Énektárak  Szószedet  Kezdősorok


"Dunamelléki énekfüzetek" énekei:

---- I. Hadd zengjen énekszó! ----

1

    1 (Hadd zengjen énekszó,)

    2 (Mint gyenge gyermek, ő)

    3 (Ó, lelkem, áldva áldd)

    4 (Új ének merre cseng?)

2

    1 (Jövel, jövel, Immánuel,)

    2 (Jövel, ó, Jessze vesszeje,)

    3 (Jövel, jövel, ó, Napkelet,)

    4 (Jöjj, Dávid kulcsa, nyisd ki hát)

    5 (Jövel, jövel, ó Adonáj,)

3

    1 (Karácsony ünnepén,)

4

    1 (A sötétség szűnni kezd már,)

    2 (Mikor az a csillag kigyul,)

    3 (Ahol Annak fénye árad,)

    4 (Ébredj föl hát, aki alszol,)

5

    1 (Ó jöjj, ó jöjj, Üdvözítő,)

    2 (Megnyílt az ég harmatozva,)

    3 (Föld, virulj ki, földön, halmon,)

    4 (Ó fényes Nap, ó szép Csillag,)

6

    1 (Áldott az egek Ura,)

    2 (Serege az atyáknak)

    3 (Sion üdve, nagy Király,)

    4 (Jövel, gyengék ereje!)

    5 (Szállj hozzám, dicső Király,)

    6 (Ó, élet Fejedelme,)

7

    1 (Csillagoknak teremtője)

    2 (Ki világon könyörülvén,)

    3 (E világnak alkonyatán,)

    4 (A te erős hatalmadnak)

    5 (A nap felkél és elnyugszik,)

    6 (Szentséges Úr, téged kérünk,)

    7 (Adjunk hálát az Istennek,)

8

    1 (A jöttöd miként várjam,)

    2 (Ma Sionod hint néked)

    3 (Ó, mit tettél te értem,)

    4 (Én rút fogságban voltam,)

    5 (Az örök fényességből)

    6 (Ezt jól szívedbe véssed,)

    7 (Már éjjel-nappal nem kell)

    8 (Ó, ne féljetek tőle,)

    9 (Hát ne félj ellenségtől,)

    10 (Az Úr ítélni fogja)

9

    1 (I.(szoprán) szólam: 2. (alt) szólam:)

    2 (I. (Szoprán) szólam: II. (Alt) szólam:)

    3 (I. (szoprán) szólam: II. (alt) szólam:)

    4 (I. (szoprán) szólam: II. (alt) szólam:)

10

    1 (Kitárom előtted szívem,)

    2 (Jöjj, mert lelkem epedve vár,)

    3 (Jöjj, Uram, oszlasd a homályt,)

    4 (Jöjj, hív őrizőm, ó, jövel,)

11

    1 (Jöjj, áldott Királyunk,)

    2 (Ha elcsügged a lelkünk,)

12

    1 (Krisztus, Atya Istennek)

    2 (Miértünk emberré lett)

    3 (Nevelj ismeretedben)

    4 (Te menny s föld teremtője,)

    5 (Jóvoltodért te ölj meg,)

13

    1 (Glória szálljon a mennybe fel,)

14

    1 (Áldott az Isten, mindnyájunknak Atyja,)

    2 (A szent próféták eleitől fogva)

    3 (Kik a halálnak árnyékában járunk,)

    4 (Benned jelent meg az Isten kegyelme,)

    5 (Ádventi vendég, végy szállást minálunk,)

15

    1 (Krisztus Jézus született, örvendezzünk!)

    2 (Áron ősi vesszeje kivirágzott,)

16

    1 (A mennyből jöttem hozzátok,)

    2 (E mai nap egy kis gyermek)

    3 (Úr Jézus Krisztus, Isten ő,)

    4 (Lehozta boldogságotok,)

    5 (Bizonyságként ez lesz a jel:)

    6 (Mi is együtt örvendezve)

    7 (Belépve szívem megdobban:)

17

    1 (Ó, szerencsés éjszaka,)

    2 (Kellj föl, keresztyén lélek,)

    3 (Angyalok is vígadnak,)

    4 (Mi is velük vígadjunk,)

18

    1 (Nyájat őrző pásztorok,)

    2 (Bár a pólya rejti őt,)

    3 (Angyaloknak hangja zeng:)

19

    1 (Istennek szent Fia)

    2 (Ma is eljön hozzánk,)

    3 (Kik őt nem szégyellik,)

    4 (Kik hitben megállnak,)

    5 (Újra el fog jönni,)

    6 (Jézus, szánj meg minket:)

20

    1 (Csillag, csillag,)

    2 (Angyalének,)

    3 (Én is, én is)

    4 (Eljött, eljött)

21

    1 (Betlehemi csillag csodafényt ád,)

    2 (Maga a nagy Isten jött a földre,)

    3 (Nem idegen többé már az ember,)

22

    1 (Dicsőség légyen a mennyekben fent,)

    2 (Angyalok serege ujjongva zeng)

    3 (Nem látott még soha sem föld, sem ég)

23

    1 (Mondjunk boldog éneket,)

    2 (Mennyei prófécia)

    3 (Adózókat írtak fel)

    4 (Ó, micsoda jámborság)

    5 (Jézus égből lejöttél)

24

    1 (Ez esztendő fordulóján)

    2 (A múló év minden napja)

    3 (A mezőket te ruházod,)

    4 (Könnyeinket szárítgattad,)

    5 (Hálásan hát megfogadjuk,)

    6 (Ha majd eljön a végóra,)

