Énektárak  Szószedet  Kezdősorok


"Baptista" énekei:

1

    1 (Zengd Isten nevét,)

    2 (Őt magasztalják szép harmóniák,)

    3 (A Fiút is áldd, ki üdvöt hozott,)

    4 (Ím, szívünk dicsér, ó, Szentháromság,)

2

    1 (Dicsérjétek az Urat!)

    2 (Dicsérjétek őt kürtben,)

    3 (Az Urat cimbalmokban)

3

    1 (Szent vagy, szent vagy,)

    2 (Szent vagy, szent vagy,)

4

    1 (Mennybéli felséges Isten,)

    2 (Te, noha ily felséges vagy,)

    3 (Légyen néked magasztalás)

5

    1 (Az Úr légyen áldott: nagy dolgokat tett;)

    Refr (Ő az Úr! Ő az Úr!)

    2 (Jöjj, zengj néki vígan, jöjj, áldd az Urat!)

    Refr (Ő az Úr! Ő az Úr!)

6

    1 (Dicsérünk, üdvnek Kútfeje,)

    2 (Teremtő Isten, légy velünk,)

    3 (Megváltó Jézus, égi Nap,)

    4 (Szent vigasz Lelke, szállj le ránk,)

    5 (Dicsőség légyen Istennek,)

7

    1 (Uram, oly szép a templomod!)

    2 (Otthonra lel oltárodnál)

    3 (Sereglenek az emberek,)

    4 (Imámat halld meg, én Uram,)

    5 (Házadban lenni jobb nekem,)

    6 (Éltető nap és fény az Úr,)

8

    1 (Áldjad vígan az Urat,)

    2 (Úr ő minden úr felett,)

    3 (Áldjad őt, ki üdvünkért,)

    4 (Eget, földet alkotott,)

    5 (Népét súlyos romlásból,)

    6 (Ételt adott atyaként,)

    7 (Éjjel-nappal ügyel ránk,)

    8 (Áldd a mennynek Istenét,)

9

    1 (Új ének hangja Istenünknek zengjen!)

    2 (Ujjongva szálljon, zendüljön az ének,)

    3 (Zengje az ég, és harsogja a tenger,)

10

    1 (Ne dicsérjem-e az Istent?)

    2 (Amit szíve tervez, végez,)

    3 (Miként a sas védő szárnya)

    4 (Mennyet, földet seregével)

    5 (Szent Fiát nem drágállotta,)

    6 (Ó, Te véghetetlen kútfő,)

    7 (Szentlelkét, a Vigasztalót)

    8 (A hit tisztán égő fényét)

    9 (Mivel sohasem lesz vége)

    10 (Áraszd reám kegyelmedet,)

11

    1 (Hogyne dicsérném az Istent)

    2 (Minden áldás, bőség Atyja,)

    3 (Mint ahogy a sas kicsinyét)

    4 (Már anyám ölétől kezdve,)

    5 (Nem kímélte szent Fiát sem)

    6 (Nagy az Isten szent kegyelme,)

    7 (Ha a szenvedés szememből)

    8 (Ború után az ég derül;)

    9 (Mindennap megújul rajtam,)

    10 (Te vagy az én boldogságom!)

12

    1 (Nagy Istenem,)

    Refr (A szívem áld, és hála tölti be:)

    2 (Ha szól Igéd,)

    Refr (A szívem áld, és hála tölti be:)

    3 (Ha mennybe hívsz;)

    Refr (A szívem áld, és hála tölti be:)

13

    1 (Áldjátok az Alkotót,)

    2 (Bízó népe, áldjad őt,)

    3 (Karja tesz sok, nagy csodát,)

    4 (Üdvösségünk zálogát:)

14

    1 (Áldjad, én lelkem, a dicsőség örök Királyát!)

    2 (Áldjad őt, mert az Úr mindent oly bölcsen intézett:)

    3 (Áldjad őt, mert keze csodásan alkotott téged!)

    4 (Áldjad őt, mert az Úr megáldja minden munkádat!)

    5 (Áldjad az Úr nevét, őt áldja minden énbennem!)

15

    1 (Az Úrhoz száll fel énekem,)

    2 (Ha új nap jő, és hajnal kél,)

    3 (Víg dallam száll, új ének)

    4 (Ha szemlélem nagy műveid,)

16

    1 (Isten nagy szerelme,)

    2 (Ó, Te gazdag forrás,)

    3 (Isten szent szerelme,)

17

    1 (Istent vallom jó Atyámnak;)

    2 (Vallom Jézust, ki mint Bárány)

    3 (Vallom, hogy az Úr Szentlelke)

    4 (Áldom Istent és Szentlelkét,)

18

    1 (Dicsérd az Urat, én lelkem,)

    Refr (Dicsérjed reggel, jó korán,)

    2 (Őtőle kaptad éltedet,)

    Refr (Dicsérjed reggel, jó korán,)

    3 (Ő ment ki bármi baj közül,)

    Refr (Dicsérjed reggel, jó korán,)

19

    1 (Áldjad lelkem az ég Urát,)

    2 (Minden múló e földön,)

    3 (Áldjuk hát mind az ég Urát)

20

    1 (Az Úrnak irgalmát örökké éneklem,)

    2 (És hogy mind az égig megtartod fogadásod,)

    3 (Az egek hirdetik sok csudadolgodat,)

    4 (Az erős angyalok nagy seregében van-e,)

    5 (Mely igen hatalmas e fölséges Isten,)

    6 (Tenálad lakozik a Te nagy igazságod,)

    7 (Boldog a nép, amely tenéked örvendez,)

    8 (Mert nagy dicsőségre felmagasztalod őket,)

21

    1 (Hálás szívvel áldunk)

    2 (Jézus Krisztus,)

    3 (Ott ülsz Isten jobbján)

22

    1 (Mindenségnek Atyja, menny Ura,)

    2 (Szent Fiú, Isten küldötte,)

    3 (Szentlélek Isten, égi tűz,)

    4 (Háromegy Isten, tisztelünk,)

23

    1 (Szent az Isten, szent, szent,)

24

    1 (Jer, dicsérjük őt,)

    2 (Nagy bölcsességét)

25

    1 (Nagy Isten, néked zeng az ének,)

    2 (Nézz Jézus Krisztus érdemében rám,)

    3 (Ó, Atyám, vonj Te szent Fiadhoz,)

    4 (Hogy békességed lakja szívemet,)

    5 (Szentlelked szüntelen fohásza)

    6 (Hogy örökösöd s gyermeked vagyok,)

26

    1 (Adjatok hálát az Istennek)

    2 (Őnéki zengjen énekléstek,)

    3 (E kegyes Urat keressétek,)

    4 (Nagy vigassággal ő kihozta,)

    5 (Ezt nékiek mind ő mívelte,)

27

    1 (Szent vagy, szent vagy, szent vagy,)

    2 (Az ég és a föld hirdet téged,)

28

    1 (Az Úrnak hála, tisztelet,)

    2 (Ó, jó Atyánk, most téged áld)

    3 (Úr Jézus Krisztus, életünk,)

    4 (Szentlélek Isten, szállj le ránk!)

29

    1 (Az Úrhoz szálljon fel a hála,)

    2 (Ó, hívő lélek, áldjad Istent,)

    3 (Az Isten üdvünk, erősségünk,)

30

    1 (Az Úr a nagy Király,)

    2 (Az Isten Úr; ítél)

    3 (Hát örvendj és remélj,)

31

    1 (Téged dicsér teljes szívem,)

    2 (És a Te szent egyházadban)

    3 (Csak öregbül dicsőséged,)

    4 (Tisztelnek e földön lakók,)

    5 (Ez Urat, ki felségesen)

    6 (Mert noha ül nagy magasan,)

    7 (Mindennemű szükségemben,)

    8 (Mit az Úr egyszer elvégez,)

32

    1 (Köszönjük az Úrnak)

    2 (Örök, nagy Istenünk,)

    3 (Dicséret őnéki,)

33

    1 (Hirdessétek hangos szóval,)

    Refr (Halleluja! Ezt a jó hírt)

    2 (Ezt a bűnnel telt világot)

    Refr (Halleluja! Ezt a jó hírt)

    3 (Boldogító szó, mely mondja,)

    Refr (Halleluja! Ezt a jó hírt)

34

    1 (Nagy Isten, áldunk, a Te szent Fiadért,)

    2 (Nagy Isten, áldunk; adod Szentlelkedet,)

    3 (Csak téged áldunk, kegyelem Istene;)

    4 (Jöjj, éltess minket drága szent Igéddel,)

35

    1 (Dicsérd, én lelkem, az Atyát, ki trónol a mennyben!)

    2 (Dicsérd, én lelkem, a Fiút, ki téged megváltott!)

    3 (Dicsérd, én lelkem, a Szentlelket, ki oktat téged!)

36

    1 (Szeretet az én oltalmam,)

    2 (Szeretet a menedékem,)

    3 (Szeretet a menedékem,)

    4 (Szeretet a menedékem,)

    5 (Szeretet a menedékem,)

37

    1 (Az Isten szent!)

    2 (Az Isten szent!)

    3 (Az Isten szent!)

    4 (Az Isten szent!)

38

    1 (Ím, készen áll az alkotás!)

    2 (Zengj, égre kúszó fellegár,)

    3 (Zúgj, tengerekre szomjazó,)

    4 (Visszhangozzék a hálaszó:)

39

    1 (Ég, föld, tenger és a szél)

    2 (Nézd a fényes napsugárt,)

    3 (Nézz körül, mily szép e föld,)

    4 (Ó, csodállak, Istenem,)

40

    1 (Nagy az Úr, bármerre nézem,)

    2 (Ezt zengik mennyekben,)

    3 (És midőn az embert látom,)

    4 (Csodás örökséget)

    5 (Ám az ember bűnössé lett,)

    6 (Az égből küldte le)

41

    1 (A föld az Istené,)

    2 (A termőföld virul,)

    3 (A dombok oldalán)

    4 (Ő, a bölcs Alkotó)

42

    1 (Nagy Isten, mi dicsérünk)

    2 (Kérubok szentelt ajka)

    3 (Szent apostolok kara,)

    4 (Hálatelten áld, dicsér)

43

    1 (Csak téged áldunk szüntelen,)

    2 (Bölcs műved látják mindenek,)

    3 (Légy áldva, drága Alkotónk,)

44

    1 (Szent az Úr, a bölcs Teremtő,)

    2 (Éjjel-nappal égi szent kar)

45

    1 (Isten, ó, Te bölcsesség,)

    2 (Örvend a nagy mindenség,)

    3 (Ó, ember, te föld pora,)

    4 (Isten, jó és bölcs Atyám,)

46

    1 (Szent az Úr, az Alkotó,)

    Refr (Jertek, együtt hajtsunk térdet,)

    2 (Áldjuk Istent, az Atyát,)

    Refr (Jertek, együtt hajtsunk térdet,)

    3 (Messze szálljon szózatunk:)

    Refr (Jertek, együtt hajtsunk térdet,)

47

    1 (Nagy Isten, ég és föld Ura,)

    2 (Az égitestek rendjei)

    3 (A poklok ádáz szelleme)

    4 (Bár elménk gyakran tévelyeg,)

48

    1 (Teremtés Istene,)

    2 (Megváltás Istene,)

    3 (Reménység Istene,)

49

    1 (Mennyben lakó én Istenem,)

    2 (Mennyben lakó én Istenem,)

50

    1 (Nagy vagy, Te, Isten,)

    2 (A csillagezrek,)

    3 (Nagy vagy, Te, Isten,)

    4 (Kicsiny fűszálban,)

    5 (Nagy vagy, Te, Isten,)

    6 (Mikor hevertem)

51

    1 (Hálát adva áldja Istent,)

    2 (Az Úrhoz, az Úrhoz száll)

52

    1 (Ó, felséges Úr,)

    2 (Dicsérnek téged)

    3 (Nagy voltát ha)

    4 (Csudálván mondom:)

    5 (Az angyaloknál)

    6 (Kezed munkáin)

    7 (Ó, felséges Úr,)

53

    1 (Örvendj, egész föld, az Istennek,)

    2 (Szentséges isteni Felséged)

    3 (A tengert és a folyóvizet)

    4 (Áldjátok a mi Istenünket)

    5 (Halljátok mostan, hadd beszéljem)

54

    1 (Fel, lelkem, az Urat dicsérni,)

    2 (Mind, amit alkotott szavával,)

    3 (Nem látom őt, de létét érzem)

    4 (Hirdeti ég s föld ékessége,)

    5 (Lelkem, imádjad nagy voltáért,)

55

    1 (Nyisd ki, ó, bűnös ember)

    2 (Ó, emberi nemzetség,)

56

    1 (Áldott az Isten, mindnyájunknak Atyja,)

    2 (A szent próféták)

    3 (Az Úr Jézusért)

    4 (Ó, magasságból)

    5 (Benned jelent meg)

    6 (Kik a halálnak)

    7 (Ádventi vendég,)

57

    1 (Jöjj, reményünk, üdvünk, Jézus!)

    2 (Híveidnek erőssége,)

    3 (Üdvözítőnk, várunk téged,)

    4 (Bőven áraszd ránk kegyelmed,)

58

    1 (Jer, tárjunk ajtót még ma mind,)

    2 (Ó, boldog ország, boldog nép,)

    3 (Ó, jöjj, megváltó Jézusom,)

59

    1 (Jöjj, népek Megváltója!)

    2 (Te érkezel Atyádtól,)

    3 (Ím, készen vár a jászol,)

    4 (Ó, szállj közénk, Királyunk!)

60

    1 (Ó, jöjj, ó, jöjj, Immánuel,)

    2 (Ó, jöjj el, Jesse vesszeje,)

    3 (Ó, jöjj, ó, jöjj el, Napkelet!)

    4 (Ó, jöjj, királyi Sarjadék!)

    5 (Ó, jöjj, ó, jöjj el, nagy Király,)

61

    1 (Jézus, népek reménysége,)

    2 (Hitben járó szentek várták)

    3 (Várva várunk, Jézus, jöjj el,)

    4 (Áldás illet fenn a mennyben,)

62

    1 (Éjek éjén, bűnök mélyén:)

    2 (Eljön fényben, égi dicsben,)

63

    1 (Jöjj be, ó, mért állasz ott künn, Isten egyszülött Fia?)

    2 (Ó, hogy fáj a bűnnek átka,)

    3 (Minden jó, vigasz forrása)

    4 (Örvendj, lelkem, nézd, az Úr jő!)

64

    1 (Fényre vágyók, üdvre várók:)

    2 (Őrá vágyók, hitben látjuk,)

65

    1 (Ó, Sion, ím, jő Királyod!)

    2 (Mint Üdvözítőd jő hozzád)

    3 (Pásztorod ő és hűs forrás,)

    4 (Szent vére árja megtisztít)

    5 (Hívjad őt bízó lélekkel:)

66

    1 (Kitárom előtted szívem,)

    2 (Jöjj, mert lelkem epedve vár,)

    3 (Jöjj, Uram, oszlasd a homályt,)

    4 (Jöjj, hív őrizőm, ó, jövel,)

67

    1 (Várj, ember szíve, készen!)

    2 (Jól készítsétek útját!)

    3 (Ó, Jézusom, szegényed)

68

    1 (Jézus, Te drága,)

    2 (Oly szép az erdő,)

    3 (A napfény ékes)

    4 (Jézus, Te drága,)

69

    1 (Csillagfényes éjszakán)

    2 (Pásztorok, ne féljetek,)

    3 (Hideg jászol szalmáján)

    4 (Imádják a pásztorok,)

    5 (Csillag támad Keleten,)

    6 (Meglelik a Gyermeket,)

    7 (Menjünk mi is jászlához)

    8 (Isten ő és Megváltó,)

    9 (Karácsonynak ünnepén)

    10 (Dicsőség az Istennek,)

70

    1 (Buzgó szívvel ünnepeljünk,)

    Refr (Halld, mint szól az angyalének,)

    2 (Pásztor emberek örvendve)

    Refr (Halld, mint szól az angyalének,)

    3 (Boldog már a szívünk,)

    Refr (Halld, mint szól az angyalének,)

71

    1 (Ó, te üdvadó,)

    2 (Ó, te üdvadó,)

    3 (Ó, te üdvadó,)

72

    1 (Hadd zengjen énekszó,)

    2 (Mint gyenge gyermek, ő)

    3 (Ó, lelkem, áldva áldd)

73

    1 (Betlehemi mezők, tarka rétek,)

    2 (Betlehemi mezők árva népe!)

