűz,)

171B

    1 (Százezerszer üdvözlégy Szűz Mária!)

    2 (Fenn az égben angyalok énekelnek,)

    3 (Jertek árvák, nyomorultak, betegek,)

    4 (Siess bűnös a Szent Szüzet tisztelni,)

    5 (Messze földről kegyhelyedre eljöttünk,)

    6 (Ha egykor eljön a halál éjjele,)

172

    1 (Ó, Mária, drága név, Téged óhajt tiszta szív, Mária!)

    2 (Buzgósággal vigadván, lelkem téged óhajtván, Mária!)

    3 (Téged Isten megkedvelt, Szűzanyának ő rendelt, Mária!)

    4 (Tisztaság szűz virága, bús szívünknek vígsága, Mária!)

    5 (Segítsd buzgón népedet, mely tiszteli nevedet, Mária!)

    6 (Aki csak elgondolja s tiszta szívből megvallja, Mária!)

172A

    1 (Szűz Mária, gyászvirág,)

    2 (Nincs magasabb az égnél,)

172B

    1 (Fájdalomnak ünnepére jertek, Jézus hívei!)

    2 (Véroltárnál, a keresztnél áll a Szűz és kesereg;)

    3 (A kesergő fájdalomnak hangja közt is felkiált)

    4 (A keresztfán szenved és szól Isten egyszülött Fia;)

    5 (Hiszünk Benned, ó nagy Isten! Önts belénk oly nagy hitet,)

    6 (Itt az oltár áldozattal, itt az új kálvária,)

    7 (Veled sírunk, Jézus anyja! Veled együtt érezünk.)

    8 (Fájdalomban, mint örömben mondjuk: szent az Úr neve!)

172C

    1 (Könnyek árja hull szememből, ha arról elmélkedem,)

    2 (Az első tőrt, az első kínt, ó Szűz, akkor érezéd,)

    3 (Második tőr, második kín ama futásod vala,)

    4 (Harmadik tőr, harmadik kín akkor érte szívedet,)

    5 (Ötödik tőr, ötödik kín szent Szívednek az ala,)

    6 (Hatodik tőrt, hatodik kínt szíved akkor érezett,)

    7 (Hetedik tőr, hetedik kín akkor sebzé szívedet,)

    8 (Fájdalomnak s gyötrelemnek Anyja, ó szűz Mária!)

172D

    1 (Fájdalmas Anyának, szép szűz Máriának könnyesen zengünk éneket.)

    2 (Megrendült a lelked, midőn a keresztet vitte isteni szent Fiad.)

    3 (Midőn a szent hegyre értél keseregve, még szörnyűbb kép tárul eléd.)

    4 (Haldoklik előtted isteni szülötted, és szól Hozzád: íme fiad.)

    5 (Fájó gyötrelemben, öledben van Isten, sírva tartod szent magzatod.)

172E

    1 (Ó bűn nélkül fogantatott szűz Mária,)

    2 (Tisztaságos Anya, szűz Mária,)

    3 (Minden kegyelmet anyja, szűz Mária,)

---- Mária ----

173

    1 (Áldozzunk, hív keresztények)

    2 (Ó, a szüzesség virága)

    3 (Máriáé volt a gyermek,)

    4 (Higgyünk, higgyünk, a buzgó hit)

    5 (Szűzanyánk, ez áldozatunk,)

    6 (De bűneink szent Fiadnak)

    7 (Zengje ég, föld s benne minden:)

173A

    1 (Boldogságos Szűz Mária! Áldva köszönt hív néped;)

    2 (Dicsőség legyen egekben a jóságos Istennek,)

    3 (Uram, Jézus! boldog a méh, mely Tégedet hordozott,)

    4 (Hiszünk az örök Atyában, aki mindent teremtett,)

    5 (Ó Atyánk! vedd oly kedvesen az oltáráldozatot,)

    6 (Ó, irgalmasságnak anyja! Látod gyengeségünket,)

    7 (Az Úr szolgálóleánya, kit oly dicsővé teve,)

174

    1 (Boldogasszony édes, hozzád esd ma néped:)

    2 (Dicséretét zengjék egyszülött Fiadnak,)

    3 (Szent Fiad igéit hogy megtartsa néped,)

    4 (Hisszük, hogy a lelked kegyelemmel ékes,)

    5 (Fölajánljuk Néked szenvedéseinket:)

    6 (Szent az Isten, szent, szent, égiek kiáltják,)

174A

    1 (Édesanyánk, Mária, tekints le mindnyájunkra,)

    2 (Tizenöt szem titokból, angyali fohászokból,)

    3 (Vedd kedvesen Szűzanyánk, magas Mennyből tekints ránk,)

    4 (Szent Péter örökségét, védjed az Egyház fejét,)

    5 (A szenvedő lelkeknek, kik a tűzben szenvednek,)

175

    1 (Krisztusnak szent vérén megváltott hű lelkek,)

    2 (Jóságát az Isten éreztette veled,)

    3 (Hiszem s vallom mindig, hogy Mária lelke)

    4 (Drágalátos szent Szűz, könyörögve kérlek,)

    5 (Szeplőtelen szent Szűz, akit hordott méhed,)

175A

    1 (Ó, Mária, Isten Anyja, énnekem is jó Anyám,)

    2 (Hajnalkeltén, ha megkondul magas tornyon a harang,)

    3 (Ha délre száll az arany nap, szól a harang újólag.)

    4 (Ha felkél az est csillaga, munkámat bevégezem.)

    5 (Hű gyermeked leszek mindig, ígérem ezt, Szűzanyám.)

176

    1 (Néped, Isten, eléd járul)

    2 (Dicsőség a magas égben!)

    3 (Első szava a Jóhírnek,)

    4 (A Követnek, Anyánk, hittél,)

    5 (Golgota lesz most a szentély,)

    6 (A szent asztalt körülálljuk,)

    7 (Szent vagy, Uram, szent vagy, szent vagy!)

176A

    1 (Áldunk Téged Szűzanya, üdvözlégy Mária,)

    2 (Bűnösöknek gyámola, üdvözlégy Mária,)

176B

    1 (Szűzanyám, szívemnek üdvreménye.)

    2 (Általad ragyog hitem sugara,)

176C

    1 (Ha ránézek szentképedre, hívőn s bizalommal)

    2 (Szent bizalmat, édes reményt keltesz te a szívben,)

177

    1 (Szívünk, lelkünk összeszedjük,)

    2 (Dicsőség a magasságban!)

    3 (Bibliában Isten mondja,)

    4 (Hite nagy volt Máriának,)

    5 (Itt az ostya és a bor már,)

    6 (Felajánljuk mi is véle)

    7 (Szent, örökké szent vagy, Isten,)

177A

    1 (Szép Iria tündökölt, május volt éppen)

    2 (Egy felhőtlen délben ott, Fatima mellett)

    3 (S ím váratlan, villámlás fénylik az égen,)

    4 (Ők hárman is félnek, s a szétszéledt nyájat)

    5 (Az égből egy szépséges Úrnő lép elő,)

    6 (Ó, honnan jössz - kérdezik - felséges Úrnő?)

    7 (Ki vagy Te, ó Asszonyom, mondd meg énnékem!)

    8 (Az arca oly jóságos, mély mosoly rajta,)

    9 (Az Olvasót nyújtja, s a három kis pásztor)

    10 (Ím hívem ezt végezzük, haldd földünk népe!)

    11 (Most búcsút int: ötször még eljövök ide,)

    12 (S még ötször jön, áll meg a tölgybokor lombján,)

    13 (S bár szép arca tündöklik, bánat ül rajta,)

    14 (A föld népe bűnökben: engesztelj értünk!)

    15 (A szívekben tisztaság éljen a földön,)

    16 (A léleknek éljetek, ne csak a testnek,)

    17 (Szent Olvasó áldozat: fő gondod legyen!)

177B

    1 (Fönt a fenyves szirttetőn kápolnácska áll.)

    2 (Gazda ember szántogat lent ugar mezőn.)

    3 (S most harangocska halld mi vágy éget s mi gond.)

177C

    1 (Szerettel jöttünk Hozzád szép szűz Mária,)

    2 (Világbékét kérünk tőled, szép szűz Mária.)

    3 (Szívünk bánatkoszorúját elédbe rakjuk,)

    4 (Messze útról Hozzád jöttek árvák, özvegyek.)

    5 (Világbékéért könyörgünk, szép szűz Mária.)

    6 (Szentháromság kertjében kinyílt gyöngyvirág,)

    7 (Édesanyánk, szűz fejedre kötünk koszorút.)

    8 (A Szentlélek Úristennek szelíd galambja,)

    9 (Halálunknak végóráján siess mihozzánk.)

178

    1 (Szűz Mária, mennynek gyöngyös ékessége,)

    2 (Ó Mária, tenger csillaga, est fénye,)

    3 (Te szent Szülöttednek földi útját jártad,)

    4 (Te, Szűzanyánk, hittél az angyali szónak,)

    5 (Mária, megtérek, bízva futok hozzád,)

    6 (Anyánk, nyerd meg nékünk, hogy mind szentül éljünk,)

178A

    1 (Amíg szívem dobog, Szűz Mária,)

    2 (Szívem öröm érje vagy búbánat,)

    3 (Ha a virág ajka beszélhetne,)

    4 (Ha a szivárvány az enyém volna,)

    5 (Ha a csillagtábor megszólalna,)

    6 (És ha elközelgett éltem vége,)

178B

    1 (Anyánk, királynőnk, drága szép.)

    2 (Dús égi kincsül gyermeked,)

    3 (Feláldozád Isten Fiad,)

    4 (Ha majd reámtör a halál,)

178C

    1 (Földünknek égbeszállt csodája,)

    2 (Bűnös világ övezhet engem,)

    3 (A háladal örökké áldjon,)

179

    1 (Bús szívemnek nagy öröme)

    2 (Én szívemet néked adom,)

    3 (Bűnösöknek szószólója,)

    4 (Máriának említése,)

    5 (Volna nyelvem színaranyból,)

    6 (Ó, mennyei szép liliom!)

    7 (Színaranyból épített ház,)

    8 (Kegyelemnek nagy csodája,)

    9 (Édes Anyám, ó, el ne hagyj,)

179A

    1 (Gyönyörű vagy, Szűz Mária, hozzád száll fel énekünk.)

    2 (Eredendő bűntől mentes, tisztaságos liliom.)

179B

    1 (Dicsénekem örvendve zengem, királyi Szűzanyám, Neked;)

    2 (Míg az árnyékvilágban élek, szemem lezárja a halál.)

179C

    1 (Hozzád röpül ma hő fohászunk, Nagyasszonyunk, Szűz Mária.)

    2 (Hazánkat gondjaidra bízta Istán, a szent, a jó király,)

    3 (Ma, mint hazánk Nagyasszonyához, kiált hozzád a honfi szó,)

    4 (Benned remél a hű magyar szív, szerelmedtől vár balzsamot.)

    5 (Vezesd erényre, hitre vissza István tévelygő nemzetét.)

    6 (Légy újra anyja nemzetünknek, balsors veszélyén gyámola,)

    7 (Oltalmadat terjeszd hazánkra, tedd boldoggá bús népedet,)

180

    1 (Dicsérjük Jézus szentséges szűz Anyját,)

    2 (Ó, szent Szűz, tiszta minden földi szennytől,)

    3 (Ó, drága szent Szűz, új örömnap fénye,)

180A

    1 (Égi Szűzvirág, áldjon a világ Téged, ó Szűz Mária!)

    2 (Ó, légy oltalom, mert bűn súlya nyom minket, ó Szűz Mária!)

    3 (Kérjed Fiadat, ő malasztot ad érted, ó Szűz Mária:)

    4 (Vétkeink felett bár vérkönnyeket sírnánk, ó Szűz Mária!)

    5 (Te meg nem veted a szívből eredt kérést, ó Szűz Mária!)

180B

    1 (Gyulladozz, én szívem, szűz Anyámért,)

    2 (Ő a szép szeretet kegyes anyja,)

    3 (Akit oltalmába vesz Mária,)

    4 (Ezt kéri virágul öröméhez,)

    5 (Szentelje meg minden érzésemet)

180C

    1 (Habok felett kormányozd szendén és híven át,)

181

    1 (Hozzád futok bánatommal, Boldogasszony édes:)

    2 (Megfogom a két kezedet és el nem bocsátom:)

    3 (Állíts Isten országában utolsónak engem:)

181A

    1 (Hozzád fohászkodunk, áldott Védasszonyunk, boldogságos szent Szűz, kegyes Anyánk.)

    2 (Ó, Anyánk, Tégedet, ki értünk szenvedett, megváltó szent Fiat adott nekünk,)

    3 (E népet és hazát Néked adta Ő át, kit trónra önmaga az Úr emelt.)

    4 (Szent Szűz, ki e hazát elveszni nem hagyád, ó, nyerd ki még csak e kegyet nekünk:)

181B

    1 (Hozzád sóhajt bús szívünk e siralom völgyéből,)

    2 (Lelkünknek fájdalmában vigasztalást óhajtunk,)

181C

    1 (Hódolattal szól az ének Néked, édes Szűzanyánk,)

    2 (Magas égből jöttél hozzánk, fölemelted trónusod,)

    3 (Ó, Szűzanyánk, kérve kérünk, tárd ki nekünk szívedet,)

    4 (Szeplőtelen Szíved nékünk menedékünk, támaszunk.)

182

    1 (Keserű gondok tépik szívünket, ó, Szűz Mária!)

    2 (Bánatos szívvel mellünket verjük, könnyünk árja hull.)

    3 (Zokogva mégis kérlelni Istent most letérdelünk.)

    4 (Könyörül rajtunk Szent Fiad érted, hogyha Rád tekint,)

182A

    1 (Isten Hozzád anyánk, mi már elindulunk.)

    2 (Szemed szép sugara, ajkad mosolygása,)

    3 (Szeplőtelen szíved töviskoszorúzott,)

    4 (Terjeszd ki felettünk áldó szent kezedet,)

    5 (Rózsafűzéreddel példát adtál nekünk,)

    6 (Hazamegyünk anyánk, te is jöjj el velünk.)

182B

    1 (Felkiáltok Hozzád,)

    2 (Örök bölcsességben)

    3 (Alázatosságod)

    4 (De azért szerelmed)

    5 (Ó, fogadj be minket,)

    6 (Nyerjen könyörgésed)

    7 (Segíts mindnyájunkat,)

    8 (Akik bíznak benned,)

    9 (Mennyország ajtaja,)

182C

    1 (Jertek buzgó emberek Szűz Máriához.)

    2 (Úrjézus a keresztfán, anyánk alatta,)

    3 (Anyai nagy jóságát mindig érezzük,)

    4 (Hűségünk nagy árjával zengjük szent Nevét,)

    5 (Sötét éjünk homálya nappallá válik,)

    6 (Csodatevő kegyhelyen hittel, reménnyel,)

183

    1 (Lelkem tiszta lánggal ég, ó Mária, éretted.)

    2 (Sok bajban és veszélyben segítettél s megvédtél.)

    3 (Azért, míg csak élhetek, tiszta szívből dicsérlek:)

    4 (Mivel tehát magadat hív anyámnak mutattad,)

183A

    1 (Légy a sajkán vezérünk, ringasd át a habon,)

    2 (Vígy a habokon által kegyes szentélyedig,)

    3 (Istentől békességet kérj s szent áldást nekünk!)

183B

    1 (Mi Asszonyunk, szent Szűzanyánk,)

    2 (Tekintsd, Anyánk, hű népedet,)

183C

    1 (Hozzád fohászkodunk, Anyánk,)

    2 (Te látod könnyes éjszakánk,)

    3 (És szánd meg drága rabjaink,)

183D

    1 (Ó nézz le édes Szűzanyánk, hű magyarjaidra.)

    2 (Szűz Mária, magyar foglyok védő nagy Asszonya,)

    3 (Messze idegen fogságban szenvednek fiaink,)

    4 (Ó tekintsd az anyák könnyét, gyermekek imáját,)

    5 (A boldog viszontlátásnak add édes örömét,)

184

    1 (Mária, édes Szűzanya, Szentháromságnak leánya,)

    2 (Zokognak árvák szívei, sírnak özvegyek lelkei.)

    3 (Mennyei ékes virágszál, ki oly csodásan virágzál,)

    4 (Te eredeti bűn nélkül fogantattál és folt nélkül,)

    5 (Emlékezzél gyakran miránk, nem hallatszott még, jó Anyánk,)

    6 (Mária, boldogságos Szűz, add, hogy az égi tiszta tűz)

184A

    1 (Mária, Mária! Fényesb a csillagnál,)

    2 (Mária, Mária! Atya Isten lánya,)

    3 (Mária, Mária! Mennyország ajtaja,)

    4 (Mária, Mária! Árvák kegyes anyja,)

    5 (Mária, Mária! Bűnösök oltalma,)

    6 (Mária, Mária! Szeretett jó Anyánk,)

184B

    1 (Mária, Mária, mennyi szép hajnal,)

    2 (Mária, Mária, üdvösség hajnala,)

    3 (Mária, Mária, mennyei szép virág,)

    4 (Mária, Mária, mennyei szép csillag,)

    5 (Mária, Mária, hazánk védasszonya,)

    6 (Mária, Mária, gyászban is fényesség,)

185

    1 (Mária, Szűzanya, Názáretből indul útnak.)

    2 (Virraszt a Szűzanya Betlehemnek barlangjában.)

    3 (Golgota szomorú keresztjén hull Krisztus vére.)

    4 (Drága Szív, anyaszív, Tebelőled él a Gyermek.)

185A

    1 (Mondj naponként és óránként, lelkem, dícséreteket.)

    2 (Őt dicsérjed, őt tiszteljed, hogy Fiánál segítsen,)

    3 (Éva vétke, titkos étke bezárá az egeket,)

    4 (Tiszta szüzek szűz virága, magas a Te érdemed,)

    5 (Pártfogásod gyámolítsa kétkedő szíveinket,)

185B

    1 (Most segíts meg Mária, ó irgalmas Szűzanya!)

185C

    1 (Mária, Szűzanyám, te légy én pátronám,)

186

    1 (Mondj naponkint és óránkint, lelkem, dicséreteket,)

    2 (Gondolkodjál, álmélkodjál az ő méltóságáról,)

    3 (Őt dicsérjed, őt tiszteljes, hogy Fiánál segítsen,)

    4 (Mert Mária nékünk égi szent ajándékot hozott,)

    5 (Éva vétke, titkos étke bezárá az egeket,)

    6 (De a hív Szűz alázatja oly kegyelmet nyert vala,)

    7 (Tiszta szűzek szűz virága, magas a Te érdemed,)

    8 (Üdvözlégy, ó Isten Anyja, Szentléleknek temploma,)

186A

    1 (Kinek első szent királyunk felajánlott minket,)

    2 (Körülvette orgászunkat a nyomor és ínség,)

    3 (A Te kerted ez az ország, mely betegen hervad,)

    4 (Szent kezeddel oltalmazd a király koronáját,)

186B

    1 (Mária gyermekei, ide jöjjetek,)

    2 (Mert te édes Anyánk vagy, szép szűz Mária,)

    3 (Szentháromság azt mondja, siessünk oda,)

187

    1 (Nagy mentsége, reménysége a kétsébeesteknek,)

    2 (Ó, pátrónám, végső órám ha majd nínnal érkezik,)

    3 (Néked élek, Néked halok, Terád bízom éltemet,)

    4 (Kegyes szent Szűz, ím előtted sírva térdre borulok,)

    5 (Végre halál ha megtalál, bátorítsad szolgádat,)

    6 (Látod: sírok, tőled várom, hogy könyörögj bűnömért)

187A

    1 (Nagyasszonyunk, hazánk reménye,)

    2 (Hozzád sír a jobbak keserve,)

    3 (Oltáridat körülzokogjuk)

187B

    1 (Köszöntésre jöttünk Szűz Máriához,)

    2 (Jó Anyánk, hálánk zeng ebbe' a dalba',)

    3 (Vajúdó korunknak gyötrelme tör ránk.)