25

    1 (Új esztendő virradott,)

    2 (Napokat és éveket)

    3 (Ha nevében indulunk,)

26

    1 (Áldjad, én lelkem, hű Uradat áldjad,)

    2 (Hozzád hajolva, sebed megtisztítja,)

    3 (Tőle van minden kincsed, gazdagságod,)

    4 (Mózesnek egykor megmutatta útját,)

    5 (Bűnünket folyvást nem veti szemünkre,)

    6 (Földtől az égbolt véghetetlen messze:)

    7 (Mint apa bánik drága gyermekével,)

    8 (Fűszál az élet: alig szökken szárba,)

    9 (Ám mindörökké tart az Úr kegyelme,)

    10 (Isten a trónját mennybe helyeztette,)

    11 (Áldjátok Istent minden seregében,)

27

    1 (Áldó hatalmak oltalmába rejtve)

    2 (Ha gyötri, bántja szívünket a régi,)

    3 (S ha szenvedések kelyhét adod inni,)

    4 (És ha az úton örömöt adsz nékünk,)

    5 (A csend köröttünk mélyen szerteárad.)

28

    1 (Gloria, gloria in exelsis Deo,)

29

    1 (Áldott légy, mert megváltottál,)

    2 (Áldott légy, hogy szerethetlek,)

    3 (Áldott légy, hogy eljössz újra,)

30

    1 (Jézus a földre jött, halleluja,)

    2 (Téged is hív ma még, halleluja,)

31

    1 (Az élet nékem Krisztus,)

    2 (Már indulok békében,)

    3 (Megküzdve életemnek)

    4 (Ha erőtlenségemben)

    5 (Az életünk ellobban,)

    6 (Ám lelkem mégse bántsa)

    7 (Megváltó Istenemmel)

32

    1 (Dicsérd, Sion, Megváltódat,)

    2 (Minden lélek csodáiért,)

    3 (Dicsérjétek gazdagságát,)

    4 (Dicsérjétek dobbal, tánccal,)

    5 (Hálát ad a csonka-bonka,)

    6 (Dicsérni őt gyönyörűség,)

    7 (Országának fényessége,)

33

    1 (Dicsérjük Istent! Mind, ki féli itt lent,)

    2 (Hű őrizőnk, te, minden jó kútfője)

    3 (Kísérj el minket, őrizd lépteinket,)

    4 (Készséget ébressz követni igédet.)

    5 (Szívünk készítsd el, hogy feddéseiddel)

    6 (Eljössz! Ígérted! S akkor a te néped)

34

    1 (Elmúlt az éj, felkelt a nap,)

    2 (Utamra áraszd fényedet,)

    3 (Roskadó lábam támasza,)

    4 (Ha bűnnek terhe földre vet,)

    5 (Ha látok sírót, szenvedőt,)

    6 (Halál órája már ha int,)

35

    1 (Kész már a szívem néked zengeni, Isten!)

36

    1 (Készülj Urad elé lelkem,)

    2 (Mint jegyese égő vággyal,)

    3 (Ó, Istennek nagy csodája!)

    4 (Jézus, napja életemnek,)

    5 (Te, ki minket úgy szerettél,)

    6 (Jézus, életnek kenyere,)

37

    1 (Én Istenem, lásd elfordultam tőled,)

    2 (Tekints reám a te nagy irgalmaddal!)

    3 (Szemed elől bár elvetettél engem,)

    4 (Emlékezem, mily nagy a te kegyelmed,)

38

    1 (Felséges Isten, nagy nevedet áldom,)

    2 (Távoli ködben, nehéz bűnben éltem,)

    3 (Dicsérlek téged együtt a világgal,)

    4 (Mennyei Bárány, imádunk mi téged,)

39

    1 (Hisszük: az Úr világ ura,)

    2 (Hisszük: Krisztus Isten Fia,)

    3 (Hisszük: húsvét diadala)

    4 (Hisszük: a keresztvíz a jel,)

    5 (Hisszük: az Úr embert keres,)

    6 (Hisszük: az Úr jelül hagyott,)

40

    1 (Fenn a mennyben az Úr minden győztesnek ád,)

    2 (Vígan lépkedünk színarany utcákon át,)

    3 (Élet forrása kínálja élő vizét,)

    4 (Minden gyötrelmet, bánatot elfeledünk,)

41

    1 (Föl, testvérem, harcra készen,)

    2 (Rettentő a bűn hatalma,)

    3 (Jöjj el, Jézus, áldj meg minket,)

42

    1 (Igéddel áldj meg bennünket, Urunk,)

    2 (Igéddel hívtál most is, hű Urunk,)

43

    1 (Ó, tárj kaput)

44

    1 (Isten nevét dicsérem, szívem csupa hála,)

    2 (Döbbent szívünk ráeszmél, milyen nagy az Isten:)

    3 (Igaz jóság, irgalom minden rendelése,)

    4 (Soha el nem felejti ősi szövetségét,)

    5 (Atya, Fiú, Szentlélek, megillet a hála,)

45

    1 (Istenem, lásd meg a sok hazugságot:)

    2 (Istenem, halld meg, mikor csöndben kérlek:)

    3 (Istenem, nálad igaz az ígéret,)

46

    1 (Jézus a jó Pásztor, velem megyünk.)

    2 (Jézus a szőlőtő, ereje nagy.)

    3 (Jézus, világosság, messze ragyog.)

    4 (Jézus a békesség, fegyvere egy:)

    5 (Jézus a kezdet és Jézus a vég!)

