Énektárak  Szószedet  Kezdősorok


"Szép régi énekek" énekei:

---- Ádvent ----

1

    1 (Mennyből alá szálla, mennyből alá szálla az Úr angyala)

    2 (Engem Isten küldött, engem Isten küldött e követségbe,)

    3 (Íme tehát az Úr, íme tehát az Úr hű szolgálója,)

2

    1 (Az üdvözítőt régente,)

    2 (Szűz Máriához az Isten)

    3 (Úgy mond, üdvözlégy Szűz, igen)

    4 (Szentlélektől fogantatik,)

    5 (Neve leszen Jézus ennek,)

    6 (Úr Jézus kérünk tégedet,)

3

    1 (Küldé az Úristen)

    2 (Menj el azért angyal)

    3 (Közelgess a Szűzhoz)

4

    1 (Szűz Máriához az Isten küldvén)

    2 (Neve lesz Jézus Szent szülöttednek,)

    3 (Esedezz értünk Isten Szülője,)

5

    1 (Ó fényességes szép Hajnal,)

    2 (Üdvözlégy kegyelmes Anya,)

    3 (Tőled vett tested az Ige,)

6

    1 (Küldé az Úr szent angyalát,)

    2 (Mond: Üdvözlégy szép Szűzmária,)

    3 (Áldott vagy te asszonyok között,)

7

    1 (Dicsértessék az Úrjézus drága szent neve,)

    2 (Mennyből az Atyaúristen tehozzád küldött,)

    3 (Tetőled kíván születni az Isten fia,)

---- Karácsony ----

8

    1 (Nagy dicsőséggel immár született ez gyermek minékünk,)

    2 (Születéséről Krisztus Jézusnak azért emlékezzünk,)

    3 (Nagy vigasságunk, örvendezésünk legyen ez gyermeken,)

9

    1 (Szeplőtelen Szűzmária, Istennek szent anyja)

    2 (Ó Anya, ki mi Atyánkat hoztad e világra,)

    3 (Áldjuk és felmagasztaljuk ezt a nagy szent Szüzet.)

10

    1 (Dicséretes ez gyermek ki ez nap születék)

    2 (Vegyük azért eszünkbe angyalnak mondását,)

    3 (Ezen mi is örüljünk, és Krisztust dicsérjük,)

11

    1 (Királyoknak királyának Jézus Krisztusnak)

    2 (Jert dicsérjük ő Felségét Istenségébe')

    3 (Dicsértessél áldott Jézus, Világnak Ura,)

12

    1 (Örüljön és vigadjon,)

    2 (Angyal beszélésére,)

    3 (Új királyt hamarsággal,)

13

    1 (Jöjj el népek megváltója,)

    2 (Szűznek méhe növekedék,)

    3 (Egyenlő Atyaistennel,)

14

    1 (Megnyílt Mennyország kapuja, Alleluja,)

    2 (Ím a Szűz mohobe leszáll, Alleluja,)

    3 (Énekeljük dicséretét, Alleluja,)

15

    1 (Szűz Mária e világra nékünk Szent Fiát hozta)

    2 (Azért mi is halandó emberek őtet dicsérjük,)

    3 (Ó, te kegyes Asszonyunk, Mária, Istennek Anyja,)

16

    1 (Mennyből jövök most hozzátok,)

    2 (Nyílj meg szívem, lásd meg jobban,)

    3 (Jertek hát mi is örvendjünk,)

17

    1 (Kedves álmot hogy szerezne szülöttének,)

    2 (Óh, fagyos tél szép virága kis Jézuskám,)

    3 (A pásztorok üdvözölnek térdre esve,)

18

    1 (Teljes szívvel örvendjünk,)

    2 (Kit az Isten régenten)

    3 (Kin Istennek Szent Lelke)

19

    1 (Születésén Istennek az angyalok örülnek)

    2 (Szent angyal mennyből hirdet pásztoroknak örömet,)

    3 (Királyok őt imádják és megajándékozzák)

---- Újév ----

20

    1 (Nékünk születék mennyei király,)

    2 (Őtet követő boldog Szent István,)

    3 (Dicsértessék a Szentháromság,)

---- Nagyböjt ----

21

    1 (Hallgass meg minket Úristen)

    2 (Te látod Uram szívünket,)

    3 (Úristen engedjed kérünk,)

22

    1 (Fájdalmas szentséges Szűz Mária)

    2 (Kezd az ég, föld sötétbe borulni,)

    3 (Ó szülöttem méhemnek gyümölcse,)

23

    1 (Foly a Jézus drága vére)

    2 (Ádámnak kérő fiai)

    3 (Ez a világ drága ára:)

24

    1 (Csodálatos nagy bölcsesség,)

    2 (Értünk halált, s kínt szenvedett,)

    3 (Hatalma már az ördögnek,)

25

    1 (Ó, szomorúságnak gyászos órája.)

