Énektárak  Szószedet  Kezdősorok


"Dicsérjétek az Urat!" énekei:

1

    1 (Kiáltsunk, Krisztus hívei:)

    2 (Régi próféták jóslata)

    3 (Érettünk mondott szent Ige,)

    4 (Időben anya szülte őt,)

    5 (Ember lett, íme, Istenünk,)

    6 (Születésnapján lelkesen)

    7 (Jöttét a vágyak hirdetik,)

    8 (Hogy midőn újra érkezik,)

    9 ((Meghajolva))

1b

    1 (A kereszténységben hisszük, valljuk régen,)

    2 (Tudjuk, valljuk régen: az idők teljében)

    3 (Isten jóságának, irgalmasságának,)

    4 (Az örök Atyának, egyszülött Fiának,)

2

    1 (Népek megváltó Istene!)

    2 (Nem férfiúnak magja ez,)

    3 (Áldott gyümölcse megterem,)

    4 (S a nászteremből, ím kilép)

    5 (Megindul Atyja székitől,)

    6 (Ki az Atyával örök egy)

    7 (Immár fénylik te jászolod,)

    8 ((Meghajolva))

2b

    1 (Harmatozd le nagy ég az Igazat és Jót,)

    2 (Vedd kedvesen, Uram szívünk áldozatját,)

    3 (Jézus áldozat lett értünk a kereszten,)

3

    1-A (Hozzád emelem szómat, Istenem!)

    2-A (Mutasd meg magad, a te utadat,)

    1-B (Harmatozzatok égi magasok!)

    2-B (Mert az emberek csak tévelyegnek,)

    3 (Áldás dicséret és hála néked,)

    4 (Ím az áldozat, melyet bemutat)

    5 (Nyújtsd malasztodat, hogy ez áldozat)

3b

    Introitus I.vas. (Hozzád emelem az én lelkemet, Uram,)

    1 Responsorium (Mindazok, kik téged várnak,)

    2 Communio I.vas. (Az Úr megadja kegyelmét,)

3c

    Introitus Rorate mise (Harmatozzatok, egek, onnan felülről,)

    1 Responzorium (Kapuk nyíljatok meg! Táruljatok fel, örök kapuszárnyak,)

    2 Communio (Íme a Szűz méhében fogan, és Fiút szül,)

    3 Communio (Íme, jő az Úr, s vele minden szentjei,)

3d

    Introitus II. vas. (Sion népe! Íme, jő az Úr a népek váltságára:)

    1 Responzorium (Sionból ragyog fel az Ő ékes szépsége,)

    2 Communio (Jeruzsálem, kelj fel,)

3e

    Introitus III.vas. (Örvendjetek mindig az Úrban!)

    1 Responzorium (Ki trónolsz, Uram, a kerubok fölött:)

    2 Communio (Mondjátok: kicsinyhitűek,)

    3 Communio (Feltárul az Úrnak dicsősége,)

3f

    Introitus IV.vas. (Emlékezzél meg Uram mirólunk,)

    1 Responzorium (Közel van az Úr mind-azokhoz, kik segítségül hívják,)

4

    1-A (Hozzád emelem szómat, Istenem!)

    2-A (Mutasd meg magad, a te utadat,)

    1-B (Harmatozzatok égi magasok!)

    2-B (Mert az emberek csak tévelyegnek,)

    3 (Áldás dicséret és hála néked,)

    4 (Ím az áldozat, melyet bemutat)

    5 (Nyújtsd malasztodat, hogy ez áldozat)

4b

    1 (Téged vár a népek lelki sötétsége, Isten.)

    2 (A sötétség tévelygését, Uram, oszlasd széjjel,)

    3 (Áldott kenyér s bor színébe jöjj, Uram, közénk le,)

    4 (Örvendezzünk, keresztények, közel van az Isten,)

    5 (Ki elveszed tőlünk a bűnt, adj erőt szívünknek,)

5

    1 (Küldé az Úristen gyors és hű szolgáját)

    2 (Dicsőség királya természet hatalmát)

    3 („Menj el hát, Arkangyal, ez új hírt hirdetni,)

    4 (Meghallván Mária szólását angyalnak,)

    5 (Akinek ereje minket erősítsen,)

6

    1 (Ó jöjj, ó jöjj Üdvözítő!)

    2 (Megnyílt az ég harmatozva,)

    3 (Föld, virulj ki, völgyön-halmon)

    4 (Ó fényes Nap, ó szép Csillag,)

7

    1 (Ébredj, ember, mély álmodból,)

    2 (Elküldé az Úr angyalát,)

    3 (A Szűzhöz így szólt az angyal:)

    4 (Fiad Jézus néven hívod,)

8

    1 (Hív minket most egy tiszta szó,)

    2 (Te kábult elme, ébredezz,)

    3 (Az égi Bárány, íme, jő)

    4 (Hogy majd, ha újra itt az Úr,)

    5 (Dicséret, áldás illeti)

9

    1 (Csillagoknak Teremtője)

    2 (Ki világon könyörülvén,)

    3 (E világnak alkonyatán,)

    4 (A te erős hatalmadnak)

    5 (A Nap felkél és elnyugszik,)

    6 (Szentséges Úr, téged kérünk,)

    7 (Hálát adjunk az Istennek,)

10

    1 (Az Úristen Ádám atyánknak,)

    2 (És az álnok kígyónak mondta)

    3 (Megmondotta Bálám próféta:)

    4 (Zsoltárokban szent Dávid ajka)

    5 (Izajás is így jövendőle:)

    6 (A vesszőnek drága virága,)

    7 (Ám arról is megemlékezünk,)

    8 (Kérjük azért mindnyájunk Urát,)

11

    1 (E világot Ősatyánk elveszté,)

    2 (Elbocsátá az Úr ő angyalát,)

    3 (Ez a Gyermek a békét jelenti,)

    4 (Hálát adjunk azért az Atyának,)

    5 (Máriát is mindnyájan tiszteljük,)

12

    1 (Bűnös néped sírva kiált hozzád:)

    2 (Téged hirdet a próféták szája,)

    3 (Lángol immár Mózes csipkebokra,)

13

    1 (Íme, kedveseim, az ítéletnek ama nagy és rettenetes napja előttünk áll,)

    2 (Gyakori szózatával int immár minket és mondja:)

    3 (//: Készüljetek föl, tehát, ti mindnyájan,)

    4 (Íme, a mi anyánk Jeruzsálem, nagy megindultsággal kiált felénk és mondja:)

13b (Rorate caeli desuper, et nubes pluant justum:)

14

    Antifona (Harmatozzatok magasságos egek, s a felhők hozzák az Igazat.)

    1 (Ne haragudj ránk Urunk, és ne emlékezzél többé gonoszságunkra,)

    Antifona (Harmatozzatok magasságos egek, s a felhők hozzák az Igazat.)

    2 (Vétkeztünk, s mint a tisztátalanok olyanná lettünk,)

    Antifona (Harmatozzatok magasságos egek, s a felhők hozzák az Igazat.)

    3 (Lásd meg, Urunk, a te népednek sanyarúságát, és küldd el az Eljövendőt.)

    4 (Vigasztalódjál, vigasztalódjál én népem! Hamar eljő üdvösséged.)

    Antifona (Harmatozzatok magasságos egek, s a felhők hozzák az Igazat.)

15

    1 (Ó jöjj, ó jöjj el, Bölcsesség,)

    2 (Ó jöjj, ó jöjj el, Adonáj,)

    3 (Ó jöjj el, Jessze Vesszeje,)

    4 (Ó Dávid kulcsa, nyitni kész,)

    5 (Ó jöjj, ó jöjj el, Napkelet,)

    6 (Te Úr vagy minden nép fölött,)

    7 (Ó jöjj, ó jöjj, Emmánuel,)

16

    1 (Ó fényességes szép hajnal,)

    2 (Dicsőséges Szűz Mária,)

    3 (Fiat fogansz majd méhedben,)

    4 (Ó boldogságos Szűzanya,)

17

    1-2 (Hullassatok egek csillogó harmatot,)

    3-4 (Mézzel csorduljatok álmodó hegyfalak,)

19

    1 („Üdvözlégy, szent Szűz, teljes malaszttal!”-)

    2 (És mondá tovább: „Úr van teveled!)

    3 (Felel Mária: „Miként lehet ez?)

    4 („A szentléleknek rád száll ereje,)

    5 (Hitt az angyalnak szívesen a Szűz,)

    6 (Szüzek virága, szép Szűz Mária)

    7 (Engeszteld immár könyörgéseddel)

20

    1 („Menj el sietséggel, arkangyal, Gábriel,)

    2 (Isteni titkaim immár kijelentem,)

    3 (Légy gyors szolgálatban, köszöntve Máriát,)

    4 (Az emberi nemzet hogy megszabaduljon,)

    5 (Köszöntsd meg Máriát, ki malaszttal teljes,)

    6 (Szentlélek Istentől fogantatik fia,)

    7 (Ő szabadítja meg Izraelnek népét,)

    8 (Jákobnak házában Ő fog uralkodni,)

    9 (Az ő országának soha nem lesz vége,)

    10 (Ó égi követség! Ó Isten irgalma!)

    11 (Isteni Megváltó, testté lett szent Ige,)

20b

    1 (Mikor Máriához az Isten angyala)

    2 (Üdvözlégy te kegyes, Isten szép leánya,)

    3 (Tégedet az Isten leginkább szeretett,)

    4 (Készíts azért szállást az Isten Fiának,)

    5 („Az Úrnak Igéjét örömmel elvárom,)

    6 (Világosítsa meg az Úr én házamat,)

21

    1 (Ave Mária, Istennek Anyja)

    2 (Mária, újul világ nevedben,)

    3 (Ó drága Jézus, Szűznek gyümölcse,)

22

    1 (Serkenj lelkem mély álmodból,)

    2 (Örülj immár, hogyha voltál eddig bánatban,)

    3 (Teljes szívvel, víg örömmel ma az angyalok)

    4 (Hegyen-völgyön s erdőn-mezőn lakozó vadak,)

    5 (Te is lelkem magasztald Őt, Jézus anyjával,)

22b

    1 (Íme, midőn mindenek bírsággal hívatnak)

    2 (Cireneus küldeték Betlehem városba,)

    3 (Elindula József is a Szűz Máriával,)

    4 (Betlehembe hogy juta fáradt állapotban,)

    5 (De a sok vendég miatt nincs senki barátja,)

    6 (Szállni kényszeríttetik egy rongyos pajtába,)

    7 (Itt éjfélnek idején lőn, nagy hallgatásban,)

    8 (A Szűz szülé szent Fiát, váltságunknak díját,)

    9 (Az ökör és a szamár táplálja meleggel,)

    10 (Ó kegyetlen tigrisek, Betlehem városa!)

    11 (Jézus, József, s Mária, hogyha méltóztattok,)

23

    1 (Ahol a napnak fénye kél,)

    2 (A világ boldog Mestere)

    3 (A szülő titkos rejtekén)

    4 (Szemérmes szíve otthona)

    5 (Világra hozta gyermekét,)

    6 (Szénán feküdni kényszerült,)

    7 (Örvend a mennyek kórusa,)

    8 ((Meghajolva))

24

    1 (Világmegváltó Krisztusunk,)

    2 (Atyádnak fényes tükre te!)

    3 (Emlékezzél meg, Üdvhozó,)

    4 (Bizonyság rá ez ünnepünk,)

    5 (Világra küldetésedet)

    6 (Magunk is, hálás híveid,)

    7 ((Meghajolva))

24b

    1a (Jézus minden megváltója,)

    1b (Jézus megváltó Istenünk,)

    2 (Te Atyádnak fényessége,)

    3 (Emlékezzél egy védelmünk)

    4 (Ez ünnepnek bizonyítja,)

    5 (Ezt menny, föld, tenger és minden,)

    6 (Mi is, akik szent nevedben)

    7 (Dicsőség Uram, tenéked,)

25

    1 (Gyermek születék Betlehemben,)

    2 (Gábrieltől üzentetik,)

    3 (Ím, jászolyba helyeztetik,)

    4 (Ökör s szamár megismerik,)

    5 (A királyok, íme jönnek,)

    6 (Az egy örök nagy Istennek,)

25b

    Introitus (Az Úr mondá nékem:)

    1 Responzorium (Tiéd az elsőség a te hatalmadnak napján)

    2 Alleluja (Alleluja!)

    3 Communio (A szentség fényében)

    5 Responzorium (Áldott, aki jön az Úr nevében)

25c

    Introitus (Gyermek született nékünk,)

    1 Responzorium (Meglátta a föld minden határa, a mi Istenünknek üdvösségét:)

    2 (Alleluja!)

    3 Communio (Meglátta a föld minden határa,)

    4 Communio (Alleluja!)

26

    1 (Dicsőség mennyben az Istennek!)

    2 (Békesség földön az embernek!)

    3 (Dicsérjük a szent angyalokkal,)

    4 (Kis Jézus ne vess meg bennünket,)

    5 (Dicsőség az örök Atyának,)

26b

    1 (Szép violácska kedves rózsácska, szerelmes Jézusom!)

    2 (Igen kedvellek, szívből szeretlek, szerelmes Jézusom!)

    3 (Jászolyban látlak, szívembe várlak, szerelmes Jézusom!)

    4 (Vigasztalj engem, gyullaszd fel lelkem, szerelmes Jézusom!)

    5 (Az angyalokkal és pásztorokkal szerelmes Jézusom!)

27

    1 (Ím, az Úrnak nagy neve: Emmánuel, ezt hirdette a szent angyal Gábriel.)

    2 (Zengjük hangos énekkel, kedvességes örömmel, hálát adó lélekkel.)

    3 (Örüljetek, gyermekek, Betlehembe jöjjetek, az Új Királyt nézzétek:)

28

    1 (Születésén Istennek az angyalok örülnek,)

    2 (Született Emmánuel, kit hirdetett Gábriel,)

    3a (Pásztorok őt imádják és megajándékozzák,)

    3b (Királyok Őt imádják és megajándékozzák,)

    4 (Örüljetek, nemzetek, Üdvözítőnk érkezett,)

28b

    1 (Örvendezzünk, Betlehembe menjünk ajándékokkal,)

    2 (Kemény ágyban, hideg jászolban sír a mi örömünk.)

    3 (Óh, mint fázik, orcája is ázik, sűrű cseppekkel.)

    4 (Ezt látjátok, mégis nem szánjátok, bűnös emberek!)

    5 (Óh vétettünk, sok bűnt cselekedtünk, édes Jézusunk!)

29

    1 (Nagy örömnap ez a nap: Messiásunk támadt,)

    2 (Éjféltájban születik, ki a napfényt gyújtja,)

    3 (Dicsérjük a Gyermeket, ki ma testet öltött,)

29b

    1 (Szerencsés óra boldog éjszaka.)

    2 (Sötét éjfélben nagy csoda fényben,)

    3 (Ó, Szűz Mária, Dávid leánya)

    4 (Nincs palotája, sem takarója,)

30

    1 (Vigasságos, hangos nagy örömünk támadt,)

    2 (Ősidőktől várták, ezredévek teltek,)

    3 (Örvendez a nap, hold, csillagok vigadnak,)

    4 (Azért mi is néki mindnyájan örvendjünk,)

30b

    1 (Nagykarácsony éjszakáján)

    2 (Jézus ágyán nincsen paplan,)

31

    1 (In dulci jubilo (ékes ujjongással), zengjen víg énekszó,)

    2 (Ubi sunt Gaudia (ahol az igazi örömök vannak), az égi hajlékba’,)

    3 (Mater et filia (egyszerre anya és leány) a szép szűz Mária!)

32

    1 (Az angyal énekel, tekints az égre fel,)

    2 (Az angyal így dalol a fényes ég alól:)

33

    1 (Jöjjetek, ó hívek, diadalmaskodva, a jászolhoz Betlehembe jöjjetek!)

    2 (Nyájukat elhagyva, szerény bölcsőjéhez a hívásra jönnek már a pásztorok.)

    3 (Csillagjáró bölcsek Úr Krisztust imádva tömjént, mirhát és aranyat áldoznak.)

34

    1 (Krisztus Jézus született, örvendezzünk,)

    2 (A szüzesség liljoma kivirágzott,)

34b

    1 (Kyrie eleison!)

    3 (Kyrie eleison!)

35

    1 (Krisztus Urunknak áldott születésén)

    2 (Glória légyen mennyben az Istennek,)

    3 (Betlehem ősi nemes városában)

    4 (Eljött már az, kit a szent atyák vártak,)

    5 (Ó örök Isten, dicső Szentháromság!)

36

    1 (Mostan kinyílt egy szép rózsa-virág,)

    2 (Ki érettünk magad megalázád,)

36b

    1 (Mostan kinyílt egy szép rózsa-virág,)

    2 (Mégsem talált szállást a városon,)

    3 (Szűz Mária így kesereg sorsán)

    4 (Ó, szerelmes, drága királyocskám,)

    5 (Bölcsőm volna, elhidd, ringatnálak,)

    6 (De most néked csak az ökör, szamár)

    7 (Mégse vess meg, hogy későn ismertünk,)

37

    1 (Az Ige megtestesült Názáretben,)

    2 (Ezt az igaz nagy Isten bölcsessége)

    3 (Betlehembe ne menjünk, föltaláljuk:)

    4 (Dicsőség és dicséret az Atyának,)

38

    1 (Ó, Jézus, szűzen született szép rózsaszál,)

    2 (Ó, Jézus, mennyei vendég, énnálam szállj,)

39

    1 (Istengyermek, kit irgalmad közénk lehozott,)

    2 (Bár nem látom gyermek-arcod szent vonásait,)

    3 (Istengyermek, nézd szívemnek forró vágyait,)

    4 (Betlehemi csillagodat ragyogtasd nekem,)

    5 (Szentségházad jászolához állok őrnek én,)

40

    1 (Ó, gyönyörű szép titokzatos éj!)

    2 (Ó, fogyhatatlan csodálatos ér,)

    3 (Ó, drága Jézus, ékes kis virág,)

    4 (Ó gyönyörű szép, titokzatos éj!)

    5 (Ó gyönyörű szép, kicsi Jézusunk,)

41

    1-2 (Csordapásztorok midőn Betlehemben)

    3-4 (“Örömet mondok, nagy örömet néktek,)

    5-6 (Elindulának és el is jutának,)

    7-8 (Mert Ő aluszik, nyugoszik pólyában,)

    9-10 („Serkentsd fel Jézust, szent Fiadat nékünk,)

    11-12 („Ăśdvözlégy, Jézus, pásztorok Pásztora,)

    13-14 (Mária, te is könyörögj érettünk,)

42

    1-2 (Csordapásztorok, midőn Betlehemben,)

    3-4 (Örömet mondok nagy örömet néktek,)

    5-6 (Elindulának és el-béjutának,)

    7-8 (Isten titeket hozott Uratokhoz,)

    9-10 (Nem fekszik ágyban, sem friss palotában,)

    11-12 (Serkentsd fel Jézust, Szent Fiadat nékünk,)

    13-14 (Üdvözlégy Jézus, pásztorok Pásztora,)

    15-16 (Kérünk Tégedet, mint Üdvözítőnket,)

    17 (Dicséret Néked Örök Atyaisten,)

42b

    1 (Ne féljetek pásztorok, pásztorok, örömet hirdetek,)

    2 (Hogyha pedig e csodát, e csodát látni akarjátok,)

43

    1 (Mennyből az angyal lejött hozzátok, pász-torok, pásztorok,)

    2 (Istennek Fia, aki született jászolban, jászolban,)

    3 (Mellette vagyon az édesanyja Mária, Mária,)

    4 (El is menének köszöntésére azonnal, azonnal,)

    5 (A kis Jézuskát egyenlőképpen imádják, imádják.)

43b

    1 (A Szűz egy Fiat szült, kin a menny s föld örül:)

    2 (Szent Atya küldötte, Gábriel hirdette:)

    3 (Elhagyta országát, ő nagy gazdagságát.)

    4 (Ádám vétkét váltja, fennszóval kiáltja:)

    5 (Szent anyja előtt sír, noha mindennel bír.)

    6 (Megváltja világot, ő hozott váltságot.)

    7 (Dicsőség Istennek, ki adója ennek.)

44

    1 (Pásztorok, pásztorok, örvendezve)

    2 (Angyalok szózata minket is hív,)

    3 (Üdvözlégy, kis Jézus, reménységünk,)

    4 (Dicsőség, imádás az Atyának,)

44b

    1 (Pásztorok keljünk fel, hamar induljunk el,)

    2 (Angyalok hirdeték, Messiás születék,)

45

    1 (Fel nagy örömre, ma született,)

    2 (Nem ragyogó fény közt nyugoszik,)

45b

    1 (Az Istennek szent angyala)

    2 (Mennyből jövök most hozzátok,)

    3 (E mai nap egy kis gyermek)

    4 (Ez lesz nektek a jel róla:)

    5 (Jertek, mi is örvendezzünk,)

    6 (A mennyei magas égben)

46

    1 (Midőn a Szűz magzatát,)

    2 (Napom édes, szép fénye,)

    3 (Ó én édes Gyermekem,)

    4 (Ó, aludj én Királyom,)

    5 (Akarsz-e más éneket?)

46b

    1 (Kelj fel, keresztény lélek,)

    2 (Nézd mily kemény az ágya,)

    3 (Szűz Anyának szent teje,)

    4 (Hirdessük egész földnek,)

    5 (Csókoljuk meg kezeit,)

    6 (Dicséret és dicsőség,)

47

    1 (A szép Szűz Mária szent Fiának)

    2 (Aludj el, magzatom, napom fénye,)

    3 (Aludj el, Fiacskám, rózsaszálam,)

    4 (Barmok közt, jászolban, én gyermekem,)

    5 (Nem tudom, mit mondjak örömömben,)

47b

    1 (Angelus pastoribus,)

    2 (Sit laus nostro Domino,)

    3 (Éjszakában fény ragyog,)

48

    1 (Megszületett már mennyei Király,)

    2 (Régen megírták ezt a próféták,)

    3 (Hatalmas lesz Ő, a kisded Gyermek,)

    4 (Győzedelmet vesz a kárhozaton,)

    5a ((dec. 26))

    5b ((dec. 27))

    5c ((Dec. 28))

    5d ((dec. 29))

    5e ((dec. 31))

    5f ((jan. 1))

    5g ((Vízkereszt))

    6 (Nagy hálát adjunk az Úr Jézusnak,)

49

    1 (Íme, egykor Szent István nagy hittel fölállott,)

    2 (Alázatos Szent István, mikor őket feddi,)

    3 (Szent István az egekre fölemelvén szemét,)

    4 (Dicsérünk most tégedet, Urunk, áldott Jézus,)

49b

    1 (Ímé, egykor Szent István Istenben felálla,)

    2 (Alázatos Szent István a megdorgálásban,)

    3 (A Krisztus személy szerint néki megjelenék,)

    4 („Ă“, egek drága gyöngye, szerelmes Jézusom!)

