Énektárak  Szószedet  Kezdősorok


"Énekeljetek az Úrnak" énekei:

Jubileumi himnusz

    1 (Isten, reményünk útja vagy.)

    2 (Kiválaszott nagy őseink)

    3 (Te áldott Asszony, véderőnk,)

    4 (Annyit vérzett a századunk,)

    5 (Fogadd hálánkat, Istenünk.)

---- Ádventi énekek ----

1

    1 (Gábriel indula követségbe.)

    2 (Ó Szűz, szól az angyal, halld igémet.)

    3 (Teljes vagy malaszttal, az Úr veled:)

    4 (Anya, óh, hogy legyek? A Szűz kérdi.)

    5 (Erre mond az angyal: Szent Szűz, ne félj!)

    6 (Mária így felel alázattal:)

    7 (Mária, ki Jézust szűz méhedbe,)

2

    1 (Hozzád emelem szómat, Istenem!)

    2 (Mutasd meg magad, a te utadat,)

    3 (Áldás, dicséret s hála tenéked,)

    4 (Ím az áldozat, melyet bemutat)

    5 (Nyujtsd malasztodat, hogy az áldozat)

3

    1 (Hív minket most egy tiszta szó,)

    2 (Te kábult elme, ébredezz,)

    3 (Az égi Bárány, íme jő,)

    4 (Hogy majd ha újra itt az Úr,)

    5 (Dicséret, áldás illeti)

4

    1 (Jöjj el, jöjj el, Emmanuel,)

    2 (Jöjj el, ó Jessze vesszeje,)

    3 (Jöjj el, jöjj el, ó Napkelet,)

    4 (Jöjj el, ó Dávid-adta kulcs,)

    5 (Jöjj el, jöjj el, ó Adonáj,)

5

    1 (Ó jöjj, ó jöjj, Üdvözítő!)

    2 (Megnyílt az ég harmatozva,)

    3 (Föld, virulj ki, völgyön-halmon.)

    4 (Ó fényes Nap, ó szép Csillag,)

6

    1 (Ó Bölcsesség, ki az Isten szájából eredtél.)

    2 (Izrael hatalmas Ura! Dicsőséges vezér,)

    3 (Jessze gyökere, ki jelül állasz a népeknek,)

    4 (Ó békesség Fejedelme! Szent törvény szerzője,)

7

    1 (Szállj a földre szárnyat öltve, Gábor angyalom!)

    2 (E meghittnek a hírt vidd meg, még ma odamenj!)

    3 (Ottan térdel, kulcsolt kézzel a szép rózsaszál,)

8

    1 („Üdvözlégy, szent Szűz, teljes malaszttal!”)

    2 (És mondá tovább: „Úr van teveled!)

    3 (Felel Mária: „Miként lehet ez?)

    4 („A Szentléleknek rád száll ereje,)

    5 (Hitt az angyalnak szivesen a Szűz,)

    6 (Szüzek virága, szép Szűz Mária!)

9

    1 („Üdvözlégy, szent Szűz, teljes malaszttal!”)

    2 (Te vagy minekünk kegyes szószólónk.)

10

    1 (Áldott légy, ó szeplő nélkül fogantatott Szűz,)

    2 (Életünknek minden percén dicsérünk téged.)

11

    1 (Nincs tebenned szeplője a bűnnek, Mária, szent Szűzanya.)

    2 (Tiszta vagy Te, mint a hónap pelyhe, melyet szenny nem érhetett.)

12

    1 (Krisztus Jézus születte, örvendezzünk,)

    2 (A szűzesség liljoma kivirágzott,)

    3 (Dicsőség legyen égben az Istennek,)

    4 (Hisszük, hogy Betlehemnek jászolában,)

    5 (Imádással borulunk az oltárhoz,)

13

    1 (Messiásunk született, kiért lelkünk epedett.)

    2 (Az angyalok szózata mihozzánk is elhata.)

    3 (Hiszünk örök Atyánkban és az Ő szent Fiában,)

    4 (Betlehem istálója, az irgalom temploma.)

    5 (A kenyér s bor áldozat, melyet szolgád bemutat,)

14

    1 (A kis Jézus megszületett, örvendjünk,)

    2 (Eleibe térdepelünk mindnyájan,)

15

    1 (Fenyőgallyas kis Jézuskám, lelkünk drága gyöngye,)

    2 (Szűz Mária, édesanyja, veled egyesülve)

16

    1 (Fel, nagy örömre, ma született,)

    2 (Nem ragyogó fény közt nyugoszik,)

17

    1 (Mostan kinyílt egy szép rózsavirág,)

    2 (Mégsem talált szállás a városon,)

    3 (Szűz Mária így kesereg sorsán,)

    4 (Ó, szerelmes drága Királyocskám,)

    5 (Bölcsőm volna, elhidd, ringatnálak,)

    6 (Mégse vess meg, későn, hogy ismertünk,)

18

    1 (Ó, boldog Betlehem, áldások városa,)

    2 (Még a vész fergeteg nem zúg fejed felett,)

    3 (Nem Júdás az, ki most csókokkal elborít.)

    4 (Én is leroskadok jászoltrónod előtt,)

19

    1 (Pásztorok, nyájaktól keljetek fel,)

    2 (Hogyha pedig majdan odaértek,)

20

    1 (Pásztorok, pásztor, nagy öröm vár rátok.)

    2 (Jöjjetek hozzája, hódolatot várja,)

21

    1 (Pásztorok, keljünk fel! Hamar induljunk el!)

    2 (Pásztorok, hol vagytok? Talán bí' alusztok?)

22

    1 (Szóljatok, ó pásztorok, mi dolgot leltetek,)

    2 (És ki mondta nektek azt, hogy odamenjetek?)

    3 (Intsetek, hol és miképpen föltalálható)

    4 (Áldott légy, ó égi Kisded s Szűz Anyád veled,)

23

    1 (Vígan zengjetek citerák, Jézus született.)

    2 (Cifra pompás palotákat, íme, megvetett,)

    3 (Örvend a menny, vígad a föld, eljövetelén,)

---- Szentcsalád ----

24

    1 (Köszönjük a Szentcsaládot,)

    2 (Áldd meg minden ügyeinket,)

    3 (Családoknak ékessége,)

    4 (Jézus, Mária, szent József,)

    5 (Halálunknak szent óráján,)

25

    1 (Ó Jézus, Jézus, ó kegyes Jézus,)

    2 (Ha a bűn éget, ha ver az élet)

    3 (Mária őre, hű kísérője,)

    4 (Ha erőnk nincsen, példátok intsen,)

26

    1 (Éltem színe, világ kincse, Jézus, Mária, József.)

    2 (Bágyad szívem, eped lelkem, Jézus, Mária, József.)

    3 (Nektek adom a szívemet, Jézus, Mária, József.)

27

    1 (Nektek zengjenek, dél, nyugat, kelet: Jézus, Mária, József!)

    2 (Életem s mindenem nektek szentelem: Jézus, Mária, József!)

    3 (Lelkem egyedül értetek hevül: Jézus, Mária, József!)

    4 (Legyen jelszavam, legszentebb szavam: Jézus, Mária, József!)

    5 (Legyen egykoron ez végsóhajom: Jézus, Mária, József!)

28

    1 (Szállást keres a Szentcsalád,)

    2 (Az idő már későre jár,)

    3 (Legalább ti, jó emberek,)

    4 (Ne sírj tovább, Szűz Mária,)

---- Vízkereszt ----

29

    1 (Három Királyok napján,)

    2 (Hol van zsidók királya,)

    3 (Királyok ajándékát,)

    4 (Kérjük a szép Szűzanyát,)

---- Nagyböjt ----

30

    1 (Ha búnak terhe nyom, ha bánat, kín epeszt,)

    2 (Ki még majd eljövend a végső nagy napon.)

