Énektárak  Szószedet  Kezdősorok


"Baka-féle Erdélyegyházmegyei Énekeskönyv" énekei:

1

    1 (Hints meg engem, Uram, izsóppal, és megtisztulok,)

    2 (Könyörülj rajtam, Isten,)

    3 (Dicsőség az Atyának és Fiúnak,)

    4 (Miképpen kezdetben vala, most és mindenkor,)

    Húsvét 1 (Láttam a vizet, mely a templom ajtajánál csergedezett, alleluja!)

    Húsvét 2 (Adjatok hálát az Úrnak, mert jó:)

    Húsvét 3 (Dicsőség az Atyának és Fiúnak,)

    Húsvét 4 (Miképpen kezdetben vala, most és mindenkor,)

    V (V: Ostende nobis Domine misericordiam tuam. (Alleluja))

2

    1 (Jöjj el, Szentlélek Úr Isten,)

    2 (Jöjj el, Szentlélek Úr Isten!)

    3 (Jöjj el, Szentlélek Úr Isten!)

3

    1 (Jöjj el, Szentlélek Isten,)

    2 (Jöjj el, árvák gyámola!)

    3 (Oh, kegyes vigasztalónk,)

    4 (Oh, dicső nap, híved)

    5 (Hajtsd meg keménységünket,)

    6 (Engedd hív szolgáidnak,)

4

    1 (Adjunk hálát Istenünknek,)

    2 (Ki most minket legeltetett,)

    3 (Áradjon ránk bő forrása,)

5

    1 (Oh, mennyei szent Atyánk! Szívből adunk hálát,)

    2 (Buzgón kérünk, Teremtő S Megváltó Istenünk!)

6

    1 (Áldozattal járul hozzád Oh, nagy Isten! hív néped,)

    2 (Dicsőség legyen egekben A fölséges Istennek.)

    3 (Jézus, te hoztad az égből Az üdvösség igéit,)

    4 (Az oltáron megújul most A kereszt áldozatja,)

    5 (A kenyér s boráldozattal Felajánljuk szívünket,)

    6 (Az angyalok seregével Zengjük: Szent az Úr Isten!)

7

    1 (Bemegyek szent templomodba Uram, szent oltárodhoz,)

    2 (Salamon király templomot Épített Fölségednek,)

    3 (Hát én szegény, földnek férge Mit építsek nevednek?)

    4 (Hogyha tetszik áldozatom, Lelkemet fölajánlom,)

    5 (Hogy szívem inkább gerjedjen Isteni szerelmedre,)

8

    1 (Egybegyűltünk, oh nagy Isten buzgó imádásodra)

    2 (Dicséret, áldás, dicsőség Mennyben a nagy Istennek!)

    3 (Óh Atyánk! nekünk e földön Egy kegyes anyát adál,)

    4 (Jézus Krisztus szerzeménye A kenyér s bor áldozat,)

    5 (Szent, örökké szent az Isten! Atya, Fiú s Szentlélek)

9

    1 (Ím arcunkra borulunk Előtted Istenség!)

    2 (Téged mennybéli Atya! Illet a dicsőség)

    3 (Mi hiszünk az Atyában, Ki mély végzéséből)

    4 (Vedd Uram kegyelmedbe A mit felszenteltünk,)

    5 (Szavunkat és szivünket, Az égre emeljük,)

10

    1 (Jertek áldozatra Hiv keresztények,)

    2 (Mi is bemutatjuk áldozatunkat,)

    3 (Dicséret, dicsőség neked, Istenünk!)

    4 (Az evangéliom Isten igéje,)

    5 (Hisszük az egy Istent három személyben,)

    6 (Vedd, Uram! mit szolgát szentelt kezében)

    7 (Neked áldozunk fel minden jót, Atyánk!)

    8 (Szent kezedből jő ránk a kár, szegénység)

    9 (Mondjuk: Szent az Isten! szent, örökké szent!)

    10 (Szent test lőn a kenyér, a bor drága vér,)

    11 (Vedd el bűneinket, Isten Báránya,)

    12 (Arra nem méltók a bűnös emberek,)

    13 (Az igaz megtérőt Te meg nem veted,)

    14 (Áldd meg, óh nagy Isten áldozatunkat.)

11

    1 (Jertek, keresztény lelkek Az Istent dicsérni,)

    2 (Dicsőség az Istennek a magas mennyekben,)

    3 (Az Isten szájából jő az evangélium,)

    4 (Mi azt hisszük és valljuk: hogy egy Isten vagyon,)

    5 (Mindenható Ur Isten! ím ez áldozatunk,)

    6 (Mondd: szent, szent vagy Uram! Szaboth Istene!)

12

    1 (Leborulok oltárodnál, Nézd, Uram! egész a földig,)

    2 (Tudom én, hogy szent ez a hely, A hová most félve léptem;)

    3 (Kenyeret s bort mutatunk fel Neked, Isten! áldozatra,)

13

    1 (Szent buzgalom vonz minket Elődbe, Istenünk.)