    5 (Dicsértessél örökké, áldott szép Jézusunk,)

49b-2

    Responzorium (Összegyűltek a fejedelmek, és ellenem szóltak,)

50

    1 (Szent Jánosnak napját vígan ünnepeljük,)

    2 (Úr Jézus Szent Jánost annyira kedvelte,)

    3 (Ott tanulta János igaz bölcsességét,)

    4 (Keresztútján Krisztust halálig követte,)

    5 (Szent Jánossal együtt tegyünk tanúságot,)

50b

    1 (Dicső Szent Jánosnak ünnepét szenteljük,)

    2 (Szent Jánost a Krisztus annyira szerette,)

    3 (Szent János jelenté meg Szűz Máriának,)

    4 (Szent Jánost Úr Krisztus adta Szent Anyjának,)

    5 (Szent Jánost hát mi is mindnyájan kövessük,)

51

    1 (Köszöntünk, kisded vértanúk, kiket a váltság hajnalán,)

    2 (Ajkatok nem tud szólni még, de Krisztust vallja véretek,)

    3 (Vigadjatok hát, gyermekek, kik ily korán lehulltatok,)

52

    1 (Felragyogott már Betlehemnek fénye:)

    2 (Isten Igéje kis gyermek képében,)

    3 (Tartja Mária, szép szeretet anyja,)

    4 (Ott áll József is, tisztaságos férfi,)

    5 (Áldott Szent Család, szeretetnek képe,)

52b

    1 Introitus (Mikor mély csend borított be mindent,)

    2 Responzorium (Egyet kértem az Úrtól, és azt keresem,)

53

    1 (Az esztendő fordulóján)

    2 (Az elmúlt év minden napja)

    3 (Könnyeinket szárítgattad,)

    4 (Hálásan hát megfogadjuk,)

    5 (S ha majd eljön a végóra,)

53b

    1 (Isten, ki az időnek határát kimérted,)

    2 (Mindenlátó, te láttad minden lépteinket,)

    3 (Ah, de mi jóvoltoddal sokszor visszaéltünk,)

    4 (Hívásodat követvén, jobbulást ígérünk,)

54

    1 (Szűz Mária e világra nékünk szent Fiát hozá.)

    2 (Az angyalok Jézus születésén áldva zengenek.)

    3 (Ó te kegyes régi szent Pátrónánk, kincs hordozója!)

    4 (Légyen hála a nagy Úristennek, Üdvözítőnek,)

54b

    1 (Szűz Mária e világra nékünk Szent Fiát hozá,)

    2 (Ökör, szamár reája lehelvén, mintha mondanák:)

    3 (Azért mi is halandó emberek Őt dicsérjük,)

    4 (Aki hozzánk irgalmasságból szent Fiát küldé,)

    5 (Óh, te kegyes asszonyunk, Mária! Istennek anyja,)

54c

    1 Introitus (Fényesség ragyog ma felettünk,)

55

    1 (Ó szép Jézus, ez új esztendőben légy híveidben!)

    2 (Ó szép Jézus, drága szent nevedért kelj föl népedért!)

    3 (Ó szép Jézus, tartsd meg híveidet, mint tieidet!)

56

    1 (Szép kelet, szép nap, nincs benned homály,)

    2 (E napon ontod az első csepp vért)

    3 (Hogyha megtartasz még több időre,)

57

    1 (Gonosz Heródes, irigyen Krisztus jöttére mért remegsz?)

    2 (Vonulnak már a Mágusok vezérlő csillag nyomdokán,)

    3 (Hullámain a tiszta víz az égi Bárányt fürdeti,)

    4 (Hatalmának ez új jele: piroslik korsók friss vize,)

    5 (Urunk, tenéked glória, ki nemzeteknek, megjelensz,)

57b

    Introitus (Íme, eljött az Uralkodó, az Úr,)

    1 Responzorium (Mind eljönnek Sábából aranyat és tömjént hozván,)

    2 Communio (Allelluja! Láttuk az ő csillagát, alleluja!)

    Alleluja (Alleluja)

58

    1 (Ó, mily fényes ez a csillag, mely ma támada,)

    2 (A három bölcs látván a fényt, útnak eredett,)

    3 (Az arany e Gyermekben a királyt tiszteli,)

59

    1 (Az isteni Gyermeket, ki ma kijelentetett)

    2 (Heródes őt üldözé, a három bölcs tisztelé,)

    3 (Szent hitünknek csillaga minekünk is jelt ada,)

    4 (Hit, remény és szeretet, mely tőle nyer életet:)

    5 (Isten-ember, nagy király! Előtted, ím néped áll,)

59b

    1 (A királyok Királyának, Jézus Krisztusnak,)

    2 (Jer, dicsérjük nagy Felségét Istenségében,)

    3 (Íme, három szent királyok csillagot látnak,)

    4 (Bálám jövendöléséről megemlékeznek,)

    5 (Hol van a zsidók királya, ki most született?)

    6 (Heródes megháborodék, mihelyt ezt hallá,)

    7 (Azután a királyokat titkon hívatá,)

    8 (Új királyt ne keressetek Jeruzsálemben,)

    9 (Feltalálván, adjátok meg a tiszteletet,)

    10 (A királyok Heródestől búcsút vevének,)

    11 (A csillag, menvén, tündöklék a fejök felett,)

    12 (És bemenvén, ott találták a Szűz Máriát,)

    13 (Alázatos, buzgó szívvel térdre hullának,)

    14 (Áldattassál, földre szállott egek királya!)

    15 (Aranyat, tömjént, kenetet néked áldozunk,)

    16 (Az arany jelképezi az Ő királyságát,)

    17 (Szűz Mária tisztességgel a bölcs urakat)

    18 (Azon éjjel az angyaltól megintetének,)

    19 (Hirdeték, hogy az új király már megszületett.)

    20 (Dicsértessél áldott Jézus, mindenek Ura!)

59c

    1 (Boldog ház, hol Krisztus lakik, onnan Sátán eltávozik.)

    2 (Áldott Jézust mi keressük, feltalálván, hogy tiszteljük.)

    3 (Régi szent példát követünk, ide is avégett jöttünk,)

    4 (Új csillaga új királynak, új áldást hoz e világnak.)

    5 (Jézus csillagának fénye, bűnösöknek nagy reménye,)

    6 (A lelki arany bősége, tömjén s mirrha elégsége,)

60

    1 (Fényességes ez a mai nap,)

    2 (Csillag gyulladt a komor égen,)

    3 (Három szent bölcs hozza a szívét,)

    4 (Szívünk hozzuk mi is ma hívek,)

    5 (Mint a tömjén, szálljon énekünk,)

60b

    1a (Fényes e nap, mely ránk ragyog, oly nagy jelekkel ékesen,)

    1b (Hullámain a tiszta víz az égi Bárányt fürdeti,)

    1c (Urunk, tenéked glória, ki nemzeteknek, megjelensz,)

    2 Responzorium (Adjátok meg az Úrnak, Isten fiai)

    3 Communio (Alleluja! Ujjongj, Jeruzsálem, alleluja!)

61

    1 (János áll a part felett, véle hívő nagy sereg,)

    2 (És az Úr a vízbe lép, bűnös ember másaképp)

    3 (Ámulattal néz a nép, föltárult a magas ég,)

61b

    1 (Ó, Sion, templomod, ékesítsd csarnokod,)

    2 (A törvényt megtartja, mint az Úr meghagyta,)

61c (Fény a népek világosságára )

61d

    1 (Ki negyven nap előtt üdvösségünkre,)

    2 (Ki a Szűz méhében testbe öltöztél,)

    3 (Te vagy bár királya égnek és földnek,)

    4 (Ki eget és földet felékesíted,)

    5 (Ki táplálsz bőséggel minden lelkeket,)

    6 (Kit a hív pásztorok és a szent bölcsek)

    7 (Kit, midőn a kellő napok elmúltak,)

    8 (Kit az ősz Simeon karjára felvett,)

    9 (Ki értünk véredet bőven ontottad,)

    10 (Ki példánk, Istenünk, Atyánk, testvérünk,)

61e

    Introitus (Befogadtuk Isten, irgalmasságodat)

    1 Responzorium (Befogadtuk, Isten, irgalmasságodat)

    2 Communio (Ígéretet kapott Simeon a Szentlélektől,)

62

    1 (Itt az alkalmas szent idő,)

    2 (Jelezte ezt már Mózes is,)

    3 (Illés is így tett egykoron,)

    4 (Ezért imánk, míg esdekel,)

    5 (Vágyunkat űzzük messzire,)

    6 (Szolgálván, hogyha böjtölünk,)

    7 (Legyen bár vétkek temploma,)

    8 (Jézus, könyörgünk irgalom!)

    9 (Fiaddal add meg, jó Atyánk,)

63

    1 (Mi gyarló emberek kik a földön élünk,)

    Refrén (Emlékezzünk e szent böjtben)

    2 (Nincs nékünk e földön sehol nyugodalmunk,)

    Refrén (Emlékezzünk e szent böjtben)

    3 (Csak egyedül mennybe igyekezzék szívünk,)

    Refrén (Emlékezzünk e szent böjtben)

    4 (Az egekben vagyon végtelen gazdagság,)

    Refrén (Emlékezzünk e szent böjtben)

    5 (Ezt hallván, emberek, keljünk fel álmunkból,)

    Refrén (Emlékezzünk e szent böjtben)

    6 (Felvirradtak reánk szenvedés napjai,)

    Refrén (Emlékezzünk e szent böjtben)

    7 (Vétkeinkért böjttel testünk sanyargassuk,)

    Refrén (Emlékezzünk e szent böjtben)

63b

    Introitus (Körülvettek engem a halál kínjai,)

    1 Responzorium (Könyörülj rajtam, Isten, könyörülj rajtam,)

    2 Traktus 1. (Uram, ne bűneink szerint cselekedj vélünk (*) és ne gonoszságaink szerint fizess nekünk.)

    2 Traktus 2. (Ne emlékezzél régi gonoszságainkra, siessen elénk a Te irgalmasságod (*) mert igen szegényekké lettünk.)

    2 Traktus 3. (Segíts meg minket mi szabadító Istenünk, és a Te neved dicsőségéért szabadíts meg minket (*) légy kegyelmes a mi bűneinkért a Te nevedért!)

    3 Communio (Ki az Úr törvényén elmélkedik éjjel nappal,)

    4 (Antifona hamvazásra)

    5 (Antifona hamvazásra)

64

    1 (Hamvazkodjál, hivő lélek,)

    2 (Hamvazkodjál, te dúsgazdag,)

    3 (Örömeink mind elmúlnak,)

    5 (S ha majd egyszer sírba szállunk,)

64b

    Introitus (Hozzám kiált, és én meghallgatom őt;)

    zsoltar (Angyalainak parancsolt felőled,)

    2 Traktus 1. (Aki a magasságbelinek oltalmában lakozik (*) a Mindenható árnyékában marad.)

    2 Traktus 2. (Mondja az Úrnak: menedékem vagy és váram, (*) Istenem, benned bízom én.)

    2 Traktus 3. („Mivel hozzám ragaszkodik, megmentem őt (*) fölemelem őt, mert ismeri az én nevemet.”)

    2 Traktus 4. („Hozzám kiált, és én meghallgatom Őt, a szorongatásban vele vagyok, (*) megmentem és megdicsőítem Őt.”)

    2 Traktus 5. („Hosszú napokkal betöltöm Őt (*) és megmutatom neki az én üdvösségemet!”)

    3 Communio (Vállaival beárnyékoz téged, s biztos helyed lesz az Ő szárnyai alatt.)

    4 Communio (Az én titkolnivaló bűneimtől ments meg engem, Uram, és a kevélységtől óvd meg a Te szolgád!)

64c

    Introitus (Emlékezz meg, Isten, irgalmasságodról,)

    zsoltar_szivem (Szívem háborúságai megsokasodtak,)

    2 Traktus 1. (Krisztus Jézus az Atyának visszfénye, (+) s az Ő lényének képmása (*) a magas hegységen dicsőségében megjelent.)

    2 Traktus 2. (Az örök fényesség ragyogása (+) tükörkép, minden szeplő nélkül (*) s az Ő jóságának képmása.)

    2 Traktus 3. (A fényes felhőből (+) az Atyának szózata hangzott: (*) ez az én szeretett Fiam, Őt hallgassátok!)

    3 Communio (mígnem a halálból föltámad az Emberfia.)

    4 Communio (Uram, Istenem, tebenned bízom,)

64d

    Introitus (Szemeim mindenkor az Úrra néznek,)

    zsoltár (Kelj fel, Uram, ne hatal-maskodjék az ember)

    2 Traktus 1. (Hozzád emelem az én szemeimet, (*) ki a mennyekben lakozol.)

    2 Traktus 2. (Íme, miként a szolgáknak szeme az ő uruknak kezére (*) íme, minként a szolgálók szeme asszonyuk kezére.)

    2 Traktus 3. (Úgy tekint a mi szemünk Urunkra, Istenünkre (*) míg csak meg nem könyörül rajtunk.)

    2 Traktus 4. (Könyörülj rajtunk, ó Uram (*) könyörülj rajtunk!)

    3 Communio (A veréb házat talál magának, s a gerlice is fészket, hová fiait helyezze:)

64e

    Introitus (Vigadozzál, Jeruzsálem!)

    1 Responzorium (Vigadtam, mikor azt mondották nékem:)

    2 Traktus 1. (Akik az Úrban bíznak olyanok, mint a Sion hegye. (*) Nem rendül az meg mindörökké, ki Jeruzsálemben lakik.)

    2 Traktus 2. (Körülötte hegyek vannak azonképpen az Úr is az ő népe körül (*) mostantól fogva és mindörökké.)

    3 Communio (Jeruzsálem mily nagy városnak épült, egybeillik annak minden része.)

64f

    Introitus (Mi pedig dicsekedjünk Urunk Jézus Krisztus keresztjében;)

    1 Introitus (Ítélj meg engem, Isten,)

    2 Responzorium (Ragadj el engem, Uram ellenségeimtől,)

    3 Traktus 1. (Királyoknak királya (+) és Atyja mindazoknak, kik lélekkel bírnak, (*) vétkeink bocsánatát add meg nékünk!)

    3 Traktus 2. (Hogy néked, Teremtőnk, tetszésedre lehessünk (*) most és mindörökké.)

    3 Traktus 3. (Irgalmazz, könyörgünk, irgalmazz! (*) tieidnek, kiket megváltottál, házad népének!)

    3 Traktus 4. (Ne tekintsd érdemeink elégtelen voltát, (*) hanem inkább kegyelmednek bőségét.)

    3 Traktus 5. (Ezen szentséges böjtölés által (+) kegyelmes Atya, (*) kérünk, semmisítsd meg bűneink adóslevelét!)

    3 Traktus 6. (6. Hogy indító és segítő kegyelmeddel (+) éberen és sérelem nélkül (*) a Te szentséges föltámadásodra eljussunk!)

65

    1 (Bűnbánóknak menedéke, trónusodhoz eljövünk,)

    2 (Szenvedésed drága árán váltottad meg életünk,)

    3 (Kenyeret s bort áldozatul felajánlván teneked,)

    4 (Jótettekkel, imádsággal oltárodhoz járulunk,)

66

    1 (Bűnös lelkek, tisztulásra, szent misére jöjjetek,)

    2 (Ezredeken harsog által a próféták szózata:)

    3 (Krisztus vérén tört meg a bűn és megtört a kárhozat,)

67

    1 (Térj meg keresztény, hagyd el vétkedet,)

    2 (Penitenciát siess tartani,)

    3 (Mutasd meg immár szeretetedet,)

68

    1 (Jézus Krisztus az Atya Igéje,)

    2 (Negyven napig Jézus a pusztában)

    3 (Keresztségben tudjuk, mit fogadtunk,)

    4 (Keresztségben meghaltunk a bűnnek,)

    5 (Jézus Krisztus, ki értünk szenvedtél,)

69

    1 (Ó, Teremtőnk hallgass minket,)

    2 (Látod Uram mi szívünket,)

    3 (Uram sokszor megbántottunk,)

    4 (Nagy Úristen, engedd, kérünk,)

    5 (Engedd meg ezt, Szentháromság,)

69b

    Bevezető (Jézus szenvedéséről bűnösök emlékezzünk)

    1 (Halálra ítéltetik értünk az élet ura,)

    2 (Sebes gyenge vállára nehéz keresztjét veszi;)

    3 (Sok kínzás miatt teste erőtől megfosztatik,)

    4 (Jézus Szíve gyötrelme nagyobb, hogy anyját látja;)

    5 (Látván a gonosz kínzók, hogy Jézus elfárada,)

    6 (Szörnyen megmocskolt képét, hogy Veronika látja,)

    7 (Másodszor földre esik arccal a szelíd bárány,)

    8 (Jeruzsálem leányit, vérbeborult szemekkel,)

    9 (Harmadszor földre esik, az elestek gyámola:)

    10 (Sebeihez ragadott ruháját lerángatják.)

    11 (Sok kalapácsütéssel kereszthez szegeztetik,)

    12 (Függ már Jézus bűnödért keresztre fölfeszítve,)

    13 (Fájdalmak tengerébe Mária szíve merül,)

    14 (Nagy kínnak hegyes tőre sérti Mária szívét,)

    15 (Jézus ki miérettünk föláldoztad életed,)

69c

    1 (Szívünk, lelkünk most kitárjuk,)

    1b (Áll a gyilkos, nagy ítélet,)

    2 (Itt van már a kereszt fája,)

    3 (Botlik, roskad szegény tested,)

    4 (Ó, jaj, látod jönni szembe)

    5 (Vinni terhed, segítségül,)

    6 (Jámbor asszony siet hozzád,)

    7 (Földre roskadsz másodízben,)

    8 (Sírva jöttök ki elébe,)

    9 (A keresztnek szörnyű terhe)

    10 (Megcsúfoltak ruha nélkül,)

    11 (Édes Jézus drága testét)

    12 (Megváltásunk már betelve:)

    13 (Keresztfádról már levesznek,)

    14 (Már a szent test sírba téve)

    Záróének (Uram, hiszek és remélek,)

70

    1 (Ne szállj perbe énvelem, én fölséges Istenem,)

    2 (Mert én anyám méhében fogantattam vétekben,)

    3 (Néked bűnöm megvallom, mert én azzal tartozom,)

    4 (Szent Fiad haláláért, keserves nagy kínjáért,)

    5 (A te áldott Szent Lelked, Kérlek, tőlem el ne vedd,)

    6 (Reád bízom magamat, te viseljed gondomat,)

71

    1 (Könyörülj, Istenem, én bűnös lelkemen,)

    2 (Továbbá mosogasd bűnöktől lelkemet)

    3 (Vétkeim lelkemet, mint kígyók, úgy marják,)

    4 (Istenem, egyedül ellened vétkeztem)

    5 (El ne vess engemet isteni színedtől,)

    6 (Szabadíts ki immár a halál torkából,)

    7 (Nyisd meg, ó, ajkamat szent dicséretedre,)

    8 (Tudom, hogy bűnbánó szíveket látogatsz,)

72

    1 (Ne hagyj elesnem, felséges Isten, keserűségemben,)

    2 (Gyermekségemtől, felséges Isten, mind ezideiglen)

    3 (Nincs is énnékem más bizodalmam, Úristen, náladnál.)

    4 (Dicséret neked, Atya Úristen, a te szent Fiaddal!)

72b

    1 (Ne hagyj elesnem, felséges Isten, Keserűségemben,)

    2 (Gyermekségemtől fogvást, Úristen, mind ezideiglen)

    3 (Akármint hányjam, vessem elmémet, felséges Úristen,)

    4 (Nincs is énnékem több bizodalmam, Úristen náladnál,)

    5 (Irgalmasságnak Ura, Istene és kegyes kútfeje,)

    6 (Add meg, Úristen, te szent nevedért örök életemet,)

    7 (Dicséret neked, Atya-Úristen a te szent fiaddal,)

73

    1 (Seregeknek hatalmas nagy királya!)

    2 (Hová menjek, kinek hajtsam fejemet?)

    3 (Ím, előtted megalázom magamat,)

74

    1 (Jaj énnekem, jaj szomorú fejemnek!)

    2 (Mindentudó Jézus, este megmondtad,)

    3 (A kakasszó hasogatja szívemet,)

    4 (Az ártatlan Jézust nem felejthetem,)

    5 (Amíg élek, ezért sírok hevesen,)

75

    1 (Én értem haldokló édes Jézusom,)

    2 (Ó, édes Jézusom, tied vagyok én,)

76

    1 (Világmegváltó Jézus,)

    2 (Ó testem, sírnak étke,)

    3 (Föl, föl már, ébredj szívem)

77

    1 (Mélyből száll fel a sóhaj, szívbéli bánat tép,)

    2 (Hajnalt vár, aki virraszt, téged az én lelkem.)

78

    1 (Király zászlói lengenek,)

    2 (Szögekkel verve tagjai,)

    3 (A lándzsa szörnyű vashegye)

    4 (Betellett Dávid jóslata,)

    5 (Ó fényességes, drága Fa,)

    6 (Te áldott, kinek ága közt)

    7 (Szent kérged ont jó illatot,)

    8 (Üdvözlégy oltár, szent Kereszt,)

    9 (Ó szent Kereszt, te egy remény,)

    10 (Háromságos nagy Istenünk,)

78b

    1 (Királyi zászlók lobognak)

    2 (Kit megsebesített vala,)

    3 (Beteljesedett írása,)

    4 (Ó áldott Fa, s tekintetes,)

    5 (Áldott Fa! kinek ágára,)

    6 (Ó szent kereszt reménységünk,)

    7 (Eleven kút Szentháromság,)

79

    l (Királyi zászló jár elől,)

    2 (Kegyetlen lándzsa verte át)

    3 (Az ösi jóslat itt betelt,)

    4 (Rajtad tündöklik, drága fa,)

    5 (Világ bűnének zálogát,)

    6 (Ó Kereszt, áldunk, szent remény,)

    7 (Szentháromság, dicsérjenek)

80

    1 (Buzgó szívvel ünnepeljük Üdvözítőnk kínjait,)

    2 (Most megújul oltárunkon az áldozat csendben itt,)

    3 (Ó nagy Isten, mind az ég-föld megdicsőít tégedet,)

81

    1 (Hogyha hozzád járulunk, szemünk könnybe lábad.)

