Énektárak  Szószedet  Kezdősorok


"Lelki Gyöngyök" énekei:

1

    1 (Jöjj el, Szentlélek Úristen,)

    2 (Jöjj el, Szentlélek Úristen,)

2

    1 (Hallottuk, Isten, a te szent igédet,)

3

    1 (Hints meg, Istenem, izsóppal s megtisztulok általa)

4

    1 (Láttam a szent ház jobbjáról jött vizet, alleluja!)

    2 (Magasztaljuk s áldjuk Istent, mert jó és kegyelmes ő)

    3 (Dicsőség neked óh Atya, Fiú s Szentlélek Isten,)

5

    1 (Szent vagy Uram, szent vagy!)

    2 (Térdet s fejet hajtok, neked áldást mondok,)

    3 (Te benned reménylek, szívemből szeretlek,)

    4 (Méltatlan szívembe szállj be s én lelkembe,)

    5 (Úr Jézus el ne hagyj, mert Üdvözítőnk vagy,)

6

    1 (Azért ezt a nagy Szentséget leborulva imádjuk;)

    2 (Az Atyának és Fiúnak dicséret és tisztesség,)

7

    1 (Áldunk téged, oh angyali kenyér,)

    2 (Kérünk téged, irgalmas nagy Isten!)

8

    1 (Dicsérjük mindnyájan s szívből magasztaljuk)

9

    1 (Hol szent Péter sírba téve és Rómának dobog szíve)

    2 (Arany födél, márvány falak)

    3 (Új erőre kap e szózat)

    4 (A forró dél, rideg éjszak)

10

    1 (Isten, áldd meg a magyart)

    2 (Őseinket felhozád)

11

    1 (Hazádnak rendületlenül légy híve oh magyar!)

    2 (Ez a föld, melyen annyiszor apáid vére folyt.)

12

    1 (Tartsd meg Isten, a királyt!)

    2 (Áraszd rá kegyelmedet,)

    3 (Bölcsességgel áldd meg őt,)

    4 (Karját s kardját szenteld meg,)

    5 (Az igazság s szeretet)

    6 (Minden rosszat, de kivált)

13

    1 (Áldd meg Isten, áldd a magyart s annak szent hazáját!)

    2 (Áldd meg, Isten, áldd a magyart összes áldásoddal,)

14

    1 (Szabadság Istene égi szent Atyánk,)

15

    1 (Jó atyánkért [érsekünkért] esdeklünk,)

    2 (Add neki malasztodat,)

    3 (Segítsd, hogy a szent kezed)

    4 (Te vezéreljed a hit)

    5 (Szándékához adj erőt,)

    6 (S majd ha innét szent szavad)

16

    1 (Isten hozta hív nyájához a főpásztort és atyát,)

    2 (Jézus legfőbb pásztora vagy anyaszentegyházadnak,)

17

    1 (Kérésünk hallgasd meg, nagy irgalmú Isten!)

    2 (Enyhítsd meg az egek szárító hőségét,)

    3 (Összetett kezekkel kérünk, édes Atyánk,)

    4 (Szerelmes Jézusunk, ne nézd bűneinket,)

    5 (Nyisd meg az egeknek drága csatornáit,)

18

    1 (Nincsen, aki megsegítsen, nincsen, aki szánjon minket,)

    2 (Az igaz, hogy méltán büntetsz,)

19

    1 (Szent rózsafűzért végeztünk.)

    2 (Midőn rózsafűzért mondtunk,)

    3 (Égi Anyánk, arra kérünk,)

20

    1 (Áldj meg minket, oh nagy Isten, áldd meg buzgó népedet.)

    2 (Dicsőség és hála neked, mindenható Istenünk!)

    3 (Buzgó szívvel hisszük mindazt, amit tanít egyházunk,)

    4 (Az a véres áldozat volt legkedvesebb előtted,)

    5 (Az ég és a föld nevednek dicsőségét hirdeti,)

21

    1 (Áldozattal járul hozzád, oh nagy Isten, hív néped!)

    2 (Dicsőség legyen egekben a fölséges Istennek,)

    3 (Jézus! te hoztad az égből az üdvösség igéit;)

    4 (Az oltáron megújul most a kereszt áldozata,)

    5 (Az angyalok seregével zengjük: Szent az Úr Isten!)

22

    1 (Bemegyek szent templomodba, Uram szent oltárodhoz,)

    2 (Salamon király templomot épített Fölségednek,)

    3 (Hát én szegény földnek férge, mit építsek nevednek?)

    4 (Hogyha tetszik áldozatom, lelkemet felajánlom,)

    5 (Hogy szívem inkább gerjedjen isteni szerelmedre,)

23

    1 (Egybegyűltünk oh nagy Isten, buzgó imádásodra,)

    2 (Dicséret, áldás, dicsőség mennyben a nagy Istennek!)

    3 (Oh atyánk! nekünk e földön egy kegyes anyát adál,)

    4 (Jézus Krisztus szerzeménye a kenyér s boráldozat,)

    5 (Szent, örökké szent az Isten! Atya! Fiú, Szentlélek!)

24

    1 (Hálát rebegve áldozunk, oh nagy Isten neked,)

    2 (Áldás, dicséret, hál'adás neked, örök Atya!)

    3 (Oh, mint háláljuk meg neked szent tanításodat,)

    4 (Oh Isten! vedd kegyelmesen, mit szolgád bemutat:)

    5 (Szent, örökké szent vagy Uram! Szabaoth Istene!)

25

    1 (Esünk zsámolyodhoz, nagy Istenség!)

    2 (Nézünk a mélységből keservesen,)

    3 (Ó Mennyből küldetett élő Kenyér,)

    4 (Jézus te mondottad, hogy ez Tested,)

    5 (Ó te végtelen nagy ember s Isten!)

    6 (Angyalok szépsége, zengjük: szent, szent!)

26

    1 (Hozzád jövünk Atyánk Urunk, áldván Felségedet,)

    2 (Istennek legyen dicsőség mennyei lakában,)

    3 (Ültesd, Jézus, a népeknek szivébe szavadat.)

    4 (Úristen, nézz le kegyesen ez áldozatunkra,)

    5 (Szent vagy, szent vagy, oh seregek Ura és Istene!)

27

    1 (Ím, arcunkra borulunk, előtted Istenség,)

    2 (Téged, mennybeli Atya, illet a dicsőség;)

    3 (Az evangélium áll Isten igéjéből:)

    4 (Mi hiszünk az Atyában, ki mély végzéséből)

    5 (Vedd, Uram, kegyelmedbe, amit felszentelünk,)

    6 (Szavunkat és szivünket az égre emeljük;)

28

    1 (Jertek áldozatra, hív keresztények,)

    2 (Dicséret, dicsőség neked Istenünk!)

    3 (Hisszük az egy Istent három személyben,)

    4 (Vedd Uram! mit szolgád szentelt kezében,)

    5 (Néked áldozunk fel minden jót Atyánk!)

    6 (Mondjuk: szent az Isten, szent, örökké szent,)

29

    1 (Jertek keresztény lelkek az Istent dicsérni,)

    2 (Dicsőség az Istennek a magas mennyekben)

    3 (Az Isten szájából jő az evangélium,)

    4 (Mi azt hisszük és valljuk, hogy egy Isten vagyon,)

    5 (A Mindenható Úr Isten! Ím ez áldozatunk,)

    6 (Mondd: Szent, szent, szent vagy Uram,)

30

    1 (||:Kegyességgel hívsz, oh Jézus, atyai szent kebledre,:||)

    2 (Engedd a mennyei lelkek szent karával zengenünk:)

    3 (Világosítsd föl szivünket, Jézus! add malasztodat,)

    4 (Kihez menjünk, Uram Jézus!)

    5 (Itt van, mit a végvacsorán,)

    6 (Oltárunkon megújul most amaz örök áldozat,)

    7 (A tiszta szív érzelmével zengjen buzgó énekünk:)

31

    1 (Leborulok oltárodnál, leborulok én a földig.)

    2 (Tudom én, hogy szent ez a hely, ahová most félve léptem,)

    3 (És felállok egyenesen, mint a cédrusfa a porbul,)

    4 (Kenyeret s bort mutatunk fel neked, Isten, áldozatra;)

    5 (Szállj be szívünk hajlékába, szállj be szívünk rejtekébe,)

    6 (Hanem kérünk, édes Jézus, mindörökké légy vendégünk,)

32

    1 (Oh mennybeli nagy Isten! hallgasd meg kegyelmesen!)

    2 (Vedd be néped kérését, buzgó esedezését,)

    3 (Nagy dicsőség Istennek, legyen a Fölségesnek,)

    4 (Hiszünk mi egy Istenben, ki három személyében:)

    5 (Áldozunk Istenünknek, újra a Felségesnek)

    6 (Könyörüljön éltünkön, testi s lelki ügyünkön,)

    7 (Mentsen a döghaláltól, éhségtől és hadaktól,)

    8 (Szent, szent, szent vagy nagy Isten!)

33

    1 (Összegyűltünk kegyelmedet kérni, oh mennyei szent Atya;)

    2 (Dicséretet zeng neked az égben a szeráfok szent kara.)

    3 (Szent hitünk a világító fáklya, mely minket üdvhöz vezet,)

    4 (Szent vagy, Isten, világ Alkotója, szent isteni fölséged!)

34

    1 (Szent lakodba jött néped, buzgón imádni téged;)

    2 (A szent mise áldozat,)

    3 (Dicsőség az Istennek,)

    4 (Hisszük buzgón mind, amit)

    5 (Kenyeret s bort áldozunk)

    6 (Szent vagy Urunk, Istenünk,)

35

    1 (Szeretettel jönnek hozzád, Atyám, hív gyermekeid,)

    2 (Szálljon égbe öröm hangja a dicsérő éneknek,)

    3 (Üdvözítőnk tanítása szeretet szent törvénye,)

    4 (Szeretet örök emléke és szeretet-átdozat,)

    5 (Az angyalok énekével egyesüljön énekünk,)

36

    1 (Szent Atyánk, kit Jézus tett atyánkká)

    2 (Az ország, mit bölcsesség s kegyelmed tart fel, jöjjön el a béke honja;)

    3 (Boldogság örök forrása! add meg, mikben az ember szükséget érez,)

    4 (Vedd Uram! a felkent szolga által gyermekidnek tiszta áldozatját)

    5 (Zengjük! szent az Úr, szent a nagy Isten! szálljon égbe a magasztos ének,)

37

    1 (Szent oltárodhoz járulunk, nagy irgalmú Istenség,)

    2 (Téged illet a dicsőség, imádás és dicséret,)

    3 (Az örök élet igéi, Uram, te nálad vannak,)

    4 (Előtted van, oh nagy Isten! a legtisztább áldozat,)

    5 (Szent az Isten! ezt éneklik a mennyei seregek,)

38

    1 (Szent buzgalom vonz minket elődbe Istenünk!)

    2 (Mély tisztelet s dicsőség nevednek, oh Atyánk!)

    3 (Hiszünk mi Háromságban fölséges egy Valót;)

    4 (Uram! fogadd tetszéssel, amit neked hozunk;)

    5 (Ég s minden alkotott lény harsogja most velünk,)

39

    1 (Itt a szent hely, itt imádlak, oltári drága Szentség!)

    2 (Nagy dicsőség neked Atya! áldott Fiú s Szentlélek!)

    3 (Szent szavaid, oh Jézusom, utat jelölnek nekem,)

    4 (Hiszem, hogy itt e szentségben van Jézus teste s vére,)

    5 (Édes Atyám, jó Teremtőm, előtted ez áldozat,)

    6 (E kenyeret és e színbort bűneimért, oh fogadd,)

    7 (Szent vagy Jézus, én Megváltóm!)

40

    1 (Dicsértessék örökké az édes Jézus neve és szűz Máriáé.)

40 más

    1 (Térdemre borulok, Isten előtt vagyok, ki teremtett mindeneket,)

41

    1 (Dicsőség legyen a magas mennyben teremtő Istennek!)

42

    1 (Mindenható Atyaisten, a Fiú és Szentlélekkel!)

43

    1 (Hiszünk mi az egy Istenben,)

44

    1 (Szent vagy, Úristen, szent vagy, Úristen, szent vagy, nagy Úristen,)

    2 (Mennyei karok, földi országok, s mindenek betelnek)

45

    1 (Áldj meg, minket, Atyaisten!)

46

    1 (Áldj meg minket, Jézus, kik itt egybegyűltünk!)

47

    1 (Ahány csillag van ott a magasban, a ragyogó kék égen:)

    2 (Földön amennyi porszemet lelni, fű s virágot a réten:)

    3 (Amennyi számra a lég paránya a mindenség űrében:)

    4 (Hány harmat cseppje hullt a földekre s van a hajnal méhében:)

    5 (Hány szívdobbanás, hány szempillantás volt a világ éltében:)

    6 (A napban s holdban hány sugár volt s van s lesz, míg járnak az égen:)

    7 (Hány pillanat van sok századokban s perc az örök nagy létben:)

    8 (A hány szent szentet zengnek a szentek s az angyalok az égben:)

48

    1 (Asztalodhoz hívsz nagy Isten engem,)

    2 (Te előtted a tiszta szív kedves)

    3 (Lelkem egész erejével kérlek:)

49

    1 (Az Úrnak szent teste mutattatott fel,)

    2 (A váltság kelyhe is fölemeltetett,)

    3 (Oh Isten Báránya, vedd el bűnünket,)

50

    1 (Áldjad ember, e nagy jódat,)

    2 (Itt az Isten gazdagsága, bűnös lelkeknek váltsága.)

    3 (Itt a kegyelem adója, nagy kincsnek osztogatója,)

    4 (Itt lelkünknek orvoslója, bús szívünk vigasztalója)

51

    1 (Bűnös lélek, ide siess, aki megvagy terhelve,)

    2 (Oltári drága szentségben itt van a te orvosod,)

    3 (Hatalmas Úr mennyen s földön erejét mindeneken,)

    4 (Azért tehát keseredett hívek, ide jöjjetek!)

52

    1 (Csodákkal tündöklő isteni nagyerő, elmém föl nem fogja műveidet.)

    2 (Boruljunk le tehát s az Isten egy Fiát imádjuk)

53

    1 (Dicsérd Sion, Megváltódat,)

    2 (Dicsérd minden érzéseddel,)

    3 (Mit énekünk áldva hirdet, a kenyér,)

    4 (Mit, hogy hajdan asztalánál,)

    5 (Legyen zengő, legyen édes,)

    6 (Az oltári nagy szentségnek,)

    7 (Az óhúsvét megszűnt ebben,)

    8 (A jelképek valósultak,)

    9 (Mint a végső vacsoránál tőn Jézus,)

54

    1 (Előtted Jézusom, leborulok,)

    2 (Hogy üdvözíts engem, teremtettél;)

    3 (Vádolom most magam, bogy vétettem,)

    4 (Fogadom életem jobbulását,)

    5 (Csak nekem, oh kérlek, szent lelket adj,)

    6 (Kívánja én lelkem szent testedet,)

55

    1 (Engedj oltár zsámolyodra leborulni Istenünk,)

    2 (Angyal s ember, az ég és föld magasztalva áldjanak)

    3 (Édes Jézus, jöjj szívembe, te légy az én életem!)

56

    1 (Engem annyira mért szeretsz, oh édes Istenem?)

    2 (Noha, oh szerelmes Jézus!)

    3 (Jézus! élet gabonája, hozzám mikor jövendsz?)

    4 (Jöjj el tehát Jézus, jöjj el, készítsd szállásodat,)

57

    1 (Mondj éneket zengő nyelvem szentséges Úr testének!)

    2 (Tiszta Szűzből véve testet földre szállt és jára itt,)

    3 (Végvacsorán mikor ennék kedves tanitványival)

    4 (A test ige, kenyér testté, a bor vérré változik.)

58

    1 (Ez eleven kenyér most szállott az égből,)

    2 (Nem puszta kenyér ez, hanem Krisztus teste,)

    3 (Add ránk malasztodat, oh ártatlan Bárány,)

59

    1 (Ezerszer üdvözlégy, ezerszer áldott légy,)

    2 (Az Istennek Fia, az ártatlan bárány,)

    3 (Hogy boldogok legyünk, ő értünk szenvedett,)

    4 (S hogy egyesülhessen velünk, elrejtezett)

    5 (Azért imádással borulunk elődbe,)

    6 (Oh ne hagyj elvesznünk, kiket teremtettél)

    7 (A halálos ágyon vigasztalónk te légy,)

60

    1 (Ez nagy szentség valóban;)

    2 (Együtt van itt test és vér, mely minden kinccsel felér,)

    3 (Háborútól oltalmazz, híveidnek irgalmazz;)

    4 (Állj mellettünk, nagy Isten!)

    5 (Te benned van reményünk,)

    6 (Add, hogy készen lehessünk, jó kimúlást nyerhessünk,)

61

    1 (Felszáll az oltárra bús tekintetem,)

    2 (Oh szent imádandó Jézusom szíve,)

    3 (Zsámolyodon, nézd csak, arcra borulok;)

    4 (Tégy raboddá engem, forró szeretet!)

62

    1 (Imádunk szent ostya, drágalátos manna,)

    2 (Áldd meg országunkat, mi magyar hazánkat;)

    3 (Izrael fiait ki megoltalmaztad,)

    4 (Halálunk óráján add, hogy téged méltán)

    5 (Jöjjetek angyalok, mennyei szent karok,)

63

    1 (Imádlak, nagy Istenség, test s vér,)

    2 (Üdvözlégy örök manna!)

    3 (Ím szent testével táplál,)

    4 (Oh, honnan érdemlettem, hogy erre méltó lettem? bűnös lélek!)

64

    1 (Jertek imádjátok tiszta szellemek!)

