Énektárak  Szószedet  Kezdősorok


"Erdélyi gyűjtemény" énekei:

---- Advent ----

a01

    1 (Óh jöjj, óh, jöjj Üdvözítőnk,)

    2 (Megnyílt az ég harmatozva,)

    3 (Föld virulj ki, völgyön, halmon,)

    4 (Hol maradsz már tőlünk, késve,)

    5 (Óh fényes nap, óh szép csillag,)

    6 (Végszükségben itt sinylődünk,)

---- Karacsony ----

k01

    1 (A kis Jézus mgszületett, örvendjünk,)

    2 (Elejibe térdepelünk mindnyájan,)

k02

    1 (Betlehemi pusztán örvendetes hír van,)

    1+ (Pásztorok keljetek és gyorsan menjetek,)

    1++ (Betlehemnek majorjában Jézus született,)

    2 (A jel, melyet leltek, jászolban egy gyermek,)

    2+ (Szűz anyja mellette, örvendez felette,)

    2++ (Legyen dicsőség Istennek, béke embernek,)

k03

    1 (Csndes éj, szent ez az éj,)

    2 (Párnája sincs, bölcsője sem,)

    3 (Csendes éj, szent nyugalom,)

k04

    1 (Csendes éj! Boldog éj, nagyvilág álma mély.)

    2 (Csendes éj! Szentséges éj, nagyvilág higgy, remélj.)

    3 (Csendes éj! Szentséges éj, szív örülj, higgy, remélj.)

k05

    1 (Eljött a nap, mit várva vártunk,)

    2 (Köszönjük neked édes Jézus,)

    3 (Ha elmúlik majd a Karácsony,)

k06

    1 (Fel nagy örömre, ma született, aki után a föld epedett.)

    2 (Nem ragyogó fény közt nyugoszik, bársonyos ágya nincs neki itt.)

k07

    1 (Fenyőgallyas kis Jézuska, lelkünk drága gyöngye.)

    2 (Szűz Mária, édesanya, veled egyesülve,)

k08

    1 (Ime, midőn mindenek bírságul hívatnak,)

    2 (Cireneusz küldetik Betlehem városba,)

    3 (Elindula József is a Szűz Máriával,)

    4 (Betlehembe hogy jutnak fáradt állapotban,)

    5 (De a sok vendég miatt nincs senki barátja,)

    6 (Szállni kényszerítteték egy rongyos pajtába,)

    7 (Éjféltájnak idején lőn nagy hallgatásban,)

    8 (A szűz szűlé szent Fiát, váltságunknak díját,)

    9 (Az ökör és a szamár táplálják meleggel,)

    10 (Óh kegyetlen tigrisek Betlehem városban,)

    11 (Jézus, József, Mária, hogyha méltóztattok,)

k09

    1 (Leszállt az ég dicső Királya)

    2 (Dícséretem örvendve zengem,)

k10

    1 (Ne féljetek pásztorok, pásztorok, örömet hírdetek,)

    2 (Hogyha pedig e csodát, e csodát látni akarjátok,)

    3 (Városon kül' nem messze, nem messze, van egy istállócska,)

    4 (Óh szerencsés éjszaka, éjszaka, boldog az az óra,)

    5 (De boldogabb az anya, az anya, aki szűz méhéből)

    6 (Ámde mi is boldogok, boldogok vagyunk, mi emberek,)

    7 (Dicsőség és hál'adás, hál'adás mennyben az Atyának)

k11

    1 (Pásztorok keljünk fel, hamar induljunk el!)

    2 (Angyalok hirdették, messiás születék!)