47

    1 (Jézus, te égi, szép, tündöklő fényű név,)

    2 (Az élet száz veszély, én lelkem, mégse félj,)

    3 (Akaratod nekem mutasd meg szüntelen,)

    4 (Tisztíts meg teljesen, szentelj meg, hadd legyen)

48

    1 (Jézus a mi oltalmunk, erősségünk,)

    2 (Eladó már minden, örömöd még sincsen,)

    3 (Fogták, elitélték és megfeszítették)

49

    1 (Jézus, téged kereslek, békességre vágyva.)

    2 (Jézus, téged kereslek, mikor bűnöm éget.)

    3 (Jézus, téged kereslek, erőt, áldást kérve:)

50

    1 (Jöjj, élő víz, te, égi íz, csak téged óhajt szívem!)

    2 (Hű Megváltóm, Szabadítóm, életre buzgó kútfő!)

    3 (Jöjj, szomjazó, az Üdvadó itt élő vizet kínál!)

    4 (Jézus az Út, ki rajta fut, bő legelőkre lelhet.)

    5 (Törj össze, gát, e nagy világ szomjazza rég a békét!)

    6 (Hallelujah, hallelujah, hallelujah, amen!)

51

    1 (Kérlek, téged, Istenemet,)

    2 (Te vagy nékem bizodalmam,)

    3 (Hitet, Uram, tőled nyertem,)

    4 (Országodat hadd keressem,)

    5 (Annyi részt adj földiekben,)

    6 (De ha adnál nagy bőséget,)

    7 (Ha meghosszabbítod éltem,)

52

    1 (Ki asztalt terítesz az égi madárnak,)

    2 (Gondviselő Atyánk, asztalodtól kelve)

53

    1 (Ki utánam jön, szól az Úr,)

    2 (Ki engem követ, szól az Úr,)

    3 (A kismadárnak fészke van,)

    4 (Föl, mindnyájan az Úr után,)

54

    1 (Az év elszállt,)

55

    1 (Krisztus az énekem,)

    2 (Elfogy az életem,)

    3 (Elfogy az énekem,)

56

    1 (Lásd, Urunk, egy nap újra eltűnt,)

    2 (Hála, hogy ébren szentegyházad!)

    3 (Mert, mint a hajnal könnyű szárnya,)

    4 (Már a nap távol testvért ébreszt,)

    5 (Így legyen! Mert tiéd az ország,)

57

    1 (Mind adjon hálát Istennek,)

    2 (Dicsérjük Istent boldogan,)

    3 (Épségben tartott bennünket)

    4 (Bár gyakran bűnnel bántottuk,)

    5 (Ő adjon vidám, új szívet)

    6 (Tartsa meg dolgos békében)

    7 (Jóvolta járjon mivelünk,)

    8 (Ő legyen, míg tart ez a lét,)

    9 (Fogja le békén szemünket,)

58

    1 (Tégy, Uram, engem áldássá! Lelkedet úgy várom.)

59

    1 (Nevedre vettem keresztséget,)

    2 (Te gyermekednek szólítsz engem)

    3 (Átadom néked, Uram, immár)

    4 (Adj erőt, hogy e szövetséget)

60

    1 (Ó, Jézus, amikor sokan)

    2 (Ó, Jézus, tövises az út,)

    3 (Ó, Jézus, oly sötét az éj!)

    4 (Ó, Jézus, terhed nem nehéz,)

    5 (Ó, Jézus, húsvét fénye kel)

61

    1 (Ó, örök Isten, ki Atyánk vagy nékünk,)

    2 (Te is, ó, Jézus, Isten egyszülöttje,)

    3 (Isteni Lélek, te örök fényesség,)

    4 (Az Atya, Fiú, és Szentlélek Isten)

62

    1 (Ó, terjeszd ki, Jézusom,)

    2 (Ó, mosson meg az értem)

63

    1 (Szép hajnali csillag,)

    2 (Századok jönnek,)

    3 (Bűnök homálya,)

    4 (Szent egyházadban)

    5 (Hozd a napköltét,)

64

    1 (Új szívet adj, Uram, énnekem,)

    2 (Nyájas, vidám, szelíd, jó szívet,)

    3 (Jézus, a te gyógyító kezed)

65

    1 (Új szövetséged elfogadom,)

    2 (Áttört kezedbe teszem kezem,)

    3 (Hű lenni nékem, tudom, nehéz,)

66

    1 (Velem vándorol útamon Jézus,)

    2 (Velem vándorol útamon Jézus,)

    3 (Velem vándorol útamon Jézus.)

    4 (Velem vándorol útamon Jézus,)

    5 (Velem vándorol útamon Jézus,)

67

    1 (Zengjen hálaének,)

    2 (Isten szent szerelmét)

    3 (Ha a Bárány vérét)

---- II. Megváltva! ----

68

    1 (Tisztítsd meg szíved, Jeruzsálem népe!)

    2 (Szeplőtelen légy a Krisztus napjára,)

    3 (Nem járhatsz folyvást annyi undokságban,)

    4 (Élj botlás nélkül, szentül, feddhetetlen,)

    5 (Tisztítsd meg ajkad oltárról vett szénnel,)

    6 (Új teremtés vagy: vetkezd le a régeit!)

    7 (Tisztítsd meg szíved, Krisztus szentegyháza,)

69

    1 (Áldj meg minket, Úr Isten, a te jóvoltodból,)

    2 (Engedd meg ezt minékünk, kegyelmes Istenünk,)

    3 (Ne tántorodjunk mi el soha, Uram, tőled,)

    4 (No, azért dicsérjük most felszóval az Urat,)

70

    1 (Halleluja, Jézus győzött,)

71

    1 (Ó, Urunk, ébredj, itt a végveszély!)