    3 (Betlehemi mezők szép határa)

74

    1 (Itt állok jászolod felett,)

    2 (Nem éltem még e föld színén;)

    3 (Mély síri éjben vártam én: Fölkelt a nap rám véled.)

    4 (Csak nézlek boldog szívvel én, S nem győzlek nézni téged.)

    5 (Megváltóm, egy kérésemet Nem vetheted meg nékem:)

75

    1 (Ó, gyönyörű szép, titokzatos éj!)

    2 (Égszemű Gyermek, kérünk, hadd legyen)

76

    1 (Krisztus Urunknak áldott születésén,)

    2 (A magasságban dicsőség Istennek,)

    3 (A nemes Betlehemnek városába')

    4 (Eljött már, akit a szent atyák vártak,)

    5 (Ez az Úr Jézus igaz Messiásunk,)

    6 (Hála legyen mennybéli szent Atyánknak,)

    7 (Ó, örök Isten, dicső Szentháromság,)

77

    1 (Pásztorok, pásztorok örvendezve)

    2 (Angyalok szózata minket is hív,)

    3 (Üdvözlünk, Jézusunk, reménységünk;)

    4 (Áldás és hódolat az Atyának,)

78

    1 (Ó, jöjjetek, hívek, ma lelki nagy örömmel,)

    Refr (Ó, jöjjetek, imádjuk,)

    2 (Az életnek szent Ura, dicsőség Királya)

    Refr (Ó, jöjjetek, imádjuk,)

    3 (Ti, angyali lelkek, ma zengjetek az Úrnak,)

    Refr (Ó, jöjjetek, imádjuk,)

    4 (Úr Jézus, ki e napon érettünk születtél,)

    Refr (Ó, jöjjetek, imádjuk,)

79

    1 (Csendes éj! Szentséges éj! Mindenek nyugta mély,)

    2 (Csendes éj! Szentséges éj! Angyalok hangja kél,)

    3 (Csendes éj! Szentséges éj! Szív örülj, higgy, remélj!)

80

    1 (Ha reád gondolok, ó, Betlehem,)

    2 (Fölvette a nyomort önkéntesen,)

    3 (Ha reád gondolok, ó, Betlehem,)

    4 (Eljön ő szívesen meg nem utál,)

    5 (Ha reád gondolok, ó, Betlehem,)

    6 (Vagy pedig szívem kicsiny Betlehem,)

81

    1 (Mennyből az angyal lejött hozzátok.)

    2 (Istennek Fia, aki született)

    3 (Mellette virraszt az édesanyja,)

    4 (A gyermek Jézust mindnyájan együtt)

82

    1 (Dicsének hangja)

    2 (Ki mindent lényével betölt,)

    3 (Az Isten egyszülöttje Ő,)

    4 (Elhagyta ő az égi trónt,)

    5 (Dicsének hangja)

83

    1 (Nyájat őrző pásztorok,)

    Refr (Testet öltve, kisdedként)

    2 (Bár csak pólya rejti őt,)

    Refr (Testet öltve, kisdedként)

    3 (Angyaloknak hangja zeng:)

    Refr (Testet öltve, kisdedként)

84

    1 (Vigasságos, hangos,)

    2 (Örvendez a nap, hold, Csillagoknak ezre,)

    3 (Ősszüleink egykor Isten szavát szegték,)

    4 (Fénylik az új csillag,)

    5 (Azért mi is néki)

85

    1 (Betlehem csillaga)

    2 (Hogy vigyek én neked,)

    3 (Bármit is kínálok,)

    4 (Betlehem csillaga)

86

    1 (Isten szentje Betlehembe)

    2 (Füves rétről, nyájuk mellől)

    3 (Ez a gyermek úgy jelent meg,)

87

    1 (Csak jászolágy várta)

    2 (Friss szénán ott szunnyadt)

    3 (Úr Jézus, itt állok.)

88

    1 (Ó, Betlehem kis városa,)

    2 (Ó, Betlehem szent Gyermeke,)

89

    1 (/: Dicsőség mennyben az Istennek! :/)

    2 (/: Békesség földön az embernek! :/)

    3 (Dicsérjük a szent angyalokkal,)

    4 (Ó, Jézus, ne vess meg bennünket,)

    5 (Dicsőség az örök Atyának)

90

    1 (Krisztus Jézus született, örvendezzünk!)

    2 (Áron ősi vesszeje kivirágzott,)

91

    1 (Glória szálljon a mennybe fel)

92

    1 (A nagy király jön,)

    2 (Áldott, aki jött)

    3 (Ó, lelki ország,)

    4 (Igaz ez és a)

    5 (Ó, áldott Jézus,)

    6 (Áldott Királyunk,)

    7 (A nagy Király jön,)

    8 (Dicsőség legyen)

93

    1 (Ím bevonul Jézus,)

    2 (Szent nevedet áldom,)

94

    1 (Lelkem készülj serényen)

    2 (Az Istennek Báránya,)

    3 (Mint nagy Király vonulsz be,)

    4 (A halált, Uram, Jézus,)

    5 (Te léssz, Uram, a győztes,)

95

    1 (Ezrek ajkán kél a hozsánna,)

    2 (Zengő ének, pálmafa ágak,)

    3 (Fennen zengjen, szálljon az ének:)

96

    1 (Hogy fogadjalak téged,)

    2 (Zöld olajágat s pálmát)

    3 (Elhagytad trónod értem,)

    4 (Ezt jól elmédbe véssed,)

97

    1 (Zeng a város, víg a nép,)

    2 (Térj meg, Jeruzsálem ma,)

    3 (Lelkem, készülj, ébren légy,)

98

    1 („Hozsánna a magasban!”)

    2 (Az Olajfák hegyéről)

    3 (Zöld lombot szórt a földre)

    4 („Hozsánna a magasban!”)

99

    1 (A gyötrelemnek hegyéről)

    2 (Nincs arra szó, hogy mit)

    3 (Meghalt, hogy nyerjünk)

    4 (A bűnért nem volt áldozat)

    5 (Ha ő ily drágán vette meg)

100

    1 (Jézusnak kínjait ha nézem,)

    2 (Térdre hullva, a kereszt kínfáját)

    3 (Halálra vált Jézusom ha nézem,)

101

    1 (Maga Jézus vitte azt a fát,)

    2 (Kezét, lábát vasszög fúrta át,)

102

    1 (Ó, megsebzett Krisztusfő,)

    2 (Ó, tündöklő tekintet)

    3 (Mily sok kínt tűrtél értem)

    4 (Mély fájdalommal állok)

    5 (Ó, Jézus, téged áldlak)

103

    1 (Hittel nézek keresztfádra,)

    2 (Míg átkoztak ellenségid,)

    3 (Megszántad a gonosz latrot,)

    4 (Tanítványod s anyád sirat,)

    5 (Mily nehéz volt szenvedésed, Mint tépett a gyötrelem!)

    6 (Kínod egyre gyötrőbbé vált,)

    7 (Bevégződött földi pályád,)

    8 (A sír éjétől nem félek,)

104

    1 (A keresztfához megyek,)

    2 (Isten ama Báránya)

    3 (Én voltam az elveszett,)

    4 (Csodás égi szeretet!)

    5 (Tied vagyok, Jézusom, Megyek keresztutadon, Nyugtot, békét így lelek.)

105

    1 (Jézus, világ Megváltója,)

    2 (Átszegezve kezed, lábad,)

    3 (Ó, Te dicsőség világa,)

    4 (Üdvös forrás, nyílj meg nékem,)

    5 (Emlékezz meg, Uram, rólam,)

106

    1 (Ott függ a néma Bárány:)

    2 (Úgy fáj a szívem, nézve)

    3 (Most hogy rebegjek hálát)

107

    1 (Királyi zászló jár elől,)

    2 (Kegyetlen lándzsa verte át)

    3 (A szent ígéret itt betelt,)

    4 (Világ bűnének zálogát)

    5 (Szentháromság, dicsérjenek)

108

    1 (Krisztus föltámadott ,)

    2 (Ha ő föl nem támad,)

    3 (Halleluja!, Halleluja! Halleluja!)

109

    1 (Az Úrnak zengjen ének,)

    2 (Ő megszerezte nékünk)

    3 (De messze tűnt a bánat)

    4 (Feltámadt Jézus Krisztus,)

    5 (Ha félelem, baj támad,)

    6 (Már vége lett az éjnek,)

110

    1 (Föltámadt Krisztus e napon,)

    2 (Hogy minden ember vigadjon.)

    3 (Értünk halált ki szenvedett,)

    4 (S megváltott bűnös lelkeket.)

    5 (Húsvéti, boldog lélekkel,)

    6 (Dicsérjük Istent énekkel.)

111

    1 (Fekszik sírkő alatt)

    Refr (El a követ! Jézus él!)

    2 (A sírt megpecsétlék,)

    Refr (El a követ! Jézus él!)

    3 (Legyőzte a halált)

    Refr (El a követ! Jézus él!)

    4 (Diadal, diadal,)

    Refr (El a követ! Jézus él!)

112

    1 (Elmúlt az éj, itt a hajnal)

    2 (Hol van, halál, diadalmad?)

    3 (Sok könnyel, megtört reménnyel)

    4 (Ó, Jézus! Az örökélet)

113

    1 (A halál legyőzőjének,)

    2 (Szenvedett az átokfán,)

    3 (Hálahimnuszt zengjen szívünk,)

    4 (Nem árt többé a halál,)

    5 (Majd ha egykor angyalszóra)

    6 (Krisztus előtt hódolunk,)

    7 (Zengjünk néki hálazsoltárt)

    8 (Dicső hajnal támadt fel,)

114

    1 (Szálljon a jó hír:)

    2 (Szálljon a jó hír:)

    3 (Szálljon a jó hír:)

115

    1 (Emmausnak tart két vándor,)

    2 (Maradj, szívem nagy Királya,)

    3 (Jer, ha már beestveledik,)

116

    1 (A Krisztus él, mit bánkódom?)

    2 (Csak őbenne van már hitem,)

    3 (Ha mind e világ megtagad,)

    4 (Azért immár nem félek én,)

    5 (Legyen hála halálodért,)

117

    1 (Örvendezzetek egek,)

    2 (Jézus él, mi is élünk,)

    3 (Nékünk megigazulást,)

    4 (Arcra előtted esünk,)

    5 (Tedd meg Te Szentlelkeddel)

118

    1 (Jézus Krisztus feltámadt,)

    2 (Hálahimnuszt zengjünk ma:)

    3 (Kínt és átkot hordozott:)

    4 (Zengjünk mi is éneket,)

119

    1 (Az első húsvét ünnepén)

    2 (Hogy van feltámadás!)

    3 (Az első húsvét ünnepén)

    4 (Az első húsvét ünnepén)

120

    1 (Feltámadt Hős, ó dics neked!)

    2 (Igazság Napja, ó, mily szép,)

    3 (Ott látlak téged, Istenem,)

121

    1 (Jöjjetek mind, ti, buzgó keresztyének,)

    2 (Mennyekbe ér a fényes)

    3 (Országa vár, hol helyet készít nékünk,)

    4 (Egy napon ő, ki trónol)

122

    1 (Vonj, Mesterünk,)

    2 (Vonj, Mesterünk,)

    3 (Vonj, Mesterünk,)

    4 (Vonj, Mesterünk,)

123

    1 (Ó, győzelmes nagy Királyunk,)

    2 (A kérubok nagy serege,)

    3 (Jöjj, Jézusunk, szent trónodról, Hol győztesen uralkodol;)

124

    1 (Ó, győztes Úr, te égbe ment Király, uralmad végtelen!)

    2 (Mit álltok itt égre emelt szemmel, bús tanítványai? Elméteket égi értelemmel Meg fogja áldani.)

125

    1 (Jézus királyképpen trónol, Néki minden lény meghódol,)

    2 (Csak ő a mi boldogságunk, Vérén nyertük megváltásunk,)

    3 (Bűnös, add át néki szíved, Beteg, mondd el szenvedésed,)

    4 (Szívünk biztos reménysége Hű Megváltónk ígérete:)

126

    1 (Nagy Király, Fenséges Úr, Király, Isten Fia, tied minden magasztalás!)

    2 (Nincs más név! Te vagy az Üdv, az Élet, Jézus.)

127

    1 (Az áldott orvos jön hozzánk,)

    2 (Halld, mint zeng az égi kar,)

    3 (Ki minden vétket megbocsát,)

    4 (Halld, mint zeng az égi kar,)

    5 (Megölt Bárány, ó, dics neked,)

    6 (Halld, mint zeng az égi kar,)

128

    1 (Az Úrnak hála zeng a hívő ajkakon,)

    2 (A földre jött az Úr, s meghalt az átokfán,)

    3 (Ő ismét visszajön, hisz’ megígérte rég,)

129

    1 (Maga mellé vette Jézus)

    2 (Míg az égnek fénye áradt, Mózes, Illés megjelent,)

    3 (Uram! Míg e földön jártál, tenger kín és próba várt,)

    4 (Veled lenni vágyom, Jézus,)

130

    1 (Krisztus Úr, a nagy Király,)

    2 (Betlehem, hol földre jött,)

    3 (Golgotán ki megváltott,)

    4 (Ő tisztít a bűntől meg,)

    5 (Egy nap majd, ha visszajön,)

131

    1 (Minden, minden nékem Jézus,)

    2 (Bármi rémít, bármi támad,)

    3 (Minden, minden nékem Jézus,)

    4 (Bármi rémít, bármi támad,)

    5 (Minden, minden nékem Jézus,)

    6 (Bármi rémít, bármi támad,)

    7 (Minden, minden nékem Jézus,)

    8 (Bármi rémít, bármi támad,)

132

    1 (Hol Jézus Úr, az éjszakát)

    2 (Minden ország és minden nép)

    3 (Országa áldással tele,)

    4 (Minden teremtmény áldja hát)

133

    1 (Ó, Jézus, Te csodálatos, Győzelmes hős egykor és most,)

    2 (Isteni arc, ó, jöjj hozzánk, Világosságod áraszd ránk,)

    3 (Kinek szívét elfoglalod, Igéd fényével áthatod,)

    4 (El nem múlik e szeretet, Mert lelkeddel Te éleszted,)

134

    1 (Krisztusról zeng dalunk, Krisztus szól általunk.)

    2 (Krisztusról zeng dalunk, Krisztus hív általunk.)

    3 (Krisztusról zeng dalunk,)

135

    1 (Ó, mily kedves név ez: Jézus!)

    Refr (Ó, milyen szépen cseng,)

    2 (Ó, mily áldott név ez: Jézus!)

    Refr (Ó, milyen szépen cseng,)

    3 (Ó, mily győztes név ez: Jézus!)

    Refr (Ó, milyen szépen cseng,)

    4 (Járjunk hát e névben: Jézus!)

    Refr (Ó, milyen szépen cseng,)

136

    1 (Jöjjetek, mondjunk éneket)

    2 („Méltó a Bárány” harsogják)

    3 (Egykor előtte minden térd)

137

    1 (Ó, szeretet, Te égi fény, A szívem napja vagy,)

    Refr (Tökéletes, nagy szeretet,)

    2 (A kínkeresztről áradt rám Az égi szeretet,)

    Refr (Tökéletes, nagy szeretet,)

    3 (Az élet napja rám ragyog És vezet fényével,)

    Refr (Tökéletes, nagy szeretet,)

138

    1 (Oly szép az ő neve,)

    2 (Hatalma végtelen,)

    3 (Ő a nagy pásztor,)

    4 (Zengj dalt az Úrról!)

139

    1 (Megváltónk mennyből földre szállt,)

    2 (Bűneink terhét vállalta.)

    3 (Halál, bűn és pokol felett,)

    4 (Atyjához fölemelkedett.)

    5 (Szemléli éltünk útjait,)

    6 (Visszajön egykor fényesen.)

    7 (Ítélni jő, mint Úr, Király,)

    8 (Dicsőség mennyben Istennek,)

140

    1 (Énekszóval áldom Jézust,)

    2 (Boldog hittel vallom Jézust:)

141

    1 (Szívemnek mélyén hálaének csendül.)

142

    1 (Szép Hajnalcsillag tündököl,)

    2 (Legdrágább kincs, szép korona, Teremtő Isten szent Fia,)

    3 (Tetőled jön a fénysugár,)

    4 (Óvod, Hordod Védelmedben, Kegyelmedben Árva éltem; Megbocsátod minden vétkem.)