    3 (Jézus, a szent kisded, mily szükséget szenved,)

k12

    1 (Szűz Mária várja, várja,)

    2 (Aludj, aludj én Szentségem,)

    3 (Aludj, aludj boldogságom.)

k13

    1 (Üdvözlégy Betlehemben szült Jézus teste s vére,)

    1+ (Édes Jézus, ki mennyekből a földre lejöttél,)

    2 (Óh, Istennek szent báránya, légy mindenkor véllünk,)

    2+ (Imádunk e nagy szentségben, Jézus, igaz pásztor,)

---- Szentek ----

s01

    1 (Íme, egykor szent István Istenben felálla,)

    2 (A Krisztus személy szerint neki megjelenék,)

    3 (Gyorsasággal mennyekből angyal leküldetik,)

    4 (Alázatos szent István a megdorgálásban,)

    5 (Mivel mennyből, Istentől taníttatott vala,)

    6 (Az Istennek szent Fia, akit megöltetek,)

    7 (Ezen szókért felindul a zsidók haragja,)

    8 (Óh egek drága gyöngye, szerelmes Jézusom,)

    9 (Dicsértessék örökké áldott, szép Jézusom,)

s02

    1 (Dicső szent Jánosnak ünnepét szenteljük,)

    2 (Szent Jánost a Krisztus annyira kedvelte,)

    3 (S éppen onnan vette azon bölcsességét,)

    4 (Szent János a Krisztust halálig követte,)

    5 (És szűznek szűz anyját Krisztus ajánlotta,)

    6 (Szent Jánosnak mennybemenetele után,)

    7 (Az Úristent tehát szívünkből szeressük,)

s03

    1 (Dicső szent Antal, Isten kedveltje, ki a mennyekben tündökölsz fent,)

    2 (Dicső szent Antal, gyöngék védelme, ki megtalálod, mi elveszett,)

s04

    1 (Szent Antalt köszönteni, hívek jöjjetek,)

    2 (Te vagy a kis Jézusnak kedves barátja,)

    3 (Mi is jöttünk tehozzád, mint jó Atyánkhoz.)

s05

    1 (Szűz tiszta élet szentje Klára, illatos, drága liliom,)

    2 (Hogy aki égi mirtuszt nyújtott, Jézushoz mindig hű maradj.)

s06

    1 (Áldjuk a földön Isten szegénykéjét,)

    2 (Otthona nincsen, foltos a ruhája,)

    3 (Nyílt szívű gyermek, nem italtól részeg,)

    4 (Fekszik a földön, hamu lett az ágya,)

    5 (Boldog Ferencet énekszóval áldjuk,)

    6 (Áldott az Isten, igazán itélő,)

s07

    1 (Dicsőült szent Ferenc, Krisztus jó szolgája,)

    2 (Ki ellene mondtál bátran a világnak,)

    3 (Hűséges, jó vezér, messze fénylő csillag,)

s08

    1 (Fordulj hozzám Ferenc testvér, együgyű szív,)

    2 (Nem sok szóval prédikálsz te, hanem tettel,)

    3 (Szent kezedben még a bot is zeneszerszám,)

s09

    1 (Kinek szaván minden dalol az ég és föld határán,)

    2 (Mint Mózes bokra hóreben, égő tűz volt a lelked,)

    3 (Ki szétragyogtad szent követ, a Krisztus arca fényét,)

s10

    1 (Mindenható fölséges, jó Uram, Isten,)

    2 (Sokféle szép teremtményed mind dicsérjen,)

    3 (Dicsérjen Hold asszonynénénk s minden csilag,)

    4 (Dicsérjen jó Szél öcsénk is, frissen fúvó,)

    5 (Dicsérjen szép húgocskánk a csobogó Víz,)

    6 (Dicsérjen vad öcskösünk, a daloló Tűz,)

    7 (Dicsérjen Föld asszonyanyánk, drága dajka,)

    8 (Dicsérjen, ki szerelmedért béketűrő,)

    9 (Dicsérjen a testi halál, édes nénénk,)

    10 (Dicsérjétek Istent minden teremtmények,)

s11

    1 (Mint Alvernán őseink, úgy gyülünk ma össze itt,)

    2 (Alvernán kigyúlt az ég, Ferenc lelke izzva ég,)

    3 (Amit a szent hagyomány és a Szentírás nyomán)

    4 (Mit jóságod úgy adott, a kenyeret és a bort)