    2 (Mellettünk, bennünk tombol száz vihar,)

    3 (A Sátán támad vadul ellenünk.)

    4 (Választott néped minden vészen át)

72

    1 (Adj már csendességet, lelki békességet, mennybéli Úr!)

    2 (Sok ideje immár, hogy lelkem szomjan vár mentségére,)

    3 (Nem kicsiny munkával, Fiad halálával váltottál meg,)

    4 (Irgalmad nagysága, nem vétkem rútsága feljebb való,)

    5 (Jóvoltod változást, gazdagságod fogyást érezhet-é?)

    6 (Nem kell kételkednem, sőt jót reménylenem igéd szerént:)

    7 (Nyisd fel hát karodnak, szentséges markodnak áldott zárját,)

    8 (Repülvén áldjalak, élvén imádjalak vétek nélkül,)

73

    1 (Ó, hová visz az út:)

    2 (Mert körül vesz a bűn,)

    3 (Jaj, láss meg, égi szent!)

    4 (Szót hallok, tiszta szót:)

    5 (Ím, így szeret az Úr,)

74

    1 (Krisztus, arra kérünk,)

    2 (Tápláld égő vágyunk,)

    3 (Gyermekednek szólíts,)

    4 (Látogasd meg néped,)

75

    1 (Tégy engem békeköveteddé,)

    Refr (Ó, add, Uram, soha ne feledjem,)

    2 (Tégy engem békeköveteddé,)

    Refr (Ó, add, Uram, soha ne feledjem,)

    3 (Tégy engem békeköveteddé,)

    Refr (Ó, add, Uram, soha ne feledjem,)

76

    1 (Tehozzád jövünk már Istenünk, ne szóljon Igéd hiába!)

    2 (A fülünk Igédre nem figyel, lábunkkal járunk a sárba'.)

    3 (Ajkunkon hazugság bélyege, megrontott életünk átka.)

    4 (A szívünk összetört, ó, Uram, itt állunk előtted gyászba'.)

77

    1 (Térjetek meg, van bocsánat,)

78

    1 (A mélyből kiáltok, Jézus, A bűnnek verme de mély!)

    2 (Te mindent vállaltál, Jézus, Kínt, szégyent ott fenn a fán,)

    3 (Ó, Téged szeretni, Jézus, A szívem boldog joga,)

    4 (A Lelked vígasztal, Jézus, És Tőled kapok erőt.)

79

    1 (Mint szarvas hűs vízforrásra, úgy szomjazik lelkem rád,)

    2 (Színezüst vagy színarany, ami kincs, nekem mit sem ér,)

    3 (Hű Barátom, hű Testvérem, Királyom és Istenem,)

80

    1 (Emlékezzünk menny Fiáról,)

    2 (Átvállalván bűneinket,)

    3 (Isten küldte bús keresztre,)

    4 (Vérét adta vétkeinkért,)

    5 (Ki ne volna néki hálás?)

    6 (Bűnösökért bűntelen holt,)

    7 (Vétkesekért kínt, keservet,)

    8 (Gúnyos szókkal őt sebezte,)

    9 (Ó, adj hitet, szent Királyunk,)

    10 (Hogy kigyúljon szódra vérünk,)

    11 (Te a mennyből földre szálltál,)

    12 (Hogy az ördög műve vesszen,)

    13 (Vezess minket minden órán,)

    14 (És ha minket szólít óránk,)

81

    1 (Isten e világot annyira szerette,)

82

    1 (Krisztus, jóságos Pásztorunk,)

    2 (Éltél köztünk, mint megvetett,)

    3 (Kértél bennünk lakóhelyet,)

    4 (Ihatjuk mind véred borát,)

    5 (Meg nem rendül szerelmed, ó,)

    6 (Javunkra, ím, adtad magad,)

    7 (Vágytad szívünk megáldani,)

    8 (Megváltottál kínok sokán,)

    9 (Krisztus, te szent, megkínzatott,)

    10 (Érettünk meggyaláztatott,)

    11 (Ó, boldog az, ki téged áld!)

    12 (Áldunk, Atyánk, nagy Istenünk,)

83

    1 (Krisztus megszületett,)

84

    1 (Királyi zászló jár elől,)

    2 (Kegyetlen lándzsa verte át)

    3 (A szent ígéret itt betelt,)

    4 (Világ bűnének zálogát)

    5 (Szentháromság, dicsérjenek)

85

    1 (Ó, Jézus, amikor sokan)

    2 (Ó, Jézus, tövises az út,)

    3 (Ó, Jézus, oly sötét az éj!)

    4 (Ó, Jézus, terhed nem nehéz,)

    5 (Ó, Jézus, húsvét fénye kel)

86

    1 (A keresztfához megyek,)

    2 (Isten ama Báránya)

    3 (Én voltam az elveszett,)

    4 (Csodás égi szeretet!)

    5 (Tied vagyok, Jézusom,)

87

    1 (Ím, bevonul Jézus, zengjen hozsánna,)

    2 (Szent nevedet áldom, téged dicsérlek,)

88

    1 (Fel, fel,)

89

    1 (Fel, ékes zsoltárt zengjetek, Ím, jő a Messiás!)

    2 (Üdv, áldás néked, égi Hős, ki Júda sarja vagy!)

90

    1 (Föltámadt Krisztus e napon!)

    2 (Értünk halált ki szenvedett,)

    3 (Húsvéti, boldog lélekkel,)

    4 (Dicsőség Szentháromságnak,)

91

    1 (Jézus, Megváltónk sírba szállt,)

    2 (Eljött Istennek szent Fia,)

    3 (Ilyen bajvívás nem volt még.)