143

    1 (A szeretet hatalmát áldom, mely Megváltónkban megjelent.)

    2 (Ó, mennyire szerettél engem, vágyott utánam hű szíved!)

    3 (Sok átkos bűnnek rabja voltam,)

    4 (Ó, drága Jézus, égi képed legyen bevésve lelkünkbe!)

144

    1 (Győzedelmes Krisztusunk,)

    2 (Testet öltve érettünk e földre eljöttél,)

    3 (Golgotára, kínhalálra adtad éltedet,)

    4 (Mint Király és Főpap ülsz a mennyek trónusán,)

145

    1 (Bár Isten volt, és ember lett,)

    2 (De Péter a Lélek által)

    3 (Megkérdez az Úr téged is,)

    4 (Bár benne sokan kétkednek,)

146

    1 (Jézus, hű Megváltó,)

    2 (Hála néked, Bárány,)

    3 (Jézus, hű Megváltóm!)

    4 (Hála néked, Bárány,)

    5 (Elé állok egykor,)

    6 (Hála néked, Bárány,)

147

    1 (E harcok dúlta földre szállt)

    2 (A háborúnak fellegét)

    3 (A zord szívekben szózata)

    4 (Ó, Krisztusunk, hadd járja át Békéd e széles földet,)

148

    1 (Én ismerem Jézust, az Atya küldte őt,)

    2 (Bár őt megbántottam oly sokszor, oly nagyon,)

    3 (Ha látta, hogy bántott a bűn, amit tettem,)

    4 (Most éltem egészen őnéki szentelem,)

149

    1 (Földre hulló égi manna, Istenküldte táplálék,)

    2 (Néped hajdan mannát evett Hosszú vándorútján át;)

    3 (Hosszú még az út, a pálya, Melyen néped halad itt;)

150

    1 (Krisztus a földnek)

    2 (Krisztus a földnek)

    3 (Krisztus a földnek)

    4 (Az Atya Isten)

151

    1 (Mondj, szívem, dalt és magasztald)

    2 (Kell csodálnod, hogyha látod)

    3 (Kérd, hogy vére és igéje)

    4 (Higgyed végre, hogy a szíve)

    5 (Zengj, szívem, dalt, és magasztald)

    6 (Nagy Megmentő, Üdvözítő,)

152

    1 (Krisztus, áldunk téged,)

153

    1 (Itt lenni, ó, mily jó nekünk,)

    2 (Itt lenni, ó, mily jó nekünk,)

    3 (Itt lenni, ó, mily jó nekünk,)

    4 (Itt lenni, ó, mily jó nekünk,)

154

    1 (Szívből köszönöm, Uram, az életet,)

    2 (Szívből köszönöm, Uram, a békémet,)

    3 (Áldom, dicsérem Neved, mert úgy szeretsz,)

    4 (Szívből köszönöm, Uram, az új erőt.)

155

    1 (Zengd Jézus nevét, zengd világ,)

    2 (Ti, vértanúi Istennek,)

    3 (Ti, választottak, szent hívek,)

    4 (Ti, bűnösök, mert ő hordott)

    5 (Ti, népek, törzsek, kik bárhol)

    6 (Mily boldogság lesz majd, ha fenn)

156

    1 (A Bárány szent nevét,)

    2 (A tenger mélysége,)

    3 (Ha hozzá eljutunk,)

157

    1 (Jézus arcát ha nézem,)

    2 (Jézus arcát ha nézem,)

    3 (Jézus arcát ha nézem,)

    4 (Jézus arcát ha nézem)

158

    1 (Jézus: ez a legszebb név,)

    2 (Jézus világ üdve lett,)

    3 (Jézus legfőbb, drága kincs)

159

    1 (Jövel, Szentlélek Úr Isten!)

    2 (Te, szentségnek új világa,)

    3 (Ó, mi édes Vigasztalónk,)

160

    1 (Küldd Szentlelkedet,)

    2 (Meghallgattál s fényt gyújtottál,)

    3 (Népmilliók, zarándokok)

161

    1 (Pünkösdre pirkadott az ég,)

    2 (Beteljesítve szent szavát,)

    3 (Zúgó szélzendülés a jel,)

162

    1 (Ha zendül az Úr Lelke,)

    2 (Ha kél igaz bűnbánat,)

    3 (Istennek szent Igéje)

    4 (Ó, küldd alá, nagy Isten,)

163

    1 (Isten fénylő dicstrónjától)

    2 (Sok aggódó szolgád kérdi:)

    3 (Ha a Szél zúg s felhő támad,)

164

    1 (Ó, jöjj, Te égi Harmat,)

    2 (A szívet megindítod)

    3 (Csak benned bízik szívem,)

165

    1 (Lássék lelkemben)

    2 (Lássék éltemben)

    3 (Lássék szívemben)

166

    1 (Szállj szívünkbe, nagy Isten,)

    2 (Dicsőség az Istennek)

    3 (Apostolok pünkösdnap)

    4 (Szent, szent, szent az Úr Isten, Atya, Fiú, Lélek!)

167

    1 (Szólít a dallam, jöjj, égi tűz!)

    2 (Szólít az ének, szállj)

168

    1 (Isten élő Lelke, jöjj,)

    2 (Isten élő Lelke, jöjj,)

    3 (Isten élő Lelke, jöjj,)

    4 (Isten élő Lelke, jöjj, győzedelmet adj,)

169

    1 (Zúgó szélnek zendülése)

    2 (Élettel a holtra hatni)

    3 (Üdvözlégy te örök hajnal,)

170

    1 (Lelked által, Istenem,)

    2 (Lelked védjen szüntelen,)

    3 (Lelked lángja, Istenem,)

171

    1 (Szentlélek Isten, tűz és fény,)

    2 (Te adsz a földnek életet,)

    3 (Megáldasz minket tüzeddel,)

    4 (Szentlélek, hála tenéked,)

172

    1 (Az első pünkösd napja volt,)

    2 (Ki bármely népből hitre jut,)

    3 (Egy lélek által járulunk)

    4 (Ím, újra pünkösd napja van,)

173

    1 (Ahogy gerle hangja búgón)

    2 (Mint a szőlőtőke nedve)

    3 (Hozz a fájó sebre gyógyírt,)

174

    1 (Szentlélek, jöjj el égi fénnyel,)

    2 (Zendülj meg zúgó égi szélként,)

    3 (Permetezz ránk, mint égi harmat,)

    4 (Lángoljon újra tiszta fényed,)

175

    1 (Igéje szól, Igéje hív,)

    2 (Igéje szól, Igéje hív,)

    3 (Igéje szól, Igéje hív,)

    4 (Igéje szól, Igéje hív,)

176

    1 (Szent Igéd szerint vágyom élni,)

    2 (El nem mondhatom gyenge szómmal,)

    3 (Szent Igéd szerint vágyom élni,)

    4 (E világon elmúlik minden,)

    5 (Szent Igéd szerint vágyom élni,)

    6 (Csak egyet szóltál, s előállott)

    7 (Szent Igéd szerint vágyom élni,)

    8 (Ó, Uram, segíts, hogy hűséggel)

177

    1 (Mondd, szívem hát,)

    2 (A földi kincs)

    3 (Ez oly pöröly,)

    4 (Ó, hadd legyen)

178

    1 (Fáradtan, bűnbe esve)

    Refr (Kéz, amely kerestél,)

    2 (Mikor borral, olajjal)

    Refr (Kéz, amely kerestél,)

    3 (Kezén, lábán mutatta)

    Refr (Kéz, amely kerestél,)

    4 (Azóta véle járok,)

    Refr (Kéz, amely kerestél,)

179

    1 (A Te szavad, ó, nagy Isten)

    2 (A Te szavad láng, kard s villám,)

    3 (Szent Igéd hajnalcsillagunk)

180

    1 (Isten áldott, szent Igéje)

    2 (Eltűnik majd minden érték,)

    3 (Általa nyert élő hittel)

    4 (Isten szava adhat békét,)

    5 (Fedd és int, hogy vésztől mentsen,)

181

    1 (Istentől jött szózat,)

    2 (Hitadó, mézédes szó,)

    3 (Mit próféták szóltak,)

    4 (Tervei és szándéki)

    5 (Teljesítve minden,)

    6 (Jézus fenn a mennyekben,)

182

    1 (Isten szava, terjedj szét,)

    2 (Atyánk teremtő szavát)

    3 (Hirdesd Jézus kegyelmét,)

    4 (A Szentlélek erejét)

    5 (Életige, fény, erő,)

    6 (Aratásra érett már)

183

    1 (Nem hagyjuk el a szent Igét,)

    2 (Nem hagyjuk el a szent Igét,)

    3 (Nem hagyjuk el a szent Igét,)

184

    1 (Adjátok a szent Bibliát kezembe!)

    Refr (A Bibliának hadd ragyogjon fénye,)

    2 (Adjátok a szent Bibliát kezembe!)

    Refr (A Bibliának hadd ragyogjon fénye,)

    3 (Adjátok a szent Bibliát kezembe!)

    Refr (A Bibliának hadd ragyogjon fénye,)

    4 (Adjátok a szent Bibliát kezembe,)

    Refr (A Bibliának hadd ragyogjon fénye,)

    5 (Adjátok a szent Bibliát kezembe,)

    Refr (A Bibliának hadd ragyogjon fénye,)

185

    1 (Egy szív érettem dobogott.)

    2 (E szívben az irgalom élt,)

    3 (Ha szívedre búbánat száll,)

186

    1 (Egy forrás van,)

    2 (Ó, lélek, rád is vár a Golgota,)

187

    1 (Égi szózat szállt a földre,)

    Refr (Jöjjetek, ti fáradottak,)

    2 (Néktek szól ez égi szózat,)

    Refr (Jöjjetek, ti fáradottak,)

    3 (Néktek szól ez, ti szegények,)

    Refr (Jöjjetek, ti fáradottak,)

    4 (Néktek szól, kik e világnak)

    Refr (Jöjjetek, ti fáradottak,)

188

    1 (E világban sok bú, bánat)

    2 (Jézushoz jöjj sok terheddel,)

    3 (Bárány Jézus mind fölvette)

    4 (A keresztről bűnbocsánat,)

189

    1 (Mily drága nékünk ez a jó hír,)

    2 (Ó, bízd magad e kegyelemre,)

    3 (Leszállott a mennyei fényből,)

    4 (Ó, bízd magad e kegyelemre,)

    5 (Ó, jöjj el hatalmas Urunkhoz,)

    6 (Ó, bízd magad e kegyelemre,)

    7 (Csak Jézus az, aki segíthet,)

    8 (Ó, bízd magad e kegyelemre,)

190

    1 (Ő hív, jövel, feléd ragyog a fény!)

    2 (Fut az idő, a nap leáldozik,)

    3 (Mily ünnepi a tágas, szép terem,)

    4 (Már nemsoká egészen telve lesz;)

191

    1 (Ha földi utad véget ér,)

    2 (A Sátán sok-sok jót ígér,)

    3 (Az Úr Jézus hív, jöjj hamar!)

192

    1 (Mint tágas rét és tiszta vizű forrás,)

    Refr (Mint tágas rét és tiszta vizű forrás,)

    2 (Ám sokan mégis láncok közt vergődnek,)

    Refr (Mint tágas rét és tiszta vizű forrás,)

    3 (Ó, drága Jézus, te vagy a reményünk,)

    Refr (Mint tágas rét és tiszta vizű forrás,)

193

    1 (Nincs helyed Jézus számára?)

    Refr (Bűnös, van-e hely szívedben)

    2 (Földi örömök számára)

    Refr (Bűnös, van-e hely szívedben)

    3 (Kedveled a hiúságot,)

    Refr (Bűnös, van-e hely szívedben)

    4 (Ember, gondolj a jövődre!)

    Refr (Bűnös, van-e hely szívedben)

    5 (Engedd Jézust a szívedbe,)

    Refr (Bűnös, van-e hely szívedben)

194

    1 (Jézus hív, bár zúg, morajlik)

    2 (Vedd a példát Andrástól, ki)

    3 (Jézus hív, hogy őt imádjad,)

    4 (Ha nehéz az élet terhe,)

    5 (Uram, hozzám légy kegyelmes,)

195

    1 (A Szentlelket ne űzzed el,)

    Refr (Ó, mért ma nem?)

    2 (Ki tudja, meddig élsz te még?)

    Refr (Ó, mért ma nem?)

    3 (Mit nyújt tenéked a világ?)

    Refr (Ó, mért ma nem?)

    4 (Megváltónk bűnöst elfogad,)

    Refr (Ó, mért ma nem?)

196

    1 (Jöjj Megváltódhoz,)

    Refr (Ó, mi szép lesz)

    2 (Ó, lélek, halld meg)

    Refr (Ó, mi szép lesz)

    3 (Csak higgy erősen,)

    Refr (Ó, mi szép lesz)

197

    1 (Az Úr Jézusnak még ma)

    Refr (Várd Őt (Várd Őt),)

    2 (Ő minden foglyot)

    Refr (Várd Őt (Várd Őt),)

    3 (Ki terhet hord, ki gyászban)

    Refr (Várd Őt (Várd Őt),)

    4 (Ó fogjad kezünk, Jézusunk,)

    Refr (Várd Őt (Várd Őt),)

198

    1 (Keskeny útra lépjen mindaz,)

    Refr (Jöjjetek a keskeny útra!)

    2 (Vannak utak, tágas utak,)

    Refr (Jöjjetek a keskeny útra!)

    3 (Fáj a szívünk, hogyha látjuk)

    Refr (Jöjjetek a keskeny útra!)

    4 (Boldog az, ki keskeny úton)

    Refr (Jöjjetek a keskeny útra!)

199

    1 (Gyermekként jött Égi lény,)

    Refr (Íme az Úr, Szolgakirály,)

    2 (Egy kertben sírt, könnyezett,)

    Refr (Íme az Úr, Szolgakirály,)

    3 (Jöjj hát, és nézd sebeit,)

    Refr (Íme az Úr, Szolgakirály,)

    4 (Szolgálni Jézus tanít,)

    Refr (Íme az Úr, Szolgakirály,)

200

    1 (Az üdvösség tökéletes,)

    2 (Ne kétkedjél az Úr szaván)

    3 (Igéje tiszta, mint a nap,)

    4 (Ő meghalt, feltámadt és él,)

201

    1 (Légy csöndben és megismered őt,)

    2 (Nézz föl az Úrra, várva reméld,)

    3 (Halld meg, ha hozzád szent szava szól,)

202

    1 (Ím, eljöttem bűnterhemmel,)

    2 (Sok rút szavam, sok tűnt)

    3 (Szívből zengem ez éneket:)

203

    1 (Az Isten Bárányára)

    2 (Megtörve és üresen)

    3 (Örök kőszálra állva,)

    4 (Szeretnék lenni, mint ő,)

204

    1 (Isten örök irgalma,)

    2 (Szembeszálltam ővele,)

    3 (Ám nem mondott rólam le,)

    4 (Isten örök szeretet,)

205

    1 (Drága kereszt a Golgotán,)

    Refr (Drága kereszt, csodás kereszt,)

    2 (Eltörlé rajta vétkemet,)

    Refr (Drága kereszt, csodás kereszt,)

    3 (Segíts, ó, Jézus, hadd legyek)

    Refr (Drága kereszt, csodás kereszt,)

206

    1 (Uram, a bűnöm fogva tart,)

    2 (Megváltó Krisztus, ó, ne hagyj!)

    3 (Ha szólsz, a szívre béke száll,)

    4 (Oly boldog, kit az Úr megáld,)

207

    1 (E földnek minden kincse, fénye)

    2 (Ez élet csak hasztalan küzdés,)

    3 (Nem földi trón, nem kincs és pompa,)

    4 (Két úrnak nem lehet szolgálni,)

    5 (De aki megvet hiúságot,)

208

    1 (Halld, kegyelmes Istenünk, most néped buzgón esdve kér:)

    2 (Lásd, e nép küzd gyötrelemben,)

    3 (Jézusunk, szent véred által)

209

    1 (Halld a jó hírt, indulj bátran,)

    2 (Bárki indul Jézus útján,)

210

    1 (Jézus, nyájas és szelíd,)

    2 (Bűnöm láncát oldja fel)

    3 (Szabadságot adj nekem)

    4 (Vezess engem utadon)

    5 (Jézus, nyájas és szelíd,)

211

    1 (Hittem benned,)

    2 (Hittem benned,)

    3 (Hittem benned,)

    4 (Hitből zengve)

212

    1 (Esdve kérlek, Istenem, Segíts bús terhemen!)