    2 (Mély tisztelet s dicsőség Nevednek, oh Atyánk.)

    3 (Isten szaván alapszik Üdvünknek irata,)

    4 (Uram, fogadd tetszéssel, Amit neked hozunk,)

    5 (Ég s minden alkott lény Harsogja most velünk,)

14

    1 (Szent lakodba jött néped,)

    2 (A szent miseáldozat,)

    3 (Dicsőség az Istennek,)

    4 (Hisszük buzgón mind, a mit)

    5 (Kenyeret s bort áldozunk)

    6 (Nyerjen a szent áldozat)

    7 (Szent vagy, Urunk, Istenünk!)

15

    1 (Szeretettel jőnek hozzád Atyánk! hív gyermekeid,)

    2 (Szálljon égbe örömhangja A dicsérő éneknek,)

    3 (Üdvözítőnk tanítása Szeretet szent törvénye,)

    4 (Szeretet örök emléke És szeretetáldozat,)

    5 (Az angyalok énekével Egyesüljön énekünk,)

16

    1 (Dicsértessék édes Jézusnak szent neve,)

    2 (Dicsérjük mindnyájan, szívből magasztaljuk,)

    3 (Áldj meg minket Jézus, kik itt egybegyűltünk,)

    4 (Vedd jó kedvvel, Isten, ez áldozatunkat,)

17

    1 (Szívem égben, szemeim a szent oltárra néznek.)

    2 (A legszentebb tiszta lélek vagy te, örök Isten!)

    3 (A Szentlélek bő malasztja mossa meg szívünket,)

18

    1 (Térdemre borulok,)

    2 (Uram, Jézus! kérlek,)

    3 (Teremtőm, Megváltóm!)

19

    1 (Uram, irgalmazz minekünk,)

    2 (Úr Jézus, kegyelmezz nekünk!)

    3 (Szentlélek, szent malasztiddal,)

20

    1 (Dicsér hív néped, s esdve kér Téged, Irgalmas Istenünk,)

    2 (Mi hisszük, valljuk s buzgón imádjuk A Szentháromságot,)

    3 (Elrejtett Isten, Kenyér s bor színben E drága szentségben,)

    4 (Hitünk négy titka, Ég ajándéka, Üdvöz légy, nagy Szentség!)

21

    1 (Dicsértessél, tiszteltessél nagy Úr, fenn az egekben;)

22

    1 (Dicsőség az egy Istennek,)

    2 (Zengje szívünk, szent az Isten,)

    3 (A por ember és az angyal)

23

    1 (Dicsőséged, nagy Istenünk,)

24

    1 (Dicsőség legyen a magas mennyben Teremtő Istennek,)

    2 (Szent vagy, Úr Isten!)

    3 (Mennyei karok,)

25

    1 (Dicsőség legyen Istennek magas mennyben,)

26

    1 (Legyen örök dicsőség mennyben az Istennek,)

27

    1 (A kereszténységben)

    2 (Hiszünk a Krisztusban,)

    3 (Hiszek Szentlélekben,)

    4 (Hiszem a holtaknak)

28

    1 (Hiszünk mi az egy Istenben,)

29

    1 (Hiszek én az egy Istenben,)

30

    1 (Uram, hiszlek és reméllek, Tiszta szívből szeretlek.)

    2 (Uram, hiszlek és reméllek, Tiszta szívből szeretlek.)

    3 (Uram, hiszlek és reméllek, Tiszta szívből szeretlek.)

    4 (Uram, hiszlek és reméllek, Tiszta szívből szeretlek.)

    5 (Uram, hiszlek és reméllek, Tiszta szívből szeretlek.)

    6 (Uram, hiszlek és reméllek, Tiszta szívből szeretlek.)

    7 (Uram, hiszlek és reméllek, Tiszta szívből szeretlek.)

    8 (Uram, hiszlek és reméllek, Tiszta szívből szeretlek.)

    9 (Uram, hiszlek és reméllek, Tiszta szívből szeretlek.)

    10 (Uram, hiszlek és reméllek, Tiszta szívből szeretlek.)

31

    1 (Szent az Atya, szent az Atya, örök Isten.)

    2 (Kit szüntelen tiszta szívvel szent seregek)

    3 (Kerubimok, Szerafimok énekelnek)

32

    1 (Szent vagy örökké, Atya Úr Isten,)

    2 (Szent a mi Urunk, Jézus Krisztusunk,)

    3 (Szent a Szentlélek, kit hiszünk egynek,)

33

    1 (Mennynek, földnek Ura, ki felségesen)

34

    1 (Szent misében részesültünk,)

35

    1 (Áldj meg minket, Atya Isten;)

36

    1 (Szent vagy, Uram, szent vagy,)

    2 (Mennyben Kerubimok)

    3 (Térdet, fejet hajtok,)

    4 (Tebenned reménylek,)

37

    1 (Áldunk Téged, oh angyali kenyér,)

    2 (Kérünk Téged, irgalmas nagy Isten,)

38

    1 (Azért ezt a nagy szentséget leborulva imádjuk,)

    2 (Az Atyának és Fiúnak dicséret és tisztesség,)

39

    1 (Tantum ergo Sacramentum veneremur cernui:)

    2 (Genitori Genitoque laus et jubilatio)

40

    1 (Leborulunk és imádunk Téged,)

41

    1 (Hallgasd meg, hallgasd meg, Uram, az áldásnak szavait.)