    2 (Krisztusnak szent keresztje győzedelmi zászlónk,)

    3 (Ezt a sok kínt érettünk szótlan elszenvedted,)

    4 (Amikor szent lelkedet, Megváltónk, kiadtad,)

82

    1 (Keresztények, sírjatok,)

    2 (Nincsen abban irgalom,)

    3 (Szent testednek sebeit,)

    4 (A kősziklák repednek,)

    5 (Szállj szívedben, sirasd meg)

83

    1 (A megváltó szent kínhalál,)

    2 (Tápláljanak szent titkaid,)

    3 (Éljen szívünkben szüntelen)

    4 (Ó megfeszített Jézusunk,)

83b

    Communio (Nemcsak kenyérrel él az ember,)

83c

    Communio (Válts meg engem,)

83d

    Communio („A kenyér, amelyet én adok)

83e

    Communio (Ez az én testem, mely értetek adatik.)

84

    1 (Jézus, világ megváltója,)

    2 (Általszegve kezed, lábad)

    3 (Virágoknak szép virága,)

    4 (Asszú földet harmatozván)

    5 (Szent karjaid széjjeltárod,)

    6 (Jézusom, ha jön a végnap,)

85

    1 (Ó Jézus, Jézus, ó sebzett Jézus, Istennek vérző Fia!)

    2 (Ó Jézus, Jézus, ó sebzett Jézus, mennyeknek édessége!)

    3 (Ó Jézus, Jézus, ó sebzett Jézus, ó hívek ékessége!)

    4 (Ó Jézus, Jézus, ó sebzett Jézus, mit tettél a világért!)

    5 (Ó Jézus, Jézus, ó sebzett Jézus, szent tested én kötöztem.)

    6 (Ó Jézus, Jézus, ó sebzett Jézus, szent tested, ó, én vertem.)

    7 (Ó Jézus, Jézus, ó sebzett Jézus, szent véred én ontottam.)

    8 (Ó Jézus, Jézus, ó seb-zett Jézus, szenvedek véled méltán.)

85b

    1 (Lehullott a Jézus vére,)

    2 (De a földön nem maradott,)

    3 (Mondá Jézus az angyalnak;)

    4 (Ez a világ drága ára,)

    5 (Nincs már hátra, csak egy órám,)

    6 (Ádám keserű almája)

    7 (Szent keresztfa, be magos vagy,)

    8 (Ádámnak bűnös fiai,)

    9 (Soha el ne felejtsétek,)

86

    1 (Szent arcod ékessége, jaj, hol van Jézusom?)

    2 (Mint áldozati bárány, ha oltárra kerül,)

86a

    1 (Ó, Fő telve sebekkel és nagy fájdalmakkal,)

    2 (Ó, Uram, mit szenvedtél, az mind én terhem volt,)

    3 (Ó, ismerj meg, jó Pásztor, és fogjad pártomat,)

87

    1 (Az Atyának egy fiát, kit öröktől nemzett,)

    2 (Messze futnak társai, elszakadva tőle,)

    3 (Pilátushoz elvivék őt hat óra tájban,)

    4 (Megkötözvén két szemét, csapdosák orcáját,)

    5 (Hogy kilenc volt, lárma lőn: „Csak feszítsd fel őtet!")

    6 (Tövisekből koronát tettek szent fejére,)

    7 (Volt tizenkét óra már, hogy keresztre vonták)

    8 (Kínok miatt szomjazék, s ők epét adának,)

    9 (Halálra ment délután három óra tájban,)

    10 (Pogány vitéz oldalát tőrrel átlyukasztá,)

    11 (A keresztről levevék még aznap délestén,)

    12 (Nézd, ó bűnös, így hal ő, kiben élet támad,)

88

    1 (Én nemzetem, ó én népem, teellened mit vétettem?)

    2 (Én tégedet Egyiptomból kihoztalak nagy rabságból:)

    3 (Egyiptomból kimentedben nyílást tettem a tengerben:)

    4 (A pusztában itattalak, és mannával tápláltalak:)

    5 (Ellenséged én megvertem, a fáraót elvesztettem:)

    6 (Én téged nagy méltóságra emeltelek, királyságra:)

    7 (Én Kánaán dús földére bevittelek, nagy bőségre:)

    8 (Én szőlőmbe ültettelek, szép esőkkel öntöztelek:)

    9 (Én nemzetem, ó én népem! Többet érted mit tehettem?)

    10 (De ne essél te kétségbe, bánd meg bűnöd, szállj szívedbe,)

88b

    1 (Én nemzetem, zsidó népem, teellened mit vétettem?)

    2 (Én tégedet Egyiptomból kihoztalak nagy rabságból:)

    3 (Egyiptomból kimentedben nyílást tettem a tengerben:)

    4 (A pusztában itattalak, és mannával tápláltalak:)

    5 (Ellenségedet megvertem, fáraó népét elűztem:)

    6 (Én téged nagy méltóságra emeltelek, királyságra:)

    7 (Téged Kánaán földére vittelek minden bőségre:)

    8 (Én szőlőmbe ültettelek, szép esőkkel öntöztelek:)

    9 (Én nemzetem, ó én népem! Többet érted mit tehettem?)

    10 (Én nemzetem, zsidó népem, többet mit cselekedhettem?)

    11 (Ne essél mégis kétségbe, Csak légy buzgó megtérésbe,)

89

    1 (Megváltó királyunk elébe megyünk,)

    2 (Így tisztelte Jézust a zsidó nemzet,)

    3 (Hogy a szent városhoz már közelgetett,)

    4 (És örvendő szívvel kiáltozának:)

    5 (A gyermekek kézbe pálmaágakat)

    6 (Ó Isten Egyháza, Sion leánya,)

    7 (Áldás néked, édes Isten Báránya,)

89b

    1 (Üdvünknek boldog ünnepe! Ujjongnak mind a századok:)

    2 (Hat nap, hogy Húsvét eljövend, Betániába látogat,)

    3 (Drága kenettel gazdagon siet az Úrhoz Mária,)

    4 (S hogy megtörténtek mindezek, Jézus, ki legfőbb Mesterünk,)

    5 (Isten kegyelme mily csodás! Jósága hozzánk végtelen!)

    6 (Így szólt lélekkel ihletett próféta ősi szózata:)

    7 (Urad, királyod íme jő, nézd mily szerény, mily egyszerű,)

    8 (A pálmafák friss ágait, zöld fák levágott lombjait)

    9 (Ujjong körötte nagy tömeg, s Lélekkel telve így kiált:)

    10 (Levetvén íme köntösük, elé a földre fektetik,)

    11 (Forrong a város nyugtalan, mert hallja hírét jöttinek,)

    12 (Ha majd Bíróként újra jő, menjünk mi is az Úr elé,)

89c (Hozsanna Dávid Fiának, áldott, aki az Úr nevében jő,)

89d

    89d (Jeruzsálem gyermeknépe pálmafáknak ágait hozván,)

89e

    89e (Jeruzsálem gyermeknépe leterítvén ruháit az útra, nagy szóval így kiáltott:)

89f

    Refr. (Dicsőség és dicséret Megváltó Királyunk neked.)

    2 (Te vagy Izrael Királya, Dá-vidnak dicső magzatja,)

    Refr. (Dicsőség és dicséret Megváltó Királyunk neked.)

    3 (Mennyben számlálhatlan sereg, itt a halandó emberek,)

    Refr. (Dicsőség és dicséret Megváltó Királyunk neked.)

    4 (Pálmaágakat lengetve jött a zsidó nép elődbe.)

    Refr. (Dicsőség és dicséret Megváltó Királyunk neked.)

    5 (Mint szenvedésre készülőt dicsőítettek téged ők.)

    Refr. (Dicsőség és dicséret Megváltó Királyunk neked.)

    6 (Zsidók megnyerték tetszésed, szívből magasztaltak téged.)

    Refr. (Dicsőség és dicséret Megváltó Királyunk neked.)

89f

    B1 (Dicsőség és dicséret Tenéked, Megváltó Királyunk,)

    B2 (Angyalseregek a mennyben mindnyájan magasztalnak Téged,)

    B1 (Dicsőség és dicséret Tenéked, Megváltó Királyunk,)

    B3 (A zsidóknak népe pálmákkal jött az úton eléd,)

    B1 (Dicsőség és dicséret Tenéked, Megváltó Királyunk,)

    B4 (Midőn szenvedni mentél, hódolva dicsértek ők Téged,)

    B1 (Dicsőség és dicséret Tenéked, Megváltó Királyunk,)

    B5 (Tetszett seregük néked, tessék ma neked szentelt néped,)

    B1 (Dicsőség és dicséret Tenéked, Megváltó Királyunk,)

89g

    Introitus Virágvasárnap (El ne távoztasd segítségedet tőlem, az én védelmemre tekintsél Uram!)

    Responzorium (Krisztus engedelmes volt értünk mindhalálig, a kereszthalálig.)

    Responzorium (Te tartottad az én jobbomat, és a Te akaratod szerint vezetsz engem,)

    Traktus 1. (Istenem, Istenem, tekints reám, miért hagytál el engem? (*) miért vagy messze kiáltásom szavától?)

    Traktus 2. (Én Istenem, napestig kiáltok, és meg nem hallgatsz? (*) És éjjel és nem figyelsz reám?)

    Traktus 3. (Pedig Te a szent helyen lakol, (*) Izraelnek dicsősége!)

    Traktus 4. (Tebenned bíztak atyáink, (*) bíztak, és megszabadítottad őket.)

    Traktus 5. (Hozzád kiáltottak, és megszabadultak. (*) Tebenned bíztak, és meg nem szégyenültek.)

    Traktus 6. (Én pedig féreg vagyok már, és nem is ember (*) emberek gyalázata, és a nép megvetettje.)

    Traktus 7. (Mindnyájan, akik látnak engem, megcsúfolnak engem, (*) ajkukkal megszólanak, és fejüket hajtogatják:)

    Traktus 8. („Az Ăšrban bízott, mentse meg őt, (*) szabadítsa meg, ha kedveli őt!”)

    Traktus 9. (Csak néznek és szemlélnek engem (*) elosztották maguk között ruháimat, és köntösömre sorsot vetettek.)

    Traktus 10. (Szabadíts meg engem az oroszlán szájából, (*) és a vadak támadásától, engem, megalázottat.)

    Traktus 11. (Akik félitek az Urat, dicsérjétek Őt, (*) Jákobnak ivadékai, dicsőítsétek Őt.)

    Traktus 12. (Hirdessétek az Urat a jövendő nemzedéknek, (*) hirdessék az egek az Ő igazságát.)

    4 Communio (Atyám, ha el nem múlhat e pohár, hogy ki ne igyam, legyen meg a Te akaratod.)

90

    1 (Áll a gyötrött Isten anyja,)

    2 (Gyász a lelkét meggyötörte,)

    3 (Ó, mi nagy volt ama drága)

    4 (Mennyit sírt és hogy kesergett,)

    5 (Ki ne sírna melyik ember,)

    6 (Ki ne sírna Máriával,)

    7 (Népét, hogy megmossa szennytől,)

    8 (Látta, édes egyszülöttét,)

    9 (Szeretetnek szent kútfője,)

    10 (Hogy szívemben lángra kelne)

    11 (Én szívembe jól bevéssed)

    12 (Szent Fiadnak, a sebzettnek,)

    13 (Add meg, kérlek, hogy míg élek,)

    14 (A keresztet véled állni,)

    15 (Dicső szüze szent szüzeknek,)

    16 (Add tisztelnem, add viselnem,)

    17 (Sebeivel sebesítsen,)

    18 (Hogy ne jussak ama tűzbe,)

    19 (Krisztusom, ha jő halálom,)

    20 (S hogyha testem porba tér meg,)

91

    1 (A keresztfához megyek,)

    2 (Mely gyötrelem volt neked)

    3 (De midőn ezek felett)

    4 (A nap elsötétedett,)

92

    1 (Keservesen siratja Mária fiát,)

    2 (Senki sincsen sorsosa nagy fájdalmának,)

    3 (Fogadj engem, Szűzanyám, igaz fiadnak,)

93

    1 (Jaj áldott méhemnek drága, édes gyümölcse,)

    2 (Ó, én Egyszülöttem, ártatlan drága Jézus!)

    3 (Te szent oldaladból bőven foly a piros vér,)

    4 (Jaj, mind elhagyának, tieid elfutának,)

    5 (Szánjanak meg téged erdők szép violái,)

    6 (Gyászba öltöznek mind a teremtett állatok,)

    7 (Könnyem ontom érted, fájdalmas, megtört szívvel,)

    8 (Legyen vége immár keserves panaszomnak,)

    9 (Ne sírj áldott szent Szűz, bizakodj, s híven várjad:)

93b

    1 (Szűz Mária gyászvirág,)

    2 (Nincs magasabb az égnél,)

94

    1 (Hol vagy, édes Jézus? Szerelmes szülöttem!)

    2 (Hol vagy, szemem fénye, tündöklő világa?)

    3 (Mondjátok meg nékem erdők, hegyek, völgyek:)

    4 (Mutassatok utat, ó, ti olajkertek,)

    5 (Ti darabos, éles, hegyes köves utak,)

    6 (Ó, sírjatok vélem, jó asszony barátim,)

    7 (Ó, siralmas szent Szűz, bizalommal várjad:)

94b

    1 (Hol vagy, édes Jézus? Szerelmes szülöttem,)

    2 (Hol vagy két szememnek tündöklő világa?)

    3 (Hol vagy én szívemnek buzgó kívánsága,)

    4 (Mondjátok meg nékem, oh, ti magas hegyek,)

    5 (Mutassatok utat ó ti olajkertek,)

    6 (Ó, ti nagy darabos, éles, köves utak,)

    7 (Jaj, ez bizonyára nagy szomorú jele,)

    8 (Sírjatok énvelem jó asszony barátim,)

    9 (Megepedett szívem, kérlek, ne hagyjátok,)

    10 (Enyhítsd siralmadat, keserves Mária,)

    11 (Mi is keservesen Úr Jézus anyjával)

95

    1 (Gyászba borult Isten csillag vára,)

    2 (Temetésre lejön a mennyország,)

    3 (Élet Ura, meghaltál üdvünkre,)

95a

    Traktus 1. (Arról ismerje meg mindenki, hogy tanítványaim vagytok, (*) hogy szeretettel vagytok egymás iránt.)

    Traktus 2. (Maradjon meg bennetek e három: a hit, a remény és a szeretet, (*) de legnagyobb köztük a szeretet.)

    Traktus 3. (Most még megmarad e három: a hit, a remény és a szeretet, (*) de legnagyobb köztük a szeretet.)

    Traktus 4. (Szeressük tehát egymást, mert a szeretet Istentől való, (*) s aki szereti testvérét az Istentől született.)

95b

    1 (Tudván Jézus, hogy eljött órája,)

    2 (Ő, a Mester szolgál tanítványnak,)

    3 (Azért mi is egymást így szolgáljuk,)

95c

    95c (Hol szeretet és egyetértés,)

    1 Communio (Te felkelvén, Uram, könyörülsz Sionon,)

95d

    95d (Szomorú az én lelkem mindhalálig,)

95e

    95e (Új parancsot adok néktek:)

95e

    1 (A házadért való buzgóság megemésztett engem,)

    2 (E: Az ember, aki kenyeremet ette.)

    3a (Alef:)

    3b (Beth:)

    3c (Ghimel:)

    3d (Daleth:)

    3e (Heth:)

    3f (Jeruzsálem, Jeruzsálem,)

    4-1 (Magas hegyén, ím az Olajfáknak imádságot tevék szent Atyámnak,)

    4-2 (A léleknek van kész bátorsága: de a testnek nagy a gyarlósága.)

    4-3 (Szükség azért, hogy most vigyázzatok, tanítványim és imádkozzatok,)

    4-4 (Mindenható szentséges Atyának, a megfeszült Úr Jézus Krisztusnak.)

    4–I.a (Vau:)

    4-I.b (Zain:)

    4-I.c (Heth:)

    4-I.d (Teth:)

    4-I.e (Jeruzsálem, Jeruzsálem,)

    4–II-1 (Az én lelkem nagy szomorúsággal teljes, míglen megvívom halállal.)

    4–II-2 (Legyetek itt, s velem vigyázzatok, a sereget majdan meglátjátok,)

    4–II-3 (Én pediglen kereszthalálra megyek Atyám szent áldozatjára,)

    4–II-4 (Mindenható szentséges Atyának, a megfeszült Úr Jézus Krisztusnak.)

    4–III.a (Jod:)

    4–III.b (Káf:)

    4–III.c (Lámed:)

    4–III.d (Mem:)

    4–III.e (Nun:)

    4–III.f (Jeruzsálem, Jeruzsálem,)

    4–IV-1 (Láttuk, íme nincs épség testében, sem ékesség a külső színében,)

    4–IV-2 (Bűnök súlyát nyakunkról levette, annak terhét vállaira tette,)

    4–IV-3 (Ő általa pokolnak hatalma, megrontatott sátán birodalma,)

    4–IV-4 (Mindenható szentséges Atyának, a megfeszült Úr Jézus Krisztusnak,)

    5 (Föláldoztatott, mert Ő így akarta,)

    6-I (P: Saját Fiát nem kímélte az Isten.)

    7 (Az áruló jelt adott nékik, így szólván:)

    8-1 (Kyrie eleison.Christe eleison. Kyrie eleison.)

    8-2 (Ki prófétai szóval kinyilatkoztattad haláloddá leszek, ó, Halál! Uram irgalmazz nékünk!)

    8-3 (Ki a kereszten kitárt karokkal minden századokat magadhoz vontál:)

    10-1 (Uram, hallottam a te szavadat és féltem,)

    10-2 (Két élőlény között megjelensz, midőn eljöttek az évek, hogy megismertesd magad,)

    10-3 (Megrendült az én lelkem,)

    10-4 (Eljött az Isten Libanonról)

    10-5 (Befödi az egeket az Ő fensége)

95.f

    1 (Ó, én népem! Teellened mit vétettem? - avagy miben szomorítottalak meg?)

    2 (I. Hágiosz ho Theosz! II. Sanctus Deus!)

    3 (Szent az Isten! Szent és erősséges!)

    4 (Negyven éven át a pusztában vezettelek, és mannával tápláltalak téged.)

    5 (I. Hágiosz ho Theosz! II. Sanctus Deus!)

    6 (Szent az Isten! Szent és erősséges!)

    7 (Mit kellett volna még cselekednem neked, amit meg nem cselekedtem?)

    8 (I. Hágiosz ho Theosz! II. Sanctus Deus!)

    9 (Szent az Isten! Szent és erősséges!)

95g

    latin (Ecce lignum crucis, in quo salus mundi pependit.)

    magyar (Íme, a keresztnek fája, melyen a világ Üdvössége függött.)

    A (P: Íme, Jézus keresztjének drága, áldott fája,)

    B (P: Íme a szent keresztfa, rajta függött valaha a világnak váltsága.)

95h

    1 (Legnemesebb minden fák közt, hű Keresztfa, áldalak!)

    2 (Dicsőséges viadalnak zengje nyelvünk himnuszát,)

    3 (Ó magas fa, hajtsd meg ágad, már ne legyen oly kemény,)

    4 (Egyedül csak te vagy méltó váltságunkat hordani,)

    5 (Hódolattal adjunk hálát háromságban egy Úrnak,)

95i

    1 (A keresztet ünnepeljük,)

    2 (Rajta függ a feláldozott,)

    3 (Áldják az Úr szent keresztjét,)

    4 (Bűnnek, bajnak üdvös írja,)

95j

    0 (Imádunk Téged Krisztus, és áldunk Téged,)

    1 (Elosztották maguk között ruháimat,)

    2 (P: A fejedelmek egybegyűltek.)

    2-I (Heth: Föltevé az Úr magában: rom legyen Sion fala,)

    2-II (Teth: Kapuja rom, zára nincsen, pogányok közt van feje,)

    2-III (Jod: Szótlan és hamuval behintve ültek Sion vénjei,)

    2-IV (Káf: Elgyengült szemem, s fölindult bensőm ily romlás felett,)

    2-V (Jeruzsálem, Jeruzsálem,)

    2-VI (Mind fejenként, kik velem valának, én barátim engem elhagyának,)

    2-VII (Ártatlanok meg nem engedének, a latrokkal egyszámba vevének,)

    2-VIII (Halálomkor sok kínvallásomban, a keresztfán iszonyú kínomban)

    2-IX (Mindenható szentséges Atyának, a megfeszült Úr Jézus Krisztusnak.)

    2-X (Lamed: Hol van a kenyér, hol a bor, az anyákat kérdezék)

    2-XI (Mem: Jeruzsálem szűz leánya, kihez hasonlítsalak?)

    2-XII (Nun: Prófétáid ámítottak, s nem födék föl vétkedet,)

    2-XIII (Számek: Tapsolván csúfolt, üvöltött, ki melletted elmene,)

    2-XIV (Jeruzsálem, Jeruzsálem,)

    2-XV (Végóráján Urunk halálának, csoda dolgok földön láttatnának,)

    2-XVI (A kősziklák meghasadozának, föld megindult, koporsók nyílának,)

    2-XVII (Mindenható szentséges Atyának a megfeszült Úr Jézus Krisztusnak.)

    2-XVIII (Alef: Én vagyok a férfiú, kin van haragja vesszeje,)

    2-XIX (Beth: Elfonnyasztott, összezúzott, s kínokból emelt falat)

    2-XX (Ghimel: És körülvevén súlyosbá tette nagy bilincsemet:)

    2-XXI (Jeruzsálem, Jeruzsálem,)

    2-XXII (Jó szőlőmnek én választottalak, és mint szőlővesszőt plántáltalak,)

    2-XXIII (S te, én népem, parlagszőlőm lettél: gyümölcs helyett vadcsipkét teremtél,)

    2-XXIV (Barabásnál kisebbre becsültél, sok kínokkal engemet terheltél,)

    3 (Saját Fiát nem kímélte az Isten,)

    4 (P: Saját Fiát nem kímélte az Isten,)

    5 (Feje fölé táblát helyeztek, ráírva vétkét:)

    6 (Uram, te kihoztad az alvilágból)

    7 (P: Az én testem reménységben nyugszik.)