    2 (Imádom, Megváltóm, titkos testedet,)

    3 (Imádom, Megváltóm, drága véredet,)

65

    1 (Jöjjetek, angyalok, mennyei szent karok, imádni e szentséget!)

    2 (Bámulják mindenek, angyalok s emberek ama csodás nagy dolgot,)

    3 (Nap, hold és csillagok, ti is boruljatok előtte le imádva!)

    4 (Mária, szűz anya, angyalok asszonya, nézd Fiad e szentségben!)

66

    1 (Kenyérszínben elrejtezett, oh mennyei nagy Felség!)

    2 (Téged vallunk, Úrnak mondunk, isteni nagy méltóság!)

    3 (Tehát kérlek, bűnös lélek! Uradhoz folyamodjál;)

67

    1 (Ki ad nekünk oly égő, oly tiszta zengzetet,)

    2 (Oh bár a pátriárkák rendithetlen hite)

    3 (Bár oly híven szeretnénk, mint szent apostolid,)

    4 (Buzgalmunkat bár adnák nekünk a hitvallók,)

    5 (Oh bár a minden szentek örök szeretete)

    6 (De a bűnös halandó mit adhat egyebet,)

    7 (Szándékunkat fogadd el, oh Jézus, kegyesen)

68

    1 (Keresztények, boruljatok térdre,)

    2 (Mondjuk együtt, mondjuk énekszóval:)

69

    1 (Krisztus teste és szent vére angyaloknak eledele,)

    2 (Bár e csodát, hitünk titkát elménk meg nem foghatja,)

    3 (A keresztfán haldokolván rejtett csak istensége;)

    4 (Orvosságát, tisztulását lelkünk itt feltalálja,)

    5 (Szelíd Bárány, a keresztfán értünk áldozat lettél,)

    6 (Jézus vére, lelkünk bére noha itt nem ontatik.)

70

    1 (Lángja szerelmednek, oh én Istenem!)

    2 (Itt vagy e szentségben, édes gyámolom,)

    3 (Mivel szerelmedből itt elrejteztél,)

71

    1 (Lelkünk üdvössége, Krisztus van itt jelen,)

    2 (Irgalmas pelikán, ki magas keresztfán)

    3 (Oh kegyes Megváltónk, ki drága kebledet)

72

    1 (Magasztalja lelkünk e szentséget,)

    2 (Isteni szeretet szent emléke,)

    3 (Oh égből leszállótt élő kenyér,)

73

    1 (Mennyből leszállott szent kenyér, lelkemnek táplálója,)

    2 (Keresztények, ha éheztek, Jézustokhoz jöjjetek!)

    3 (Drága vérrel teljes ostya, oh szállj meg a szivemben!)

74

    1 (Mennyben udvarló angyalok, jertek e szent oltárhoz!)

    2 (Zsámolyához kegyelemért boruljunk e Fölségnek;)

    3 (Íme, itt van ez oltáron, rejtve kenyér s bor színben;)

75

    1 (Minden alkotmányok, az Urat áldjátok)

    2 (Mennyei angyalok, az Urat áldjátok,)

    3 (Nap, hold és csillagok, az Urat áldjátok,)

76

    1 (Mit óhajtasz, bűnös ember, oly bús lélekkel?)

    2 (Ez oltáron van a lélek nagy reménysége,)

    3 (Kik terhelve fáradoztok, hozzám jöjjetek,)

    4 (Mivel így hívsz, bátorkodunk hozzád járulni,)

77

    1 (Most az Úr Krisztusnak drágalátos teste,)

    2 (Imádunk tégedet, oh drága nagy szentség!)

    3 (Kérünk, oh Jézusunk, add, hogy hozzád térjünk,)

78

    1 (Most lett a kenyér Krisztus testévé,)

    2 (Itt az Istenség az emberséggel,)

    3 (Itt azon test s vér felmutattatott,)

    4 (Ezt a számtalan vétkek okozták)

    5 (Szeretlek immár, édes Jézusom,)

    6 (Jézusom, kérlek, segíts meg arra,)

79

    1 (Most nyomorult szolgád folyamodom hozzád,)

    2 (Hódolva szívemet s bűnbánó lelkemet teneked,)

    3 (Oh Jézus, vendégem, nagy gyönyörűségem,)

    4 (Váltságunknak ára, kereszt halálára értünk,)

80

    1 (Ne törd magad, oh én lelkem, ezen titkos szentségnél,)

    2 (Királyok gyönyörűsége, itt Isten elrejtőzött,)

81

    1 (Ó drágalátos nagy Szentség!)

    2 (Itt látszik a bor és kenyér,)

    3 (Az Úr Jézus kenyérszínben,)

    4 (Az égből szállott Istenség,)

82

    1 (Oh égből szállott Kenyér,)

    2 (Véghetetlen Istenség!)

    3 (Oh mennyei seregek,)

    4 (Nap, hold s fényes csillagok,)

    5 (Legyen egy szív s egy lélek)

    6 (Legfőbb reményünk Te vagy:)

83

    1 (Ó élet Mannája, ó nagy Szentség,)

    2 (Ha ily nagy, Istenem, szereteted)

84

    1 (Oh isteni titkos mély Szentség,)

    2 (Oh Jézusom! Nagy Szentségedet,)

    3 (Én nem vagyok méltó járulni,)

    4 (Tekints reám, kegyes orvosom:)

85

    1 (Oh ki ez oltáron kenyér színe alatt)

    2 (Testi szemeimmel noha nem láthatlak,)

    3 (Ez áldott Testedért, melyett itt imádunk,)

    4 (Drága sebeidbe rejtem sok bűnömet,)

86

    1 (Ó szeretet szent emléke,)

    2 (Mit az utolsó vacsorán tanítványaidnak adtál)

    3 (Oh, ki ennyire szerettél élve s halva bennünket,)

87

    1 (Oh szentséges, kegyességes, üdvözítő Jézusunk,)

    2 (Téged áldunk és imádunk mély alázatossággal,)

    3 (Oh ártatlan, s láthatatlan, Istennek szent Báránya,)

88

    1 (Oh világ örök csodája, melyet elménk föl nem ér,)

    2 (Üdvözlégy, oh lelki tápunk, világ üdve, mindene,)

    3 (Élő hittel, szent reménnyel imád lelkünk Tégedet,)

89

    1 (Rettegve, de mégis bízva leborulok előtted,)

    2 (Te vagy itt e nagy Szentségben, ki a kereszten valál,)

90

    1 (Szerelmes, édes Jézusom, imádlak Tégedet,)

    2 (Kit sem tengernek vizei meg nem bírhatának,)

    3 (Istennek áldott báránya, ki a bűnt elveszed,)

    4 (Adjad, hogy itt szeretettel neked szolgálhassunk,)

91

    1 (Szent angyalok, égi karok,)

    2 (Az ég, a föld, a hegy, s a völgy hódoljon szent szívének;)

    3 (Ki mint a nap, felhő alatt rejlik kenyér színében,)

    4 (Én alkotóm, én üdvadóm, a bűn ellen oltalmazz;)

    5 (Én kegyesem, szent jegyesem, térdeimet meghajtom,)

92

    1 (Térdre esvén leborulok, előtted, oh nagy Felség!)

    2 (Mint háláljam meg, oh Jézus, isteni felségednek,)

    3 (Minden lélek áldja velem az Oltáriszentséget,)

93

    1 (Titkos nagy áldozat, Istennek szent Fia,)

    2 (Kenyér színe alatt bizonnyal szent tested)

    3 (Jézus! E szentségben örök kegyelmedből)

    4 (Kegyelmes Úr Isten! Velünk nagy jót tettél,)

94

    1 (Üdvözlégy, áldott légy, szent test és vér,)

    2 (Csodálja ég és föld irgalmadat,)

    3 (Oh kegyelmes Atyánk! Nézz Fiadra)

95

    1 (Üdvözlégy, édes Jézusunk, erős hittel kit itt vallunk!)

    2 (Üdvözlégy Krisztus szent vére, bűneink eltörlő bére;)

    3 (Te vagy, világ Megváltója, mindnyájunk szabadítója;)

    4 (Utolsó vacsorát evén, tanítványid veled lévén,)

    5 (Elménk ezen csodálkozik, értelmünk is álmélkodik:)

96

    1 (Üdvözlégy, Krisztusnak drága szent teste,)

    2 (Üdvözlégy, nagy Szentség, élet adója,)

    3 (Üdvözlégy, nagy Szentség, Istennek Fia,)

    4 (Üdvözlégy, nagy Szentség, lelkünk vendége,)

    5 (Üdvözlégy, nagy Szentség, igaz Istenség,)

    6 (Üdvözlégy, nagy Szentség, isteni Bárány,)

97

    1 (Üdvözlégy, oh drágalátos nagy Szentség,)

    2 (Te kész voltál mennyből alászállani,)

    3 (Mindnyájan, kik vagyunk egy igaz hitben,)

98

    1 (Üdvözlégy Oltáriszentség,)

    2 (Ha minden szentek szivével,)

    3 (Öntsd szivembe szerelmedet,)

    4 (Ellankadok szerelmedtől,)

99

    1 (Választottak gabonája)

    2 (Jézus, ki kevés kenyérrel)

    3 (Nem jelkép ez, mint a manna,)

    4 (Életünknek pusztaságán)

    5 (Oh testté lett örök Ige,)

100

    1 (Véghetetlen Fölség, elrejtett Istenség,)

    2 (Lelkemnek jegyese, oh édes Jézusom!)

101

    1 (Zálogát adtad oh Jézus, örök szeretetednek,)

    2 (Irgalmasságod nem nézte a mi gyarlóságunkat)

    3 (Ekkép tieiddé tettél, kegyes Jézus, bennünket.)

102

    1 (Mennyegzős köntösbe öltözködjetek,)

    2 (Jer, Jézus arája! Jegyesed fogadd,)

    3 (Oh mennyei szentség, oh nagy hatalom,)

    4 (Jézus, lelkünk vágya, szívünk öröme!)

103

    1 (Oh jöjjetek hozzám, kik terhelve vagytok,)

    2 (Fölbátorít, Uram, szavad édessége,)

    3 (Oh Uram! Én vagyok leggyarlóbb vendéged,)

104

    1 (Zengedező énekszóval, keresztények, jöjjetek,)

    2 (Jézus így hí benneteket: jertek kedves vendégim!)

    3 (Jöjj, angyalok szent kenyere, e szentséges ostyában;)

    4 (Jézus Krisztus élő teste és kifolyt piros vére)

105

    1 (Add nekem, Jézus, szívedet, akarlak szeretni!)

    2 (Érettem a szűz méhében te testbe öltöztél,)

    3 (Oh csodálatos egyesség itt van e szent helyen,)

    4 (Oh kegyelemnek tengere! Érted eped szívem.)

    5 (Szerelmes édes Jézusom! Oltáriszentségben)

    6 (Mennyből kilobbant égi tűz, gyulaszd szeretetem,)

106

    1 (Bűnösöknek üdvössége, elesteknek reménysége,)

    2 (Csak bár tudnánk méltóképen imádni e nagy szentségben,)

    3 (Szívünket te ékesítsd fel reménységgel s élő hittel,)

    4 (Gyengéd szívet adj minékünk, kik ellened gyakran vétünk,)

107

    1 (Jézusom, add énnekem szentséges szívedet,)

    2 (Szívednek szent szerelme, lelkemnek harmatja,)

108

    1 (Úr Jézus szent szíve hű imádására)

    2 (Mert ez a kegyes szív halálig szeretett,)

    3 (Ily lángoló szívet soha sem találunk,)

    4 (Nézzétek, még most is mily nagy szeretete,)

    5 (Nyitva áll számunkra Úr Jézus szent szíve,)

    6 (Így szól Jézus: fiam, add nekem szívedet)

109

    1 (Mély imádással köszöntlek, oh Jézus szent szíve,)

    2 (Hétszeres áldással árad malasztod forrása,)

    3 (Szívednek vérző nyílása, szeretet kútfeje,)

    4 (Ott az árvák segítsége, özvegyek oltalma,)

    5 (Oh szelíd alázatos szív, melynek szent példája)

    6 (Te, ki meghaltál érettünk, mint ártatlan Bárány,)

110

    1 (Oh örök szeretet nagy mélysége,megváltó Jézusunk kegyes szíve,)

    2 (Előttünk a váltság keresztfája, a mi vétkeinknek drága ára;)

    3 (Te mondád, hogy hozzád siessenek, kikért földre jöttél, az emberek;)

    4 (Oh szent seb, szeretet szent emléke,)

    5 (Dicsőség, imádás az Atyának, érettünk szenvedett szent Fiának,)

111

    1 (Tehozzád sietnek az epedő lelkek, Jézus szíve!)

    2 (Lelkünk újulása, szent véred hullása, Jézus szíve!)

    3 (S vétkünk mindemellett mily gyakran megsebzett, Jézus szíve!)

    4 (De véred hullása, szeretet szólása, Jézus szíve!)

    5 (Bánjuk hát vétkünket, oh gyújtsd fel szívünket, Jézus szíve!)

    6 (Felajánljuk neked az egész életet, Jézus szíve!)

112

    1 (Oh mily kegyes az Úr szíve)

    2 (Itt az Isten szent kenyere, Krisztus teste és vére;)

    3 (Bűnök rabja ne félj, ne fuss, mert nagy az Ő jósága;)

    4 (Bizalommal lépek eléd, egek dicső királya!)

113

    1 (Három angyal őriz engem: hit, remény és szeretet,)

    2 (Jobbjával a hit az égbe jelöli ki az utat;)

    3 (A remény, ez égi dajka, nyájas arccal lép elé,)

    4 (Éltem rögös ösvényére rózsát hint a szeretet)

    5 (Oh mennyei hív vezérek: hit, remény és szeretet!)

114

    1 (Az éjszaka immár eltelt és a fényes szép nap felkelt;)

    2 (Őrizz meg, hogy tiszták legyünk,)

    3 (Legyen szívünkben tisztaság, munkánkon jó kedv s gyorsaság)

    4 (Hogy midőn majd a nap leszáll s a csendes alkonyat beáll,)

    5 (Dicsőség legyen Atyának, egyetlen örök Fiának)

115

    1 (Elődbe terjesztjük, Uram, sok bűnünket,)

    2 (Több és nagyobb a rossz, amit elkövettünk,)

    3 (Görnyed gyöngeségünk, Uram, csapásodra!)

    4 (Atyánk, nincs érdemünk, szerelmedre kérünk!)

116

    1 (Édes Jézus, én szerelmem, oh mely igen szeretlek!)

    2 (Édes Jézus, mivel téged minden fölött szeretlek:)

    3 (Buzgó szívvel kérlek téged, oh Jézus, örök Felség,)

    4 (Minden jókat én elhagyok, veled megyek kínokra:)

    5 (Semmi ínség és erősség szerelmed nem fogyasztja,)

117

    1 (Én Istenem, kegyelmedet, kegyes)

    2 (Neked azért, én Istenem, föláldozom most mindenem,)

    3 (Eged felé a madarak örömzaj közt felszállanak)

    4 (Én Teremtőm, én Istenem! Míg le nem foly itt életem,)

118

    1 (Hol vagy én szerelmes Jézus Krisztusom?)

    2 (Téged az én lelkem kíván keresni,)

    3 (Míg fel nem talállak, keresni foglak,)

    4 (Ha fel nem talállak, kegyes Krisztusom,)

    5 (Veled az én lelkem kíván lakozni,)

    6 (Valahová fordulsz, híven követlek,)

119

    1 (Hozzád fohászkodom, édes Istenem,)

    2 (Erőt, egészséget adj mindazoknak,)

    3 (Add, hogy azon sorssal megelégedjünk,)

    4 (Legyen szent áldásod igaz munkámon,)

    5 (És ha megtagadod szent áldásodat,)

    6 (Uram, nem rettegek a szegénységtől,)

120

    1 (Isten, ki fent uralkodol a csillagok felett,)

    2 (Isten! Kinek hatalma nagy és trónja fenn ragyog,)

121

    1 (Isten, kinek fölségétől függ ég a föld épülete,)

    2 (Minthogy teáltalad élek én csekély por, semmiség,)

    3 (Adj erőt kötelességem hű teljesítésére)

    4 (Benned bízom, benned élek, oh én édes Istenem!)

122

    1 (Jöjj el, Jézus, én szerelmem, jöjj el, édes Istenem!)

    2 (Ezer szívem hogyha volna földi létem folyamán,)

    3 (Szép Jézusom, hőn szeretlek és szívembe rejtelek!)

    4 (Szállj, Jézus, az én szívembe, hogyha végem közeleg)

123

    1 (Lealázva, százszor megbűnhődve kereslek fel, nagy Istenem téged,)

    2 (Fogadj vissza atyai kebledre, amelyet oly könnyelműn elhagytam;)

124

    1 (Lelkem tehozzád vágy, oh Istenem,)

    2 (Mert ez múlandó és változandó, Istenem, egyedül vagy állandó!)

    3 (Hozzád sietek, nálad keresek irgalmat és nyugtot nálad lelek.)

125

    1 (Menny, föld, tűz, víz, levegő, ég, gyöngy, arany és minden kincs!)

    2 (Jó hírnév, szíves barátság, magas rang és tisztesség,)

    3 (Amit itt hallok és tudok kívüled, oh Istenség!)

    4 (Azért távol legyen tőlem a világ dicsősége,)

    5 (Jer, édes vígasztalásom, Jézus szent keresztfája!)

126

    1 (Mi Atyánk, ki vagy mennyekben, uralkodol mindenekben,)

    2 (Jöjjön el a te országod, legyen meg szent akaratod;)

    3 (Add meg a mi kenyerünket, tápláld testünket s lelkünket,)

    4 (Megbocsájtunk mindeneknek, akik ellenünk vétettek:)

    5 (Adj erőt a kísértésben, ne hagyj elveszni vétekben,)

127

    1 (Mindenek Alkotója, ki a földet és eget)

    2 (Fölségednek gondolatja szívünket emelje fel,)

    3 (Távol minden kétkedéstől, benned bízunk, jó Atyánk!)