42

    1 (Dicsérjük mindnyájan, szívből magasztaljuk)

    2 (Áldj meg minket, Jézus, kik itt egybegyűltünk,)

43

    1 (Áldjad, ember, e nagy jódat,)

    2 (Itt az Isten gazdagsága,)

    3 (Itt a kegyelem adója,)

    4 (Itt lelkünknek orvoslója,)

    5 (Higyj, ember, Isten szavának,)

    6 (Ez nem példája testének,)

    7 (Itt van tehát Istensége,)

    8 (Kérjük, adja ránk áldását,)

44

    1 (Áldott Jézus kenyér színben, Gyönyörködik tiszta szívben;)

    2 (Azért ide járuljatok, Bűnösök, folyamodjatok,)

    3 (Akik éheztek, jöjjetek, E szent kenyérből egyetek,)

    4 (Itt az élet reménysége, Lelkek kedves vendégsége,)

    5 (Áldott test, mennyei kenyér, Keresztfán értünk kifolyt vér.)

    6 (Jézus, ne tekintsd vétkünket, Ne vess el azért bennünket,)

    7 (Testté lett áldott szent Ige, Atya Isten bölcsessége,)

    8 (Szerelmes Jézus, jöjj hozzánk, Légy szívünkben égő fáklyánk.)

45

    1 (Bűnös lélek, ide siess, a ki meg vagy terhelve.)

    2 (Oltári drága szentségben Itt van a te orvosod,)

    3 (Azért tehát keseredett Hívek! ide jöjjetek,)

46

    1 (Egekből eredett angyali kenyér,)

    2 (Mannával tartatott hajdan zsidóság,)

    3 (Azért leborulunk, ártatlan Bárány!)

    4 (Add, midőn járulunk te szent testedhez,)

47

    1 (Én, nyomorult szolgád folyamodom hozzád, Ajánlván magamat kegyelmedbe;)

    2 (Ím! ezért járulva hozzád s leborulva, E szentségben áldlak angyaliddal;)

    3 (Egészen szívemet és bűnös lelkemet Teneked, oh Jézus! feláldozom:)

    4 (Jézus! én vendégem, nagy gyönyörűségem, Ki hozzám szállottál szerelmedből;)

48

    1 (Ez nagy Szentség valóban,)

    2 (Együtt van itt test és vér,)

    3 (Háborútól oltalmazz,)

    4 (Állj mellettünk, nagy Isten!)

    5 (Tebenned van reményünk,)

    6 (Add, hogy készen lehessünk,)

49

    1 (Előtted, Jézusom, leborulok,)

    2 (Hogy üdvözíts engem, teremtettél,)

    3 (Vádolom most magam, hogy vétettem,)

    4 (Fogadom életem jobbulását,)

    5 (Csak nekem, oh kérlek, Szentlelket adj,)

    6 (Kívánja már lelkem szent testedet,)

50

    1 (Hódolatra jöttünk, oh királyunk,)

    2 (Térdeinkre hullunk színed előtt,)

    3 (Fejünket meghajtjuk itten mélyen,)

    4 (Főnkkel szívünket is megalázzuk,)

    5 (Minden léptünk, keltünk feléd vigyen;)

    6 (Adj, édes Megváltónk! adj kegyelmet,)

51

    1 (Imádd, lelkem, örvendezve az Isten szent Fiát,)

    2 (Üdvözlégy, mennyei manna! angyali szent kenyér!)

    3 (Téged e drága Szentségben magasztal énekünk,)

    4 (Lelkünk, midőn megtaláltad, rakva volt fekéllyel,)

    5 (Úr levén, a szolgaságnak sanyarú kenyerét)

52

    1 (Imádlak, nagy Istenség,)

    2 (Üdvözlégy, örök manna!)

    3 (Ím szent testével táplál,)

    4 (Ah, hogyan érdemlettem,)

    5 (Soha többé nem vétek,)

    6 (Élni s halni akarok,)

    7 (Jöjj hozzám, élő kenyér,)

53

    1 (Imádlak tégedet, láthatatlan Istenség!)

    2 (Isteni erődet elrejted a keresztfán,)

    3 (Noha szent Tamással sebed helyét nem látom,)

    4 (Váltságomnak ára, lankadt szívem ereje,)

    5 (Miként Egyiptomban híveidnek házait)

    6 (Oltsd el poharaddal gonosz lángját szívemnek,)

54

    1 (Imádlak tégedet, én Jézusom,)

    2 (Méltó, hogy hozzám jöjj, én nem vagyok,)

    3 (S ha tiszta lesz szívem, majd feltárom,)

    4 (Add, hogy már egyedül neked éljek;)

55

    1 (Imádom Fölséged, drága nagy Szentség!)