    7-I (Heth: Hogy el nem fogyunk, az Úr nagy irgalma adott erőt,)

    7-II (Teth: Jó az Úr ahhoz, ki benne bízik és őt keresi,)

    7-III (Jod: Hallgat ülve egymagában, mert igát rá ő adott.)

    7-IV (Jeruzsálem, Jeruzsálem,)

    7-V (Urunk Jézus most körülvétetik, mint ártatlan bárány megköttetik,)

    7-VI (Maga népét Úr Jézus szerette, életéért életét letette,)

    7-VII (Bűnös ember Ádámnak vétkében, részes lévén a gyümölcs vétkében,)

    7-VIII (Mindenható szentséges Atyának, a megfeszült Úr Jézus Krisztusnak,)

    7-IX (Alef: Az arany minő sötét lőn, a legjobb szín elveszett,)

    7-X (Beth: A dicső falak Sionból, az aranytól fényesek,)

    7-XI (Ghimel: Szoptatá kölykét a szörny is, melyet tart a tengerár,)

    7-XII (Daleth: Szomjúságban a szopósnak nyelve ínyéhez ragadt,)

    7-XIII (Heth: Akik kéj s örömben éltek, utak szélén vesztek el,)

    7-XIV (Vau: Népem lánya Szodománál iszonyúbban vétkezett,)

    7-XV (Jeruzsálem, Jeruzsálem,)

    7-XVI (Jeruzsálem, lásd veszedelmedet, felébredvén hagyd el sok vétkedet:)

    7-XVII (Öltözzél fel hamar gyászruhába, siránkozzál szíved bánatában,)

    7-XVIII (Mert tebenned, világ Megváltója, megöletett üdvösség adója,)

    7-XIX (Mindenható szentséges Atyának, a megfeszült Úr Jézus Krisztusnak.)

    8-I (Ó, emlékezzél meg, Uram, hogy mi történik velünk,)

    8-II (Mások bírják földjeinket házunkat idegenek,)

    8-III (A vizet pénzünkön ittuk, fánkat is pénzen vevők.)

    8-IV (Egyiptom s Asszíriának nyújtánk kenyérért kezet,)

    8-V (Rajtunk rabszolgák uraltak, s nem volt ki megmentene)

    8-VI (Mint kemence úgy kiégett testünk az éhség miatt:)

    8-VII (Jeruzsálem, Jeruzsálem,)

    8-VIII (Ó, én népem, indulj fájdalomra, bús ügyedben indulj siralomra.)

    8-IX (Ím az Úrnak jön bosszúállása, rettenetes napnak villámlása,)

    8-X (Népem vétkét, papok, szemléljétek, szívetekre, mit mívelt vegyétek.)

    8-XI (Mindenható szentséges Atyának, a megfeszült Úr Jézus Krisztusnak.)

    9 (Ó, halál, haláloddá leszek,)

    10 (P: Saját Fiát nem kímélte az Isten.)

    11 (Az asszonyok ott ültek a sírnál,)

    12 (Christus factus est pro nobis obediens usque ad mortem, mortem autem crucis.)

95k

    0 (Tündöklő fényeknek teremtője, Isten!)

    1 (Bár számos csillaggal világítsz az éjben,)

    2 (Ez a jel megtanít: életünk reménye)

    3 (Fényt adsz most szemünknek, fénye vagy szívünknek,)

    Traktus 1. (Ujjongjatok az Úrnak, minden földek + szolgáljatok vigassággal néki * járuljatok az Ő színe elé örvendezéssel.)

    Traktus 2. (Akik az Úrban bíznak, olyanok, mint Sion hegye * meg nem inog az, és mindörökké megmarad.)

    Traktus 3. (Énekeljünk az Úrnak, mert fönségeset művelt * a lovat és a rajta ülőt levetette a tengerbe.)

    Traktus 4. (Dicsérjétek az Urat minden nemzetek * dicsérjétek őt, minden népek!)

    Traktus 5. (Szőlőt ültetett az Úr szerettének * magas és termékeny dombon.)

    Traktus 6. (Halljátok, egek, amit szólok * hallja a föld az én szám igéit.)

    Traktus 7. (Amint kívánkozik a szarvas a forrás vizéhez * úgy kívánkozik a lelkem tehozzád, Istenem!)

    8 (Ó, fölséges Isten papja!)

    9 (A vágyva-vágyott éneket ez éj visszaadja, mert föltámadt Krisztus.)

    12 (P: Ébredj föl!)

    13-1 (Istenem te megvizs-gáltál, és jól ismersz engemet,)

    13-2 (Még ajkamra sem jön a szó, már előtted tudva van,)

    13-3 (E tudásod meghaladja elmémet, s csodálkozom,)

    13-4 (Hogyha felhatok az égbe, ott talállak tégedet,)

    13-5 (És ha messze, tengeren túl, szállnék hajnal-szárnyakon,)

    13-6 (És ha mondom: a sötétség tőled elföd engemet,)

    13-7 (Áldalak, mert bámulandó mind, amit kezed művelt,)

    13-8 (Láttad, testem mint szövődött, írva könyvedben vala,)

    13-9 (Ó, mily végtelen felőled eszméimnek serege:)

    13-10 (Hogyha az elmélkedésben már végképp elfáradok,)

    13-11 (Ó, bár messze távoznának mindazok, kik ellened)

    13-12 (Nem tartok többé azokkal, kik téged káromlanak:)

    13-13 (És ezért, Uram, figyelj rám, ki jól ismersz engemet,)

    13-14 (Dicsőség neked ó, Atya, Fiú s Szentlélek Isten,)

    14 (P: Feltámadtam!)

    15 (P: Békesség nektek én vagyok, alleluja.)

96

    1 (Az Isten igaz napja ez,)

    2 (Hitetlen hite visszatér,)

    3 (Keresztjét jóra váltja ő,)

    4 (Ámulnak mind az angyalok,)

    5 (Csodálatos misztérium,)

    6 (Lehet-e ennél nagyszerűbb:)

    7 (Saját csalétkét falja fel,)

    8 (Elér mindenkit a Halál,)

    9 (Kérünk, teremtő Istenünk,)

    10 (Urunk, tenéked glória,)

97

    1 (Üdvözlégy fényes Nap, tiszteletre méltó,)

    2 (Az újjászülető természet hirdeti:)

    3 (Alvilág leláncolt foglyait feloldja,)

98

    1 (Krisztus feltámada)

    2 (Ó kegyes Mária,)

99

    1-2 (Föltámadt Krisztus e napon.)

    3-4 (Értünk halált ki szenvedett,)

    5-6 (Mennek a szent nők sírjához,)

    7-8 (Fényes szép angyalt látnak ott.)

    9-10 (Ti félénk asszony-emberek,)

    11-12 (Tudják meg az apostolok,)

    13-14 (Megjelent ő szent Anyjának,)

    15-16 (Megjelent aztán Péternek,)

    17-18 (Húsvéti boldog lélekkel,)

    19-20 (Dicsőség Szentháromságnak,)

100-secventia

    Introitus (Feltámadtam, és újból veled vagyok alleluja.)

    1 Responzorium (Ez az a nap, melyet az Úr szerzett nekünk:)

    3-1 Szekvencia (Victimae paschali laudes immolent Christiani.)

    3-2 (Dic nobis Maria, quid vidisti in via)

    3-3 (Praecedet suos in Galileam.)

    3b-1 Szekvencia (Húsvét tiszta áldozatját a hívek áldva áldják.)

    3b-2 (A holt Életvezér ma úr és él!)

    3b-3 (Feltámadt reményem, Krisztus, Galileába elétek indult.)

    3b-4 (Krisztus feltámada mind Ő nagy kínjából.)

    4 Communio (Alleluja! A mi húsvéti Bárányunk, alleluja,)

    5 Introitus Húsvéthétfő (Bevezetett titeket az Úr a tejjel s mézzel folyó földre,)

    6 Communio (Ha föltámadtatok Krisztus-sal, alleluja,)

100b Introitus (Jertek, Atyám áldottai, és vegyétek az országot,)

    1 Introitus (Alleluja! Mint a most született kisdedek, alleluja.)

    2 Responzorium (Alleluja!)

    3 Communio (Nyújtsd ki a kezedet, s érintsd meg a szegek helyét,)

    4 Introitus (Az Úr irgalma betölti a földet,)

    5 Responzorium (Alleluja!)

    6 Communio (Hirdessétek napról napra, alleluja,)

    7 Communio (Énekeljetek az Úrnak, alleluja,)

100c

    Introitus (A jó Pásztor táplálja juhait, alleluja,)

    1 Introitus (Ujjongjatok Istennek, minden földek, zsoltárt zengjetek nevének,)

    2 Responzorium (Alleluja!)

    3 Communio (Én vagyok a jó Pásztor, és ismerem enyéimet,)

    4 Communio (Kis idő, s nem láttok engem,)

    5 Introitus (Énekeljetek az Úrnak új éneket: csodadolgokat cselekedett, alleluja.)

    6 Responzorium (Alleluja!)

    7 Communio (Békességet hagyok rátok, alleluja,)

    8 Communio („Én vagyok az igaz szőlőtő”, alleluja,)

100d

    Introitus (Örvendező szóval hirdessétek a földnek végső határáig:)

    1 Responzorium (Alleluja!)

    2 Communio (Nem hagylak árván titeket, alleluja.)

101

    1 (Örvendjetek, angyalok!)

    2 (Jó hírt hoz az Úr nekünk:)

    3 (Bort és fehér kenyeret)

    4 (Szent vagy, szent vagy Jézusunk,)

102

    1 (Jézus, megváltó Istenünk,)

    2 (Hirdetik fényes angyalok,)

    3 (Krisztus húsvéti asztala,)

    4 (Borunk, búzánk és életünk,)

103

    1 (Úr krisztus feltámadott, ránk malasztja áradott,)

    2 (Első Ádám vétkezett, mindnyájunkat megsebzett,)

    3 (Új Ádám lett szent Fia, életünket újítja,)

    4 (Méltó azért vigadni, Húsvét titkát dicsérni,)

104

    1 (Krisztus az Úr feltámadott,)

    1B (Az Úr Krisztus feltámada,)

    2 (Hogy mi is mind feltámadunk,)

    2B (Hogy mi is mind feltámadunk,)

    3 (Feltámadása Krisztusnak)

    4 (Maradjon mindig ő velünk,)

    5 (Éljünk azért az Istennek,)

105

    1 (Feltámadt már dicsőségben az Isten szent Fia.)

    2 (A kereszten oldalából vér és víz áradott,)

    3 (Várja immár fenn a menny-ben Atyjánál székhelye,)

105b

    1 (Zengje föld és zengje ég útra hívó messzeség: feltámadt Krisztus.)

    2 (Hirdesse kürt s harsona meleg hangú fuvola feltámadt Krisztus.)

    3 (Csobogja a kis patak míg a völgybe leszalad, feltámadt Krisztus.)

    4 (Zúgják zordon fenyvesek, visszhangozzák vén hegyek, feltámadt Krisztus.)

    5 (Kacagja víg napsugár, valahányszor földre száll, feltámadt Krisztus.)

    6 (Illatozza száz virág, vízre hajló barka ág, feltámadt Krisztus.)

    7 (Lenge szellők bársonya új tavaszok mámora, feltámadt Krisztus.)

    8 (Zengje öreg s fiatal ez a legszebb diadal, feltámadt Krisztus.)

106

    1 (Örvendetes napunk támadt,)

    2 (Szent asszonyok a kősírhoz)

    3 (Fájdalmuk nagy örömre vált,)

    4 (Urunkat ha látni vágytok)

    5 (Jézust, hogy ők megtalálták,)

107

    1 (Krisztus feltámadott!)

    2 (Krisztus feltámadott!)

    3 (Krisztus feltámadott!)

    4 (Krisztus feltámadott!)

108

    1 (Feltámadott Krisztus megváltásunkra,)

    2 (Ádám bűne miatt mind bűnbe estünk,)

    3 (De a Krisztus Jézus terhünk fölvette,)

    4 („Feltámadott Krisztus!” Sokszor kiáltjuk,)

    5 (Hogyha bűnben élünk és meg nem térünk,)

    6 (Támadjunk fel azért minden bűnünkből,)

109

    1 (Ó ifjak, lányok, gyermekek, az angyal szóból értsetek:)

    2 (Itt áll az Úr most köztetek: békesség, már ne féljetek!)

    3 (Ezen a szent-szent ünnepen Ujjongva csengő éneken)

    4 (Illő, mert ily jót tett velünk, Átadva néki hű szívünk,)

110

    1 (ÜDVÖZÍTŐNK feltámadott,)

    2 (A MESSIÁS feltámadott,)

    3 (ÉLETADÓNK feltámadott,)

    4 (VÍGASZTALÓNK feltámadott,)

    5 (ÖRÖMNAPUNK feltámadott,)

111

    1 (Krisztus virágunk, szép termő águnk.)

    2 (Ki feküdt sírban Felkelve vígan.)

    3 (Felkele fényünk, Krisztus reményünk.)

    4 (Jézus, hogy felkelt, Szentírás bételt.)

    5 (Jézusnak éljünk, Semmit ne féljünk!)

    6 (Dicsőség légyen Istennek égben!)

112

    1 (Dicsőség, szent áldás, tisztesség)

    2 (A halál és élet harcra szállt.)

    3 (Mit láttál, szent asszony, a sírnál?)

    4 (Fényes nap, Úr-adta, ékes nap!)

113

    1 (Húsvét van, feltámadt az Úr,)

    2 (Megváltott lelkek, jöjjetek,)

114

    1 (Alleluja, alleluja,)

    2 (Alleluja, alleluja,)

114b

    1 (Alleluja! Örvendezzünk, Krisztus Jézus föltámadt.)

    2 (Alleluja! Magasztaljuk az isteni Fölséget,)

    3 (Alleluja! Szent hit fénye ragyog Jézus sírjából,)

    4 (Alleluja! Áldozattal járulunk az oltárhoz)

    5 (Alleluja! Szent az Isten, őt imádja ég és föld,)

115

    1 (Templomodba jöttünk buzgó szeretettel,)

    2 (Nem keres már Júdás üldöző sereggel,)

    3 (Megszégyenült immár Kaifás és Annás,)

    4 (Siet hozzá Péter égő szeretettel,)

    5 (Fölemelte Jézus az áldott keresztfát,)

    6 (Dicsőséges Fiát mennyei szent Atyja)

116

    1–2 (Szent Magdolna elmene ama reggel sírva,)

    3–4 (Hol lelem fel Jézusom, akit elvesztettem,)

    5–6 (Tengerekre indulok, örvényekre szállok,)

    7–8 (Merre láttad Őt, felelj fényes nap az égen)

    9–10 (Volna bár a vállamon szárnyam, mint a sasnak,)

    11–12 (Mégis újra visszahív sírjához a lélek,)

    13–14 (Ó háromszor boldog, én, Uram megismertem,)

    15 (Hogyha enyém Jézusom, enyém lesz az élet,)

117

    1-2 (Örvendezzél boldog Szűz, alle-, alleluja,)

    3–4 (Harmadnap a halálból, alle-, alleluja,)

    5-6 (Szent Szűz, veled örülünk, alle-, alleluja,)

118

    1 (Mennybe ment Krisztus e napon, alleluja, alleluja,)

    2 (Urunk a győztes nagy király, alleluja, alleluja,)

    3 (Krisztus a fő, s mi tagjai, alleluja, alleluja,)

    4 (Ki most az égbe szálla fel, alleluja, alleluja,)

    5 (Siessünk hálát mondani alleluja, alleluja,)

118b

    1 Introitus (Galileai férfiak, mit álltok itt az égre nézvén?)

    2 Communio (Énekeljetek az Úrnak, alleluja,)

119

    1 (Krisztus mennybe fölmene,)

    2 (Krisztus meghalt bűnünkért,)

    3 (Közbenjáró Krisztusunk,)

120

    1 (Galileai férfiak, mért néztek az égbe,)

    2 (Galileai férfiak, mért hogy tétlen álltok?)

    3 (Galileai férfiak, milyen jelre vártok?)

    4 (Galileai férfiak, ha majd jön az óra,)

121

    1 (Égi kapuk nyíljatok,)

    2 (Ki juthat fel valaha)

    3 (Istent, aki keresi,)

121b

    Introitus (Hallgasd meg, Uram, szavamat, mellyel hozzád kiáltottam, alleluja!)

    Communio (Atyám, míg velük voltam, én megtartottam őket, akiket nekem adtál, alleluja.)

122

    1 (Veni, Creator Spiritus,)

    2 (Qui Paraclitus diceris,)

    3 (Tu septiformes munere,)

    4 (Accende lumen sensibus,)

    5 (Hostem repellas longius,)

    6 (Per te sciamus, da, Patrem,)

    7 ((meghajolva))

123

    1 (Teremtő Lélek, jöjj közénk!)

    2 (Te, kit Védőnek mondanak,)

    3 (Ajándékoddal hétszeres!)

    4 (Érzékeinkbe gyújts Te fényt,)

    5 (Ellenségünket űzzed el,)

    6 ((meghajolva))

124

    1 (Szentlélek Isten szállj reánk,)

    2 (Kit Isten, mint vigasztalót,)

    3 (Te hét ajándok Istene,)

    4 (Érzékeinkbe fényt deríts,)

    5 (Kísértésekben el ne hagyj,)

    6 (Ó hadd, ismerjük az Atyát,)

    7 (Legyen dicsőség, ó Atyánk,)

124b

    Introitus (Az Úr Lelke betölté a földkerekséget. Alleluja!)

124c

    I-1 (Veni sancte Spiritus, et emitte coelitus lucis tuae radium.)

    I-2 (Consolator optime, dulcis hospes animae, dulce refrigerium.)

    I-3 (Sine tuo numine nihil est in homine, nihil est innoxium.)

    I-4 (Flecte, quod est rigidum, fove, quod est frigidum, rege, quod est devium)

    I-5 (Da virtutis meritum, da salutis exitum, da perenne gaudium.)

    II-1 (Jöjj Szentlélek Isten, jöjj, áraszd ki a mennyekből fényességed sugarát.)

    II-2 (Te vagy a Vigasztalás, drága vendég, lelki Társ, te az édes enyhülés.)

    II-3 (Jöjj és töltsd be híveid titkos mélyű szíveit, boldogító égi tűz!)

    II-4 (Mosd, amit a szenny belep, öntözd, ami eleped, seb fájását csillapítsd!)

    II-5 (Benned minden bizalom osszad, osszad pazaron hét szent ajándékodat.)

124d

    Communio (A Lélek, ki az Atyától származik, alleluja,)

    Communio (Zúgás támadt hirtelen az égből, mint sebesen jövő szélvész, a házban, ahol ültek, alleluja.)

125

    1 (Jöjj, Szentlélek Istenünk, add a mennyből érzenünk, fényességed sugarát.)

    2 (Édességes vigaszunk, drága vendég, szomjazunk, édes lélekújulás!)

    3 (Boldogságos tiszta fény, szállj meg szívünk rejtekén, híveidnek napja légy!)

    4 (Mosd meg, ami szennyezett, aszúságra hints vizet, orvosold a sebhelyet.)

    5 (Add vegyék el híveid, kik hitük beléd vetik hétszeres kegyelmedet.)

126

    1 (Jöjj, Szentlélek Úristen, áraszd reánk teljesen)

    2 (Jöjj el, árvák gyámola, jöjj el, szívünk orvosa,)

    3 (Jöjj el lelki vigaszunk, testi, lelki gyámolunk,)

    4 (Fáradtságban nyugalmunk, hévben hűvös árnyékunk,)

    5 (Add, Uram, a híveknek, benned bízó népeknek)

    6 (Esdve kérünk, ó engedd, hogy elnyerjük a mennyet,)

127

    1 (Szállj szívünkbe, nagy Isten, lélekadó Lélek,)

    2 (Apostolok pünkösdnap összebújtak, félvén)

    3 (Ami legszebb, legnagyobb földön és az égen:)

128

    1-2 (A Pünkösdnek jeles napján Szentlélek Isten küldeték,)

    3-4 (Tüzes nyelveknek szólása úgy, mint szeleknek zúgása)

    5 (Ezért örüljünk Őnéki, mondván ez ékes éneket,)

129

    1 (Jöjj el, Lélek, Életadó, örök BÖLCSESSÉG!)

    2 (Jöjj el, Lélek, Életadó örök ÉRTELEM!)

    3 (Jöjj el, Lélek, Életadó, örök JÓTANÁCS!)

    4 (Jöjj el, Lélek, Életadó, örök ERŐSSÉG!)

    5 (Jöjj el, Lélek, Életadó örök TUDOMÁNY!)

    6 (Jöjj el, Lélek, Életadó, örök JÁMBORSÁG!)

    7 (Jöjj el Lélek, Életadó, ISTENFÉLELEM!)

130

    1 (Ó mi Szent Atyánk, irgalmas és kegyes!)

    2 (Ó Szentháromság, nagy és erős Egység!)

    3 (Amit alkottál, mind tenéked szolgál,)

    4 (Dicsőség néked mindenható Isten,)

130b

    Introitus (Áldott légyen a Szentháromság, az osztatlan Egység!)

    1 Responzorium (Áldott vagy, Uram, ki átlátod a mélységeket)

130c

    Communio (Áldjuk a mennynek Istenét most minden élők előtt,)

131

    1 (Szentháromságnak életem, halálom,)

    2 (Méltó dicséret legyen az Atyának,)

    3 (Az Istenember áldassék mitőlünk,)

    4 (Szentlélek Úrnak zengjük víg dalunkat,)

131b

    Introitus (Táplálta őket a gabona javával, s a kősziklából jóllakatta őket mézzel.)

    1 Responzorium (Mindenek szemei Tebenned bíznak, Uram)

131c

    1 Szekvencia (Dicsérd Sion, Megváltódat, vezéredet, pásztorodat, áldja hangos éneked.)

    2 (Nagy titokról szól az ének: élet élő kútfejének, a Kenyérnek hódolunk.)

    3 (Legyen teljes legyen zengő, legyen vidám s hozzá illő szívből fakadt énekünk.)

    4 (Az új Király asztalára Kenyér szállott égi Pászka, elavult a régi már.)

    5 (Amit Krisztus tett ez estén, hagyta, hogy rá emlékezvén cselekedjük mi is azt.)

    6 (Drága titka szent hitünknek, testté-vérré lényegülnek, bor s kenyér mi volt előbb.)

    7 (Más és más, de nem lényegben, csak jel szerint más színekben mennybéli jók rejlenek.)

    8 (Aki veszi, meg nem osztja, meg nem töri, nem szakasztja, oszthatatlan eledel.)