    4 (Szent Fiad meghalt a kereszten értünk,)

    5 (Könnyező Szűzanyánk, taníts meg, kérünk,)

    6 (Győzünk a harcban, hisz velünk az Isten,)

    7 (Drága könnyed, Szent Szűz, üzeni nekünk,)

188

    1 (Néked ajánljuk, Szűzanyánk,)

    2 (Énekli tiszta gyermekajk,)

    3 (Hallja a bűnös és zokog,)

    4 (Ó, tudjuk: május estelén)

188A

    1 (Ma van a Szent Szívnek édes ünnepe.)

    2 (Ha bánat terhe nyom, Mária híve,)

    3 (Ha eljő a halál s nem dobog szívünk,)

188B

    1 (Megszólalt Mennyország gyönyörű harangja,)

    2 (Jertek hív társaim, öltözzünk fehérbe,)

    3 (Jöjjetek mindnyájan szép élő rózsáim,)

    4 (A szép zöld koszorú megújul mai nap,)

    5 (Zöld mező közepén van egy trón, rubintos,)

    6 (Szent angyalok jönnek kertet keríteni,)

    7 (Mennyországban ma a szent vigadoznak,)

    8 (Ma a mennyei kar nekünk megnyittatott,)

    9 (Jertek, ti mindnyájan, nagy örömmel várlak.)

189

    1 (Nyújtsd ki mennyből, ó szent Anyánk, kezedet,)

    2 (Oltalomhely Isten után csak Te vagy,)

    3 (Vétkeimnek rútságáért meg ne vess,)

    4 (Hogyha megvetsz, édesanyám, mit tegyek?)

    5 (Szánd meg, kérlek, én szomorú estemet,)

    6 (Hanem nézze irgalmának tengerét,)

    7 (És ha majdan elközelget halálom,)

    8 (Akkor segíts engem, szegény szolgádat,)

189A

    1 (Istennek anyja, Te légy oltalma magyar népednek, ó Mária.)

    2 (Kérünk, figyelj ránk, hallgasd meg imánk, könyörgve esdünk, ne hagyd néped.)

    3 (Országunk gyöngye, népünk szép fénye, kinyilt virágszál vagy, Mária.)

189B

    1 (Istennek Anyja, te légy oltalma magyar népednek, ó Mária!)

    2 (Kérünk, figyelj ránk, hallgasd meg imánk, könyörögve esdünk, ne hagyd népedet!)

    3 (Országunk gyöngye, népünk szép fénye, kinyílt virágszál vagy, Mária!)

190

    1 (Ó, áldott Szűzanya, mennyei szép Rózsa,)

    2 (Hajtsd hozzánk, ó Anyánk, angyali orcádat,)

    3 (Mily boldogok azok, kik Téged dicsérnek,)

    4 (Ó, Szentháromságnak szolgálóleánya,)

    5 (Üdvözlégy, áldott légy, Jézusnak dajkája,)

    6 (Tenger fövenyének mennyi sokasága,)

    7 (Alázatos szívvel kérünk, kegyes Anyánk,)

190A

    1 (Ha égből földre néz szemed,)

    2 (Ó, Szűzanyánk, te jól tudod,)

    3 (Idegen földről, ó Anyánk,)

190B

    1 (Ha égből földre néz szemed, anynk, ha bút és bajt keessz,)

    2 (Ó Szűzanyánk, te jól tudod,)

    3 (Idegen földről, ó Anyánk,)

191

    1 (Ó, dicsőséges Asszonyság,)

    2 (Életünk Éva elveszté,)

    3 (Égi királynak szent Anyja,)

    4 (Dicsőség szentek Szentinek,)

191A

    1 (Téged dicsér az ég, s Téged áld a föld.)

    2 (A zengő dal kevés dicsérni érdemed,)

    3 (A fehér virágok feléd hajladoznak,)

    4 (Te ragyogsz le reánk a nap sugarában,)

191B

    1 (Ó égi Szűz, ó Mária! Bűnösöknek szép remény,)

191C

    1 (Mennynek-földnek dicsőséges Királynője,)

    2 (Bűnös fejem eléd hajtom alázattal,)

    3 (Neked, szent Szűz, felajánlom lelkem, testem.)

192

    1 (Ó, dicsőséges, ó, ékességes, mint a csillag, fényes!)

    2 (Angyali szózat, látnoki jóslat, ős királyi magzat,)

    3 (Menny királynője, baj enyhítője, égi sark erője,)

    4 (Hajnal nyílása, éltünk világa, Nap dicső sugára!)

    5 (Éj tiszta holdja, kín gyógyítója, rab szabadítója;)

    6 (Nap mosolygása, füst lobogása, szend szűzi lányka;)

    7 (Szép arany nyaklánc, mennyei borház, érctorony, fedett sánc;)

    8 (Pálma sudára, nektár pohárja, fűszer illatárja;)

    9 (Szent búza magja, ékszer smaragdja, irgalom harangja,)

    10 (Harc lobogója, vígság folyója, szűz virág bimbója:)

    11 (Föld liliomja, rózsagally lombja, szállj az égi honba!)

    12 (Menny ékessége, nép dicsősége, vidd szívünket égbe,)

    13 (Fény a sötétben, édes reményem. Ó, tekints le rám, fenn.)

192A

    1 (Ó, életünk reménye, Istennek szent Anyja,)

    2 (Te látod, mennyi bajjal kell mindig küzdenünk,)

    3 (Fiadnak szent keresztje adjon vígasztalást,)

    4 (Tebenned van reményünk, mert kegyes Anya vagy,)

192B

    1 (Ó Mária, kinyilt virág,)

    2 (Bűnösöknek pártfogója,)

    3 (Egek drága ékessége,)

193

    1 (Ó dicsőült szép kincs,)

    2 (Szép liliom szála,)

    3 (Te, mennyország útja,)

    4 (Hajnali szép csillag,)

    5 (Esedezzél értem,)

193A

    1 (Szeretlek, szép Szűz Mária, Isten legszebb leánya!)

    2 (Szeretlek, szép Szűz Mária, Jézusom szent szülője,)

    3 (Szeretlek, szép Szűz Mária! Te Szentlélek arája,)

    4 (Szeretlek, szép Szűz Mária, lelkünk védelme, vára!)

193B

    1 (Ó Szűzanyám, feléd sietnek Évának árva gyermeki,)

    2 (Ó Szűzanyánk! tekints a vétkek nyomasztó súlya ránk szakad,)

    3 (Ó Szűzanyánk, segíts kegyeddel, hogy űzzük a bűn bajait.)

    4 (Ó Szűzanyánk, tudd, hogy mi hozzád élet-halálban hűk leszünk.)

    5 (Szűz Mária, Isten szülője, hozzád futnak jó gyermekid,)

    6 (Jézus anyja a mi anyánk is, jó- s balsorsban Benned bízunk,)

    7 (Szűz Mária, Isten szülője! Jézus által édesanyánk!)

194

    1 (Ó, Mária szent Szíve, szűz virág!)

    2 (Ó, Mária szent Szíve, tiszta kert!)

    3 (Ó, Mária szent Szíve, gyertyaszál!)

    4 (Ó, Mária szent Szíve, könnypatak!)

    5 (Ó, Mária szent Szíve, csillagunk!)

194A

    1 (Malasztok edénye, bűnösök reménye!)

    2 (Minden szív szeressen, minden nyelv hirdessen,)

    3 (Ájtatosság könyve, alázat mély völgye,)

    4 (Menny gyönyörűsége, angyalok szépsége,)

    5 (Irgalom forrása, világ nagy áldása,)

    6 (Ne hagy el bennünket, karold fel ügyünket,)

194B

    1 (Salve Regina! Kegyelmek anyja,)

    2 (Édesség, élet, ó, kérünk Téged,)

    3 (Emlékezzél meg, hogy nem volt lélek,)

194C

    1 (Nagy Isten kedvében, örök dicsőségben)

    2 (Te általad nyernek a bűnbánó lelkek)

    3 (Nálad menedéket keres magyar néped,)

    4 (Ó, ne hagyj magunkra, tekints országunkra;)

195

    1 (Te vagy földi éltünk vezércsillaga,)

    2 (Te hajnalcsillag vagy éltünk hajnalán,)

    3 (Te reménycsillag vagy éltünk tengerén,)

    4 (Te, mint reménycsillag, mosolyogsz felénk,)

    5 (És ha elközelget éltünk alkonya,)

195A

    1 (Szeretlek, Szűzanyám, szívből Tégedet.)

    2 (Szeretlek, jövendőm, hajnalnak fénye,)

    3 (Szeretlek, életem csengő harangja,)

    4 (Szeretlek, örömöm középnek pontja.)

195B

    1 (Szűzanyám, tied akarok lenni, a te tiszta, Mária gyermeked)

    2 (Szűzanyám, Hozzád akarok menni, hogy az égben ott legyek veled,)

196

    1 (Üdvözlégy, Mária, tengernek csillaga,)

    2 (Mennyből leküldetett Gábriel arkangyal,)

    3 (Oldozd meg kötelét a mi sok vétünknek,)

    4 (Ó, szüzek szent Szüze, Te édes Anyánk vagy,)

    5 (Ó, szüzek szent Szüze, a Te fiaidnak)

    6 (Hogy a Te Fiadat mind földön, mind mennyben)

196A

    1 (Üdvözlégy, Mária, kit az Isten Fia)

    2 (Malaszttal vagy teljese, irgalmas és kegyes,)

    3 (Úr vagyon teveled, nyitva szűz kebeled,)

    4 (Áldott vagy, ó Anya! Szentlélek temploma,)

    5 (Asszonyunk, Mária! Istennek szent Anyja,)

    6 (Tekints reánk mennyből, királyi székedből,)

    7 (Imádd Istent értünk, buzgó szívvel kérünk,)

196B

    1 (Üdvözlégy, Május hajnala!)

196C

    1 (Üdvözlégy Szűzanyánk, kegyelmek Anyja.)

    2 (Hatalmas pártfogónk, könyörögve kérünk,)

    3 (Jóságod mérhetlen gyermekid iránt,)

197

    1 (Üdvözlégy, ó szép mennyek királynéja,)

    2 (Örvendezz, szép Szűz, Isten édes Anyja,)

197A

    1 (Világnak Királyné Asszonya!)

    2 (Bűneink éjjelén el ne hagyj,)

    3 (Vezeklő szívünket meg ne vesd,)

197B

    1 (Szívemben itt, szívemnek mélyén)

    2 (Ezer bajunkban velünk érzel,)

    3 (Ó jaj, a földnek oly sok vétke)

    4 (Ki az, ki elfeledni tudná)

197C

    1 (Most segíts meg Mária, ó irgalmas Szűzanya!)

---- Litániák ----

198

    1 (Mennybéli Atyaisten,)

    2 (Szentséges Szűz Mária,)

    3 (Isteni malaszt Anyja,)

    4 (Szerelmes szép Szűzanya,)

    5 (Nagyokosságú szent Szűz,)

    6 (Kegyes és irgalmas Szűz,)

    7 (Örömünknek nagy oka,)

    8 (Titkos értelmű rózsa,)

    9 (Frigynek drága szekrénye,)

    10 (Bűnösöknek oltalma,)

    11 (Angyalok királynéja,)

    12 (Vértanúk királynéja,)

    13 (Ősbűn nélkül született,)

    14 (Ó, Istennek Báránya,)

    15 (Krisztus, ó, hallgass minket,)

    V (P: Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja!)

198A

    1 (Ó keresztény ifjúságnak édesanyja, Mária!)

    2 (Tedd, hogy áhítattal űzzük lelki üdvünk műveit,)

    3 (Egyesült szóval könyörgünk, ne utálj meg, ó Anyánk!)

    4 (Add, dicsérve énekeljük számtalan nagy érdemid,)

198B

    1 (Magyar nemzetnek védő csillaga,)

    2 (Kegyes Szűzanyánk, néped sír feléd,)

    3 (A gond, a bú ül lelkünknek egén.)

199

    1 (Uram, irgalmazz nekünk,)

    2 (Mennybéli Atya Isten,)

    3 (Szentséges Szűz Mária,)

    4 (Isteni malasztnak anyja,)

    5 (Szűz virág, szent anya,)

    6 (Üdvözítőnknek anyja,)

    7 (Kegyes és irgalmas Szűz,)

    8 (Örömünknek oka,)

    9 (Titkos értelmű rózsa,)

    10 (Frigynek szent szekrénye,)

    11 (Bűnösök oltalma,)

    12 (Angyalok királynéja,)

    13 (Mártírok királynéja,)

    14 (Eredeti bűn nélkül fogantatott királyné,)

    15 (Istennek Báránya,)

    16 (Istennek Báránya,)

    17 (Istennek Báránya,)

    18 (Krisztus, hallgass minket,)

    V (P: Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja!)

199A

    1 (Ó Mária, Isten Anyja, énnekem is jó anyám.)

    2 (Hajnal keltén ha megkondul magas tornyon a harang.)

    3 (Ha délre száll az arany nap, szól a harang újólag.)

    4 (Ha felkél az est csillaga, munkámat bevégezem.)

    5 (Hű gyermeked leszek mindig, ígérem ezt, Szűzanyám.)

199B

    1 (Ó Szűzanyám, Tehozzád eseng a szív,)

199C

    1 (Ó Szűzanyám, feléd repül szívem esdő fohásza.)

    2 (Jézussal, kit újra kértél, ne tekintse vétkemet,)

199D

    1 (Urunk Jézus, köszönjük, hogy itt lehettünk,)

    2 (Urunk Jézus, ígérjük, küldötted leszünk.)

    3 (Szentháromság egy Isten, áldj meg bennünket,)

    4 (Boldogságos Szűzanya, könyörögj értünk.)

    5 (Boldogságos Szűzanya, immár búcsúzunk,)

200

    1 (Uram, irgalmazz nekünk,)

    2 (Mennybéli Atya Isten,)

    3 (Szentséges Szűz Mária,)

    4 (Isteni malasztnak anyja,)

    5 (Szűz virág, szent anya,)

    6 (Üdvözítőnknek anyja,)

    7 (Kegyes és irgalmas Szűz,)

    8 (Örömünknek oka,)

    9 (Titkos értelmű rózsa,)

    10 (Frigynek szent szekrénye,)

    11 (Bűnösök oltalma,)

    12 (Angyalok királynéja,)

    13 (Mártírok királynéja,)

    14 (Eredeti bűn nélkül fogantatott királyné,)

    15 (Istennek báránya,)

    16 (Istennek báránya,)

    17 (Istennek báránya,)

    18 (Krisztus, hallgass minket,)

200A

    1 (Uram, irgalmazz nekünk!)

    2 (Mennybéli Atya Isten! Irgalmazz nekünk!)

    3 (Jézus Szíve,)

    4 (Jézus Szíve,)

    5 (Jézus Szíve,)

    6 (Jézus Szíve,)

    7 (Jézus Szíve,)

    8 (Jézus Szíve,)

    9 (Jézus Szíve,)

    10 (Jézus Szíve,)

    11 (Jézus Szíve,)

    12 (Jézus Szíve,)

    13 (Jézus Szíve,)

    14 (Jézus Szíve,)

    15 (Jézus Szíve,)

    16 (Jézus Szíve,)

    17 (Jézus Szíve,)

    18 (Jézus Szíve,)

    19 (Jézus Szíve,)

    20 (Jézus Szíve,)

    21 (Jézus Szíve,)

    22 (Jézus Szíve,)

    23 (Jézus Szíve,)

    24 (Jézus Szíve,)

    25 (Jézus Szíve,)

    26 (Jézus Szíve,)

    27 (Jézus Szíve,)

    28 (Jézus Szíve,)

    29 (Jézus Szíve,)

    30 (Jézus Szíve,)

    31 (Jézus Szíve,)

    32 (Jézus Szíve,)

    33 (Jézus Szíve,)

    34 (Jézus Szíve,)

    35 (Isten báránya,)

    36 (Isten báránya,)

    37 (Isten báránya,)

    V (P: Szelíd és alázatos szívű Jézus!)

200B

    1 (Uram, irgalmazz nekünk! Uram,...)

    2 (Szűz Mária, Isten Anyja, könyörögj érettünk!)

    3 (Keresztelő szent János, könyörögj érettünk!)

    4 (Szent Mária Magdolna, könyörögj érettünk!)

    5 (Szent Perpétua és Felicitasz vértanú asszonyok, könyörögjetek érettünk!)

    6 (Szent Ágoston püspök, könyörögj érettünk!)

    7 (Szent Ferenc és Domonkos, könyörögjetek érettünk!)

    8 (Sienai szent Katalin, könyörögj érettünk!)

    9 (Légy irgalmas, ments meg, Uram, minket!)

    10 (Megtestesülésed által, ments meg, Uram, minket!)

    11A (Hogy e választottaidat a keresztség kegyelmével új életre támaszd,)

    11B (Hogy e vizet gyermekeid kegyelmi újjászületésére megszenteld,)

    11C (Jézus, az élő Isten Fia,)

---- Mária-antifónák ----

201

    1 (Üdvözítőnk Édesanyja,)

    2 (Légy segítség hű népednek,)

    3 (Mert angyali köszöntésre)

    4 (Az, édes Istenanyja,)

    5 (Adjunk hálát az Istennek,)

202

    1 (Megváltónk szülője, szentséges Szűzanya,)

    2 (Te, ki az angyaltól üzenetet vettél,)

203

    1 (Mennyországnak Királynéja,)

    2 (Te általad e világra)

    3 (Áldott légy, drágalátos Szűz!)

    V (P: Tégy méltóvá, Szent Szűz, dicséretedre,)

204

    1 (Királynéja az egeknek,)

    2 (Örülj, dicső, szép Szűzanyánk,)

    V (P: Tégy méltóvá, Szent Szűz, dicséretedre,)

205

    1 (Mennynek Királyné Asszonya,)

    2 (Amint megmondotta vala,)

    V (P: Örülj és örvendezz, Szűz Mária, Alleluja!)

206

    1 (Mennyországnak királynéja, Alleluja,)

    2 (Úgy lett, amint megmondotta, Alleluja,)

    V (P: Örülj és örvendezz, Szűz Mária, Alleluja!)