    2 (Szánjatok meg engem, kedves hívem,)

    3 (Velem együtt nyertek majd vigasztalást,)

---- Húsvét ----

26

    1 (Fénylik a Nap, fényességgel,)

    2 (Meghalt Jézus bűneinkért,)

    3 (Ez húsvéti ünnepekben)

27

    1 (Úr Krisztus feltámada, ránk malasztja árada)

    2 (Krisztus feltámada, nékünk példát úgy hagya:)

    3 (Ó kegyes Szűz Mária, te mennyei szép rózsa;)

28

    1 (Feltámadt a miéletünk: vígan méltó énekelnünk, Úr Krisztust dicsérnünk.)

    2 (Feltámadt, mert ő igazán angyalát küldé el, nyilván ül Istennek jobbján.)

    3 (Dicséret légyen Istennek, életet ki nyert népének, s az bűnös embernek.)

29

    1 (Krisztus feltámada ki emberré lett vala.)

    2 (Örüljünk és vigadjunk lelki vigasságokkal,)

    3 (Krisztus feltámada, nékünk példát úgy hagya,)

---- Pünkösd ----

30

    1 (Minékünk adattassék Szentlélek malasztja,)

    2 (Pünkösd napján Szent Lelkét Isten elküldötte)

    3 (Vigasztaló Szentlélek minket gyámolítson,)

31

    1 (Jöjj el Szentlélek Istenünk,)

    2 (Világosítsd meg szívünket,)

    3 (Űzd messze ellenségünket,)

32

    1 (Jöjj el Szentlélek Úristen)

    2 (Áldd meg, Szentlélek szívünket,)

    3 (Viseljed a mi gondunkat,)

---- Oltáriszentségről ----

33

    1 (Áldjad lelkem Jézus nevét,)

    2 (Ó megfoghatatlan Felség,)

    3 (Lelkem nézd szent Teremtődet!)

34

    1 (Üdvözlégy szent kenyér életünk kútfeje,)

    2 (Üdvözlégy egeknek hatalmas nagy ura,)

    3 (Adjad, hogy Tenéked méltó dicsérettel)

35

    1 (Üdvözlégy szép rózsa, lelkünknek orvosa,)

    2 (Tekints le mennyekből ó lelki jegyesünk.)

    3 (A Szent Háromságban dicsértessél Isten.)

36

    1 (Üdvözlégy testé lett Ige, Istenségnek bölcsessége,)

    2 (Te vagy élet reménysége, Lelkek kegyes édessége,)

    3 (Téged a szép fényességben, Belefoglalt kenyérszínben,)

37

    1 (Üdvözlégy mostan és mindörökké, megtestesült Ige,)

    2 (Üdvözlégy Krisztus, ki miérettünk, szegény bűnösökért)

    3 (Üdvözlégy Krisztus, a Mennyországban te vagy reménységünk.)

---- Jézusról ----

38

    1 (Jézus szent szívek aranya)

    2 (Jézus megtérőknek fénye,)

    3 (Uram Jézus maradj nálunk,)

---- Dicséretre–hálaadásra ----

39

    1 (Hálaadásunkban rólad emlékezünk,)

    2 (Tanúságra erőt csak tetőled kérünk.)

    3 (Ha ki szent országod először keresi,)

40

    1 (Örök Atya Isten, hálát adunk néked,)

    2 (Az Úr Jézus Krisztus megnyitá az eget,)

    3 (Üdvözlégy Istennek drága szép jegyese,)

41

    1 (Dicsőült helyeken, mennyei paradicsomban)

    2 (Áldjátok az Urat kik csak őnéki szolgáltok.)

    3 (Dicséret, dicsőség, tisztesség és hálaadás.)

42

    1 (Régtől fogva támaszkodom Uramra,)

    2 (Akaratom ez teljes életemben,)

    3 (Kegyelmes, megváltó, irgalmas Isten!)