    3 (Irgalmas Jézusunk, nagy vagy minden felett.)

    4 (Kenyér s bor szín alatt rejtőzött Jézusom,)

31

    1 (Hogyha nézem a keresztet, jaj, mit látnak szemeim?)

    2 (Ó, lelkek nagy szeretője, mire szántad magadat?)

    3 (A keresztfa véroltárán az Élet megöletett.)

32

    1 (Hova menjek, merre menjek? Bűnnel terhelt ember, én?)

    2 (Kilehelted drága lelked értem, bűnös emberért.)

    3 (Amíg mások hőn imádnak és szeretnek Tégedet,)

    4 (Irgalommal bűnbánóra ó, tekints rám, Jézusom!)

    5 (Bűnös lelkek, kérlek, jertek Golgotára fel velem.)

33

    1 (Kiterjeszté az éj szárnyát az Olajfahegy felett;)

    2 (Az olajfák, hogy ezt hallják, siratják az Alkotót:)

    3 (Szent Atyádnál szólj mellettünk, nagy kínt látott Szenvedő,)

    4 (Ó, fájdalmas Isten anyja! Nyújtsd le hozzám védkarod:)

34

    1 (Magasan áll a Golgota ormán a szent kereszt elhagyottan, árván:)

    2 (Vértől ázott keresztfa ágára csorg az angyal könnyeinek árja:)

    3 (Uram Jézus, légy irgalmas nékünk, ó, bocsásd meg tengernyi sok vétünk:)

    4 (Szent Szűz, kérünk égő fájdalmadra, légy az édes irgalomnak Anyja:)

35

    1 (Ó, szent kereszt áldott fája!)

    2 (Te vagy váltságunk zászlója,)

    3 (Fán kezdődött kárhozatunk,)

    4 (E vér mossa le vétkünket,)

    5 (Üdvözlégy hát, ó, szent kereszt!)

    6 (Azért kérünk, édes Jézus!)

---- Fájdalmas Szűzanya ----

36

    1 (Fájdalomnak ünnepére jertek, Jézus hívei!)

    2 (A kesergő fájdalomnak hangja közt is felkiált)

    3 (Hiszünk benned, ó nagy Isten! Önts belénk oly nagy hitet,)

    4 (Veled sírunk, Jézus Anyja, veled együtt érezünk.)

    5 (Fájdalomban, mint örömben mondjuk, szent az Úr neve!)

37

    1 (Beh sokszor elborít a bánat, mint tengerár a csolnakot.)

    2 (Volt neked is nehéz keserved, vígasztalást az Úr adott,)

38

    1 (Hol vagy én szerelmes, fájdalmas Anyám?)

    2 (Szentséges Fiad is keresztfán megholt,)

    3 (Én is általvertem tőrrel szívedet,)

    4 (Légy velem, ha eljő majd a végóra,)

39

    1 (Szomorú kép, nagy keresztfa, mellette a legjobb anya.)

    2 (Mint a harmat tiszta gyöngye, úgy hull a szűz drága könnye.)

    3 (Ó, szüntesd meg könnyeidet, édesanyánk, ne sírj értünk.)

---- Húsvét ----

40

    1 (Alleluja, alleluja! Megváltónk feltámadott.)

    2 (Alleluja, alleluja! Dicsőség az Istennek.)

    3 (Alleluja, alleluja! Jézus hív üdvösségre.)

    4 (Alleluja, alleluja! Istennek örök hála.)

    5 (Alleluja, alleluja! Szent vagy, fölséges Isten.)

41

    1 (Alleluja! örvendezzünk, Krisztus Jézus föltámadt,)

    2 (Alleluja! magasztaljuk az isteni Fölséget,)

    3 (Alleluja! szent hit fénye ragyog Jézus sírjából,)

    4 (Alleluja! áldozattal járulunk az oltárhoz,)

    5 (Alleluja! szent az Isten, őt imádja ég és föld,)

42

    1 (Hála legyen az Istennek,)

    2 (Krisztus a sírból felkele,)

    3 (Júda dicső oroszlánja,)

    4 (Megnyeré a győzedelmet,)

    5 (Zászló lett a szent keresztfa,)

    6 (Zengje velünk az ég és föld,)

---- Oltáriszentség ----

43

    1 (Itt a szenthely, itt imádlak Oltári drága Szentség!)

    2 (Nagy dicsőség neked, Atya, áldott Fiú s Szentlélek!)

    3 (Hiszem, hogy itt e Szentségben van Jézus Teste s Vére.)

    4 (Édes Atyám, jó Teremtőm! Előtted az áldozat.)

    5 (Szent vagy, Jézus, én Megváltóm! Ezt éneklem szívemből.)

44

    1 (Zengd a titkot, hangos ének, zengd a Testet és a Vért.)

    2 (Hát e nagy szentség elébe hódolattal jöjjetek.)

    3 (Az Atyának és Fiúnak hajtsunk térdet és fejet.)

44B

    1 (Szeretetnek nagy szentsége, leborulva imádunk,)

    2 (Az Atyának és Fiúnak legyen áldás, dicsőség.)

45

    1 (Azért ezt a nagy Szentséget leborulva imádjuk,)

    2 (Az Atyának és Fiúnak dícséret és tisztesség.)

    V (P: Kenyeret adtál nekünk a mennyből. - Alleluja!)

46

    1 (Áldott legyen az Isten.)

    2 (Áldott legyen Jézus Neve,)

    3 (Áldott legyen a vigasztaló Szentlélek,)

    4 (Áldott legyen dicsőséges mennybe vétele,)

47

    1 (Imádlak és áldlak, Isten, rejtelem.)

    2 (Látás, ízlés, érzés megcsalódhatok,)

    3 (A keresztfán rejtéd Isten voltodat,)

    4 (Ahogy Tamás látta, nem látom sebed,)

    5 (Urunk halálára emlékeztető,)

    6 (Kegyes pelikánom, Uram, Jézusom!)

    7 (Jézus, kit csak rejtve szemlélhetlek itt:)

47B

    1 (Rejtőző istenség, hittel áldalak,)

    2 (Sebeid Tamással nem szemlélhetem,)

    3 (Kegyes pelikánunk, égi szeretet,)

    4 (Jézus, most csak arcod leplét láthatom,)

47C

    1 (Rejtőző istenség, hittel áldalak,)

    2 (Sebeid Tamással nem szemlélhetem,)

    3 (Kegyes pelikánunk, égi szeretet,)

    4 (Jézus, most csak arcod leplét láthatom,)

48

    1 (Imádlak térdre hullva, nagy Szentség.)

    2 (Üdvözlégy százezerszer, Jézusom.)

    3 (A porba hullva kérlek tégedet,)

49

    1 (Kegyes Jézus, oltárodhoz járulunk,)

    2 (Krisztus teste tisztogassa lelkünket,)

50

    1 (Keresztények, boruljatok térdre,)

    2 (Mondjuk együtt, mondjuk énekszóval:)

51

    1 (Krisztus lelke, szentelj meg,)

    2 (Édes Jézus, hallgass meg,)

52

    1 (Krisztus lelke, szentelj meg,)

    2 (Rejts el sebeidbe jól,)

53

    1 (Nézd, a szeretet oltárán foly már az a drága Vér,)

54

    1 (Oltáriszentség! Föld és ég)

    2 (Oltáriszentség! Térden áll)

    3 (Oltáriszentség! Áldozat!)