    2 (Hűtlen voltam, jól tudom, Vétkem nem tagadom.)

    3 (Rejtsd el orcád vétkemtől, Tisztíts meg bűnömtől!)

    4 (Nyisd meg ajkamat, Uram, Dicsérjen a szavam!)

213

    1 (Hozzád kiáltok, Istenem,)

    Refr (Fogadj, amint vagyok,)

    2 (Ím elborít engem a bűn,)

    Refr (Fogadj, amint vagyok,)

    3 (Buzgóságom csekély nagyon,)

    Refr (Fogadj, amint vagyok,)

    4 (Várlak, Uram, erőtlenül,)

    Refr (Fogadj, amint vagyok,)

214

    1 (Itt a szívem, égi Atyám,)

    2 (Kegyelmedet áraszd énrám,)

    3 (Megvált engem Jézus vére,)

215

    1 (Ó, jöjj szívembe, áldott Jézus!)

    Refr (Szívembe jöjj! Szívembe jöjj!)

    2 (Ó, jöjj szívembe, áldott Jézus!)

    Refr (Szívembe jöjj! Szívembe jöjj!)

216

    1 (Adj, Uram, ma új szívet,)

    2 (Ím, a szívem megnyitom,)

    3 (Minden áldás kútfeje,)

    4 (Zengek hálaéneket,)

217

    1 (Amint vagyok, csak úgy jövök.)

    2 (Amint vagyok, Te elfogadsz,)

    3 (Amint vagyok, nincs akadály:)

218

    1 (A bűnnek zsoldja a halál,)

    2 (Az Élet Lelke bennünk él,)

    3 (Fiúság Lelkét nyerjük el,)

    4 (Reménység Lelke jár velünk.)

    5 (Szeret az Isten, átölel,)

219

    1 (Ember, gondolj a megtérésre,)

    2 (Az Isten folyton szól tenéked,)

    3 (Hogy megjavítsuk önmagunkat,)

    4 (Jaj néked, ha bezárod szíved,)

220

    1 (Hinni taníts, Uram, kérni taníts!)

    2 (Hinni taníts, Uram, kérni taníts!)

    3 (Hinni taníts, Uram, kérni taníts!)

    4 (Hinni taníts, Uram, kérni taníts!)

221

    1 (Hívtál, Uram, megyek,)

    2 (Hívtál, Uram, megyek,)

    3 (Hívtál, Uram, megyek,)

222

    1 (Itt a szívem!)

    2 (Itt a szívem!)

    3 (Itt a szívem!)

223

    1 (Ím, nagy Isten, most előtted szívem kitárom,)

    2 (Ha a világ nem tudná is számos bűnömet,)

    3 (Jézusomra föltekintek a kereszt alatt,)

    4 (Szent Fiadért, ki engemet vérén megváltott,)

224

    1 (Győzhetetlen én kőszálom,)

    2 (Sebeidnek nagy voltáért,)

    3 (Reád bíztam és ügyemet,)

    4 (Irgalmazz meg én lelkemnek,)

    5 (Mutass, Jézus, kies földet,)

225

    1 (Jézus lett éltem kősziklája,)

    2 (Az ég és föld elmúlik bár,)

    3 (Érettem hullt ki Jézus vére,)

    4 (Nem kell már kárhozatba esnem,)

    5 (Az üdv útján most is vezet,)

    6 (Imával, énekléssel várok)

226

    1 (Szeret az Isten,)

    2 (A bűnben éltem,)

    3 (Ő küldte Jézust,)

    4 (Értem halt Jézus,)

    5 (Nem rémít többé)

    6 (Már készen vár rám)

    7 (Csak Téged áldlak,)

227

    1 (Jöjj, ó, bűnös, jöjj őhozzá,)

    2 (Lásd, a köd mint oszlik széjjel,)

    3 (Vérén váltott meg a bűnből,)

228

    1 (Ó, Jézus, árva csendben az ajtón kívül állsz,)

    2 (Ó, Jézus, most kopogtatsz, sebhelyes még a kéz;)

    3 (Ó, Jézus, szólsz, s a szívhez a szó szelíden ér:)

229

    1 (Ó, ne hagyj magamra, Jézus,)

    Refr (Jézus! Jézus!)

    2 (Kegytrónodról adj)

    Refr (Jézus! Jézus!)

    3 (Te vagy a vigasz forrása,)

    Refr (Jézus! Jézus!)

230

    1 (A szívemet átadom én,)

    2 (A szívemet átadom én,)

    3 (A szívemet átadom én,)

231

    1 (Úgy várlak, Jézus, jössz-e már!)

    2 (A gyász helyén, a Golgotán)

    3 (Csak benned bízom, Jézusom,)

232

    1 (A mélybe tart e zord világ,)

    2 (A gőgös ész, a büszke fő)

    3 (Jöjj, megalázva magadat,)

    4 (Ne tartsd oly sokra magadat,)

    5 (A szelíd lelkek boldogok,)

233

    1 (Aki értem megnyíltál,)

    2 (Törvényednek eleget)

    3 (Jövök, semmit nem hozva,)

    4 (Ha bevégzem életem,)

234

    1 (Amint vagyok, sok bűn alatt,)

    2 (Amint vagyok, így bűnösen,)

    3 (Amint vagyok, bár gyötrelem)

    4 (Amint vagyok, vak és szegény,)

    5 (Amint vagyok, nincs semmi gát,)

    6 (Amint vagyok, e földön lent)

235

    1 (Úr Jézus, nézz le rám,)

    2 (Úr Jézus, nézz le rám,)

    3 (Úr Jézus, nézz le rám,)

    4 (Úr Jézus, nézz le rám,)

    5 (Úr Jézus, nézz le rám,)

236

    1 (Rád tekint már hitem,)

    2 (Szívemet töltse be)

    3 (Ha elfog utamon)

    4 (Ha időm itt lejár,)

237

    1 (Szelíd szemed, Úr Jézus,)

    2 (Szelíd szemed, Úr Jézus,)

    3 (Szelíd szemed, Úr Jézus,)

    4 (Szelíd szemed, Úr Jézus,)

238

    1 (Bűnöm súlya fáj nekem,)

    2 (Minden vágyam téged hív,)

    3 (Bár a szívem fáj nagyon,)

    4 (Nem kívánok semmi mást,)

    5 (Szívem vágyát álld meg hát,)

239

    1 (Öröm van a mennyben egy bűnös felett,)

    Refr (Öröm, öröm van a mennyben fent,)

    2 (Öröm van a mennyben, vándor érkezett,)

    Refr (Öröm, öröm van)

    3 (Öröm van a mennyben! Gyorsan lakomát!)

    Refr (Öröm, öröm van)

240

    1 (Ködbe vész az út,)

    2 (Uram, szánj meg,)

    3 (Két karját kitárva)

    4 (Dalra hát, kezdődjék)

241

    1 (Szavadra, ó, Uram,)

    Refr (Ó nézd, jövök hozzád,)

    2 (Mert oly szegény vagyok,)

    Refr (Ó nézd, jövök hozzád,)

    3 (Ígéreted szerint)

    Refr (Ó nézd, jövök hozzád,)

    4 (Kegyelmi művedet)

    Refr (Ó nézd, jövök hozzád,)

242

    1 (Új szívet adj, Uram, énnekem;)

    2 (Nyájas, vidám, szelíd, jó szívet,)

    3 (Jézus, a Te gyógyító kezed)

243

    1 (Mily üdvös tudnom: Jézus enyém!)

    Refr (Örökre zengem ez éneket:)

    2 (Mily üdvös tudnom: Jézus enyém!)

    Refr (Örökre zengem ez éneket:)

    3 (Mily üdvös tudnom: Jézus enyém!)

    Refr (Örökre zengem ez éneket:)

244

    1 (Vágyom melletted élni, Jézus,)

    2 (Vágyom utadon járni, Jézus,)

    3 (Vágyom jobbodnál állni, Jézus,)

245

    1 (Ó, boldog nap amelyen én,)

    Refr (Nagy napom, szép napom! Lemosta Jézus bűnömet!)

    2 (A frigykötés már készen áll,)

    Refr (Nagy napom, szép napom! Lemosta Jézus bűnömet!)

    3 (Megváltozott az életem,)

    Refr (Nagy napom, szép napom! Lemosta Jézus bűnömet!)

    4 (Szívem nyugodt, boldog nagyon,)

    Refr (Nagy napom, szép napom! Lemosta Jézus bűnömet!)

246

    1 (Velem vándorol utamon Jézus,)

    2 (Velem vándorol utamon Jézus,)

    3 (Velem vándorol utamon Jézus,)

    4 (Velem vándorol utamon Jézus,)

247

    1 (Nem arany és nem ezüst,)

    Refr (Hogy nevem ott álljon,)

    2 (Sok az én bűnöm nagyon,)

    Refr (Hogy nevem ott álljon,)

    3 (Mennyei Jeruzsálem)

    Refr (Hogy nevem ott álljon,)

248

    1 (Én irgalomban részesültem,)

    2 (Isten haragját érdemeltem,)

    3 (Nem foszt meg ettől senki engem,)

    4 (Ó, irgalomban gazdag Isten,)

249

    1 (Vak voltam, de most látok,)

    2 (Vak voltam, de most látok,)

    3 (Vak voltam, de most látok,)

    4 (Vak voltam, de most látok)

250

    1 (Jézusnak vére, érdeme:)

    2 (Jézusban van szilárd hitem,)

    3 (Jézus a tiszta, szent Bárány,)

    4 (Hiszem, hogy vére már elég,)

    5 (Bízom üdvszerző vérében,)

251

    1 (Istennel én megbékülék,)

    2 (Elküldted értem szent Fiad,)

    3 (Dicsérlek este, reggelen)

    4 (E drága frigy oly jó nekem,)

252

    1 (Boldogok, kik újjá lettek,)

    2 (Mily rettentő bűnben élni,)

    3 (Egykor én is bűnben éltem,)

    4 (Mi volt bennem bűnös, régi,)

253

    1 (Áll a Krisztus szent keresztje)

    2 (Bánt a sok gond, űz a bánat,)

    3 (Boldogságnak napja süt rám,)

    4 (Áldássá lesz ott az átok,)

    5 (Áll a Krisztus szent keresztje)

254

    1 (Megváltva!)

    2 (Megmentve!-)

    3 (Megváltóm!)

255

    1 (Ó, lenne bár ezernyi nyelvem,)

    2 (Bár zengne ajkam oly serényen,)

    3 (Mért hallgattok szívem erői? Munkára fel hát szorgosan!)

    4 (Jóságod vágyom énekelni, Amíg csak ép lesz a nyelvem;)

    5 (Add, hogy ez ének még szebb légyen)

256

    1 (Keresztyének, zengjetek)

    2 (Magasztaljuk hatalmát,)

    3 (Dicsérjük mind szent nevét,)

    4 (Zengjük ezt el mindenütt:)

257

    1 (Hűséged végtelen,)

    2 (Hűséged végtelen,)

    3 (A tél, a nyár, az ősz,)

    4 (Hűséged végtelen,)

    5 (Eltörlöd bűnömet,)

    6 (Minden nap új áldás)

258

    1 (Az Úr gondol ránk,)

259

    1 (Bűnnek tengerében voltam)

    2 (Senki nem tudott segítni)

    3 (Jézus írta fel a mennyben)

    4 (Uram, Jézus, te vagy nékem)

260

    1 (Áldjad, lelkem, áldjad nyelvem)

    2 (Zengd ma ajkam, zengd nevét,)

    3 (Ezt az érzést, érted égést)

    4 (Áraszd Lelked énreám,)

261

    1 (Elmém, szívem, dicsérjétek)

    2 (Világ teremtése előtt)

    3 (Ahol öröm, s béke van)

    4 (Bűnnek éltem, s azt szerettem,)

    5 (Eltörölte bűnömet.)

262

    1 (Békénk áldott éltetője,)

    2 (Értünk lettél áldozattá,)

    3 (Jézus Krisztus, égi Felség,)

    4 (Üdvöt szerző Főpapunk vagy,)

263

    1 (Égi Atyám, hozzád vágyik a lelkem!)

    2 (Égi Atyám, Isten, mennyei Felség!)

    3 (Égi Atyám, lásd, ím, fáj a lelkemnek,)

    4 (Égi Atyám, íme, fogadást teszek,)

264

    1 (Az örök sziklán áll hitem:)

    Refr (Ki bizodalmat benne vet,)

    2 (Szent arca most még elfödött,)

    Refr (Ki bizodalmat benne vet,)

    3 (A frigykötés, a drága vér)

    Refr (Ki bizodalmat benne vet,)

    4 (Ha zengnek égi trombiták,)

    Refr (Ki bizodalmat benne vet,)

265

    1 (Hálával áldozom,)

    2 (Míg hálám száll feléd)

    3 (Megszentelt életet,)

266

    1 (Fölnézek rád, jó Istenem,)

    2 (Ó, mennyi áldás szállt reám,)

    3 (A hála hangja száll feléd,)

    4 (Megóvsz a bajban, támogatsz;)

    5 (Most szívből zengem énekem)

267

    1 (Zengjen hálaének, minden ajkon zengjen!)

    2 (Isten szent szerelmét Jézus hozta hozzánk,)

    3 (Ha a Bárány vérét Isten rajtunk látja,)

268

    1 (A hála szálljon Istenhez)

    2 (A földre küldte szent Fiát.)

    3 (Megváltónk, Jézus értünk halt,)

269

    1 (Isten Fia a földre jött,)

    2 (Az ingoványból engemet)

    3 (Mielőtt még hallám e szót,)

    4 (Az ingoványból engemet)

    5 (Most szívem vallja boldogan,)

    6 (Az ingoványból engemet)

270

    1 (Az Úr irgalma végtelen,)

    2 (Nincs arra szó, sem)

    3 (Sok itt a bűn és küzdelem,)

    4 (Ha véget ér az életem,)

271

    1 (Ó, lenne bár oltár szívem)

    2 (Ha nem tudnék e Bárányról,)

    3 (De hála néki, ő enyém!)

    4 (Lemosta éltem bűneit)

    5 (Szívem örvend, s halleluját)

272

    1 (Eljött e kedves nap, drága szép ünnep.)

    2 (Ünnepelj megtisztult, bűntelen szívvel!)

    3 (Emlékezz, mennyi jót tett az ő karja!)

    4 (Áldjuk mind Krisztust, szent vére megváltott!)

273

    1 (Dicsérjétek szentségében,)

    2 (Dicsérjétek új énekkel,)

    3 (Ujjongjatok nagy örömben,)

274

    1 (Bár ezer nyelven zenghetném)

    2 (Szent neved, Jézus, oltalom;)

    3 (Eltörlöd bűnöm teljesen,)

    4 (Hadd tudják meg az emberek,)

275

    1 (Ó, hála néked, Bárány;)

    2 (Legyen áldott az óra,)

    3 (Ha gondolok mindarra)

    4 (Azért hálával áldlak,)

276

    1 (Hálával áldunk, Istenünk,)

    2 (Elhagyta égi lakhelyét,)

    3 (Bűntelen volt ő, tiszta, szent;)

    4 (Hálával áldunk, Istenünk,)

277

    1 (A tenger árja bármily nagy,)

    2 (Ha csónakodba lép az Úr,)

278

    1 (Ki Istenének átad mindent,)

    2 (Ki mindent szent kezébe tett,)

    3 (Ha sebeink még jobban fájnak,)

    4 (Csak légy egy kissé áldott csendben:)

    5 (Ki elválasztá életünk,)

    6 (A mennyből gazdag áldást juttat,)

279

    1 (Éltünk zajló, nagy tengerén)

    2 (Azt kérdem gyenge sóhajjal:)

    3 (A habok ha tajtékzanak)

    4 (Bősz hullám csaphat és vághat,)

    5 (Minden baj közt Te vagy vélem,)

280

    1 (Minden helyen Ő van vélem,)

    2 (Tenger, mélység, halál, ínség)

    3 (Hiszem, vallom: Isten vélem,)

    4 (Vélem az Úr! Ó, mily öröm!)