    4 (Ő, akit Isten rendelt rég:)

    5 (Nagy örömmel vigadozzunk)

    6 (Húsvét mennyei kenyerét)

92

    1 (Mind jöjjetek, örvendjetek,)

    2 (Meghalt, de már feltámadott.)

    3 (Megvívta már a nagy csatát,)

    4 (Isten Fiának zengjetek)

    5 (Csak téged áldjon énekünk,)

93

    1 (Feltámadt Isten szent Fia,)

    2 (Bajvívó hősként síkra szállt,)

    3 (Bűnösök hű Megváltóját,)

    4 (Ujjongó hálaénekben)

94

    1 (Dicsőség néked, Istenünk!)

    2 (Harmadnap, húsvét hajnalán)

    3 (Az angyal szólt, ne féljetek!)

    4 (Bízzatok: él, feltámadott!)

    5 (Mi téged kérünk, Krisztusunk,)

    6 (Hogy bűnt levetve áldhassunk,)

95

    1 (Krisztus, Virágunk,)

    2 (Ki feküdt sírban,)

    3 (Feltámadt fényünk,)

    4 (Él az Úr nyilván,)

    5 (Jézusnak éljünk,)

    6 (Boldogság véled)

    7 (Ha véled járunk,)

    8 (Az Úr minékünk)

    9 (Dicsőség légyen)

96

    1 (Örvendezz, örvendezz, minden nép,)

    2 (Sziklakő, sziklakő nincsen ott,)

    3 (Él az Úr, él az Úr, mit se félj,)

    4 (Mondjunk hát, mondjunk hát éneket,)

97

    1 (Feltámadt Krisztusunk nékünk,)

    2 (Surrexit Dominus vere,)

98

    1 (Feltámadt Krisztusunk, örvendezzünk,)

99

    1 (Uram, közel voltam hozzád, Mégis elszakadtam.)

    2 (Uram, kerestelek téged, Céltalan futottam:)

    3 (Uram, taníts hinni benned, Várni új csodára,)

100

    1 (Szálljon a jó hír: húsvét napja kél!)

    2 (Szálljon a jó hír: Jézus Krisztus él!)

    3 (Szálljon a jó hír: Jézus Krisztus él!)

101

    1 (A holtak közül első: Meghalt, de újra él.)

    2 (A holtak közül első Tett egyszer oly csodát:)

102

    1 (Megváltónk mennyből földre szállt, Halleluja!)

    2 (Bűneink terhét vállalta. Halleluja!)

    3 (Halál, bűn és pokol felett, Halleluja!)

    4 (Atyjához fölemelkedett, Halleluja!)

    5 (Szemléli éltünk útjait, Halleluja!)

    6 (Visszajön egykor fényesen. Halleluja!)

    7 (Ítélni jő, mint Úr, Király, Halleluja!)

    8 (Dicsőség mennyben Istennek, Halleluja!)

103

    1 (Ó, győzelmes, nagy Királyunk,)

    ű (A Kérubok nagy serege,)

    ? (Jöjj, Jézusunk, szent trónodról,)

104

    1 (Jövel, Szentlélek Isten,)

    2 (Ó, kegyes vígasztalónk,)

    3 (Bűnünk mocskát tisztogasd,)

105

    1 (Jézus Krisztus megszabadított,)

106

    1 (Szentlélek, jövel,)

    2 (Jöjj, pünkösdi láng,)

    3 (Adj bátor hitet,)

    4 (Szenteld meg szívünk,)

107

    Refr (Szentlélek Isten, jöjj szívünkbe, igen óhajtunk!)

    1 (Jöjj, Gyámolító, jöjj, Vígasztaló,)

    Refr (Szentlélek Isten, jöjj szívünkbe, igen óhajtunk!)

    2 (Jöjj, égi Erő, jöjj, Lelkesítő,)

    Refr (Szentlélek Isten, jöjj szívünkbe, igen óhajtunk!)

108

    1 (Jézus Krisztus, Mesterünk,)

    2 (Kevésen is hűséget,)

    3 (Mienk örök oltalmad,)

    4 (Útravalónk békesség,)

    5 (Vezess minket, hű Urunk!)

109

    1 (A menny Urának tisztelet,)

    2 (Tenéked zengjen énekünk,)

    3 (Megváltónk, Isten szent Fia,)

    4 (Szentlélek, légy Vígasztalónk,)

110

    1 (Isten, ó, te nagy, te Egy,)

    2 (Dallal dicsér tégedet)

    3 (Mind a hű apostolok,)

    4 (Áldva áldjuk szent neved,)

111

    1 (Hálát adok, Uram, az életért.)

    2 (Hatalmad, Istenem, minden fölér.)

    3 (Imádom, szent Atyám, dicső neved.)

112

    1 (Mindenkor áldva zengem az Úr dicséretét,)

    2 (Mindenki vegyen példát, Az Istent dicsérje,)

    3 (Ki tiszta elmét kérne, Hogy értsen mindent jól,)

    4 (Angyalát küldi Isten, Hogy óvja híveit,)

    5 (Ó, mennyi boldog társa Az ő szentjeinek,)

    6 (Tudjátok meg mindnyájan, Ó, kedves gyermekek,)

    7 (Aki a hamisságnak Ösvényét elhagyja,)

    8 (De épp ellenkezőleg Járnak a gonoszok,)

    9 (Nincs távol az Úr Isten A megtört szívűtől,)

    10 (Életét őrzi híven A legkisebbnek is,)

    11 (Ő hűséges szolgáit Az Isten megtartja,)

113

    magyar (Áldja vígan Urát minden földi nép)

    latin (Jubilate Deo omnis terra,)

114

    1 (Ámen, Ámen, Ámen.)