    4 (Oltáriszentség! Égi bér!)

55

    1 (Ó, isteni titkos mély Szentség,)

    2 (Ó Jézusom, nagy Szentségedet,)

    3 (Én nem vagyok méltó járulni,)

    4 (Tekints reám, kegyes orvosom!)

56

    1 (Ó Üdvözítőm, Jézusom, szerelmed hogy hálálhatom?)

    2 (Miként adod magad nekem e Szentségben, én Istenem.)

    3 (Ó, jöjj hozzám, jó Jézusom, kegyeddel légy te gyámolóm,)

    4 (Szarvas miként forrás után sietve fut, s enyhet kíván,)

    5 (Igaz, a hála érzelem e nagy kegyért, ó Istenem,)

    6 (Ha nem szeretlek kellőképp téged, fölséges Istenség,)

    7 (Anyáddal hőn szeretlek én, szívlángja legyen az enyém,)

57

    1 (Üdvözlégy, drágalátos Krisztusnak szent teste,)

    2 (Sietünk megtört szívvel már tehozzád térni,)

---- Jézus Szíve ----

58

    1 (Szentségi Jézus, oltárunknak fénye, hódol előtted e hívő sereg,)

    2 (Szentségi Jézus, makulátlan Bárány, szent kereszt fáján tiszta áldozat,)

59

    1 (Jézus szent Szíve, hozzád száll az ének,)

    2 (Dicsőség légyen az Atya Istennek,)

    3 (Hiszünk Tebenned, ó örök Szeretet,)

    4 (Nagy az Úristen, szeretet forrása,)

60

    1 (Jertek Jézus Szíve templomába,)

    2 (Az Úr maga vala építője:)

    3 (A seb, melyből vér s vízcseppek folynak,)

    4 (Jertek hozzám, jertek, kik lankadtok,)

    5 (Jertek hát e szívbe, bűnbeestek!)

    6 (Boruljunk e jó Szív oltárára,)

    7 (Imádás háromban a szent egynek:)

61

    1 (Édes Jézus, öntsd szívembe lángoló szerelmedet!)

    2 (Édes Jézus, öntsd szívembe a hithősök jellemét,)

62

    1 (Ha éltem útjain veszély közelg felém,)

    2 (Tenálad, Jézusom, nincsen hívebb barát,)

    3 (Hajlékot nyújt nekem Szíved, ó Jézusom,)

63

    1 (Hiszek a Szent Szívben.)

64

    1 (Hiszek Jézus Szentséges Szívében,)

65

    1 (Jézusom édes Szíve, Te megtehetsz mindent.)

    2 (Jézusom édes Szíve, Téged dicsér a szám.)

    3 (Jézusom édes Szíve, Te vigasztalsz engem.)

66

    1 (Jézus Szíve, szeretlek én, segíts át az élet tengerén.)

    2 (Jézus Szíve, szeretlek én, segíts át az élet tengerén.)

    3 (Jézus Szíve, szeretlek én, segíts át az élet tengerén.)

67

    1 (Mély imádással köszöntlek, ó Jézus szent Szíve!)

    2 (Hétszeres áldással árad kegyelmed forrása,)

    3 (Szívednek vérző nyílása, szeretet kútfeje,)

    4 (Ott az árvák segítsége, özvegyek oltalma.)

    5 (Ó, szelíd, alázatos Szív! melynek szent példája)

    6 (Te, ki meghaltál érettünk, mint ártatlan Bárány,)

68

    1 (Ó, örök szeretet nagy mélysége,)

    2 (Előttünk a váltság keresztfája:)

    3 (Te mondád, hogy hozzád siessenek,)

    4 (Ó, szent seb, szeretet szent emléke,)

    5 (Dicsőség, imádás az Atyának,)

69

    1 (Ragyogni látom égi fényben,)

    2 (Átfúrt Szívednek sebnyílásán)

    3 (Láttam sűrű tövisfüzérrel)

70

    1 (Szeretlek, Jézus Szíve téged,)

    2 (Szeretlek, szent Szív, hogyha áldasz,)

    3 (Szeretlek, mint a hűk szeretnek,)

    4 (Szeretlek, szívek hős Királya,)

    5 (Szeretlek, mint vak a világot,)

    6 (Hatalmas láng lobog szívemben,)

71

    1 (Szeretlek, Jézus Szíve, töviskoszorús Szív.)

    2 (Imádlak, Jézus Szíve, megostorozott Szív.)

    3 (Vétkünkért, Jézus Szíve, keresztfán meghaltál.)

72

    1 (Úr Jézus, legszebb életút,)

    2 (Úr Jézus, kérünk, itt maradj,)

    3 (Dicsérjed, égi s földi nép)

73

    1 (Úr Jézus szent Szíve)

    2 (Mert ez a kegyes szív)

    3 (Ily lángoló Szívet)

    4 (Nézzétek meg, most is)

    5 (Nyitva áll számunkra)

    6 (Így szól Jézus: fiam,)

74

    1 (Béke fejedelme, szentséges Istenünk,)

    2 (Szűz Mária Szíve, béke példaképe,)

    3 (Liliom virágszál te vagy, ó, Mária,)

    4 (Árvák és özvegyek sírását hallgasd meg!)

    5 (Derítsd fel hazánkra a békesség napját!)

75

    1 (Megváltónk szent Szívét, jöjjetek imádni.)

    2 (Nem könyörgünk Hozzád kincsért, gazdagságért,)

    3 (Jézus drága Szíve, azokért is kérünk,)

    4 (Békét kérnek tőled az özvegyek, árvák,)

76

    1 (Üdvösség szerzője, Jézus, Megváltónk!)

    2 (Áldd meg a gabonát sok bő terméssel,)

    3 (Te rendelsz eledelt ég madarának,)

    4 (Adj minden népeknek szent békességet,)

    5 (Engedj az Egyháznak békés napokat,)

---- Mária ----

77

    1 (Amíg szívem dobog, Szűz Mária,)

    2 (Szívem öröm érje vagy búbánat,)

    3 (Ha a virág ajka beszélhetne,)

    4 (Ha a szivárvány az enyém volna,)

    5 (Ha a csillagtábor megszólalna,)

    6 (És ha elközelget éltem vége,)

78

    1 (Ahol állok, ahol járok, mindenütt csak rád találok.)

    2 (A csillagos eget nézem, hogy ragyog ott annyi szép szem.)

79

    1 (Boldogságos Asszonyunk, Szűz Mária.)

    2 (Szívedben is volt tövis, Szűz Mária.)

    3 (Balsorsunkban is szeress, Szűz Mária.)

80

    1 (Feléd tekintünk sok bajunkban, Istennek anyja, Mária.)

81

    1 (Földünknek égbe szállt csodája, Dicső, kegyes Nagyasszonyunk!)

    2 (Bűnös világ övezhet engem, a lelkem hófehér marad,)

    3 (A háladal köszöntve áldjon, hogy úgy szívedre ölelél,)

82

    1 (Gyulladozz, én szívem, szűz Anyámért,)

    2 (Ő a szép szeretet kegyes Anyja,)

    3 (Akit oltalmába vesz Mária,)

    4 (Ezt kéri virágul örömében,)

    5 (Szentelje meg minden érzésemet)

83

    1 (Halld szavunkat, Szűz Anyánk,)

    2 (Ha szomorú a sorsunk,)

84

    1 (Halld, Szűzanyánk, a lelkünk sóhaját.)

    2 (Szent Pártfogónk, te kulcsold két kezünk.)

    3 (Jöjj, Szűzanyánk, ha végső óra hív.)