281

    1 (Mind jó, amit Isten tészen,)

    2 (Mind jó, amit Isten tészen,)

    3 (Mind jó, amit Isten tészen,)

    4 (Mind jó, amit Isten tészen,)

    5 (Mind jó, amit Isten tészen,)

282

    1 (Drága Uram, benned bízom,)

    2 (Tőled jön a bűnbocsánat,)

    3 (Mindent betölt csodás fényed,)

283

    1 (Mindenkoron áldom az én Uramat,)

    2 (Én mikoron Istenhez kiáltottam,)

    3 (Segítségül azért Istent hívjátok,)

    4 (Sok jók közt a békességet szeressed,)

    5 (Igen közel az Úr Isten azoknak,)

284

    1 (Az Úr szeret, Ő jár veled)

    2 (Az Úr megáld, vigyáz reád,)

    3 (Az Úr vezet, fogván kezed,)

285

    1 (Mint a szép híves patakra)

    2 (Hozzád, ó, én Istenem,)

    3 (Könnyhullásim lett énnékem)

    4 (Lelkem erre kiontom,)

    5 (Én lelkem, mire csüggedsz el?)

    6 (Mert énhozzám orcáját,)

    7 (Örvénylése árvizednek)

    8 (Mert megtartasz úgy nappal,)

    9 (Én lelkem, mire csüggedsz el?)

    10 (Mert nekem szemlátomást)

286

    1 (Babilon bús folyamának)

    2 (Aki minket összezúzott,)

    3 (Ajkunk sírva összezárjuk,)

    4 (Jöjj el, áldott Szabadítónk,)

287

    1 (Atyám a mennyekben folyvást vigyáz rám,)

    Refr (Az övé vagyok, gyermeke vagyok.)

    2 (S habár itt nyomorban kell is küzdenem,)

    Refr (Az övé vagyok, gyermeke vagyok.)

    3 (S ha néha ködfelhők öveznek körül,)

    Refr (Az övé vagyok, gyermeke vagyok.)

    4 (Én gyermeke lettem, Atyám ő nekem.)

    Refr (Az övé vagyok, gyermeke vagyok.)

288

    1 (Áldva áld az Úr, csak jót ád;)

    2 (Senki meg nem váltja éltünk,)

    3 (Bűnösöknek volt barátja)

    4 (Bárcsak szívünk megújulna)

289

    1 (Az Úr csodásan működik,)

    2 (Bölcs terveit megérleli,)

    3 (Ne félj tehát, kicsiny csapat,)

290

    1 (Az Úr énnékem őríző pásztorom,)

    2 (Ha a halálnak árnyékában járnék,)

    3 (Az én fejemet megkened olajjal,)

291

    1 (Fogjad kezem!)

    2 (Fogjad kezem!)

    3 (Fogjad kezem,)

    4 (Fogjad kezem,)

    5 (Fogjad kezem!)

    6 (De így Uram,)

292

    1 (Testvérek, menjünk bátran, Hamar leszáll az éj,)

    2 (Hát merítsünk erőt)

    3 (A keskeny útra térünk,)

    4 (Mint egykor ő tevé,)

    5 (Elmúlik nemsokára)

    6 (Ott vár angyalsereg,)

293

    1 (HAGYJAD a jó Istenre)

    2 (Ki az eget hordozza,)

    3 (Az ÚRRA bízzad dolgod,)

    4 (Minek a gond, a bánat,)

    5 (A TE irgalmasságod)

    6 (Sorsomat úgy intézzed,)

    7 (ÚTAD van számtalan sok)

    8 (Művednek akadálya,)

    9 (BÍZZÁL, bánatos lélek!)

    10 (Sok bajodból kiment ő,)

    11 (ŐBENNE vesd halálig)

    12 (Bár késik a segítség,)

    13 (Ő MEGCSELEKSZI végre)

    14 (Nehéz itt földi pályánk,)

294

    1 (Míg Jézus él bennem,)

    2 (Szelíd, jó Pásztor ő,)

    3 (Mikor leszáll a nap,)

    4 (Ha lábam gyenge lesz,)

    5 (Csak Jézust nézem hát,)

295

    1 (Gondviselő jó Atyám vagy,)

    2 (Hozzád vágyom, benned élek,)

    3 (Vérző szívem fájdalmára)

    4 (Rám-rám derül ismeretlen)

    5 (Hálakönnyem tündöklése)

    6 (Bármily híven vágyakoznak)

    7 (Ó, add, hogy ha majd bevégzem e mulandó életet,)

296

    1 (Emlékezz vissza az útra,)

    2 (Szóljon az ének az Úrról,)

    3 (Úgy szeret, úgy nevel téged,)

297

    1 (Jézus, lelkem megváltója,)

    2 (Rejts el engem a veszélyben,)

    3 (Nincsen máshol menedékem,)

    4 (Te vagy az élet forrása,)

    5 (Jézus, mily jó benned bízni,)

298

    1 (Irgalmazz, Úr Isten, immáron énnekem!)

    2 (Szent Atyám, énvélem)

    3 (Azért, Uram, téged)

    4 (Kész már az én szívem)

299

    1 (Lelkem, bízzad rá magad)

    2 (Vesd szemed az Úrra hát:)

    3 (Minden gondom rávetem,)

    4 (Aggodalmam szűnik már, Bármily nehéz is az élet,)

300

    1 (Mint szarvas a hűs forrásra,)

    2 (Mért csüggedsz el, én lelkem,)

301

    1 (Őrá bízom magamat)

    Refr (Benne bízom e földön,)

    2 (Mennynek fényes szépsége)

    Refr (Benne bízom e földön,)

    3 (Bizton eljutsz a mennybe,)

    Refr (Benne bízom e földön,)

    4 (Jézus adhat nyugalmat,)

    Refr (Benne bízom e földön,)

302

    1 (Oltalom, páncél,)

    2 (A Sátán folyton lesben áll,)

    3 (Félelem támad, nő a vész,)

    4 (Kiálts az Úrhoz! Hallja ő,)

    5 (Atyádként karján hord az Úr,)

303

    1 (A lelkem vágya száll hozzád;)

    2 (Csak téged áldlak, ó, Uram,)

    3 (Az élet terhe nem nehéz,)

    4 (Te vagy az éltem fénye már.)

304

    1 (Te vagy az élet,)

    2 (Tombol az orkán,)

    3 (Segíts, hogy néped)

305

    1 (Az Úr mondja,)

    2 (Ha úgy véled,)

    3 (Békéd van, ha)

    4 (Hatalmával,)

    5 (Ha rád tör a)

    6 (És ha bízva,)

306

    1 (Az Úr az én jó pásztorom,)

    2 (Ha éj-sötétben járok is,)

    3 (Az Úr kegyelme, jóvolta)

307

    1 (Nézz az Úrra nagy hittel!)

308

    1 (Légy Te menedékem,)

    2 (Ha a sok baj között)

    3 (Légy te erősségem,)

    4 (Kérlek, ne engedd,)

    5 (Légy az, aki naponként)

    6 (Szentlelked által adj)

    7 (Nem kell soha más nékem,)

    8 (Mindennap megújul kegyelmed bennem,)

309

    1 (Szent érzelem tölti szívem:)

    2 (Lesújthat bár a vész porba,)

    3 (Ha házadban imádkozom,)

    4 (Boldogságom Tenálad van.)

310

    1 (Csak rólad zengjen énekünk,)

    2 (Kegyelmed árad gazdagon;)

    3 (Zengjen hát szívből énekünk,)

311

    1 (Nem kívánunk könnyű utat,)

    2 (Nem kívánunk folyton-folyvást)

    3 (Nem kívánjuk, hogy pihentess)

    4 (Puszta földön hogyha jönne)

312

    1 (Mily szent öröm)

    2 (Mily irgalom,)

    3 (Mily szent öröm)

    4 (Mily nagyszerű)

    5 (Mily szent öröm)

    6 (A szívemet)

313

    1 (Itt az éltem, Jézusom,)

    2 (Add, hogy lábam)

    3 (Lelkem minden szándékát)

314

    1 (Tégy foglyoddá, Uram,)

    2 (Szívem gyáván remeg,)

    3 (Lelkem mindjárt alél,)

    4 ()

315

    1 (Hadd menjek, Istenem,)

    2 (Ó, sok keresztem van,)

    3 (Ha este száll reám,)

    4 (Nem lesz hol nyughatom,)

    5 (Szívemtől trónodig)

    6 (A szent angyalsereg)

    7 (Álomlátás után)

    8 (Templommá szentelem,)

    9 (Csillagvilágokat)

    10 (Hozzád ha eljutok.)

316

    1 (Nem láthat bár e földi szem,)

    2 (Fülem nem hallja hangodat,)

    3 (Képed betölti lelkemet,)

    4 (Elzengni, hogy mi vagy)

    5 (De majd a felhő felszakad,)

317

    1 (Jézusért élek egészen,)

    2 (Jézusért élek egészen)

    3 (Amióta megtaláltam,)

    4 (Jézusért élek egészen)

    5 (Szívvel, kézzel őt szolgálom,)

    6 (Jézusért élek egészen)

    7 (Nagy király Ő fent az égben,)

    8 (Jézusért élek egészen)

318

    1 (Kész szívvel követünk,)

    2 (Tebenned remélünk,)

    3 (Üdvszerző keresztfád)

319

    1 (Lelkem kíván téged,)

    2 (Csak téged, csakis téged,)

    3 (Lelkem kíván téged,)

    4 (Csak téged, csakis téged,)

    5 (Lelkem kíván téged,)

    6 (Csak téged, csakis téged,)

    7 (Lelkem kíván téged,)

    8 (Csak téged, csakis téged,)

    9 (Lelkem kíván téged,)

    10 (Csak téged, csakis téged,)

320

    1 (Vezess, Jézusunk,)

    2 (Adj erős szívet,)

    3 (Sebzett szívünk majd)

    4 (Kísérd lépteink)

321

    1 (Már keresztem vállra vettem,)

    2 (Vágyat, célt a múltnak adtam,)

    3 (Ember bánthat és zavarhat:)

    4 (Nincsen bú, mely könnyet adjon,)

    5 (Lelkem, teljes üdv a részed,)

    6 (Gondold el: ki Lelke éltet,)

    7 (Kegyelemből dicsőségbe)

    8 (Véget ér itt küldetésed,)

322

    1 (Jézus Krisztus,Mesterünk,)

    2 (Kevésen is hűséget,)

    3 (Útravalónk békesség,)

    4 (Vezess minket, hű Urunk!)

323

    1 (Nagyon szeret engem Jézus,)

    Refr (Teljesen elég,)

    2 (Velem van a nagy próbákban,)

    Refr (Teljesen elég,)

    3 (Folyton hallom Jézus hangját.)

    Refr (Teljesen elég,)

    4 (Hogyha munkám majd elvégzem,)

    Refr (Teljesen elég,)

324

    1 (Jöjj velem,)

    2 (Jöjj velem,)

325

    1 (Viruló ifjúság,)

    2 (Minden erőd,)

    3 (Barátod ő,)

    4 (Mit ér a kincs?)

    5 (Ifjú, te vagy)

    6 (Benne bízott,)

326

    1 (Ó, hála, Úr Jézus,)

    2 (Nagy kegyelmed dicsérem,)

    3 (Ó, hála, Úr Jézus,)

    4 (De nem így volt egykor,)

    5 (Ó, hála, Úr Jézus,)

    6 (Nem kell már e világ)

    7 (Ó, hála, Úr Jézus,)

    8 (Vedd hát ezért)

327

    1 (Egy, Uram, egy a szükséges:)

    2 (Adj vágyódást leülni lábaidhoz,)

    3 (Mit rozsda és moly nem emészt,)

    4 (Hisz életem oly szegény, olyan sivár,)

    5 (Csak nyerek, míg őt hallgatom,)

    6 (Hadd buzduljon szívem fel szent igéden,)

328

    1 (Téged kér szívünk, Jézus jöjj!)

    2 (Hozzád száll imánk, Jézus jöjj!)

    3 (Néked zeng dalunk, Jézus jöjj!)

329

    1 (Mi tisztít meg bűnömtől?)

    2 (Mi tesz vétkemtől mentté?)

    3 (Istennel mi békít meg?)

    4 (Mi tehet rosszat jóvá?)

    5 (Mi győz bűn s világ felett?)

330

    1 (Mily jó, ha bűntől)

    2 (A bűn sötétben tévelyeg,)

    3 (A bűnben kín van s gyűlölet,)

    4 (Már szolgád lettem, Jézusom,)

    5 (Légy áldott,)

331

    1 (Világíts nékem, Jézus,)

    2 (Sötétben, bűnben, árván)

    3 (Világíts nékem, Jézus!)

    4 (Életkenyérrel táplálsz,)

    5 (Világíts nékem, Jézus!)

    6 (De hogyha kegyelmedből)

332

    1 (Téged nézlek, s úgy követlek,)

    2 (Öltöztess fel jó fegyverrel,)

333

    1 (Minden szerinted)

    2 (Minden szerinted)

    3 (Minden szerinted)

    4 (Minden szerinted)

334

    1 (Én az övé, ő az enyém,)

    2 (Én az övé, ő az enyém,)

    3 (Én az övé, ő az enyém,)

    4 (Én az övé, ő az enyém,)

335

    1 (Ó, fogd kezem, Vezérem,)

    2 (Mert nem tudok én járni)

    3 (Takard be nagy kegyeddel)

    4 (Hogy lábadnál pihenjek)

    5 (S ha néha nem is érzem,)

    6 (Csak vezess, én Vezérem,)

336

    1 (Hű Jézusom kezébe)

    2 (Ha nem tudom előre,)

    3 (Ha szenvedés, baj érne,)

337

    1 (Jézusom el nem hagyom,)

    2 (Ő világít utamon,)

    3 (Öt szolgálom örömmel,)

    4 (Hogyha majd elfogy erőm,)

    5 (A halálos ágyamon)

    6 (Ö vezet majd odafenn)

338

    1 (Jöjj koronázzuk Őt!)

    2 (Ó, serkenj, ujjongj szív,)

    3 (Jöjj koronázzuk Őt!)

    4 (A sírból lét fakad,)

    5 (Jöjj koronázd meg hát)

    6 (A szépség fénylik ott,)

339

    1 (Meredek és szűk az út,)

    2 (Boldog, aki jól küzdött,)

    3 (Világ el nem csábítja,)

    4 (Ki meghalt a kereszten,)

    5 (Jézus keskeny úton járt:)

    6 (Ébren imádkozzatok:)

340

    1 (Jézus, Te égi szép,)

    2 (Benned van irgalom,)

    3 (Az élet száz veszély,)

    4 (Elhagynak emberek,)

    5 (Akaratod nekem mutasd)

    6 (Alázattal tele,)

    7 (Tisztíts meg teljesen,)

    8 (Míg a homályon át)

341

    1 (Fogadd éltem, Jézusom,)

    2 (Fogadd el a kezemet,)

    3 (Hangom zengje szent neved,)

    4 (Még a pénzem is vegyed!)

    5 (Akaratom is vegyed!)

    6 (Szeretetem is fogadd,)

342

    1 (A tied vagyok, hisz szavad mondja:)

    Refr (Ó, vonj engem, Jézus, mindig közelebb)

    2 (Mérhetetlen az égi szeretet,)

    Refr (Ó, vonj engem, Jézus, mindig közelebb)

    3 (Ó, mily édes az, ha a szív buzgón)

    Refr (Ó, vonj engem, Jézus, mindig közelebb)

    4 (Szentelj fel még ma Szentlelked által)

    Refr (Ó, vonj engem, Jézus, mindig közelebb)

343

    1 (Adj, Uram, adj nékem)

    2 (Több hálát irántad,)

    3 (Több tiszta érzelmet,)

344

    1 (Üdvözítőm szeret engem,)

    Refr (Drága Jézus, ó, adj nékem)

    2 (Ó, miért van, hogy oly könnyen,)

    Refr (Drága Jézus, ó, adj nékem)

    3 (Most előtted alázattal,)

    Refr (Drága Jézus, ó, adj nékem)

    4 (Most azt mondom, hogy éretted)

    Refr (Drága Jézus, ó, adj nékem)

345

    Refr (Jézus karjába bizton)

    1 (Áldó, szelíd szavával)

    Refr (Jézus karjába bizton)

    2 (Bizton a Jézus karján)

    3 (Enyhül a bánat terhe,)

    Refr (Jézus karjába bizton)

    4 (Jézus, a jó Megváltó)

    5 (Itt csöndesen bevárom,)

    Refr (Jézus karjába bizton)

346

    1 (Ki utánam jön — szól az Úr,)

    2 (Ki engem követ — szól az Úr,)

    3 (A kismadárnak fészke van,)

    4 (Föl, mindnyájan az Úr után,)

347

    1 (A Krisztusért kár és szemét)

    2 (Élek, de már többé nem én,)

    3 (A Bárány értem áldozott)

    4 (Ha Krisztusé volt életem,)

348

    1 (Megváltóm szól nekem:)

    2 (Jézus nyugtot ád,)

    3 (Szent véred, Jézusom,)

    4 (Jézus nyugtot ád,)

    5 (Nincs bennem semmi jó,)

    6 (Jézus nyugtot ád,)

    7 (Ha érzem végnapom,)

    8 (Jézus nyugtot ád,)

349

    1 (Oly drága kincsem itt nekem)

    2 (Megváltóm ingyen adta ezt)

    3 (E kincs szerzője Jézusom,)

    4 (Megváltott engem teljesen,)

    5 (Megváltóm értem szenvedett)

    6 (De harmadnapra győztesen)

    7 (Halálnak nincs uralma már)

    8 (Igaz, hogy testem földbe száll,)

350

    1 (Vonj öröm és búbánaton át,)

    2 (Mind közelebb! Semmit se hozok,)

    3 (Mind közelebb, míg összetörött)

    4 (Mind közelebb, tisztán, szabadon,)

351

    1 (Jegyezd meg lelkem, jól e szót:)

    2 (Ha gazdagít, úgy meghajolj!)