    4 (Gazdagságért nem sóvárgunk, csak adj megelégedést,)

    5 (És ha a végóra eljő, te légy a vigasztalás,)

128

    1 (Nagy Isten, áldva tégedet,)

    2 (Új kegyelemnap ez nekünk)

    3 (Te munkásságra alkotál,)

    4 (Uram, előzd meg és vezesd)

    5 (Ha estre hajlik életünk,)

    6 (S ha jő végóránk, el ne hagyj,)

    7 (Engedd, virradjon, oh Atyánk,)

129

    1 (Názáreti szent királyunk,)

    2 (A te örök irgalmaddal)

    3 (Mert mi haszna lenne élnünk,)

    4 (Adj, Uram, tehát kegyelmet,)

    5 (Te, ki táplálod lelkünket,)

    6 (És ha majd eljő az óra,)

130

    1 (Ne nézzed bűneinket, Istenem!)

    2 (Az embert, úgy-e, embernek tevé mindjárt kezdetben alkotó kezed?)

    3 (Ítélj fölöttünk érdemünk szerint, a konkolyt szedd ki s tűz eméssze meg!)

    4 (Vedd el bár mindenét és ostorozd, hagyd)

131

    1 (Neveddel ébredek, nevedben alszom el,)

    2 (E búnak gyász honán, siralomvölgy ölén,)

    3 (Egedben, hol örök tavasz virágozik,)

    4 (Azért, ha végzeted kioltja létemet,)

132

    1 (Oh édes Istenem és minden reményem,)

    2 (Oh édes Istenem, csak téged szeretlek;)

    3 (Kísértsen test, világ ezer mesterséggel,)

    4 (Látogass bár engem sok nyomorúsággal,)

    5 (Azért is áldassál, Uram, magas mennyben,)

133

    1 (Oh Jézusom, én Megváltóm,)

    2 (Oh Jézusom, én Megváltóm, ez nap légy kegyes hozzám.)

    3 (Oh Mária, Jézus anyja, te is ma légy oltalmam!)

    4 (Ti is Szentek, boldog Lelkek, értem esedezzetek!)

134

    1 (Oh ne búsulj, föld árva gyermeke,)

    2 (Légy közönyös az öröm s bú iránt;)

    3 (Hogyha szenvedsz s az Istenben bízol:)

    4 (Tisztító tűz az ínség s nyavalya,)

    5 (Ha szégyenbe dönt ellen s álbarát)

    6 (Tűrj békével, ne légy vigasztalan,)

    7 (Fogadd el a szenvedés poharát,)

    8 (Az alacsony sorsot meg ne útáld,)

135

    1 (Oh szerelmes Istenem, szemeim rád függesztem,)

    2 (Lefüggesztett szemekkel,)

    3 (Oh örök Mindenható,)

    4 (Aki arcra borulva,)

    5 (Ezután téged áldlak,)

136

    1 (Sötét éjnek homályából új hajnal világa)

    2 (Szív emelve buzgó hálát minden lélek adjon,)

    3 (Oh, hát örök mindenható Atyánk, kegyelmedből)

    4 (Szokott gyarló esetünket távolítsd el tőlünk)

137

    1 (Oh Teremtő, hatalmadat ha imádva csodálom,)

    2 (Szemem bárhová tekintsen, műved csodáit látja;)

    3 (A szeleket Te kormányzod, erőt Te adsz a földnek,)

    4 (Fény, vihar téged dicsérnek; minden csepp, minden porszem,)

138

    1 (Szent kegyelmed, oh nagy Isten,)

    2 (Bűneimmel szálltam ágyba, bűn fogá be szememet;)

    3 (Szent kegyelmed által engedd e napot úgy töltenem,)

    4 (És ha egykor elközelget életemnek alkonya)

139

    1 (Uram, hiszlek és reménylek, tiszta szívből szeretlek.)

    2 (Uram, hiszlek és reménylek, tiszta szívből szeretlek.)

    3 (Uram, hiszlek és reménylek, tiszta szívből szeretlek.)

    4 (Uram, hiszlek és reménylek, tiszta szívből szeretlek.)

140

    1 (Szent Úristen, ki lakozol magas egedben,)

    2 (Benned élünk, mozgunk s vagyunk, édes Istenünk!)

    3 (Érdemesek hogy lehessünk, nagy irgalmadra)

141

    1 (Szeretlek, szép Jézus,)

    2 (Gyarló teremtményed, hát engem,el ne hagyj!)

    3 (Neveljed szüntelen az én szerelmemet)

    4 (Te vagy, édes Jézus, élet, út, igazság,)

142

    1 (Szeretlek, Isten, véghetetlen,)

    2 (Epeszt a vágy, Uram, teérted, Te tiszta Lény, Te szent Örök!)

143

    1 (Szeretni vágylak, oh nagy Isten,)

    2 (Szeretni vágylak, életem, Te, mint leghívebb barátomat.)

    3 (Szeretni vágylak, oh nagy Isten, szeretni örök koronám!)

144

    1 (Új napoddal, oh Teremtőnk,)

    2 (Elménk első gondolatja, az első szívdobbanás,)

    3 (Hála, hogy minket teremtél s kijelented magadat,)

    4 (Ah, de mi vétekbe estünk!)

    5 (Hála a Szentlélek által áradó kegyelmekért,)

    6 (Hála, hogy az igaz hitben, szent reményben vallhatunk)

    7 (Add, hogy mindig tiszta érzés, jámbor élet s jó halál)

145

    1 (Uram Jézus, légy velünk, mi egyetlen örömünk!)

    2 (Uram Jézus! Tégedet vár szívünk s érted eped;)

    3 (Uram Jézus! Kérve kér a szív, mely benned remél;)

    4 (Uram Jézus! Adj erőt, vigasztald a szenvedőt;)

146

    1 (Világosság fénytengere,)

    2 (Az igaz hit és szeretet)

    3 (Nélküled igaz öröm nincs,)

    4 (Az ember és világ elhagy,)

    5 (Te légy velünk minden ügyben,)

    6 (Te vigasztalsz, hogyha sírunk,)

    7 (Legfőkép a végső harcon,)

147

    1 (Harmatozzatok, égi magasok!)

    2 (Hozzád emelem szómat, Istenem!)

    3 (Áldás, dicséret és hála néked;)

    4 (A prófétáknak lelkei láttak)

    5 (Hiszek te benned, égi szent követ!)

    6 (Ím az áldozat, mit most bemutat)

    7 (Nyújtsd malasztodat, hogy az áldozat)

    8 (Szent az egy Isten! Három személyben:)

148

    1 (Epedve várták a pátriárkák minden prófétákkal,)

    2 (Feltűnt a hajnal teljes malaszttal a szűz Máriában)

    3 (Ő hajnalcsillag, utána szép nap, az igazság napja:)

    4 (Jöjj el szívünkbe, miként a földre lejöttél miértünk,)

    5 (Váltságod fénye legyen vezére minden érzésünknek,)

    6 (S ha jösz ítélni, engedd megérni,)

149

    1 (E világot Ádám hogy elveszté,)

    2 (Leküldötte mennyből szent angyalát,)

    3 (Köszöntését elmondá az angyal,)

    4 (De az angyal a szép szűz Máriát)

    5 (És az Úrnak szolgáló leánya)

    6 (Kérjük azért az Isten szűz Anyját,)

150

    1 (Ébredj ember, mély álmodból,)

    2 (Az Úr elküldé angyalát,)

    3 (A Szűzhöz így szólt az angyal:)

    4 (Úgy jutsz el az anyaságra,)

    5 (Fiadat Jézusnak hívod;)

    6 (Az ártatlan Szűznek keble)

    7 (Íme, az Úr szolgálója!)

151

    1 (Gábriel elválasztaték,)

    2 (Legott a Szüzet köszönti,)

    3 (Szüzet angyal nevén híjja,)

    4 (Fiad neve Jézus lészen,)

    5 (Megretten a szent Szűz szíve)

    6 (Legyen az Úr akaratja,)

152

    1 (Gábriel indula követségbe,)

    2 (Oh Szűz! Szól az angyal, halld igémet,)

    3 (Teljes vagy malaszttal, az Úr veled;)

    4 (Anya, oh, hogy legyek? A szűz kérdi.)

    5 (Erre mond az angyal: szent Szűz, ne félj!)

    6 (Mária így felel alázattal:)

    7 (Mária, ki Jézust szűz méhedbe)

153

    1 (Halljátok, mily komoly hang szól, kitörve az éjszakából?)

    2 (Fölserkenve űzzétek ki)

    3 (Bűnünket véve magára,)

    4 (Bűnösöknek irgalmazva,)

    5 (Kit magasztal teremtményed,)

154

    1 (Menj el sietséggel, arkangyal Gábriel,)

    2 (Isteni titkaim immár kijelentem,)

    3 (Légy gyors szolgálatban, köszöntve Máriát,)

    4 (Az emberi nemzet, hogy megszabaduljon,)

    5 (Köszöntsd, meg Máriát, ki malaszttal teljes,)

    6 (Szentlélek Istentől fogantatik fia,)

    7 (Az ő országának soha sem lesz vége,)

    8 (S ki váltságunk lettél itt a gyarló testben,)

155

    1 (Küldeték a szent Szűzhöz Isten erőssége,)

    2 (Üdvözlégy, szűz Mária! Ezt mondá az angyal,)

    3 (Szentlélek erejétől fogadod méhedbe)

    4 (Isteni szülöttednek Jézus leend neve,)

    5 (Áldjuk az örök Atyát, ki ily kegyelmes lett,)

156

    1 (Ím a hajnal, jön az angyal, jobb kezében liliom;)

    2 (Ne félj, úgymond, drága szűz lány!)

    3 (Ha úgy vagyon, amint mondod, oh Istennek angyala,)

157

    1 (Mikor Máriához az Isten angyala)

    2 (Üdvözlégy, te kedves Isten szép leánya!)

    3 (Téged az Úr Isten leginkább szeretett,)

    4 (Azért készíts szállást az Isten Fiának,)

    5 (Hogy szűzen fogsz szülni, maga Isten mondja,)

158

    1 (Oh fényességes szép hajnalI)

    2 (Dicsőséges szűz Mária!)

    3 (Tehozzád küldetett mennyből)

    4 (Hogy fiat fogansz méhedben,)

    5 (Dicsőség szent Háromságnak,)

159

    1 (Oh drágalátos rózsaszál, tehozzád járulunk,)

    2 (Dicsérd hát lelkem Máriát, földön és egekben;)

    3 (Áldott méhednek gyümölcse, ezeket rendelte,)

    4 (Isteni csodák csodája, esedezünk neked)

160

    1 (Oh jöjj, oh jöjj, Üdvözítő, beteljesült már az idő!)

    2 (Megnyílt az ,ég harmatozva,)

    3 (Föld, virulj ki! Völgyön, halmon)

    4 (Hol maradsz már tőlünk késve,)

    5 (Oh fényes nap, oh szép csillag!)

    6 (Végszükségben itt sínylődünk,)

161

    1 (Názárethnek kisded városában, küldé az Úr angyalát,)

    2 (Megérkezvén Gábriel arkangyal, így köszönté a Szüzet:)

    3 (Mint lehet ez? a Szűz félve kérdi, hisz’ férjet nem ismerek;)

    4 (Nem úgy, ne félj, szólt tovább az angyal, szüzességed megmarad;)

    5 (Szent szemeit az égre emelve, a Szűz ily választ ada:)

162

    1 (Szállj a földre szárnyat öltve, Gábor angyalom!)

    2 (E meghittnek a hírt vidd meg, még ma odamenj!)

    3 (Ottan térdel kulcsolt kézzel a szép rózsaszál)

163

    1 (Üdvözlégy, szent Szűz, teljes malaszttal!)

    2 (És mondá tovább: Úr vagyon veled!)

    3 (Oh angyal! úgymond, miként lehet ez?)

    4 (A Szentléleknek rád száll ereje;)

164

    1 (Eljött a szent éjközép,)

    2 (Dicsőség az Istennek, békesség az embernek!)

    3 (Hisszük hitünk szent tanát: a Szentháromság szavát.)

165

    1 (Üdvözlégy áldott, régen óhajtott éjszaka,)

    2 (Ezt fényes délnek és nem éjfélnek mondhatjuk,)

    3 (Ki ez éjfélben fényét elsőbben mutatta,)

    4 (Angyalok ennek születésének örvendnek)

    5 (Kik is sereggel, nagy édességgel mind áldják,)

    6 (Jézus, szülőddel s hű nevelőddel virrassz fel,)

166

    1 (Pásztorok, keljünk fel,)

    2 (Angyalok hirdeték, Messiás születék.)

    3 (Jézus, a szent kisded, mily szükséget szenved,)

167

    1 (Oh mily szerencsésen én ma felébredtem,)

    2 (Egy angyal álmomban mély titkot jelentett:)

    3 (Rongyos istállóban a jászolyban fekszik,)

    4 (Menjünk hát, pajtásim, hamar örvendezzünk,)

168

    1 (Krisztus Jézus született, örvendezzünk,)

    2 (Dicsőség legyen égben az Istennek,)

    3 (Hisszük, hogy Betlehemnek jászolában az út, élet és örök igazság van.)

    4 (Imádással járulunk az oltárhoz, mint a kegyes Jézuska jászolához;)

    5 (Zengje velünk ég és föld! Szent az Isten!)

169

    1 (Messiásunk született, kiért lelkünk epedett.)

    2 (Az angyalok szózata mihozzánk is elhata,)

    3 (Az isteni szent kisded égi tanítást hirdet,)

    4 (Hiszünk örök Atyánkban és az ő szent Fiában,)

    5 (Menjünk a szent kisdedhez, ez üdvösséget szerez,)

170

    1 (Az Ige megtestesült Názárethben,)

    2 (Ezt a hatalmas Isten bölcsessége)

    3 (Ne menjünk Betlehembe, föltaláljuk)

    4 (Dicsőség és dicséret az Atyának,)

171

    1 (A testté lett Igét térdeinkre hullva)

172

    1 (Üdvözlégy Betlehemben szült Jézus teste s vére,)

173

    1 (Betlehemi kis városnak süss ki táján aranyos nap!)

    2 (Hogy eljött az idők telje, az Atyának nagy szerelme)

    3 (Mért minálunk nem születtél?)

    4 (De köztünk vagy úgy is itten az oltáron, oh nagy Isten!)

    5 (Itt az oltár, itt a jászoly, itt vagy, Jézus, bár nem látszol!)

    6 (Üdvözlégy, kis Jézus, köztünk! Üdvözölni hozzád jöttünk;)

174

    1 (Köszöntsük imádással az égi kisdedet,)

    2 (Itt van szent oltárunkon a testté lett Ige,)

    3 (Vedd kedvesen, kis Jézus, szívünk áldozatát,)

175

    1 (Angyal sereg így énekel:)

    2 (Imádására sietnek)

176

    1 (Angyalszó visszhangzik a mennyből;)

    2 (Ma szállt hozzánk az örök üdvösség,)

    3 (Az Atyának egyszülött rajzatja)

    4 (Kisded Jézus, ki értünk születtél)

177

    1 (Az angyalok zengedeznek: Krisztus született!)

    2 (Vígan zengjetek, citerák, Krisztus született!)

    3 (Amit hajdan a próféták megjövendöltek)

178

    1 (Az Istennek szent angyala mennyből lejöve,)

    2 (Angyalszóra a pásztorok elindulának)

    3 (Menjünk mi is Betlehembe a kis Jézushoz,)

179

    1 (A szent Szűznek magzatát, dicsérjük énekkel,)

    2 (A világ epedve várt, hogy elűzzed a homályt,)

    3 (Oh igaz világosság!)

    4 (Égi szent fény hirdetett a világnak tégedet.)

    5 (Oh angyalok jutalma! Oh emberek irgalma!)

180

    1 (Betlehemi pusztán örvendetes hír van,)

    2 (A jel, melyet leltek: jászolyban egy gyermek,)

181

    1 (Betlehemnek pusztájában)

    2 (Eljött, úgymond, a Messiás,)

    3 (Oh szent József, mit gondoltál,)

182

    1 (Betlehemi pusztán dicső lett a hajnal,)

    2 (Siralom völgyében nincs már örök bánat,)

    3 (Istennek irgalma mosolyg már a földre,)

183

    1 (Bevalósult a próféták örömteljes jóslata,)

    2 (Az angyalok zengve áldják e drága szülöttet;)

184

    1 (Csordapásztorok, midőn Betlehemben)

    2 (Isten angyali jövének melléjök,)

    3 (Örömöt mondok nektek, ne féljetek,)

    4 (Menjetek el csak gyorsan a városba,)

    5 (Elindulának és el is jutának,)

    6 (Hol fekszik Jézus, mondd meg, a jászolban,)

    7 (Mert ő aluszik, a pólyában nyugszik,)

    8 (Üdvözlégy Jézus, pásztorok pásztora,)

    9 (Ha nem utálsz meg, te szolgáid vagyunk)

    10 (Mária, te is könyörögj érettünk,)

185

    1 (Dicsőség mennyben az Istennek!)

    2 (Békesség földön az embernek!)

    3 (Dicsérjük a szent angyalokkal,)

    4 (Kis Jézus! Ne vess meg bennünket,)

186

    1 (Dicsértessél, kis Jézuska, lelkünk üdvössége!)

    2 (A pásztorok dudaszóval köszöntöttek Téged,)

    3 (Oh világ szent Megváltója, légy ezerszer áldva!)

187

    1 (Fel nagy örömre, most született,)

    2 (Nem ragyogó fény közt nyugoszik,)

    3 (Jöjjetek ide, imádjátok, aki mindenkit ma megváltott.)