115

    1 (Áldjátok Istent szent templomában,)

    2 (Áldjátok őt, mert nincs nála szentebb,)

    3 (Áldjátok zengő rézharsonával,)

    4 (Áldjátok őt mind, körtáncot lejtve,)

    5 (Áldjátok vígan, cintányér csengjen,)

    6 (Mind, ami élő, áldja az Istent,)

116

    1 (Menjetek be kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel!)

117

    1 (Mindörökké hű az Úr,)

    2 (Minden jóval áld az Úr,)

    3 (Kisértésben óv az Úr,)

    4 (Lelkével betölt az Úr,)

118

    1 (Jézusról, csak róla mondok éneket,)

    2 (Bűn szennyezte lelkem, s ím, befogadott,)

    3 (Bűn, halál bilincsét Jézus törte le,)

    4 (Mint királyi gyermek, élek föld porán,)

    5 (Az aranyvárosban lesz lakóhelyem,)

119

    1 (Urunk, hála, hogy te táplálsz napról napra szüntelen!)

120

    1 (Bűnbánattal kérlek én,)

    2 (Megterített úrasztal:)

121

    1 (Úr Jézus Krisztus, legfőbb jó, Kegyelem kútforrása,)

    2 (Úr Jézus, készíts te magad E nemes műre minket,)

    3 (Te maradj bennünk, hogy benned Mindvégig megmaradjunk,)

122

    1 (Ím, itt vagyunk előtted,)

    2 (Mint példát hagytál, vesszük)

    3 (Kínhalálod emléke)

    4 (Úr Jézus, kit a bűnünk)

123

    1 (Mindeddig vélem volt az Úr, Megáldott minden jóval.)

    2 (Dicséret zeng az ajkamon, És hála tölti szívem.)

    3 (Tarts meg tovább is, jó Atyám, Hogy hozzád jussak végre!)

124

    1 (Boldog, kinek a béke minden vágya,)

    2 (Boldog, kit tiszta szeretet vezérel,)

    3 (Boldog, kit nem bántanak földi vágyak,)

    4 (Boldog, ki tud tűrni minden fájdalmat,)

    5 (Ó, add, Atyám, míg itt a földön élek,)

125

    1 (Ó, boldog az az ember, ki Isten útján jár,)

    2 (Ím, tudtul adtad nékem, kegyelmes Istenem,)

    3 (Szent törvényedre szívem Igédre föltekint,)

    4 (Megáll az Úr Igéje, örökké megmarad,)

126

    1 (Jézus, te vagy nékem őriző pásztorom,)

    2 (Megterhelt az élet nehéz keresztjével,)

    3 (Keskeny utam visz bár csillagtalan éjbe,)

    4 (Majd, ha végigküzdöm azt a nemes harcot,)

127

    1 (Hűséged végtelen, Atyám, nagy Isten,)

    2 (A tél, a nyár, az ősz, a felső tavasz,)

    3 (Eltörlöd bűnömet, békéd vesz körül,)

128

    1 (Megváltva! Mily boldogan vallom a Bárány szent vére árán.)

    2 (Megmentve! Most áldom az Urat, és éneklek új éneket,)

    3 (Megváltóm! Csak téged imádlak, és hódolva porba hullok.)

129

    1 (Jöjj, az Úr vár reád, jöjj, amíg ifjú vagy,)

    2 (Ó, a szárnyas idő, mint az álom, repül,)

    3 (Jézus hív, vele járj, erre váltott meg Ő.)

130

    1 (Halld meg, ha hív az Úr! Mondd, mire várnál?)

    2 (Szolgáld őt szüntelen, tettre kész szívvel,)

131

    1 (Légy hű, légy hű,)

132

    1 (A börtönömnek zárát Az Úr nyitotta ki,)

    2 (Kifogyni élet kútját Az Úr nem engedi.)

    3 (Nincs szívem már a szennyben, Az Úr emelte ki,)

133

    1 (Áldott szavad által,)

    2 (Áldott szavad által,)

    3 (Áldott szavad által,)

    4 (Áldott szavad által,)

134

    1 (Jöjj az Úrhoz, jöjj az Úrhoz!)

    2 (Nála nélkül elveszett már)

    3 (Nála nyílnak énekelve)

    4 (Jöjj az Úrhoz, jöjj az Úrhoz!)

135

    1 (Az Úr csodásan működik, De útja rejtve van,)

    2 (Ne félj tehát, kicsiny csapat, Ha rád felleg borul,)

    3 (Bölcs terveit megérleli, Rügyet fakaszt az ág,)

136

    1 (Emlékezz vissza az útra, És Megtartódat áldd!)

    2 (Szóljon az ének az Úrról, Mert gazdag kézzel áld!)

    3 (Úgy szeret, úgy nevel téged, Mint atya gyermekét.)