    2 (Benned több más érzék gyarlón elmerül,)

    3 (A keresztfán rejlett csak az Istenség;)

    4 (Sebeid Tamásként nem szemlélhetem,)

    5 (Irgalmas Pelikán! Isten egy Fia,)

    6 (Jézus, kit rejtekben itt imád híved,)

56

    1 (Itt jelen van Jézus a kenyérben,)

    2 (Nagyobb ő az ég s föld határánál,)

    3 (Ő angyalok tápja, üdvünk étke,)

    4 (Hajtsuk meg mindnyájan térdeinket,)

57

    1 (Imádunk, szent ostya, drágalátos manna,)

    2 (Áldd meg országunkat, mi édes hazánkat,)

    3 (Izrael fiait ki megoltalmaztad,)

    4 (Halálunk óráján add, hogy téged méltán,)

    5 (Jöjjetek, angyalok! mennyei szent karok,)

58

    1 (Istenség mélysége, lelkek édessége)

    2 (Áron zöld vesszejét, csodás nagy erejét)

    3 (Nagy szentség, áldassál, felmagasztaltassál,)

59

    1 (Itt jelen vagyon az Istennek Fia!)

    2 (Itt jelen vagyom mi édes Teremtőnk;)

    3 (Itt jelen vagyon élet, út, igazság;)

    4 (Itt jelen vagyon váltságunknak napja;)

    5 (Itt jelen vagyon a mi vigasságunk;)

    6 (Adja minekünk az ő szent országát,)

60

    1 (Kenyér s borszín alatt rejlő Isteni dicső Felség!)

    2 (Téged vallunk, Úrnak mondunk, Isten nagy Méltóság;)

    3 (Térdre esve, mellünk verve Mély alázatossággal,)

    4 (Oh ártatlan, láthatatlan Istennek szent Báránya!)

61

    1 (Krisztus teste és szent vére, Angyalok eledele,)

    2 (Bár e csodát, hitünk titkát Elménk meg nem foghatja;)

    3 (A keresztfán haldokolván Rejlett csak Istensége;)

    4 (Orvosságát, tisztulását Lelkünk itt feltalálja;)

62

    1 (Lelkünk üdvössége, Krisztus van itt jelen;)

    2 (Irgalmas Pelikán! ki magas keresztfán)

    3 (Mint Pelikán madár mellét kiszaggatja;)

    4 (Világ váltságáért szíved óhajtása,)

    5 (Te mondád: mindnyájan én hozzám jöjjetek,)

    6 (Oh kegyes Megváltónk! Ki drága kebledet)

63

    1 (Megtestesült Ige, Világ üdvreménye, Hogy megválts bennünket,)

    2 (Midőn a szeretet asztalánál etted A végső vacsorát;)

    3 (Ide, hát siessen, hogy részesülhessen, Kinek szíve tiszta;)

64

    1 (Minden alkotmányok, az Urat áldjátok,)

    2 (Mennyei angyalok, az Urat áldjátok;)

    3 (Nap, Hold és csillagok, az Urat áldjátok,)

    4 (Tűz, hévség és hideg! az Urat áldjátok,)

    5 (Világosság, felhők! az Urat áldjátok,)

    6 (Föld, hegyek és halom! az Urat áldjátok,)

    7 (Források s tengerek! az Urat áldjátok,)

    8 (Vízben úszó halak! az Urat áldjátok,)

    9 (Minden vadak s barmok! az Urat áldjátok,)

    10 (Az Úrnak papjai! az Urat áldjátok,)

    11 (Szentek és igazak! az Urat áldjátok,)

    12 (Ifiak és vének! az Urat áldjátok,)

    13 (Mindnyájan örökké az Urat áldjátok,)

    14 (Mindnyájan örökké az Urat áldjátok,)

65

    1 (Mondj éneket, zengő nyelvem! Szentséges Úr testének,)

    2 (Tiszta szűztől véve testet Földre szállt és jára itt,)

    3 (Végvacsorán mikor ennék Kedves tanítványival;)

    4 (A test ige, kenyér testté, A bor vérré változik;)

    5 (Azért ezt a nagy Szentséget Leborulva imádjuk,)

    6 (Az Atyának és Fiúnak Dicséret és tisztesség,)

66

    1 (Most az Úr Krisztusnak drágalátos teste)

    2 (Imádunk tégedet, oh drága nagy Szentség!)

    3 (Kérünk, oh Jézusunk! add, hogy hozzád térjünk,)

67

    1 (Most lett a kenyér Krisztus testévé,)

    2 (Itt az Istenség az emberséggel,)

    3 (Itt azon test s vér felmutattatott,)

    4 (Ezt a számtalan vétkek okozták,)

    5 (Szeretlek én már, édes Jézusom!)