188

    1 (Hogy csendes álmot szerezzen szentséges kis Fiának,)

    2 (Tudom, hogy fáznak tagjaid, de itt vannak szolgáid,)

189

    1 (Jaj, be fázik az Isten szent Báránya;)

    2 (Oh szent Bárány, hogy érdemlénk irgalmad?)

    3 (Oh jóság éj irgalom szentkirálya!)

190

    1 (Kedves álmot hogy szerezne szülöttjének,)

    2 (Ha lehetne, a lelkembe foglalnálak,)

    3 (Köszöntlek a pásztorokkal, kis fiacskám,)

191

    1 (Mennyből az angyal lejött hozzátok,)

    2 (Istennek fia, aki született jászolban,)

    3 (Mellette vagyon az édesanyja, Mária,)

    4 (El is menének köszöntésére azonnal,)

    5 (A kis Jézuskát egyenlőképen imádják,)

    6 (Visszatérének ők hazájukba nagy vígan,)

192

    1 (Ne féljetek pásztorok, pásztorok,)

    2 (Hogyha pedig e csodát, e csodát látni akarjátok,)

    3 (Városon túl nem messze, nem messze, van egy istállócska,)

    4 (Oh szerencsés éjszaka, éjszaka, boldog az az óra,)

193

    1 (Nyugodj kisded, csendességben, adj helyt édes álomnak,)

    2 (Nyugodj, kisded, míg a habok álmodat nem gátolják)

    3 (Nyugodj, kisded, pólyácskádban, semmiről se aggódjál!)

    4 (Nyugodj, kisded, még édesen, csukd be bátran szemedet,)

    5 (Nyugodj, kisded, Heródesnek nem árt most irigysége,)

194

    1 (Oh boldog Betlehem, áldások városa!)

    2 (Még a vészfergeteg nem zúg fejed felett,)

    3 (Én is leroskadok jászolytrónod előtt;)

195

    1 (Oh Jézus, szűztől született szép rózsaszál!)

    2 (Oh Jézus, én teremtő drága Istenem!)

    3 (Oh Jézus, drága királyom, most semmid sincs,)

    4 (Oh Jézus, szállj be hozzám, édes királyom!)

196

    1 (Örömnapot adott nekünk az egek jósága,)

    2 (Egy Szűz ma szép fiat rajzott, ki az égnek Ura;)

    3 (Halandó Iőn a halhatlan, emberré az Isten;)

    4 (Az üdvösség fény világa a sötétben fázik;)

    5 (Legyen e nap, bűnös ember, örömednek napja!)

197

    1 (Pásztorok a betlehemi pusztán,)

    2 (Angyal-sereg hirdeti a csodát, hogy Isten a földre küldé Fiát;)

198

    1 (Pásztorok, pásztorok, örvendezve)

    2 (Angyalok szózata minket is hív,)

    3 (Üdvözlégy kis Jézus, ki miértünk)

    4 (Dicsőség, imádás az Atyának,)

199

    1 (Reszket, fázik keze, lába s egész testecskéje,)

    2 (Meleg szobát nem pótol a rozoga istálló,)

    3 (Kicsi virág, szép rózsaág, gyönge gerlicécske,)

200

    1 (Sír az Isten báránya. Van-e ki Őt sajnálja?)

    2 (Ne sírj, én szép alakom, gyenge bimbóm, harmatom,)

    3 (Jaj, de kemény a jászoly, kis fiam, jaj de fázol!)

    4 (Aludjál, boldogságom, kinyílt égi virágom,)

    5 (Ne sírj, gyönyörűségem, koronám, ékességem!)

    6 (Szálljon rád édes álom, zokogó kis bárányom!)

201

    1 (Szent lett a rozoga istálló, melyben született a Megváltó;)

    2 (Szent lett a barmoknak jászolya, melyben a világ Megváltója)

    3 (Magasztalt a pásztorok neve, kiknek az angyalkák serege)

202

    1 (Szerencsés bűnös ember, ezt honnan érdemled:)

    2 (Pásztorok leborultak rongyos istállónál,)

203

    1 (Szűz Mária e világra nekünk szent Fiát hozá.)

    2 (Az angyalok Jézus születésén áldva zengenek.)

    3 (Azért mi is, halandó emberek, őtet dicsérjük)

    4 (Aki hozzánk irgalmasságából szent Fiát küldé,)

    5 (Oh te kegyes asszonyunk, Mária, Istennek Anyja!)

204

    1 (Titkos fényű csillag támad a keleti égen,)

    2 (Betlehembe szállt le mennyből ma a kegyes Isten,)

    3 (Nem kényelmes palotában jött Ő e világra,)

205

    1 (Krisztus első hitbajnoka! Az első mártir-korona)

    2 (Szent István! Áldjuk nevedet, csodálva erősségedet,)

    3 (Veled az Úr kegyelme volt és általad Szentlelke szólt,)

    4 (Te nyitva látod az eget s Jézust Isten jobbja felett,)

    5 (De a köveknek zápora imádban meg nem gátola,)

    6 (Oh Jézus, add kegyelmedet, hogy üdvözítő nevedet)

206

    1 (Szent János! Áldunk tégedet, ki mennyei szeretetet,)

    2 (E szent tűz égig ragadott s ott lelked bepillanthatott)

    3 (Innen vevén a tudományt, mely minden szívet egyaránt,)

    4 (Krisztushoz végig hű valál s közelgvén a váltsághalál,)

    5 (Oh Megváltónk kedvelt híve, tekints hű tisztelőidre:)

    6 (Kérd értünk az Isten Fiát s az ő szűz anyját, Máriát,)

207

    1 (Isten, ki az időnek határát kimérted)

    2 (Te nézted mindentlátó szemmel lépteinket)

    3 (Ah, de mi jóvoltoddal sokszor visszaéltünk,)

    4 (Hívásodat követvén, jobbulást ígérünk,)

208

    1 (Oh szép Jézus!)

    2 (Oh szép Jézus!)

    3 (Oh szép Jézus!)

209

    1 (Adj, irgalmas Isten, boldog új esztendőt,)

    2 (Betegség, baj, bánat tőlünk messze járjon,)

    3 (Édes magyar hazánk s koronás királyunk,)

    4 (A holtak lelkei örök üdvösségben)

210

    1 (Szép kelet, szép nap! Nincs benned homály,)

    2 (Már a bölcsőben törlöd bűnünket,)

    3 (Isteni kisded, te hű szerető!)

    4 (Oh tarts meg minket még több időre,)

211

    1 (Az isteni gyermeket,)

    2 (A zsidók őt üldözék,)

    3 (Szent hitünknek csillaga,)

    4 (Hit, remény és szeretet,)

    5 (Oh Isten-ember király,)

212

    1 (Jézus, a rád emlékezés,)

    2 (Jézus! Neved kedves nekünk,)

    3 (Jézus, kegyes Mindenható!)

    4 (Jézus, szivünknek édene,)

    5 (Ki Téged ízlel, éhezik:)

    6 (Oh Jézusunk! Maradj velünk,)

    7 (Szűz méh virága, Jézusunk!)

213

    1 (Bűnbánóknak menedéke,)

    2 (Szenvedésed drága árán)

    3 (Hisszük, Uram, mindazt, amit üdvünk végett hinni kell,)

    4 (A kenyér s bort áldozatul ajánlván, Uram, neked,)

    5 (Jézus szenvedése által, mit ez áldozat jelent,)

    6 (Szent vagy Uram! Örökké szent, mi megváltó Istenünk!)

214

    1 (Buzgó szívvel ünnepeljük Krisztus szenvedéseit,)

    2 (Oh nagy Isten! Az ég és föld felmagasztal tégedet.)

    3 (Oh irgalmas Üdvözítőnk, hisszük tanításodat,)

    4 (Zengje szívünk, zengje nyelvünk:)

215

    1 (Keseregve jönnek, oh Atyánk, elődbe híveid,)

    2 (Te véreddel pecsételéd meg azon szent igét,)

    3 (Örülve zeng az égi kar: szent, szent, szent vagy Uram!)

216

    1 (Mi gyarló emberek, kik a földön élünk,)

    2 (Nincs nekünk e földön sehol nyugodalmunk;)

    3 (Csak egyedül mennybe igyekezzék szívünk,)

    4 (Ne bízzunk világi veszendő pompához,)

    5 (Csak egekben van a valódi gazdagság,)

    6 (Ezt hallván emberek, keljünk fel álmunkból,)

    7 (Mert ránk virradtak a szenvedés napjai,)

    8 (Vétkünkért a testet böjttel sanyargassuk,)

    9 (És midőn testünktől a tiltott étkeket)

217

    1 (Ah félek, rettegek, Jézusom, mit tegyek?)

    2 (Mert elárultalak, zsidóknak adtalak,)

    3 (Tövises koronád bűnöm volt csúf ruhád,)

    4 (Kiontott vérednek, öt mély sebeidnek)

    5 (Szenvedő Jézusom, Megváltó Krisztusom!)

    6 (Oh édes Istenem! kezdetem és végem!)

218

    1 (A keresztfához megyek, mert máshol nem lelhetek)

    2 (Mely gyötrelem volt neked, isteni szülöttedet)

    3 (De midőn ezek felett láttad, mennyit szenvedett,)

    4 (A nap elsötétedett, ennyi kínt nem nézhetett,)

    5 (S ezt, oh fájdalmas anya! mind értem tűrted vala,)

    6 (Ne nézd bűnös létemet hanem a szeretetet,)

219

    1 (Álla a keserves Anya,)

    2 (Kit lelkének bánatában és siralmas fájdalmában)

    3 (Oh mily nagy volt rettegése, aggodalma s epedése,)

    4 (Sírt és szíve vérzett, látván, hogy nagy kínban a keresztfán)

    5 (Ki az, aki meg nem indul Krisztus anyján s könnye nem hull,)

    6 (Ki az, akit bú ne érne, egy anyát, ha így szemlélne,)

    7 (Nemzetének bűne végett látta magát a szentséget,)

    8 (Fiát látta elhagyatva s midőn már lelkét kiadta,)

    9 (Szeretetnek szent forrása, oh Szűz! lelked bánkódása)

    10 (Add, hogy szívem érte égjen s szent Fiadnak gyötrelmében,)

    11 (Szűz anyám! kérlek esengve, hathatósan vésd szívembe)

    12 (Közöld velem sebesitett, s az érettem megfeszített)

    13 (Add, hogy veled együtt sírjak, s töredelmes szívvel bírjak,)

    14 (A keresztnél veled álljak, siralmidtól el ne váljak)

    15 (Szüzességnek szent virága!)

    16 (Oh taníts meg sok kínjáról és halálos fájdalmáról)

    17 (És ezektől gerjedezve, legyek oh Szűz, védelmezve)

    18 (Oh szenvedő, Jézus!)

    19 (S midőn a test sírba megyen, engedj vele majd az égben)

220

    1 (Az Atyának egy Fia, Istenember értünk,)

    2 (Kedves tanítványai elhagyják, s azonnal)

    3 (Hurcolák Pilátushoz őt hat óra tájban,)

    4 (Megkötözve álla ott, csapdossák orcáját;)

    5 (Kilenczkor kiált a nép: Fel, feszitsd fel őtet)

    6 (Szörnyű tövis koronát tettek szent fejére,)

    7 (És tizenkét óra volt, hogy magas keresztfán,)

    8 (Kínja közt megszomjazék s ők epét adának)

    9 (Délután halálra vált három óra tájban,)

    10 (Oldalát pogány vitéz lándzsával veré át,)

    11 (A keresztről levevék még aznap délestén,)

    12 (Alkonyatkor téteték sziklasír ölébe)

    13 (A jövendölések így megvalósodának,)

221

    1 (Bágyad sérelmétől mártírok Asszonya.)

    2 (Szelíd galambformán, zokog édes Fián,)

    3 (Sok kínban elmerült fájdalmas Jézusom!)

    4 (Sírjunk hát mindnyájan és kövessük sírván,)

222

    1 (Bú s fájdalom szivemet, szorongatja lelkemet érted, édes Istenem!)

    2 (Nem titkolom vétkemet, megvallom esetemet színed előtt Istenem!)

    3 (Szent véredet ontottam, szent tested ostoroztam, vétkem által Jézusom!)

    4 (Kálvária hegyére vitettelek keresztre, óh kegyes Üdvözítőm!)

    5 (Jézus, add kegyelmedet, hogy gonosz életemet szívből megsirathassam;)

223

    1 (Bűnös lélek, sírj, oh kérlek, Uradnak nagy kínján,)

    2 (Tekints, kérlek, szent sebére édes Teremtődnek,)

    3 (Siránkozik bűneinkért és úgy mosogatja)

    4 (Bűneinkért ostorozzák az ártatlan bárányt,)

    5 (Arcul verik bűneinkért, pökdösik orcáját,)

    6 (Kegyes Jézust, mint egy bárányt, utcákon hurcolják,)

    7 (Kegyes Jézus! légy irgalmas nekem bűneimért,)

    8 (Adj kegyelmet, hogy kínodon kesergve megtérjek,)

224

    1 (Folydogál a gyöngypatak, Mária könnye szakad bánatában!)

    2 (Nyög a szelíd gerlice, a szüzek legszebbike, nagy a kínja)

    3 (Hétfájdalmu szűz Anyánk, drága kincsünk, koronánk, oh bocsásd meg,)

    4 (Jertek vigasztalni hát, a kesergő Máriát, jertek, jertek;)

    5 (Nézz le fájdalmas Anya, lelkünk drága aranya az egekből,)

    6 (Kiöntött sok könnyedért, esedezzél népedért, hogy szeressünk;)

225

    1 (Jaj, ha kínját tekintem a fán függőnek,)

    2 (Piros véreddel festéd gyászkeresztedet, hogy pokoltól megmentsed bűnös lelkemet,)

    3 (Bűneimet megvallom neked Jézusom!)

    4 (Leborulok előtted szent Magdolnával,)

    5 (Imádom keresztfádon holt szent testedet)

226

    1 (Jaj, nagy kedvem tartott szerelmes szülöttem,)

    2 (Hol vagy két szememnek tündöklő világa,)

    3 (Mondjátok meg nekem, oh ti magas hegyek,)

    4 (Mutassatok utat, oh ti olajkertek:)

    5 (Oh ti nagy göröngyös éles kövü utak,)

    6 (Enyhítsd siralmadat, keserves szűz Anya;)

    7 (Mi is siránkozzunk Úr Jézus anyjával,)

227

    1 (Jézus, én szerelmesem!)

    2 (Oh véghetetlen szépség!)

    3 (Kiterjesztve karjaid, hogy bízzanak árváid)

    4 (Nézz le, kegyes, a fáról s drága véred áráról)

228

    1 (Kegyes Jézus! a keresztfán hét szókat mondottál,)

    2 (Először kérted Atyádat,)

    3 (Másodszor mondád latornak, hogy te veled leszen)

    4 (Harmadszor szóltál mint Fiú, szeretett anyádhoz,)

    5 (Negyedszer szólván Atyádhoz:)

    6 (Ötödször a nagy kínok közt, Uram, szomjuhoztál,)

    7 (Hatodszor ez volt szózatod, haldokló Jézusom!)

    8 (Hetedszer ezt kiáltottad: Már beteljesedett!)

229

    1 (Keresztények, sírjatok, mélyen szomorkodjatok!)

    2 (Nincsen abban irgalom, hozzád buzgó fájdalom,)

    3 (Szent testednek sebeit, vérrel folyó kékeit,)

    4 (A kősziklák repednek, nap és hold sötétednek,)

    5 (Szállj szívedbe, sirasd meg vétkeidet, fontold meg,)

    6 (Jézus! ne nézd vétkemet, hanem a szeretetet:)

230

    1 (Kérlek, oh emberi nemzet,)

    2 (Érted e világra jöttem, emberi testbe öltöztem,)

    3 (Én éretted szent Atyámat elhagytam s fényországomat,)

    4 (Én a getszemáni kertben érted voltam félelemben)

    5 (Szívem ott igen dobogott, a halál előttem forgott)

    6 (Ott háromszor imádkoztam, szent Atyámhoz sóhajtoztam,)

    7 (Atyám szent akaratjára, az Ő parancsolatjára)

    8 (Kardokkal és dorongokkal, jöttél dühös hóhérokkal)

231

    1 (Kiterjeszté az éj szárnyát az olajfa hegy felett;)

    2 (E bús fohász Krisztus ajka szívszakgató hangja volt;)

    3 (Szent Atyádnál szólj mellettünk, nagy kínt látott Szenvedő!)

232

    1 (Könnyet hullat szívünk, szemünk, fájdalmunkban elhalunk,)

    2 (Nézd, oh nézd a gyászkereszten mennyit szenved érted Ő!)

    3 (Édes Jézus, hintsd, könyörgünk, ránk szent véred harmatát,)

233

    1 (Mily keservesen siratja Mária Fiát,)

    2 (Látván összeroncsolt testtel hegy felé menni,)

    3 (Szent sebeidbe ragadott véres öltönye,)

    4 (Kiterjesztéd, oh Jézusom! értem karjaid;)

234

    1 (Oh szerencsés bűnös ember, neked támad életed;)

    2 (Íme mily szörnyű koszorú áldott fejét szúrdálja,)

    3 (Tövis közt e liliomot, bűnös ember szeressed,)

235

    1 (Oh szent kereszt áldott fája, drága a te gyümölcsöd!)