    9 (Veszik jók és veszik rosszak, csakhogy különféle sorsnak részesei ők vele.)

131d

    1 (Íme, étke angyaloknak Kenyere lett vándoroknak,)

    2 (Igaz Kenyér, legfőbb Pásztor, Jézus, óvj az elbukástól,)

132

    1 (Jézusomnak Szívén megnyugodni jó,)

    2 (Jézusom Szent Szívét lándzsa döfte át,)

    3 (Jézus áldott Szíve Isten temploma,)

132b

    Introitus (Szent Szívének gondolata nemzedékről nemzedékre,)

    1 Responzorium (Édes és igaz az Úr,)

133

    1 (Jézus Szíve legtisztább szív, kegyelem oltára.)

    2 (Jézus Szíve, szelídségnek titkos iskolája,)

    3 (Jézus Szíve add, hogy mindig szeresselek jobban,)

    4 (Legyen hála az Atyának, ki minket teremtett!)

133a

    1 (Dicsértessék Jézus Szíve,)

    2 (Vasdárdával átdöfött Szív,)

    3 (Gyalázással megcsúfolt Szív,)

    4 (Megtöretett bűneinkért,)

    5 (Mindhalálig engedelmes,)

    6 (Ősatyáink kivánsága,)

    7 (Irgalmasság áradása,)

    8 (Életszentség kútforrása,)

    9 (Bő tárháza szeretetnek,)

    10 (Benned bízók üdvössége,)

    11 (Életünk, vigasztalásunk,)

133b

    1 (Jézus teste, Jézus vére,)

    2 (Jézus teste, Jézus vére,)

    3 (Jézus teste, Jézus vére,)

133-2

    1 (Add nekem, ó add, Jézusom, szentséges szívedet,)

    2 (Érettem a Szűz méhében te testbe öltöztél,)

    3 (Szerelmes, édes Jézusom, Oltáriszentségben)

    4 (Mennyből kilobbant égő tűz, gyullaszd szeretetem,)

134

    1 (Ó add, Jézusom nékem szentséges Szívedet,)

    2 (Szíved édes szerelme lelkemnek harmatja,)

134b

    1 (Hiszek Jézus szentséges Szívében)

135

    1 (Boldog város, Jeruzsálem, békességes látomás,)

    2 (Megérkezvén a magasból várta menyegzői ház,)

    3 (Kapuja, mely gyönggyelékes, s szentélye, ha megnyílik,)

    4 (Jó alapnak, Szegletkőnek Krisztus az, ki küldetett,)

    5 (Szaggatással, gyötretéssel megmunkálva a kövek,)

    6 (Isten előtt igen kedves, szent e város szerfölött,)

    7 (Ó nagy Isten, kérve kérünk, templomodba jöjj közénk,)

    8 (Nyerjék meg itt, amit kérnek esdekelve mindenek, s)

    9 ((Meghajolva))

136

    1 (Üdvössége lett e háznak a mai nagy ünnepen:)

    2 (Ki e házat imádságnak hajlékává rendeléd,)

    3 (Kit nem ér be, kit nem fog fel az egész nagy mindenség,)

136b

    Introitus (Ó, mily félelemmel tiszteljük ezt a helyet!)

    1 Responzorium (Ezt a helyet az Úr alkotta, mindennél drágább Szentség)

136c

    Communio (Az én házam imádságnak háza, mondja az Úr.)

137

    1 (Dicsérjük, hívek, lelkesen a boldog élet szent Urát,)

    2 (Király ő ég és föld felett, fején bár szégyen-díszt visel,)

    3 (Hegyes tövisből vad füzér meggyötri Krisztus homlokát,)

    4 (A koronát az Úr fején pirosló vére festi be,)

    5 ((meghajolva))

138

    1 (Örök Atyának Egy Fia, ő Fény a Fényből, Krisztusunk!)

    2 (Törvényhozónk és Főpapunk, néped tanító Mestere,)

    3 (A régi ember átka volt nyögni sátáni zsarnokát,)

    4 (Uralmad áld és boldogít, tenéked készen hódolunk.)

138b

    Introitus (Az Ő országa, örökkévaló ország,)

    1 Responzorium (Uralkodik a tengertől tengerig,)

    2 Communio (Királyként trónol az Úr mindörökre,)

139

    1 (Üdvözlégy nagy király! Előtted térden áll mennyben az angyali kórus.)

    2 (Üdvözlégy, nagy Király, kit szívünk úgy kíván, békesség áldott kútfője!)

    3 (Himnusszal hódolunk, irgalmas gyámolunk, tekintsd meg esdeklő néped!)

140

    1 (Úr Jézus legszebb életút,)

    2 (Úr Jézus, kérünk, itt maradj,)

    3 (Dicsérjed égi s földi nép)

141

    1 (Ó édes Jézus, ég és föld dicsőséges Királya!)

    2 (Ó édes Jézus, keresztény családok szent Királya!)

141b

    1 (Édes Jézus öntsd szívembe lángoló szerelmedet!)

    2 (Édes Jézus, öntsd szívembe a hithősök jellemét,)

142

    1 (Kezdődik az ének az Úr Fölségének, kezdődik a szent áldozat.)

    2 (Isteni szent Fölség, hála és dicsőség tégedet illet egyedül.)

    3 (A kereszt oltárán Jézus, égi Bárány, Atyjának feláldoztatott.)

    4 (Mi is a szívünket, búnkat, örömünket áldozzuk, ó Atyánk Neked.)

142b

    Introitus (Minden föld imádjon téged, Isten, és énekeljen Néked,)

143

    1 (Kegyes szemmel nézz ránk, édes Istenünk,)

    2 (Légy áldva az égben és a földtekén,)

    3 (Ajándékul néked mit adjon híved?)

    4 (Téged illet, Isten, mindenek felett)

143b

    Introitus (Kelj fel, Uram, miért alszol? Kelj fel, s ne űzz el végleg!)

144

    1 (Futva jöttem elibéd, szentélyedbe, Isten,)

    2 (Háromságban örök Egy, téged magasztallak,)

    3 (Áldozatunk kenyerét fogadd el, Hatalmas,)

    4 (Áldozatunk színborát oltárodra hozzuk,)

144b

    Introitus (Az Úr az én fényem, kitől is félnék?)

145

    1 (Bemegyek szent templomodba Uram, szent oltárodhoz,)

    2 (Hogy szívemben fölgerjedjen az isteni szeretet,)

    3 (Bölcs Salamon kőtemplomot épített az Istennek,)

    4 (Hát én, szegény, bűnös ember, mit építsek nevednek?)

145b

    Introitus (Szent lakóhelyén az Isten lakást ad az egyetértőknek,)

146

    1 (Zeng a harang hívó szóval e szép ünnep reggelén.)

    2 (Dicsőség a magasságban, élő Krisztus, teneked.)

    3 (Most az oltár Golgotáján újul a szent áldozat,)

146b

    Introitus (Oltalmazó Isten!)

147

    1 (Hozzád sóhajt a lélek, Urunk,)

    2 (Istenhez száll dicsérő imánk,)

    3 (Az oltáron borunk, kenyerünk,)

    4 (Légyen kedves ez az áldozat,)

147b

    Introitus (Adj békét azoknak, kik reád várnak,)

148

    1 (Örvendezzünk, jertek, áhítatos lelkek Istenünk oltáránál.)

    2 (Fölséges az Isten, por előtte minden, por a föld, por az ég is.)

    3 (Fiát adta értünk, őbenne remélünk, főpapunk Ő lett nékünk.)

    4 (Hatalmas az Isten, énekelje minden, ég és föld imádjátok!)

149

    1 (Áldozattal járul hozzád, ó nagy Isten, hív néped,)

    2 (Dicsőség a magasságban a fölséges Istennek,)

    3 (Az oltáron megújul most a kereszt áldozata,)

    4 (A kenyér- s boráldozattal felajánljuk szívünket,)

149b

    Introitus (A nép üdve én vagyok, mondja az Úr.)

150

    1 (Egybegyűltünk, ó nagy Isten, buzgó imádásodra.)

    2 (Jézus Krisztus rendelése a kenyér- s boráldozat,)

151

    1 (Kegyességgel hívsz, ó Jézus,)

    2 (Kihez mennénk Uram Jézus?)

    3 (Kenyeret s bort ajánlunk fel,)

    4 (Áradjon ránk kegyes Jézus,)

152

    1 (Szeretettel jönnek hozzád, Atyánk hívő gyermekid,)

    2 (Szeretetnek szent emléke ez az örök áldozat,)

153

    1 (Áldozatot hozzatok, Istennek fiai,)

    2 (Tiszteletet adjatok mindnyájan Istennek,)

    3 (Imádjátok Urunkat az ő hajlékában,)

    4 (Ő királyunk örökké, összegyűjti népét,)

154

    1 (Felajánljuk néked, mindenható Istenünk,)

    2 (Felajánljuk néked életünket, sorsunkat.)

155

    1 (Zengjed nyelv a dicsőséges Test titkát, s a drága Vért,)

    2 (Egünk küldte, s nekünk szülte tiszta Szűz, szeplőtelen,)

    3 (Mert a végső estebédet tartván Ő és társai,)

    4 (A kenyeret öntestévé igézte az Ige-Test,)

    5 (Méltó ezt a nagy Szentséget térdrehullva áldani,)

    6 (Az Atyának és Fiának légyen áldás, dicsőség,)

155b

    1 (Pange lingua gloriosi Corporis mysterium,)

    2 (Tantum ergo Sacramen-tum veneremur cernui,)

    3 (Genitori Genitoque laus et jubilatio,)

156

    1 (Ó üdvösséges áldozat, ki mennynek tárod ajtaját,)

    2 (Egy-Háromságos Istenünk, most dicsőítünk tégedet,)

156b

    1 (O salutaris Hostia, quae caeli pandis ostium:)

    2 (Uni trinoque Domino sit sempiterna gloria,)

157

    1 (Imádlak és áldlak, Isten, rejtelem!)

    2 (Látás, ízlés, érzék megcsalódhatik,)

    3 (A keresztfán rejtéd Isten-voltodat,)

    4 (Ahogy Tamás látta nem látom sebed)

    5 (Urunk halálára emlékeztető)

    6 (Kegyes pelikánom, Uram Jézusom!)

    7 (Jézus, kit csak rejtve szemlélhetek itt!)

157b

    1 (Rejtőző Istenség, hittel áldalak,)

    2 (Szám, kezem, látásom benned fennakad,)

    3 (Rejté a keresztfa istenségedet,)

    4 (Sebeid Tamással nem szemlélhetem,)

    5 (Uram halálának szent emlékjele,)

    6 (Kegyes pelikánunk, égi szeretet,)

    7 (Jézus, most csak arcod leplét láthatom,)

157c

    1 (Adoro te devote, latens Deitas,)

    3 (Jesu, quem velatum nunc aspicio,)

158 (Adoremus in aeternum)

159 (Ave verum Corpus natum de Maria Virgine.)

160 (Ó szentséges lakoma! Krisztust vesszük rajta,)

160b

    Communio (Belépek Isten oltárához,)

160c

    Communio (Ragyogtasd fel arcod szolgád fölött, Isten,)

160d

    Communio („Aki eszi az Én testemet, és issza az én véremet,)

160e

    Communio (Munkálkodásod gyümölcsével betöltöd a földet.)

160f

    Communio (Ízleljétek és lássátok, hogy milyen édes az Úr!)

160g

    Communio (Elfogadod Isten, igaz áldozatunkat,)

160h

    Communio (Aki nékem szolgál engem kövessen,)

161

    1 (Leborulva áldlak láthatatlan istenség.)

    2 (Isteni erődet elrejtéd a keresztfán,)

    3 (Noha Szent Tamással sebed helyét nem látom,)

    4 (Váltságomnak ára, lankadt szívem ereje,)

161b

    Communio (Ez az én testem, mely értetek adatik.)

162

    1 (Üdvözlégy Krisztusnak drága szent teste!)

    2 (Üdvözlégy, nagy szentség, élet adója!)

    3 (Üdvözlégy, nagy szentség, világ váltsága!)

    4 (Üdvözlégy, nagy szentség, lelkünk vendége!)

163

    1 (Itt jelen vagyon az Istennek Fia,)

    2 (Itt jelen vagyon mi édes teremtőnk,)

    3 (Itt jelen vagyon Út, Igazság, Élet,)

    4 (Itt jelen vagyon váltságunknak napja,)

    5 (Itt jelen vagyon a mi Vigasságunk,)

    6 (Adja minékünk az Ő szent országát,)

164

    1 (Imádlak nagy Istenség, Test s Vér, titkos mély Szentség, leborulva.)

    2 (Üdvözlégy, te szent Manna, ennél többet ki adna? -nincs mód benne.)

    3 (Szent Testével így táplál, hogy ne ártson a halál, mily kegyesség!)

    4 (Szállj le hozzám, szent Kenyér, jöjj ártatlan, drága Vér szánd lelkemet!)

165

    1 (Áldjad, ember e nagy jódat,)

    2 (Itt az Isten gazdagsága,)

    3 (Itt az égnek megnyitója,)

    4 (Nem csak jel ez, nem csak emlék:)

    5 (Kérjük, adja ránk áldását,)

166

    1 (Krisztus Teste és szent Vére, angyaloknak étele)

    2 (Bár e csodát, hitünk titkát, elménk föl nem foghatja,)

    3 (A keresztfán haldokolván rejlett csak az istenség,)

    4 (Orvosságát, tisztulását lelkünk itt feltalálja,)

    5 (Szelíd Bárány! a keresztfán áldozatunk Te lettél,)

167

    1 (Ó ki ez oltáron kenyér színe alatt,)

    2 (Testi szemeimmel noha nem láthatlak,)

    3 (Drága sebeidbe rejtem sok vétkemet,)

    4 (Ó angyali étek, tápláljad lelkemet,)

168

    1 (Zálogát adtad ó Jézus, örök szeretetednek,)

    2 (Irgalmadban nem vizsgáltad a mi gyarlóságunkat,)

    3 (S hogy halálod szent emlékét mindennap megülhessük,)

168b

    1 (Imádunk szent ostya, drágalátos manna.)

    2 (Izrael fiait ki megoltalmaztad,)

    3 (Halálunk óráján add, hogy téged méltán,)

    4 (Jöjjetek angyalok, mennyei szent karok,)

169

    1 (Égből szállott szent Kenyér,)

    2 (Véghetetlen Istenség,)

    3 (Ó mennyei seregek,)

    4 (Nap, hold, s fényes csillagok,)

    5 (Legyen egy szív, egy lélek)

    6 (Reménységünk csak te vagy,)

170

    1 (Ez nagy szentség valóban,)

    2 (Jelen van itt test és vér,)

    3 (Állj mellettünk nagy Isten,)

    4 (Háborútól oltalmazz)

    5 (Tebenned van reményünk,)

    6 (Add, hogy készen lehessünk,)

171

    1 (Üdvözlégy Oltáriszentség,)

    2 (Ha szenteknek nagy szívével,)

    3 (Öntsd szívembe olajodat,)

    4 (Életünknek végóráján,)

172

    1 (Szent vagy Uram, szent vagy!)

    2 (Térdet, fejet hajtok,)

    3 (Tebenned remélek,)

173

    1 (Üdvözlégy, ó drágalátos nagy Szentség,)

    2 (Kegyes voltál mennyből alászállani,)

    3 (Mindnyájan, kik egyek vagyunk a hitben,)

174

    1 (Mondj éneket zengő nyelvem, szentséges Úr testének,)

    2 (Azért ezt a nagy Szentséget leborulva imádjuk,)

    3 (Az Atyának és Fiúnak dicséret és tisztesség,)

175

    1 (Áldunk Téged ó angyali kenyér,)

    2 (Kérünk Téged, irgalmas nagy Isten,)

176

    1 (Most az Úr Krisztusnak drágalátos teste,)

    2 (Imádunk Tégedet, ó drága nagy Szentség,)

    3 (Kérünk, ó Jézusunk, add, hogy hozzád térjünk,)

177

    1 (Most lett a kenyér Krisztus testévé,)

    2 (Itt az istenség az emberséggel)

    3 (Itt a test és vér felmutattatott,)

    4 (Ezt a számtalan vétek okozta.)

    5 (Immár szeretlek: édes Jézusom!)

    6 (Kérlek, Jézusom, segíts meg arra:)

177b

    1 (Most lett a kenyér Krisztus testévé,)

    2 (Itt az istenség az emberséggel)

    3 (Itt a test és vér felmutattatott,)

    4 (Ezt a számtalan vétek okozta.)

    5 (Immár szeretlek: édes Jézusom!)

    6 (Kérlek, Jézusom, segíts meg arra:)

178

    1 (Ó Uram nem vagyok én méltó,)

    2 (Üdvözlégy, üdvösséges Ostya,)

    3 (Mert te vagy igaz Üdvözítő,)

179

    1 (Üdvözlégy Felség, Oltáriszentség, drága vendégség!)

    2 (Elrejtett Isten kenyér s bor színben, édes Jézusunk!)

    3 (Krisztusnak teste, szentséges vére, légy te orvosunk!)

    4 (Mennyei bőség, szellemi hévség, józan vendégség!)

    5 (Legyen tenéked kedves ez ének, áldott Jézusunk!)

180

    1 (Ó áldott szent Istenem az Oltáriszentségben, édes Jézus!)

    2 (Ó lelkem, szent Jegyesem, méltán ki-ki szeressen, édes Jézus!)

    3 (Maradj nálam kevéssé, tedd a szívem tieddé, édes Jézus!)

180b

    1 (Krisztus Lelke szentelj meg, Krisztus teste gyógyíts meg.)

    2 (Rejts el sebeidbe jól, ne engedj el magadtól.)

181

    1 (Mennyegzős köntösbe öltözködjetek,)

    2 (Szent angyalok itten a vendéghívók,)

    3 (Jézus lelkünk vágya, szívünk öröme,)

182

    1 (Üdvözlégy édes Jézusunk!)

    2 (Te vagy világ Megváltója)

    3 (Édes Jézus, neked élek,)

183

    1 (Ó szentséges, ó kegyelmes, édességes Jézusom!)

    2 (Téged áldlak, magasztallak mély alázatossággal!)

    3 (Angyaloknak tápláléka, jöjj el e szent Ostyában!)

183b

    1 (Oltáriszentség föld és ég)

    2 (Oltáriszentség térden áll)

    3 (Oltáriszentség! Égi bér:)

    4 (Oltáriszentség! Áldozat:)

184

    1 (Édes Jézus, én szerelmem, ó mily nagyon szeretlek.)

    2 (Édes Jézus mivel téged minden felett szeretlek,)

    3 (Ahol leszek, Jézus, téged óhajtlak és kiáltlak,)

    4 (Benned bízom, fohászkodom, te is szeress engemet)

185

    1 (Itt a perc az áldott, melyre szívem vágyott,)

    2 (Add, hogy el ne térjek, ösvényeden éljek,)

186

    1 (Jézusom isteni teste,)

    2 (Jézusom, isteni Bárány,)

187

    1 (Győzelemről énekeljen napkelet és napnyugat,)

    Refr. (Krisztus kenyér s bor színében Úr s király a föld felett:)

    2 (Egykor értünk testet öltött, kisgyermekként jött közénk.)

    Refr. (Krisztus kenyér s bor színében Úr s király a föld felett:)

    3 (Zúgjon hát a hálaének, szálljon völgyön, tengeren,)

    Refr. (Krisztus kenyér s bor színében Úr s király a föld felett:)

    4 (István király árva népe, te is hajtsd meg homlokod,)

    Refr. (Krisztus kenyér s bor színében Úr s király a föld felett:)

188

    1 (Jesu dulcis memoria,)

    2 (Nil canitur suavius,)

    3 (Jesu, spes poenitentibus,)

    4 (Nec lingua valet dicere,)

    5 (Sis Jesu nostrum gaudium,)

189

    1 (Ó Jézus emlékezni rád)

    2 (Nincs szó a földön kedvesebb,)

    3 (Bűnbánó nálad lel reményt,)

    4 (A nyelv azt nem mondhatja ki,)

    5 (Te légy, ó Jézus, örömünk,)

190

    1 (Az Úristent magasztalom,)

    2 (Csodálatos tetteiről,)

    3 (Mert ő erős hatalommal,)

    4 (Úgy vezette szent Egyházát,)

    5 (Hálát adjunk az Istennek,)

191

    1 (Fényességes menny béli nagy Isten,)

    2 (Erős trónod fenn a magasságban,)

    3 (Örök Atya, leborulva áldunk,)

192

    1 (Benned bízik, Isten, benned bízik lelkem,)

    2 (Kész most az én szívem néked énekelni,)

    3 (Énekszóval zengem műveidet, Isten)

193

    1 (Uralkodsz, ó Uram, méltóságot öltvén,)

    2 (A folyók, ó Uram, folyóvizek zúgnak,)

194

    1 (Magasztallak Uram, felemeltél engem,)

    2 (És te siralmamat fordítád vígságra,)

    3 (Felhoztad lelkemet alvilág poklából,)

195

    1-2 (Új éneket daloljatok Istennek,)

    3-4 (Egész világ dalolj néki hangosan,)

    5-6 (Fújjatok meg minden kürtöt, harsonát,)

    7-8 (A nagy hegyek ujjongjanak az Úrnak,)

    9 (Szentháromság egy Istennek dicsőség,)

196

    1 (Egek Urát áldjuk, üdvünk tőle várjuk, zengjen víg alleluja.)

    2 (Övé földnek mélye, ormok meredélye, zengjen víg alleluja.)

197 (Dicsérjétek az Urat, mind a tágas ég alatt,)

198

    1 (Dicsérd lelkem dallal a nagy Úristent, alleluja, alleluja.)

    2 (Arcát rejti, éj lepi a világot, alleluja, alleluja.)

199

    1 (Mérhetetlen Úr, ki vagy kéklő mennyekben,)

    2 (Dicsérjen a Hold, halovány arcú húgocskánk,)

    3 (Friss nénénk, a szél, mikoron zúgva gátat tép,)

200

    1 (Uram, Jézus légy velünk, mi egyetlen örömünk,)

    2 (Uram, Jézus, tégedet szívünk, lelkünk úgy eped.)

    3 (Uram, Jézus, adj erőt, vigasztald a szenvedőt.)

    4 (Uram, Jézus, el ne hagyj, ki lelkünknek üdve vagy.)

201

    1 (Szeretlek szép Jézus, mert fölötte jó vagy,)

    2 (Erős kezeiddel ültess jó palántát,)

    3 (Te vagy, édes Jézus, élet, út, igazság.)