    3 (Ha látod embertársadat,)

    4 (Ha munkatársnak hív az Úr,)

    5 (A tested, lelked, mindened)

352

    1 (Maradj immár tünde játék,)

    2 (Tiszta mézzel csalogattál,)

    3 (Szívem immár magasabbra,)

353

    1 (Krisztus áll,)

    2 (Épülj rá e kősziklára,)

    3 (Lásd, hogy minden földi érték)

354

    1 (Ha megáldott az Úr téged)

    2 (Szívjóság legyen fő éked)

    3 (Ha szegénysorban kell élned,)

    4 (Lám, az özvegy két fillérjét)

    5 (Mert az Úr a szívet nézi,)

355

    1 (Azt, aki újjászületett,)

    2 (Ő új parancsot ád nekünk,)

    3 (Élettelen, ki nem szeret.)

    4 (Istenfélelmed mit sem ér,)

    5 (Még ellenséged is szeresd!)

    6 (A szent örök Szeretetet,)

    7 (Vezessen hát a szeretet)

356

    1 (Angyalok nyelvén)

    2 (Mindenem másnak adhatnám)

    3 (Tükörbe lát ma még a szem,)

    4 (De legnagyobb a szeretet)

357

    1 (Nincs béke már,)

    2 (A Mester hív.)

    3 (Mily kedves és)

358

    1 (Boldog az, ki nem jár)

    2 (Csúfolódók nyelve)

    3 (Folyó mellé plántált)

    4 (Nincs a hitetlennek)

    5 (Gyümölcs terem rajta)

    6 (Bármi munkájában)

    7 (De a sok hitetlen:)

    8 (És ha eljön egyszer)

    9 (Ám az igaz útja)

    10 (Már e földön érzi)

359

    1 (Jól küzdj, ha az Úr kegyelme)

    2 (Küzdj a vérig és halálig)

    3 (Lángoljon fel buzgóságod)

    4 (Küzdj imával, könyörgéssel,)

    5 (Tartsd meg jól, ami van nálad,)

360

    1 (Megtaláltam Jézus útját,)

    2 (Áldott égi világosság,)

    3 (Kezem nyújtom,)

    4 (Töltsd reám most)

361

    1 (Ha lelked legfőbb éke)

    2 (Szeresd a békességet;)

    3 (Békülj meg Isteneddel,)

362

    1 (Szent alázat, szent szelídség,)

    2 (Szent alázat, szent szelídség)

    3 (Szent alázat, szent szelídség)

363

    1 (Taníts, Uram, meghajlani,)

    2 (S dacos szívem ha ellenáll.)

    3 (Mint bősz hullám, mely megtörik,)

364

    1 (Ébredj újból lángra,)

    2 (Lobbanj fel már végre,)

    3 (Tölts be minden hivőt,)

    4 (Szenteld meg a szívünk,)

365

    1 (Hintsd szerteszét,)

    2 (Jézusra nézz,)

366

    1 (Ó, Krisztusunk adj)

    2 (Ó, krisztusi békesség,)

    3 (Ó, krisztusi békesség,)

    4 (Ó, krisztusi békesség,)

367

    1 (Jézus, téged kereslek,)

    2 (Jézus, téged kereslek,)

    3 (Jézus, téged kereslek,)

368

    1 (Szeretlek, Jézusom,)

    2 (Szeretlek, mert előbb)

    3 (Szeretlek téged)

    4 (Ha Isten trónjánál)

369

    1 (Ó, hogy szeresselek)

    2 (Kerestem másfelé)

    3 (Habár gond, fájdalom)

370

    1 (Légy mindhalálig hű,)

    2 (A hős nem lát halált,)

    3 (Arra, ki hűn megáll,)

371

    1 (Istenem, őrizd szívemet!)

    2 (Uram, jól látod szívemet,)

    3 (Képmutatás és lelki gőg)

    4 (Igazság lelkét add nekem,)

    5 (Kegytrónod irgalommal vár,)

372

    1 (Egy az óhajom,)

    2 (Kiválasztottál,)

    3 (Mily nagy nyereség,)

    4 (A szívem Tiéd.)

    5 (Azt is óhajtom,)

373

    1 (Békét, édes békét)

    2 (Fájó sebre gyógyírt,)

    3 (Tiszta életforrás)

    4 (Mondd, a boldog élet)

374

    1 (Ó, bár megtarthatnám törvényed,)

    2 (Ó, vajha én)

    3 (Ó, lenne bár igéd vezérem,)

    4 (Bár mindig hinnék)

375

    1 (Úr Jézus, drága Mesterünk,)

    2 (Úr Jézus, hozzánk érkeztél,)

    3 (Úr Jézus, kérünk új erőt,)

376

    1 (Jézusom, éltedet)

    2 (Kegytrónodnál fogadd)

    3 (Követlek tégedet)

    4 (Mind, ami van nekem,)

377

    Refr (Üres kézzel menjek-é el,)

    1 (Jézusom megváltott engem,)

    Refr (Üres kézzel menjek-é el, s)

    2 (Bárcsak újra visszanyerném)

    Refr (Üres kézzel menjek-é el, s)

    3 (Fel munkára, Isten népe,)

    Refr (Üres kézzel menjek-é el, s)

378

    1 (Ó, Jézusom, te irgalom,)

    2 (Oly sok e földön a szegény,)

    3 (Úr Jézus, bőven add nekem)

    4 (Bűnbocsánat és irgalom,)

379

    1 (Mint száraz, forró nyárban)

    2 (Szent házad áldott otthon,)

380

    1 (Végig megálld a nagy tusát!)

    2 (A célra fuss,)

    3 (Ha gondodat mind ráveted,)

381

    1 (Fel, Krisztus Jézus oldalán,)

    2 (Mind, aki bátran mellé áll,)

    3 (Nem győz az ősi ellenség,)

382

    1 (Föl, testvérem,)

    2 (Lengjen zászlaja,)

    3 (Rettentő a bűn hatalma,)

    4 (Áraszd szívünkbe,)

    5 (Jöjj el, Jézus,)

    6 (Szálljon énekünk,)

383

    1 (Áldott szavad által,)

    2 (Áldott szavad által,)

    3 (Áldott szavad által,)

    4 (Áldott szavad által, Uram, néped már nem fél.)

384

    1 (Légy Jézus Krisztus harcosa,)

    2 (Ne tétovázz tovább,)

    3 (Vedd fegyveredet, s harcba állj, mint egykor Gedeon!)

    4 (Az égi seregek)

    5 (Csak vidd kereszted válladon, végig türelmesen!)

    6 (A bűntől óvd magad,)

    7 (Vedd föl az Ige fegyverét,)

    8 (Az üdv sisakja véd,)

    9 (Az Úrnak Lelke bátorít,)

    10 (Nem tart soká a harc,)

385

    1 (Ó, szívem jól vigyázz,)

    2 (Csak gyáva szolga fél:)

    3 (Még győznöd kell neked,)

    4 (Légy sírig hűséges,)

386

    1 (Mit használ a krisztusi név,)

    2 (Ha szívem a földhöz von,)

    3 (Mit használ énnékem a hit,)

    4 (Hogyha gyáván legyőznek)

    5 (Napról-napra sok a vétkem,)

    6 (Avagy jobb vagyok talán)

    7 (Uram, Uram! - mondhatom bár)

    8 (De a földi jótettek)

    9 (Ó, segíts, hogy életemet,)

    10 (Nyújts erőt a Jézusért,)

387

    1 (Add, hogy hozzád hasonlítsak,)

    2 (Add, hogy magam megtagadva)

388

    1 (Én törekszem, míg elérem)

    2 (Ó, én lelkem, ne légy tétlen,)

    3 (Vonj te engem, mert énbennem az erő kevés!)

389

    1 (Az Úrban remélj,)

    2 (Ha kísért a bűn,)

    3 (Meghallgatja mind,)

390

    1 (Tisztítsd meg szíved)

    2 (Szeplőtelen légy)

    3 (Nem járhatsz folyvást)

    4 (Élj botlás nélkül,)

    5 (Tisztítsd meg ajkad)

    6 (Új teremtés vagy:)

    7 (Tisztítsd meg szíved,)

391

    1 (Ó, Jézus, amikor sokan)

    2 (Ó, Jézus, tövises az út,)

    3 (Ó, Jézus, oly sötét az éj!)

    4 (Ó, Jézus, terhed nem nehéz,)

    5 (Ó, Jézus, húsvét fénye kel)

392

    1 (Légy jó vitéze Krisztusnak,)

    2 (Bármily nehéz még itt az út,)

    3 (Sok vértanú halt Jézusért.)

    4 (Csak lankadatlan harcold)

393

    1 (Jöjj, áldott Jézusunk,)

    2 (Szent és bölcs Igéd áradjon,)

    3 (Adj új elmét és új ajkat,)

    4 (Egy szívvel, szájjal, lélekkel)

394

    1 (Engedd most)

    2 (Lelkünk hogy)

    3 (Minden érzésünk)

    4 (Szívünk, lelkünk)

    5 (Méltass minket kegyelmedre,)

395

    1 (Örök Isten mi Atyánk,)

    2 (Kérünk hittel, Istenünk:)

396

    1 (Boldog ének hangja csendül)

    2 (Térdre hullva oltárt gyújtunk)

    3 (Ezredévek jönnek-mennek,)

397

    1 (Hangozzék fel hálaének)

    2 (A szövetség követének)

    3 (Ó, nézzétek, Isten népe,)

398

    1 (Szent Isten,)

    2 (Ím, áhítattal járulunk)

    3 (Itt adod nékünk igédet,)

    4 (Add, hogy ne csak)

399

    1 (Halleluja, legszebb hajnal,)

    2 (Bensőm örvend boldogan,)

    3 (Bűnhomályt ez szétoszlatja,)

    4 (Mennyi jót ád nékem Isten,)

    5 (Életkenyér vár reám)

    6 (Úgysem illik, hozzám ma Más,)

    7 (Meg ne vessék tanítását,)

400

    1 (Csak Krisztus, senki más!)

    2 (Ő értem ontott drága vért,)

    3 (Az Irás tiszta fényinél)

    4 (Bár váltságomért tartozom,)

    5 (A harcban ez segít,)

401

    1 (Erős vár a mi Istenünk)

    2 (Az ős ellenség)

    3 (Erőnk magában mit sem ér,)

    4 (Kérdezed: Ki az?)

    5 (E világ minden ördöge)

    6 (E világ ura)

    7 (Az Ige kőszálként megáll,)

    8 (Kincset, életet,)

402

    1 (Ó, maradj velünk, Krisztusunk,)

    2 (E mi zarándok időnkben)

    3 (Úr Jézus, óvd egyházadat,)

    4 (Szent Igéddel állj őrt magad,)

    5 (Az ügy, melyért harcra kelénk,)

    6 (Igédben élünk és halunk,)

403

    1 (Egy az Atyánk, ki alkotott)

    2 (Mint egy Atyának gyermeki)

404

    1 (Az egyháznak csak Jézus)

    2 (Kihívott minden népből)

    3 (A világ fejedelme)

    4 (Sok bajban, küzdelemben)

    5 (A háromegy Istennel)

405

    1 (Építsük fel szívünkben)

    2 (Mint Isten ékes háza,)

    3 (Tégy tanúbizonyságot)

    4 (Lépj ki a porból végre,)

406

    1 (Isten áldjon, míg viszontlátunk;)

    2 (Míg viszontláthatunk,)

    3 (Isten áldjon, míg viszontlátunk;)

    4 (Míg viszontláthatunk,)

    5 (Isten áldjon, míg viszontlátunk;)

    6 (Míg viszontláthatunk,)

407

    1 (Most szívünk öröm hatja át,)

    2 (Szent Igéd vezérünk legyen,)

    3 (E helyről immár elmegyünk,)

408

    1 (Nagy hálát mondunk, Isten)

    2 (Most megköszönjük néked,)

    3 (Tarts minket szent egységben,)

409

    1 (Ó, mily kedves, ó, mily szép)

    2 (Fű, fa, virág megújul,)

    3 (Oszlik harag, irigység,)

    4 (Testvér, fogjunk össze hát,)

    5 (Hálatelten hódolunk,)

410

    1 (Istennek választott népe,)

    2 (Ne légy néma,)

    3 (Leborulva, őt dicsérve)

    4 (Egyházának)

    5 (Építs hát a kegyelemre,)

    6 (Minden hivő)

    7 (Áldd meg, Urunk, a Te néped)

    8 (Add kegyelmed, Nagy erődet,)

411

    1 (Isten szívén megpihenve,)

    2 (Ő fejünk, mi néki teste,)

    3 (Szeretetben összeforrva,)

    4 (Úgy szerette földi nyáját,)

    5 (Nevelj minket szent egységre,)

    6 (Míg Szentlelked tiszta fénye)

412

    1 (Jordánnak partján megjelent)

    2 (Mennyből e szózat tört elő,)

    3 (Istennek lelke jött alá)

    4 (Úr Jézus, váltsd meg életünk,)

413

    1 (Jézusomnak szent nevében)

    2 (Élek, de többé nem én,)

    3 (Semmifélét itt e földön)

    4 (Jézus az én gyönyöröm,)

    5 (Ó, világ, ne csábíts többé,)

    6 (Nem kell nékem e világ,)

414

    1 (Megmozdul a parton a víz,)

    2 (Elveszti a lelkem a bűn,)

    3 (Eltölti a szívem a vágy,)

    4 (Megvallani kész vagyok ím:)

    5 (De nincsen a sírban az Úr,)

    6 (Ó, Jézus! Egy életen át)

415

    1 (Egy hang kiáltja: „Emberek,)

    2 (Nem állhat senki vétkesen)

    3 (Ki megtér, és a vízbe lép,)

    4 (Az Úrban van az üdvösség,)

    5 (Úr Jézus Krisztus, ó, segíts,)

416

    1 (A régi élet nem kell,)

    2 (Ő alkotott meg engem,)

    3 (A régi élet nem kell,)

    4 (Ha Igéje szól hozzám,)

    5 (A régi élet nem kell,)

    6 (Bár Sátán támad hévvel,)

    7 (A régi élet nem kell,)

    8 (A keskeny útra térek,)

417

    1 (Jordánnak boldog partjai,)

    2 (Szent hab szelíden gördüle,)

    3 (Szó zengett át a menny egén:)

418

    1 (Megmentett lény, imádjad Őt,)

    2 (Miértünk harminc éven át)

    3 (Jordánba lép az Úr, íme,)

    4 (Lépjünk a hullámsírba hát,)

    5 (Jézus tettét megszentelte)

    6 (Örökre áldott az a víz,)

419

    1 (Megváltott Jézus szent vére árán,)

    2 (Mint egykor Jézus, a vízbe léptem,)

    3 (Sok mill'jó angyal örvend és ujjong:)

420

    1 (Csak egy az Úr! Így hisszük,)

    2 (Nincs rajta kívül Isten,)

    3 (Csak egy a hit! Ezt valljuk,)

    4 (Hit által megismerjük,)

    5 (Csak egy a bemerítés!)

    6 (Ő vízbe szállt előttünk,)

    7 (Egy Pásztorunk van nékünk!)