    2 (Te vagy váltságunk zászlója, üdvösségünk záloga;)

    3 (Fán kezdődött kárhozatunk, fán végződött váltságunk;)

    4 (E vér mossa le vétkünket, e vér Istent engesztel,)

    5 (Üdvözlégy hát, oh szent kereszt! Téged áldva tisztelünk;)

    6 (Te enyhíted fájdalmunkat, te könnyíted terhünket,)

    7 (Azért kérünk, édes Jézus! add, hogy a te kereszted)

236

    1 (Szent kereszted lábaidhoz tesszük szenvedésünket,)

    2 (Várva várnak szent kebledre kiterjesztett karjaid,)

    3 (Hol keressünk vigasztalást? az ember csak keserít,)

    4 (Ki ad nekünk menedéket? a világ nem könyörül,)

    5 (Oh szenvedő Jézus Krisztus! Csak te adsz vigasztalást,)

    6 (Szívbánatunk fájdalmidban mindig enyhülést talál;)

    7 (Oldaladnak szent sebében biztos oltalmat lelünk;)

237

    1 (Szerettél engemet, szeretlek tégedet, én Jézusom!)

    2 (Ha pokol nem volna s mennyország elmúlna, én Jézusom!)

    3 (Oh mely igen bánom és szívemből szánom, én Jézusom!)

    4 (Ah kérlek, engedj meg, vétkeim bocsásd meg, én Jézusom!)

    5 (Adj csendes kimúlást, lelki boldogulást, én Jézusom!)

238

    1 (Vérző sebekkel terhelve, a keresztfára szegezve,)

    2 (Pedig értem nagy bűnösért, vonzó hő szeretetedért)

    3 (Téged Jézus el nem hagylak, bűnnel többet meg nem bántlak,)

    4 (Szerelmedért szerelmemet adom áldozatul neked)

    5 (Kínt, keresztet türelemmel, elszenvedni víg örömmel,)

    6 (Add, hogy sirassam vétkemet, szenvedjek itten eleget,)

    7 (Oh ha volna ezer éltem, érted adnám azt Istenem,)

    8 (Ha üt halálom órája, nézz rám világ megváltója,)

239

    1 (Jézus szenvedéséről, bűnösök, emlékezzünk,)

    2 (Sebesített vállain nehéz keresztet viszen,)

    3 (A nagy kínzások miatt elfogy minden ereje)

    4 (Jézus gyötrelme nagyobb, midőn szent Fiát látja)

    5 (Látván a gonosz zsidók, hogy Jézus elfáradna)

    6 (Veronika keszkenőt nyújtott Megváltójának,)

    7 (Másodszor földre esik arccal a szelíd Bárány,)

    8 (Jeruzsálem leányit vérbe borult szemekkel látván,)

    9 (Harmadszor földre esik az életnek Gyámola,)

    10 (Sebeihez ragadott ruháit lerángatják,)

    11 (A kálvária hegyén kereszthez szegeztetik)

    12 (Függ már Jézus bűnünkért kereszten megfeszítve,)

    13 (Fájdalmak tengerébe Mária szive merül,)

    14 (Nagy kínok hegyes tőre sérti Mária lelkét,)

    15 (Értünk szenvedő Jézus, öntsd belénk malasztodat,)

    16 (Áraszd ránk kegyelmedet, szeretetnek kútfeje !)

240

    1 (Jertek, Jézus hívei! Jézus vérző léptei hívnak, hogy kövessük Őt.)

    2 (I. Krisztus az olajfák hegyén imádkozik.)

    3 (II. Krisztus Judás által elárultatik.)

    4 (III. Krisztus megostoroztatik.)

    5 (IV. Krisztus tövissel koronáztatik.)

    6 (V. Krisztus a népnek bemutattatik.)

    7 (VI. Krisztus a keresztet hordozza.)

    8 (V||: Krisztus a keresztfára szegeztetik.)

    9 (VIII. A szent kereszt előtt.)

    10 (IX. A szent sírnál.)

    11 (Befejezés)

241

    1 (Megváltó királyunk, elébe menjünk,)

    2 (Így tisztelé Jézust a zsidó nemzet,)

    3 (Hogy Jeruzsálemhez már közelgetett,)

    4 (A szív örömével így kiáltanak:)

    5 (Gyermekek kezökben pálmaágakat vivén,)

242

    1 (Hozsanna üdv neked, ég s föld királya!)

    2 (Kereszted nyitá meg a mennyországot,)

    3 (Pálmaágak helyett imádságunkkal jöttünk)

243

    1 (A szeretet asztalához imádással járulunk.)

    2 (Dicsőség, áldás, dicséret legyen szeretetednek,)

    3 (Megtestesült örök Ige! Szívünkre szól intésed,)

    4 (Oh égből leszátlott kenyér, hisszük Istenségedet)

    5 (Ím, az oltáron megújul az utolsó vacsora;)

    6 (Kegyes Jézus! Te megmostad tanítványid lábait:)

    7 (Szent az Isten! Ezt kiáltsa az ég s föld alkotmánya.)

244

    1 (Én nemzetem, zsidó népem!)

    2 (Én tégedet Egyiptomból)

    3 (Egyiptomból kimentedben)

    4 (A pusztában itattalak)

    5 (Veled szép fényes oszlopban jártam)

    6 (Ellenségedet megvertem,)

    7 (Kánaán urát megfosztottam,)

    8 (Én téged nagy méltóságra,)

    9 (Téged Kánaán földére)

    10 (Én szőllőmbe ültettelek,)

    11 (Égig felmagasztaltalak,)

    12 (Én nemzetem, zsidónépem!)

    13 (Ne essél mégis kétségbe,)

    14 (Akarlak üdvözíteni,)

245

    1 (Királyi zászlók lobognak,)

    2 (Kit megsebesített vala bűneink éles dárdája,)

    3 (Beteljesedett írása, Dávid királynak mondása,)

    4 (Oh áldott fa kellemetes, királyi bársonnyal ékes,)

    5 (Áldott fa, melynek ágára függesztetett világ ára,)

    6 (Üdvözlégy oh reménységünk, szent fa, űzd el ellenségünk,)

246

    1 (Íme, mint hal meg az igaz, mint áldozza életét,)

    2 (Íme, mint hal meg az igaz s mint tesz értünk eleget)

    3 (Íme, mint hal meg az igaz! kiben vétek nem vala)

    4 (Íme, mint hal meg az igaz, kinek vérző sebei)

    5 (Íme mint hal meg az igaz! Oh Jézus, oh szeretet!)

    6 (Íme, mint hal meg az igaz, a dicsőséges király!)

    7 (Íme, mint hal meg az igaz, váltságunk hős bajnoka!)

247

    1 (Nyugodjál már virágom, gyászba borult csillagom,)

    2 (Ki lészen már gyámolóm, ki lesz megvigasztalóm?)

    3 (Oh mily véres a tested, mellyel a földet fested,)

    4 (Elhagytak tanítványid, minden kedves barátid.)

    5 (Óh te kegyetlen halál! mely szörnyükép megfosztál,)

    6 (Oh én szelíd galambom, gyászba borult csillagom,)

248

    1 (Első siralom)

    2 (Ének az első siralom után:)

    3 (Második siralom)

    4 (Ének a második siralom után:)

    5 (Harmadik siralom)

    6 (Ének a harmadik siralom után:)

249

    1 (Első siralom)

    2 (Ének az első siralom után:)

    3 (Második siralom)

    4 (Ének a második siralom után:)

    5 (Harmadik siralom)

    6 (Ének a harmadik siralom után:)

250

    1 (Első siralom)

    2 (Ének az első siralom után:)

    3 (Második siralom)

    4 (Ének a második siralom után:)

    5 (Harmadik siralom)

    6 (Ének a harmadik siralom után:)

253

    1 (Mint a szép hűvös patakra a szarvas kívánkozik,)

    2 (Könyhullatásim énnekem kenyerem éjjel, nappal.)

254

    1 (Istenem! Te megvizsgáltál és jól ismersz engemet;)

    2 (Még nyelvemre sem jön a szó, már előtted tudva van,)

    3 (E tudásod meghaladja elmémet s csodálkozom.)

    4 (Hogyha felhatok az égbe, ott talállak tégedet;)

    5 (És ha messze tengerentúl szállnék hajnalszárnyakon:)

    6 (És ha mondom: a sötétség tőled elföd engemet)

    7 (Áldalak, mert bámulandó mind, a mit kezed mivel;)

    8 (Láttad, testem mint szövődött, írva könyvedben vala)

    9 (Oh mi végtelen felőled eszméimnek serege;)

    10 (Hogyha az elmélkedésben már végkép elfáradok,)

    11 (Oh bár messze távoznának mindazok,)

    12 (Nem tartok többé azokkal, kik téged káromlanak;)

    13 (És azért, Uram, figyelj rám, ki jól ismersz engemet)

    14 (Dicsőség neked, oh Atya, Fiú s Szentlélek Isten,)

255

    1 (Alleluja! Alleluja! Megváltónk feltámadott,)

    2 (Alleluja! Alleluja! Dicsőség az Istennek,)

    3 (Alleluja! Alleluja! Jézus hí üdvösségre;)

    4 (Alleluja! Alleluja! Istennek örök hála.)

    5 (Alleluja! Alleluja! Szent vagy fölséges Isten.)

256

    1 (Alleluja! Örvendezzünk, Krisztus Jézus feltámadt!)

    2 (Alleluja! magasztaljuk az isteni fölséget,)

    3 (Alleluja! szent hit fénye ragyog Jézus sirjából,)

    4 (Alleluja! áldozattal járulunk az oltárhoz,)

    5 (Alleluja! szent az Isten, őt imádja ég és föld.)

257

    1 (Feltámadt Krisztus e napon,)

    2 (Hogy az ember vígadozzon.)

258

    1 (Hajtsunk fejet, hajtsunk térdet: a kenyér test, a bor vér lett,)

    2 (Üdvözlégy váltságunk bére; Jézus Krisztus teste s vére!)

259

    1 (Vétkeinknek drága ára, üdvözlégy Isten Báránya!)

    2 (Szállj be lelkünk hajlékába, mert az legfőbb boldogsága,)

260

    1 (Felnyílott a sír homálya, alleluja!)

    2 (Kivívá dicső uralmát, alleluja!)

    3 (Jézus hitünknek alapja, alleluja!)

    4 (Égből lejött a szeretet, alleluja!)

    5 (Dicsőség legyen Atyának, alleluja!)

261

    1 (Feltámadt dicsőségesen)

    2 (Nagy öröm már környékezi)

    3 (Megdicsőült szent Testének)

262

    1 (Hála legyen az Istennek,)

    2 (Krisztus a sírból fölkele,)

    3 (Júda dicső oroszlánja,)

    4 (Megnyeré a győzedelmet,)

    5 (Zászló lett a szent keresztfa,)

    6 (Zengje velünk az ég és föld,)

    7 (Zengjük a szent asszonyokkal,)

263

    1 (Mit jelent a fény Jézus sírjánál?)

    2 (Ellenségünket Krisztus megtörte,)

    3 (Szivünket nyissa meg a bűnbánat,)

    4 (Dicsőség legyen örök Atyának,)

264

    1 (Názáreti Jézus Krisztus a sírból feltámadott.)

    2 (Kit megöle a zsidóknak könyörtelen serege,)

265

    1 (Üdvözítőnk feltámadott,)

    2 (A Messiás feltámadott,)

    3 (Reménységünk feltámadott,)

    4 (Vigasztalónk föltámadott,)

    5 (Örömnapunk föltámadott)

    6 (Életadónk föltámadott és éltető gyógyszert hagyott,)

    7 (Az irgalom föltámadott, példát és kegyelmet adott,)

266

    1 (Bizodalmas szívvel hozzád járulunk, oh Uram!)

    2 (Kérjetek, úgy mondád s adatik nektek)

    3 (Oh Jézus! követjük szent hívásodat)

    4 (A lelki jók után te majd megadod)

    5 (Te légy szenvedésünk vigasztalása,)

267

    1 (Hallgasd meg, hallgasd meg,)

    2 (Irgalmazz, irgalmazz, irgalmazz, Uram,)

268

    1 (Atya, Fiú Szentlélek egy Isten,)

    2 (Megváltó Fiú Isten, Úr Krisztus,)

    3 (Jobbján ülsz az Istennek, Úr Krisztus,)

    4 (Szűzanyád örvendezik, Úr Krisztus,)

    5 (Angyalok magasztalnak,Úr Krisztus,)

    6 (Téged pátriárkákkal, Úr Krisztus,)

    7 (Mártírok, konfesszorok, Úr Krisztus,)

    8 (Neked szólnak mellettünk, Úr Krisztus,)

    9 (Atyáinkkal vétettünk, Úr Krisztus,)

    10 (Méltán hát büntettetünk, Úr Krisztus,)

    11 (Szűkölködnek mezeink, Úr Krisztus,)

    12 (Terhelve szükségekkel, Úr Krisztus,)

    13 (Noha mi betegségünk, Úr Krisztus,)

    14 (Tégedet pártfgónknak, Úr Krisztus,)

    15 (Tehát hozzád járulunk, Úr Krisztus,)

    16 (Szent irgalmad megtartson, Úr Krisztus,)

    17 (Világ hitegetését, Úr Krisztus,)

    18 (Gyűlölségtől, haragtól, Úr Krisztus,)

    19 (A döghalált, éhséget, Úr Krisztus,)

    20 (Fajtalan indulattól, Úr Krisztus,)

    21 (Mezőnkre harmatodat, Úr Krisztus,)

    22 (Neveld veteményinket, Úr Krisztus,)

    23 (Megtestesülésedért, Úr Krisztus,)

    24 (Keserves sok kínodért, Úr Krisztus,)

    25 (Mennybe menvén kegyes vagy, Úr Krisztus,)

    26 (Bűneinket bocsásd meg, Úr Krisztus,)

    27 (Anyaszentegyházadat, Úr Krisztus,)

    28 (Mi római pápánkat, Úr Krisztus,)

    29 (Adj a fejedelmeknek, Úr Krisztus,)

    30 (Tarts meg szolgálatodban, Úr Krisztus,)

    31 (Mennyei kívánságra, Úr Krisztus,)

    32 (Hitben adj egyességet, Úr Krisztus,)

    33 (Jótevőinkkel jót tégy, Úr Krisztus,)

    34 (Holtaknak nyugodalmat, Úr Krisztus,)

    35 (Istennek szent Báránya, Úr Krisztus,)

    36 (Mosd el minden vétkünket, Úr Krisztus,)

269

    1 (A Krisztus égbe felméne, a mennyei dicsőségbe,)

    2 (Férfiak mit csodálkoztok? S égbe nézvén álmélkodtok?)

    3 (Már az Úrban örvendjetek, ti Galileabeliek!)

    4 (Dicsőség legyen Atyának,)

270

    1 (Nagy az Úristen, nagy az Ő jósága,)

    2 (Keresztség által a te szent kegyelmed)

    3 (A csalhatatlan Istennek igéje,)

    4 (Az üdvözítő hitnek szent világa,)

    5 (Megszenteléd ma, kik a szent keresztnek)

    6 (Föláldozzuk még egész életünket;)

    7 (Zengjen szavunkban, zengjen, szíveinkben:)

271

    1 (Jöjj el, Szentlélek Isten,)

    2 (Jöjj el árvák gyámola,)

    3 (Óh kegyes vigasztalónk,)

    4 (Fáradságban nyugalmunk,)

    5 (Óh dicső nap! Híveid szíve minden részeit,)

    6 (Engedd hív szolgáidnak,)

    7 (Add jótétünk érdemét,)

272

    1 (Teremtő Lélek! Szállj miránk, világosíts meg, égi láng!)

    2 (Kit Isten, mint vigasztalót, nekünk ajándékul adott,)

    3 (Te hét ajándék Istene, az Úr hatalmas jobb keze,)

    4 (Gyúlaszd föl az érzéseket, szívünkbe önts szeretetet,)

    5 (Kísértetekben el ne hagyj, szívünkbe békességet adj;)

    6 (Add, ismerhessük az Atyát és egyszülötte szent Fiát,)

    7 (Legyen dicsőség, oh Atyánk! neked, s kitől megváltatánk,)

273

    1 (Szentháromságnak az én életemet,)

    2 (Dicsőség legyen az örök Atyának,)

    3 (Áldás, dicséret, a Fiú Istennek,)

    4 (Most magasztaljuk s áldjuk a Szentlelket,)

    5 (Oh egy természetben, három,)

274

    1 (Győzedelmed ünnepére jöttünk, Oltáriszentség!)

    2 (Az ég és föld magasztalva zengi dicsőségedet;)

    3 (Intve szól nekünk az irás, az igazság igéje;)

    4 (Hisszük, hogy Jézus jelen van az Oltáriszentségben,)

    5 (Szent asztalod lett az oltár, hol szolgád bemutatja)

    6 (A testté lett ige titka mi ránk új fényt árasztott,)

    7 (Szent, örökké szent vagy, Isten! ég és földnek Istene !)

275

    1 (E mai nap Úrnak napja,)

    2 (Szegény és gazdag rendektől,)

    3 (Az Úr Jézust e szentségben,)

    4 (Keresztény hívek, értsétek)

    5 (Jertek tehát imádjátok,)

    6 (E mai nap dicsérettel,)

    7 (Mi benned, oh Jézus,)

276

    1 (Áldozzunk hív keresztények,)

    2 (Ő a szűzesség virága, bűn nélkül jött e világra.)

    3 (Máriáé volt a gyermek, akinél az égi lelkek,)

    4 (Higgyünk, az alázatos hit nyitja meg az ég ajtóit;)

    5 (Szűz Anyánk! Ez áldozatunk, mit Istennek bemutatunk)

    6 (Ah, de bűneink Fiadnak szent színétől visszatartnak:)

    7 (Zengje ég, föld s benne minden: szent, örökké szent az Isten.)

277

    1 (Boldogságos szűz Mária!)