207

    1 (Mennyországnak Királynéja,)

    2 (Évának árva fiai,)

    3 (E siralomnak völgyében,)

    4 (Azért, szószólónk, szemedet)

    5 (Ó, édes Szűz, irgalmadat,)

    V (P: Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja,)

208

    1 (Irgalmas Szűzanyánk, királynőnk, üdvözlégy,)

    2 (Légy kegyes szószólónk, fordítsd felénk szemed,)

    V (P: Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja,)

---- Angyalokról és szentekről ----

209

    1 (Véghetetlen örök Isten, magasztaljuk nevedet,)

    2 (Köszöntsük hát nagy örömmel hűséges szolgáidat,)

    3 (Köszöntünk és magasztalunk, édes őrzőangyalok!)

    4 (Ó, tehát ne hagyjatok el, ha bal útra tévedünk,)

    5 (Legyen áldás és dicséret Néked, ó, Szentháromság,)

    6 (Szent Mihály, az Úr ügyének győzedelmes bajnoka,)

    7 (Ó, Istennek erőssége, üdvöz légy, szent Gábriel!)

    8 (Üdvözlégy, ó égi orvos, szent Ráfael arkangyal!)

209A

    1 (Köszöntünk és magasztalunk, édes örző angyalok,)

    4 (Ó tehát ne hagyjatok el, ha bal útra tévedünk,)

    6 (Legyen áldás és dicséret, néked ó Szentháromság!)

209B

    1 (Szent Mihály, az Úr ügyének győzedelmes bajnoka.)

209C

    1 (Ó Istennek erőssége, üdvözlégy szent Gábriel!)

209D

    1 (Üdvözlégy ó égi orvos, szent Rafael arkangyal,)

210

    1 (Nagy öröm van ma az égben, örvendezzünk, keresztények,)

    2 (Millió szent énekkel ma fönt az égben Alleluját)

    3 (Krisztus Urunk tanítása volt a szentek lelki étke,)

    4 (Lángoló hit lobogott a Mindenszentek hű szívében,)

    5 (Felajánljuk néked, Urunk, e legszentebb áldozatot,)

    6 (Szent vagy, Isten! ezt éneklik szentjeid az égi honban.)

210A

    1 (Szent János, áldunk Tégedet,)

    2 (E szent tűz égig ragadott)

    3 (Innen vetted a tudományt,)

    4 (Ó, Megváltónk kedvelt híve,)

210B

    1 (Krisztus első hitbajnoka!)

    2 (Szent István, áldjuk nevedet)

    3 (Veled az Úr kegyelme volt,)

211

    1 (Két oszlopa igazságnak,)

    2 (Ti a szent hit ültetői,)

    3 (Jézus drága szent nevéért)

    4 (Örök immár koronátok,)

    5 (Tanítástok hitünk őre,)

    6 (Általatok Jézust valljuk,)

211A

    1 (Az apostolok nevének)

    2 (Ők az első hitbajnokok,)

    3 (Az üdvösség szent forrását,)

    4 (A hatalom szent kulcsait,)

    5 (Ó, légy velünk s adj kegyelmet,)

    6 (Jézus, szent Egyházunk feje,)

    7 (Dicsőség legyen Atyának,)

212

    1 (Szent Péter apostol nagy dicséretét)

    2 (Anyaszentegyháznak fundamentuma,)

    3 (Te Krisztushoz mentél többiek előtt,)

    4 (Mutasd meg mirajtunk szent hatalmadat,)

    5 (Együtt dicsőítsük közös örömmel)

212A

    1 (Szent Vértanúk emlékére áldozunk Neked,)

    2 (Nem féltek ők a zsarnokok tekintetétől,)

    3 (Kegyes Jézus, vértanúknak erős vezére!)

    4 (Áldás legyen és dicsőség örök Atyának,)

213

    1 (Áldunk, Isten jó szolgája,)

    2 (Őre voltál Máriának,)

    3 (Betlehemnek jászolánál)

    4 (Bosszújától Heródesnek)

    5 (Kit angyalok hűn szolgálnak,)

    6 (Két kezed munkája árán)

    7 (S a keresztfán kit megváltott,)

213A

    1 (Nagy Szent József, Dávid sarja, a szent Szűznek támasza,)

    2 (Mikor láttad, hogy méhében fogant tiszta szűz arád,)

    3 (Boldog József, Isten őre, ím hozzád imádkozom,)

213B

    1 (Szent József, a buzgó kebel)

    2 (Szentséged nagy jutalma lett,)

    3 (Te karjaidon hordozád)

    4 (Te őrzötted, látván a vészt,)

    5 (Kérjük hát pártfogásodat,)

    6 (Dicsőség legyen Atyának,)

214

    1 (Krisztus Jézus nagyanyjának,)

    2 (Te vagy azon áldott szent föld,)

    3 (Mily nagy a Te méltóságod,)

    4 (Kérj Istentől szent kegyelmet,)

    5 (Védelmezze pártfogásod)

    6 (Ó, házasok szent példája!)

    7 (Távoztasson el jóságod)

    8 (Vigasztald a szenvedőket,)

    9 (S ha végóránk elközelget,)

214A

    1 (Gerjedezzen minden szív,)

    2 (Gerjedezzen minden nép,)

    3 (Siessetetek ti is ifjak,)

    4 (Szűz leányok, jöjjetek,)

214B

    1 (Üdvözlégy, Szent Anna, Jézusnak nagyanyja,)

    2 (Eljöttünk hitünkkel, a nagy reménységgel,)

214C

    1 (Szent Benedekhez szálljon fel az ének,)

    2 (jó Atyánk, hozzád,\.kit szent kegyelmével)

    3 (Krisztusi férfi, te, ki ura lettél)

    4 (Most mi is bátran nyomdokodba lépünk,)

214D

    1 (Zengje a szívünk, énekelje nyelvünk)

    2 (Értelme éles, életében józan,)

    3 (Irgalmas szívvel meglátja a koldust,)

    4 (És íme: püspök Túrnak városában,)

    5 (Szent Márton, kérünk, ki már célhoz értél,)

214E

    1 (Ó Szent Márton püspök, példaképünk.)

    2 (Savaria földjén, itt születtél.)

    3 (Láttad a szegényben Jézus arcát.)

    4 (Szülőfölded népe és papsága)

215

    1 (Ha kívántok nagy csodákat, Szent Antalhoz menjetek,)

    2 (Intésére a tengernek csillapodnak habjai,)

    3 (Légyen áldás az Atyának a mennybéli trónuson,)

215A

    1 (Kármel ősi szent hegyén, csillag támad, égi fény.)

    2 (Vonzott Isten ég felé, s csillagok közt meglelé)

    3 (Enyhe balzsamár gyanánt, szűz kezedből hintve ránk)

215B

    1 (Kármel hószín kis virága, ím köszöntünk tégedet.)

    2 (Fogadd e dalt kis Terézünk, Jézusunk arája,)

    3 (Kármely hószín kis virága, váltsd be ó ígéreted,)

    4 (Ó esdj nekem szeretet, éljek Jézushoz híven,)

216

    1 (Föltekintünk a szegénység ködfelhőin át)

    2 (Szent Ferencnek nyomdokában vigasztalva jársz,)

    3 (Jézus által terveinket jó sikerre vidd,)

    4 (Tiszta férfi, karjaidban a kis Jézus ül,)

    5 (Antal, kinek lángszavára mély tenger felel,)

    6 (Majd, ha fut már a megfáradt test alól a föld,)

216A

    1 (Bűnbánóknak példaképe, áldott Szent Ferenc atyánk!)

    2 (Mint karácsony ünnepének estjén szólt a Glória,)

    3 (Szent Ferencnek életében éltető a Szentírás,)

    4 (Szent Ferenc szeráfhitével mondjuk mindnyájan: hiszek!)

    5 (Az oltáron ott fehérlik a szeplőtelen kenyér,)

    6 (Mint Szent Ferenc, megsebezve kiáltotta: Szent, Szent, Szent!)

216B

    1 (Szeráfiuks Szent Ferencről zengjen szívünk égi dalt.)

    2 (A jó Isten Téged küldött hozzánk e bűnös földre,)

    3 (Az Úr Jézus Krisztusnak vagy engedelmes gyermeke.)

    4 (Szent örömmel jöttünk Hozzád, mert mi Téged szeretünk.)

    5 (A szeretet rózsalánca fűzzön minket Tehozzád,)

    6 (Ahol ily nagy közbenjárót, milyen Te vagy, találunk;)

    7 (Oltárodat ékesítjük hitünk virágaival.)

    8 (Kik itt vagyunk, szerzetednek harmadrendi tagjai,)

    9 (Skapuláré, mint szent öltöny, ékesíti keblünket,)

    10 (Maradj velünk ez életben, a síron túl légy velünk,)

216C

    1 (Dicsőült szent Ferenc, Krisztus jó szolgája,)

    2 (Ki ellene mondtál bátran e világnak,)

    3 (Hűséges, jó Vezér, messze fénylő csillag,)

217

    1 (Téged kérünk esedezve, irgalmas Isten!)

    2 (Mindenünket tőled vettük, mindenek Ura!)

    3 (Te vagy élő kútforrása minden javaknak,)

    4 (Tartsd meg, Uram, amit adtál, hogy hív munkákkal)

    5 (Ments meg minket az éhségtől, háborúságtól,)

    6 (Ne nézd, Uram, vétkeinknek nagy sokaságát,)

    7 (Tégy méltókká ismét minket szeretetedre,)

    8 (Szent Fiadnak szent nevére kérünk, nagy Isten,)

217A

    1 (Könyvek Könyve vagy, Biblia, Istennek hozzánk írt szava.)

    2 (Hálát adunk hát Istenünk, hogy így üzentél minekünk,)

217B

    1 (Ó, aki szent Miklóst szereti,)

    2 (Ki az ő udvarában pihen,)

217C

    1 (Szent Miklós püspök élt nagy szentségben, Isten kegyelmében;)

    2 (Sok szép kincseit Jézus nevében szegényeknek adta,)

    3 (Püspökségében az igaz hitet mindhalálig védte,)

    4 (Adjon az Isten ilyen papokat az ő országának,)

218

    1 (Ó, Szent János, én hiányos bűnös, eléd borulok,)

    2 (Én, rút lélek, buzgón kérlek, tisztelem nagy lelkedet,)

    3 (Szent gyónásért, mély titkáért mártír lettél, ontván vért,)

    4 (Nyelvek lángja, tűzfullánkja ne engedd, hogy árthasson.)

    5 (Tekints reánk, édes Atyánk, esedezünk Tehozzád,)

218A

    1 (Dicsérjétek, tiszteljétek, ti, keresztények,)

    2 (Te vagy Prága városának hajnalcsillaga,)

    3 (A királynénak gyónását hogy megtartottad,)

    4 (Oldaladat sütögették égő fáklyákkal,)

    5 (De milvehogy mindezektől meg nem ijedtél,)

    6 (Sötét éjjel bevettettél Moldva vizébe,)

    7 (Minthogy már az Úr Istennél élsz dicsőségben,)

    8 (Dicsőség legyen Istennek, Atya, Fiúnak,)

218B

    1 (Kihez az Úr elküldé angyalát,)

    2 (Hangozzatok, zenének hangjai,)

    3 (Zengetvén a mennybéli orgonát,)

218C

    1 (Életszentség szép csillaga,)

    2 (Isten s Egyház szent parancsát)

    3 (Mária nagy tisztelője,)

    5 (Igaz gyöngyből, Olvasókból,)

    ? (Nagy most Mennyben boldogságod,)

---- Miseénekek ----

219

    1 (Az Úrnak dobban, ég a szív,)

    2 (És Isten ajkán kél a szó:)

    3 (Ó, drága gyermek áldva légy,)

    4 (A Sátán lábad zsámolya,)

    5 (Az egy Igében mondta ki)

    6 (De mind, kik Őt megismerik,)

    7 (A boldog Isten egy Fiát,)

    8 (Az Isten mélye szülte őt,)

    9 (Ma öltsön szép mosolyt az ég,)

    10 (Övé a menny, övé a föld,)

    11 (Szent énekünk most száll feléd,)

219A

    1 (Áldj meg minket, ó nagy Isten, áldd meg buzgó népedet.)

    2 (Dicsőség és hála Neked, mindenható Istenünk!)

    3 (Buzgó szívvel hisszük mindazt, amit tanít egyházunk,)

    4 (Az a véres áldozat volt legkedvesebb előtted,)

    5 (Az ég és föld a nevednek dicsőségét hirdeti,)

220

    1 (Áldozattal járul Hozzád, ó nagy Isten, hív néped,)

    2 (Dicsőség a magasságban a fölséges Istennek,)

    3 (Úr Jézus, Te hoztad égből az üdvösség igéit,)

    4 (Az oltáron megújul most a kereszt áldozata,)

    5 (A kenyér-, s boráldozattal felajánljuk szívünket,)

    6 (Az angyalok seregével zengjük: Szent az Úristen!)

221

    1 (Egybegyűltünk, ó nagy Isten, buzgó imádásodra,)

    2 (Legyel áldás és dicsőség mennyben a nagy Istennek!)

    3 (Ó Atyánk, te itt a földön anyát adtál minékünk,)

    4 (Jézus Krisztus szerzeménye a kenyér- s boráldozat,)

    5 (Szent örökké, szent az Isten, Atya, Fiú, Szentlélek!)

221A

    1 (Esünk zsámolyodhoz, nagy Istenség!)

    2 (Nézünk a mélységből keservesen,)

    3 (Ó, mennyből küldetett élő kenyér,)

    4 (Ó, Te végtelen nagy ember s Isten!)

    5 (Jézus, Te mondottad, hogy ez tested,)

    6 (Angyalok szépsége, zengjük: szent, szent!)

222

    1 (Futva jöttem elibéd szentélyedbe, Isten,)

    2 (Háromságban örök Egy, Téged magasztallak,)

    3 (Árva szívem holt erét töltsd meg, égi Jóság,)

    4 (Hiszek hármas, mégis egy örök égi Jóban,)

    5 (Vedd e tiszta áldozat kenyerét, Hatalmas,)

    6 (Meghajoltan áldozunk, benne kedved teljék,)

    7 (Szent az Úr! a földtekén mennydörögve szólal)

222A

    1 (Hálát rebegve áldozunk, ó, nagy Isten, Néked.)

    2 (Áldás, dicséret, hál'adás Neked, örök Atya!)

    3 (Ó, mint háláljuk meg Neked szent tanításodat?)

    4 (Ó Isten, vedd kegyelmesen, mit szolgád bemutat.)

    5 (Szent, örökké szent vagy Uram, Szabaoth Istene!)

222B

    1 (Hívtál, s eljöttünk, hű kis katonáid.)

    2 (Dicsőség égben s földön szent Szívednek,)

    3 (Hisszük, három személyben egy az Isten.)

    4 (A pappal áldozunk mi is Szívednek,)

    5 (Szent, szent, szent az Úr égben és a földön,)

    6 (Testőrsereg, most térdre állj,)

    7 (Nyisd ki most már bajtárs, szíved kapuját,)

223

    1 (Hozzád sóhajt a lélek, Urunk,)

    2 (Utunk állnák gonosz bűneink,)

    3 (Istenhez száll dicsérő imánk.)

    4 (Mint föld issza a csendes esőt,)

    5 (Drága kincsünk nekünk a hitünk.)

    6 (Szent Szíveddel együtt hevülünk,)

    7 (Gyarló szívünk imája csekély,)

    8 (Ó, áldjuk mind az egek urát.)

223A

    1 (Ím, arcunkra borulunk, előtted, Istenség,)

    2 (Téged, mennybeli Atya, illet a dicsőség,)

    3 (Az evangélium áll Isten igéjéből:)

    4 (Mi hiszünk az Atyában, ki mély végzéséből)

    5 (Vedd, Uram, kegyelmedbe, amit fölszentelünk,)

    6 (Szavunkat és szívünket az égre emeljük,)

224

    1 (Induljunk, testvérek, a Golgota hegyére,)

    2 (Istennek dicsőség ez a titkos áldozat.)

    3 (Bárányt és gerlicét, tiszta tömjénillatot)

    4 (Lélekben látjuk most a Golgota keresztjét,)

    5 (Most, Uram, lelkünket fölajánljuk Teneked,)

    6 (Vedd, Uram, kenyhünkből ezt az áldott tiszta bort,)

    7 (Zengje a mindenség: szent, szent, szent az Úristen.)

224A

    1 (Itt a szent hely, itt imádlak, oltári drága Szentség!)

    2 (Nagy dicsőség Neked, Atya! áldott Fiú s Szentlélek!)

    3 (Szent szavaid, ó Jézusom, utat jelölnek nekem,)

    4 (Hiszem, hogy itt e szentségben van Jézus teste s vére,)

    5 (Édes Atyám, jó Teremtőm, előtted ez áldozat,)

    6 (E kenyeret és e színbort bűneimért, ó, fogadd,)

    7 (Szent vagy, Jézus, én Megváltóm! Ezt éneklem szívemből.)

224B

    1 (Leborulok oltárodnál, leborulok én a földig.)

    2 (Tudom én, hogy szent ez a hely, ahová most félve léptem,)

    3 (És felállok egyenesen, mint a cédrusfa a porból,)

    4 (Kenyeret s bort mutatunk fel Neked, Isten, áldozatra;)

    5 (Szállj be szívünk hajlékába, szállj be szívünk rejtekébe,)

    6 (Hanem kérünk, édes Jézus, mindörökké légy vendégünk,)

225

    1 (Jertek, keresztény hívek az Istent dicsérni.)

    2 (Néked, édes Istenünk, áldás fenn a mennyben!)

    3 (Istentől jő minekünk üdvösség igéje,)

    4 (Hiszünk, vallunk Tégedet, Háromság egy Isten!)

    5 (Ó, fogadd kegyelmesen lelkünk áldozatját,)

    6 (Szent vagy, édes Istenünk, Szábaoth nagy Isten!)

225A

    1 (Jertek, áldozatra, hív keresztények!)

    2 (Dicséret, dicsőség Néked, Istenünk!)

    3 (Hisszük az egy Istent három személyben,)

    4 (Vedd Uram, mit szolgád szentelt kezében)

    5 (Néked áldozunk fel minden jót, Atyánk!)

    6 (Mondjuk: szent az Isten, szent, örökké szent,)

226

    1 (Kegyességgel hívsz, ó Jézus,)

    2 (A mennyei szent karokkal,)

    3 (Oltárodhoz azért jöttünk)

    4 (Kihez menjünkl, Uram Jézus?)

    5 (Itt van, mit a végvacsorán,)

    6 (Áradjon ránk, kegyes Jézus!)

    7 (A tiszta szív érzelmével)

227

    1 (Kegyes szemmel nézz ránk, édes Istenünk,)

    2 (Légy áldva az égben és a földtekén!)

    3 (Hisszük élő hittel egyházunk tanát,)

    4 (Ajándékul Néked mit adjon híved?)