    6 (Jézusom! kérlek, segíts meg arra,)

68

    1 (Oh áldott manna, Úr Jézus teste,)

    2 (Megtért bűnösnek nagy reménysége,)

    3 (A kik tehozzád méltán járulnak,)

    4 (Ez áldozatban, Istennek Fia,)

    5 (Te vagy bús szívünk vigasztalása,)

    6 (Lelkünknek étel és ital lettél,)

    7 (Oh áldott Jézus! isteni jóság!)

    8 (Élő szent kenyér, uti költségünk.)

    9 (Ki téged veszen, el nem kárhozik;)

    10 (Angyali karok körülállanak,)

    11 (Dicsőült szentek buzgón tisztelnek,)

    12 (Dicsőség neked, oh Szentháromság!)

69

    1 (Oh élet mannája! Oh nagy Szentség,)

    2 (Ha ily nagy, Istenem! szereteted,)

    3 (Utolsó vacsorád emlékeztet,)

70

    1 (Oh Jézus, hívek öröme,)

    2 (Adád nekünk szent testedet;)

    3 (Szentséges véred italunk,)

    4 (Oh Jézus! áldott vacsora,)

    5 (Tápláld tehát fiaidat,)

71

    1 (Oh Jézusom! hitünk segedelme,)

    2 (Oh Jézusom! nézvén rabságunkra,)

    3 (Oh Jézusom! ki kereszt oltárán)

    4 (Oh Jézusom! menny és föld királya!)

    5 (Oh Jézusunk! add, hogy hozzád jussunk;)

72

    1 (Oh, ki ez oltáron kenyér színe alatt;)

    2 (Testi szemeimmel noha nem láthatlak,)

    3 (Ez áldott testedért, melyet itt imádunk,)

    4 (Drága sebeidbe rejtem sok vétkemet,)

    5 (Bűnös Magdolnával lábadhoz borulok,)

    6 (Oh angyali étel! tápláljad lelkemet.)

73

    1 (Oh felséges, oh szentséges Krisztus Jézus szent teste,)

    2 (Kerubimok, Szerafimok, kilenc angyali karok,)

    3 (Élő test, vér és Istenség, jelen van e szentségben,)

    4 (Buzgó szívvel kérünk téged, lelkünk örök élete,)

74

    1 (Oh szentséges, kegyességes, üdvözítő Jézusom!)

    2 (Téged áldunk és imádunk mély alázatossággal,)

    3 (Oh ártatlan, láthatatlan Istennek szent Báránya!)

    4 (Hogy károsabb és súlyosabb ne legyen betegségünk,)

75

    1 (Oh, szeretet szent emléke, Jézus szent teste s vére,)

    2 (Mit az utolsó vacsorán Tanítványidnak adtál,)

    3 (Oh ki ennyire szerettél Élve, halva bennünket)

76

    1 (Porba omlom, ím, előtted, drágalátos ostya,)

    2 (Szegény vagyok, nagyon szegény, Uram! tudod, látod.)

    3 (De mit kérjek én Krisztusom! trónusodnál tőled,)

77

    1 (Szerelmes, édes Jézusom, imádlak Tégedet;)

    2 (Kit sem tengernek vizei meg nem bírhatának,)

    3 (Hogy ne féljünk nagy fényedtől, homályba rejteztél,)

    4 (Istennek áldott Báránya! ki a bűnt elveszed,)

    5 (Adjad, hogy így szeretettel Neked szolgálhassunk,)

78

    1 (Testté lett szent Ige, Jézusom, imádlak,)

    2 (Erős hittel hiszem, hogy itten jelen vagy,)

    3 (Töredelmes szívvel elődbe borulok,)

    4 (Hogy hajlékomba jöjj, én méltó nem vagyok.)

79

    1 (Téged ebben a Szentségben áldunk, oh nagy Istenség,)

    2 (Kik magukhoz méltán vesznek, jutalmuk örök élet;)

    3 (Szent orvosunk, kit imádunk e mélytitkú szentségben,)

80

    1 (Titkos nagy áldozat, Istennek szent Fia!)

    2 (Kenyér színe alatt bizonnyal szent tested)

    3 (Jézus! e Szentségben örök kegyelmedből)

    4 (Kegyelmes Úr Isten! velünk nagy jót tettél,)

    5 (Tehozzád járulunk, kegyelmes jó Atyánk!)

    6 (Áldjon az ég és föld s a bűnös emberek;)

81

    1 (Üdvözlégy, áldott légy szent test és vér!)

    2 (Csodálja ég és föld irgalmadat,)

    3 (Oh kegyelmes Atyánk! nézz Fiadra,)

82

    1 (Üdvözlégy, édes Jézusunk,)

    2 (Üdvözlégy, Krisztus szent vére,)

    3 (Te vagy világ Megváltója,)

    4 (Utolsó vacsorát évén,)

    5 (Elménk ezen csodálkozik,)

    6 (De magad rendelted, tudjuk,)

    7 (Most tehát, kik jelen vagyunk,)

    8 (Segíts minden szükségünkben,)

    9 (Döghalál minket ne érjen,)

    10 (Földjeinkre adj bőséget,)

    11 (Azért hozzád folyamodunk,)

83

    1 (Üdvözlégy, Jézusnak szent teste és vére!)