    2 (Dicsőség legyen egekben a jóságos Istennek,)

    3 (Uram, Jézus! Boldog a méh, mely tégedet hordozott,)

    4 (Hiszünk az örök Atyában, aki mindent teremtett;)

    5 (Oh Atyánk! Vedd oly kedvesen az oltáráldozatot,)

    6 (Oh irgalmasságnak Anyja! Látod gyengeségünket,)

    7 (Az Úr szolgálóleánya, kit oly dicsővé teve,)

278

    1 (Máriának tisztelői, tiszta szívvel jöjjetek,)

    2 (Szent oltárunk zsámolyánál zengjük a dicséretet!)

    3 (Áldjuk, dicsérjük s imádjuk, Uram, kegyességedet,)

    4 (Oh Jézus! Világosíts föl, hogy miként szűz szent anyád,)

    5 (Engedj úgy hinnünk, nagy Isten, mint hitt a szűz Mária,)

    6 (Máriának énekével egyesüljön énekünk,)

279

    1 (Oh el ne hagyj , oh el ne hagyj!)

    2 (Hozzád jövénk, oh adj segélyt nekünk a bűnök ellen,)

    3 (Isten, neked dicséneket zeng a hívő nép ajka,)

    4 (Hiszünk mindent, mit hirdetett Jézus, az ég Királya,)

    5 (Szent, szent vagy, oh Mindenható!)

280

    1 (Szeplőtelen szűz Anya, elesettek gyámola!)

    2 (Nyisd meg nekünk szívedet, hullasd reánk könnyedet;)

    3 (Kérjük a szűz Máriát, zengjen velünk glóriát)

    4 (Mint te, szent Szűz, hallgatád szent Fiadnak szózatát,)

    5 (Jerikói rózsaszál! Hisszük, hogy szűz maradál,)

    6 (Szent a szentség Istene!)

281

    1 (Isten legszebb temploma, üdvözlégy, szent szűz Anya!)

    2 (Dicsőség az Istennek, áldás az embereknek,)

    3 (Hisszük Istenségedet, Uram, add kegyelmedet,)

    4 (Ím a tiszta áldozat, mit szívünk az Úrnak ad,)

    5 (Zengje ég és föld velünk: szent vagy, édes Istenünk!)

282

    1 (Nincs tebenned szeplője a bűnnek,)

    2 (Tiszta vagy te, mint a hónak pelyhe, melyhez szenny nem érhetett;)

283

    1 (Üdvözlégy Mária! Isten szülője, kiben nem volt soha bűnnek szeplője,)

    2 (Oh Szűz! Te rontád meg a kígyó fejét,)

    3 (Ádám ősatyánkban mi mind vétettünk,)

    4 (Isten minden fölött nagy ékességet árasztott lelkedre,)

    5 (Az Isten Báránya téged anyjának választa,)

    6 (Szűz Anyaságodat a szent próféták)

    7 (Oh szeplőtelen Szűz! Könyörögj értünk,)

284

    1 (Az Isten házába siet az áldott szűz Mária,)

    2 (Midőn az öreg Simeon Jézust kezébe vette,)

    3 (Most bocsájtod el szolgádat békességben, Istenem!)

    4 (Oh tégy velünk kegyes Jézus, igaz világosságunk!)

285

    1 (Sion! Templomodat szépítsd oltárodat,)

    2 (A törvényt megtartja, mint az Úr meghagyta,)

    3 (Egeknek ajtaja, üdvösség hajnala)

    4 (Mózes hagyománya, szülék szertartása,)

    5 (Nyissuk fel lelkünket, kérjük Istenünket,)

286

    1 (Mária kis hajlékában, Názáretnek városában)

    2 (Az emberi nem váltságát, óhajtja Isten országát,)

    3 (Imádkozik s ím elébe Gábriel arkangyal lépe,)

    4 (Így szóla hozzá az angyal: Üdvözlégy, teljes malaszttal,)

    5 (A szűz megrettent e szóra, de az angyal tovább szóla:)

    6 (Megárnyékoz a Szentlélek, és szűz méhed gyümölcsének)

    7 (S a szent szűz megalázódva, íme az Úr szolgálója!)

    8 (És legott az örök Ige, leszállt a szent szűz méhébe,)

287

    1 (Jeruzsálem városában mily öröm, mily szent vígság van?)

    2 (Kezd ragyogni titkos új nap, ma mutatják be az Úrnak,)

    3 (Simeonnak rezgő karja gyöngédeden átkarolja,)

    4 (Oh Mária! Hozzád esdünk mi, kik sokszor bűnbe estünk,)

288

    1 (Fájdalomnak ünnepére jertek, Jézus hívei!)

    2 (Véroltárnál, a keresztnél áll a Szűz és kesereg;)

    3 (A kesergő fájdalomnak hangja közt is felkiált)

    4 (A keresztfán szenved és szól Isten egyszülött Fia;)

    5 (Hiszünk benned, oh nagy Isten!)

    6 (Itt az oltár áldozattal, itt az új kálvária,)

    7 (Veled sírunk, Jézus anyja! Veled együtt érézünk.)

    8 (Fájdalomban, mint örömben, mondjuk: szent az Úr neve!)

289

    1 (Könnyek árja hull szememből, ha arról elmélkedem,)

    2 (Az első tőrt, az első kínt, oh Szűz, akkor érezéd,)

    3 (Második tőr, második kín ama futásod vala,)

    4 (Harmadik tőr, harmadik kín akkor érte szívedet,)

    5 (Negyedik tőrt, negyedik kínt szívednek az okozott,)

    6 (Ötödik tőr, ötödik kín szent szívednek az vala,)

    7 (Hatodik tőrt, hatodik kínt szíved akkor érezett,)

    8 (Hetedik tőr, hetedik kín akkor sebzé szívedet,)

    9 (Fájdalomnak s gyötrelemnek Anyja, oh szűz Mária!)

290

    1 (Istentől megáldott égi szűz Ara,)

    2 (Ki ragyogsz az égen, ha az éj beront,)

    3 (Oh kegyes Szűz! Hogyha búban könyezünk,)

291

    1 (Május hónap szép virági, dicsérjétek Máriát!)

    2 (Lenge szellő röpke szárnya vigye hozzád hő imám;)

292

    1 (Oh gyönyör forrása, szűz nap ragyogása,)

    2 (Te tiszta, kegyes te! Vedd szívem kegyedbe)

    3 (Akkor örvendezve zengek dalt nevedre)

293

    1 (Szeplőtelen vagy, mint szűz liliom,)

    2 (Oh, hol az a szív s hol az az ajak, széles e világon a nap alatt,)

294

    1 (A mennyei szent városnak gyöngykapui ma megnyílnak)

    2 (Élte zsoldját megfizette a halálnak és helyette,)

    3 (Örvend az egész mennyország, mert dicsőség és boldogság)

    4 (Az érdemnek koronája Isten előtt készen álla)

    5 (Oh dicsőség királynéja! Nézz reánk is szolgáidra.)

295

    1 (Örülj, vígadj tisztaságban felvirágzott anyaság!)

    2 (Körülvett e mai napon az angyali sokaság,)

    3 (Téged, Istennek kedvesét az angyalok csodálnak,)

    4 (Pártfogásod erejével, Mária, segíts minket!)

    5 (Mondjunk áldást, hálaadást a fölséges Istennek,)

296

    1 (Nagy örömmel, énekléssel zengedeznek az egek,)

    2 (Nap sugárát, hold világát új örömre terjesztik;)

    3 (Szűznek Anyja, örvend Anna férjével, Joakimmal,)

    4 (Ez bizonnyal valósággal vígságnak első napja,)

    5 (Bűneinkért, életünkért Jézus előtt esedezz,)

297

    1 (Jessze gyökeréből ma született áldott Szűz!)

    2 (Legyen ezer hála kegyelmes Istenünknek)

    3 (Nézz, le, szűz reményünk, ma született Kisasszony!)

298

    1 (Mária drága neve, lelkem édes öröme, Mária!)

    2 (Buzgósággal vigadván, lelkem téged óhajtván, Mária!)

    3 (Téged az Isten kedvelt, Fia anyjának rendelt, Mária!)

    4 (Segítsd buzgó népedet, mely tiszteli nevedet, Mária!)

    5 (Isten téged választott, nekünk oltalmul hagyott, Mária!)

299

    1 (Amíg szívem dobog, szűz Mária, nem szűnik szeretni téged soha.)

    2 (Szívem öröm érje, vagy búbánat, egyik sem nyomja el a szent vágyat,)

    3 (És ha elközelget éltem vége, akkor is te leszesz szűm reménye;)

300

    1 (Angyaloknak nagyságos Asszonya,)

    2 (Néznek reád az árvák szemei, özvegyeknek szomorú szívei,)

    3 (Üdvözlégy, oh szüzeknek pálmája, pátriárkák nemes unokája,)

    4 (Üdvözlégy, te, Jézusnak dajkája,)

    5 (Ne felejtkezz, Anyánk, árváidról, ne felejtkezz bűnös fiaidról.)

    6 (Nézz le mennyből reánk kegyelmesen,)

    7 (Dicsértessél, dicső Szentháromság, kitől ered minden lelki jóság!)

301

    1 (Asszonyunk Szűz Anyánk! Üdvözlünk tégedet.)

    2 (Te, kiben tiszteli honunk védasszonyát,)

    3 (Kinek István király fejedelmi ékit)

    4 (Hazánk Nagyasszonya! Kérünk, oh el ne hagyj!)

    5 (Annyi csapás után, ezer veszély között,)

    6 (Te voltál és te vagy legerősb védfalunk,)

    7 (És míg e nemzet él, hálásan emleget)

    8 (Téged köszönt, ha a forró nap délen áll,)

302

    1 (Boldogasszony, Anyánk, régi nagy pátrónánk!)

    2 (Kegyes szemeiddel tekintsd meg népedet,)

    3 (Sírnak és zokognak árváknak szívei,)

    4 (Vedd el országunkról ezt a sok ínséget,)

    5 (Tudod, hogy szent István örökségben hagyott,)

    6 (Fiad ellen sokat, megvalljuk, vétettünk,)

    7 (Jézus, Fiad előtt könyörögj érettünk,)

303

    1 (Bús szívemnek nagy öröme, Máriának drága neve.)

    2 (Én szívemet nekedadom s lelkem, oh Szűz, reád bízom.)

    3 (Bűnösöknek szószólója, híved vigasztalója.)

    4 (Máriának említése, számban méznek édessége.)

    5 (Ha nyelvem volna aranyból, dicséreted jönne abból.)

    6 (Kik Máriát nem tisztelik, szent Fiát jól nem ismerik.)

    7 (Oh mennyei szép liliom, áldva tisztel sok milliom.)

    8 (Aranyból építtetett ház, melyre Szentháromság vigyáz.)

    9 (Édes Anyám, oh el ne hagyj, végórámig velem maradj!)

304

    1 (Dicséretet zeng az ének az angyalok és szeráfok szent kara,)

    2 (Tied e hon nemzetével s tied dicső ezeréves koronánk;)

305

    1 (Dicsértessél, oh Mária, kinek Úr Jézus a Fia!)

    2 (Te bűn nélkül fogantattál, malasztokkal megáldattál,)

    3 (Szeplőtelen szűz virág vagy, bűnösökhöz irgalmad nagy,)

    4 (Szűz anyja mi Teremtőnknek, szűz anyja Üdvözítőnknek,)

    5 (Mennyen, földön hatalmaddal tündöklesz, nagy irgalmaddal,)

306

    1 (Egek ékessége, földnek dicsősége,)

    2 (Tekints kegyes szívvel és irgalmas szemmel,)

    3 (Mert belénk ontatott, szívünkbe oltatott eleink vérével szereteted,)

    4 (Dicső méltóságod és hatalmasságod)

    5 (Hogy hív segítségünk légy itt s erősségünk,)

307

    1 (Egy óhajtás, egy dicsének zeng ma néped ajkain,)

    2 (És ha lát virágkehelyben rezgni szép gyöngyharmatot,)

    3 (Téged Isten templomának tart, hová bűn nem hatolt;)

308

    1 (Égi szűz virág, áldjon a világ téged, oh szűz Mária!)

    2 (Oh légy oltalom, mert bűn súlya nyom minket, oh szűz Mária!)

    3 (Kérjed Fiadat, ő malasztot ad érted, oh szűz Mária!)

    4 (Vétkeink felett bár vérkönnyeket sírnánk, oh szűz Mária!)

    5 (Te meg nem veted a szívből eredt kérést, oh szűz Mária!)

309

    1 (Felkiáltok hozzád, ismervén irgalmát)

    2 (Örök bölcseségben téged a nagy Isten,)

    3 (Alázatosságod nyert ily méltóságot,)

    4 (De azért szerelmed bennünket meg nem vet;)

    5 (Oh, fogadj be minket s vigye lépteinket)

    6 (Nyerjen könyörgésed töredelmességet,)

    7 (Segíts mindnyájunkat, vidd jó szándékunkat)

    8 (Akik bíznak benned, nyerjenek kegyelmet)

    9 (Mennyország ajtaja, Krisztus Jézus Anyja!)

310

    1 (Fölvitetett magas mennyországba,)

    2 (Nagyasszonyunk ottan dicsőséggel körül vagyon véve s fényességgel;)

    3 (Téged illet mennyben a tisztelet angyali szép fényes karok felett.)

    4 (Kérjed, oh Szűz, gyümölcsét méhednek!)

311

    1 (Gyászba borult egek, háborgó tengerek csillaga, Mária!)

    2 (Süvöltő felhők közt nyugodtan tündökölsz, tiszta, szép csillagunk,)

    3 (Boldogasszony Anyánk, mennyei pátrónánk, légy velünk, légy velünk!)

    4 (Nagy szíved fényével, lelked békéjével hajolj a viharra!)

    5 (Viharon, vészen át, íme, felzúg hozzád nyomorunk jajszava:)

312

    1 (Gyuladoz én szívem szűz Anyámért,)

    2 (Ő a szép szeretet kegyes anyja,)

    3 (Akit oltalmába vesz Mária, el nem hagyja soha őt szent Fia.)

    4 (Ezt kéri virágul öröméhez, kéri orvosságul keservéhez.)

    5 (Szentelje meg minden érzésemet az éretted égő hű szeretet,)

313

    1 (Ha ránézek szent képedre hívőn s bizalommal,)

    2 (Szent bizalmat, édes reményt keltesz te a szívben,)

314

    1 (Hazánk dicső Védasszonya, üdvözöllek, szűz Mária!)

    2 (Édes hazánk ezer évig védő szárnyad alatt állott,)

    3 (Oh ne hagyj, jó Védasszonyunk, ne hagyj minket vészbe’, bajba’,)

315

    1 (Hozzád sóhajt bús szívünk e siralom völgyéből.)

    2 (Lelkünknek fájdalmában vigasztalást óhajtunk,)

    3 (Azért tehozzád futunk, Jézusnak szent szülője!)

316

    1 (Irgalmas szűz Anya, hazánk védasszonya! Oh Mária.)

    2 (Sok s nagy hazánk sebe, szerelmed kösse be.)

    3 (Habár elfajulánk, ismerj ránk, jó Anyánk!)

317

    1 (Isten Anyja! Oh emlékezzél meg hogy szent jóságod)

    2 (Szegény lelkem szenvedve szól Hozzád nagy bánatában:)

318

    1 (Kegyes égi királynédat tiszteljed, oh magyar!)

    2 (Ő az, kinek nevében ős apáid vére folyt)

    3 (Szabadság! Győztessé tévé szent képe zászlaid’)

    4 (Szentek honán az ősi nép, Anyánk, hozzád könyörg;)

    5 (Az nem lehet, hogy ész, erő és oly szent akarat)

    6 (S ha jönni kell, hadd jöjjön el a nagyszertű halál,)

    7 (Tiszteljed rendületlenül Királynéd, oh magyar!)

319

    1 (Kinek első szent királyunk felajánlott minket,)

    2 (Körülvette országunkat a nyomor és Ínség,)

    3 (A te kerted ez az ország, mely betegen hervad,)

    4 (Szent kezeddel oltalmazd a király koronáját,)

320

    1 (Lelkem lángadozva ég, oh Mária éretted;)

    2 (Te sok veszedelemben eddig is segítettél, oh kegyes szűz,)

    3 (Mivel tehát magadat hív anyámnak mutattad,)

321

    1 (Légy a sajkán vezérünk, ringasd át a habon,)

    2 (Oh tedd, kegyek galambja, áldott legyen e hon!)

    3 (Istentől békességet kérj s szent áldást nekünk!)

322

    1 (Magyarország Pátronája, vedd szívedbe népedet)

    2 (Szentek égben s a földön mi nagyoktól lett unokák,)

323

    1 (Magyar, szűz Anyádnak, ki kincse hazádnak,)

    2 (Voltak sok bajaid és véres hadaid,)

    3 (Oh boldog asszonyunk! Mi erős gyámolunk,)

    4 (Távoztasd romlását, hazánk pusztulását,)

324

    1 (Malasztok edénye, bűnösök reménye!)

    2 (Minden szív szeressen, minden nyelv hirdessen,)

    3 (Ájtatosság könyve, alázat mély völgye,)

    4 (Menny gyönyörűsége, angyalok szépsége,)

    5 (Irgalom forrása, világ nagy áldása,)

    6 (Ne hagyj el bennünket, karold fel ügyünket)

325

    1 (Mária , legkedvesebbem!)

    2 (Te vagy az én legjobb Anyám,)

    3 (Amíg élek, áldva zengem:)

326

    1 (Mária, Mária!)

    2 (Mária, Mária!)

    3 (Mária, Mária!)

    4 (Mária, Mária!)

    5 (Mária, Mária!)

    6 (Mária, Mária!)

327

    1 (Mária, Mária, kegyelmek Anyja!)

    2 (Mária, Mária, szüzeknek őre!)

328

    1 (Mária, Mária, reményünk csillaga!)

    2 (Mária, Mária, betegek gyámola!)

329

    1 (Máriát dicsérje lelkünk, Máriát dicsérje szánk.)