    5 (Téged illet, Isten, mindenek felett)

228

    1 (Keresve, ó Fölség, Téged)

    2 (A mélységből zengünk Hozzád:)

    3 (Titkát az örök Igéknek)

    4 (Hisszük a Te Istenséged,)

    5 (Kenyeret és bort ajánl föl)

    6 (Szent az Isten, zengi minden,)

229

    1 (Kezdődik az ének az Úr fölségének, kezdődik a szent áldozat.)

    2 (Isteni szent Fölség, hála és dicsőség Tégedet illet egyedül.)

    3 (Isten jó hírével közibénk jővén el, irgalmat prédikált nekünk.)

    4 (Hiszünk az Atyában, éd és föld Urában: ő adott nékünk életet!)

    5 (A kereszt oltárán Jézus, égi Bárány Atyjának föláldoztatott.)

    6 (Mi is a szívünket, búnkat, örömünket áldozzuk, ó Atyánk, Neked.)

    7 (Szent vagy, Uram, szent, szent: zengik a mennyben fent ujjongó szentek, angyalok.)

229A

    1 (Nagy Isten, ég és föld Ura, Hozzád repül az ének,)

    2 (Ó dicsőséges szent Királya, áldva zeng dícséreted,)

    3 (Uram, Tetőled áradott az üdvnek szent Igéje.)

    4 (Adj erőt, hitet szívünkbe, Te, kit meg nem foghatunk,)

    5 (Atyánk, legyen kedves Neked az új frigy áldozata.)

    6 (Szent örökké, szent az Isten, szent vagy édes Istenünk,)

229B

    1 (Szent Atyánk, kit Jézus tett atyánkká és kiről imádva szól a lélek,)

    2 (Az ország, mit bölcsesség s kegyelmed tart fel, jöjjön el a béke honja;)

    3 (Boldogság örök forrása! add meg, mikben az ember szükséget érez,)

    4 (Vedd, Uram, a felkent szolga által gyermekidnek tiszta áldozatját!)

    5 (Zengjük! szent az Úr, szent a nagy Isten! szálljon égbe a magasztos ének,)

230

    1 (Szeretettel jönnek Hozzád, Atyánk, hívő gyermekid,)

    2 (Szálljon égbe örömhangja a dicsérő éneknek,)

    3 (Üdvözítőnk tanítása szeretet szent törvénye,)

    4 (Szeretetnek szent emléke ez az örök áldozat,)

    5 (Az angyalok énekével egyesüljön énekünk,)

230A

    1 (Szent buzgalom vonz minket elődbe, Istenünk.)

    2 (Mély tisztelet s dicsőség nevednek, ó Atyánk.)

    3 (Hiszünk mi háromságban fölséges egy valót:)

    4 (Uram, fogadd tetszéssel, amit Neked hozunk,)

    5 (Ég s minden alkotott lény harsogja most velünk)

230B

    1 (Szent lakodba jött néped)

    2 (A szentmise áldozat,)

    3 (Dicsőség az Istennek,)

    4 (Hisszük buzgón mind, amit)

    5 (Kenyeret s bort áldozunk)

    6 (Szent vagy, Urunk, Istenünk,)

231

    1 (Vágyva jöttem színed elé e szent helyre, Istenem,)

    2 (Egykor a Te szent Fiadnak angyalsereg énekelt,)

    3 (Bölcs Salamon Sion hegyén szép templomot épített,)

    4 (Hajdan a szent pátriárkák terjesztették a hitet,)

    5 (Őseinknél kosok, tulkok vére volt az áldozat,)

    6 (Mi is éppúgy vért áldozunk, de nem kosok- s tulkokét,)

    7 (Fönt az égben az angyalok így dicsérnek: szent, szent, szent!)

231A

    1 (Összegyűltünk kegyelmedet kérni, ó, mennyei Atya;)

    2 (Dicsőretet zeng Neked az égben a szeráfok szent kara,)

    3 (Szent hitünk a világító fáklya, mely minket üdvhöz vezet.)

    4 (Szent vagy, Isten, világ Alkotója, szent isteni fölséged!)

232

    1 (Zeng a harang hívó szóval e szép ünnep reggelén.)

    2 (Dicsőség a magasságban, élő Krisztus, Teneked,)

    3 (Uram, Jézus, Tenálad az örök élet igéje:)

    4 (Krisztus Urunk, hiszünk Néked, sziklán épül szent hitünk:)

    5 (Mit adhatok, szegény bűnös? Szívemből csak bűn fakad.)

    6 (De az oltár fehér gyolcsán újul egyre áldozat:)

    7 (Hódolattal dicsőítnek az angyali seregek,)

232A

    1 (Ó Isten szent Fölségedet borulva imádjuk,)

    2 (Dicsőség az Istennek, szenteltessék Neve,)

    3 (Jézus hozta egekből az üdvnek Igéit.)

    4 (Ó MIndenható, ím porában vall és imád alkotmányod.)

    5 (Uram, ez áldozatját szolgádnak kezéből,)

    6 (Mondjátok, hogy szent, szent, szent szabaoth Istenünk,)

232B

    1 (Ó, mennybéli nagy Isten!)

    2 (Vedd be néped kérését,)

    3 (Nagy dicsőség Istennek,)

    4 (Hiszünk mi egy Istenben,)

    5 (Áldozunk Istenünknek,)

    6 (Könyörüljön éltünkön,)

    7 (Mentsen a döghaláltól,)

    8 (Szent, szent, szent vagy, nagy Isten!)

232C

    1 (Kezdődik a Kismise nem leszek rossz sohase,)

    2 (Újung már az orgona, kisgyermek dalolja,)

    3 (Én még olyan csöpp vagyok, Jézus mit is tudhatok?)

    4 (Hiszem Jézus, hogy szeretsz, bizonyítja a kereszt,)

    5 (Fölajánlom szívemet, mint egy falat kenyeret,)

    6 (Egyik angyal mondja: szent, másik hozzátoldja: szent.)

    7 (Amit adtam kenyeret, jaj, visszakaptam, de milyet?)

---- Kismisék ----

233a

    1 (Minden földi dolgunk messze elmaradt,)

    2 (Hódolatunk hozzuk szent színed elé.)

233b

    1 (Mit az angyalseregeknek)

233c

    1 (Boldog, akit tanítasz,)

    2 (Üdvösségre nincsen út,)

233d

    1 (Hiszem az égi Úr szavát,)

233e

    1 (Felajánljuk néked a borunk és kenyerünk,)

    2 (Felajánljuk néked minden földi dolgunkat,)

233f

    1 (Szent vagy, szent vagy, éneklik az angyalok,)

233g

    1 (Megjelent az Úr közöttünk, lelkünk meghajol.)

    2 (Mit adhatnék viszonzásul, édes Jézusom?)

233h

    1 (Itt a perc, az áldott,)

    2 (Add, hogy el ne térjek:)

234a

    1 (Összegyűltünk áldozatra, hívő magyar nép,)

234b

    1 (Dicsőség a magasságban, alleluja!)

    2 (Jézus Krisztus szeret minket, alleluja!)

234c

    1 (Írásokban hangos szóval szól hozzánk az Úr.)

234d

    1 (Krisztus vonja szívünket,)

234e

    1 (Áldozatra örök Isten oltárához)

    2 (Egyesíts most, örök Isten, mindnyájunkat!)

234f

    1 (Szent, szent, szent az Isten!)

234g

    1 (Az oltáron trónol már)

234h

    1 (Készen már az áldozat,)

    2 (Ez a szentség nagy titok:)

234i

    1 (Összegyűltünk kegyelmedet kérni, ó mennyei szent Atya,)

    2 (Dícséretet zeng neked az égben a szeráfok szent kara.)

    3 (Szent hitünk, a világító fáklya, mely minket üdvhöz vezet.)

    4 (Szent vagy Isten, világ alkotója! Szent isteni Fölséged!)

---- Gyászmiseénekek ----

235

    1 (Adj irgalmat, adj nyugalmat, ó Atyánk, a lelkeknek,)

    2 (A szeretőp tanítványnak, szent Jánosnak mondatott:)

    3 (Édes Jézus, aki értünk föláldoztad magadat,)

    4 (Zengjük áldva: Szent az Isten! élők, holtak Istene!)

235A

    1 (Áldozatot hoz Neked a testvéri szeretet.)

    2 (Ó Jézus, ki könnyeket hullattál Lázár felett,)

    3 (A szentséges áldozat, mit most szolgát bemutat,)

    4 (Szent vagy, édes Istenünk, engedd buzgón zengenünk,)

    5 (Ó, égből szállott kenyér! Ó, ártatlan drága vér!)

    6 (Ó, dicső Békekirály! ki halállal megvívál,)

    7 (Tekintsd szenvedésedet, és a megholt híveket)

    8 (Ó, isteni irgalom! Légy váltság, légy nyugalom)

235B

    1 (Hozzád sír föl esdeklésünk,)

    2 (Tőled kér vigasztaló fényt,)

    3 (Mossa őket hófehérre)

    4 (Irgalmat kiált a szent vér,)

236

    1 (Édes Urunk, nézz le szegény rabjaidra.)

    2 (Jövünk hát elébdbe, könnyező szemekkel,)

    3 (Szent szavadon épül, Uram, üdvösségünk,)

    4 (Mennyei illatja e szent áldozatnak)

    5 (Szent, szent, szent, ezt mondják mennyei lakóid,)

236A

    1 (Ó, nagy Isten, kit imádva áld a mennyei sereg,)

    2 (Tégedet kérünk először, boldogságos Szűz Anya,)

    3 (Mindnyájan, dicsőült Szentek, kiket örök szeretet)

236B

    1 (Engedj örök nyugodalmat, ó Uram, híveidnek,)

    2 (Krisztus Jézus halálával a halál meggyőzetett,)

    3 (Uram! amit oltárunkon szolgád mostan bemutat,)

    4 (Uram, Jézus! Tekintsd rajtok szent kereszted szent jelét,)

    5 (Szent az Isten! Szent az Isten! Élők s holtak Istene.)

236C

    1 (Messze földben nyugovó, elhalt hős magyarok.)

    2 (Fájdalmasan ég szívünk, felsírunk, zokogunk,)

    3 (Nyugtasson meg az Isten tömegsírotokban.)

    4 (Imádkozzunk értetek e temetőkertben.)

236D

    1 (Szent oltárodhoz jöttünk)

    2 (Szent Fiad drága vére)

    3 (Uram, e szent áldozat,)

    4 (Szent, szent, szent vagy Istenünk!)

236E

    1 (Áldozatot hoz neked a testvéri szeretet,)

    2 (Oh Jézus! Ki könnyeket hullatál Lázár felett,)

    3 (A szentséges áldozat, mit most szolgád bemutat,)

    4 (Szent vagy, édes Istenünk!)

    5 (Oh égből szállott kenyér! Oh ártatlan drága vér)

    6 (Oh dicső Békekirály! ki halállal megvívál,)

    7 (Tekintsd szenvedésedet, és a megholt híveket)

    8 (Oh isteni irgalom! Légy váltság, légy nyugalom)

236F

    1 (Hozzád sír föl esdeklésünk, élők s holtak Istene!)

    2 (Tőled kér vigasztaló fényt, mely a kútfőhöz vezet,)

    3 (Mossa őket hófehérre a megváltó vérpatak,)

    4 (Irgalmat kiált a szent vér, mely miértünk ontatott,)

237

    1 (Ama végső harag napja)

    2 (Reszket akkor holt meg élő,)

    3 (Csodakürtök zengenek meg,)

    4 (Csodájára a halálnak:)

    5 (Kézzel írt könyv nyílik ottan:)

    6 (Bíró majd, ha széket ül ott,)

    7 (Én szegény ott mit beszéljek,)

    8 (Rettenetes fejedelem,)

    9 (Kegyes Jézus, kérlek Téged:)

    10 (Munkád, könnyed értem vesztek:)

    11 (Bírája a bosszulásnak,)

    12 (Reszket szívem, sóhajtozván,)

    13 (Magdolnához lehajoltál,)

    14 (Méltó imát nem tud ajkam,)

    15 (Báránykák közt legyek nálad,)

    16 (Ha a rosszak zavarodnak,)

    17 (Térden kérlek, görnyedetten,)

    18 (Könnyel árad ama nagy nap,)

    19 (Uram, nékik adj jó véget,)

238

    1 (Élők, holtak szent Istene, ó, hallgass meg minket itt,)

    2 (Ne nézd számos gyarlóságát, melyeket elkövetett;)

    3 (Jézusunk, ki váltságunkért égből földre szállottál,)

239

    1 (Én esendő árva lélek, jaj nekem, jaj, hol vagyok?)

    2 (Hogy kihűlt a földi érzés, hála, jóság, tisztelet!)

    3 (Még a testem ki sem vitték, még koporsóm szegezik,)

    4 (Ó, de mégis sugár gyullad, fud a gyilkos éjszaka.)

    5 (Igen, igen, bűnbe estem, halmoztam a bűnöket,)

    6 (Most a drága, tiszta hitnek fátyolába öltözöm,)

239A

    1 (Isten, jóság s irgalomnak kifogyhat'lan forrása!)

    2 (Érettünk áldozni bízva gyűltünk oltárod körül,)

    3 (El vannak tiltva színedtől gyarlósági bűnökért;)

    4 (Gyakran érezték itt ugyan a kísértet ostromát;)

240

    1 (Jer, dicsérjük Istenünket,)

    2 (Rettenetes az Úristen,)

    3 (Élet, halál szent kezében,)

    4 (Boruljunk hát zsámolyához,)

    5 (Juhok vagyunk legelőin,)

    6 (Szent szavát, ha ma meghalljuk,)

    7 (Számos évet végigéltünk,)

    8 (Kérünk, Uram, szent nevedre,)

    9 (Bűneiért ő már nem sír,)

    10 (Eltévelygett, meg nem értett!)

240A

    1 (Jézus, út igazság, élet!)

    2 (Aki, míg e földön valál,)

    3 (Légy a boldogságra útja,)

    4 (E magasztos áldozatnak,)

    5 (Add, hogy egykor majd egekben)

241

    1 (Ki ragyogni látod élted csillagát,)

    2 (Légy gazdag vagy koldus, szolga vagy király,)

    3 (Mint az őszi szellő fák zöld levelit)

    4 (Nézd a föld virágát, mily hamar virít:)

    5 (Ne ígérj magadnak hosszú életet,)

    6 (Hát Istentől rendelt célodhoz siess:)

242

    1 (Meg kell halni, ó jaj,)

    2 (Ember, kérlek téged,)

    3 (Ha ragyog is most még)

    4 (Véget vet mindennek)

    5 (Ha eljő a nagy nap,)

    6 (Bizonytalan egy csak,)

    7 (Meg kell halnod majdan!)

243

    1 (Ments meg engem, Uram az örök haláltól,)

    2 (Reszket minden tagom, borzadok és félek,)

    3 (Haragnap napja az, ínség s veszély napja,)

    4 (Örök nyugodalmat adj, ó Uram, nekik,)

244

    1 (Nézz le, Jézus, mennyekből minden bús hívedre,)

    2 (Ha keresztfán véreddel őket megmentetted,)

    3 (Senki meg nem fizethet a sok bűnért Néked,)

    4 (Ha rabodért rab lettél ingyen kegyelmedből,)

    5 (Add meg, Uram, nyugalmát minden elhunytaknak,)

245

    1 (Ó, egeknek Királynéja,)

    2 (Nézz a gyötrő tűzlángokra,)

    3 (Nézd, könnyeik hogy áradnak,)

    4 (Nézd, mint sírnak, mint jajgatnak,)

    5 (Nyögnek a kín homályában,)

    6 (Borítsd rájuk palástodat,)

    7 (Kezedben a nagy hatalom,)

    8 (Hallgat rád az égi Jegyes,)

    9 (Anyánk, mutasd jóságodat,)

246

    1 (Ó, emberi gyarló nemzetség,)

    2 (Nem látod-e annyi példában,)

    3 (Kik a magas székeket ülik,)

    4 (Légy erős bár, nagy és hatalmas,)

    5 (Mit használ szép, aranyszín hajad,)

    6 (Hány mosolygó színes violák,)

    7 (Gyenge szüzek, pávák, szép ifjak,)

    8 (Nincs e földön hosszú maradás,)

247

    1 (Ó, édes Megváltóm, ne nézd bűneimet,)

    2 (Mennyi sok kínokat és halált szenvedtél,)

    3 (Igazságod szerint ne ítélj meg engem.)

    4 (Ez árnyékvilágból ámbár ki kell mennem,)

248

    1 (Ó, értem vért ontott szerelmes Jézusom,)

    2 (Elmaradt már tőlem a világi hívság,)

    3 (Éva ősbűnének díját lefizettem,)

    4 (Visszatérek Hozzád, ki ellen vétkeztem,)

    5 (Jöjj hát, édes Jézus, töltsd be reménységem,)

    6 (Nézz kegyes szemekkel halott tetememre,)

    7 (Bár nagyok bűneim, tekints érdemedre,)

    8 (Ezekért légy, Uram, lelkemhez irgalmas,)

248A

    1 (Ó, keserves jajszó, mindnyájan meghalunk,)

    2 (Abban bizonyos légy, nem távoztathatod,)

    3 (Napjait éltednek használd jobbulásra,)

    4 (Úgy állj hát, halandó, hogy juss boldog végre,)

249

    1 (Ó, Megváltó, kegyes Jézus, fogadd könyörgésünket,)

    2 (Kinek ennyi esztendeje adtunk végtiszteletet,)

    3 (Ó Mária, Isten Anyja, esedezzél érette,)

250

    1 (Ó, örök fény napja, melynek nincs alkonya,)

    2 (Tebenned remélve szállt ki végfohásza,)

    3 (Bár súlyosb hibáit enyhíté malasztod,)

    4 (Hintsd kegyed sugarát a kínok helyére,)

    5 (Királyi székednek dísze, nagy kegyelmed)

---- Magyar gyászmisék ----

251a

    1 (Szemünk telve könnyel, szíveinkben fájdalom.)

251b

    1 (Napja Isten haragjának)

    2 (A szív tele rettegéssel)

    3 (A trombitaszó egyszerre)

    4 (Bámul természet és halál,)

    5 (Az írott-könyv megnyittatik,)

    6 (Ha a bíró ül ragyogva,)

    7 (Akkor, szegény én, mit tegyek,)

    8 (Égnek, földnek szent Fölsége,)

    9 (Kegyes Jézus, emlékezzél,)

    10 (Felkerestél fáradozván,)

    11 (Igaz Te a bosszulásban,)

    12 (Szívbe szállva fohászkodom,)

    13 (Ki Magdolnát feloldoztad,)

    14 (Aznap minden könnybe borul,)

    15 (Akkor, Jézus, nyújts irgalmat,)

251c

    1 (Vigasztaló Jó Istenünk,)

    2 (Oltárodon feláldozzuk)

251d

    1 (Szent vagy, szent vagy, száll az ének)

251e

    1 (Maga Jézus jön el, íme, eledelül nekünk,)

    2 (Ez a szentség, íme, zálog: feltáma a halott,)

251f

    1 (Legyen ez az áldozatunk,)

    2 (Kik lángok közt elepednek,)

252a

    1 (Színed elé jövünk, könyörülő Atyánk!)