85

    1 (Hozzád fohászkodunk, áldott Védasszonyunk,)

    2 (Ó Anyánk, tégedet, ki értünk szenvedett,)

86

    1 (Jertek, Jézus hívei.)

    2 (Kérjétek a Szűzanyát,)

87

    1 (Magasztalja lelkem az én Uramat,)

    2 (Ami velem történt, nem volt soha még,)

    3 (Irgalma leárad, népünkre borul,)

    4 (Letöri a gőgöst képzelt magasán,)

    5 (Igazak dolgára örök gondja van,)

    6 (Dicsőség az Úrnak, áldjuk az Atyát,)

88

    1 (Mária, legkedvesebbem!)

    2 (Te vagy az én legjobb Anyám,)

    3 (Amíg élek, áldva zengem:)

89

    1 (Mi asszonyunk, szent Szűz Anyánk,)

    2 (Tekintsd, anyánk, hű népedet,)

90

    1 (Most segíts meg, Mária! Nagy Királynénk, jó Anyánk!)

    2 (Ezredéve kér e nép,)

    3 (Boldogságos vígaszunk,)

91

    1 (Ó Mária, hallld meg esdeklésem,)

    2 (Ó Mária, Szentlélek arája,)

    3 (Ó Mária, te adj enyhületet,)

    4 (Ó Mária, ha az Úr irgalma)

    5 (Ó Mária, ha munkám kifáraszt,)

92

    1 (Ó Mária, Isten anyja, énnekem is jó anyám.)

    2 (Hajnalkeltén, ha megcsendül magas tornyon a harang:)

    3 (Ha délre száll az arany nap, s szól a harang újólag:)

    4 (Ha felkel az est csillaga, s munkámat bevégezem:)

93

    1 (Szeretlek, szép Szűz Mária, Isten legszebb leánya.)

    2 (Szeretlek, szép Szűz Mária, Jézusom szent Szülője,)

    3 (Szeretlek, szép Szűz Mária, te Szentlélek arája,)

    4 (Szeretlek, szép Szűz Mária, lelkünk védelme, vára.)

94

    1 (Szűz Anyám, tied akarok lenni, a te tiszta Mária-gyermeked.)

    2 (Szűz Anyám, hozzád akarok menni, hogy az égben ott legyek veled.)

95

    1 (Téged dicsér az ég, és téged áld a föld,)

    2 (A fehér virágok feléd hajladoznak:)

    3 (Te ragyogsz le reánk a Nap sugarában,)

96

    1 (Vágyó szívvel nézek Reád, szentséges Szűz Mária!)

    2 (Az emberek csalárdsága minden jó reményt elűz.)

    3 (Hozzád fordulok segélyért, ki a jóknak üdve vagy.)

97

    1 (Zúgjon az ének, Mária, néked,)

    2 (Szárnyal a lélek, hála tenéked,)

    3 (Hű magyar néped bízva és kérve)

98

    1 (Az Úr angyala köszönté a boldogságos Szűz Máriát,)

    Ave (Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled,)

    2 (Íme az Úrnak szolgáló leánya,)

    Ave (Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled,)

    3 (És az Ige testté lőn,)

    Ave (Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled,)

    VR (V: Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja.)

99

    1 (A mennyei szent városnak)

    2 (Örvend az egész mennyország,)

    3 (Az érdemek koronája)

    4 (Az angyalok dícsérettel)

    5 (A próféták s pátriárkák,)

    6 (Ó, dicsőség királynéja,)

100

    1 (Ó Nagyasszony, nemzetünk reménye,)

    2 (Ifjúságunk hófehér virága)

    3 (Óh, magyar nép apraja és nagyja,)

    4 (Bár ha bűnünk száma végtelen nagy,)

101

    1 (Nagyasszonyunk, szívünk reménye, hozzád e nép zokogva esd.)

    2 (Oltárodat körülzokogjuk naponta, mert ah, vétkezénk.)

102

    1 (Lenéz Jézus a kék égből,)

    2 (Szállj le, szállj le, szól eképpen,)

    3 (Az égiek Glóriája,)

    4 (Megnyílnak az örömajtók,)

    5 (Mint virágról a méhecske,)

    6 (Mária, menny ékessége,)

    7 (Szent Szűz, ki ma mennybe mentél,)

103

    1 (Május reggel oly szépen szól a harang,)

    2 (Szűz Mária, ég s föld legszebb asszonya,)

104

    1 (Május hónap szép virági, dicsérjétek Máriát.)

    2 (Lenge szellő röpke szárnya vigye hozzád hő imám:)

105

    1 (Május királynő asszonya,)

    2 (Ím, mi neked ajánljuk azt,)

    3 (Terjeszd ki ránk hű gondjaid,)

    4 (Ó Fatimai Szűz Anya,)

106

    1 (Ó, Te ékes gyöngyalak, szép Szűz Mária.)

    2 (Rózsák legszebb rózsája, szép liliomszál.)

    3 (Virágkoszorút kötünk mi is számodra,)

    4 (Áldást hintő karjaid tárd ki, Szűz Anyánk,)

107

    1 (Sírva kér a lelkünk, Május királynéja, könyörögj már értünk.)

    1a (Sírva kér a lelkünk, Május királynéja, könyörögj már értünk.)

    2 (Sírva kér a lelkünk, Május királynéja, könyörögj már értünk.)

    3 (Hajolj le hozzánk, simogasd kezeddel szomorú orcánkat.)

108

    1 (A szép Luzitániában májusban történt,)

    2 (A mennyország verőfénye ömlött el arcán,)

    3 (Kisgyermekek szemlélhették a szép Szűzanyát,)

    4 (Nagy háború dúlt akkoron nagy világszerte,)

    5 (Hogy szeplőtelen szent Szívét buzgón tiszteljük,)

    6 (A szentolvasót minden nap végezzük, kérte,)

    7 (Bűnbánattal térjünk vissza Istenhez végre,)

    8 (Megmutatta nagy hatalmát a napcsodával,)

    9 (Fatimai szép Szűzanya, köszöntünk Téged,)

    10 (Fatimai szép Szűzanya, arra is kérünk,)

109

    1 (Énekeljünk Fatimáról,)

    2 (Jaj, a földön mennyi vétek…)

    3 (Szűzanyánk, Te égi keggyel)

    4 (Olvasódnak gyöngye pergett,)

    5 (Jézusoddal együtt éltél,)

    6 (Üdv nekünk sem lesz másképpen,)

110

    1 (Május tizenharmadikán az Íria völgyében,)

    2 (Rózsafüzér Királynéja, elénk tártad irgalmad,)

    3 (Megszentelő kegyelemben Jézus éljen mibennünk,)

    4 (Add, hogy mindig megtarthassunk minden első szombatot,)

111

    1 (Téged hirdet és áld a harangok szava,)

    2 (Te is szegény voltál, mi is azok vagyunk,)

    3 (Te szent Fiad vére legyen a pecsétünk,)

112

    1 (Áldott légy ezerszer, lurdi kegyes Szűz!)

    2 (Hol kis Bernárdának te megjelentél,)

    3 (Benned a remény új hajnala támadt,)

    4 (A havasok tövén forrást nyitottál,)

    5 (Megdicsőítetted a frankok földjét,)

    6 (Szerettesd meg velünk szent olvasódat,)

    7 (Jelenj meg nekünk is, mint Bernárdának,)

    8 (Szűz királynénk, tied szép Magyarország,)

113

    1 (Lurdi szent Szűz, életfája, Üdvözlégy szép szivárványa, egek asszonya.)

    2 (Mi is víg örömmel zengünk, Bernadettel megköszöntünk, fogadd el, anyánk.)