    2 (Üdvözölt légy, fedhetetlen tisztaságú)

    3 (Légy a csüggedők reménye,)

330

    1 (Máriát dicsérni, hívek jöjjetek,)

    2 (Ha értünk Mária Fiát követi,)

    3 (Oh szűz, életfája a jámboroknak,)

    4 (Te vagy segítsége minden híveknek)

    5 (Utolsó órámban segélj engemet,)

331

    1 (Mária, szűz Anyám!)

    2 (Alázatos szívvel kérlek s könnyes szemmel,)

332

    1 (Mennynek, földnek dicsőséges királynője,)

    2 (Bűnös fejem eléd hajtom alázattal,)

    3 (Neked, szent szűz, felajánlom lelkem, testem;)

    4 (Oh könyörülj, végy kedvedbe, jóságodba,)

    5 (Amíg élek, dicsőítlek és szolgállak;)

333

    1 (Mondj naponként és óránként lelkem dicséreteket,)

    2 (Őt dicsérjed, őt tiszteljed, hogy Fiánál segítsen,)

    3 (Éva vétke, tiltott étke bezárá az egeket,)

    4 (Tiszta szűznek szűz virága, magas a te érdemed,)

    5 (Pártfogásod gyámolítsa kétkedő szíveinket,)

334

    1 (Nagyasszonyunk, hazánk reménye,)

    2 (Oltáridat körül zokogjuk naponta,)

335

    1 (Nagy Isten kedvében, örök dicsőségben)

    2 (Teáltalad nyernek a bűnbánó lelkek)

    3 (Nálad menedéket keres magyar néped,)

    4 (Oh ne hagyj magunkra, tekints országunkra;)

336

    1 (Nézz le mennyből öröködre, Mária, Nagyasszonyunk!)

    2 (Országunk szent koronáján a kereszt már elhajolt;)

    3 (Elhalmozzuk forró csókkal, Szűzanyánk,)

337

    1 (Nézz miránk, oh jó Anyánk!)

    2 (Tárd ki védő karjaid, Mária!)

    3 (Bűnösök védcsillaga, koronája a híveknek.)

338

    1 (Nyújtsd ki mennyből, oh szent Anyánk, kezedet,)

    2 (Oltalomhely Isten után csak te vagy,)

    3 (Vétkeimnek rútságáért meg ne vess,)

    4 (Oh Mária! Isten után gyámolóm,)

339

    1 (Oh áldott szűz Anya, mennyei szép rózsa,)

    2 (Hajtsd hozzánk, oh anyánk, angyali orcádat,)

    3 (Mely boldogok azok, kik téged dicsérnek,)

    4 (Oh szent Háromságnak szolgálóleánya!)

    5 (Dicsérjenek téged, angyali seregek,)

    6 (Üdvözlégy, áldott légy, Úr Jézus dajkája!)

    7 (Alázatos szívvel kérünk, édes anyánk,)

340

    1 (Oh dicsőséges, oh ékességes,)

    2 (Hajnal, nyílása, éltünk világa,)

    3 (Menny ékessége, nép dicsősége,)

    4 (Fény a sötétben, édes reményem,)

341

    1 (Oh életünk reménye, Istennek szent Anyja!)

    2 (Te látod, mennyi bajjal kell mindig küzdenünk,)

    3 (Fiadnak szent keresztje adjon vigasztalást,)

    4 (Tebenned van reményünk, mert kegyes Anya vagy,)

342

    1 (Oh malaszttal teljes szűz, irgalomnak anyja!)

    2 (Ah, mily messze távoztam el az üdvesség útjáról!)

    3 (Töredelmes szívvel bánom,)

    4 (Isten kegyelméből jóra fordítom életemet,)

    5 (Reménylem, hogy megbocsátja Isten gonoszságimat)

    6 (Esedezzél azért értem, drágalátos szűz Anya,)

    7 (Kérjed Jézust, hogy lelkemnek sebeit meggyógyítsa,)

    8 (Bűneimnek nagy terhében im hozzád folyamodom,)

    9 (Legfőképen midőn eljő az én utolsó órám,)

343

    1 (Oh Mária, kinyílt virág,)

    2 (Bűnösöknek pártfogója, híveid vigasztalója,)

    3 (Egek drága ékessége, angyalok gyönyörűsége,)

344

    1 (Oh Mária! Nálad keres néped oltalmat,)

    2 (Irgalmasság Anyja, jó anyánk vagy,)

    3 (Azt a mindenható kegyes Atya)

    4 (Oh nyerje meg nekünk hív oltalmad,)

345

    1 (Oh Mária, nyisd kebledet!)

    2 (Tárd ki tehát szűz kebledet,)

    3 (Maradj velünk, édes Anyánk,)

346

    1 (Oh szűz Anyánk, feléd sietnek Évának árva gyermeki,)

    2 (Szűz Mária, Isten szülője,)

    3 (Jézus anyja a mi anyánk is,)

    4 (Szűz Mária, Isten szülője!)

347

    1 (Oltalmad alá sietnek, Mária, híveid,)

    2 (Legyen szent hitünk gyümölcse szeretet és remény,)

    3 (Ragyogj, oh hajnali csillag, előttünk szüntelen!)

348

    1 (Salve, Regina! Kegyelemnek anyja,)

    2 (Édesség, élet, oh kérünk téged,)

    3 (Emlékezzél meg, hogy nem volt lélek,)

349

    1 (Szeretlek szép szűz Mária,)

    2 (Szeretlek, szép szűz Mária,)

    3 (Szeretlek, szép szűz Mária!)

    4 (Szeretlek, szép szűz Mária, lelkünk védelme, vára!)

350

    1 (Szép hazánknak hármas halmán kesergő bús magyarok!)

    2 (Nincs már árva, mert kitárja karját a szűz liliom;)

    3 (Ő soha sem hagy bennünket, mert anyánk és pátronánk.)

351

    1 (Te vagy földi éltünk vezér csillaga,)

    2 (Te hajnalcsillag vagy éltünk hajnalán,)

    3 (Te reménycsillag vagy éltünk tengerén,)

    4 (Te mint örömcsillag mosolygsz felénk,)

    5 (És ha elközelget éltünk alkonya,)

352

    1 (Tengernek csillaga, Istennek szent Anyja,)

    2 (Szent Szűz! Légy jó Anyánk s ő kegyes lesz hozzák,)

    3 (Add, hogy tiszták legyünk, készíts utat nekünk,)

353

    1 (Tisztaságnak királynéja, adj nekem tiszta szívet!)

    2 (Mezők ékes lilioma, liliommá tedd lelkem)

    3 (Felhős éjnek tiszta holdja, csillag a felhők felett!)

354

    1 (Tündöklő csillaga nemzetünknek!)

    2 (Hazánk számára nyerj boldogságot;)

355

    1 (Üdvözlégy Mária!)

    2 (Malaszttal vagy teljes, irgalmas és kegyes)

    3 (Úr vagyon teveled, nyitva szűz kebeled)

    4 (Áldott vagy oh Anya!)

    5 (Asszonyunk, Mária!)

    6 (Tekints reánk mennyből,)

    7 (Imádd Istent értünk,)

356

    1 (Uram irgalmazz nekünk,)

357

    1 (Uram irgalmazz nekünk!)

358

    1 (Uram irgalmazz nekünk!)

359

    1 (Uram irgalmazz nekünk!)

    2 (Mennybéli Atya Isten!)

    3 (Szentséges szűz Mária!)

    4 (Isteni malasztnak anyja!)

    5 (Szűz virág szent anya!)

    6 (Teremtőnk szent anyja!)

    7 (Nagyhatalmú szent szűz!)

    8 (Bölcsességnek széke!)

    9 (Ájtatosságnak jeles edénye!)

    10 (Mária, aranyház!)

    11 (Betegek gyógyítója!)

    12 (Angyalok királynéja!)

    13 (Vértanúk királynéja!)

    14 (Áteredő bűn nélkül)

    15 ()

    16 (Krisztus, hallgass minket.)

360

    1 (Üdvözítőnknek szent Anyja,)

    2 (Légy segítsége népednek, az elesett bűnösöknek,)

    3 (Te azért, Istennek Anyja,)

    4 (Adjunk hálát az Istennek,)

    5 (Karácsony napjáig:)

    6 (Könyörögjünk. Kérünk Uram! öntsd lelkünkbe szent malasztodat,)

    7 (Karácsonytól Gyertyaszentelőig:)

    8 (Könyörögjünk.)

361

    1 (Mennyországnak királynéja,)

    2 (Teáltalad e világra új világosság virrada,)

    3 (Áldott légy, drágalátos Szűz!)

    4 (V. Tégy méltóvá engem, szent Szűz!)

362

    1 (Mennynek királyné asszonya, örülj,)

    2 (Amint megmondotta volna,)

    3 (V. Örülj és örvendezz szűz Mária, Allleluja!)

363

    1 (Mennyországnak királynéja,)

    2 (Évának árva fiai, számkivetett maradéki,)

    3 (E siralomnak völgyében, kik nyavalygunk nagy ínségben,)

    4 (Azért, szószólónk, szemedet fordítsd hozzánk s kegyelmedet;)

    5 (Oh édes Szűz! Irgalmadat mutasd meg s kegyes voltodat;)

    6 (V. Imádkozzál érettünk Istennek szent Anyja.)

    7 (Oltáriszentség kitételekor:)

364

    1 (Végtelen hatalmú Isten! Magasztaljuk nevedet,)

    2 (Azért örömmel köszöntjük ezen hív szolgáidat,)

365

    1 (Szent Mihály! Isten ügyének győzedelmes bajnoka!)

366

    1 (Oh Istennek erőssége, üdvözlégy szent Gábriel!)

367

    1 (Midőn titeket köszöntünk, lelkünk őrző angyali,)

    2 (Oh ne hagyjatok tehát el, ha balútra tévedünk,)

368

    1 (Az apostolok nevének, mondjunk áldást keresztények!)

    2 (Ők az első hitbajnokok s legfényesebb csillagzatok,)

    3 (Az üdvösség szent forrását, Jézus égi tanítását,)

    4 (A hatalom szent kulcsait, melyekkel az ég ajtait)

    5 (Óh légy velünk s adj kegyelmet, követnünk a szent életet.)

    6 (Jézus szentegyházunk feje, tekints örök érdemedre,)

    7 (Dicsőség legyen Atyának, az ő egyszülött fiának,)

369

    1 (Dicsérjük a győzhetetlen szivű bajnokot,)

    2 (Nem hajlott ő a csábító ígéretekre,)

    3 (Szent keresztfa! vértanuknak dicső zászlója!)

    4 (Adj erőt a kisértetnek ellenállani,)

    5 (Áldás legyen és dicsőség örök Atyának,)

370

    1 (Szent Vértanuk emlékére áldozunk neked,)

    2 (Nem féltek ők a zsarnokok tekintetétől, )

    3 (Áldott mag volt a vértanuk kiontott vére,)

    4 (Esztelenül azt hivék a kevély zsarnokok,)

    5 (Kegyes Jézus, vértanuknak erős vezére!)

    6 (Áldás legyen és dicsőség örök Atyának,)

371

    1 (Jézus, szűzek vőlegénye!)

    2 (Szűz liliom s vérkorona lőn e szentnek tulajdona:)

    3 (Csak te voltál egyetlene, kívüled mást nem ismere,)

    4 (A kiontott vércseppeket te mind drága gyöngygyé tetted,)

    5 (Neki díját már megadtad, óh nekünk is adj irgalmat,)

    6 (Dicsőség legyen Atyának, az ő egyszülött fiának,)

372

    1 (Szenteidben csodálandó nagy Isten!)

    2 (Te vagy a kincs, mit minden Szent keresett.)

    3 (Te az öröm, mely miatt a világot megvetette,)

    4 (Minden ügyben szent neved dicsősége)

    5 (Oh hallgasd meg könyörgését, jó Atyánk,)

    6 (Zengje ég, föld s mind, mik benne élnek!)

373

    1 (Szent József, a buzgó kebel, nagy örömnapot ünnepel,)

    2 (Szentséged nagy jutalma lett, hogy a mennyei szeretet,)

    3 (Te karjaidon hordozád váltságunk drága zálogát,)

    4 (Te őrzötted, látván a vészt, a földre szállt Gondviselést;)

    5 (Kérjük hát pártfogásodat, hogy Jézus, ki halálodat)

    6 (Dicsőség legyen Atyának, az ő egyszülött fiának,)

374

    1 (Dicsérjétek, tiszteljétek, ti keresztények,)

    2 (Te vagy Prága városának hajnalcsillaga,)

    3 (A királyné gyónását hogy megtartottad, a titkot,)

    4 (Oldaladat sütögették égő fáklyákkal,)

    5 (De mivelhogy mindezektől meg nem ijedtél,)

    6 (Sötét éjjel bevettettél Moldva vizébe,)

    7 (Minthogy már az Úr Istennél élsz dicsőségben,)

    8 (Dicsőség legyen Istennek,)

375

    1 (Sok csodákkal, égi jókkal vagy, oh szent János teljes!)

    2 (Elrejtetted, befedezted a királyné gyónását,)

    3 (Esedezünk, könyörgésünk hogy elédbe bocsássad,)

376

    1 (Nepomuk városa hozta e világra szent Jánost!)

    2 (Isten anyja nyerte, hogy szülessék, kérte e világra,)

    3 (Alig emeltetett és fölszenteltetett a papságra,)

    4 (Látván nagy szentségét, buzgó szent életét a királyné.)

    5 (A negyedik Vencel, kegyetlen cseh király ezt megtudván:)

    6 (De Istennek papja, áll erős bajnoka hallgatásban;)

    7 (Midőn bevettetett, teste meríttetett már a vízbe, )

    8 (Azért a papi rend nagy tisztelettel ment és kivevé,)

    9 (Tehát mihozzánk is, tisztelőidhez is hajtsd füledet,)

377

    1 (Uram, irgalmazz nekünk! - Krisztus kegyelmezz nekünk! )

    2 (Mennybéli Atya Isten! - Irgalmazz minekünk.)

    3 (Nepomuki szent János! - Könyörögj érettünk!)

378

    1 (Egekbe vitetett ártatlan virág,)

    2 (Te bűntől lelkedet tisztán tartottad,)

    3 (Ah, mért nem követtem példádat ebben?)

379

    1 (Zengd, magyar nemzetünk, szent László szentségét,)

    2 (Fejedelemsége csupa irgalmasság,)

    3 (A szirt forrásokat önt ki italára,)

    4 (Ilyen szent életét szent halál követte)

    5 (Dicső fejedelmünk, ki ily nagy csodákkal ragyogsz,)

    6 (Add Nagyasszonyunkat, Máriát szeressük,)

380

    1 (Gerjedezzen minden szív, aki szent Annához hív,)

    2 (Gerjedezzen minden nép, ki testben s lélekben ép.)

    3 (Siessetek ifiak, tiszta életű fiak!)

    4 (Szűz leányok jöjjetek, koszorúkat kössetek,)

    5 (Házasok örvendjetek, bátorságban legyetek,)

    6 (Özvegyek ne sírjatok, minden árvák bízzatok)

    7 (Kik súlyos betegségben vagytok s egyéb ínségben,)

    8 (Utasok kik fáradtok, és nagy szükségben vagytok,)

    9 (Dicsértessél szent Anna és siess oltalmunkra,)

381

    1 (Krisztus Jézus nagyanyjának,)

    2 (Te vagy az az áldott szent föld,)

    3 (Te szülted és te nevelted, a kitől az Ige testet)

    4 (Mely nagy a te méltóságod,)

    5 (De az Isten nagy jósága, tekintvén a gyarlóságra,)

    6 (Kérj Istentől szent kegyelmet,)

    7 (S ha végóránk elközelget, légy halálos ágyunk mellett)

382

    1 (Pádovának dicső szentje, az Istennek nagy kedveltje,)

    2 (Özvegy, árva és nyomorgó, búban-bajban a szorongó)

    3 (A ki bízva fordul hozzád, felé hajlik ékes orcád)

    4 (Te, ki oly sok csodát tettél, mikhez erőt égből vettél,)

    5 (Ez után is légy gyámolunk, ha hozzád esd kérő szavunk,)

383

    1 (Ah, hol vagy magyarok tündöklő csillaga!?)

    2 (Hol vagy István király, téged magyar kíván,)

    3 (Rólad emlékezvén, csordulnak könnyei,)

    4 (Lankadnak szüntelen vitézlő karjai,)

    5 (Virágos kert vala híres Pannonia,)

    6 (Katolikus hitnek ő volt szép virága!)

    7 (Előtted könyörgünk, bús magyar fiaid,)

    8 (Tekints, István király, szomorú hazádra,)

    9 (Reménységünk vagyon benned s Máriában,)

    10 (Még éltedben minket ennek ajánlottál,)

384

    1 (Ajkainkról zengjen ének)

    2 (Már egekből nyersz világot, s az igaz fő Lényt imádod,)

    3 (Énekeld, oh hon, ki téged vak homályból kisegített,)

    4 (Őt magasztald, őt dicsérjed, nagy nevét megünnepeljed,)

    5 (Ő Gejzának szent szülötte, kit előre megjelente,)

    6 (Fejlődő gyermekkorában nőtt erények birtokában,)

    7 (Légy tehát, óh légy segédünk, szent királyunk!)

    8 (Adja, hogy minket e három, a keresztény hit, király s hon)

385

    1 (Magyar hazánk fénye, nemzetünk reménye,)

    2 (Bánatos kebellel, könnyel telt szemekkel,)

    3 (Ezer évet értünk, te esdettél értünk,)

    4 (Koronánk keresztje elhajlott, fényt vesztve,)

    5 (Nincs egység közöttünk, nincs áldás fölöttünk, )

    6 (Kinek felajánltad, édes szép hazánkat,)

    7 (Tekints ránk az égből, szentek seregéből,)

386

    1 (Tündöklő csillaga magyar nemzetnek,)

    2 (Nyerjen az Istentől buzgó kérésed tiszta szándékunkhoz)

387

    1 (Óh nagy Isten! kit imádva áld a mennyei sereg,)

    2 (Tégedet kérünk, először boldogságos szűz Anya!)