    2 (Üdvözlégy, malasztok bőséges kútfeje;)

    3 (Üdvözlégy, nagy Szentség! megtérők reménye,)

    4 (Noha szemünk elött rejtve van Felséged,)

84

    1 (Üdvözlégy, Krisztusnak drága szent teste!)

    2 (Üdvözlégy, nagy Szentség! élet adója,)

    3 (Üdvözlégy, nagy Szentség! Istennek Fia,)

    4 (Üdvözlégy, nagy Szentség! lelkünk vendége,)

    5 (Üdvözlégy, nagy Szentség, igaz Istenség!)

    6 (Üdvözlégy, nagy Szentség, isteni Bárány!)

    7 (Üdvözlégy, nagy Szentség, mennyei kenyér!)

    8 (Üdvözlégy, nagy Szentség, élet kútfeje!)

    9 (Üdvözlégy, nagy Szentség, hívek mannája!)

    10 (Üdvözlégy, nagy Szentség, csodák csodája!)

    11 (Dicséret, dicsőség Jézus testének!)

85

    1 (Üdvözlégy, oh drágalátos nagy Szentség!)

    2 (Te kész voltál mennyből alászállani,)

    3 (Mindnyájan, kik vagyunk egy igaz hitben,)

86

    1 (Üdvözlégy, oltáriszentség,)

    2 (Ha minden szentek szívével)

    3 (Öntsd szívembe szerelmedet,)

    4 (Ellankadok szerelmedtől,)

    5 (Életünknek végóráján)

87

    1 (Üdvözlégy, oh égi manna!)

    2 (Üdvözlégy, oh élő kenyér,)

    3 (Mit adhatunk érted neked,)

    4 (Nincs annál nagyobb szeretet,)

    5 (Fogadd, fogadd, kegyes Jézus!)

    6 (És ne hagyj elveszni, kérünk,)

    7 (Örök élet, út, igazság,)

88

    1 (Üdvözlégy szép rózsa, lelkünknek orvosa,)

    2 (Kiáltunk mélységből, tekints ránk a mennyből,)

    3 (Jézus! nagy hatalmunk, légy nekünk oltalmunk,)

89

    1 (Üdvözlégy szent ostya, égből szállott kenyér,)

    2 (Leborulva kérünk, elrejtett Istenség,)

    3 (A zsidóknak régen mannát harmatoztál,)

    4 (Oh Isten Báránya! vedd el vétkeinket;)

90

    1 (Zálogát adtad, oh Jézus! örök szeretetednek.)

    2 (Irgalmasságod nem nézte a mi gyarlóságunkat,)

    3 (Ekképp tieiddé tettél, kegyes Jézus! bennünket.)

91

    1 (Oh Uram, oh Uram! nem vagyok méltó, hogy jöjj hajlékomba;)

    2 (Oh azért, Jézusom! ki itt elrejtve vagy e szent oltáron:)

92

    1 (Oh, jóság Istene, asztalodtól jövünk.)

    2 (A Bárány vérétől piros még ajakunk,)

    3 (Szent test hókenyere, piros vér pohara,)

    4 (Enyém vagy, Jézusom! el nem bocsájtalak;)

    5 (Ha eljő egykoron a halál angyala,)

93

    1 (Harmatozd le, nagy Ég, az Igazat és Jót.)

    2 (Dicsőség Atyának, ki minket teremtett,)

    3 (Hiszünk és vallunk egy igaz élő Istent,)

    4 (Vedd kedvesen, Uram! szívünk áldozatját,)

    5 (Jézus áldozat lett értünk a kereszten,)

    6 (Szent vagy, Uram, szent vagy! szentebb vagy mindennél,)

94

    1 (A szent atyák Lymbusban)

    2 (Harmatozzatok, Egek,)

    3 (Áldott a szűznek Fia,)

    4 (Dicséret és dicsőség)

    5 (Énekeljünk mindnyájan)

    6 (Szent vagy, Uram, szent vagy, szent,)

    7 (Teljes az Ég és a Föld)

95

    1 (Harmatozz, ég, s küldd el, a kit lelkünk oly epedve vár.)

    2 (Dicsőséged zengje minden nyelv, hatalmas Istenünk!)

    3 (Hiszünk, mindenható Atyánk!)

    4 (Fogadd el áldozatunkat, Atyánk! szolgád kezéből,)

96

    1 (Hozzád emelem szómat, Istenem.)

    2 (Mutasd meg magad, a Te utadat,)

    3 (Áldás, dicséret és hála neked,)

    4 (Hiszünk tebenned, égi szent követ!)