202

    1 (Minden élő dicsér, örök Atyaisten,)

    2 (Nem szégyelljük, Uram, rólad emlékezni,)

    3 (Gyermekeink ma is, add, hogy így éljenek,)

203

    1 (Szívem Uram nem fuvalkodott fel,)

    2 (Csendesítem, sőt némítom lelkem,)

204

    1 (Isten útján járni gyönyörűség,)

    2 (Hogy utadat járjuk, segíts minket,)

205

    1-2 (Jöjj el Uram Jézus, hozzád kiált szavam,)

    3-4 (Arra kérlek, Uram, fogjad fékre a szám,)

    5-6 (Hozzád menekülök, rád emelem szemem,)

206

    1 (Hol vagy én szerelmes Jézus Krisztusom?)

    2 (Téged az én lelkem kíván keresni,)

    3 (Míg fel nem talállak, keresni foglak,)

    4 (Ahová csak fordulsz, híven követlek,)

207

    1 (Előtted, Jézusom, leborulok,)

    2 (Szép piros véreddel öntözgettél,)

    3 (Tehozzád, Jézusom, felkiáltok,)

    4 (Vádolom magamat, mert vétettem,)

    5 (Esengő szavamat meghallgassad,)

208

    1 (Mint a szép hűvös patakra, a szarvas kívánkozik,)

    2 (Éjjel-nappal hulló könnyem mindennapi kenyerem,)

209

    1 (A mélységből Hozzád kiáltok, Uram:)

    2 (Ó, mert hiszen nálad van a bocsánat,)

    3 (Hát Izrael, bízzál a kegyelembe’,)

210

    1 (Győzhetetlen én Kőszálom,)

    2 (Sebeidnek nagy voltáért,)

    3 (Reád bíztam én ügyemet,)

    4 (Irgalmazz meg én lelkemnek,)

211

    1 (Megváltó Istenem,)

    2 (Könnyes az ételem,)

212

    1 (Aki akar üdvözülni,)

    2 (Egyházunknak tanítása,)

213

    1 (Az igaz hitben végig megmaradjunk,)

    2 (Példaként nékünk apostolok állnak,)

    3 (Ők tizenketten telve tudománnyal,)

    4 (Mint a méz édes, olyan volt a hangjuk,)

    5 (Mindig is őket követték a szentek,)

    6 (Kik most a földön üldözést szenvednek,)

    7 (Tisztesség néked, örök Atyaisten,)

214

    1-2 (Követte egykor Krisztus csodáját népek sokasága;)

    3-4 („Boldogok, akik szelíd emberek, és nem gyűlölködnek,)

    5-6 („Boldogok, akik az igazságot éhezik, szomjazzák,)

    7-8 („Boldogok, akik tiszta szívűek és a bűnt utálják,)

    9-10 („Boldogok, akik az igazságért üldözést szenvednek,)

    11 („Mondom tinéktek, örvendezzetek, vigadjatok szívből,)

215

    1-2 (Jelenti magát Jézus háromszor egy évben.)

    3-4 (Nagykarácsony napján nagy hóeső esett.)

    5-6 (Másodszor jelenti hangos Húsvét napján.)

    7-8 (Hangos Húsvét napján mindenek újulnak.)

    9-10 (Piros Pünkösd napján rózsa megvirágzott.)

216

    1-2 (Jelenti magát Jézus emberi testében.)

    3-4 (Jelenti magát Jézus prófétái által.)

    5-6 (Jelenti magát Jézus szent igéje által.)

    7-8 (Jelenti magát Jézus ő szent asztalával.)

    9-10 (Jelenti magát Jézus szent Egyháza által.)

    11-12 (Jelenti magát Jézus szentségei által.)

    13-14 (Jelenti magát Jézus mindenszentek által.)

    15-16 (Jelenti magát Jézus kőtemploma által.)

    17-18 (Jelenti magát Jézus szép misegyertyákban.)

    19-20 (Jelenti magát Jézus szép miseruhákban.)

    21-22 (Jelenti magát Jézus jó illatú füstben.)

    23-24 (Jelenti magát Jézus szegény emberekben.)

217

    1 (Uram, hiszlek és reméllek, tiszta szívből szeretlek.)

    2 (Uram, hiszlek és reméllek, tiszta szívből szeretlek.)

    3 (Uram hiszlek és reméllek, tiszta szívből szeretlek.)

    4 (Uram, hiszlek és reméllek, tiszta szívből szeretlek.)

218

    1-2 (Tengernek csillaga, Isten édesanyja!)

    3-4 (Szabadíts rabokat, adj fényt a vakoknak,)

    5-6 (Kiváltságos szent szűz, mindenek közt enyhe,)

    7 (Istennek dicséret, Krisztusnak dicsőség,)

219

    1 (Ó dicsőséges Asszonyság,)

    2 (Életünk Éva elveszté,)

    3 (Égi királynak szent Anyja,)

    4 (A tőled jött új Életnek)

    5 (Dicsőség szentek Szentinek,)

220 (Oltalmad alá futunk, Istennek szent Szülője,)

221

    1 (Üdvözítőnk édesanyja,)

    2 (Légy segítség hű népednek,)

    3 (Mert angyali köszöntésre)

    4 (Azért édes Istenanyja,)

    5 (Adjunk hálát az Istennek,)

221a (Üdvözítőnknek szent anyja, mennyeknek megnyílt kapuja.)

221b (Alma Redemptoris Mater,)

222

    1 (Mennyországnak Királynéja!)

    2 (Teáltalad e világra)

    3 (Áldott légy, drágalátos Szűz!)

222B (Ave Regina coelorum,)

223 (Regina caeli laetare, alleluja:)

224 (Mennynek Királyné Asszonya, örülj szép Szűz, alleluja.)

225 (Salve Regina, Mater misericordie:)

226

    1 (Mennyországnak Királynéja,)

    2 (Évának árva fiai,)

    3 (E siralomnak völgyében)

    4 (Azért Szószólónk, szemedet,)

    5 (Ó édes Szűz, irgalmadat,)

227

    1 (Irgalmas Szűzanyánk, Királynőnk, üdvözlégy,)

    2 (Légy kegyes szószólónk, fordítsd felénk szemed,)

228

    1 (Áldozzunk hív keresztények)

    2 (Máriáé volt a Gyermek,)

    3 (Szűzanyánk ez áldozatunk,)

    4 (Az alázat, a buzgó hit)

228b

    Introitus (Örvendezzünk mindnyájan az Úrban,)

    1 Responzorium (Áldott vagy Szűz Mária,)

228c

    Communio (Mily boldog vagy, Szűz Mária bensődben,)

229

    1 (Boldogasszony édes, hozzád esd ma néped:)

    2 (Dicséretét zengjék egyszülött Fiadnak,)

    3 (Fölajánljuk néked szenvedéseinket,)

    4 (Tudjuk, hogy a lelked kegyelemmel ékes,)

229b

    Introitus (Szent Anya, üdvözlégy, te szülted a Királyt,)

230

    1 (Szívünk, lelkünk összeszedjük,)

    2 (Bibliában Isten mondja,)

    3 (Itt az ostya és a bor már,)

    4 (Felajánljuk mi is véle)

231

    1 (Örülj Krisztus szent szülője,)

    2 (Örülj, hiszen Egyszülötted,)

    3 (Örülj, te is hozzá mentél,)

232

    1 (Angyaloknak nagyságos Asszonya,)

    2 (Reád néznek árváknak szemei,)

    3 (Hozzád szólunk, szüzeknek virága,)

    4 (Halottaknak megszabadítója,)

    5 (Dicsértessél, örök Szent-háromság,)

233

    1 (Ó dicsőséges, ó ékességes, mint a csillag, fényes!)

    2 (Angyali szózat, látnoki jóslat, ős királyi magzat!)

    3 (Hajnal nyílása, éltünk világa, Nap dicső sugára.)

    4 (Menny ékessége, nép dicsősége, vidd szívünk az égbe!)

234

    1 (Boldogasszony Anyánk, régi nagy Pátrónánk!)

    2 (Ó Atyaistennek kedves szép leánya,)

    3 (Nyisd fel az egeket sok kiáltásunkra,)

    4 (Dicséret, dicsőség legyen az Atyának,)

234a

    1 (Boldogasszony Anyánk, régi nagy Pátrónánk!)

    2 (Ó, Atyaistennek kedves szép leánya,)

    3 (Dicséret, dicsőség legyen az Atyának,)

234b

    1 (Ó áldott Szűzanya, mennyei szép rózsa)

    2 (Hajtsd hozzánk, ó Anyánk, angyali orcádat,)

    3 (Mily boldogok azok, kik téged dicsérnek,)

    4 (Ó Szentháromságnak szolgálóleánya)

    5 (Üdvözlégy, áldott légy, Jézusnak dajkája,)

    6 (Tenger fövényének mennyi sokasága,)

    7 (Alázatos szívvel kérünk, kegyes Anyánk,)

235

    1 (Nyújtsd ki mennyből, ó szent Anyánk kezedet,)

    2 (Oltalomhely Isten után csak te vagy,)

    3 (Vétkeimnek rútságáért meg ne vess,)

    4 (És ha majdan elközelget halálom,)

235b

    Antifona (Magasztalja, magasztalja,)

    1-2 (És örvendezett az én lelkem,)

    3-4 (Mert nagy dolgokat cselekedett nekem,)

    5-6 (Hatalmasságot cselekedett az ő karjával,)

    7-8-9 (Az éhezőket betöltötte jókkal,)

    10-11 (Dicsőség az Atyának és Fiúnak,)

    Antifona (Magasztalja, magasztalja,)

236

    1 (Te vagy földi éltünk Vezércsillaga,)

    2 (Te Hajnalcsillag vagy éltünk hajnalán,)

    3 (Te Reménycsillag vagy éltünk tengerén,)

    4 (És ha elközelget éltünk alkonya,)

237

    1 (Szentséges Szűz Mária, szép liliomszál,)

    2 (Nagyhatalmú szent Szűz, szép liliomszál,)

    3 (Hajnali szép csillag, szép liliomszál,)

237b

    1 (//: Egészen szép vagy Mária! ://)

    2 (Te a bűnösöknek szószólója Ó Mária, ó Mária.)

238

    1 (Üdvözlégy Mária, tengernek csillagja,)

    2 (Mennyből leküldetett Gábriel arkangyal,)

    3 (Oldozd meg kötelét a mi sok vétkünknek,)

    4 (Lássuk meg Asszonyunk, hogy édesanyánk vagy,)

    5 (Ó szüzek szent Szüze, a te fiaidnak)

    6 (Hogy a te Fiadat mind földön, mind mennyben)

239

    1 (Zengj szívem dalt, és magasztald a világ nagyasszonyát,)

    2 (Krisztus győztes keresztjével megújítja életünk,)

240

    1 (Hálás szívvel köszönjük meg az Istennek jóságát,)

    2 (Isten népét földi útján híven te oltalmazod,)

241

    1 (Boldogságos Krisztus Anyja, vigadozzál,)

    2 (Előtted sír egész ország könyörögve,)

    3 (Szent Fiadat, Boldogasszony kérd e népért,)

242

    1 (Angyaloknak Királynéja, tiszta Szűz.)

    2 (Pátriárkák Királynéja, tiszta Szűz.)

    3 (Prófétáknak Királynéja, tiszta Szűz.)

    4 (Apostolok Királynéja, tiszta Szűz.)

    5 (Vértanúknak Királynéja, tiszta Szűz.)

    6 (Hitvallóknak Királynéja, tiszta Szűz.)

    7 (A szüzeknek Királynéja, tiszta Szűz.)

    8 (Mindenszentek Királynéja, tiszta Szűz.)

    9 (Egyházunknak Édesanyja, tiszta Szűz.)

    10 (Rózsafüzér Királynéja, tiszta Szűz.)

    11 (Békességnek Királynéja, tiszta Szűz.)

    12 (Magyaroknak Nagyasszonya, tiszta Szűz.)

243

    1 (Máriát dicsérni hívek, jöjjetek,)

    2 (Ha értünk Mária Fiát kérleli,)

    3 (Utolsó órámban segélj engemet,)

243b

    1 (Mária, Mária, kinyílt rózsa,)

    2 (Örvendezz áldott Szűz, dicsőséges,)

244

    1 (Ó dicsőült szép kincs, kiben semmi rút nincs, kihez nem fér sötétség.)

    2 (Hajnali szép csillag, ki mindenkor csillog, ha járunk a setétben.)

    3 (Esedezzél értem, hogyha bűnre tértem, önts belém szent félelmet,)

245

    1 (Emberszívek nagy öröme,)

    1a (Bús szíveknek nagy öröme,)

    2 (Életúton te légy fényünk,)

    3 (Segíts mindig Istent hinni,)

    4 (Édesanyánk, ó el ne hagyj,)

246

    1 (Légy áldott szent Szűz, Urunk édesanyja!)

    2 (Ó szent Szűz, tiszta minden földi szennytől,)

    3 (Légy áldott, szent Szűz, új örömnap fénye,)

247

    1 (Szűz Mária mennynek gyöngyös ékessége,)

    2 (Ó Mária, tenger csillaga, est fénye,)

    3 (Te szent Szülöttednek földi útját jártad,)

247b

    1 (Nyíljon ki szívetekben az örömvirág,)

    2 (Nincsen abban élő hit, nincsen szeretet,)

    3 (Aki hittel, reménnyel tebenned bízik,)

    4 (Jöjjön ide bús özvegy, szomorú árva,)

248

    1 (Lelkem tiszta lánggal ég, ó Mária éretted.)

    2 (Sok bajban és veszélyben segítettél, megvédtél.)

248b

    1 (Dicsértessék a Jézus s Mária neve.)

    2 (Tizenkét szép csillagból koronád vagyon,)

    3 (Üdvözlégy mi felettünk, szép Szűz Mária,)

    4 (Üdvözlégy Szűz Mária szeplőtelen Szűz,)

    5 (Jaj, mily édes volt néked itten zengeni,)

    6 (Angyali szemeiddel nézz le mireánk,)

    7 (Hogyha eljön életünk végső órája,)

249

    1-2 (Mária, Mária, mennyei szép hajnal,)

    3-4 (Mária, Mária, mennyei szép virág,)

    5-6 (Mária, Mária, hazánk Védasszonya,)

249b

    1 (Üdvözlégy Mária, Jézus szent Anyja!)

    2 (Nyertem vigasztalást, nyertem örömet,)

    3 (Szerelmed szent tüze hevült keblemen,)

    4 (Lelkemnek jegyese egyedül te vagy,)

    5 (Fogadd hát, Mária, frigyül szívemet,)

    6 (Somlyó századokon hű gonddal ápolt,)

    7 (Leborulva esdünk, kérve tégedet,)

    8 (Védd anyai kézzel hű gyermekidet,)

250

    1 (Mária, téged sosem ért a vétek,)

    2 (Boldog a barlang, hol te megjelentél,)

    3 (Gyógyít a forrás feltörve a mélyből,)

250b

    1 (Könnyes a két szemed ó Szűzanyánk,)

    2 (Könnyedet Jézusunk küldd el nekünk,)

    3 (Vérgyöngy a képeden ó Szűzanyánk,)

251

    1 (Magasztalja lelkem az én Uramat,)

    2 (Ami velem történt nem volt soha még,)

    3 (Irgalma leárad, népünkre borul,)

    4 (Letöri a gőgöst képzelt magasán,)

    5 (Igazak dolgára örök gondja van,)

    6 (Dicsőség az Úrnak, áldjuk az Atyát,)

251b

    1 (Szentolvasót imád koztunk,)

    2 (Szent Olvasót mikor mondtunk,)

    3 (Imádságunk koszorúzza,)

    4 (Szűz Mária, szívünkben vagy,)

251c

    1 (Néked ajánljuk, Szűzanyánk,)

    2 (Fiad legyőzte a halált,)

    3 (Feledve most a földi bajt,)

252

    1 (Túlcsordul a lelkünk, ének-szóval zengjük, alle-, alleluja.)

    2 (Ahogy vonulsz békén, fehér szüzek élén, alle-, alleluja.)

252b

    Introitus (Örvendezzünk mindnyájan az Úrban, ünnepi napot ülvén (N. szent) -nek tiszteletére;)

    1 Responzorium (Dicsőséges az Isten az Ő szentjeiben,)

    2 Traktus (- Akik könnyhullatással vetnek * örvendezéssel aratnak.)

    3 Communio (Ti szentek, örvendjetek az Úrban,)

252c

    Introitus (Alleluja!)

    1 Responzorium (Alleluja!)

    2 Communio („Én vagyok az igaz szőlőtő”, alleluja,)

253

    1 (Örvend az ég hangos dicsérettel,)

    2 (Mind e világ ítélő bírái,)

    3 (Kik az eget szóval bezárjátok,)

    4 (Hogyha eljő világ végső napja,)

    5 (Hála légyen az örök Atyának,)

253b

    Introitus (Mily tiszteletre méltók barátaid, ó Isten,)

    1 Responzorium (Minden földre eljut az ő hangjuk)

253c

    Communio („Kik követtetek engem, trĂłnokon fogtok ülni,)

254

    1 (Szent (N.) vértanú, akit ma ünneplünk,)

    2 (Megvetve Istenért zsarnoki parancsot,)

    3 (Vége van immáron most a nagy kínoknak,)

254b

    Introitus (Kiáltottak az Úrhoz, az igazak, és meghallgatta őket,)

    1 Responzorium (Az igaz lelkek az Úr kezében vannak,)

254c

    Communio (Az igaz lelkek Isten kezében vannak,)

255

    1-2 (Szent (N.) hitvalló ünnepi napjára,)

    3-4 (Szívében megfogant az Isten kegyelme,)

    5 (Dicsőség Atyának, Fiúnak, Léleknek,)

255b

    Introitus (Bölcsességet szól az igaz szája, s igazságot beszél nyelve.)

    1 Responzorium (Az igaz virul, mint a pálma, mint a Libanon cédrusa,)

256

    1 (Szent Gergely doktornak, egyháztanítónknak)

    2 (Isten igazságát szüntelen kutatta,)

    3 (Legyünk figyelemmel, ismerjük meg újból)

256b

    Introitus (Elébe adta az Úr a béke szövetségét, és elöljáróvá tette őt,)

    1 Responzorium (Íme a főpap, ki életének napjaiban)

256c

    Communio (Hű és okos szolga,)

257

    1 (Mi Urunk Krisztus, kit szűz anya hordott,)

    2 (Boldog e szent szűz, kétszer győzedelmes,)

    3 (Szívében bátor, a halált nem félte,)

    4 (Tekints Úristen, szüzed érdemére,)

    5 (Dicsőség néked, mindenható Isten,)

257b

    Introitus (Szeretted az igazságot, gyűlölted a gonoszságot,)

    1 Responzorium (Megsegítette őt az Isten arcának fényével)

257c

    Communio (Kedvesség ömlött el az ajkadon,)

258

    1 (Isten hazánkért térdelünk elődbe,)

    2 (István királynak szíve gazdagságát,)

    3 (Szent Erzsébetből hős szeretet árad,)

    4 (Ránk, bűnösökre nagy irgalmad ránk fér,)

    4b (Ránk, bűnösökre minden verés ránk fér,)

259

    1 (Krisztus te fénye a szent angyaloknak,)

    2 (Szent Mihály angyalt, békességnek őrét)

    3 (Gábriel angyal, erősséges Hírnök)

    4 (Ráfáel angyal, üdvösséges Orvos)

    5 (Légy velünk, kérünk, asszonyunk Szűz Mária,)

    6 (Add meg ezt nékünk, felséges Úristen,)

260

    1 (Ma új örömben egyesül az egyház szentelt éneke,)

    2 (Égi születés e napon hozott új, boldog ünnepet,)

    3 (Margit, mikor még kis leány, kerül mulandó vágyakat,)

    4 (Megvetve magas palotát, szigorú klastrom rejtekén,)

    5 (Add meg nekünk is, Istenünk, kikért szűz Margit esdekel,)

261

    1 (Pannóniában nőtt teljes szép viola,)

    2 (Szigeti klastromban, nagy Duna mentében)

    3 (Testét sanyargatván Istennek áldozta,)

    4 (Még ifjan magához az Isten felvette,)

262

    1 (Ágnes a boldog tiszta szűz születésének napja van:)

    2 (Még férjhez menni fiatal, vértanúságra már erős)

    3 (Azt hinnéd nászra vezetik, oly vidám arccal lépeget,)

    4 (Fáklyát kap kézbe s késztetik, bálványnak gyújtson illatot.)

    5 („E tűz eloltja a hitet! Ez a láng elfedi a Fényt!)

    6 (Mily szép volt ott, a vérpadon, magára vonta köntösét,)

    7 (Krisztus dicsérünk tégedet, Atyádat és Szent Lelkedet,)

263

    1 (Pálforduló ünnepnapján hívek, énekeljetek.)

    2 (Jézus ellen harcol Saul, s íme Jézus szólítja.)

    3 (Minket is a megtérésre indíts, boldog apostol,)

264

    1 (Áldunk Isten jó szolgája,)

    2 (Őre voltál Máriának,)

    3 (Bosszújától Heródesnek)

265

    1 (Mikor Máriához az Isten angyala Názáret városba az égből leszálla,)

    2 („Ăśdvözlégy, Mária, kit Isten szeretett, sok nemzetek közül magának eljegyzett,)

    3 („Az Ăšrnak Igéjét örömmel elvárom, mint Isten akarja én is Ăşgy akarom.)

    4 (Világosítsa meg az Úr én házamat, ragyogó fáklyákkal rakja udvaromat,)

266

    1 (Mária kis hajlékában, Názáretnek városában,)

    2 (Imádkozik s ím elébe Gábor angyal oda lépe,)

    3 (Megrettent a Szűz e szóra, de az angyal tovább szóla:)

    4 (Megárnyékoz a Szentlélek, és szűz méhed gyümölcsének)

    5 (Adjunk hálát az Istennek, ki nékünk a kegyelemnek)

267

    1 (Adjunk tiszteletet Adalbert püspöknek,)

    1a (Adjunk tiszteletet Szent Gellért püspöknek,)

    2 (Azért kérünk Atyánk, el ne hagyj bennünket,)

268

    1 (Nepomuki szent János nevét hirdessétek,)

    2 (A királyné gyónását te el nem árultad,)

    3 (Kínzások a lelkedet mivel meg nem törték,)

    4 (Téged, kit már tisztelünk szentek seregében,)

269

    1 (Föltekintünk a szegénység ködfelhőin át,)

    2 (Tiszta férfi, karjaidban a kis Jézus ül,)

269b

    1 (Mind kiket kínoz testi-lelki átok.)