    5 (Mind akiket szent Ferenc kordájával övezett,)

s12

    1 (Nagy jó Úristen, ki vagy a kéklő mennyekben,)

    2 (Áldjon fenn a hold, halovány arcú húgocskánk,)

    3 (Áldjon lenn a víz, csupa szív nénénk, hasznos, szép,)

    4 (Áldjon a szelíd, aki megenged társának,)

    5 (Áldjon a halál, kapukat táró nővérünk,)

s13

    1 (Ó szent Ferenc, ki fenn az égben angyalsereg között lakol,)

    1+ (Vigyázzon ránk szemed sugára, miként a pásztor csöndes nyájra,)

s14

    1 (Assisi szent Ágnes, drága példaképünk,)

s15

    1 (Királyi vendégek között bíbor fedhette volna vállad,)

    2 (Wartburgi sziklás hegytetőn, mikor leszállt a néma este,)

    3 (Világhírt szereztél nekünk, Árpád törzsének aranygalya,)

    4 (Amíg forog a földteke, mindig lesznek rajta szegények,)

s16

    1 (Szent Ferenc, Isten szegénye, kereszténységnek fénye,)

    2 (Szent Ferenc, hitnek oltára,)

    3 (Szent Ferenc, Isten szegénye,)

s17

    1 (Szent Ferenchez szálljon fel az ének,)

    2 (Még ifjú voltál, de már szíved érett,)

    3 (Istenhez egyre űzött tiszta vágyad,)

    4 (Most mi is bátran a nyomodba lépünk,)

---- Szentcsalád ----

c01

    1 (Nagy Szent József, Dávid sarja, a Szent Szűznek gyámola.)

    2 (Mikor láttad, hogy méhébe fogant tiszta Szűz-Arád,)

    3 (Szent családnak szent körében folytak élted napjai.)

---- Nagybőjt ----

n01

    1 (Hints meg Istenem izsóppal, s megtisztulok általa,)

    1+ (Dicsőség neked ó Atya, fiu és Szentlélek Isten,)

n02

    1 (Van egy jó hely, oda, megyek,)

    2 (Keresni jött, mi elveszett)

    3 (Emberekért ömlött a vér,)

    4 (Csodálatos ez a titok,)

    5 (Azóta tart a kapcsolat,)

n03

    1 (Magasan áll a Golgota ormán)

    2 (Vértől ázott keresztfa ágára)

    3 (Uram, Jézus, légy irgalmas vélünk,)

    4 (Szent Szűz, kérünk égő fájdalmadra.)

---- Húsvét ----

h01

    1 (Hála legyen az Istennek)

    2 (Krisztus a sírból felkele,)

    3 (Világ dicső megváltója)

    4 (Megnyeré a győzedelmet,)

    5 (Zászló lett a szent keresztfa)

    6 (Zengje vélünk az ég és föld,)

    7 (Áldjuk a Szentháromságot,)

h02

    1. (Megváltó királyunk elébe megyünk.)

    2 (Így tisztelte Jézust a zsidó nemzet.)

    3 (Hogy a szent városhoz már közelgetett)

    4 (És örvendő szívvel kiáltozának,)

    5 (A gyermekek kézbe pálmaágakkat)

    6 (Ó Isten egyháza, Sion leánya,)

    7 (Áldás néked, édes Isten Báránya,)

h03

    1 (Mennynek Királyné Asszonya)

    2 (Amint megmondotta vala,)

---- Búzaszentelő ----

b01

    1 (Aki gondolsz a madárra,)

    2 (Téli fagyban, hóban, jégben,)

    3 (Te, ki hinted igéd magvát,)

    4 (Itt a tavasz, fák rügyeznek,)

    5 (Kik bajukkal hozzád futnak,)

    6 (Ha velünk az Úr áldása,)

    7 (Úr Jézus, ki azt hirdetted,)

    8 (Őszi vihar hogyha kerget)

---- Pünkösd ----

p01

    1 (Szentlélek Isten, szállj reánk,)