43

    1 (Istentől választott népek)

    2 (Mert mikor a teljességnek,)

    3 (Sem késik, sem siet Isten,)

---- Könyörgésre ----

44

    1 (Halgass meg minket Úristen,)

    2 (Áldj meg minket, népeidet,)

    3 (Mutasd meg te jó voltodat,)

45

    1 (Istenünkhöz fohászkodjunk,)

    2 (Engedd a te jó voltodat,)

    3 (Nevelj minket az életben)

46

    1 (Könyörgésünkre kegyes füleidet hajtsd le Úristen nyisd meg az egeket,)

    2 (Nézz kegyelmesen reánk szent székedből, tiszta kedvedből tekints alá mennyből,)

    3 (Krisztus jó világ, jóság és igazság és a mennyei vigasság, boldogság,)

47

    1 (Nincs már hová lennem, kegyelmes Istenem)

    2 (Áldj meg vitézséggel s az jó hírrel, névvel,)

    3 (Kiért dicsérhessen lelkem mindenképpen,)

---- Boldogasszonyról ----

48

    1 (Jer mi dicsérjük a szép Szűz Máriát,)

    2 (Szűzen fogadtad Jézust köszöntésben,)

    3 (Alázatosan asszonyunk Mária,)

49

    1 (Mennyei szép virágszál)

    2 (Üdvözlégy Szűzmária)

    3 (Szálljon ránk is Mária)

50

    1 (Mária Szűzanyám kérlek téged)

    2 (Szent hangot zeng nyelvem Máriának,)

51

    1 (Asszonyunk Szűzanyánk)

    2 (Te, kiben tiszteljük)

52

    1 (Zöldelő virágszál te vagy ó Mária,)

    2 (Ó kegyes Szűzanya, ki senkit el nem hagysz,)

    3 (Hozzám is Szűzanyám légy irgalmassággal,)

53

    1 (Magyarok Nagyasszonya, boldogságos Szűzanya, Mária.)

    2 (Ím tehozzád fordulunk, tebenned van bizalmunk, Mária.)

    3 (Tekints le országodra, te árva fiaidra, Mária.)

54

    1 (Szentséges Szűz Mária, szép liliomszál,)

    2 (Nagyhatalmú Szent Szűz, szép liliomszál,)

    3 (Hajnali szép csillag, szép liliomszál,)

55

    1 (Mária, Mária te köszöntésedre)

    2 (Mária, Mária hajnali drága fény,)

    3 (Engedd Szűz Mária hozzád fohászkodjunk,)

56

    1 (Atyaisten szép leánya, Mária, segíts!)

    2 (Szent fiadra buzgón kérünk, Mária, segíts!)

    3 (Hogy az Istent szerethessük, Mária, segíts!)

57

    1 (Üdvözítőnk édesanyja,)

    2 (Légy segítség hű népednek,)

    3 (Azért édes Istenanyja,)

58

    1 (Indulj szívem, siess lelkem, nézz most Jézus anyjára.)

    2 (Hajnal csillag miként ragyog e Nagyasszony tündöklik.)

59

    1 (Ó áldott Szűz Anya, Mennyei szép rózsa,)

    2 (Mely boldogok azok, kik téged dicsérnek,)

    3 (Ó Szent Háromságnak szolgáló leánya,)

60

    1 (Szűz Mária kegyes anya: Szent Háromságnak leánya)

    2 (Ékes mennyei virágszál, ki méhedben megvirágzál.)

    3 (Eredendő vétek nélkül, fogantattál szeplő nélkül.)

61

    1 (Nagy Isten kedvében)

    2 (Te általad nyernek)

    3 (Nálad menedéket)

62

    1 (Mondjunk dicséretet szép Szűz Máriának,)

    2 (Te, ki jámborságban, mint napfény ragyogtál,)

    3 (Engedd, hogy híveid hozzád futhassanak,)

63

    1 (Örülj Krisztus szent szülője, akit Gábor köszöntője Szűzanyának hirdetett.)

64

    1 (Mennyországnak királynéja,)

    2 (E siralomnak völgyében,)

    3 (Azért szószólónk szemedet)

65

    1 (Nincsw más reménységem, egyedül Mária,)

    2 (Már sok földi bűnöst magadhoz fogadtál,)

    3 (Én is hozzád jöttem kegyelmes Szűzanyám,)

66

    1 (Ó dicsőült szép kincs, kiben gyarlóság nincs, nem is férhet sötétség.)

    2 (Te szép Liliomszál, kiből kegyelem száll az emberi nemzetre.)

    3 (Te szép Hajnalcsillag, ki mindenkor villog Nap támadása előtt.)