    3 (Adj szép lelked lángtűzéből, felolvad majd melegétől fagyos kebelünk.)

114

    1 (Mária, téged sosem ért a vétek,)

    2 (Boldog a barlang, hol te megjelentél,)

    3 (Gyógyít a forrás, feltörve a mélyből,)

115

    1 (Megköszöntünk, édes Lurdi szent Szűz, fogadd el ma esdeklő imánk,)

    2 (Üdvözölt légy, Lurdnak gyöngyvirága, üdvözölt légy, szende ibolya.)

    3 (Szent szemeid az égre emelted, úgy hívsz minket a bűnbánatra,)

116

    1 (Mennyből hullott rózsa, Lurdi Szűzanya,)

    2 (Báránykákat őrzött a kis Bernadett,)

    3 (Amint megjelentél Lurdnak völgyein,)

    4 (Kérünk, gyógyítsd most is sok sebünk, ha fáj,)

117

    1 (Ó, édes lurdi Szűz, hallgasd meg kérésünk.)

    2 (Hódolva tisztelünk, mint az Isten Anyját,)

    3 (A lurdi barlangban értünk tettél csodát,)

118

    1 (Százezerszer üdvözlégy, szép Szűz Mária!)

    2 (Ott van a Szűz Mária tiszta fehérben,)

    3 (Gyönyörűen tündöklik drága szent képed,)

    4 („Szeplőtelen a nevem, kedves gyermekem,)

    5 (Összetette két kezét a kis Bernadett,)

    6 (Mi is eléd borulunk, szép Szűz Mária,)

119

    1 (Szűzi tiszta látomásunk, Mária.)

    2 (Szeplőtlen szent Boldogságos Asszonyunk,)

    3 (Imádkozó, fénylő, fehér Máriánk,)

120

    1 (Szent alkony csnedjében megkondul titkon,)

    2 (Őrangyal érinti Bernadett karján:)

    3 (Mély csend ül föld színén, titkos szél támad:)

    4 (Kőbarlang szájánál villámfény gyullad:)

    5 (Szép arcú áldott lény, mennyből szállt jóság:)

    6 (Szempárján mennybéli méltóság fénye:)

    7 (Mint égi liliom, olyan szűz képe:)

    8 (Szent lábán harmatfriss két nyíló rózsa:)

    9 (Tíz ujján Olvasó füzére látszik:)

    10 (Megrendült lélekkel, túláradt szívvel)

121

    1 (Úrangyalát végzi a kis Bernadett,)

    2 (Égi rózsafözér ragyog kezében,)

    3 (Ott térdel Bernadett összetett kézzel,)

    4 (Ó, égi Szűzanya, kegyelmek anyja,)

    5 (Csipkefán jégharmat kivirágozott,)

    6 (Ó, lurdi Szűzanya, szállj le szívünkbe,)

    7 (Ha éltünk alkonyán eljön az óra,)

    8 (Végre Bernadettel ölelj kebledre,)

122

    1 (Máriához, drága Szűzanyához tisztelettel járulunk,)

    2 (Máriában kelt fel a világnak tiszta fényű csillaga.)

    3 (Máriánál, égi Pátrónánknál van segítség, oltalom.)

    4 (Máriának vállruhája rajtunk, gyermekének ismeri.)

    5 (Máriáért lelki fegyverekkel mindhalálig harcolunk.)

123

    1 (Örvendve örvendünk, Szűz Anyánk!)

    2 (Szent Fiad vérzik a Golgotán.)

    3 (Életet talál, ki megtalál!)

    4 (Szombaton kinyílik börtönöm.)

124

    1 (Isten anyja, Szűz Mária, Szentolvasó Királynéja, százszor üdvöz légy,)

    2 (Olvasódnak minden ága szent hitünknek bájvirága s liliomfüzér.)

125

    1 (Illattal telt szép virágkert az olvasó társulat:)

    2 (Arany bimbó, szent olvasónk minden ága, gyöngyszeme,)

    3 (Édes Anyánk! ó fogadd el e szentséges olvasót,)

    4 (Szent olvasónk királynéja! áldd meg e jó híveket,)

126

    1 (Oltárodnak zsámolyánál könnyezve imádkozom.)

    2 (Sok kereszténynek szívében kialudt már a hite,)

    3 (Ó, ha tudnák, ó, ha látnák, hogy értük is szüntelen)

127

    1 (Rózsafüzér királynéja, égi anyánk, kegyes Szűz.)

    2 (Öröm kevés jutott nekünk, keserű a kenyerünk.)

    3 (Fiad keresztje tövében vért hullatott, könnyeket.)

    4 (Mint népünk Nagyasszonyának, égi trónon a helyed,)

128

    1 (Az Atya küldte Gábor angyalát,)

    2 (Mária indul, hordja Istenét,)

    3 (Eljött az évek teljessége már,)

    4 (Templomba várja angyalok kara,)

    5 (A Szűz kereste három napon át,)

129

    1 (Jézus, érted én lelkem gyötörte a félelem, vérrel verítékezett.)

    2 (Sújt a pribék ostora, földünk égi vándora így bűnhődik vétkemért.)

    3 (Jézus értem a lelked viselt a nagy éjjelen tövisből font koronát.)

    4 (Közeleg a szent halál, a kereszt már készen áll, sír a föld és sír az ég.)

    5 (Istenünknek szent Fia, fájdalomnak Férfia, Kereszten függ vétkemért.)

130 fájd

    1 (Jézus Krisztus feltámadott,)

    2 (Jézus Krisztus mennybe szállot,)

    3 (A Szentlelket küldte hozzánk,)

    4 (Feltámasztá édesanyját,)

    5 (Koronáját reá tette,)

130 dics

    1 (Jézus Krisztus feltámadott,)

    2 (Jézus Krisztus mennybe szállott,)

    3 (A Szentlelket küldte hozzánk,)

    4 (Feltámasztá édes anyját,)

    5 (Koronáját reá tette,)

130A

    1 (Megnyílt az ég, zeng a szózat: Alleluja,)

    2 (Kána város menyegzőt ül, Alleluja,)

    3 (Istenünknek szent országa, Alleluja,)

    4 (Tábor hegyén megmutatta, Alleluja,)

    5 (Utolsó szent vacsoráján, Alleluja,)

---- Szentekről ----

131

    1 (Szenteidben csodálandó nagy Isten.)

    2 (Te vagy a kincs, mit minden szent keresett.)

    2-Szt.János (Te vagy a kincs, mit szent János keresett.)

    2-Szt.Katalin (Te vagy a kincs, mit Katalin keresett.)

    2-Mindenszent (Te vagy a kincs, mit Mindenszent keresett.)

    2-Szt.Rita (Te vagy a kincs, mit szent Rita keresett.)

    3 (Zengje ég, föld és mind, mik benne élnek:)

132

    1 (Gyöngyöt kínál Duna szigete.)

    2 (Jézus Úrnak ragyog ez a gyöngy.)

    3 (Inségünkben csudaékszerünk,)

133

    1 (Margit, hazánknak drága gyöngye, éke.)

    2 (Hétszáz esztendő múlt el, hogy születtél.)

    3 (Új szenvedések felhője felettünk!)

134

    1 (Magasság, örvendj, zengedezz,)

    2 (Magyar hon, örvendj, ősi föld,)

    3 (Királyi boldog nemzedék,)

135

    1 (Emlékezzünk Szent Balázsra, mert ma vagyon napja,)

    2 (Orvos voltál, gyógyítottál sok száz beteg testet,)

    3 (Jézus Krisztus igazságát buzgón tanítottad,)

    4 (Szebászténak városában, hogy vérpadra mentél,)

136

    1 (Ajkainkról zengjen ének Szűz Mária jegyesének,)

    2 (Mint csillag a szelíd holdat, Isten Anyját udvaroltad.)