137

    1 (Ha utam borítja felhőnek árnya,)

    2 (Ha gyakran körülvesz kísértés tőre,)

    3 (Ha vár a feladat, sürget a munka,)

    4 (Ha eljön maholnap utolsó órám,)

138

    1 (Jön bíborfényű pirkadat,)

    2 (Légy mai is vélünk, hű Urunk,)

    3 (Úgy vezess minket, népedet,)

    4 (Szentlélek, fegyelmezz minket,)

    5 (Gondviselőnk légy, Úristen,)

    6 (E nap is áldj meg munkánkban,)

139

    1 (Már kihunyt szép napunk fénye,)

    2 (Hála néked oltalmadért,)

    3 (Mind, amivel megbántottunk,)

    4 (Angyalod álljon őrt ébren,)

---- III. Ébredj, alvó ----

140

    1 (A mennybe' fenn, a trónusnál A Krisztus értem közbenjár,)

    2 (Mikor a Sátán megkísért, És vádol megbánt bűnökért,)

    3 (Íme a Bárány, Ő van ott, Feltámadt, és üdvöt hozott,)

141

    1 (Áldjad, én lelkem, Uradat, az Istent,)

    2 (Ő igazságos, elnyomottak Atyja,)

    3 (Mint véghetetlen az ég kereksége,)

    4 (Éltünk mulandó, mint fűszál a réten,)

    5 (A magas mennyben helyezte el székét,)

142

    1 (Az Úrnak szerető irgalmát zengem)

143

    1 (Bár szétszakadva él az egyház,)

    2 (A „bölcs” tanító mind csak szolga,)

    3 (Elrejtve él a Krisztus népe,)

    4 (Jézus, tebenned egy az egyház,)

144

    1 (Bűneid átkos börtöne alján)

    2 (Nyílik az ajtó, zengnek a fények,)

    3 (Zúgjon a szél hát, szálljon a Lélek,)

145

    1 (Az Úr csodás kegydelme járt)

    2 (Szent félelemre megtanít,)

    3 (Küzdelmek közt, próbák alatt)

    4 (Az Úr ma jót ígért nekem,)

    5 (Ha elfogy testem és szívem,)

    6 (A Föld elolvad, mint a hó,)

146

    1 (Dicsérjétek az Urat,)

    2 (Dobbanjanak a dobok,)

147

    1 (Dicsérjétek az Úrnak nevét, áldjátok Őt!)

    2 (Az Úr megteszi, amit akar, áldjátok Őt!)

    3 (Felemeli a felhőket is, áldjátok Őt!)

    4 (Örökkévaló az Ő neve, áldjátok Őt!)

148

    1 (E kietlen tájakon Ki lészen vezérem,)

    2 (Sötétségben tévelygek, Ki gyújthat világot?)

    3 (Kínkeserves éjszakám Fájdalomba vész el.)

    4 (Te nyomodba megyek én, Nem félem halálom.)

149

    1 (Ébredj, alvó, hív a szózat! Az őrök hangja messze elhat: Fel, Sion, ébredj, itt az Úr!)

    2 (Halljuk jól az őrök hangját, És örvendeznek, akik hallják, Hisz itt a várva vár idő.)

    3 (Akkor trónod köré állunk, S az angyalokkal téged áldunk, Zeng cimbalom és hárfahúr.)

150

    1 (Éltem minden dolgában)

    2 (Tervezzem bárhogy sorsom,)

    3 (Ami velem történik,)

    4 (Indulatom ha lázad,)

    5 (Övé vagyok egészen,)

151

    1 (Én Jézust hirdetem,)

152

    1 (Én nem tudom, miért szeretett úgy minket,)

    2 (Én nem tudom, hogy volt oly nagy türelme)

    3 (Hogy lesznek majd övéi mind a népek,)

    4 (Én nem tudom, mint hódol majd előtte)

153

    1 (Fordulj immár, fáradt lelkem Istenedhez vigaszért!)

    2 (Rabnak láncát ő leoldja, Holtnak ád új életet.)

    3 (Tiszta fényben ő közelget, Ő, az Úr, a várva várt.)

154

    1 (Ha a keresztre néz szemem,)

    2 (Ne hagyd, Uram, hogy kívüled)

    3 (Vérző seb lábán és kezén,)

    4 (Hát én elébed mit vigyek?)

155

    1 (Ha bűnben vagy és vétkeztél, ha fáj neked, hogy mitt tettél,)

156

    1 (Halleluja, halleluja, hadd zengjen minden húr:)

157

    1 (Ha szól az Úr, légy csendesen,)

    2 (Minden szavát figyelve lesd,)

158

    1 (Ha vándorutam csüggedten járom,)

159

    1 (Halld meg, bűnös ember: Jézus szeret!)

    2 (Légy hát, szívem, bátor: Jézus szeret!)

    3 (Ez a boldogságom: Jézus szeret!)

    4 (Nem félek haláltól: Jézus szeret!)

    5 (Zengjük hát, testvérek: Jézus szeret!)

160

    1 (Hány hívő érte el az égi célt,)

    2 (Kőszálunk, várunk voltál szüntelen,)

    3 (Bár vívná harcát minden gyermeked)

    4 (Mert már itt halljuk harcon, éjen át)

    5 (Ó, áldott egység! Boldog szent sereg!)

    6 (Ott zeng az ének, itt még könny pereg,)

    7 (Jő minden tájról, együtt énekel,)

161

    1 (Hallod-e Jézus (…hív!) hívását?)

162

    1 (Íme, lészen a kései korban,)

    2 (Nosza, jöjjetek el, jövevények,)

    3 (Ha az Úr közel, hallgat a fegyver,)

163

    1 (Isten velünk! Viszontlátásra!)

    2 (Isten velünk! Viszontlátásra!)