    2 (Ő maga Isten gyönyörű csodája)

    3 (Jertek a Szenthez kérjük hát csodáit,)

    4 (Antal Atyánk, te jóságos, tekints ránk)

    5 (Áldott az Isten, ki nekünk őt adta,)

270

    1 (Hogy dicsérhessük könnyű énekszóval,)

    2 (Gábriel angyal szólott egykor rólad,)

    3 (Ám atyád nem hitt az angyali szónak,)

    4 (Magzati létben, mikor rejtve voltál)

    5 (Puszta csöndjében éltél gyermekkortól,)

    6 (Mind a próféták csak hirdették Krisztust,)

    7 (Jordán partjánál keresztséget osztva,)

    8 (Segíts, Szent János, pusztában Kiáltó:)

    9 (Dicsőség néked, mindenható Isten,)

270b

    Introitus (Anyám méhétől fogva)

    1 Responzorium (Mielőtt formáltalak téged anyád méhében,)

    2 Communio (Te, Gyermek, a Magasságbeli prófétája leszel,)

271

    1 (Áve, égi király híve, királyoknak gyöngye, éke, László, mennynek sorsosa!)

    2 (Menedéke magyaroknak, örök-társa angyaloknak, égi kegynek eszköze.)

    3 (Vigadozzál, magyar nemzet, harsonáljad, énekeljed új Királynak új dalod!)

    4 (Krisztus, földről himnusz szárnyal Hozzád, aki keresztfáddal magadhoz vonsz népeket.)

272

    1 (Üdvözlégy, kegyes szent László király,)

    2 (Szentháromságnak igaz szolgája,)

    3 (Testedben ékes, karodban erős,)

    4 (Mert kiválasztott a Szűz Mária,)

    5 (Dicsérnek téged szent zsolozsmával)

273

    1 (Sziklahitű László, ki nem ismer félelmet,)

    2 (Vitéz, hős csatákban néped élén harcoltál,)

274

    1 (Két oszlopa igazságnak,)

    2 (Ragyog immár koronátok,)

274b

    1 Communio (Te vagy a Péter,)

275

    1 (Péter apostolnak nagy dicséretét,)

    2 (Anyaszentegyháznak fundamentuma,)

    3 (Megvallottad Krisztust mindenek előtt,)

276

    1 (Köszöntsük most Szűz Máriát, szent énekünk kísérje el:)

    2 (A Messiás a nagy Király rejtőzve, csendben így jön el,)

    3 (Nap és a hold, lomb és virág ma mind Hozsannát zengenek:)

    4 (Ott Szent Erzsébet várja őt, és ujjong szíve magzata,)

    5 (Szent ősatyák nagy Istene, magasztal minden nemzedék,)

    6 (A célt elérnünk adj erőt! Hogy menjünk, mint a Szűzanya:)

277

    1 (Szent Benedekhez szálljon fel az ének,)

    2 (Még ifjú voltál, de szíved már érett,)

    3 (Krisztusi férfi, te, ki ura lettél)

    4 (Most mi is bátran nyomdokodba lépünk,)

278

    1 (Mária Magdolna szeretetnek szép lángja,)

    2 („Sok siralmas szĂłval bűneimet megvallom,)

    3 („Megöleltem őt már reménykedő lélekkel,)

    4 (Együtt énekeljünk az irgalmas Istennek,)

279

    1 (Üdvözlégy Szent Anna, Jézus nagyanyja,)

    2 (Eljöttünk hitünkkel, s nagy reménységgel,)

280

    1 (Krisztus Jézus Nagyanyjának, dicsőséges szent Annának)

    2 (Védelmezze pártfogásod mindenkor az ifjúságot,)

    3 (Vigasztald a szenvedőket, az ínséggel küszködőket,)

    4 (S ha végóránk elközelget, légy halálos ágyunk mellett,)

281

    1 (Kik Jézust látni jöttetek,)

    2 (Mózes és Illés társai,)

    3 (Úr Jézus, engedd azt nekünk,)

281b

    Introitus (Méltóság és szépség)

    1 Responzorium (Befogadtuk, Isten, irgalmasságodat)

282

    1 (Örök Mindenható, irgalmasság Atyja,)

    2 (Mikor Szixtusz pápát kínhalálra viszik,)

    3 (Őt kegyesen Szixtusz inti s vigasztalja,)

    4 (Lőrinc, a szegények kirendelt gyámola,)

    5 (Börtönbe vezetik, vasrostélyra teszik,)

283

    1 (Felvitetett magas mennyországba,)

    2 (A mennyei Atya udvarába,)

    3 (Beteljesül Dávidnak zsoltára,)

    4 (Dicsértessél, örök Szentháromság,)

284

    1 (Örülj, vigadj tisztaságban kivirágzott anyaság,)

    2 (Atyaisten koszorúzza leányának szent fejét,)

    3 (Néked mondja a nagy Isten a Szentírás szózatát:)

    4 (Az egeknek egeiben zengedeznek trombiták,)

285

    1 (Magyar hazánk, te jó anya, fiad dicsérd ma, őt dalold,)

    2 (Ő néked igaz fényt hozott, hit fényét adta át neked,)

    3 (Mennyei hírnök jelzi már atyjának, hogy majd jönni fog,)

    4 (Mint libanoni cédrusok, olyan sudár, mint kisgyerek,)

    5 (Oktatják híres doktorok, szent műveltségre nevelők,)

    6 (Már életének hajnalán az üdv igéit hirdeti,)

    7 (Ragyogva kél az égi fény, s ki tévely rabja volt, a nép)

    8 (Imádás légyen, tisztelet néked, Hármas-Egy Istenünk,)

286

    1 (Igaz hitnek plántálója,)

    2 (Elvezettél az Egyházhoz,)

    3 (Az Istennek trónusánál,)

287

    1 (Ah, hol vagy magyarok tündöklő csillaga,)

    2 (Rólad emlékezvén csordulnak könnyei,)

    3 (Virágos kert vala híres Pannónia,)

    4 (Előtted könyörgünk, bús magyar fiaid,)

    5 (Reménységünk vagyon benned s Máriában,)

287b

    1-2 (Hol vagy István király? Téged magyar kíván.)

    3-4 (Rólad emlékezünk, csordulnak könnyeink,)

    5-6 (S e kertnek kertésze István Király vala,)

287c

    1 (Ó, szent István dicsértessél, menny és földön tiszteltessél!)

    2 (Még a gyenge gyermekségben, kegyes vala a szentségben)

    3 (Sok sánta vette járását, sok vak vette meglátását,)

    4 (Boldogságos Szűzanyánknak, mint magyarok Asszonyának,)

    5 (Azért is hálaadással, ünnepélyes vígassággal)

    6 (Mi, kik Téged Pártfogónknak választottunk Szószólónknak,)

289

    1 (Áldott Szent István, Istennek szolgája,)

    2 (Irgalmas Isten kegyes jóvoltából)

    3 (Jobbodra kérünk, amely ma is épen,)

290

    1 (Magyarok fénye, ország reménye!)

    2 (Szép magyar néped Krisztushoz vitted.)

    3 (Szent hitben tarts meg, Jézusnál áldj meg!)

291

    1 (Nagy örömmel, énekléssel zengedeznek az egek,)

    2 (Jessze termő gyökerének kivirult szép hajtása,)

292

    1 (Ó, Mária, drága név, téged óhajt tiszta szív, Mária!)

    2 (Téged Isten megkedvelt, szűz anyának ő rendelt, Mária!)

293

    1 (Mondj szívem dalt, és magasztald Máriának szent nevét.)

    2 (Anyja lett ő Krisztusunknak, kiben éltünk újula,)

294

    1 (A Szent Keresztnek dicséretéről,)

    2 (Megnyitja nékünk mennynek kapuját,)

    3 (Üdvözlégy, szép Fa, emberi nemnek)

    4 (Ó kegyes Jézus, engedd meg kérünk,)

295

    1 (Előttünk tündöklik Krisztus keresztje,)

    2 (A töviskoszorú már szép korona,)

    3 (Teeléd járulnak mind az emberek,)

295b

    1 Responzorium (Fájdalmas vagy, Szűz Mária, és könnyeinkre méltó)

296

    1 (Szent Gellért püspök, népünk térítője,)

    2 (Távoli földről jött hazánk földjére,)

    3 (Szent Imre herceg tudós nevelője,)

    4 (Szentháromságnak zengjen most dicséret,)

297

    1 (Szent Mihály arkangyal, Isten bajnoka,)

    2 (Te, ki a Sátánnal bátran megvívtál,)

    3 (Mi nagy bátorságos, erős vezérünk,)

    4 (Bátorítsad félő, gyenge szívünket,)

297b

    Introitus (Áldjátok az Istent, minden angyalai,)

    1 Responzorium (Uram, mi Urunk!)

298

    1 (Dicsőült Szent Ferenc, Krisztus jó szolgája,)

    2 (Ki ellene mondtál bátran e világnak,)

    3 (Hűséges, jó vezér, messze fénylő csillag,)

299

    1 (Édesanyja Nagyasszonya igaz magyar fiaknak,)

    2 (Békességben, csendességben tartsd meg hű szolgáidat,)

300

    1 (Egek ékessége, földnek dicsősége, magyarok Asszonya, Királynéja!)

    2 (Tekints le jó szívvel, irgalmas szemeddel a mi szent eleink kérelmére!)

301

    1 (Gyászba borult egek, háborgó tengerek csillaga Mária!)

    2 (Süvöltő felhők közt nyugodtan tündökölsz, tiszta szép csillagunk,)

    3 (Boldogasszony anyánk, mennyei pátrónánk, légy velünk, légy velünk!)

    4 (Nagy szíved fényével, lelked békéjével hajolj a viharra!)

    5 (Viharon, vészen át, íme, felzúg hozzád nyomorunk jajszava:)

302

    1 (Jó ügyet védtél, Kapisztráni János,)

    2 (Bárcsak e szent Fát mi is felmutatnánk,)

303

    1 (Világmegváltó Jézusunk,)

    2 (Mindnyájan angyal-seregek,)

    3 (A Megváltónak Hírnöke,)

    4 (A mártírok szent kórusa,)

    5 (Szerzetesek és remeték,)

    6 (Krisztus dicsérünk tégedet,)

303b

    1 (Ó, nagy Isten, kit imádva áld a mennyei sereg,)

    2 (Mindnyájan, ti dicső szentek, kiket örök szeretet)

304

    1 (Nagy öröm van ma az égben, örvendezzünk, keresztények.)

    2 (Felajánljuk néked Urunk, e legszentebb áldozatot.)

305

    1 (Mennyei kórus, szent sereg, ti üdvözültek égiek:)

    2 (Jósága, mint az áradat, ki minden jót és szépet ad,)

    3 (Kegyelme áldott szent erő: királyi törzsnek szentje nő,)

    4 (Imre, keresztény jó vezér, ki trónra termett, hősi vér,)

    5 (Tűnő világot megveti, test szenvedélyét megtöri,)

    6 (Így győzve hármas ellenit, az útja szűzen égbe vitt,)

    7 (Ott ékesítik fényesen, tündöklő csapat fényiben,)

    8 (Ki nem született: az Atyát, dicsérjük, s véle szent Fiát,)

306

    1 (Szent Imre herceg, Magyarország éke,)

    2 (Jó magyar népünk alighogy megtére,)

    3 (Jól kiművelve ifjúkorba értél,)

    4 (Szent Imre herceg, magyar ifjak pajzsa,)

307

    1 (Zengje a szívünk, énekelje nyelvünk)

    2 (Értelme éles, életében józan,)

    3 (Irgalmas szívvel meglátja a koldust,)

    4 (És íme: püspök Túrnak (Tours) városában,)

    5 (Szent Márton, kérünk, ki már célhoz értél,)

308

    1 (Vigadj boldog Pannónia, mert Krisztus téged így szeret:)

    2 (Hiszen belőled származott Erzsébet, ékes asszonyunk,)

    3 (Királyi házba küldetett, de Isten kedves lánya lett)

    4 (Ámul, vigad Türingia, természet rendje változik,)

    5 (Halott nyer újra életet, betegbe épség visszaszáll,)

    6 (Méltó dicséret áldja őt, dicsérje szó és zengje dal,)

    7 (Dicsérjük, áldjuk az Atyát, s a Szentlélekkel Egy-Fiát,)

309

    1 (Magyarország szép nemes csillaga,)

    2 (Dolgos kezét nagy munkára adja,)

    3 (Gazdagságnak magas pompájában)

    4 (Asszonyoknak te vagy tanítója,)

    5 (Üdvözlégy hát, országunknak éke,)

310

    1 (Szent Erzsébet asszony életéről,)

    2 (Vagyonát elosztá szegényeknek,)

    3 (Mi is énekeljünk derűs szívvel,)

311

    1 (Kihez az Úr elküldé angyalát,)

    2 (Hangozzatok, zenének hangjai,)

    3 (Zengetvén a mennybéli orgonát,)

311b

    1 (Szent András az Úr Jézusnak szerelmes tanítványa.)

    2 (A kereszttel Krisztus nyitott utat a boldogságra.)

    3 (Felfeszítve két napig volt Szent András a keresztfán,)

    4 (E Szent András a szkíták közt Krisztus hitét hirdette.)

    5 (Ily hívséges követője volt András Mesterének,)

    6 (Dicsértessél az egekben ó áldott Atyaisten!)

312./1 (Szent Miklós püspök élt nagy szentségben,)

    2 (Sok szép kincseit Jézus nevében)

    3 (Püspökségében az igaz hitet)

    4 (Adjon az Isten ilyen papokat)

313

    1 (Isten legszebb temploma, üdvözlégy szent Szűzanya!)

    2 (Igaz Napnak hajnala te vagy, áldott Szűzanya.)

    3 (Ím a tiszta áldozat, mit szívünk az Úrnak ad,)

314

    1 (Üdvözlégy Mária, Isten Szülője!)

    2 (Ó szent Szűz megrontád a Kígyó fejét,)

    3 (Te lettél szülője Isten Fiának,)

    4 (Szeplőtlen tiszta Szűz, te állj mellettünk,)

315

    1 (Máriát dicsérje lelkünk, Máriát dicsérje szánk.)

    2 (Mindazok közt kikre Éva megcsalatva bűnt hozott,)

    3 (Üdvözölt légy, feddhetetlen tisztaságú Szűzanya,)

316

    1-2-3 (Ó, bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, könyörögj érettünk,)

317 (Ó bűn nélkül fogantatott Szűz Mária.)

318

    1 (Krisztus Király, kérünk téged, légy oltalmunk szüntelen!)

    2 (Krisztus Urunk oldalából vérrel együtt víz ömölt,)

    3 (Jöjjön le most a Szentlélek, vigasztaló Istenünk,)

    4 (Örvendezzél e nap fényén szent Egyházunk, jó Anya,)

    5 (Hála neked, Atyaisten, hála néked, Egyszülött,)

319

    1 (Megadja most Isten, mit régóta várunk,)

    2 (Hozzánk jövő Krisztus lelkünket újítja,)

    3 (Egy kis fehérségben maga az Istenség,)

    4 (Irgalmas Istennek csodálatos volta)

    5 (Maradj nálam, Jézus, szeretlek én Téged,)

320

    1 (A Szent kenet által, s irgalma szerint)

    2 (Mindent meg tud adni a Lélek nekünk,)

321

    1 (Segélj minket, Uram Isten, ahová mi indultunk:)

    2 (Igaz hitet megvallani, bátor szívet mutatni,)

    3 (Beléptünk most e szent házba, erős kötést itt tenni,)

321b

    Introitus (Atyáink Istene e kettőt kösse össze,)

    1 Responzorium (Boldogok, akik az Urat félik,)

322

    1 (Ha az Úr nem őrzi házad,)

    2 (Talpon fáradsz, fürge kézzel,)

    3 (Házad népét el nem hagyja,)

    4 (Sorra-rendre hull kegyelme,)

323

    1 (Legyen, Uram színed előtt kedves ez az áldozat,)

    2 (Te vezéreld, te igazgasd szolgád minden lépteit,)

324 (Sacerdos et Pontifex,)

324b (Püspökünk és Főpapunk,)

325

    1 (Isten hozta hív nyájához a Főpásztort és Atyát,)

    2 (Jézus, te vagy a Szegletkő, mely fölött az oszlopok)

    3 (Urunk Jézus, Egyházadban legfőbb Pásztor örökre,)

326

    1 (Hozzák immár a Szentírást,)

    2 (Hallgassuk csöndben, éberen,)

    3 (Az Úr igéje oly erő,)

    4 (Atyaistennek glória,)

328

    1 (Üdvösség szerzője, Jézus, Megváltónk!)

    2 (Áldd meg a gabonát sok bő terméssel,)

    3 (Te rendelsz eledelt ég madarának,)

    4 (Adj minden népeknek szent békességet,)

    5 (Engedj az Egyháznak békés napokat,)

329

    1 (Áldj meg minket Jézus, esdve kérünk Téged,)

    2 (Áldj meg minket Jézus, esdve kérünk téged,)

330

    1 (Tekints reánk, Mindenható, minden bajban Oltalmazó!)

    2 (Vedd el rólunk haragodat, és mutasd meg jóvoltodat!)

    3 (Ne tartsd számon bűneinket, szent Fiadért oldj fel minket!)

    4 (Ne mondhassák pogány népek: nincs istene ezen népnek!)

    5 (Hogy tenéked hálát adjunk, jóságodért áldást mondjunk!)

331

    1 (Hallgasd meg, hallgasd meg, hallgasd meg Uram könyörgésünket!)

    2 (Irgalmazz, irgalmazz, irgalmazz Uram a te népednek.)

    3 (Irgalmazz, irgalmazz, irgalmazz Uram a te népednek.)

    4 (Irgalmazz, irgalmazz, irgalmazz Uram a te népednek.)

    5 (Irgalmazz, irgalmazz, irgalmazz Uram a te népednek.)

    6 (Irgalmazz, irgalmazz, irgalmazz Uram a te népednek.)

    7 (Irgalmazz, irgalmazz, irgalmazz Uram a te népednek.)

    8 (Irgalmazz, irgalmazz, irgalmazz Uram a te népednek.)

    9 (Irgalmazz, irgalmazz, irgalmazz Uram a te népednek.)

331e

    kezdetre (Mennynek, földnek fölséges szent Ura,)

    1. (Bemegy Jézus Olajfák kertjébe,)

    2. (Hitetlenek Urunkat megfogják,)

    3. (Gúnyolódva királynak csúfolják,)

    4. (A keresztet felrakják vállára,)

    5. (Eljött immár a halál órája,)

    Befejezésre (Ó, Jézusunk, világ Megváltója,)

331f (/1)

    2 (Legelőször értük szólsz,)

    3 (Másodszor a latorhoz)

    4 (Harmadszor, mint fiú szólsz)

    5 (Negyedszerre kiáltasz:)

    6 (Ötödször a kínok közt,)

    7 (Hatodszor így kiáltasz:)

    8 (Végső szavad így hangzott,)

332

    1 (Adj irgalmat, adj nyugalmat, ó, Atyánk a lelkeknek,)

    2 (A szerető tanítványnak szent Jánosnak mondatott:)

    3 (Örök Atya, ki miértünk odaadtad Fiadat,)

332b

    Introitus (Ant. Adj, Uram, őnéki(k) örök nyugodalmat, és az örökkévaló világosság fényeskedjék néki(k)!)

    1 responzorium (Bár a halál völgyében járok, nem félek a rossztól)

    2 Traktus (Amint kívánkozik a szarvas a forrás vizéhez, (*) úgy kívánkozik a lelkem tehozzád, Istenem!)

    3 Traktus (Oldozd fel, Urunk, minden megholt hívednek Lelkét vétkeiknek minden bilincsétől.)

    4 Communio (Én vagyok a feltámadás és az élet, aki bennem hisz, még ha meghalt is, élni fog: és mindaz, aki úgy él, hogy hisz bennem, nem hal meg mindörökké.)

332c

    Introitus (Ant. Requiem aeternam dona eis Domine, et lux perpetua luceat eis.)

    1 Responzorium (Subvenite Sancti Dei, occurite Angeli Domini:)

    2 Communio (Ant. Lux aeterna luceat eis Domine cum Sanctis tuis in aeternum, quia pius es.)

    3 (In paradisum deducant te Angeli: et cum Lazaro quondam paupere vitam habeas sempiternam.)

333

    1 (Édes Urunk, nézz ránk, megtört szívvel kérünk,)

    2 (Hozzád fordulunk most elhunyt testvérünkért,)

    3 (Ki minden vércseppet önként értünk áldoz,)

    4 (Élők, holtak kérnek, szent Egyházad mondja:)

334

    1 (Szemünk telve könnyel, szíveinkben fájdalom.)

334b

    1 Szekvencia (Ítéletnek végső napja)

    2 (Csodakürtök zengenek meg,)

    3 (Kézzel írt könyv nyílik ottan,)

    4 (Én szegény ott mit beszéljek,)

    5 (Rólam, Jézus, emlékezzél,)

    6 (Ki Magdolnát feloldottad,)

    7 (Könnyel árad ama nagy nap,)

335

    1 (Vigasztaló jó Istenünk, ki a bűnös atyja vagy,)

    2 (Oltárodon feláldozzuk szent kenyerünk és borunk,)

336

    1 (Élők, holtak szent Istene, ó, hallgass meg minket itt,)

    2 (Ne nézd számos gyarlóságát, melyeket elkövetett,)

    3 (Jézusunk, ki váltságunkért égből földre szállottál,)

337 (Mennyországba vezessenek az angyalok téged,)

338

    1 (Legyen ez az áldozatunk,)

    2 (Kik előttünk már elmentek,)

339

    1 (Ó, megváltó, kegyes Jézus, fogadd könyörgésünket,)

    2 (Kinek már egy esztendeje adtunk végtiszteletet,)

    3 (Ó Mária, Isten anyja, esedezzél érette,)

340

    1 (Ments meg engem, Uram az örök haláltól,)

    1a (Ments meg engem, Uram az örök haláltól,)

    2 (Reszket minden tagom borzadok és félek,)

    3 (Haragnak napja az, ínség s veszély napja,)

    4 (Örök nyugodalmat adj, ó Uram, néki(k),)

    4a (Örök nyugodalmat adj, ó Uram, néki,)

    5 (Ments meg engem, Uram az örök haláltól,)

341

    1 (Ó, édes Megváltóm, ne nézd bűneimet,)

    2 (Mennyi sok kínokat és halált szenvedtél,)

    3 (Az ítélet napján ama nagy órára)

341b

    1 (Kaszás e földön a Halál,)

    2 (Ne félj immár ó szép Virág,)

    3 (A Mennyei Virágoskert)

342

    1 (Seregeknek szent Istene, mennynek, földnek Teremtője!)