    2 (Kit Isten, mint vígasztalót,)

    3 (Te, hét ajándok Istene,)

    4 (Érzékeinkbe fényt deríts,)

    5 (Kisértésekben el ne hagyj,)

    6 (Ó hadd, ismerjük az Atyát,)

    7 (Legyen dicsőség ó Atyánk,)

---- Miseénekek ----

mi01

    1 (Kegyességgel hívsz ó Jézus atyai szent kebledre,)

    2 (Azért oltárodhoz jöttünk, követvén hívásodat,)

    3 (Engedd, a mennyei lelkek szent karával zengenünk,)

    4 (Világosítsd fel szívünket Jézus, add malasztodat,)

    5 (Kihez menjünk, Uram, Jézus, az út s igazság te vagy?)

    6 (Itt van, mit a végvacsorán Jézus értünk szerzettél,)

    7 (Oltárunkon megújul most amaz örök áldozat,)

    8 (A tiszta szív érzelmével zengjen buzgó énekünk,)

mi02

    1 (Leborulok oltárodnál, nézd Uram, egész a földig.)

    2 (Tudom én, hogy szent ez a hely, ahová most félve léptem,)

    3 (Kenyeret s bort mutatunk fel néked Isten áldozatra,)

mi03

    1 (Szent lakodba jött néped,)

    2 (A szentmise áldozat)

    3 (Dicsőség az Istennek,)

    4 (Hisszük buzgón mind, amit)

    5 (Szent vagy Urunk, Istenünk,)

    6 (Kenyeret s bort áldozunk)

    7 (Nyerjen a szent áldozat)

mi04

    1 (Térdemre borulok,)

    2 (Uram Jézus kérlek,)

    3 (Teremtőm, Megváltóm,)

---- Szentségi énekek ----

i01 Tantum ergo

    1 (Azért ezt a nagy Szentséget,)

    2 (Az Atyának és Fiúnak,)

i02

    1 (Bűnös lélek, ide siess, aki meg vagy terhelve,)

    2 (Oltári drága szentségben itt van a te orvosod,)

    3 (Htalmas Úr mennyen s földön)

    4 (Azért tehát keseredett hívek ide jöjjetek,)

i03

    1 (Feléd ó Istenem, én Istenem)

    2 (Tövises, szűk úton a mennybe fel)

    3 (Küzelebb, közelebb Uram hozzád,)

    4 (Ha vándor utamon a nap leszáll,)

    5 (Tudom, hogy arcodat megláthatom,)

i04

    1 (Jöjj hozzám én üdvözítőm, jöjj forró vágyam,)

    2 (A világ már nem kell nekem, vonj engem mennybe,)

    3 (Jöjj, siess, már nem szűnöm meg érted epedni,)

i05

    1 (Mért tépi úgy a bánat szívedet,)

    1+ (Ó nézd e tiszta szent oltárokon)

    2 (Ha látod, hogy nincsen már senki más,)

    2+ (Ó nézd e tiszta szent oltárokon)

    3 (Tekints fel ember, áldjad Istened,)

    3+ (Ó nézd e tiszta szent oltárokon)

i06

    1 (Óh szeretet szent emléke,)

    2 (Mit az utolsó vacsorán)

    3 (Óh, ki ennyire szerettél)

i07

    1 (Porba hullok, Uram, Oltárod előtt.)

    2 (Ámbár nem látok mást, mint csak kenyeret.)

    3 (Imádom, Jézusom, Istenségedet,)

i08

    1 (Ragyogni látom égi fényben)

    2 (Átfúrt szívednek sebnyílásán)

i09

    1 (Üdvözlégy, óh, áldott drága nagy Szentség,)

    2 (Imádlak tégedet teljes erőmből,)

    3 (Te vagy életemnek hű vezérlője,)

    4 (Mikor szent tastedet magamhoz veszem,)

i10

    1 (Üdvözlégy, áldott légy szent test és vér!)