    3 (Mindnyájan dicsőült szentek)

388

    1 (Oh irgalmas Atyánk! kérve kér tégedet )

    2 (Te vagy a szeretet végtelen tengere. )

    3 (Ne hagyd elkárhozni, Uram a lelkeket,)

    4 (Ingyenkegyelmedből nyerték az életet:)

    5 (Te, ki nem halálát, de üdvét akarod)

    6 (Kihez menjünk Uram, ha te nem könyörülsz?)

    7 (Te vagy a gyarlóság segítő gyámola)

    8 (Te kezedben tartod az életet s halált;)

    9 (Azért bár rettegjük te nagy hatalmadat;)

    10 (lrgalmadról akkor tettél ígéretet,)

    11 (Te, ki megmenteni az embert akarád,)

    12 (Eljött a jó pásztor, s halálig szenvedett;)

    13 (Oh! ne nézd az embert, ne nézd a vétkeket,)

    14 (Az Isten Báránya azért lett áldozat,)

    15 (Az Úr Jézus Krisztus szent vére hullása,)

    16 (Igazságos Bíró! tekintsd e drága vért,)

    17 (Tekintsd szent halála örök érdemeit,)

    18 (Irgalom oltára lett a vérző kereszt,)

    19 (Szabadítsd meg, Uram, a szegény lelkeket,)

    20 (Szenvedéseiknek legyen enyhülése)

    21 (Keserves kínjokban adjon vigasztalást)

    22 (Add meg örök Atya, Fiú és Szentlélek,)

389

    1 (Élőknek s holtaknak Ura! kegyes Atyánk !)

    2 (Örök boldogságra te alkottad őket,)

    3 (Őket is megváltá a kereszt oltárán )

    4 (Kegyelmét rájok is ontá a Szentlélek)

    5 (Oh ne nézd, jó Atyánk, éltök gyarlóságát)

    6 (Kegyelmet az ember csak nevedben bízva, vár tőled, )

    7 (Szent neved nekünk is egyetlen reményünk,)

    8 (Kérünk hatalmadra, mellyel teremtettél)

    9 (Irgalmadra kérünk, mellyel megbocsátád)

    10 (S azon jóságodért, melynek nincs határa,)

    11 (Kérünk szent Fiadnak megtestesültére,)

    12 (Halálára kérünk, mely által megtöré)

    13 (Kérünk arra, midőn lelke alászállott)

    14 (Kérünk dicsőséges föltámadására,)

    15 (Szent Fiadra kérünk, ki ül jobbod felett)

    16 (Kérünk az Ítélet rettentő napjára,)

    17 (Kemény Ítéletre, Uram ! ne szállj velek,)

    18 (Tekints szent Fiadnak örök érdemére)

    19 (Tekintsd könyörgését a boldog szenteknek,)

    20 (Nézd a szeretetet, mely égben és földön,)

    21 (Atyánk, vedd kedvesen szív esdeklésinket,)

    22 (Adj szent föltámadást minden megholtaknak,)

391

    1 (Engedj örök nyugodalmat, oh Uram, híveidnek,)

    2 (Krisztus Jézus halálával a halál meggyőzetett és fullánkja)

    3 (Uram! A mit oltárunkon szolgád mostan bemutat,)

    4 (Uram Jézus! Tekintsd rajtok szent kereszted szent jelét,)

    5 (Szent az Isten! Szent az Isten, élők s holtak Istene)

392

    1 (Téged, Isten, magasságban, itt dicsérünk, buzgósággal:)

    2 (Az egek és kerubimok, minden karok,)

    3 (Seregi apostoloknak, prófétáknak, mártíroknak,)

    4 (Krisztus! Te vagy dicsőségnek királya s a békeségnek,)

    5 (Bezárt ajtaját egeknek megnyitottad a híveknek;)

    6 (Kérünk azért buzgósággal, kérünk alázatossággal;)

    7 (Adjad, hogy mennybe mehessünk,)

    8 (Mindennap áldunk Tégedet, és dicsérjük szent nevedet.)

393

    1 (Téged , Isten, dicsérünk, téged Úrnak ismérünk!)

    2 (S egyszülött fiadat áldja, Kinek tisztelet és hála:)

    3 (Téged azért, Uram, kérünk, légy oltalmunk, légy segélyünk!)

    4 (Mindennap dicsérünk téged, szent nevedet áldja néped.)

394

    1 (Adj irgalmat, adj nyugalmat, oh Atyánk, a léleknek,)

    2 (A szerető tanítványnak, szent Jánosnak mondatott,)

    3 (Jézus! Ki egész világért föláldoztad magadat,)

    4 (Zengjük áldva: Szent az Isten, élők s holtak Istene! )

395

    1 (Áldozatot hoz neked a testvéri szeretet,)

    2 (Oh Jézus! Ki könnyeket hullatál Lázár felett,)

    3 (A szentséges áldozat, mit most szolgád bemutat,)

    4 (Szent vagy, édes Istenünk!)

    5 (Oh égből szállott kenyér ! Oh ártatlan drága vér ! )

    6 (Oh dicső Békekirály! ki halállal megvívál,)

    7 (Tekintsd szenvedésedet, és a megholt híveket)

    8 (Oh isteni irgalom! Légy váltság, légy nyugalom)

396

    1 (Hatalmas szent Ura életnek s halálnak!)

    2 (Szent vagy, örök Isten, élet s halál Atyja!)

397

    1 (Irgalmas nagy Isten, ítélő bíránk,)

    2 (A szentírás mondja, hogy Lázár felett szemedből,)

    3 (Halálod a poklot azért törte meg,)

    4 (Oh nagy Isten, élők s holtak Istene!)

398

    1 (Szent oltárodhoz jöttünk áldozni nagy Istenünk!)

    2 (Szent Fiad drága vére rájok harmatozzék le,)

    3 (Uram! E szent áldozat, melyet szolgád bemutat,)

    4 (Az üdvösség hajnala derüljön fel számunkra,)

    5 (Szent, szent, szent vagy, Istenük!)

399

    1 (Szent oltárod zsámolyához jöttünk áldni felséged,)

    2 (Ne vesd vissza, oh nagy Isten, a mit buzgó szívünk ád)

    3 (Krisztus Jézus tanítása az üdvösség forrása,)

    4 (Szent vagy, élők s holtak Ura, oh nagy hatalmú Isten!)

400

    1 (Szent oltárod elé jöttünk, oh nagy Isten!)

    2 (Szent vagy, örök Isten, mindennél szentebb vagy!)

401

    1 (Jézus, út, igazság, élet, könyörülj holt híveden,)

    2 (A ki, mig e földön valál, holtnak adál életet,)

    3 (Légy a boldogságra útja, vezesd a mennyekbe őt;)

    4 (E magasztos áldozatnak, test s vérednek érdeme)

    5 (Add, hogy egykor majd egekben azt lehessen zengenünk;)

402

    1 (Az utolsó ítéletnek napján sokan állnak)

    2 (Jaj azoknak, kik balkézről állnak,)

    3 (Ember, vigyázz lelkednek üdvére,)

403

    1 (Dörög az ég majdan akkor, ha Isten a végső napkor)

    2 (Minden titok felderülend,)

404

    1 (Kegyes Jézus, a nagy napon, midőn jössz ítéletre,)

405

    1 (Napja Isten haragjának)

    2 (A szív tele rettegéssel lesz a bíró jövetével,)

    3 (A trombitaszó egyszerre lehat minden sírfenékre,)

    4 (Bámul természet és halál, hogy a földpor emberré vál)

    5 (Az írott könyv megnyittatik, melyben minden foglaltatik,)

    6 (Ha a bíró ül ragyogva, semmi sem marad titkolva,)

    7 (Akkor szegény én mit tegyek, oltalmamra kiket vegyek ?)

    8 (Ég, föld hatalmas fölsége, világ ingyen üdvössége,)

406

    1 (Napja Isten haragjának minden lelket felriaszt,)

    2 (Égi angyal trombitája a Bíró elébe hív;)

407

    1 (A te hívednek lelkéért, gyarlóságból tett vétkéért,)

    2 (Hívednek vigasztalója, gyötrelmének orvoslója;)

408

    1 (Élők, holtak szent Istene! Oh hallgass meg minket itt,)

    2 (Ne nézd számos gyarlóságát, melyeket elkövetett;)

    3 (Jézusunk! Ki váltságunkért égből földre szállottál,)

409

    1 (Hozzád sír föl esdeklésünk, élők s holtak Istene!)

    2 (Tőled kér vigasztaló fényt, mely a kútfőhöz vezet,)

    3 (Mossa őket hófehérre a megváltó vérpatak,)

    4 (Irgalmat kiált a szent vér, mely miértünk ontatott,)

410

    1 (Isten, irgalom kútfeje!)

    2 (E szent miseáldozatnak s szent Fiadnak érdeme legyen az,)

411

    1 (Oh irgalmas Isten! Könyörülj te szolgádon,)

    2 (Keresztfán áldozott szent tested érdeméből,)

    3 (Add meg, édes Jézus, mit óhajtva tőled vár,)

412

    1 (Oh megváltó kegyes Jézus, vedd be könyörgésünket;)

    2 (Kinek ennyi esztendeje adtunk végtiszteletet,)

    3 (Oh Mária, Isten anyja! Esedezzél érette;)

413

    1 (Tekints, Uram, kérésünkre,)

    2 (Évnapja van halálának, tőlünk történt válásának.)

    3 (Mindenben, ki vagy hatalmas, kegyes Isten, légy, irgalmas;)

    4 (Adj már neki nyugodalmat, mennyekben örök jutalmat;)

414

    1 (Itt van a test, Krisztus teste, mely értünk áldoztatott;)

    2 (Oh békesség szent királya élők és holtak felett!)

    3 (A kegyelem vérpatakja, mely keresztedről ered)

415

    1 (Ember, bármire vesd szemeidet,)

    2 (Nézd, a múlt időkben hányan voltak hatalommal)

    3 (Elrejt a sírhalom, ha jő a halál;)

416

    1 (Ember! Vigyázz életedre,)

    2 (Jól tudod, hogy földi jóktól elválaszt sírod,)

417

    1 (Isten, jóság s irgalomnak kifogyhatlan forrása!)

    2 (Érettük áldozni bízva gyűltünk oltárod körűl,)

    3 (El vannak tiltva színedtől gyarlósági bűnökért)

    4 (Gyakran érezték itt ugyan a kisértet ostromát,)

    5 (Buzgón kérünk téged is, oh szeplőtelen Szűzanya,)

418

    1 (Jézus az én reményem, mély sír fedjen be bár.)

    2 (Nyugton megyek elődbe, szerelmes Jézusom!)

    3 (Az élet száz bajában te védtél engemet)

419

    1 (Jézusomnak kegyelméből már értem végemet,)

    2 (Amíg éltem e világban, benned bíztam, Istenem!)

    3 (Fogva vitte a fogságot, hogy az atyákhoz leszállt,)

    4 (Oh ne nézzed a gyarlóság bűnös ballépéseit,)

420

    1 (Jézus tanítása mondja: a halál a bűnnek zsoldja.)

    2 (Már kezdetben Ádám vétke hozta nekünk ezt fejünkre;)

    3 (Ránk szállott a bűn s ha egyre Isten ellen cselekedve,)

    4 (Testhalálunk menthetetlen, érzi szívünk, látja a szem;)

    5 (Jézus érdeme s halála, szenvedése, keresztfája)

421

    1 (Ki ragyogni látod élted csillagát,)

    2 (Légy gazdag, vagy koldus, szolga vagy király;)

    3 (Mint az őszi szellő fák zöld levelit elbordja,)

    4 (Hát Istentől rendelt célodhoz siess;)

422

    1 (Mulandó földi életünk, napok, évek messze szállnak.)

    2 (Oh, ki ez élet utait ezer bánat között járod;)

    3 (Mulandókban reménykedő, nézz a gyászos sirhalomra!)

423

    1 (Oh egeknek Királynéja!)

    2 (Nézz a tisztító lángokra s az ott esdeklő foglyokra.)

    3 (Mutasd meg, Anyánk, magadat; engeszteld meg szent Fiadat,)

424

    1 (Oh emberi gyarló nemzedék!)

    2 (Szemed előtt mennyi példa van,)

    3 (Ő előtte császár, király nincs.)

    4 (E világon nincs maradásod; szállás ez csak,)

425

    1 (Oh keserves jajszó, mindnyájan meghalunk,)

    2 (Abban bizonyos légy, nem távoztathatod,)

    3 (Napjait éltednek használd jobbulásra,)

    4 (Úgy élj hát halandó, hogy juss boldog végre,)

426

    1 (Örök Isten! Magas mennyből hallgas könyörgésemre;)

    2 (Tőled vettem ajándékul lelkemet, én Istenem!)

    3 (Jézus drága szent vérével töröld el bűneimet,)

    4 (Tekintsd sírom szent keresztjét, oh Uram, sírom felett!)

427

    1 (Tehozzád kiáltok, Mária, szűz Anyám!)

    2 (Te vagy a bűnösök kegyes szószólója,)

    3 (Hallgasd meg, szűz Anyám, buzgó kérésemet,)

428

    1 (Kispajtásunk! Sírhalmodra gyászkoszorút fontunk)

    2 (Eltávozál korán tőlünk, mert élted virága letört korán)

    3 (A te lelked angyalok közt dicséri már Istent.)

429

    1 (Oh nagy Isten, én Megváltóm, aki adtad létemet,)

    2 (Éltem eltűnt, a halálnak martaléka lettem én;)

    3 (lm, azért, mit életemben gyarló ember vétkezem,)

    4 (Vedd magadhoz, édes Jézus, vedd magadhoz lelkemet,)

430

    1 (Jertek, keresztény társaim, habár szívem hideg,)

    2 (Kész már koporsóm fedele, borítsátok reám.)

    3 (Hullasd reám, lelki atyám, az áldás harmatát, imád a)

431

    1 (Kegyes jó Istenem, ki valál mindenem!)

    2 (Oh édes Istenem, most minden reményem!)

    3 (Beszállok ágyamba, gyászos koporsómba.)

432

    1 (Nyiss eget jajszavaimra,)

    2 (Oh te habok közt küzdőknek vidámító csillaga!)

433

    1 (Elfáradtam, megpihenni hozzád szállok, Istenem!)

    2 (Jártam, Uram, az életnek tövises nagy útjait;)

    3 (Áldd meg, Uram, e koporsót, e kedves szent ágyamat;)

434

    1 (Letűnt éltem napja s testem álomra hajol csendesen,)

    2 (Tegyétek hát testem, kihalt porhüvelyem)

    3 (Jézusom, tehozzád tér azért most szolgád,)

435

    1 (Elhervadtam, mint a nyíló virág hervad)

436

    1 (Könyörülj, Istenem, én bűnös lelkemen!)

    2 (Továbbá mosogasd bűntől én szivemet,)

    3 (Vétkeim lelkemet mint a kígyók marják,)

    4 (Egyedül ellened Istenem vétettem,)

    5 (Ha érdemem szerint akarsz sanyargatni,)

    6 (Tisztogasd lelkemet, Uram, izsópoddal;)

437

    1 (Ments meg engem, Uram, az örök haláltól,)

    2 (Reszket minden tagom, borzadok és félek)

    3 (Haragnak napja az, ínség s veszély napja,)

438

    1 (Oh édes Megváltóm ne nézd bűneimet,)

    2 (Mennyi sok kínokat és halált szenvedtél,)

    3 (Igazságod szerint ne ítélj meg engem,)

    4 (Az Ítélet napján állítsad jobbodra)

439

    1 (Seregeknek szent Istene, menny, föld kegyes fejedelme!)

    2 (Azért teremtél te engem, hogy a mennyben részem legyen.)

    3 (Állj mellettem, védj meg engem, nehogy kárhozatba essem.)

    4 (Lelkemet neked ajánlom, testemet a sírnak szánom.)

440

    1 (Ütött már az óra, testem nyugovóra s mély sírba szállt.)

    2 (A koporsó s a sír, mely már testemmel bir, az Úrnak ágya;)

    3 (Szerelmes Istenem, teremtőm s mindenem!)

441

    1 (Testemet a földnek adom, édes Jézusom,)

    2 (Mikor eljövendesz égi nagy dicsőségben)

    3 (Jöjj el, Jézus Krisztus, vezesd mennybe lelkemet,)

442

    1 (Csillag valék, hulló csillag, rövid élet darabka egén;)

    2 (Bimbó valék, mely ott fesel anyai szív rózsabokorán;)

    3 (Angyal leszek, Isten előtt zeng majd nyelvem háladó imát;)

443

    1 (Kik álltok koporsóm körül!)

    2 (Tündökölni fogok én mennyben,)

    3 (Nagy dicsőség legyen Atyának,)

444

    1 (Krisztushoz készülök, szerelmes szülőim,)

    2 (Már ezután Isten szent házában leszek,)

445

    1 (Oh mily szép és ártatlanság, mit követ örök boldogság.)

    2 (Neked a halál nem ártott, Istenhez mennybe juttatott.)

    3 (Minket is szent országába vegyen Isten hajlékába.)

    4 (Nyugodjál Jézus nevében, örvendezzél dicsőségben.)

446

    1 (A sír éje reád borult, elnyugodtál kis boldogult;)

    2 (Álmod' a föld keblén alszod, kis angyal, ez vala sorsod!)

    3 (Ha majd Isten keze minket szintén a bús sírba fektet,)

Copyright © Diatar 2010-2022 Adatvédelem