67

    1 (Angyaloknak boldog királynéja,)

    2 (Üdvözlégy te, Jézusnak dajkája,)

    3 (Dicsértessél dicső Szentháromság,)

68

    1 (Ó Mária, kinyílt virág, kit áldásul nyert a világ,)

    2 (Egek drága ékessége, angyalok gyönyörűsége,)

    3 (Általad sok megtért lelkek mennyekben koronát leltek.)

69

    1 (Mária dicsőségnek anyja,)

    2 (Örvendezz Jézusnak szülője,)

    3 (Siess azért irgalmas anyánk,)

70

    1 (Szűz Mária Krisztus anyja Emberi nemzetnek oltalma.)

    2 (Ó Mária, kegyes anya, téged tisztelünk víg énekkel,)

    3 (Ó Mária, az életre te vagy lelkünknek kalaúza.)

71

    1 (Ó szentséges, ó szentséges Istennek Szent Anyja,)

    2 (Ó Mária, ó Mária, Szüzeknek Virága,)

    3 (Esedezzél, esedezzél Szent Fiadnál értünk,)

72

    1 (Ó, Istennek Szent Anyja,)

    2 (Angyaloknak öröme,)

    3 (Azért légy segítségünk,)

73

    1 (Ötülj Krisztusnak Szent Anyja, ó, Mária,)

    2 (Tengernek fényes csillaga, ó, Mária,)

    3 (Mint a szép Nap oly fényes vagy, ó, Mária,)

74

    1 (Mennyországnak királynéja,)

    2 (Teáltalad e világra)

    3 (Áldott légy drágalátos Szűz)

75

    1 (Ó szentséges Szűz Mária,)

    2 (Betegeknek orvossága,)

    3 (Elesteknek légy gyámola,)

76

    1 (Ó Mária lágyítója vagy te a kőszíveknek)

    2 (Szent angyalok az egekben a te szent neved zengik,)

    3 (Mária te védasszonya a megtérő bűnösnek)

77

    1 (Felvitetett magas mennyországba,)

    2 (Ó szépséges lelki világosság,)

    3 (Téged illet Mennyben a tisztelet,)

78

    1 (Mennyből az Ige lejöve,)

    2 (Bocsásd meg ezért bűnünket,)

    3 (Hogy mikor ítélethez fogsz,)

79

    1 (Üdvözlégy szép Szűz Mária,)

    2 (Jézus Krisztusnak szent Anyja,)

    3 (Bűnösök oltalmazója,)

---- Gyászmisére ----

80

    1 (Mennybéli nagy Isten, néked hálát adok,)

    2 (Légyen hát békesség immáron tinéktek,)

    3 (Immáron énnékem mind megbocsássatok,)

81

    1 (Seregeknek Szent Istene,)

    2 (Tekints lelki sebeimre,)

    3 (Tudom azért teremtettél,)

82

    1 (Jer mindnyájan keresztények,)

    2 (Légy minékünk közbenjárónk,)

    3 (Légyen Krisztusnak dicsőség,)

---- Magyar szentekről ----

83

    1 (Hatalmas Úr Isten, kegyelmes Királyunk,)

    2 (Sőt mindenek felett adjad örömödben,)

    3 (Akinek ma vagyon szent ünnepe napja,)

84

    1 (Dicső István, nagy királyunk,)

    2 (Tőled vette fényességét,)

    3 (Elbujdostál, megkerestünk,)

    4 (Drága kincsünk, feltaláltunk:)

85

    1 (Ó, Szent István dicsértessél, Menny és földön tiszteltessél!)

    2 (Boldogságos Szűzanyánknak, mint magyarok Asszonyának)

    3 (Azért is hálaadással, ünnepélyes vigassággal,)

86

    1 (Szűz Szent Imre herceg fia Szent Istvánnak)

    2 (Miként Szűz Szent Imre bizonnyal megadta)

    3 (Kedvesbet Istennek hogy mit művelhetne)

    4 (Maradj meg, kívánom, te az szüzességben,)

87

    1 (Szent László király minképpen vigyázott,)

    2 (A Kőrös mellett egy várost épített,)

    3 (Ott püspökséget és káptalant szerze,)

88

    1 (Üdvözlégy kegyelmes Szent László király,)

    2 (Nékünk születtél Lengyelországban,)

    3 (Dicsérjük magyakor Szent László királyt,)

89

    1 (Atya Úristennek kegyelmes Szent Fia,)

    2 (Miként szent Erzsébet tenéked szolgála,)

    3 (Kis gyermekségétől fogva az Istennek)

Copyright © Diatar 2010-2022 Adatvédelem