252b

    1 (Ami szörnyű napja Isten haragjának)

    2 (Én szegény ott mentségemre mit beszéljek?)

    3 (Kegyes Jézus, alázattal kérünk téged:)

252c

    1 (Kenyeret s bort hozunk,)

252d

    1 (Szent vagy, Jézus, örök élet!)

252e

    1 (Isteni kenyér, életet adó mennyei reményünk:)

    2 (Életünk után nyisd meg az eget és bocsáss be minket.)

252f

    1 (Jézusom isteni teste,)

    2 (Jézusom isteni vére,)

    3 (Jézusom, isteni Bárány,)

---- Különböző alkalmakra ----

253

    1 (Bemegyek szent templomodba, Uram, a szent oltárhoz,)

    2 (Bölcs Salamon kőtemplomot épített az Istennek,)

    3 (Hát én, szegény, földnek férge, mit építsek nevednek!)

    4 (Hogyha tetszik áldozatom, lelkemet fölajánlom,)

    5 (Hogy szívemben fölgerjedjen az isteni szeretet,)

253A

    1 (Hints meg, Istenem, izsóppal, s megtisztulok általa.)

    Húsvéti (Láttam a Szent Ház jobbjáról jött vizet, Alleluja!)

253B

    1 (Az éjszaka immár eltelt,)

    2 (Őrizz meg, hogy tiszták legyünk,)

    3 (Legyen szívünkben tisztaság,)

    4 (Hogy midőn majd a nap leszáll,)

    5 (Dicsőség legyen Atyának,)

254

    1 (Fölkelt a nap már, megvirradt újra,)

    2 (A sötétséget messzire űzted,)

    3 (Mint napraforgó egész napon át,)

    4 (Ha jó szándékunk néha gyengülne,)

    5 (Ha munkánk után leszáll az este,)

254A

    1 (Ha a bánat nyila sebez és elönt a fájdalom,)

    2 (Ha fölöttem sötét felhő villámait csapdossa,)

    3 (Ha mindenki megvet engem, s reményemet elvesztem,)

255

    1 (Jézus, Mária, dicsőséges nevek,)

    2 (Jézus, Mária, mindennap, szüntelen)

    3 (Jézus, Mária, én Tinéktek élek,)

    4 (Jézus, hallgasd meg e kis énekemet,)

255A

    1 (Mária kertjében kinyílott a rózsa,)

    2 (Üdvözlégy, Mária, rózsák szép rózsája.)

    3 (Angyalok virága, ó szép Szűz Mária,)

    4 (Ki a szent olvasót ájtatosan mondja,)

    5 (Olvasónk asszonya, ó szép Szűz Mária,)

255B

    1 (Mária drága Szűz, légy édesanyánk,)

    2 (Ó szeplőtlen Szűz, kinyílt rózsafa,)

    3 (Légy Anyánk a harcban hősök oltalma,)

    4 (Náladnélkül éltünk csak keserűség,)

    5 (Árvák lennénk, ha te lehagynál minket.)

    6 (Reménységünk, Anyánk, hallgasd kérésünk,)

256

    1 (Mikor reggel lelkem újra ébred,)

    2 (Homlokomra kereszt jelét írom,)

    3 (Hallgatom a friss madarak hangját,)

    4 (Két kezemet összeteszem kérve,)

    5 (Embereknek könyörülő Atyja,)

256A

    1 (Ó, édes Istenem, és minden reményem,)

    2 (Ó, édes Istenem, csak Téged szeretlek,)

    3 (Kísértsen test, világ ezer mesterséggel,)

    4 (Látogass bár engem sok nyomorúsággal,)

    5 (Azért is áldassál, Uram magas mennyben,)

257

    1 (Örvendezzünk, jertek, áhitatos lelkek, Istenünk oltáránál!)

    2 (Fölséges az Isten, por előtte minden, por a föld, por az ég is!)

    3 (Fiát adta értünk, őbenne remélünk, főpapunk ő lett nékünk.)

    4 (Szent, szent, szent az Isten, énekelje minden, ég és föld imádjátok.)

258

    1 (Isten hozta hív nyájához a főpásztort és atyát,)

    2 (Jézus, te vagy a szegletkő, mely fölött az oszlopok)

    3 (Apostolok tőled nyerték szent hatalmok kulcsait,)

    4 (Égből hozott tanításod pásztoraink őrizik.)

    5 (Édes Jézus, egyházadban legfőbb pásztor örökre,)

258A

    1 (Isten, ki fent uralkodol a csillagok felett,)

    2 (Isten! Kinek hatalma nagy, és trónja fenn ragyog,)

258B

    1 (Lealáva, százszor megbűnhődve)

    2 (Fogadj vissza atyai kebledre,)

259

    1 (Jöjj, Szentlélek Úristen,)

    2 (Jöjj el, vágyak gyámola,)

    3 (Jöjj el, lelki vigaszunk,)

    4 (Fáradtságban nyugalmunk,)

    5 (Ó, dicső nap, híveid)

    6 (Add, Uram, a híveknek,)

    7 (Esdve kérünk, ó, engedd,)

    V (P: Küldd el Szentlelkedet, és minden újjászületik.)

259A

    1 (Jó atyánkért esdeklünk,)

    2 (Add neki malasztodat,)

    3 (Segítsd, hogy a szent keze)

    4 (Te vezéreljed a hit)

    5 (Szándékához adj erőt,)

    6 (S majd ha innét szent szavad)

259B

    1 (Szeretve gyűl köréd Atyánk hű néped,)

259C

    1 (Ó nagy Isten, felajánljuk néked ezt napot,)

    2 (Ó nagy Isten, kísérd áldásoddal munkás éltüket.)

    3 (Ó nagy Isten, ifjainkban élessz égi vágyakat,)

    4 (Ó nagy Isten, mai tetteinket fogadd, mint imát,)

260

    1 (Jöjj el, Szentlélek Úristen!)

    2 (Jöjj el, Szentlélek Úristen!)

    3 (Jöjj el, Szentlélek Úristen!)

261

    1 (Hallottuk, Isten, a Te szent igédet.)

    2 (Tarts meg, Úristen, az egy igaz hitben,)

261?

    1 (Kik Jézust látni jöttetek,)

    2 (Mózes és Illés társai,)

    3 (Úr Jézus, engedd azt nekünk,)

261A

    1 (Ki ülsz az égben a vihar felett,)

261B

    1 (Ki jársz a fénylő csillagok felett,)

    2 (Csak vándorok, csak bujdosók vagyunk.)

    3 (Felvesszük Jézus, bús keresztedet,)

262

    1 (Ne hagyj elesnem, felséges Isten, keserűségemben.)

    2 (Gyermekségemtől fogvást, Úristen, mindezideiglen)

    3 (Akármint hányjam, vessem elmémet, felséges Úristen,)

    4 (Nincs is énnékem több bizodalmam, Úristen, náladnál,)

    5 (Irgalmasságnak Ura, Istene és kegyes kútfeje,)

    6 (Add meg, Úristen, te szent nevedért örök életemet,)

    7 (Dícséret neked, Atya-Úristen, a te szent Fiaddal,)

262A

    1 (Szív, lélek és nyelv áld, magasztal)

    2 (Dicséretre zeng éneket a szívben égő hű szeretet.)

    3 (Titkos értelmű rózsa, néked mondjon minden szív dicséretet.)

    4 (Köszöntünk, ó szép hajnalcsillag,)

263

    1 (Uram, hiszlek és reméllek, tiszta szívből szeretlek.)

    2 (Uram, hiszlek és reméllek, tiszta szívből szeretlek.)

    3 (Uram, hiszlek és reméllek, tiszta szívből szeretlek.)

    4 (Uram, hiszlek és reméllek, tiszta szívből szeretlek.)

    5 (Uram, hiszlek és reméllek, tiszta szívből szeretlek.)

    6 (Uram, hiszlek és reméllek, tiszta szívből szeretlek.)

    7 (Uram, hiszlek és reméllek, tiszta szívből szeretlek.)

    8 (Uram, hiszlek és reméllek, tiszta szívből szeretlek.)

263A

    1 (Máriához gyertek Szentolvasósok,)

    2 (Oltárzsámolyánál térdre hulljatok.)

    3 (Legszentebb Szűzanya, te légy vezérünk.)

    4 (Neved Jézuséval össze van fonva.)

    5 (Áldd meg szép hazánkat és nemzetünket.)

    6 (Rólad zengünk, míg csak nem jön az óra,)

264

    1 (Szent Olvasót imádkoztunk,)

    2 (Szent Olvasót mikor mondtunk,)

    3 (Imádságunk koszorúzza)

    4 (Szűz Mária, szívünkben vagy,)

264A

    1 (Lelkem Tehozzád vágy, ó Istenem,)

    2 (Mert ez mulandó és változandó,)

    3 (Hozzád sietek, Nálad keresek,)

264B

    1 (Mennyben lakó és Istenem, vedd füledbe dícséretem.)

    2 (Mennyben lakó én Istenem, könyörgök, légy mindig velem.)

265

    1 (Menny, föld, tűz, víz, levegő, ég, gyöngy, arany és minden kincs!)

    2 (Jó hírnév és jó barátság, magas rang és tisztesség,)

    3 (Amit hallok, amit tudok kívüled, ó, Istenség,)

    4 (Elmém bármint hányjam, vessem, bár akármit gondoljak,)

    5 (Azért távol legyen tőlem a világ dicsősége,)

    6 (Jer, én édes vigasztalóm, Jézus szent keresztfája!)

265A

    1 (Mindeneknek Alkotója, ki a földet és eget)

    2 (Fölségednek gondolatja szívünket emelje fel,)

    3 (Távol minden kétkedéstől, Benned bízunk, jó Atyánk!)

    4 (Gazdagságért nem sóvárgunk, csak adj megelégedést,)

    5 (És ha a végóra eljő, Te légy a vigasztalás,)

265B

    1 (Ó, ne búsulj, föld árva gyermeke,)

    2 (Légy közönyös az öröm s bú iránt,)

    3 (Hogyha szenvedsz s az Istenben bízol:)

    4 (Tisztító tűz az ínség s nyavalya,)

    5 (Ha szégyenbe dönt ellen s álbarát,)

    6 (Tűrj békével, ne légy vigasztalan,)

    7 (Fogadd el a szenvedés poharát,)

    8 (Az alacsony sorsot meg ne utáld,)

266

    1 (Legyen, Uram, színed előtt kedves az új áldozat,)

    2 (Add, Uram, hogy azon érzés lángja lelkesítse őt,)

    3 (Áldd meg szívét, áldd meg nyelvét, hogy igédet hirdesse)

    4 (Uram Jézus, ki szolgádat helytartóddá rendeléd,)

    5 (Te vezéreld, te igazgasd szolgád minden lépteit,)

267

    1 (Üdvössége lett e háznak a mai szent ünnepen,)

    2 (Uram, kinek dicsőségét az ég és föld hirdeti,)

    3 (A Te házad imádságnak háza, Uram, Istenem,)

    4 (Istenem, ki e hajlékba megaláztad magadat,)

    5 (Kit nem érbe, kit nem fog fel az egész nagy mindenség,)

268

    1 (Tehozzád kiáltok, édes Istenem!)

    2 (Adj erőt, épséget, Uram, azoknak,)

    3 (Engedd, hogy sorsunkkal megelégedjünk,)

    4 (Nálad úr s szegény közt nincsen különbség,)

    5 (Add, Uram, kegyelmed minden munkámhoz,)

    6 (Legyen szent áldásod igaz munkámon,)

    7 (Uram, én nem félek a szegénységtől,)

268A

    1 (Téged Isten, dicsérünk, áldjuk, Uram, hatalmadat.)

    2 (Minden élő néz reád, kerubim és szerafimok.)

    3 (Kérünk azért kegyelmezz, Uram, s oltalmazd népedet,)

    4 (Uram, irgalmazz nekünk, öntsd belénk szent malasztodat.)

268B

    1 (Téged, Isten, dicsérünk; Urunknak vallunk s Atyánknak;)

    2 (Szent Fölséged nagy voltát angyalid kilenc osztálya)

    3 (Apostolok, próféták, vértanúk, dicsőült szentek,)

    4 (Atya Isten egy Fia, Krisztus, dicsőség királya!)

    5 ((letérdelünk))

    6 (Szenteid közt, az örök boldogságnak fénykörében)

    7 (Mindennap áldunk Téged, s neved szüntelen dicsérjük;)

269

    1 (Áldj meg minket, Jézus, kik itt egybegyűltünk,)

269A

    1 (Csendes alkony száll a földre, munka és gond elpihent.)

    2 (Örök lámpa őrzi csendben szereteted szent lakát,)

    3 (Édes Jézus, áldj meg minket, védj meg Isteni barát,)

    4 (Édes Jézus, későre jár, búcsúzom is tőled már,)

269B

    1 (Csendesen leszállt az este,)

    2 (Trónodnál az örök lámpa)

    3 (Uram, add meg mindnyájunknak)

    4 (Az éjszaka sötétségét)

    5 (Távoznom kell szentéjedből,)

270

    1 (Áldj meg minket, Atyaisten,)

    2 (Atyaisten, ki Fiadat)

    3 (Fiúisten, ki keresztfán)

    4 (Szentlélek, ki mindezekben)

    5 (Dicsérjük mind az Úr Atyát,)

270A

    1 (Kérésünk hallgasd meg, nagy irgalmú Isten,)

    2 (Enyhítsd meg az égnek szárasztaló hőjét,)

270B

    1 (Hatalmas Úristen, tekintsd ez inséget.)

    2 (Szüntesd meg a vizek kártevő nagy árját,)

271

    1 (Áldj meg minket, Jézus! Esedezünk Néked,)

271A

    1 (Nincsen, aki megsegítsen, nincsen, anki szánjon minket,)

    2 (Az igaz, hogy méltán büntetsz, mert mindnyájan sértünk, bántunk,)

271B

    1 (Mária, nemzetünk vezércsillaa,)

    2 (Isten szent kertjében kinyílt ibolya,)

    3 (Szűzek aranyszála, szerelmes anya,)

    4 (Ó, kenyér Istene, örök szeretet,)

272

    1 (Hallgasd meg, hallgasd meg, Uram, Isten az áldás szavát.)

273

    1 (Áldj meg minket, Teremtő nagy Úristen,)

274

    1 (Áldjon meg minket szent Atyaúristen,)

    2 (Atyaúristen, aki Szent Fiadat)

275

    1 (Hol Szent Péter sírba téve, és Rómának dobog szíve,)

    2 (Arany födél, márvány falak s a Vatikán visszhangzanak.)

    3 (Új erőre kap e szózat, bejárja a szent sírokat,)

    4 (A forró dél, rideg észak ez imában egyesül csak;)

    5 (Mint villámmal egy perc alatt messze szárnyal a gondolat,)

    6 (Eljut szentek fénykörébe, s leszáll onnét szíveinkbe,)

276A

    1 (Téged, Isten, dicsérünk,)

    2 (Téged, örök Atyaisten,)

    3 (Téged minden szép angyalok,)

    4 (Egek és minden hatalmak)

    5 (Szent vagy, szent vagy,)

    6 (Nagyságoddal telve ég s föld,)

    7 (Téged dicsér, egek Ura,)

    8 (Dicséretes nagy próféták)

    9 (Jeles mártírseregek)

    10 (Vall tégedet világszerte)

    11 (Ó, Atyánk, Téged)

    12 (S azt, ki hozzánk tőled jött le,)

    13 (És áldjuk Veled)

    14 (Krisztus, Isten egyszülöttje,)

    15 (Mentésünkre közénk szálltál,)

    16 (Halál mérgét megtiportad,)

    17 (Isten jobbján ülsz most széket,)

    18 (Onnan lészel eljövendő,)

    19 (Téged azért, Uram, kérünk,)

    20 (Szenteidhez végy fel égbe,)

    21 (Szabadítsd meg, Uram, néped,)

    22 (Te kormányozd, te vígasztald,)

    23 (Mindennap dicsérünk téged,)

    24 (Bűntől e nap őrizz minket,)

    25 (Irgalmazz, Uram, irgalmazz,)

    26 (Kegyes szemed legyen rajtunk,)

    27 (Te vagy, Uram, én reményem,)

    V1 (P: Áldjuk az Atyát, a Fiút és a Szentlelket.)

    V2 (P: Uram, hallgasd meg könyörgésemet,)

276B

    1 (Téged áldunk, Szentháromság Istenünk,)

    2 (Neked égben az angyalok rendjei)

    3 (Dicsőséges apostolok éneke,)

    4 (Mi Atyánknak mérhetetlen fölségét.)

    5 (Krisztus Király, Atya örök szülötte,)

    6 (Te letörted fullánkját a halálnak,)

    7 (Kérünk azért: szolgáidat segéld meg,)

    8 (Téged áldunk, szent nevedet mindennap.)

    9 (Szálljon, Uram, Te irgalmad fölébünk,)

277

    1 (Téged, Isten, magasságban)

    2 (Az egek és kerubimok,)

    3 (Dicsőséges apostolok,)

    4 (Krisztus, te vagy dicsőségnek)

    5 (Zárt ajtaját az egeknek)

    6 (Kérünk azért buzgósággal,)

    7 (Adjad, hogy a mennybe jussunk,)

    8 (Mind e napon áldunk téged)

278

    1 (Immár a nap leáldozott,)

    2 (A gonosz árnyak fussanak,)

    3 (Add nekünk, édes jó Atyánk,)

278A

    1 (Istenem, midőn haragszol, ó ne büntess engemet.)

    2 (Nézz reám, Uram, s ragadd ki a veszélyből lelkemet,)

    3 (Fáradtá lőn a sóhajtás, könnyben ázik fekhelyem,)

    4 (Ő meghallgatá szívemnek buzgó esdekléseit,)

278B

    1 (A fényes nap immár lenyugodott,)

    2 (Minden ember megy nyugodalomra,)

    3 (Vessünk számot hát, édes Istenem,)

    4 (Színed előtt minden nap elesem,)

279

    1 (Imádjuk a testet és vért,)

    2 (Nézd a kínt, mit a keresztnél,)

    3 (Máriának megajánla)

    4 (Kérd, hogy a szent békességet)

    5 (Lelkünk Fiad szent testében)

    6 (Életünkre s végóránkra)

280A

    1 (Gyermekszívek hódolata, zengj Jézus Szívének!)

    2 (Égő Szíved töviseit borzalommal nézzük,)

    3 (Gyermekszívünk résztvevően Szíved sebét látja,)

    4 (Szíved fölött kereszt ragyog, ez lesz nékünk fegyver,)

    5 (Jézus Szíve, bízunk benned, hogy elfogadsz minket,)

    6 (Jézus Szíve, terád bízzuk összetört hazánkat.)