    5 (Ím az áldozat, mit most bemutat)

    6 (Szent az egy Isten három személyben,)

97

    1 (Áldjuk és dicsérjük a szép szűz Máriát,)

    2 (Megjövendőlték őt régen a Próféták,)

    3 (A kit az ég és föld be nem fogadhatott,)

    4 (A csipkebokor is őtet jelképezte,)

    5 (Oh, szeplőtelen Szűz! könyörögj érettünk,)

98

    1 (Ébredj, ember, mély álmodból,)

    2 (Az Úr elküldé Angyalát,)

    3 (A szűzhöz így szól az angyal:)

    4 (Úgy jutsz el az anyaságra,)

    5 (Fiadat Jézusnak hívod,)

    6 (Az ártatlan szűznek keble)

    7 (Íme az Úr szolgálója!)

99

    1 (Gábriel elválasztaték,)

    2 (Legott a Szűzet köszönti,)

    3 (Szűzet angyal nevén híjja,)

    4 (Dávidnak nemzetségéből,)

    5 (Kit szűzen szülsz e világra,)

    6 (Fiad neve Jézus leszen,)

    7 (Megretten a szent szűz szíve,)

    8 (Legyen az Úr akaratja,)

    9 (Jöjjön hozzánk is irgalma,)

100

    1 (Küldé az Úr Isten gyors és hív szolgáját)

    2 (Erős követséget értünk, hogy felvenne,)

    3 (Menj el azért, angyal, az új hírt hirdetni,)

    4 (A Szűzhöz érkezvén ékesen köszöntsed:)

    5 (Méhedbe fogadod Istennek szent Fiát,)

    6 (Hallja s érti a Szűz szólását angyalnak,)

    7 (Aki Teremtője s Ura mindeneknek,)

    8 (Kinek erőssége minket erősítsen,)

    9 (Adjon bocsánatot Ura bocsánatnak,)

    10 (Dicséret, dicsőség az örök Atyának,)

101

    1 (E világot Ádám hogy elveszté,)

    2 (Leküldötte mennyből szent angyalát,)

    3 (Köszöntését elmondá az angyal,)

    4 (De az angyal a szép szűz Máriát)

    5 (És az Úrnak szolgáló leánya,)

    6 (Ekkor testté lett az örök Ige,)

    7 (Megtöretett a sátán hatalma,)

    8 (Kérjük azért az Isten szűz Anyját,)

    9 (Áldás legyen s dicsőség Atyának)

102

    1 (Jézus, gyümölcse szent Szűznek,)

    2 (E bűn ránk nagy veszélyt hozott,)

    3 (Míg az isteni szeretet)

    4 (E végre az örök Ige)

    5 (Áldott légy, szűzeknek Szűze!)

103

    1 (Küldé az Úr szent arkangyalát,)

    2 (Leszáll Názáretbe Gábriel)

    3 (És így szól: Üdvözlégy Mária!)

    4 (Az Úr maga vagyon teveled,)

    5 (Áldott vagy az asszonyok között,)

    6 (Szent Fiadat imádd érettünk,)

104

    1 (Küldeték a szent Szűzhöz Isten erőssége,)

    2 (Üdvözlégy, szűz Mária! ezt mondá az angyal,)

    3 (Szentlélek erejétől fogadod méhedbe)

105

    1 (Mikor Máriához az Isten angyala)

    2 (Üdvözlégy, te kegyes Isten szép leánya,)

    3 (Tégedet az Isten leginkább szeretett,)

    4 (Azért készíts szállást az Isten fiának,)

    5 (A szent, kit szülni fogsz, Istenember leszen,)

    6 (Én, Úr szolgálója, akaratját várom,)

    7 (Világosítsa meg az Úr én házamat,)

106

    1 (Oh fényességes szép hajnal,)

    2 (Dicsőséges szűz Mária,)

    3 (Tehozzád küldetett mennyből)

    4 (Hogy fiat fogansz méhedben,)

    5 (Fiad az ég dicsősége,)

    6 (Oh, dicsőséges szűz Anya!)

    7 (Dicsőség Szentháromságnak,)

107

    1 (Tekints le már szent angyalid közül, A megláncolt rabokra, Istenünk!)

    2 (Nézd, oltárodhoz annyi szenvedő Fájdalmain zokogva, térdepel;)

    3 (Benned remélt az árva, elhagyott, Kinek számára nincsen vigalom;)

    4 (Elődbe hullok én is, oh dicső! Malasztoddal segíts, áldj engemet!)

108

    1 (Üdvözlégy Mária! boldog Isten Anyja,)

    2 (Malaszttal teljes vagy, csodálatos szent Szűz!)

    3 (Úr vagyon teveled, ékes a te méhed)

    4 (Az asszonyok között te legáldottabb vagy,)

    5 (Áldott a te méhed mennyei gyümölcse,)

    6 (Oh szent Szűz Mária! könyörögj érettünk,)

109

    1 (Üdvözlégy, szent Szűz, teljes malaszttal.)

    2 (És mondá tovább: Úr vagyon teveled!)