    3 (A Messiást te dajkáltad, Betlehemben ó, mint szántad.)

    4 (Azt ölelted, azt gondoztad, karjaidon azt hordoztad,)

    5 (Egyiptomba kis Jézussal, Máriával, szent Anyjával)

    6 (Az ég és föld bámul téged, nagy jutalmat nyert hűséged:)

    7 (Mária szűz vőlegénye, kegyelemnek szent edénye.)

137

    1 (Megváltónknak gondviselő földi őre,)

    2 (Halálodnál Jézus és a Szent Szűz álltak,)

138

    1 (Ó szent József, tisztaság jó példája,)

    2 (A Szűz, ki az Úr Anyjává tétetett,)

    3 (Boldog, ki az Isten Fiát hordozád,)

139

    1 (Szent József, szent József, drága családatya.)

    2 (Szent József, szent József, kegyesek kegyese,)

    3 (Szent József, szent József, a szent család feje,)

    4 (Szent József, szent József, elestek támasza,)

140

    1 (Szent József, királyok ősivadéka,)

    2 (A Szentháromságnak vagy te szolgája,)

    3 (Nagy méltóságodat bámulja minden,)

    4 (Híven szolgáltál az Isten Fiának.)

141

    1 (Szent József, menny drága gyöngye,)

    2 (Szűz tisztaság verőfénye,)

    3 (Mily boldognak vallunk Téged,)

142

    1 (Tárd fel egeknek kapuit, nagy Isten,)

    2 (Kirje elejszon, vétkeink megvalljuk,)

    3 (Glória légyen mennyben az Istennek,)

    4 (Kéréseinket sok nehéz ügyünkben,)

    5 (Áldozatunkat kenyér és bor színben,)

    6 (Rózsáknak szentje, tövistől sebezve,)

    7 (Szent, szent az Isten, szent az örök Isten,)

143

    1 (Szent Rita asszony, nézz le ránk az égből.)

    2 (Böjttel a testre kemény hámot raktál,)

    3 (Pompás világnak ékét megvetetted,)

    4 (Keskeny az ösvény, mit tiport a lépted,)

144

    1 (Ártatlan szüzek, jöjjetek,)

    2 (Ő testét böjttel törte meg,)

    3 (Tövis vérezte homlokán)

    4 (Dicsérünk, ó Atyánk, s Véled)

145

    1 (A szövetség áldozatját)

    2 (Dicsőséged eget, földet)

    3 (A szeretet egyházának)

    4 (Hisszük Atyánk, hogy kezedből)

    5 (A kereszt nagy áldozatja)

    6 (Ami egykor a Golgotán)

    7 (Szent Antal, jöjj, zengjed velünk:)

146

    1 (Áldja szívünk minden része, dicsérje nyelvünk zengése)

    2 (Ez Istennek hív szolgája, égő szeretet fáklyája,)

147

    1 (Dicsértessél, ó szent Antal, kit a világ áld, magasztal.)

    2 (Ki Jézust, az Isten Fiát karjaiddal átkarolád:)

148

    1 (Dicső szent Antal, Isten kedveltje, ki a mennyekben tündökölsz fenn.)

    2 (Dicső szent Antal, gyengék védelme, ki megtalálod, mi elveszett.)

149

    1 (Magasztalunk, ó szent Antal, hálás szívvel áldunk téged:)

    2 (Megnyitád a gazdag szívét, irgalomra tanítottad.)

    3 (Minden könny, mit letöröltél, gyöngynek száll szép koronára.)

    4 (Mindennapi kenyerünket szavadra nyújtja az Isten,)

150

    1 (Páduának dicső szentje,)

    2 (Özvegy, árva és nyomorgó,)

    3 (Aki bízva fordul hozzád,)

    4 (Te, ki oly sok csodát tettél,)

    5 (Ezután is légy gyámolunk,)

151

    1 (Ah, hol vagy, magyarok tündöklő csillaga,)

    2 (Reménységünk vagyon benned s Máriában,)

    3 (Virágos kert legyen mindnyájunknak szíve,)

153

    1 (Áldott szent István, Istennek szolgája,)

    2 (Irgalmas Isten kegyes jóvoltából)

    3 (Földeden újra pogány tüzek égnek,)

    4 (Jobbodra kérünk, amely ma is épen,)

    5 (Jóságos Jobbod nyújtsd ki reánk, kérünk,)

    7 (Igaz hitnek plántálója,)

    8 (Elvezettél az Egyházhoz,)

    9 (Az Istennek trónusánál,)

154

    1 (Ó, szent István, ősatyánk, szánd meg ezt a népet!)

    2 (Koronádat, címedet s a keresztet hajdan)

    3 (Te halálos ágyadon Isten anyját kérted,)

155

    1 (Szent királyunk, István király, hozzád sír fel hív néped.)

    2 (Szűz szent Imre, téged kérünk, segítsd arra nemzeted,)

156

    1 (Szent Gellértet, Egyházunk szép csillagát,)

    2 (Ezred éve szülte őt a kék déli táj,)

    3 (István király látta égő bátor hitét,)

    4 (Hálát adunk, Istenünk, e szent püspökért,)

157

    1 (Isteni fényben ragyogó nagy ország,)

    2 (Drága Terézke, a Te rózsakincsed)

    3 (Rózsa-ajándék, esedezve kérlek,)

    4 (Kérd e kegyelmet, esedezve kérd s majd)

158

    1 (Kármel ősi, szent hegyén,)

    2 (Vonzott Isten ég felé,)

    3 (Enyhe balzsamár gyanánt)

159

    1 (Istennek hív szolgája, új életnek formája, szent Ferenc!)

    2 (Tisztaság s szegénységre és engedelmességre, szent Ferenc!)

    3 (Maga-megtagadásnak, testi sanyargatásnak, szent Ferenc!)

    4 (Nem csak magadnak élni, máson is segíteni, szent Ferenc!)

    5 (Fiaid ösztönözted, sőt éppen kötelezted, szent Ferenc!)

    6 (Nagy szentségű életed oly boldogul végezted, szent Ferenc!)

160

    1 (Üdvözlégy, szent Ferenc! Krisztus követője,)

    2 (Üdvözlégy, szent Ferenc! Isten hív szolgája,)

    3 (Üdvözlégy, szent Ferenc! Világ megvetője,)

    4 (Üdvözlégy, szent Ferenc! erények szekrénye,)

    5 (Esedezz érettünk a Szentháromságnál,)

161

    1 (Szent Ferenc, Isten szegénye, kereszténységnek fénye, szívünknek te vagy reménye.)

    2 (Szent Ferenc, hitnek oltára, Jézus igaz szolgája szentséged világ csodája.)

    3 (Szent Ferenc, jók pártfogója, szívünket bűntől óva légy éltünk istápolója.)

    4 (Szent Ferenc, Isten szegénye, kereszténységnek fénye, szívünknek te vagy reménye.)

162

    1 (Simon, Júdás, két lelkes apostol,)

    2 (Simon, te, kit buzgónak neveztek,)

    3 (És te, Júdás, ki Tádeus néven)

    4 (Simon, Júdás, két dicső hitbajnok,)

163

    1 (Szent Erzsébet, hallgass meg, énekszóval kérünk,)

    2 (Magyar földön sarjadtál, ó mi édes vérünk,)

    3 (Warburg vára lett hazád, áldó testvér kézzel)

    4 (Minden nehéz próbákat hősiesen álltál,)

164

    1 (Érdemes fának szép, nemes ága.)