    2 (Csodálja ég és föld irgalmadat,)

    3 (Óh, kegyelmes Atyánk nézz fiadra,)

i11

    1 (Uram, jó nekünk itt lennünk a Te szent hajlékodban!)

    2 (Uram, jó nekünk itt lennünk, hol kegyelmed várva vár!)

    3 (Uram, jó nekünk itt lennünk, érdemünk bár oly kevés!)

---- Jézus ----

j01

    1 (Csendes alkony száll a földre,)

    2 (Örök lámpa őrzi csendben)

    3 (Édes Jézus áldj meg minket,)

    4 (Édes Jézus, későre jár,)

    5 (Éjszakának sötétségét)

j02

    1 (Édes Jézus, öntsd szívembe)

    2 (Édes Jézus, öntsd szívembe)

    3 (Édes Jézus, vésd szívembe)

    4 (Édes Jézus, ha a gúnynak)

j03

    1 (Jézus Szíve, eléd járul ma gyermeked.)

    2 (Jézus Szíve, ne hagyd elveszni lelkemet.)

    3 (Jézus Szíve, ha majd végórám közeleg,)

j04

    1 (Jézus szíve, hiszek Benned.)

    2 (Jézus szíve, én szeretlek.)

    3 (Áldlak Téged és szeretlek.)

    4 (Drága Szent Szív, életemet)

j05

    1 (Jézus szíve, szeretlek én,)

    2 (Jézus szíve, szeretlek én,)

    3 (Jézus szíve, szeretlek én,)

j06

    1 (Jézus, hozzád siet ma néped,)

    2 (Jézus Szíve, esengve kérünk,)

    3 (Édes Jézus, Szíved szerelme,)

    4 (Hogyha eljő a végső óránk,)

j07

    1 (Jézusom, add énnékem szentséges szívedet,)

    2 (Szívednek szent szerelme, lelkemnek harmatja,)

j08

    1 (Mély imádással köszöntlek, óh Jézus szent szíve.)

    2 (Hétszeres áldással árad malasztod forrása,)

    3 (Szívednek vérző nyílása szeretet kútfeje,)

    4 (Ott az árvák segítsége, özvegyek oltalma,)

    5 (Óh szelíd, alázatos szív, melynek szent példája,)

    6 (Bírj tehát minket egészen és te légy mindenünk,)

    7 (S te, ki meghaltál érettünk, mint ártatlan bárány,)

j09

    1 (Ne csüggedj el, ha vészek érnek,)

    2 (Jézus Szíve, föld drága kincse,)

j10

    1 (Századoknak szent Királya, Jézusunk, óh légy imádva,)

    2 (Boldogságra szomjas lelkek, jöjjetek, amit kerestek,)

j11

    1 (Szerelmes, édes Jézusom imádlak tégedet,)

    2 (Kit sem tengernek vizei meg nem bírhatának,)

    3 (Kilenc hónapig múlattál szűz anyád méhében,)

    4 (Hogy ne féljünk nagy fényedtől, homályba rejtőztél,)

    5 (Istennek áldott báránya, ki a bűnt elveszed,)

    6 (Adjad, hogy itt szeretettel neked szolgálhassunk,)

j12

    1 (Vágott vessző a kezében)

    2 (Könnyel mosnám véres vállad,)

j13

    1 (Ha éltem útjain veszély közelg felém,)

    2 (Tenálad, Jézusom, nincsen hívebb barát.)

    3 (Hajlékot nyújt nekünk sebed, ó Jézusom,)

---- Kristis Király ----

kk01

    1 (Krisztus az égnek, a földnek ura.)

kk02

    1 (Krisztus Király a porba hullva)

    2 (Krisztus Király, csak egy a vágyunk)

    3 (Krisztus Király, öt szent sebedbe)

kk03

    1 (Üdvözlégy Krisztus nemzetek királya,)

    2 (Mi egykor téged kötélen vezettünk,)

    3 (Mi egykor nádat adtunk a kezedbe,)

    4 (A te igéd ma már nekünk a törvény,)

    5 (Megesküszünk, hogy hű alattvalóid)