280B

    1 (Győzelemről énekeljen Napkelet és Napnyugat,)

    Refr (Krisztus, kenyér s bor színében,)

    2 (Egykor értünk testet öltött, kisgyermekként jött közénk;)

    Refr (Krisztus, kenyér s bor színében,)

    3 (Zúgjon hát a hálaének, szálljon völgyön, tengeren:)

    Refr (Krisztus, kenyér s bor színében,)

    4 (István király árva népe, te is hajtsd meg homlokod,)

    Refr (Krisztus, kenyér s bor színében,)

280C

    1 (Magasztalunk és imádunk jóságodért, Istenünk.)

    Refr (Utat mutass, légy oltalmunk,)

    2 (Adj erőt és bátorságot, megújítva életünk!)

    Refr (Utat mutass, légy oltalmunk,)

    3 (István Király áldott népe előttetek leborul:)

    Refr (Utat mutass, légy oltalmunk,)

280D

    1 (Oltáriszentség, föld és ég)

    2 (Oltáriszentség, térden áll)

    3 (Oltáriszentség, égi bér)

    4 (Oltáriszentség, légy áldva,)

    5 (Oltáriszentség, áldozat,)

281

    1 (Bőséges irgalmú, jóságos hatalmú)

    2 (Alázatos szívvel áldunk este, reggel,)

    3 (Kinek erős karját rettegjük haragját,)

    4 (Fordítsd felénk orcád, hogy bátrabban hozzád,)

    5 (Szent nevedre kérünk, ínségben segélyünk,)

    6 (Szent nevedet áldjuk, magyarok, imádjuk,)

281A

    1 (Be sokszor elborít a bánat, mint tengerár a csónakot.)

    2 (Néked is volt nehéz keserved, vigasztalást az Úr adott.)

281B

    1 (Örök Atya, hála Néked,)

    2 (Örök Ige, hála Néked,)

    3 (Dicső Lélek hála Néked,)

282

    1 (Ödvözlégy, szent orvosunk,)

    2 (Óhajtozva óhajtunk,)

    3 (Erősítsd meg hitünket,)

    4 (Uralkodjál közöttünk,)

    5 (Add országod szeretnünk,)

    6 (Szent testednek kínjáért,)

    7 (A te nagy érdemeddel)

    8 (Szívünk hozzád gerjedjen,)

    9 (Híveidet építgesd,)

    10 (Engedd bűnünk bánatját,)

    11 (Lelkünk veled tisztuljon,)

    12 (Dícséret szent Atyádnak,)

282A

    1 (Vezetsz, Uram, vezetsz, érzem szent Kezedet.)

    2 (Te vagy az irgalom, Te vagy a szeretet,)

    3 (Vezess, Uram, vezess, ha vétek megkísért,)

    4 (Majd révbe érkezem, megállok egykoron,)

283

    1 (Krisztusunk, nagy Király, üdvözlégy ezerszer, százezerszer!)

    2 (Te tettél koronát teremtett művedre, az emberre.)

    3 (Az égre tűznapot, tündöklő csillagot kezed rakott.)

    4 (Oltárban rejtezik szent tested ostyája, nagy csodája.)

    5 (Krisztusunk, nagy Király, ajkunk hozzád kiált esdekelve!)

283A

    1 (Jézus, az ég s a föld dicső Királya,)

    2 (Jézus, Te légy a hű lelkek királya,)

    3 (Királya légy a tékozló fiúknak,)

    4 (A tévelygőknek gyújts világosságot,)

    5 (Jézus, Te Úr, a századok Királya,)

283B

    1 (Néked hódol a nagy mindenség, lelkünk szent Királya.)

283C

    1 (Dicsérjük, hívek, lelkesen)

    2 (Király ő ég és föld felett,)

    3 (Hegyes tövisből vad füzér)

    4 (A koronát az Úr fején)

    5 (Dicsérjük Krisztust, a Királyt,)

284

    1 (Boldogasszony Anyánk, régi nagy Pátrónánk!)

    2 (Ó, Atya Istennek kedves szép leánya,)

    3 (Nyisd fel az egeket sok kiáltásunkra,)

    4 (Kegyes szemeiddel tekintsd meg népedet,)

    5 (Sírnak és zokognak árváknak szívei,)

    6 (Vedd el országodról ezt a sok ínséget,)

    7 (Irtsd ki, édes Anyánk, az eretnekséget,)

    8 (Hogy, mint Isten Anyját, régen tiszteltetnek,)

    9 (Tudod, hogy Szent István örökségben hagyott,)

    10 (Sokat Fiad ellen, megvalljuk, vétettünk,)

    11 (Jézus fiad előtt hajts térdet érettünk,)

    12 (Dicséret, dicsőség legyen az Atyának,)

284A

    1 (Ó legszentebb Szív asszonya, el ne fordulj tőlünk soha!)

    2 (Sok rosszat szül ez a világ, szeplőtelen égi virág,)

    3 (Kereszten halt a te Fiad, a világna bűne miatt.)

    4 (Elhagyottak pártját fogod, az erőtlent átkarolod.)

    5 (A hajadon, kit az élet gonosz csábbal megkísértett.)

284B

    1 (Egy óhajtás, egy dicsének zeng ma néped ajkain,)

    2 (És ha lát virágkehelyben rezegni gyöngyharmatot,)

    3 (Téged Isten templomának tart, hová bűn nem hatol.)

285

    1 (Egek ékessége, földnek dicsősége, Magyarok Asszonya, királynéja!)

    2 (Tekints le jó szívvel, irgalmas szemeddel a mi szent eleink kérelmére;)

    3 (Mert belének ontatott, szívünkbe oltatott eleink vérével szereteted,)

    4 (Mivelhogy makula nincs benned, szép rózsa, az Atyaisten mond leányának,)

    5 (A napfény trónusod, a szép hold zsámolyd, a magas kék egek te sátorod,)

    6 (Hogy te légy segítőnk, bajban erősítőnk, Isten kiválasztott bús szíveknek.)

    7 (Azért, Nagyasszonyunk, hozzád fohászkodunk, hallgasd meg esdeklő kérésünket.)

285A

    1 (Óh Nagyasszony, nemzetünk reménye, rádszegezzük könnytelt szemeink.)

    2 (Ifjúságunk hófehér virága porba hullott, alszik szent hite.)

    3 (Óh magyar nép apraja és nagyja, ölts magadra bűnbánó ruhát!)

286

    1 (Édesanyja, Nagyasszonya igaz magyar fiaknak,)

    2 (Reánk tekints, mert senki sincs, ki sorsunk boldogítsa,)

    3 (Mindenfelé nyomorúság szorongatja népünket,)

    4 (Békességben, csendességben tartsd meg hű szolgáidat,)

    5 (Jó hírnévnek, magyar vérnek gerjeszd vidám újultát,)

    6 (Így zokogunk, így hódolunk, Mária, szent nevednek,)

287

    1 (Angyaloknak királynéja, tiszta Szűz!)

    2 (Pátriárkák királynéja, tiszta Szűz!)

    3 (Prófétáknak királynéja, tiszta Szűz!)

    4 (Apostolok királynéja, tiszta Szűz!)

    5 (Vértanuknak királynéja, tiszta Szűz!)

    6 (Hitvallóknak királynéja, tiszta Szűz!)

    7 (A szűzeknek királynéja, tiszta Szűz!)

    8 (Mindenszentek királynéja, tiszta Szűz!)

    9 (Rózsafüzér királynéja, tiszta Szűz!)

    10 (Békességnek királynéja, tiszta Szűz!)

    11 (Magyarország Nagyasszonya, tiszta Szűz!)

287A

    1 (Rózsafűzér Királynője, szeretettel köszöntünk,)

    2 (Rózsafűzér királynője, tekints reánk az égből,)

    3 (Rózsafűzér királynője, kérjed drága Fiadat,)

288

    1 (Boldogságos Krisztus Anyja, vigadozzál,)

    2 (Éva bűnét, melyért rajtunk sír adója,)

    3 (Bűnösöknek boldogságos menedéke,)

    4 (Boldog, aki téged szüntelen magasztal,)

    5 (Esedezik színed előtt Magyarország,)

    6 (Előtted sír egész ország könyörögve,)

    7 (Szent Fiadat, Boldogasszony, kérd e népért,)

289

    1 (Angyaloknak nagyságos Asszonya,)

    2 (Reád néznek árváknak szemei,)

    3 (Hozzád szólunk, szűzeknek pálmája,)

    4 (Asszonyoknak szépséges tüköre,)

    5 (Áldott vagy te, Jézusnak dajkája,)

    6 (Halottaknak megszabadítója,)

    7 (Rettenetes a mi bajvívásunk,)

    8 (Dicsértessél, dicső Szentháromság,)

290

    1 (Gyászba borult egek,)

    2 (Süvöltő felhők közt)

    3 (Boldogasszony Anyánk,)

    4 (Nagy szíved fényével,)

    5 (Viharon, vészen át)

290A

    1 (Szent olvasót elvégeztük,)

    2 (Midőn az olvasót mondtuk,)

    3 (Legszebb rózsa vagy, Mária,)

    4 (Szent olvasó Királynéja,)

    5 (Térítsd meg a bűnösöket,)

    6 (Végre kérünk, ó Mária,)

291

    1 (Dicsértessél, ó Mária,)

    2 (Te bűn nélkül fogantattál,)

    3 (Szeplőtelen szűz virág vagy,)

    4 (Szűzanyja mi Alkotónknak,)

    5 (Mennyben-földön hatalmaddal)

    6 (Igazságnak tiszta tükre,)

    7 (Edény, teljes tisztelettel,)

    8 (Erősségnek drága tornya,)

    9 (Békességnek frigyszekrénye,)

    10 (Betegeknek gyógyítója,)

    11 (Királynéja angyaloknak,)

    12 (Királynéja prófétáknak,)

    13 (Dicsőült apostoloknak,)

    14 (Tiszta szűzek szűz virága,)

    15 (Magyarország Pátrónája,)

    16 (Kérd, hogy Isten szent Báránya)

291A

    1 (Mária, téged sosem ért a vétek,)

    2 (Boldog a barlang, hol te megjelentél,)

    3 (Gyógyít a forrás, feltörve a mélyből,)

291B

    1 (Mennyből hullott rózsa, lurdi Szűzanya,)

    2 (Báránykákat őrzött a kis Bernadett,)

    3 (Amint megjelentél Lurdnak völgyein,)

    4 (Kérünk, gyógyítsd most is sok sebünk, ha fáj,)

291C

    1 (Szeplőtlen Boldogasszony Mária,)

    2 (Tizennyolcszor szálltál alá az égből,)

    3 (Lurdi forrás lassú vize partot mos,)

    4 (Szeplőtelen Boldogasszony, Mária!)

292

    1 (Máriát dicsérni, hívek, jöjjetek.)

    2 (Ha értünk Mária Fiát kérleli,)

    3 (Istentől csodával néki adatott,)

    4 (Teljes áldásokkal, mint világgal tűz,)

    5 (Fogantatásában ő vétkes nem volt,)

    6 (Ó, Szűz, élet fája a jámboroknak,)

    7 (Te vagy segítsége minden híveknek,)

    8 (Azért is szívemben mostan vigadok,)

    9 (Utolsó órámban segélj engemet,)

292A

    1 (Oltárodnak zsámolyánál könnyezve imádkozom,)

    2 (Sok keresztények szívében kialudt már a hite,)

    3 (Ó ha tudnák, ó ha látnák, hogy érettük szüntelen,)

    4 (Megfutottam földi pályám, nem sok lehet hátra még,)

    5 (Még egy kérésem van Hozzád, boldogságos Szűzanyánk:)

292B

    1 (Örvendetes Olvasóddal, Mária, tisztelünk.)

    2 (Kedves rokonod, Erzsébet látogatására)

    3 (Rongyos istálóban szűlted isteni gyermeked.)

    4 (Öledbe vevéd szent Fiadat tisztulásod napján,)

    5 (Szent Fiadat harmadnapra a doktorok között)

293

    1 (Isten, hazánkért térdelünk Elődbe.)

    2 (István királynak szíve gazdagságát,)

    3 (Szent Erzsébetből hős szeretet árad,)

    4 (Ránk bűnösökre minden verés ráfér,)

293A

    1 (Isten hazánkért térdelünk elődbe,)

    2 (Szent Szűznek minket szent István ajánlott,)

    3 (Szent Imre herceg, ifjuságnak éke,)

    4 (Áldott szent László, békénk megvédője,)

    5 (Jézust meglátta, betegben Erzsébet.)

    6 (Engesztelésnek jeles szentje, Margit)

    7 (Boldog Özsébünk, erdőknek lakója.)

    8 (Szűztiszta Kinga, Árpád-háznak éke,)

    9 (Hunyadi János, Kapisztrán szent János,)

    10 (Krisztus szolgája, Salkaházi Sára,)

    11 (Vértanú hősünk, boldog Apor Vilmos,)

    12 (Szemnek orvosa, Batthhyány-Strattmann László,)

    13 (Hűségnek hőse, boldog Romzsa Tódor)

    14 (Mindszenti József, bíborosi rangban)

    15 (Bátran felszólalt Márton Áron püspök)

    16 (Endrédy Vencel, ciszterek apátja)

    17 (Isten ügyében buzgó Brenner János)

    18 (Sportnak bajnoka, Krisztushoz szegődtél,)

    19 (Névtelen szentek, hívő keresztények,)

    20 (Boldogok, szentek, kiket ma ünneplünk,)

    21 (Nézz le ránk Isten, gyarló emberekre,)

294

    1 (Ah, hol vagy, magyarok tündöklő csillaga,)

    2 (Rólad emlékezvén csordulnak könnyei,)

    3 (Virágos kert vala híres Pannónia,)

    4 (Előtted könyörgünk, bús magyar fiaid,)

    5 (Reménységünk vagyon benned s Máriában,)

294A

    1 (Ah, hol vagy magyarok tündöklő csillaga,)

    2 (Rólad emlékezvén csordulnak könnyei,)

    3 (Virágos kert vala híres Pannónia,)

    4 (Előtted könyörgünk, bús magyar fiaid,)

    5 (Reménységünk vagyon benned s Máriában,)

294B

    1 (Ah, hol vagy, magyarok tündöklő csillaga?)

    2 (Virágos kert vala híres Pannónia,)

295

    1 (Áldott Szent István, Istennek szolgája,)

    2 (Irgalmas Isten kegyes jóvoltából)

    3 (Földeden újra pogány tüzek égnek.)

    4 (Jobbodra kérünk, amely ma is épen,)

    5 (Jóságos jobbod nyújtsd ki reánk, kérünk.)

296

    1 (Magyarok fénye, ország reménye,)

    2 (Szép magyar néped Krisztushoz vitted.)

    3 (Szent hitben tarts meg, Jézusnál áldj meg!)

298

    1 (Ó, dicsőséges Szent Jobbkéz,)

    2 (Mikor terád feltekintünk,)

    3 (Drága Szent Jobb, a vakságot,)

    4 (Annyi ékes templomokat)

    5 (Boldogságos Szűz Anyának,)

    6 (Az árváknak, özvegyeknek,)

    7 (Éhezőknek táplálója,)

    8 (Azért Isten csodaképpen)

    9 (Drága szent Jobb, maradj nálunk,)

299

    1 (Szent Imre herceg, Magyarország éke,)

    2 (Gyöngy volt a lelked, tiszta mind a sírig,)

    3 (Jó magyar népünk alighogy megtére,)

    4 (Emberi testben angyalmódra éltél.)

    5 (Mint rózsát, melyet koszorúba törnek,)

    6 (Szent Imre herceg, magyar ifjak pajzsa,)

299A

    1 (Mennyei kórus, szent sereg,)

    2 (Jósága, mint az áradat,)

    3 (Kegyelme áldott, szent erő:)

    4 (Imre, keresztény jó vezér,)

    5 (Tűnő világot megveti,)

    6 (Így győzve hármas ellenit,)

    7 (Ott ékesítik fényesen,)

    8 (Ki nem született: az Atyát)

300

    1 (Felmutat égbe szent Gellért keresztje,)

    2 (Őseleinket a krisztusi hitre)

    3 (Életét még zöld keresztünkre tűzte,)

301

    1 (Drága hazám, te, nagyok termőföldje,)

    2 (Őt is, ki joggal a te kincsed már most,)

    3 (A pogány nékünk már sírhelyet nézett,)

    4 (Ó, ezért mindig szeressük, dícsérjük,)

301A

    1 (Jó ügyet védtél, Kapisztráni János,)

    2 (Bárcsak e szent Fát mi is felmutatnánk,)

302

    1 (Szikalhitű László, ki nem ismersz félelmet,)

    2 (Emberölő harcban a Gonosznak ártottál,)

    3 (E világi élet a reménynek sírhalma,)

    4 (Most világok dőlnek, nemzedékek romlanak,)

302A

    1 (Dicsérjük az Istent nagy szentjében.)

    2 (Mennybéli áldás volt királyságod,)

    3 (Téged a keresztény fejedelmek)

    4 (Ragyogjon örökké Péter széke,)

302B

    1 (Áve, égi király híve,)

    2 (Menedéke magyaroknak,)

    3 (Vigadozzál magyar nemzet,)

    4 (Krisztus, földről himnusz szárnyal,)

302C

    1 (Magyarország szép nemes csillaga,)

    2 (Dolgos kezét nagy munkára adja,)

    3 (Gazdagságnak magas pompájában)

    4 (Asszonyoknak te vagy tanítója,)

    5 (Üdvözlégy hát, országunknak éke,)

303

    1 (Szent Erzsébet asszony életéről,)

    2 (Születék Erzsébet jó órában,)

    3 (Szegényeknek egyszer télidőben)

    4 (Mindenét elosztá szegényeknek,)

    5 (Boldog szent halálán örülének)

303A

    1 (Szent Erzsébet, keresztények tündöklő szép csillaga,)

    2 (Elfeledve fönségedet trónról földre szállottál,)

    3 (Úgy szeretted a nyomorgót, hogy magad is az lettél,)

    4 (Szent erényed felmagasztalt, menny lett égi lakhelyed.)

    5 (Ó, tekints le az egekből, szent Erzsébet asszonyunk.)

303B

    1 (Türingia szép szentje,)

303C

    1 (Vigadj boldog Pannónia,)

    2 (Hiszen belőled származott)

    3 (Királyi házba küldetett,)

    4 (Ámul, vigad Türingia,)

    5 (Halott nyer újra életet,)

    6 (Méltó dicséret áldja őt,)

    7 (Dicsérjük, áldjuk az Atyát,)

304

    1 (Pannóniában nőtt teljes szép viola,)

    2 (Szigeti klastromban, nagy Duna mentében)

    3 (Testét sanyargatván Istennek áldozta,)

    4 (Szőrövet kötözve gyenge derekára,)

    5 (Még ifjan magához az Isten felvette,)

    6 (Lelkünk szép mécsese, fényeskedjél bennünk,)

304A

    1 (Ma új örömben egyesül)

    2 (Égi születés e napon)

    3 (Margit, mikor még kis leány,)

    4 (Megvetve magas palotát,)

    5 (Add meg nekünk is Istenünk,)

304B

    1 (Kassa városa útnak indítója,)

    2 (Rábízott az Úr tálentumot ezret,)

    3 (Szegények között népet fölemelve)

    4 (Őhozzá siet beteg, asszony, gyermek,)

    5 (Testét sodorja jeges Duna árja,)

    6 (Boldog gyökérből fakadjon az élet,)

    7 (Szentháromságnak örökös dicséret,)

304C

    1 (Bízó szemmel tekintünk a magasságba.)