164

    1 (Jöjj, szabadíts meg, ó kegyes Isten, a nyomorúságból,)

    2 (Nagy kegyelemmel ha közeledtél, úgy se figyeltünk rád,)

    3 (Zengve dicsérünk, s nem hiszünk benned, mozgat a rossz törvény,)

    4 (Ó, szabadíts meg szent Fiad által, vedd el a rontó bűnt,)

    5 (Nyisd meg az ajkunk, tárd ki a szívünk, adj hitet, Úr Isten,)

165

    1 (Midőn eljön az én órám,)

    2 (Ha bánt a lelkiismeret,)

    3 (Mivel tested tagja vagyok,)

    4 (Mivel, Uram, feltámadtál,)

    5 (Hozzád megyek, én Jézusom,)

166

    1 (Mindig velem, Uram, mindig velem,)

    2 (Megmondtad, ó Uram, híveidnek:)

    3 (Én megfeszíttettem együtt veled,)

    4 (Bánat vagy félelem, kétség ha jő,)

    5 (Ha lelkem a halál völgyébe ér:)

    6 (Ha otthon egykoron megláthatlak,)

167

    1 (Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít.)

168

    1 (Miért nincsen szárnyam, mint a galambnak,)

    2 (Sóhaj az éjjelem, panasz nappalom.)

    3 (Vesd az Úrra terhed, s gondot visel rád,)

169

    1 (Nagy irgalmú Úr Isten, Kíméljed szolgádat:)

    2 (Érte gyógyíts és formálj Jóságos Lelkeddel,)

170

    1 (Neked zendül, Istenünk, a hála.)

    2 (Te kötötted össze életünket:)

    3 (Gyermekeket te adtál minékünk,)

    4 (Egymás terhét szívből elviselnünk)

    5 (Tarts meg minket vidám jókedvedben,)

171

    1 (Én Istenem, jó Istenem,)

    2 (Abban telik kedvem nekem,)

    3 (Nem rejtem el igazságod,)

172

    1 (Nincsen szebb név földön-égen, Mint a Jézus szent neve.)

    2 (Jézus neve lett a váltság, Mely Istentől földre szállt,)

    3 (Nincsen benne semmi szentség, Csak a Jézus szent neve.)

173

    1 (Ott a messze földön árván, hontalan,)

    2 (Rajtad a nyomornak súlyos terhe van,)

    3 (Búsan, összetörve jársz, vigasztalan,)

    4 (Nézd, a rossz világnak csak fullánkja van,)

    5 (Szómnak ellenállnod úgyis hasztalan,)

174

    Refr (Örömömben, bánatomban csak az Úrhoz fordulok,)

    1 (Mert jó az Úr, mert jó az Úr,)

    Refr (Örömömben, bánatomban csak az Úrhoz fordulok,)

    2 (Mert hű az Úr, mert hű az Úr,)

    Refr (Örömömben, bánatomban csak az Úrhoz fordulok,)

    3 (Mert szól az Úr, mert szól az Úr,)

175

    1 (Örök Úr vagy, s szolgává lettél,)

    2 (Szolgálsz nékem: adod igédet.)

    3 (Imádságod közbenjár értem,)

    4 (Bocsánat vár drága véredben,)

176

    1 (Semmi kétség, Krisztus eljön,)

    2 (Semmi kétség, Krisztus eljön,)

    3 (Semmi kétség, Krisztus eljön,)

177

    1 (Siessetek, hamar lejár,)

    2 (Elszáll a perc, az életed,)

178

    1 (Sűrű sötét van mindenfelé, utat keresek az éjben,)

    2 (Jézus, te vagy a hajnali fény, te vagy a nap ragyogása,)

    3 (Nem vagyok más, csak üres edény, tölts meg hát Lelkeddel engem!)

    4 (Amerre járok, amerre kelek, te légy, Uram, a vezérem,)

179

    1 (Semmi felől ne aggódjál, Él az Isten, és szeret,)

180

    1 (Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít,)

181

    1 (Szólott az Isten az én Királyomnak:)

    2 (Pálcáját nyújtja Isten a Sionról:)

    3 (Esküt tett Isten, esküjét megtartja:)

    4 (Ezrek hevernek a mezőkön holtan,)

182

    1 (Szent Úristen, mi jó Atyánk, Ki híven gondot viselsz ránk, Életünket vezérled.)

    2 (Ó, te fűzd össze szívüket, Lakozzék köztük szeretet Egymás segítésére!)

183

    1 (Térjetek meg, van bocsánat,)

184

    1 (Urunk nagy nevét áldja a világ,)

    2 (Zengje föld s az ég: eljön már az Úr,)

    3 (Ragyogjon az ég, a föld viruljon,)

    4 (Hűséges az Úr, közeledik már,)

185

    1 (Uram Isten, milyen nagyon jó vagy)

    2 (Úgy tűnt nékem, boldogabb az álnok,)

    3 (Balgaság volt, hogy a szívem vérzett,)

    4 (Mi kell nékem odafönn az égben?)

    5 (Elenyésszen bár a szívem, testem,)

186

    1 (Uram, tiéd vagyok én, magadnak alkottál,)

    2 (Uram, tiéd vagyok én, oltalmad takargat,)

    3 (Uram, tiéd vagyok én, tőled hitet kaptam,)

    4 (Uram, tiéd vagyok én életben-halálban,)

187

    1 (Véred lelkem ára, Úr Jézus,)

    ű (Jaj, de messze mentem, Úr Jézus,)

    ? (Bűneim ki szánod, Úr Jézus,)

188

    1 (Volna sok okom panaszkodni, Volna sok okom sírni.)

    2 (Volna sok okom vádat szólni, Tán még igaz is lenne,)

    3 (Volna sok okom fáradt lenni, Félre tenni a terhem,)

    4 (Volna sok okom hálás lenni, Oly sok az, amit kértem,)

Copyright © Diatar 2010-2022 Adatvédelem