    6 (Zászlónk kezünkben, Golgotánk dicsője)

kk04 (Christus vincit)

---- Mária énekek ----

m01

    1 (Amíg szívem dobog, Szűz Mária,)

    2 (Szívem öröm érje, vagy búbánat,)

    3 (És ha elközelgett a végórám,)

m02

    1 (Béke Fejedelme,)

    2 (Szűz Mária Szíve,)

    3 (Árvák és özvegyek)

    4 (Derítsd fel hazánkra)

m03

    1 (Boldogságos asszonyunk, Szűz Mária,)

    2 (Szívedben is volt tövis, Szűz Mária,)

    3 (Balsorsunkban is vezess, Szűz Mária,)

m04

    1 (Dicsértessék a Jézus, Mária neve,)

    1+ (Egy szívvel zengedezzünk, buzgó örömmel,)

    2 (Tizenkét szép csillagból koronád vagyon,)

    2+ (Egy szívvel zengedezzünk, buzgó örömmel,)

    3 (Üdvözlégy mi felettünk szép Szűz Mária,)

    3+ (Egy szívvel zengedezzünk, buzgó örömmel,)

    4 (A mennyei Atyának kedves leánya,)

    4+ (Egy szívvel zengedezzünk, buzgó örömmel,)

    5 (Üdvözlégy Szűz Mária, szeplőtelen szűz,)

    5+ (Egy szívvel zengedezzünk, buzgó örömmel,)

    6 (A te neved minekünk szíveinkben méz,)

    6+ (Egy szívvel zengedezzünk, buzgó örömmel,)

    7 (Jaj mily édes Tenéked itten zengeni,)

    7+ (Egy szívvel zengedezzünk, buzgó örömmel,)

    8 (Köszöntünk, Szűz Mária, égi viola,)

    8+ (Egy szívvel zengedezzünk, buzgó örömmel,)

    9 (Angyali szemeiddel nézz le mireánk,)

    9+ (Egy szívvel zengedezzünk, buzgó örömmel,)

    10 (Hogyha eljön életünk végső órája,)

    10+ (Egy szívvel zengedezzünk, buzgó örömmel,)

m05

    1 (E siralom völgyében az élet tengerén,)

    2 (Ha a rágalmazó nyelvek énreám törnek,)

    3 (A gonosz beszéd lelkemet sokszor megsebzi,)

    4 (Ha mély bánat borul rám, hamar eloszlik,)

    5 (Inséget és szenvedést békével tűrök,)

    6 (Ha barátim megcsalnak, kikkel jót tettem,)

    7 (Jézust követem én a szenvedő Királyt,)

    8 (Szép szivárvány ragyog a bánatkönnyeken,)

    9 (Ha békével futom meg a földi pályát,)

m06

    1 (Egy vándor vagyok az élet tengerén.)

m07

    1 (Halld, Szűzanyánk a lelkünk sóhaját.)

    2 (Szent pártfogónk, Te kulcsold két kezünk.)

    3 (Jöjj Szűz Anyánk, ha végső óra hív,)

m08

    1 (Hozzád fohászkodunk áldott védasszonyunk,)

    2 (Anyánk tégedet, ki értünk szenvedett,)

    3 (S e népet, e földet tiednek ismerted,)

    4 (Szent Szűz, ki e népet veszni nem engedted,)

m09

    1 (Hzzád jöttünk óh Szűzanyánk könnyezve,)

    2 (De mielőtt kérésünket elmondjuk,)

    3 (Kifejezzük tiszteletünk irántad,)

    4 (Vidd fiadhoz, Istenünkhöz a mennybe,)

    5 (Eszközöld ki szent Fiadnál a békét,)

m10

    1 (Könnyes a két szemed ó Szűz Anyánk,)

    2 (Könnyedet Jézusunk küldi nekünk,)

    3 (Vérgyöngy a képeden ó Szűzanyánk,)

m11

    1 (Köszönteni jöttünk, Szűz Mária,)

    2 (Óh mily nagy örömmel telt meg szívünk,)

    3 (Nézzed az árvákat, özvegyeket,)

    4 (Vedd kedvesen anyánk fáradtságunk,)

    5 (És ha elérkezik végső óránk,)

    6 (Dicséret, dicsőség az Atyának,)

m12

    1 (Mária drága neve, lelkem édes öröme, Mária!)