    2 (Eszköz voltál, munkatársa Jézusunknak,)

    3 (Csábos fénnyel elvakít a földi élet.)

    4 (Közbenjárónk légy a Mennyben, alakuljunk.)

    5 (Buzdíts hittel segíteni, szeretettel.)

    6 (Kérő népét mi Urunk majd meghallgatja.)

305

    1 (Mért feledkeztél el rólunk teljességgel: Jézusunk, királyunk?)

    2 (Ellenség így csúfol: „Istened merre, hol? Ki meghallgathasson?)

    3 (Jöjj azért, nagy Király, népednek mellé állj, szítsd fel a szívünket.)

    4 (Adj jót országunknak, megcsúfolt hazánknak, ne maradjunk kárba.)

306

    1 (Isten, áldd meg a magyart jó kedvvel, bőséggel,)

    2 (Szánd meg, Isten, a magyart, kit vészek hányának,)

307

    1 (Hazádnak rendületlenül légy híve, ó, magyar.)

    2 (Ez a föld, melyen annyiszor apáid vére folyt.)

307A

    1 (Ki tudja, merre, merre visz a végzet, göröngyös úton, sötét éjjelen.)

    2 (Ameddig élünk, magyar ajkú népek, megtörni lelkünk nem lehet soha.)

308

    1 (Most az eskü által két szív egybeforrt,)

    2 (Örömötök mindig ily boldog legyen,)

    3 (Bármi jöjjön rátok, vezessen a hit,)

308A

    1 (Az idők és a nép Ura, add, utad járja Európa!)

    2 (Add igéd útján békédet, mint Lelked által ígérted.)

    3 (A boldogságos Szűzanya, az Egyház anyja, Mária,)

308B

    1 (Isten, reményünk útja vagy,)

    2 (Kiválasztott nagy őseink)

    3 (Te áldott asszony, véderünk,)

    4 (Annyit vérzett a századunk,)

    5 (Fogadd hálánkat, Istenünk,)

310

    1 (Pange lingua gloriosi Corporis mysterium,)

    2 (Tantum ergo sacramentum, veneremur cernui,)

    3 (Genitori genitoque, laus et jubilatio.)

    verz (Panem de calo prastitisti eis. (Alleluja))

311

    1 (Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat!)

    2 (Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat!)

    3 (Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat!)

    4 (Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat!)

    5 (Világosságunk, Utunk és Életünk!)

    6 (Krisztus békéje jöjjön el! Krisztus országa jöjjön el!)

---- Olvasmányközi ----

403

    1 (Megváltó Istenem,)

    2 (Könnyes az életem,)

407

    1 (Mondj az Úrnak éneket, Alleluja,)

    2 (Üdvözítőnk megjelent, Alleluja,)

410

    1 (Megszólalt Isten, él a szó, alleluja.)

    2 (Ettől a szótól dől a tölgy, alleluja.)

412

    1 (Mélyből száll fel a sóhaj, szívbeli bánat tép.)

    2 (Hajnalt vár, aki virraszt, Téged az én lelkem,)

414

    1 (Ura intésére figyel a hű szolga,)

    2 (Uram, vess már véget nyomorúságomnak:)

418

    1 (Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja,)

    2 (Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja,)

420

    1 (Égi kapuk, nyíljatok,)

    2 (Ki juthat fel valaha)

    3 (Istent, aki keresi,)

422

    1 (Dicsérd, lelkem, dallal a nagy Úristent, alleluja, alleluja.)

    2 (Arcát rejti, éj lepi a világot, alleluja, alleluja.)

425

    1 (Úristen az égben,)

    2 (Szülőm bár ha elhagy,)

426

    1 (Kérő szavunk Hozzád száll, híveidet hallgasd meg.)

428

    1 (Egek Urát áldjuk,)

    2 (Övé földek mélye,)

432

    1 (Dicsérjétek az Urat,)

436

    1 (Túlcsordul a lelkünk, énekszóval zengünk: Alle-, alleluja.)

    2 (Ahogy vonulsz békén, fehér szűzek élén, Alle-, alleluja,)

437

    1 (Magasztalom legfőbb jómat, Alleluja.)

    2 (Fennhéjázót elmarasztal, Alleluja.)

441

    1 (Téged hirdet az ég, zeng a mennybolt, Alleluja.)

    2 (Sátrat ver föl a nap, hajnalt bontva, Alleluja.)

444

    1 (Felséges Isten, érted omlott vérem,)

    2 (Látszatra győztek, mégsem vagyok veszve,)

449

    1 (Isten útján járni gyönyörűség.)

    2 (Hogy utadat járjuk, segíts minket.)

451

    1 (Mint a gímszarvas vágyik források hűsére,)

    2 (Jó, rossz háborog bennem, kín gyötör, míg élek,)

452

    1 (Mint vad a víz hűvösére,)

    2 (Ég Ura, küldd ide fényed,)

---- Népénektár ----

501

    1 (Ó jöjj, ó jöjj, Üdvözítő.)

    2 (Megnyílt az ég harmatozva,)

    3 (Föld, virulj ki, völgyön-halmon,)

    4 (Ó, fényes Nap, ó, szép Csillag,)

502

    1 (Hív minket most egy tiszta szó,)

    2 (Te kábult elme, ébredezz,)

    3 (Az égi Bárány, íme, jő,)

    4 (Hogy majd ha újra itt az Úr,)

    5 (Dicséret, áldás illeti)

504

    1 (Világmegváltó Krisztusunk,)

    2 (Atyádnak fényes tükre, te!)

    3 (Emlékezzél meg, Üdvhozó,)

    4 (Bizonyság rá ez ünnepünk,)

    5 (Világra küldetésedet)

    6 (Magunk is, hálás híveid,)

    7 (Dicsőség néked, Jézusunk,)

504A

    1 (Gyermek született nékünk, fiú adatott nékünk,)

505

    1 (Jöjjetek, ó hívek, diadalmaskodva,)

    2 (Nyájukat elhagyva, szerény bölcsőjéhez)

    3 (Csillagjáró bölcsek Úr Krisztust imádva)

506

    1 (Megszületett már mennyei Király,)

    2 (Régen megírták ezt a próféták,)

    3 (Hatalmas lesz ő, a kisded Gyermek,)

    4 (Győzedelmet vesz a kárhozaton,)

    5a (Követte Urát boldog SZENT ISTVÁN,)

    5b (JÁNOS APOSTOL ünnepnapja van,)

    5c (APRÓSZENTEKNEK ma van ünnepe,)

    5d (SZENT TAMÁS MÁRTÍR Angolországban)

    5e (SZILVESZTER PÁPÁT ma hívta az Úr,)

    5f (KISKARÁCSONYNAK ma van ünnepe,)

    5g (Jönnek a bölcsek messzi keletről,)

    6 (NAGY HÁLÁT ADJUNK az Úr Jézusnak,)

506A

    1 (Szent Jánosnak napját vígan ünnepeljük,)

    2 (Úr Jézus Szent Jánost annyira kedvelte,)

    3 (Ott tanulta János igaz bölcsességét,)

    4 (Keresztútján Krisztust halálig követte,)

    5 (Szent Jánossal együtt tegyünk tanúságot,)

506B

    1 (Köszöntünk kisded vértanúk,)

    2 (Ajkatok nem tud szólni még,)

    3 (Vigadjatok hát, gyermekek,)

507

    1 (Felragyogott már Betlehemnek fénye:)

    2 (Isten Igéje kis gyermek képében,)

    3 (Tartja Mária, szép szeretet anyja,)

    4 (Ott áll József is, tisztaságos férfi,)

    5 (Áldott Szent Család, szeretetnek képe,)

508

    1 (Ó, mily fényes ez a csillag, mely ma támada,)

    2 (A három bölcs látván a fényt, útnak eredett,)

    3 (Az arany e Gyermekben a királyt tiszteli,)

510

    1 (Ó, Teremtőnk, hallgass minket,)

    2 (Látod, Uram, mi szívünket,)

    3 (Uram, sokszor megbántottunk,)

    4 (Nagy Úristen, engedd, kérünk,)

    5 (Engedd meg ezt, Szentháromság,)

511

    1 (Seregeknek hatalmas nagy királya!)

    2 (Hová menjek, kinek hajtsam fejemet?)

    3 (Ím, előtted megalázom magamat,)

512

    1 (A megváltó szent kínhalál,)

    2 (Tápláljanak szent titkaid,)

    3 (Éljen szívünkben szüntelen)

    4 (Ó, megfeszített Jézusunk,)

512A

    1 (Király zászlói lengenek,)

    2 (Szögekkel verve tagjai)

    3 (A lándzsa szörnyű vashegye)

    4 (Betellett Dávid jóslata,)

    5 (Ó fényességes, drága Fa,)

    6 (Te áldott, kinek ága közt)

    7 (Szent kérged ont jó illatot,)

    8 (Üdvözlégy oltár, szent Kereszt,)

    9 (Ó szent Kereszt, te egy remény,)

    10 (Háromságos nagy Istenünk,)

513

    1 (Üdvözlégy, fényes Nap, tiszteletre méltó,)

    2 (Az újjászülető természet hirdeti:)

    3 (Alvilág leláncolt foglyait feloldja,)

513A

    1 (Krisztus feltámada mind ő nagy kínjából,)

    2 (Ó kegyes Mária, mennyei szép rózsa,)

513B

    1 (Jézus megváltó Istenünk,)

    2 (Hirdetik fényes angyalok,)

    3 (Krisztus húsvéti asztala,)

    4 (Borunk, búzánk és életünk,)

514

    1 (Krisztus, az Úr, feltámadott,)

    2 (Hogy mi is mind feltámadunk,)

    3 (Feltámadása Krisztusnak)

    4 (Maradjon mindig ő velünk,)

    5 (Éljünk azért az Istennek,)

515

    1 (Feltámadt már dicsőségben az Isten szent Fia.)

    2 (A kereszten oldalából vér és víz áradott,)

    3 (Várja immár fenn a mennyben Atyánál székhelye,)

516

    1 (Ó ifjak, lányok, gyermekek,)

    2 (Itt áll az Úr most köztetek:)

    3 (Ezen a szent-szent ünnepen)

    4 (Illő, mert ily jót tett velünk,)

517

    1 (ÜDVÖZÍTŐNK feltámadott,)

    2 (A MESSIÁS feltámadott,)

    3 (ÉLETADÓNK feltámadott,)

    4 (VIGASZTALÓNK feltámadott,)

    5 (ÖRÖMNAPUNK feltámadott,)

518

    1 (Húsvét van, feltámadt az Úr,)

    2 (Megváltott lelkek, jöjjetek,)

518A

    1 (Ó mi Szent Atyánk, irgalmas és kegyes!)

    2 (Ó Szentháromság, nagy és erős Egység!)

    3 (Amit alkottál, mind tenéked szolgál,)

    4 (Dicsőség néked mindenható Isten,)

519

    1 (Imádlak és áldlak, Isten, rejtelem.)

    2 (Látás, ízlés, érzék megcsalódhatik.)

    3 (A keresztfán rejted isten-voltodat,)

    4 (Ahogy Tamás látta, nem látom sebed,)

    5 (Urunk halálára emlékeztető)

    6 (Kegyes pelikánom, Uram, Jézusom!)

    7 (Jézus, kit csak rejtve szemlélhetek itt!)

520

    1 (Itt jelen vagyon az Istennek Fia,)

    2 (Itt jelen vagyon mi édes Teremtőnk,)

    3 (Itt jelen vagyon Út, Igazság, Élet,)

    4 (Itt jelen vagyon válságinknak Napja,)

    5 (Itt jelen vagyon a mi Vigasságunk,)

    6 (Adja minékünk az ő szent országát,)

521

    1 (Az Úristent magasztalom,)

    2 (Csodálatos tetteiről,)

    3 (Mert ő erős hatalommal,)

    4 (Úgy vezette szent Egyházát,)

    5 (Hálát adjunk az Istennek,)

522

    1 (Fényességes mennybéli nagy Isten,)

    2 (Erős trónod fenn a magasságban,)

    3 (Örök Atya, leborulva áldunk,)

523

    1 (Magasztallak, Uram, felemeltél engem.)

    2 (És te siralmamat fordítád vígságra,)

    3 (Felhoztad lelkemet alvilág poklából,)

524

    1 (Új éneket daloljatok Istennek,)

    2 (Üdvösségét feltárta a népeknek,)

    3 (Egész világ, dalolj néki hangosan,)

    4 (Dicsérjétek muzsikával az Urat,)

    5 (Fújjatok meg minden kürtöt, harsonát,)

    6 (Harsogjon a tenger, s ami benne él,)

    7 (A nagy hegyek ujjongjanak az Úrnak,)

    8 (Elérkezik közénk az ő országa,)

    9 (Szentháromság egy Istennek dicsőség,)

525

    1 (Minden élő dicsér, örök Atyaisten,)

    2 (Nem szégyelljük, Uram, rólad emlékezni,)

    3 (Gyermekeink ma is, add, hogy így éljenek,)

526

    1 (Követte egykor Krisztus csodáját népek sokasága:)

    2 (Boldogok, akik lelki szegények, és nem hivalkodnak,)

    3 (Boldogok, akik szelíd emberek, és nem gyűlölködnek,)

    4 (Boldogok, akik sírván bánkódnak és károkat vallnak,)

    5 (Boldogok, akik az igazságot éhezik, szomjazzák,)

    6 (Boldogok, akik irgalmas szívvel máson könyörülnek,)

    7 (Boldogok, akik tiszta szívűek és a bűn utálják,)

    8 (Boldogok, akik békesség-szerzők, békességben laknak,)

    9 (Boldogok, akik az igazságért üldözést szenvednek,)

    10 (Boldogok leszek, mikor énérettem emberek gyűlölnek,)

    11 (Mondom tinéktek, örvendezzetek, vigadjatok szívből,)

526A

    1 (Aki akar üdvözülni,)

    2 (Egyházunknak tanítása,)

527

    1 (Magasztalja lelkem az én Uramat,)

    2 (Ami velem történt, nem volt soha még,)

    3 (Irgalma leárad, népünkre borul,)

    4 (Letöri a gőgöst képzelt magasán,)

    5 (Igazak dolgára örök gondja van,)

    6 (Dicsőség az Úrnak, áldjuk az Atyát,)

527A

    Antifona (Magasztalja, magasztalja,)

    1 (És örvendezett az én lelkem,)

    2 (Mert megtekintette az ő szolgálójának alázatosságát,)

    3 (Mert nagy dolgokat cselekedett nekem,)

    4 (És az ő irgalmassága nemzetségről nemzetségre)

    5 (Hatalmasságot cselekedett az ő karjával,)

    6 (Levetette a hatalmasokat a székből,)

    7 (Az éhezőket betöltötte jókkal,)

    8 (Felvette Izraelt, az ő szolgáját,)

    9 (Amint szólott az Atyáinknak, Ábrahámnak)

    10 (Dicsőség az Atyának és Fiúnak,)

    11 (Miképpen kezdetben vala most és mindenkor,)

    Antifona (Magasztalja, magasztalja,)

527C

    1 (Oltalmad alá futunk, Istennek szent Szülője,)

527D

    1 (Légy áldott, szent Szűz, Urunk édesanyja!)

    2 (Ó szent Szűz, tiszta minden földi szennytől,)

    3 (Légy áldott, szent Szűz, új örömnap fénye,)

528

    1 (Örvend az ég hangos dicsérettel,)

    2 (Mind e világ ítélő bírái,)

    3 (Kik az eget szóval bezárjátok,)

    4 (Hogyha eljő világ végső napja,)

    5 (Hála légyen az örök Atyának,)

528A

    1 (Világmegváltó Jézusunk,)

    2 (Mindnyájan angyalseregek,)

    3 (A Megváltónak Hírnöke,)

    4 (A mártírok szent kórusa,)

    5 (Szerzetesek és remeték,)

    6 (Krisztus, dicsérünk tégedet,)

528B

    1 (Pálforduló ünnepnapján hívek, énekeljetek,)

    2 (Jézus ellen harcol Saul, s íme, Jézus szólítja,)

    3 (Minket is a megtérésre indíts, boldog apostol,)

529

    1 (Szent ... vértanú, akit ma ünneplünk,)

    2 (Megvetve Istenért zsarnoki parancsot,)

    3 (Vége van immáron most a nagy kínoknak,)

529A

    1 (Emlékezzünk szent Balázsra, mert ma vagyon napja.)

    2 (Orvos voltál, gyógyítottál, sokszáz bet4eg testet.)

    3 (Jézus Krisztus igazságát buzgón tanítottad.)