    2 (Messziről áldunk, hozzád kiáltunk.)

    3 (Életed zsoltár, éneket mondtál.)

    4 (Holtod is ének, Istendícséret.)

    5 (Sebeid ajkak, ha szólsz, ha hallgatsz.)

    6 (Csak szíved mása, dallam forrása.)

165

    1 (Kihez az Úr elküldé angyalát,)

    2 (Hangozzatok zenének hangjai,)

    3 (Zengetvén a mennybéli orgonát,)

166

    1 (Krisztus dolgot méhe, Cecília szűz,)

    2 (Mit neked a pompás, dús lakodalom?)

    3 (Áruld el ma nékünk édes titkodat!)

167

    1 (Ó Szent Cecília, Isten tiszta álma,)

    2 (Ó szent Cecília, énekmondók szentje,)

168

    1 (Áldj meg minket, ó nagy Isten, áld meg buzgó népedet!)

    2 (Dicsőség és hála neked, mindenható Istenünk!)

    3 (Buzgó szívvel hisszük mindazt, amit tanít egyházunk:)

    4 (Az a véres áldozat volt legkedvesebb előtted,)

    5 (Az ég és a föld nevednek dicsőségét hirdeti,)

169

    1 (Szent lakodba jött néped,)

    2 (A szentmise áldozat,)

    3 (Dicsőség az Istennek,)

    4 (Hisszük buzgón mind, amit)

    5 (Kenyeret s bort áldozunk)

    6 (Nyerjen e szent áldozat)

    7 (Szent vagy, Urunk, Istenünk,)

170

    1 (Jó Atyánkért esdeklünk,)

    2 (Add néki bő malasztod,)

    3 (Szándékához adj erőt,)

171

    1 (Az Isten útja biztos út, csak őrá bízom éltem.)

    2 (Jöjj hozzánk, Jézus Krisztusunk, jöjj Megváltónk, úgy várunk.)

    3 (Mily boldogság, ha láthatunk, úgy megnyugszik a szívünk,)

    4 (Te folyton égő áldozat, a szívünk lobbantsd lángra,)

172

    1 (Ki mondaná el, Isten, a Te szépségedet:)

    2 (Ki mondaná el, Isten, a Te hatalmadat:)

    3 (Ki mondaná el, Isten, a Te Jóságodat:)

173

    1 (Ó ne búsulj, föld árva gyermeke.)

    2 (Hogyha szenvedsz s az Istenben bízol,)

    3 (Légy közönyös öröm és bú iránt,)

    4 (Tűrj békével, ne légy vígasztalan,)

174

    1 (Isten, az aratás Ura, szent Atyánkat védelmezd.)

    2 (Isten, az aratás Ura, kérésünket meghallgasd:)

    3 (Az aratás sok, s a munkás kevés, Te így mondottad.)

    4 (Tedd fölszentelt szolgáidat áldozatban buzgókká,)

175

    1 (Ó, nagy Isten, felajánljuk Néked ezt a szent napot.)

    2 (Ó, nagy Isten, kísérd áldásoddal munkás éltüket.)

    3 (Ó, nagy Isten, ifjainkban élessz égi vágyakat,)

    4 (Ó, nagy Isten, mai tetteinket fogadd, mint imát.)

176

    1 (Atyám, hallgasd meg hő imámat, fáj az életem, fáj nagyon.)

    2 (Keservemet itt meg nem értik, hideg a szív könyörtelen.)

    3 (Miként ott túl az éghatáron, azonképp it a földön is,)

    4 (Bocsáss meg, mint mi megbocsátunk annak, ki vét tán ellenünk,)

177

    1 (Ó, jó Pásztor, az elszéledt báránykákért esdeklünk.)

    2 (Lelki vakság homályában áll a sötét Afrika.)

    3 (Vigyék meg a missziósok Indiába, Japánba)

    4 (A kínai birodalom tengernyi pogány népe)

    5 (Ó jó Pásztor, add, hogy mi is munkatársid lehessünk,)

177-B

    1 (Ó, jó Pásztor, az elszéledt báránykákért esdeklünk.)

    2 (Lelki vakság homályában áll a sötét Afrika.)

    3 (Vigyék meg a missziósok Indiába, Japánba)

    4 (A kínai birodalom tengernyi pogány népe)

    5 (Ó jó Pásztor, add, hogy mi is munkatársid lehessünk,)

178

    1 (Már kél a fénynek csillaga:)

    2 (Nyelvünket fogja fékre ma:)

    3 (Lakjék szívünkben tisztaság,)

    4 (Hogy majd a nap ha távozott,)

    5 (Dicsérjük az örök Atyát,)

179

    1 (Ó Róma, szent falak, te béke városa!)

    2 (Szent város, feldíszít a szüzek liljoma,)

    3 (Szent Péter, trónon ülsz, körötted társaid,)

    4 (Szent Pál, kit gazdagít bölcsesség tengere,)

180

    1 (Akarjuk Istent, Szűzanyánk, áldott! hallgasd hitünknek esdő szavát.)

    2 (Akarjuk Istent szabadítónknak, kinek kegyelme életet ád!)

    3 (Akarjuk Istent, megszentelőnket, lelkéből újul mind a világ!)

    4 (Akarjuk Istent otthonainkban, kereszt hadd szórja fénysugarát.)

    5 (Akarjuk Pétert s a tizenkettőt, hitvalló hősök szent táborát.)

    6 (Akarunk minden jószívű embert igaz testvérként átölelni:)

181

    1 (Christus vincit!)

182

    1 (Idők vezére, Krisztusunk,)

183

    1 (Hullassatok, egek, csillogó harmatot!)

    2 (Nyílj meg, alvó mező, teremd az Üdvömet!)

184

    1 (Kirje, kirje, kisdedecske,)

    2 (Karácsonynak éjszakáján,)

    3 (A kis Jézus aranyalma,)

    4 (Jézus ágyán nincsen paplan,)

    5 (Nincsen néki bocskorkája,)

    6 (Mikor a hold fel fog jönni,)

185

    1 (Angyalok, angyalok,)

    2 (Angyalok, angyalok,)

    3 (Angyalok, angyalok,)

    4 (Angyalok, angyalok,)

186

    1 (Aranyszárnyú angyal száll a földre le,)

    2 (Hirdeti az angyal, Jézus született,)

    3 (Tiszta szűztől nékünk gyermek születék,)

    4 (Csodafényű csillag jő az égre fel,)

    5 (Jézus, jászolodnál földre borulunk,)

187

    1 (Betlehemnek városa,)

    2 (Názáretnek faluja,)

    3 (Jeruzsálem, Golgota,)

    4 (Arany oltár sátora,)

188

    1 (Jobbra-balra gyertya ég,)

    2 (Angyalszóra kis bojtár)

    3 (Aprószentek csapata)

    4 (Nem királyi batáron,)

    5 (Édes Jézus, ölelj át,)

    6 (Hódolnak az angyalok,)

189

    1 (Rossz a Jézus kis csizmája, sír a ködmöne.)

190

    1 (Vágott vessző a kezében,)

    2 (Könnyel mosnám véres vállad,)

191

    1 (Elhozta az Isten)

    2 (Piros pünkösd napján)

    3 (Én kicsike vagyok,)

    4 (Gyönge vessző vagyok,)

    5 (Ki akarok nyílni,)

    6 (Egy kis fehérségben)

    7 (Szentséges Istennek)

192

    1 (A jó Isten őriz engem,)

    2 (A jó Isten örök áldás,)

    3 (A jó Isten őriz engem,)

193

    1 (Pázsit dombon üldögél, tarka nép közt hófehér.)