    2 (Buzgósággal vigadván, lelkem Téged óhajtván, Mária!)

    3 (Téged az Isten kedvelt, fia anyjának rendelt, Mária!)

    4 (Tisztaság szűz virága, szíveink vidámsága, Mária!)

    5 (Segítsd buzó népedet, mely tiszteli nevedet, Mária,)

    6 (Valaki csak gondolja és tiszta szívből valja, Mária,)

    7 (Isten téged választott, nekünk oltalmul hagyott, Mária,)

m13

    1 (Mária, édesanyánk, sereged dala zeng ma az égig.)

m14

    1 (Máriához, drága Szűznyánkhoz tisztelettel járulunk.)

    2 (Máriában kelt fel a világnak tiszta fényű csillaga.)

    3 (Máriánál, égi pártfogónknál van segítség, oltalom,)

    4 (Máriáért lelki fegyverinkkel és vitézül harcolunk,)

m15

    1 (Máriát dicsérje lelkünk, Máriát dicsérje szánk,)

    2 (Mindazokra, kikre Éva megcsalatva bűnt hozott,)

    3 (Üdvözölt légy feddhetetlen tisztaságú szűz Anya.)

    4 (Légy a csüggedők reménye, a szegények gyámola.)

    5 (Óh, miképpen zenghetünk, hát néked illő éneket,)

    6 (Óh, de tudjuk, hogy mihozzánk szűz szíved szerelme nagy,)

m16

    1 (Máriát dícsérni, hívek jöjjetek!)

    2 (Ha értünk Mária Fiát kérleli,)

    3 (Utolsó órámban segélj engemet,)

m17

    1 (Mikor a szívemben szomorúság támad,)

    2 (Árván, szomorúan járom a világot,)

m18

    1 (Nagyasszonyunk, hazánk reménye, bús nemzeted zokogva esd.)

m19

    1 (Népek áldott védasszonya, mennynek királynéja.)

    2 (Boldogasszony ősi hitünk minket tehozzád fűz.)

    3 (Óh dicső Szűz Isten anyja, világ királynéja,)

m20

    1 (Óh, áldott Szűzanya,)

    2 (Hajtsd hozzánk óh anyánk angyali orcádat,)

    3 (Mily boldogok azok, kik téged dicsérnek,)

    4 (Óh Szentháromságnak szolgáló leánya,)

    5 (Dicsérjenek téged angyali seregek,)

    6 (Üdvözlégy, áldott légy úr Jézus dajkája,)

    7 (Tenger fövényének mennyi sokasága,)

    8 (Alázatos szívvel kérünk édesanyánk,)

    9 (Dicséret, dicsőség legyen az Atyának,)

m21

    1 (Óh, életünk reménye, Istennek Szent Anyja.)

    2 (Te látod, menyi bajjal kell mindig küzdenünk,)

    3 (Szent pártfogásod adjon erős akaratot,)

    4 (Fiadnak szent keresztje adjon vigasztalást,)

    5 (Tebenned van reményünk, mert kegyes anya vagy,)

m22

    1 (Óh, Mária, halld meg esdeklésem,)

    2 (Óh, Mária, Szentlélek Arája)

    3 (Óh Mária, te adj enyhületet,)

    4 (Óh, Mária, ha az Úr irgalma)

    5 (Óh Mária, ha munkám kifáraszt,)

m23

    1 (Óh, Mária, Isten Anyja,)

    2 (Hajnal keltén, ha megcsendül)

    3 (Ha délre száll az arany nap,)

    4 (Ha felkel az est csillaga,)

m24

    1 (Óh Nagyasszony, nemzetünk reménye,)