    8 (Szent nyomdokába lépve,)

    9 (Az egység útján járni)

    10 (Ha lelkünkben kél új láng,)

421

    1 (Ím, bemerítkezünk,)

    2 (Ki a bűnnek meghal,)

    3 (Ím, bemerítkezünk,)

    4 (Megváltónk mondta ott:)

    5 (Ím, bemerítkezünk)

    6 (Szentlélek, könyörgünk,)

    7 (Ím, bemerítkezünk)

    8 (Sírig hívek leszünk,)

422

    1 (Jer, dicsérd az Urat,)

    2 (Őt áldjuk, ki minket)

    3 (Mint rendelte nékünk,)

    4 (Ó, áldott Szentlélek,)

423

    1 (Örülj, szívem,)

    2 (Ha bűnödért)

    3 (Ez örömben,)

    4 (Tisztogass meg,)

    5 (E vacsora égi módra)

    6 (Csakhogy immár)

    7 (Hát jöjjetek,)

424

    1 (Vérrel telt szent forrás ömöl)

    2 (E forrásnál nyert a lator)

    3 (Mióta hitben nézhetem,)

    4 (Megölt Bárány, a bűn felett)

    5 (Még szebben zeng majd énekem)

425

    1 (Ébredj, készülj fel, ó, lélek,)

    2 (Jön, hogy hívjon lakomához,)

    3 (Siess, mindent félre téve,)

    4 (Tárd ki alázattal szíved,)

    5 (Lelki szomjtól elgyötörve)

    6 (Táplálj égi szent mannával,)

    7 (Jézus, ki hívsz vendégségbe,)

    8 (Add rám menyegzős ruhádat,)

426

    1 (Áldott légy, ó, Mesterünk,)

    2 (Ím, a kenyér, a pohár)

    3 (Térdre hullva kérünk hát:)

427

    1 (Nagy Istenünk, Te Úr vagy)

    2 (Immár együtt vagyunk,)

    3 (Az Úr beszéde élet,)

    4 (E forrás réges-rég)

    5 (Az Úr Jézusnak vére)

    6 (Az Úr asztalán vár)

428

    1 (Ím, itt vagyunk előtted,)

    2 (Mint példát hagytál, vesszük)

    3 (Kínhalálod emléke)

    4 (Úr Jézus, kit a bűnünk)

429

    1 (Jézushoz jöttem,)

    2 (Most égi étke)

    3 (Hű szövetsége óvja életem,)

430

    1 (Jöjj közénk,)

    2 (Szenteld meg, szenteld meg és törd meg a kenyeret; Áldón osszad ki most nékünk e drága emlékjegyet!)

    3 (Életfő, életfő, szüntesd szomjúságunkat;)

    4 (Jön felénk, jön felénk. Halljátok-e lépteit?)

431

    1 (Ünnepnapra virradtunk!)

    2 (Itt van, és hív bennünket)

    3 (Teste megtört, vére folyt.)

    4 (Ím a kenyér s a pohár)

    5 (Tegyen újjá bennünket)

    6 (Éljünk hűen az Úrral)

432

    1 (Teérted véremet)

    2 (Vérem teérted folyt,)

    3 (Hogy boldog s nagy lehess)

    4 (Elhagytam otthonom,)

    5 (Ezt tettem lelkedért,)

    6 (Sátán béklyóiból)

    7 (Ó, adjad mindened)

434

    1 (Bárányok vére folyt)

    2 (Istennek Báránya,)

    3 (Két kezem rád teszem,)

    4 (Bűntartozásomat)

    5 (Már jöhetek eléd)

435

    1 (Ó, add, hogy egykor)

436

    1 (Adj kezet, testvér,)

    2 (Adj kezet újra)

    3 (Adj kezet újra)

    4 (Adj kezet újra)

    5 (Jó alap Krisztus)

437

    1 (Áldott legyen a frigy,)

    2 (Atyánk trónja előtt)

    3 (A sújtottak terhét)

    4 (Ha testben válni kell,)

438

    1 (Kedves Jézus, itt vagyunk)

    2 (Jöjj miközénk, hogy e hajlék)

    3 (Üdvös eszmét és jó tettet)

439

    1 (Dicstrónod elé járulunk,)

    2 (Dicsérjük nagy kegyelmedet,)

    3 (Te vagy a jóság kútfeje,)

    4 (Tenálad van az oltalom,)

440

    1 (Ím, összegyűltünk itt, Urunk,)

    2 (Mint Lídiának, adj nekünk)

    3 (Mi hallgatunk, Te szólj magad,)

    4 (Halld meg imánk, Úr Jézusunk,)

441

    1 (Itt van Isten köztünk;)

    2 (Az, aki hirdeti)

    3 (Szent, szent, szent az Isten!)

    4 (Csodálatos Felség,)

    5 (Add nékem Mindenben)

    6 (Mint a kis virág is)

442

    1 (Mind adjon hálát Istennek,)

    2 (Dicsérjük Istent boldogan,)

    3 (Épségben tartott bennünket)

    4 (Bár gyakran bűnnel bántottuk,)

    5 (Ő adjon vidám, új szívet)

    6 (Jóvolta járjon mivelünk,)

    7 (Ő legyen, míg tart ez a lét,)

443

    1 (Megújul az az óhajunk:)

    2 (Jó Pásztorunk, jöjj és vezess,)

    3 (Tenélküled eltévedünk,)

    4 (Terelgesd hát bárányidat, Mint Pásztor, óvjad nyájadat!)

444

    1 (Szent forrás, íme, lásd,)

    2 (Nincs oly hely sehol sem,)

    3 (Oly boldog vagyok most,)

445

    1 (Az Úrnak népe összejön,)

    2 (Ha hittel kérjük, Istenünk)

    3 (Dús asztalához ülhetünk,)

446

    1 (Áldásod gazdag folyóit)

    2 (Áldásod gazdag folyóit)

    3 (Áldásod gazdag folyói)

447

    1 (Itt jó nékem,)

    2 (A szívemet kitárom)

    3 (Ő nyájasan,)

    4 (Itt van népem,)

    5 (Köröttünk zúgó tábor)

    6 (Itt a helyem,)

    7 (Segíts ide sietnem,)

448

    1 (Jer, kérjük Isten áldott Szentlelkét,)

    2 (Jer, világosság, ragyogj fel nekünk,)

449

    1 (Ó, seregeknek Istene,)

    2 (Én Királyom, Zebaoth Isten;)

    3 (Mi erős pajzsunk, Úr Isten,)

    4 (Mert minékünk fényes napunk)

450

    1 (Megjelentem, dicső Felség,)

    2 (Nézz reám a fényességből,)

    3 (Szívem teljes kegyelemmel)

451

    1 (Mely igen jó az Úr Istent dicsérni,)

    2 (Igen reggel irgalmadat hirdetni,)

    3 (Csudaképpen én vigasztalást vészek,)

    4 (Rólad, Uram, akik megemlékeznek,)

    5 (Vallást tesznek minden emberek előtt,)

452

    1 (Úr Jézusunk, ó, légy velünk,)

    2 (Adj ajkunkra új éneket,)

    3 (Míg fenn az égben zenghetünk:)

    4 (Bő hálát mondjunk Istennek:)

453

    1 (Mintha köztünk Jézus járna,)

    2 (Mint kis gerle a fészkére,)

    3 (Itt megenyhül, aki szenved,)

    4 (A nagy világ ezt nem érti,)

    5 (Áldott Jézus kérünk téged,)

454

    1 (Nagy hálát adjunk)

    2 (Hála tenéked, mennybéli nagy Isten,)

    3 (A romlás után nem hagyál bűnünkben,)

    4 (Felséges Isten, tenéked könyörgünk,)

    5 (Adjad, hogy lássuk a világosságot,)

    6 (És ne ismerjünk többet)

    7 (Adj igaz hitet a Te)

    8 (Dicsőség néked mennyben, örök Isten,)

455

    1 (Dicsőséged szent hegyére)

    2 (Itt még ködbe vész utunk,)

    3 (Segíts, hogy most)

    4 (A hit hegyén, boldogan)

    5 (Hallgassuk az Atya szavát:)

    6 (Ki Fiában hisz, remél,)

    7 (Atyánk tőlünk azt kívánja,)

    8 (Szavához ragaszkodjunk,)

456

    1 (Fel a Sionra mielőbb,)

    2 (Áhítat lengedez körül)

    3 (Tebenned hangzik drága hír,)

    4 (Itt ád az Úr fényt és hitet,)

    5 (Ó, Sion, béke hasson át,)

    6 (Terád nagy vággyal gondolok,)

457

    1 (Hajlékod, égi, nagy Felség,)

    2 (Szívöröm tölt el s békesség,)

    3 (Ismeri fészkét a madár,)

    4 (Épp ilyen boldog az a szív,)

    5 (Jobb nékem egy nap házadban,)

458

    1 (Jöjj, élő víz,)

    2 (Hű Megváltóm,)

    3 (Jöjj, szomjazó!)

    4 (Ad új erőt,)

    5 (Nézd lábnyomát,)

    6 (E nagy világ)

459

    1 (Vezess minket,)

    2 (Nagy Megmentő,)

    3 (Égi manna,)

    4 (Hálaének,)

460

    1 (Hálát adunk, jó Atyánk,)

    2 (Bárcsak mindaz, mit hallottunk,)

    3 (Véssed lelkünkbe mélyen,)

461

    1 (Jót kívánunk ma neked,)

    2 (A jó Isten napsugara)

462

    1 (Ó, maradj kegyelmeddel)

    2 (Ó, maradj szent igéddel)

    3 (Ó, maradj, világosság,)

    4 (Ó, maradj áldásoddal)

    5 (Ó, maradj oltalmaddal)

    6 (Ó, maradj hűségeddel)

463

    1 (Áldásoddal megyünk,)

    2 (Ó, hadd menjünk feléd,)

    3 (Őrizz, hogy a kezünk)

    4 (Várunk, áldott Király,)

464

    1 (Eltávozunk szent házadból,)

    2 (Szent karod védje éltünket,)

    3 (Járj velünk drága igéddel,)

    4 (Mily nagy öröm és boldogság)

    5 (Dics a hatalmas Istennek,)

465

    1 (Az Úr meghall' imát,)

    2 (Igéje lelkesít)

    3 (Örömmel elhiszem,)

466

    1 (Áldjátok az Úr nevét,)

    2 (Mert ő igen jókedvű,)

    3 (Amit akar az égen,)

    4 (Megáll örökké neve)

    5 (Ők nem szólnak nyelvükkel,)

    6 (Kik az Urat félitek,)

467

    1 (Gyújts égi lángot szívünkben,)

    2 (Nagy imádkozó Szószólónk,)

    3 (Ó, imádságnak Szentlelke,)

    4 (Dicstrónusodról nézz reánk,)

468

    1 (Mi Atyánk,)

    2 (Dicsérni nem képes téged)

    3 (Legyen meg szent akaratod)

    4 (Szükségben ha)

    5 (Ne vígy minket kísértésbe,)

469

    1 (Nagy Főpapunk, add nékünk,)

    2 (Hadd buzduljunk mindnyájan)

    3 (Fület adj, mely rád hallgat,)

    4 (Nyisd meg hitünk világát,)

470

    1 (Szent légy, ó, gyülekezet,)

    2 (Hogyha ketten vagy hárman)

    3 (Hol a szentek tábora)

    4 (Ó, mily hatalmas erő)

    5 (Menjünk Isten elébe,)

471

    1 (Föl mindnyájan, testvérek,)

    2 (Esdjünk hozzá egy szívvel,)

    3 (Áhítat és buzgóság,)

    4 (Áldj meg minket, jó Atyánk,)

472

    1 (Imádkozzatok és)

    2 (Keressetek buzgón)

    3 (Zörgessetek buzgón)

473

    1 (Lelkem, ébredj, készen légy)

    2 (Az imádság szavával)

    3 (Éber légy, hogy a bűnnek)

    4 (Ám a vigyázás mellett)

474

    1 (Ó, könyörgést meghallgató)

    2 (Ha örömmel gerjedezem,)

    3 (Ha szívemet bánat járja,)

    4 (Ha házadban megjelenek,)

    5 (Te, ki a szív mozdulásit,)

475

    1 (Feléd, kegyelmes Istenem,)

    2 (Ha fáradtság, vagy gyengeség)

    3 (Az Úr megóv, véd biztosan,)

    4 (Hű gondossága elkísér,)

476

    1 (Lelked lángját egyházadban)

    2 (Engedelmes szolgáidként)

    3 (Tedd egyházad népét bátor)

    4 (Érjük el a szenvedőket)

    5 (Lássuk el az éhezőket,)

    6 (Jézus Krisztus hangján szóljunk,)

477

    1 (Halld meg, ha hív az Úr!)

    2 (Érted a földre jött,)

    3 (Keskeny és szűk az út,)

478

    1 (Fönt a nap, és halad!)

    2 (Ó, ébredj, és örvendj!)

    3 (Elméd küzd, messze űzd)

    4 (Elindít majd a hit,)

    5 (A keskeny ösvényen)

    6 (Mit tehet Istened)

    7 (Időd fogy, ne nyugodj!)

479

    1 (Nagy Magvető, te drága Jézus,)

    2 (Nagy Magvető, te drága Jézus,)

    3 (Nagy Magvető, te drága Jézus,)

    4 (Nagy Magvető, te drága Jézus,)

480

    1 (Szólj hozzám, Jézus,)

    2 (Te oktass, drága Mesterem,)

    3 (Ó, tölts meg hittel, Lélekkel,)

481

    1 (Ó, Sion, ébredj, töltsd be küldetésed,)

    2 (Lásd: millióknak lelke megkötözve,)

    3 (Mondd minden népnek: elveszett juháért)

    4 (Küldj fiaidból, akik nem hiába)

    5 (Ő visszajön, Sion, előbb, mint véled,)

482

    1 (Te, égből jött nagy fényesség,)

    2 (Adj, Urunk, hát)

    3 (Ha Te szólsz,)

    4 (Hangoztasd hát)

    5 (És a népek elfogadnák)

483

    1 (Tégy engem békeköveteddé,)

    2 (Ó add, Uram, hogy)

    3 (Tégy engem békeköveteddé,)

    4 (Ó add, Uram, hogy)

    5 (Tégy engem békeköveteddé,)

484

    1 (Adj új erőt, Urunk,)

    2 (Adj új erőt,)

    3 (Adj új erőt, Urunk,)

    4 (Adj új erőt,)

    5 (Adj új erőt, Urunk,)

    6 (Adj új erőt,)

    7 (Adj új erőt, Urunk,)

    8 (Adj új erőt,)

485

    1 (Az Úr hívó szavára)

    2 (E világ várva várja)

    3 (Az egész föld az Úré,)

    4 (Ó, Isten, áldj meg minket:)

486

    1 (Minden szív, minden nép,)

    2 (Pirkad már, virrad már, hozsánna,)

    3 (Pirkad már, virrad már, hozsánna,)

    4 (Pirkad már, virrad már, hozsánna,)

    5 (Pirkad már, virrad már, hozsánna,)

487

    1 (Ébredj, bizonyságtévő lélek!)

    2 (Ó, bárha lángod fellobogna,)

    3 (Küldd útra hirnökid csapatját,)

488

    1 (Vidd a jó hírt minden tájra,)

    2 (A Szentírás adja tudtul)

    3 (Hálát mondunk szent Igédért)

    4 (Élő víz és égi manna)

    5 (Jézus útnak indít minket,)

    6 (Járjuk végig ezt a földet,)

489

    1 (Fel, mert közelg az éjjel, Ifjúkorodban fel!)

    2 (Fel, mert közelg az éjjel,)

    3 (Fel, mert közelg az éjjel,)

490

    1 (Nincs Krisztusban)

    2 (Őbenne egy lesz)

    3 (Jer, adj kezet, egy a hitünk,)

    4 (Egymásra lel Kelet, Nyugat)

491

    1 (Testvéreim javáért)

    2 (Hogy tövises pályámon)

    3 (Ne legyen életemben)

    4 (Ajándékozz meg engem)

    5 (E földön annyi a könny)

    6 (Mint könnyet felszárítni,)

    7 (Te, mint samaritánus)

    8 (Lehessek tanítványod)

492

    1 (Krisztus munkatársi,)

    2 (Buzgalommal telten)

    3 (Munka sok vár rátok,)

    4 (Béna, vak és sánta)

    5 (Krisztus drága vére,)

    6 (Szent kegyelme művét)

    7 (Örömhírvivőknek)

    8 (Áldott égi béke)

493

    1 (Menjetek szét e világba,)

    2 (Üdvözítő hatalommal)

    3 (Bár a Sátán bősz hadával)

494

    1 (Lásd, Uram, hű szolgád)

    2 (Drága Pásztor áldd meg)

    3 (Szent erőddel járva)

    4 (Magvetése érjen)

495

    1 (Nagy Isten, áldunk téged,)

    2 (Oly jó, ha zeng szavad,)

    3 (Ím, kérünk, Urunk, áldd meg)

    4 (Ha imát küld feléd)

    5 (Te bátorítsad szívünk,)

    6 (A pásztor és a nyáj)

496

    1 (Aratókat hív az Úr,)

    2 (A bűntenger árja nagy.)