    4 (Szebaszténak városában, hol vérpadra mentél,)

530

    1 (Szent ... hitvalló)

    2 (Mint csillag az égen,)

    3 (Szívében megfogant)

    4 (Jutalmát elnyerte,)

    5 (Dicsőség Atyának,)

531

    1 (Szent ... doktornak,)

    2 (Isten igazságát)

    3 (Legyünk figyelemmel,)

532

    1 (Mi Urunk Krisztus, kit szűz anya hordott,)

    2 (Boldog e szent szűz, kétszer győzedelmes,)

    3 (Szívében bátor, a halált nem félte,)

    4 (Tekints, Úristen, szűzed érdemére,)

    5 (Dicsőség néked, mindenható Isten,)

532A

    1 (Mária Magdolna, szeretetnek szép lángja,)

    2 („Sok siralmas szóval bűneimet megvallom,)

    3 („Megöleltem őt már reménykedő lélekkel,)

    4 (Együtt énekeljünk az irgalmas Istennek,)

533

    1 (Krisztus, te Fénye a szent angyaloknak,)

    2 (Szent Mihály angyalt, békességnek őrét)

    3 (Gábriel angyal, erősséges Hírnök,)

    4 (Ráfáel angyal, üdvösséges Orvos)

    5 (Légy velünk, kérünk, asszonyunk, Szűz Mária,)

    6 (Add meg ezt nékünk, felséges Úristen,)

533A

    1 (Hogy dicsérhessünk könnyű énekszóval,)

    2 (Gábriel angyal szólott egykor rólad,)

    3 (Ám atyád nem hitt az angyali szónak,)

    4 (Magzati létben, mikor rejtve voltál,)

    5 (Puszta csöndjében éltél gyermekkortól,)

    6 (Mind a próféták csak hirdették Krisztust,)

    7 (Jordán partjánál keresztséget osztva,)

    8 (Segíts, Szent János, pusztában Kiáltó:)

    9 (Dicsőség néked, mindenható Isten,)

533B

    1 (Szent Mihály arkangyal, Isten bajnoka,)

    2 (Te, ki a Sátánnal bátran megvívtál,)

    3 (Mi nagy bátorságos, erős vezérünk,)

    4 (Bátorítsad félő, gyenge szívünket,)

534

    1 (A Szent Keresztnek dicséretéről,)

    2 (Megnyitja nékünk mennynek kapuját,)

    3 (Üdvözlégy, szép Fa, emberi nemnek)

    4 (Ó, kegyes Jézus, engedd meg, kérünk,)

535

    1 (Előttünk tündöklik Krisztus keresztje,)

    2 (A töviskoszorú már szép korona,)

    3 (Teeléd járulnak mind az emberek,)

536

    1 (Hozzák immár a Szentírást,)

    2 (Hallgassuk csöndben, éberen,)

    3 (Az Úr igéje olya erő,)

    4 (Atyaistennek glória,)

537

    1 (Krisztus Király, kérünk téged,)

    2 (Krisztus Urunk oldalából)

    3 (Jöjjön le most a Szentlélek, vigasztaló Istenünk,)

    4 (Örvendezzél e nap fényén szent Egyházunk, jó Anya,)

    5 (Hála neked, Atyaisten, hála néked, Egyszülött,)

538

    1 (Megadja most Isten,)

    2 (Hozzánk jövő Krisztus)

    3 (Egy kis fehérségben)

    4 (Irgalmas Istennek)

    5 (Maradj nálam, Jézus,)

539

    1 (A szent kened által, s irgalma szerint)

    2 (Mindent meg tud adni a Lélek nekünk,)

540

    1 (Segélj minket, Uram Isten,)

    2 (Igaz hitet megvallani,)

    3 (Beléptünk most e szent házba,)

541

    1 (Ha az Úr nem őrzi házad,)

    2 (Talpon fáradsz, fürge kézzel,)

    3 (Háza népét el nem hagyja,)

    4 (Sorra-rendre hull kegyelme,)

542

    1 (Boldog az az ember,)

    2 (Élvezheted akkor)

    3 (Mint a szőlőtőke dúsan termő ága,)

    4 (Asztalodhoz ülnek gyermekeid sorba,)

    5 (Megadja azt néked s választott népének,)

    6 (Atya, Fiú, Lélek, magasztaljunk téged,)

543

    1 (Seregeknek szent Istene,)

    2 (Bűneinknek sokaságát)

    3 (Tekintsd lelki sebeimet,)

    4 (Neked lelkem fölajánlom,)

    5 (Föltámad majd onnan egykor,)

544

    1 (Adjál, Uram, jó meghalást,)

    2 (Nincs a földön maradásunk,)

    3 (Azért teljes készülettel)

    4 (Ezen testben feltámadjunk,)

545

    1 (Jézus Krisztus drága piros vére)

    2 (Kérünk, Jézus, öt mély sebeidért,)

546

    Resp (Istennek örökké él minden teremtmény.)

    1 (Az Isten trónusa elé imádásra jöjjetek,)

    Resp (Istennek örökké él minden teremtmény.)

    2 (Mert nagy az Úr, a mi Istenünk,)

    Resp (Istennek örökké él minden teremtmény.)

    3 (Övé a tenger, hiszen Ő alkotta mind a vizek árját,)

    Resp (Istennek örökké él minden teremtmény.)

    4 (Ó bárcsak még ma hallgatnánk figyelmeztető szavára,)

    Resp (Istennek örökké él minden teremtmény.)

    5 (Adj Uram, örök nyugodalmat neki, és az örök világosság fényesgedjék neki.)

    Resp (Istennek örökké él minden teremtmény.)

---- Temetési ----

550

    Bev (P: Imádkozzunk a megholt hívekért!)

    Refr (Körülvett a fájdalom, a síromhoz értem!)

    1 (A mélységből kiáltok, Uram, hozzád,)

    2 (Legyen füled figyelmezéssel,)

    3 (Ha felrovod a vétkeket, Uram,)

    Refr (Körülvett a fájdalom, a síromhoz értem!)

    4 (Ám nálad bocsánatot nyer a vétek,)

    5 (Az Úrban van az én reményem,)

    6 (Lelkem eseng az Úr után)

    Refr (Körülvett a fájdalom, a síromhoz értem!)

    7 (Jobban, mint éji őr a virradat után,)

    8 (Mert az Úrnál az irgalom,)

    9 (Adj, Uram, örök nyugodalmat neki,)

    Refr (Körülvett a fájdalom, a síromhoz értem!)

551

    Refr (Ó, Uram, emlékezzél meg rólam országodban.)

    1 (Halld meg, Uram, kiáltva hívlak téged,)

    2 (Szívemben szól szavad: Jöjjetek, keressétek arcom!)

    Refr (Ó, Uram, emlékezzél meg rólam országodban.)

    3 (Orcádat tőlem el ne rejtsed,)

    4 (Légy segítségem, ne fordulj el tőlem.)

    Refr (Ó, Uram, emlékezzél meg rólam országodban.)

    5 (Hiszem, hogy az Úr javait meglátom,)

    6 (Remélj az Úrban, és légy szilárd,)

    Refr (Ó, Uram, emlékezzél meg rólam országodban.)

552

    1 (Jertek, keresztény társaim,)

    2 (Kész már koporsóm fedele,)

    3 (Hullasd reám, lelki atyám,)

553

    Refr (Istenem, örök Atyám,)

    1 (A hála hangja, íme, felkiált:)

    Refr (Istenem, örök Atyám,)

    2 (Ma véget ért a földi munka, a nap már éjbe hajolt,)

    Refr (Istenem, örök Atyám,)

    3 (Ha bánatom irgalmadban révbe talált,)

    Refr (Istenem, örök Atyám,)

    4 (Ó, hallgasd meg, Uram, az érte Hozzád esengő imát:)

    Refr (Istenem, örök Atyám,)

    5 (Adj, Uram, örök nyugodalmat neki,)

    Refr (Istenem, örök Atyám,)

554

    1 (Kántor: Az Úr irgalma kísér engem életemnek minden napján,)

    2 (Nagyböjti időben:)

555

    1 (Jézusomnak kegyelméből már elértem végemet,)

    2 (Amíg éltem e világban, benned bíztam, Istenem,)

    3 (Mostan is csak reménységem)

    4 (Ó, keresztre felfeszített)

    5 (Híveid közt, országodban)

    6 (Isten Fia, üdvöm díja,)

556

    1 (Ó, nagy Isten, én Megváltóm, aki adtad létemet,)

    2 (Ím, azért mit életemben gyarlóságból vétkezém,)

    3 (Vedd magadhoz, édes Jézus, vedd magadhoz lelkemet.)

557

    1 (Jézus az én reményem, mély sír fedjen be bár.)

    2 (Nyugton megyek elődbe, szerelmes Jézusom.)

    3 (Hozzád méltó dicséret kinek jő ajkira?)

    4 (Az élet száz bajában Te védtél engemet,)

558

    1 (A keresztény szemében nem rémes a halál.)

    2 (Sírod fölött sötéten itt domborul a hant.)

559

    1 (Megváltó Krisztusom, megyek már Hozzád,)

    2 (Be van már szentelve kihűlt tetemem,)

    3 (Én szép szeretteim, ó ne sírjatok,)

    4 (Engedjetek mostmár hosszú utamra,)

560

    1 (A koporsó szűk keble lesz testünk hazája.)

    2 (Hő karok közül hideg koporsóba szálla.)

    3 (A világnak fényét e gyertyafény jelenti,)

    4 (Isten adjon szent nyugvást ezen új lakodba.)

561

    1 (Bevégeztem földi pályám,)

    2 (Vándoridő ez az élet,)

    3 (Diadalív a sír keble,)

    4 (Ó jön idő, lesz még egy nap,)

562

    1 (Békén nyugodjál csendes hű sírodban.)

    2 (A sírkertben hitfáklyák lobognak.)

    3 (Nagy gondolat, mely a szívet betölti,)

563

    1 (Elfáradtam, megpihenni Hozzád szállok, Istenem.)

    2 (Jártam, Uram, az életnek tövises nagy útjait,)

    3 (Áldásoddal halmoztál el, hála érte, Istenem.)

    4 (És áldd meg a szűk koporsót, e gyászos szent ágyamat.)

564

    1 (Elmegyek a sírba,)

    2 (E helyen királyok,)

    3 (Jézusom, szerelmem!)

    4 (Isten nyugosztalja,)

565

    1 (Hosszú kínok tengeréből patraért a szenvedő)

    2 (Édes volt neki a halál, kín bilincsét törte le.)

    3 (Boldog azért, boldog, aki életében itt szenvedett.)

    4 (Ki kereszted Jézusoddal békén hordtad válladon.)

    5 (Itt a válás pillanata, itt a keserv özöne.)

    6 (Hulljon hát a kínszülte könny e gyászkoporsó felett,)

    7 (Azért bízvást szent örömmel tekintsünk föl az égre.)

    8 (Üdvözítőd dicshonába vedd e lelket is, Urunk.)

567

    1 (Itt, a tárt sír mellett állva)

    2 (Kérünk, vedd e kedves lelket)

    3 (Az elröppent lélek házát,)

    4 (Oly reménnyel tesszük őt le,)

    5 (Szűz Mária és Szent József,)

568

    1 (Jézus, a keresztfán megváltottál minket.)

    2 (Nyíljék meg előtte kapuja az égnek,)

    3 (Ezért, jámbor hívek, ne sírjatok érte.)

569

    1 (Közelebb, közelebb, Uram, Hozzád.)

    2 (Ha vándorutamon a nap leszáll,)

    3 (Repeső szárnyakon, felhőkön át,)

    4 (Jézusom, Jézusom, jöjj el hozzám.)

    5 (Fogd meg gyenge kezem, ó Krisztusom,)

    6 (Milliók keresnek porba hullva,)

    7 (Ha majd hívsz, ó Uram, egykor hozzád,)

    8 (Hogyha leroskadok összetörve,)

    9 (Lépcsőről álmodom, Hozzád vezet,)

    10 (Tudom, hogy arcodat megláthatom,)

570

    1 (Szűz Mária tisztelői, jertek ezen bús helyre,)

    2 (A Szűzanya dicséretét ajka gyakran zengette.)

    3 (Boldogságos Szűz Mária, a te trónodhoz borul,)

    4 (Szent olvasó társulati hívek, Isten veletek!)

    5 (Drága szent Szűz, kegyes Anyám, gyászsíromba indulván)

571

    1 (Ütött már az óra, testem nyugovóra e mély sírba száll.)

    2 (A koporsó s a sír, testem melyet már bír, az Úrnak ágya.)

    3 (Szeretett szent Isten, te vagy nekem minden! Gyarló testemnek)

572

    1 (Letették már koporsómat síromba, mely várt engem.)

    2 (Beszentelve már sírom is, hantoljatok el engem,)

    3 (Ó el vagyok e világtól zárva most már örökre.)

573

    1 (A mi örömünknek vége,)

    2 (Nem sokáig maradsz magad,)

    3 (Addig nyugodjál békében,)

574

    1 (Ó, mily szép az ártatlanság,)

    2 (Az Úristen nyugosztaljon,)

575

    1 (Menj alá, gyarló testem, lépj örökös házadba,)

    2 (Aludjál, majd fölkeltlek a végső ítéletre,)

    3 (Addig is a Krisztusnak sebeire ajánllak,)

576

    1 (Nagy törvény a mulandóság,)

    2 (Ám mi, hívők, bízva hisszük,)

    3 (Szent Fiának érdeméert)

    4 (E hívőnek is megadja)

    5 (Búcsúzzunk hát megnyugodva)

577

    1 (Most útnak indul az én kicsi testem,)

    2 (Ha vihar a bimbót tövéről letépi)

    3 (Kora halálomon, kérlek ne sírjatok,)

578

    1 (Kispajtásunk! Sírhalmodra gyászkoszorút fontunk)

    2 (Eltávozál korán tőlünk, mert élted virága letört korán)

    3 (A te lelked angyalok közt dicséri már Istent.)

579

    1 (Elhervadtam, mint a nyíló virág hervad)

    2 (Hintsétek hát teli virágokkal szüleim, halotti ágyamat.)

    3 (Jézus ifjak, szűzek vőlegénye, hozzád szállnak már végszavaim,)

580

    1 (Bús szemünkből könnyünk csordul rideg gyászos sírodra,)

    2 (Hír szerencse és gazdagság, amit csak nyújt a remény,)

    3 (Boldog, boldog vagy te ifjú, ki oly korán elváltál,)

590

    1 (A Kenyér, amelyet én adok,)

590A

    1 (Emlékezz meg, Isten, irgalmasságodról,)

591

    1 (Mi pedig dicsekedjünk)

591A

    1 (Oltalmazó Isten!)

592

    1 (Jertek, Atyám áldottai,)

592A

    1 (Békességet hagyok rátok, alleluja,)

592B

    1 (Feltámadtam, és újból veled vagyok, alleluja,)

592C

    1 (Nem hagylak árván titeket, alleluja,)

593

    1 (Énekeljetek az Úrnak, alleluja,)

593A

    1 (A Lélek, ki az Atyától származik, alleluja,)

593B

    1 (Énekeljetek az Úrnak, alleluja,)

594

    1 (Szent Szívének gondolata)

594A

    1 (Ó, mily félelemmel tiszteljük ezt a helyet!)

595

    1 (Az én házam imádságnak háza mondja az Úr.)

595A

    1 (Az Ő országa örökkévaló ország;)

596

    1 (Aki eszi az én testemet és issza az én véremet,)

596A

    1 (Ez az én testem, mely értetek adatik;)

597

    1 (Ragyogtasd fel arcod szolgád fölött, Isten,)

598

    1 (Ízleljétek és lássátok,)

599

    1 (Elfogadod, Isten, igaz áldozatunkat,)

600

    1 (Aki nékem szolgál,)

601

    1 (Örvendezzünk mindnyájan az Úrban,)

602

    1 (Ti szentek, örvendjetek az Úrban,)

603

    1 (Mily tiszteletreméltók)

604

    1 („Kik követtetek engem,)

605

    1 (Befogadtuk Isten irgalmasságodat)

605A

    1 (Requiem aternam dona eis Domine:)

605B

    1 (Adj, Uram őnékik örök nyugodalmat,)

606

    1 (Én vagyok a feltámadás és az élet,)

607

    1 (Oltalmad alá futunk, Istennek szent Szülője,)

608

    1 (Hol szeretet és egyetértés, ott az Isten.)

    2 (Minket Krisztus szeretete gyűjtött egybe,)

    3 (Mikor tehát egybegyűlve együtt vagyunk,)

    4 (Szentjeiddel egyesülten, Krisztus-Isten,)

608A

    1 (Szomorú az én lelkem mindhalálig;)

    2 (Látjátok e a sereget, mely körülvesz engem,)

    3 (Íme elközeleg az óra, és az Emberfia a bűnösök kezére adatik.)

608B

    1 (Új parancsot adok néktek:)

    2 (Fiacskáim, már csak rövid ideig vagyok veletek.)

    3 (Arról ismreje meg mindenki, hogy tanítványaim vagytok,)

609

    1 (Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged,)

    2 (A te keresztedet imádjuk Urunk, és feltámadásodat magasztaljuk,)

609A

    1 (Elosztották maguk között ruháimat,)

    2 (Istenem Istenem, miért hagytál el engem,)

    3 (Én Istenem, napestig kiáltok és meg nem hallgatsz,)

    4 (Én pedig féreg vagyok már és nem is ember,)

    5 (Mindnyájan, akik látnak engem, megcsúfolnak engem,)

    6 (Az Úrban bízott, mentse meg őt,)

    7 (Azért ne távozzál messze tőlem,)

611

    1 (Kyrie eleison.)

    2 (Christe eleison.)

    3 (Kyrie eleison.)

    4 (Kyrie eleison.)

    5 (Christe eleison.)

    6 (Kyrie eleison.)

    7 (Kyrie eleison.)

    8 (Christe eleison.)

    9 (Kyrie eleison.)

    10 (Kyrie eleison.)

    11 (Christe eleison.)

    12 (Kyrie eleison.)

    13 (Kyrie eleison.)

    14 (Christe eleison.)

    15 (Kyrie eleison.)

    16 (Kyrie eleison.)

    17 (Christe eleison.)

    18 (Kyrie eleison.)

    19 (Kyrie eleison.)

    20 (Christe eleison.)

    21 (Kyrie eleison.)

620

    1 (Jézus egyszer megállt a parton, várta azt, ki követné őt az úton.)

    2 (Nézd hát, szívemet adom néked, kész a lelkem, szolgállak s követlek Téged.)

622A

    1 (Láttam, hogy a víz tör elő a templomból, annak jobb oldaláról,)

628

    1 (Kenyered és borod táplál engem,)

    2 (Hétköznapok terhe, ami fáraszt,)

    3 (Amíg veled járok én az úton,)

    4 (Leborulva hálát adok Néked,)

643

    1 (Gyújts éjszakába fényt had égjen a soha ki nem alvó tűz,)

649

    1 (Teremts bennem tiszta szívet, ó Uram,)

650

    1 (Áldott Istenünk, a szívünket fogadd el,)

    2 (A verejtékes munka áldott gyümölcse,)

    3 (Áldott Istenünk, a kehelybe bort öntünk,)

    4 (Átnyújtjuk most nekünk szívünk, mindenünk,)

651

    1 (|:Ez az a nap, ez az a nap,)

652

    1 (Mint szarvas hűs vizek után,)

    2 (Könnyek között telt életem,)

    3 (Szelíd hangja megragadott,)

653

    1 (|:Az Úr jósága, hogy még élünk a földön,)

654

    1 (Tüzed, Uram Jézus, szítsd a szívemben,)

    2 (Szorongat a Sátán, de Te velem vagy,)

    3 (Jön az örök nap már, közeledik Ő,)

655

    Refr (|:Szentlélek, úgy kérünk, szállj le ránk,)

    1 (Kegyelmeddel táplálsz, Istenünk,)

    Refr (|:Szentlélek, úgy kérünk, szállj le ránk,)

    2 (Ajándékul Lelked küldted el,)

    Refr (|:Szentlélek, úgy kérünk, szállj le ránk,)

656

    1 (Áldásoddal megyünk, megyünk innen el.)

    2 (Mindennap dicsérünk Téged, jó Uram.)

    3 (La, la…)

657

    1 (|:Tied a dicsőség, és imádás)

658

    1 (Jézus életem, erőm, békém,)

659

    1 (Kenyered és borod táplál engem,)

    2 (Mikor veled járok én az úton,)

    3 (Leborulva hálát adok Néked,)

---- Függelék ----

600-87B

    1 (Hála legyen az Istennek,)

    2 (Krisztus a sírból fölkele,)

    3 (Juda dicső oroszlánja)

    4 (Megnyeré a győzedelmet,)

    5 (Zászló lett a szent keresztfa,)

    6 (Zengje velünk az ég és föld,)

    7 (Zengjük a szent asszonyokkal)

601

    1 (Isten, reményünk útja vagy,)

    2 (Kiválasztott nagy őseink)

    3 (Te áldott asszony, véderőnk,)

    4 (Annyit vérzett a századunk,)

    5 (Fogadd hálánkat, Istenünk,)

Copyright © Diatar 2010-2022 Adatvédelem