    2 (Ífjúságunk hófehér virága,)

    3 (Óh magyar nép apraja és nagyja)

m25

    1 (Óh, Szűzanyánk, feléd sietnek)

    2 (Óh Szűzanyánk, tekintsd, a vétek nyomasztó súlya ránk szakad,)

    3 (Óh Szűzanyánk, segíts kegyeddel, hogy űzzük a bűn bajait,)

m26

    1 (Rózsafüzér királynéja, édesanyánk, kegyes Szűz,)

    2 (Öröm kevés jutott nékünk, keserű a kenyerünk,)

    3 (Fiad keresztje tövében vért hullattál könnyezve,)

    4 (Mint hazánknak Nagyasszonya, égi trónon a helyed,)

    5 (Kárpátok az, ahol könnyből fakad minden kis virág,)

m27

    1 (Szent szűz Anyánk reménységünk,)

    2 (Szent Szűz Anyánk, reménységünk,)

m28

    1 (Szűz Anyám tied akarok lenni, a te tiszta Mária gyermeked,)

    2 (Szűz Anyám, hozzád akarok menni, hogy a mennyben ott legyek veled,)

m29

    1 (Téged dícsér az ég és Téged áld a föld.)

    2 (Óh, világ reménye, szentek tisztasága.)

m30

    1 (Urangyalát végzi a kis Bernadett,)

    2 (Ott térdel Bernadett összetett kézzel,)

    3 (Óh égi tünemény, Teremtőnk anyja,)

    4 (Tiszta vagy, mint rózsa, hajnal harmatja,)

    5 (Aranyhaj hullámzik hószín válladon,)

    6 (Fejeden korona, hófehér liliom,)

    7 (Égi rózsafüzér ragyog kezedben,)

    8 (Gyémánt fátyol s csillag diszíti fejed,)

    9 (Ibolya virágból van deréköved,)

    10 (Oly szelíd, bályoló mennyei szavad,)

    11 (Csipkefa jég harmat most kivirágzott,)

    12 (Óh lurdi Szűz Anya, szállj le szívünkbe,)

    13 (Üdvözlégy Szűz Anyánk, kegyelmek anyja,)

    14 (Hatalmas pártfogónk, könyörgve kérünk,)

    15 (Ki annyi bűnösnek felnyitád szemét,)

    16 (Hisz annyi örvény közt vezet el utunk,)

    17 (Mutasd meg az utat, mely égbe vezet,)

    18 (Oly gyönge, ingatag Évának fia,)

    19 (A régi ellenség szüntelen kisért,)

    20 (Ha éltünk alkonyán eljön az óra,)

    21 (Végül Bernadettel ölelj kebledre,)

m31

    1 (Üdvözlégy, Mária, malaszttal vagy teljes)

---- Alkalmi ----

o01

    1 (Ó édes Istenem,)

    2 (Bánom sok vétkemet,)

    3 (Virrasszon fölöttem)

    4 (Szűzanyám, s őrangyal)

o02

    1 (Szívem első gondolatja)

    2 (Téged áldlak és imádlak)

    3 (Édes Jézus add kegyelmed,)

    4 (Szűz Mária, Jézus anyja,)

o03

    1 (Téged, Isten, dícsérünk!)

    2 (Minden élő néz reád:)

    3 (Uram irgalmazz nékünk,)

---- Himnuszok ----

hi01

    1 (Halló magyar, hol vagy, felelj!)

    2 (Halló magyar, Kárpát felelj!)

    3 (De messze van Amerika,)

hi02

    1 (Hej én édes jó Istenem,)

    2 (Vándor fecske sebes szárnyát,)

    3 (Vándor fecske hazatalál,)

hi03 Székelyhimnusz

    1 (Ki tudja merre, merre visz a végzet,)

    2 (Maroknyi székely porlik, mint a szikla,)

hi04 Bányászhimnusz

    1 (Sötét tárna az életünk)

    Refr. (Vedd le rólunk a szenvedést.)

Copyright © Diatar 2010-2022 Adatvédelem