194

    1 (Búza, aranyszemű búza,)

    2 (Szőlő, piros szemű szőlő,)

    3 (Búza, hullasd belém magvad,)

195

    1 (Kapu nyílik csillagfényes égboltján.)

    2 (Tiszta szívvel kenyeret és bort hoztunk.)

    3 (Édes Jézus, fogadd el ma szívünket.)

196

    1 (Tapsolj, kicsi szív!)

    2 (Tapsolj, kicsi szív!)

    3 (Tapsolj, kicsi szív!)

    4 (Tapsolj, kicsi szív!)

    5 (Tapsolj, kicsi szív!)

    6 (Tapsolj, kicsi szív!)

    7 (Tapsolj, kicsi szív!)

    8 (Tapsolj, kicsi szív!)

197

    1 (Atya Úristen,)

    2 (Nosza minden nap)

198

    1 (Felvirradt az Isten napja,)

    2 (Annak Neve legyen áldott,)

    3 (Csillagoknak Teremtője,)

199

    1 (Boldog szívvel jöttünk össze, égi Atyánk hívott.)

    2 (Hajlékában nyílik szívünk üdvözítő hitre.)

200

    1 (Oltárodhoz jöttem, én kis királyom,)

    2 (Ne tekintsd most vétkemet, kis királyom,)

    3 (Rajtad ékes korona, kis királyom,)

    4 (Kezedben a földgolyó, kis királyom,)

    5 (Palást föd be földiglen, kis királyom,)

    6 (Szívem, bár ha egyszerű, kis királyom,)

    7 (Fogadd gyarló életem, kis királyom,)

    8 (Szent vagy és megszentelő, kis királyom,)

201

    1 (Gyermek szívek hódolata, zengj Jézus szívének!)

    2 (Szíved fölött kereszt ragyog, ez lesz nékünk fegyver.)

    3 (Jézus Szíve, bízunk benned, hogy elfogadsz minket,)

202

    1 (Kezdődik a Szentmise,)

    2 (Ujjong már az orgona,)

    3 (Én még olyan csöpp vagyok,)

    4 (Hiszem, Jézus, hogy szeretsz,)

    5 (Felajánlom szívemet,)

    6 (Egyik angyal mondja, szent,)

    7 (Üdvözlégy, szent áldozat,)

    8 (Amit adtam kenyeret,)

    9 (Atyaisten: szerelem,)

203

    1 (Szálljon ránk az Úr lelke, Alleluja!)

    2 (Isten szólt, ma visszhang kél, Alleluja!)

    3 (Táplál égi jósága, Alleluja!)

    4 (Értjük már a Szentírást, Alleluja!)

    5 (Éltünk drága kútfője, Alleluja!)

    6 (Ég s föld zengje az Atyát, Alleluja!)

    7 (És kit küld ma, Szentlelkét, Alleluja!)

204

    1 (A mi hű barátunk Jézus, fájdalmunkat viseli:)

    2 (Ha nehéz az életútunk, hogy lelkünk is fáj belé:)

    3 (Vállunkon bár súlyos terhek, s szívünk sajog egész nap,)

205

    1 (Hófehér Ostya, szent Kenyér!)

    2 (Jézusom! Édes mindenem,)

    3 (Jézusom! Add, hogy hű legyek,)

    4 (Hófehér Ostya, szent Kenyér!)

    5 (Hófehér Ostya, szent Kenyér!)

    6 (Hófehér Ostya, szent Kenyér!)

206

    1 („Gyermekem, édes, jöjj hozzám:)

    2 („Gyermekem, imhol búza, bor,)

    3 („Járj velem eztán, kis testvér,)

207

    1 (Ó, szeretet szent emléke,)

    2 (Jövel, Jézus, légy vendégünk,)

    3 (Járj előttünk, ne hagyj árván,)

208

    1 (Fehér szent Ostyában kis testvérünk lettél.)

    2 (Sajnálom, hogy Téged sokan nem ismernek.)

209

    1 (Szólít a Jézus, bízd rá magad, halld meg a hangját, úgy hívogat!)

    2 (Jöjj Jézusodhoz, én gyermekem, hív oly szelíden, oly édesen!)

    3 (Higgy, és ne félj, Ő nyugalmat ad, jó Pásztorunkra bízd rá magad,)

210

    Refr (Királyi törvény: szeress, hogy élj!)

    1 (Kinyilatkoztattad nékünk)

    Refr (Királyi törvény: szeress, hogy élj!)

    2 (E királyi törvény írja:)

    Refr (Királyi törvény: szeress, hogy élj!)

    3 (Fejedelmi törvényünkben)

    Refr (Királyi törvény: szeress, hogy élj!)

    4 (Örök Isten, Szentháromság,)

    Refr (Királyi törvény: szeress, hogy élj!)

    5 (Szeretetnek szép Szűzanyját)

    Refr (Királyi törvény: szeress, hogy élj!)

    6 (Szűzanyánkkal, Szent Józseffel)

    Refr (Királyi törvény: szeress, hogy élj!)

211

    1 (Jézuska, Jézuska, figyelj most reám!)

    2 (Jézuska, ne búsulj, hisz itt vagyok én!)

    3 (Jézuska, köszönök és hazamegyek!)

211A

    1 (Jézuska, Jézuska, figyelj most reám!)

    2 (Jézuska, ne búsulj, hisz itt vagyok én!)

    3 (Jézuska, köszönök és hazamegyek!)

212

    1 (Hallgasd meg, hallgasd meg, Uram, könyörgésünket.)

    2 (P: Bocsásd meg, Urunk, bűneinket.)

    3 (P: Uram, hallgasd meg…)

212A

    1 (Aki gondolsz a madárra,)

    2 (Téli fagyban, hóban, jégben,)

    3 (P: Bízvást vetik Rád szemüket mindenek, Uram.)

212B

    1 (Te, ki hinted igéd magvát,)

    2 (Itt a tavasz, fák rügyeznek,)

    3 (P: Határaidat megáldja békességgel.)

212C

    1 (Kik bajukkal Hozzád futnak,)

    2 (Ha velünk az Úr áldása,)

    3 (P: Színig legyenek csűrjeink.)

212D

    1 (Úr Jézus, ki azt hirdetted:)

    2 (Őszi vihar, hogyha kerget,)

    3 (P: Nézz le az égből, és tekints szőlődre.)

212E

    1 (Uram, irgalmazz nekünk!)

    2 (Krisztus, hallgass minket!)

    3 (Mennybéli Atya Isten: Irgalmazz nekünk!)

    4 (Mennyekbe fölvett Mária: Könyörögj értünk!)

    5 (Szent Mihály arkangyal: Könyörögj értünk!)

    6 (Minden gonosztól: Mentsd meg, Uram, őket!)

    7 (Kereszted és kínszenvedésed által: Mentsd meg, Uram, őket!)

    8 (A holtakhoz való alászállásod által: : Mentsd meg, Uram, őket!)

    9 (Mi, bűnösök: Kérünk téged, hallgass meg minket!)

    10 (Hogy őket szent angyalaid által vigasztaljad: Kérünk téged, hallgass meg minket!)

    11 (Hogy szent színed látásában őket mielőbb részesítsed: Kérünk téged, hallgass meg minket!)

    12 (Hogy azokat, akikről senki meg nem emlékezik, a tisztítóhely kínjaitól megszabadítsad: Kérünk téged, hallgass meg minket!)

    13 (Hogy minket a halálfélelemtől megőrizzél: Kérünk téged, hallgass meg minket!)

    14 (Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit: Adj nekik nyugodalmat!)

Copyright © Diatar 2010-2022 Adatvédelem