    2 (Bűneimnek sokaságát Uram, ne nézd gonoszságát!)

    3 (Tekintsd lelki sebeimet, hozd gyógyító kegyelmedet!)

    4 (Neked lelkem fölajánlom testemet a földnek szánom.)

    5 (Föltámad majd onnan egykor, az utolsó ítéletkor.)

342b

    1 (Ó, búlátott, sok kínvallott, gyarló testem!)

    2 (Óh, ha egyszer még kegyelem adattatnék,)

    3 (Meg nem unnám az Istennek szent igéjét,)

343

    1 (Adjál Uram jó meghalást,)

    2 (Nincs a földön maradásunk,)

    3 (Azért teljes készülettel)

    4 (Ezen testben feltámadjunk,)

344

    1 (Jézusomnak kegyelméből, már elértem végemet,)

    2 (Míg itt éltem e világban, benned bíztam, Istenem,)

    3 (Most sem bízhatok egyébben, halálomnak óráján,)

    4 (Ki a sírból feltámadtál, Jézus, hozzád fordulok,)

345

    1 (Ó, emberi gyarló nemzetség,)

    2 (Nem látod-e annyi példában,)

    3 (Nincs e földön hosszú maradás,)

346

    1 (Ki ragyogni látod élted csillagát,)

    2 (Földi élet vége ha megszomorít,)

    3 (Urunk Jézus adta a reményt nekünk,)

347

    1 (Ó, egeknek Királynéja, elhunyt hívek nagy oltalma!)

    2 (Jézus adta vérét értük, benne van csak üdvösségük.)

    3 (Borítsd rájuk palástodat, tárd ki nékik két karodat!)

    4 (Anyánk, mutasd jóságodat, engeszteld meg szent Fiadat!)

348

    1 (Jézus Krisztus drága piros vére,)

    2 (Kérünk Jézus, öt mély sebeidért,)

348b

    1 (P: Könyörögjünk elhunyt testvérü(ei)nkért.)

    2 (Ant: Megkörnyékeztek engem a halál félelmei,)

    3 (Ant: Megkörnyékeztek engem a halál félelmei,)

    4 (Ant: Megkörnyékeztek engem a halál félelmei,)

    4a (Ant: Megkörnyékeztek engem a halál félelmei,)

    5 (Ant: Megkörnyékeztek engem a halál félelmei,)

    5a (Ant: Megkörnyékeztek engem a halál félelmei,)

    6 (Ant: Megkörnyékeztek engem a halál félelmei,)

    7 (Ant: Megkörnyékeztek engem a halál félelmei,)

    7a (Ant: Megkörnyékeztek engem a halál félelmei,)

    8 (Ant: Megkörnyékeztek engem a halál félelmei,)

    8a (Ant: Megkörnyékeztek engem a halál félelmei,)

    9 (Ant: Megkörnyékeztek engem a halál félelmei,)

    9a (Ant: Megkörnyékeztek engem a halál félelmei,)

    10 (Ant: Megkörnyékeztek engem a halál félelmei,)

    11 (Ant: Megkörnyékeztek engem a halál félelmei,)

    11a (Ant: Megkörnyékeztek engem a halál félelmei,)

    12 (Ant: Megkörnyékeztek engem a halál félelmei,)

    12a (Ant: Megkörnyékeztek engem a halál félelmei,)

    13 (Ant: Megkörnyékeztek engem a halál félelmei,)

    13a (Ant: Megkörnyékeztek engem a halál félelmei,)

348b (Jöjjetek segítségül, Isten szentjei! Siessetek, Urunk angyalai!)

348d (Hiszem, hogy él az én Megváltóm és az utolsó napon a földből feltámadok,)

348e

    1 (Ant: Megváltó Istenem, könyörülj lelkemen.)

    2 (Ant: Megváltó Istenem, könyörülj lelkemen.)

    3 (Ant: Megváltó Istenem, könyörülj lelkemen.)

    1a (Ant: Mennyország örömébe vigyenek téged az angyalok, és az egykoron szegény Lázárral nyerjél örök életet.)

    2a (Földből alkottál engem és testet adtál nékem, támassz fel, Uram s Megváltóm, az idők végén!)

    3a (Nyissátok meg nékem az igazság kapuit, bemenvén azokon hálát adok az Úrnak.)

    4a (Jézus mondja: „Én vagyok a feltámadás és az élet, aki bennem hisz, még ha meghalt is, élni fog.)

348f

    1 (- Áldott legyen Izraelnek nagyirgalmú Istene, mert meglátogatta népét és ez megváltást nyere.)

    2 (- Hogy vad ellenségeinktől megment bármi vész között, s megemlékezik a frigyről, mit atyáinkkal között.)

    3 (- Hogy bátran szolgálva néki tartsuk meg parancsait, és szentségben s igazságban töltsük éltünk napjait.)

    4 (- Hogy az ő népének hirdesd, az üdvösség szent tanát, bűneink bocsánatára, mit az Úr irgalma ád.)

    5 (Adj, Uram a megholtnak a sírban szent nyugovást és a végítélet napján adj boldog feltámadást.)

    6 (Oldozd fel, Uram, a te szolgádnak lelkét min-den bűneinek köteléké-ből, hogy a feltámadás dicsőségében a te szentjeid között feltá-masztatván, megújuljon.)

348g

    1 (- Könyörülj rajtam, Isten, a te nagy irgalmasságod szerint.)

    2 (- Moss meg engem mind-inkább gonoszságomból, és bűneimből tisztíts meg engem.)

    3 (- Egyedül neked vétettem és gonoszt cselekedtem előtted, hogy igaznak találjanak beszédeidben és győzedelmes légy midőn ellened panaszkodnak.)

    4 (- Add, hogy örömet és vigasságot halljak: és örvendezzenek megalázott csontjaim.)

    5 (- Tiszta szívet adj nekem, ó Isten: és az igaz lelket újítsd meg bennem.)

    6 (- Add vissza nekem üdvözítésed örömét: és jeles lélekkel erősíts meg engem.)

    7 (- Szabadíts meg engem a bűntől, Isten, üdvösségem Istene, és nyelvem magasztalni fogja a te igazságodat.)

    8 (- Mert, ha kedvelnéd, bizonyára áldozatot adtam volna: de az égő áldozatokban nem gyönyörködöl.)

    9 (- Adj, Uram örök nyugodalmat neki, és az örök világosság fényeskedjék neki.)

349

    1 (Az éjszakának sötétsége oszlik,)

    2 (A bágyadtságot tőlünk messze űzze,)

    3 (Adja meg mindezt Atya, Fiú, Lélek,)

350

    1 (Emlékezzél meg,)

    2 (Égi madarak)

    3 (Te, pedig, ember,)

    4 (Megáldott téged,)

    5 (Azért elmédet)

    6 (Amikor felkelsz,)

    7 (Adja az Isten)

352

    1-2 (Mindeneknek szemei tebenned bíznak Uram,)

    3-4 (Dicsőség az Atyának és Fiúnak)

    5 (Legyen áldott az Úr neve mostantól fogva és mindörökké.)

353

    1 (Ki minden fénynek Atyja vagy,)

    2 (Ki egy nappá avattad azt,)

    3 (Ne kelljen bűnök terhivel,)

    4 (Lelkünk egeket ostoroz,)

    5 (Ezt teljesítse az Atya,)

354

    1 (Isten, te mindent alkotó,)

    2 (Hogy oldott tagjainkat így)

    3 (Hálát a végzett nap miatt,)

    4 (Te légy, kit szívünk mélye áld,)

    5 (Hogyha az éjszakák köde)

    6 (Aludni lelkünket ne hagyd,)

    7 (Levetve síkos gondokat,)

    8 (Kérjük a Fiút és Atyát,)

356

    1 (Krisztus, ki Nap vagy és Világ,)

    2 (Álom takarja majd szemünk,)

    3 (Védelmezőnk, most légy velünk,)

    4 (Kegyes légy hozzánk, jó Atya,)

357

    1 (Íme, lement a fényes nap)

    2 (Hová leszek, ha meghalok,)

    3 (Átgondolom most éltemet,)

    4 (Bár életünk nem bűntelen,)

    5 (Ó Mária, nyugszik a nap,)

    6 (Kérlek, ó őrző angyalom,)

358

    1 (A fényes nap immár lenyugodott,)

    2 (Minden élő megy nyugodalomra,)

    3 (Vessünk számot hát édes Istenem,)

    4 (Színed előtt minden nap elesem,)

359

    1-2 (Laudate Dominum, omnes gentes)

    3-4 (Gloria Patri et Filio)

359b

    1 (- Áldott légyen az Isten, áldott legyen szent neve.)

    2 (- Áldott légyen Jézus neve, áldott legyen szentséges szíve.)

    3 (- Áldott légyen Jézus vére,)

    4 (- Áldott légyen Isten fölséges anyja Mária, áldott légyen szent és szeplőtelen fogantatása.)

    5 (- Áldott légyen Szent József, Mária legtisztább jegyese.)

360

    1 (Áldj meg minket, Jézus, kik itt egybegyűltünk,)

    2 (Ó, áldott Szűzanya, mennyei szép rózsa,)

361

    1 (Áldjon meg minket örök Atyaisten,)

    2 (Atya Úristen, aki szent fiadat)

361b (Hallgasd meg, hallgasd meg, Uram, ez áldásnak szavait,)

362

    1 (Halottuk, Isten, a te szent igédet,)

    2 (Tarts meg, Úristen, az egy igaz hiten,)

363

    1 (Ó, Róma szent falak, te béke városa!)

    2 (Szent város, feldíszít a szüzek liljoma,)

    3 (Szent Péter, trónon ülsz, körötted társaid,)

    4 (Szent Pál, kit gazdagít bölcsesség tengere,)

364 (Hol Szent Péter sírba téve és Rómának dobog szíve.)

365 (Isten, áldd meg a magyart jókedvvel, bőséggel,)

366

    1 (Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat!)

    2 (Szűz Mária! N: Védelmezz minket! Christus vincit…)

    3 (Szent Péter! N: Védelmezz minket! Christus vincit…)

    4 (Szent Mihály angyal! N: Védelmezz minket! Christus vincit…)

    5 (Szent István király! N: Védelmezz minket! Christus vincit…)

    6 Dicsőítések (Világosságunk, Utunk és Életünk! N: Christus vincit…)

367 (Christus vincit, Christus regnat, Christus, Christus imperat!)

368 (Te decet laus, te decet hymnus,)

368b

    1 (Te Deum laudamus:)

    1a (Sanctus, sanctus, sanctus Dominus deus Sabaoth.)

    1b (Te per orbem terrarum sancta confitetur Ecclesia,)

    2 (Tu Rex gloriae, Christe.)

    2a (Judex crederis esse venturus.)

    2b (Et rege eos, et extole illos usque in aeternum.)

    3 (Miserere nostri Domine, miserere nostri.)

    3a (P. Benediciamus Patrem et filium cum Sancto Spiritu.)

369

    1 (Téged Isten dicsérünk, Téged Úrnak ismerünk.)

    1a (Szent vagy, szent vagy, erősséges szent Isten vagy!)

    1b (Jeles mártírseregek magasztalnak tégedet.)

    1c (És áldjuk veled vigasztaló Szentlelkedet.)

    2 (Isten jobbján ülsz most széket, Atyádéval egy fölséged.)

    2a (Téged azért, Uram, kérünk, mi megváltónk maradj vélünk.)

    2b (Mindennap dicsérünk téged, szent nevedet áldja néped.)

    2c (P: Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt!)

370

    1-2 (Te Deum Laudamus!)

    3-4 (Néked mindnyájan az angyalok * néked az egek és minden hatalmasságok.)

    5-6-7-8 (Szent-Szent! Szent-Szent! Szent a seregek Ura, Istene!)

    9-10-11-12 (Téged a mártíroknak * fényes serege dicsér.)

    13-14-15-16 (A Szentlelket is * a Vígasztalót.)

    17-18-19 (Te meggyőzvén a halál fullánkját * megnyitád híveidnek a mennyországot.)

    20-21 (Téged azért kérünk, légy segítsége a te szolgáidnak * kiket szent véreddel megváltottál.)

    22-23-24 (Üdvözítsd, Uram a te népedet * áldd meg a te örökségedet!)

    25-26-27 (És dicsérjük a te neved örökké. * és mindörökkön örökké.)

    28-29 (Legyen a te irgalmasságod mirajtunk * amint tebenned bíztunk.)

371

    1 Responzorium (Áldott az Úr, Izraelnek Istene,)

    2 Communio (Megismertetted vélem az élet útjait,)

372

    1 Responzorium (Elküldte az Úr az Ő igéjét, és meggyógyította őket,)

    2 Communio (Vigadjunk a te szabadításodban)

373

    Introitus (Imádjátok az Istent, minden angyalai,)

    1 Responzorium (Félik majd a népek a te nevedet, Uram,)

    2 Communio (Csodálkoztak mindnyájan azokon,)

374

    Introitus (Vigadjon az Urat keresők szíve,)

    1 Responzorium (Ki olyan, mint Urunk az Isten, ki a magasságban lakozik,)

375

    Introitus (Jöjjetek, imádjuk az Istent,)

    1 Responzorium (Hozzatok áldozatot, és lépjetek be az Úr csarnokába,)

376

    Introitus (Légy nékem oltalmazó Istenem, s menedékem,)

    1 Responzorium (Te vagy az Isten, ki egymagad művelsz csodákat,)

    2 Communio (Ettek és igen megelégedtek,)

377

    Introitus (Irgalmadban bízom, Uram,)

    1 Responzorium (Mondtam az Úrnak: könyörülj rajtam,)

    2 Communio (Hirdetem minden csodatettedet,)

378

    Introitus (Az Úr lett nékem oltalmam,)

    1 Responzorium (Az Úrhoz kiáltottam, midőn háborgattak engem,)

    2 Communio (Éneklek az Úrnak, ki jókat adott nékem,)

379

    Introitus (Tekints re-ám, s könyörülj rajtam,)

    1 Responzorium (Vesd az Úrra gondodat,)

    2 Communio (Én kiáltottam, mert meghallgatsz engem, Isten,)

    1 Responzorium (Légy kegyelmes, Uram, a mi bűneinknek,)

    2 Communio (Uram, én kősziklám és menedékem,)

381

    Introitus (Hallgasd meg szavamat, mellyel hozzád kiáltok,)

    1 Responzorium (Tekints le, Isten, mi oltalmazónk,)

    2 Communio (Egyet kértem az Úrtól és azt keresem:)

382

    Introitus (Az Úr népének erőssége, s ő oltalmazza Fölkentjének üdvét.)

    1 Responzorium (Fordulj hozzánk, Urunk,)

    2 Communio (Dicsérő áldozatot áldozok az Úr templomában,)

383

    Introitus (Minden népek, vígan tapsoljatok,)

    1 Responzorium (Jertek, fiaim, és hallgassatok engem:)

    2 Communio (Hajtsd hozzám füledet, Uram,)

384

    1 Responzorium (Légy nékem oltalmazó Istenem és menedékhelyem,)

385

    Introitus (Mikor az Úrhoz kiáltottam, meghallgatta szavamat:)

    1 Responzorium (Uram, mi Urunk!)

386

    Introitus (Íme, az Isten segít engem,)

    1 Responzorium (Vigyázz reánk, Urunk, mint szemed fényére,)

    1 Responzorium (Istenben bízik a szívem,)

    2 Communio (Tiszteld meg az Urat vagyonodból,)

388

    Introitus (Isten, figyelmezz segítségemre,)

    1 Responzorium (Áldom én az Urat,)

    2 Communio (Kenyeret adtál nékünk az égből, Uram,)

389

    Introitus (Tekints, Uram, szövetségedre,)

    1 Responzorium (Tekints, Uram, a te szövetségedre,)

    1a Responzorium (Velem az Úr, azért nem félek:)

    2 Communio (Először keressétek az Isten országát,)

391

    Introitus (Hajtsd hozzám Uram, füledet, s hallgass meg engem,)

    1 Responzorium (Jó dolog az Urat dicsérni,)

392

    Introitus (Könyörülj rajtam, Uram, hozzád kiáltok,)

    1 Responzorium (Félik majd a népek a te nevedet, Uram,)

    2 Communio (Uram, igazságodról emlékezem,)

393

    Introitus (Igazságos vagy, Uram, igaz a te ítéleted,)

    1 Responzorium (Boldog az a nemzet, kinek az Úr az Istene,)

    2 Communio (Tegyetek fogadalmat és adjátok meg ti Uratoknak, Isteneteknek.)

394

    1 Responzorium (Vigadtam, mikor azt mondották nékem:)

    2 Communio (Hozzatok áldozatot, s lépjetek be az ő csarnokába,)

    1 Responzorium (Szálljon fel, Uram, az én imádságom,)

    2 Communio (Te rendelted, hogy parancsaidat híven megőrizzük.)

396

    Introitus (Mind, amit nékünk tettél, igazságosan tetted,)

    1 Responzorium (Mindenek szemei tebenned bíznak, Uram,)

    2 Communio (Emlékezzél meg igédről, amit szolgádnak mondottál,)

397

    Introitus (Hatalmadban nyugszik a mindenség, Uram,)

    1 Responzorium (Uram, Te lettél a mi menedékünk)

    2 Communio (A te üdvözítésedért emésztődik a lelkem)

398

    Introitus (Ha a gonoszságokat számon tartod, Uram,)

    1 Responzorium (Íme, mily jó és mily gyönyörűséges)

    2 Communio (Vedd el rólam a szégyent és a megvetést,)

399

    Introitus (Kiáltottam, Isten, és meghallgattál engem,)

    1 Responzorium (Üdvözítsd a Te népedet Uram,)

    2 Communio (Uram, mi Urunk,)

400

    1 Responzorium (Egyet kértem az Úrtól, és azt keresem,)

400b

    Introitus (Ne hagyj el engem, Isten, ne menj el tőlem,)

    1 Responzorium (Befogadtuk, Isten, irgalmasságodat)

400c

    Introitus (Jusson színed elé az én imádságom,)

    1 Responzorium (Szálljon fel, Uram, az én imádságom,)

    2 Communio (Az Úr az én Pásztorom, nincsen hiányom semmiben,)

400d

    Introitus (Az én gondolatom a békesség gondolata,)

    1 Responzorium (Megszabadítottál minket sanyargatóinktól,)

    2 Communio (Bizony mondom néktek, bármit imádkozva kértek,)

401 (Nép: Hints meg engem, Uram, izsóppal és megtisztulok,)

401b (Asperges me, Domino, hysopo, et mundabor:)

402 (Hints meg engemet izsóppal, megtisztulok általa,)

403 (Láttam, hogy víz tőr elő a templomból, annak jobb oldaláról,)

403b (Vidi aquam egredientem de templo a latere dextro, alleluja,)

411 (Kyrie eleison! Kyrie eleison! Kyrie eleison!)

412 (E: Uram, irgalmazz nékünk!)

413

    1 (Kyrie eleison.)

    2 (Christe eleison.)

    3 (Kyrie eleison.)

414

    1 (Kyrie eleison.)

    2 (Christe eleison.)

    3 (Kyrie eleison.)

415

    1 (K: Kyrie eleison.)

415/2 (K: Christe eleison,)

415/3 (K: Kyrie eleison.)

416

    1 (Kyrie eleison.)

    2 (Christe eleison.)

    3 (Kyrie eleison.)

417

    1 (Kyrie eleison.)

    2 (Christe eleison.)

    3 (Kyrie eleison.)

418

    1 (Kyrie eleison.)

    2 (Christe eleison.)

    3 (Kyrie eleison.)

419

    1 (Kyrie eleison.)

    2 (Christe eleison.)

    3 (Kyrie eleison.)

420

    1 (Kyrie eleison.)

    2 (Christe eleison.)

    3 (Kyrie eleison.)

421

    1 (Gloria in excelsis Deo!)

    1a (Domine Deus, Rex caelestis, Deus Pater omnipotens.)

    2 (Qui tollis peccata mundi, miserere nobis.)

    2a (Quoniam tu solus sanctus, Tu solus Dominus,)

422

    1 (Dicsőség a magasságban Istennek!)

    1a (Urunk és Istenünk, mennyei Király, mindenható Atyaisten.)

    2 (Te elveszed a világ bűneit: irgalmazz nekünk!)

    2a (Mert egyedül te vagy a szent, Te vagy az Úr,)

423

    Responzorium (Áldjad, én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét)

441

    1 (Credo in unum Deum)

    1a (Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero.)

    1b (Qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de caelis.)

    2 (Et resurrexit tertia die secundum Scripturas.)

    2a (Et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem;)

    2b (Et unam, sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam.)

442/1 (Hiszek az egy Istenben.)

    1a (Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől.)

    1b (Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért leszállott a mennyből.)

    2 (Harmadnapra föltámadott az Írások szerint,)

    2a (Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben,)

    2b (Hiszek az egy szent katolikus és apostoli Anyaszentegyházban.)

446 (Sanctus, sanctus, sanctus, Dominus Deus Sabaoth.)

448 (Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura Istene!)

449 (P: Mysterium fidei!)

450 (P: Íme, hitünk szent titka!)

451 (P: Íme, megváltásunk szent titka!)

452 (P: Íme, üdvösségünk szent titka!)

454

    1 (Pater noster, qui es in coelis,)

    2 (Panem nostrum quotidianum da nobis hodie,)

455 (Quia tuum est regnum et potestas, et gloria in saecula.)

456

    1 (Miatyánk, aki a mennyekben vagy,)

    2 (Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma,)

458 (Pap: Pax Domini sit semper vobiscum.)

460 (Agnus Dei, qui tollis peccata mundi:)

461 (Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit:)

482 (E: Uram, irgalmazz!)

483

    1 (Dicsőség a magasságban Istennek!)

    2 (Urunk és Istenünk, mennyei Király, mindenható Atyaisten.)

    3 (Te elveszed a világ bűneit: irgalmazz nekünk!)

    4 (Mert egyedül te vagy a szent, Te vagy az Úr,)

485 (Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura Istene!)

487 (Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit:)

Copyright © Diatar 2010-2022 Adatvédelem