    3 (Őrködj jól Sion falán,)

    4 (Legfőbb Pásztor, ó, jövel,)

497

    1 (Áldjon meg az Úr)

    2 (Fényeskedjék rajtad folyton)

498

    1 (Krisztus egyházának őre,)

    2 (Hasson e szó mindenkire:)

    3 (Dorgáld, intsd a gőgös szívet,)

    4 (Neveld jól az ifjúságot,)

    5 (Hintsd a tiszta igazságot,)

    6 (Hirdesd Jézus kínhalálát,)

    7 (Kövesd mindig a jó Pásztort,)

    8 (Példa légy a nyáj számára,)

499

    1 (Úrnak szolgái mindnyájan,)

    2 (Fölemelvén kezeteket,)

    3 (Megáldjon téged az Isten)

500

    1 (Segítsünk Siont építni,)

    Refr (Nemes áldozatra készen,)

    2 (Itt az Úrnak hajlékába')

    Refr (Nemes áldozatra készen,)

    3 (Bűnök széles útján jár még)

    Refr (Nemes áldozatra készen,)

501

    1 (Isten háza készen áll,)

    2 (Térj be hát, ki erre jársz,)

    3 (Testvér, jöjj és adj kezet,)

502

    1 (Mint áradó, zúgó folyó)

    2 (A szent öröm csak Tőle jön,)

    3 (Mint házadat, kérünk, fogadd)

    4 (Az életet, az éveket)

    5 (Áldásodért, kegyelmedért)

503

    1 (Jöjj Isten népe, szenteld ma)

    2 (Most újólag add szíved az Úrnak!)

    3 (Őt áldjátok,)

504

    1 (Társra várva jár az ember,)

    2 (Álmuk, vágyuk oly sok színű,)

    3 (Dúsan hinti most ez utat)

    4 (Ámde összefogva hitben,)

    5 (Kérjük most az Úr kegyelmét:)

    6 (Évek múltán is ragyogjon)

505

    1 (Ó, szeretet forrása,)

    2 (Az első vőlegénynek)

    3 (Hogy a szeretet bennük)

    4 (A legnagyobb ajándék,)

    5 (Nézz most e házaspárra,)

    6 (Mint egykor ott Kánában)

506

    1 (Szent, örök Isten,)

    2 (E házaspárra)

    3 (Hozz nekik bőven)

    4 (Hadd lássák fénylő napod ékességét,)

    5 (Légy erős váruk;)

    6 (Ó, add meg nékik,)

507

    1 (E pár előtted áll, Urunk,)

    2 (Úr Jézus fogd kezük!)

    3 (Ha próba éri életük,)

    4 (Add, hogyha útjuk véget ér,)

508

    1 (Jobb a dolguk, akik ketten)

    2 (Hogyha egyik el is esne,)

    3 (Ha egyiket megtámadnák,)

    4 (Szól az Ige. Jó tanácsa)

509

    1 (Szent házasságnak szerzője,)

    2 (Nézd kegyes szemmel szándékuk,)

    3 (Tedd szeretetük tartóssá)

    4 (Ó, bízni tanítsd meg őket.)

510

    1 (Egy kis názáreti házban)

    2 (Add, Urunk,)

    3 (Hadd szülessen egykor újjá,)

511

    1 (Ó, örök Isten,)

    2 (Te is, ó, Jézus,)

    3 (Isteni Lélek,)

    4 (Az Atya, Fiú)

512

    1 (Csöpp kicsi gyermek,)

    2 (Küzdelem várja,)

    3 (Meg ne hátráljon,)

    4 (Bajba jutottat)

513

    1 (Ó, Uram drága ajándékid)

    2 (Hogyha nem volnál,)

    3 (Szüntelen aggódhatnánk értük;)

    4 (Vedd őket áldó szent karodba, hótisztán tartsd meg szívüket;)

    5 (Új nevet, tisztát adj őnékik,)

514

    1 (Úr Jézus, lásd e kisdedet,)

    2 (Oly kedves ő, de védtelen:)

    3 (A lelkét óvja szent erőd,)

    4 (Ha felnő, intse bölcs Igéd,)

515

    1 (Ó mily, hű barátunk Jézus)

    2 (Gyakran nyugtalan a lelkünk)

    3 (Jönnek próbák kísértések)

    4 (Ha legnagyobb az ínséged Van segítőd mit se félj)

    5 (Fáradt vagy és megterhelve, Jól esnék az enyhülés?)

    6 (Elhagyatva élsz e földön?)

516

    1 (Ó halld meg imám,)

    2 (Ó halld meg imám,)

517

    1 (Ó, boldog ház, hol befogadnak Téged,)

    2 (Ott minden szívben)

    3 (Ó, boldog ház,)

    4 (Hol rajtad csüggő)

    5 (Ó, boldog ház,)

    6 (Mind boldogan)

518

    1 (Készek vagyunk,)

    2 (Házunkban csak)

    3 (Minden szívben,)

    4 (Szent békédet)

    5 (Add, hogy tűrjünk)

    6 (Hittel, csenddel,)

    7 (Csak kegyelmed)

    8 (Hogyha olykor elcsüggedünk,)

    9 (Jóban, rosszban,)

519

    1 (Új nap virradt felettem,)

    2 (Az Úrnak karja óvott,)

    3 (Ím buzgó hittel lépek,)

    4 (Hogy minden múló percet)

    5 (Hű karjaidra bízom)

    6 (Ha bármi próba érne,)

    7 (Csak mindig azt kívánom,)

    8 (Te készítsd el a lelkem,)

520

    1 (Fölkelt immár a szép hold,)

    2 (Mély csend borult a földre,)

    3 (Nem látod-é a holdat?)

    4 (Mint gyenge, földi lények,)

    5 (Add, hogy üdvöd keressük,)

    6 (Ha jő a végső óra,)

521

    1 (Adjon Isten jó éjszakát,)

    2 (Köszöntsük az egek Urát,)

    3 (Íme, eltűnt a fényes nap.)

522

    1 (Ó, terjeszd ki, Jézusom,)

    2 (Légy mindenem, légy fényem:)

    3 (Ó, mosson meg egészen)

    4 (Kicsik, nagyok mind kérünk:)

523

    1 (Uram, Isten,)

    2 (A hit unszol,)

    3 (Szemed virraszt én fölöttem,)

    4 (Most is, hogy már jő az éjjel,)

    5 (Te állj mellém, Uram, akkor,)

524

    1 (A nap leszáll,)

    2 (Ma reggel kérés volt)

    3 (Az Úr megőrzi népét hűen.)

    4 (Már sok-sok tájon)

    5 (E jó hír terjed)

    6 (A föld elmúlik, mint a pára,)

525

    1 (Maradj velem,)

    2 (Nincs segítségem,)

    3 (Amint a napfény)

    4 (Minden órában)

    5 (Tárd ki felettem)

526

    1 (Már nyugosznak a völgyek,)

    2 (Ó, nap, hová tűnél el,)

    3 (Már rám borul az éjjel,)

    4 (A test nyugalmat áhít,)

    5 (Ti, fáradt tagok, mostan)

    6 (Már álom jő szememre,)

    7 (Te légy, Jézus, oltalmam,)

    8 (Ti is távol s közelben,)

527

    1 (Ha alkonypír bíborba vonja)

    2 (Bár hallgatag a rét virága,)

    3 (Az égbe küldi illatát,)

    4 (Ó, ember, int)

528

    1 (Gyorsan tűnnek el az órák,)

    2 (Múlt és jövő határánál)

    3 (Mért nem vártok, tűnő évek,)

    4 (Ó, idő, tán hatalmas vagy,)

    5 (Ismeretlen mielőttünk)

    6 (Itt e véges rög határán)

529

    1 (Rohan könyörtelen az idő,)

    2 (A földi gyönyör)

    3 (Mért kell szenvedned)

    4 (Ez élet vágya s kísértése)

530

    1 (Mindeddig vélem volt az Úr,)

    2 (Mindeddig megsegített.)

    3 (Tarts meg tovább is, jó Atyám,)

531

    1 (Elfutnak éveink,)

    2 (Van ami szebb és nemesebb:)

    3 (Gazdagok égnek ki)

    4 (Hirdesse életünk)

532

    1 (Ez esztendő fordulóján)

    2 (A múló év minden napja)

    3 (A mezőket te ruházod,)

    4 (Könnyeinket szárítgattad,)

    5 (Hálásan hát megfogadjuk,)

    6 (S ha majd eljön a végóra,)

533

    1 (Jertek hálaadással,)

    2 (Ím, időről időre)

    3 (Annyi bajban, ínségben,)

    4 (Áldjuk szent kegyelmedet,)

    5 (Szüntess minden ínséget,)

    6 (Urunk, jöjj Szentlelkeddel,)

    7 (Atyánk, örök szeretet,)

534

    1 (Jelszavunk: Immánuel,)

    2 (Hisz Te vagy a legfőbb jó,)

    3 (Hallasd köztünk szent neved,)

    4 (Nyisd meg az eget, Atyánk,)

    5 (Írd fel Jézus vérével)

535

    1 (Áldjuk Istent az új évért,)

    2 (Bízzuk újra egész évünk)

    3 (Élő hittel bízzunk benne!)

536

    1 (Száll az idő sebes szárnyon,)

    2 (Elmúlik az élet nyara,)

    3 (Csak egy nem változik: Isten,)

    4 (Üdvözlégy hát, Újév reggel,)

537

    1 (Téged áld, ó, Alkotó,)

    2 (Őrzöd földnek erejét,)

    3 (Istenem, te jó Atyám,)

538

    1 (Nézz szét, szívem,)

    2 (Csak nézz a földön szerteszét,)

    3 (Lomb-dúsan állnak)

    4 (Őt áldja fű, fa, minden ág,)

    5 (A kis pacsirta égbe száll,)

    6 (Visszhangzik, zeng a vígság;)

    7 (Kelj hálaérzet bennem!)

539

    1 (Halld, a kürtök hangja zendül,)

    2 (Felragyog az üdvnek fénye,)

    3 (Krisztus visszajön dicsfényben,)

    4 (Hála, áldás az Atyának,)

540

    1 (Ébredj alvó, hív a szózat!)

    2 (Ím, Vőlegényed jő.)

    3 (Halljuk jól az őrök hangját,)

    4 (Dicstrónod fényben áll!)

    5 (Egykor trónod köré állunk,)

    6 (Oly szép az égi hon,)

541

    1 (Hű néped esdve rád tekint:)

    2 (Lásd, mily sötét az éjszaka,)

    3 (Nincs messze már)

    4 (Majd megjelensz,)

542

    1 (Eljő az Úr, Halleluja,)

    2 (Ébren légy, vigyázva várj,)

    3 (Eljő az Úr, Halleluja,)

    4 (Ébren légy, vigyázva várj,)

    5 (Eljő az Úr, Halleluja,)

    6 (Ébren légy, vigyázva várj,)

    7 (Eljő az Úr, Halleluja,)

    8 (Ébren légy, vigyázva várj,)

543

    1 (Csend honol a földön, égben;)

    2 (Eljön az Úr, esdve várjuk,)

    3 (Őt hirdeti Kérub ajka,)

544

    1 (Az Úr éjfélkor érkezik!)

    2 (Bár e világ nagy kétkedőn)

    3 (Az Úr éjfélkor érkezik)

    4 (Királyi trónon, fényesen)

    5 (Az Úr éjfélkor érkezik,)

    6 (Ki híven járta útjait,)

    7 (Az Úr éjfélkor érkezik,)

    8 (Kegyelme még időt adott,)

545

    1 (Úr Jézus, nagy Király,)

    2 (E földön dúl a harc,)

    3 (A Sátán erejét)

    4 (Úr Jézus, hű Urunk,)

546

    1 (Krisztust váró lelkek,)

    2 (Itt vagyok, bízzatok!)

    3 (Eljövend az éjjel)

    4 (Istenünk, rettegünk!)

    5 (Nem attól kell félnünk,)

    6 (Hűségért égi bért)

    7 (Legyünk mindig bölcsek)

    8 (Fel, bátran mindnyájan!)

547

    1 (Istennek népe, készen légy,)

    2 (Oly dicső lesz az a nap)

    3 (Istennek népe, ne heverj,)

    4 (Oly dicső lesz az a nap)

    5 (Istennek népe, ne feledd,)

    6 (Oly dicső lesz az a nap)

548

    1 (Adj számot, ó, sáfár, —)

    2 (Ahol hűséget lát,)

    3 (Adj számot, ó, sáfár,)

    4 (Ha adtál szívesen)

    5 (Adj számot, ó, sáfár,)

    6 (Ha táplált éhezőt)

    7 (Adj számot, ó, sáfár,)

    8 (Ha földi éltedben)

549

    1 (Az időnk oly kevés,)

    2 (Szolgáljunk lelkesen,)

    3 (Az időnk oly kevés,)

    4 (Szolgáljunk lelkesen,)

550

    1 (Légy kész, megváltott nép,)

    2 (Az őrök hangja szól:)

    3 (A mennyben nem lesz könny,)

551

    1 (Felséges Isten, szent Bíró,)

    2 (Mi lesz, ó, vélem, bűnössel?)

    3 (Te irgalommal nézel ránk,)

    4 (Bár minden semmiségbe száll,)

    5 (A bűnöst mégsem űzöd el,)

    6 (Atyai házad nyitva rég,)

    7 (Oly sok a vétkünk, Istenünk,)

    8 (Harcunkban, kérünk,)

552

    1 (Az Úré minden hatalom,)

    2 (Ott állnak mind a trón körül, fejükön korona,)

    3 (A Bárányé a győzelem!)

    4 (És áment mond)

553

    1 (Mit aratsz majdan)

    2 (Ki mint vet testben idelent,)

    3 (Szolgáljad Istent mindenestől,)

    4 (Vetésed most hitből eredjen,)

554

    1 (Én jól tudom: Megváltóm él,)

    2 (Bár a világ gúnyol, nevet,)

    3 (Kitárt karjával vár az Úr:)

    4 (Ajkáról hívón zeng felém:)

    5 (Kitárt karjával vár az Úr:)

    6 (Bár a világ gúnyol, nevet,)

555

    1 (Mennyben hangzik a dicsének,)

    Refr (Nagy karének kél majd szárnyra,)

    2 (Éji ködtől nem borítva)

    Refr (Nagy karének kél majd szárnyra,)

    3 (Mindörökké zengve áldjuk)

    Refr (Nagy karének kél majd szárnyra,)

    4 (Földi bánat s vétek távol,)

    Refr (Nagy karének kél majd szárnyra,)

556

    1 (Újjáteremt az Úr mindent,)

    2 (Ő letörli a könnyeink,)

    3 (Új ég és új föld vár reánk,)

557

    1 (Te napnál fénylőbb, szép mennyei ország,)

    2 (Ott vár reám a szép)

    3 (Ez áldott ország)

558

    1 (Úton vagyok, én testvérim,)

    Refr (Hála, hála, halleluja!)

    2 (Elhagyottan távol éltem,)

    Refr (Hála, hála, halleluja!)

    3 (Most az ajkam hál'adással)

    Refr (Hála, hála, halleluja!)

    4 (Ha elmúlik ez az élet,)

    Refr (Hála, hála, halleluja!)

559

    1 (Percek tűnnek, órák múlnak,)

    2 (Ámde Isten földre küldte értünk drága Gyermekét,)

    3 (Fönt a mennyben)

    4 (Kapu tárul, és a trónnál)

560

    1 (A mennybe fenn a trónusnál,)

    2 (Markába véste nevemet,)

    3 (Mikor a Sátán megkísért,)

    4 (Ő halt meg minden vétkemért,)

    5 (Íme, a Bárány ő van ott,)

    6 (A Bárány vére volt az ár,)

Copyright © Diatar 2010-2022 Adatvédelem