    3 (Oh angyal – úgy mond – miként lehet ez?)

    4 (A Szentléleknek rád száll ereje,)

    5 (Angyal szavának híven a szent Szűz)

    6 (Szűzek virága! Szép szűz Mária!)

    7 (Engeszteld értünk könyörgéseddel)

110

    1 (Üdvözlégy, Jesse virága!)

    2 (Oh Szűz! malaszttal teljes vagy,)

    3 (Az Úr íme veled vagyon,)

    4 (Te vagy áldott, oh kegyes Szűz!)

    5 (Asszonyoknak közepette,)

    6 (Oh Mária! nagy Asszonyunk!)

    7 (Esdjél értünk, légy mellettünk,)

111

    1 (Krisztus Jézus született, örvendezzünk!)

    2 (A szűzesség lilioma kivirágzott,)

    3 (Dicsőség legyen égben az Istennek!)

    4 (Örök bölcsesség széke lett a jászol,)

    5 (Hisszük, hogy Betlehemnek jászolában)

    6 (Imádással járulunk az oltárhoz,)

    7 (A kenyér s boráldozat az ajándék,)

    8 (Zengje velünk ég és föld: szent az Isten!)

112

    1 (Áldattassál, kisded Jézus! Világ minden részében.)

    2 (Angyalaid megjelennek S dicsőítnek tégedet;)

    3 (Dicsőség mennyben Istennek, Béke a föld népének,)

    4 (Hiszünk tebenned, Miatyánk! Ki váltságunkra Fiad)

    5 (Áldott légy kegyességedért, Melyet hozzánk mutattál.)

113

    1 (Mennyből angyal jő követül,)

    2 (Az angyal mond: ne féljetek,)

    3 (Jelül pedig ezt vegyétek:)

    4 (Örvendjünk a pásztorokkal,)

    5 (Dicsőség az új királynak,)

    6 (Hisszük a mennyei Atyát,)

    7 (Fogantatott Szentlélektől,)

    8 (Ki eget, földet alkotott,)

    9 (Mert Fiának a jászolban)

114

    1 (A véghetetlen kegyelmű,)

    2 (Szűz anyja, ki őt imádja,)

    3 (Kit a földnek kereksége)

    4 (Oh acélszívű emberek!)

    5 (Örömemnek első tárgya,)

    6 (Szeretetednek mélységét,)

    7 (Oh csodáknak nagy csodája,)

115

    1 (Kyrie eleison.)

    2 (Christe eleison,)

    3 (Kyrie eleison,)

    4 (Szent hitünk minekünk,)

    5 (Dicsőség Istennek!)

    6 (Békeség embernek!)

    7 (Szent, szent, szent, örök szent)

    8 (Betlehemi pusztán örvendetes hír van,)

    9 (A jel, melyet leltek, jászólban egy gyermek,)

    10 (Szűz anyja mellette, örvendez felette,)

    11 (Legyen dicsőség Istennek, béke embernek,)

    12 (Üdvözlégy, Betlehemben szült Jézus teste s vére,)

    13 (Áldott légy tőlünk ezerszer, Jézuska!)

    14 (Vajjon érdemlette-e azt az ember,)

    15 (E végtelen szeretetért imádunk,)

116

    1 (Csordapásztorok midőn Betlehemben)

    2 (Isten angyali jövének melléjök,)

    3 (Örömet mondok néktek, ne féljetek.)

    4 (Menjetek el csak gyorsan a városba,)

    5 (Elindulának és el is jutának)

    6 (Nem találták ott fényes palotában,)

    7 (Aki az ég s föld sarkait föntartja,)

    8 (Mindenek élte s áldása e kisded,)

117

    1 (Dicsőség mennyben az Istennek!)

    2 (Békesség földön az embernek.)

    3 (Dicsérjük a szent angyalokkal,)

    4 (Kis Jézus, ne vess meg bennünket,)

    5 (Dicsőség az örök atyának,)

118

    1 (Dicsőség mennyben Istennek!)

119

    1 (Midőn a Szűz magzatát,)

    2 (Oh édes Napom-fénye!)

    3 (Oh én édes Gyermekem!)

    4 (Oh aludj én Királyom,)

    5 (Oh Atyának öröme,)

    6 (Akarsz más éneklőket?)

    7 (Mihelyt kedved megértik,)

120

    1 (Jöjj el, népek Megváltója,)

    2 (Az Ige testbe öltözék,)

    3 (Az Atya-Isten szent Fia,)

    4 (Az Atya szülte öröktől,)

    5 (Ismerd meg méltóságodat,)

    6 (Adj hálát Üdvözítődnek,)

121

    1 (Én nagy vigasságos örömet hirdetek,)

    2 (Nap, hold és csillagok ragyogván, örvendnek;)

    3 (Izaiás erről régen jövendöle,)

    4 (Ádám s Éva tiltott almából evének,)

    5 (Angyalok az égben vígan énekelnek,)

    6 (Mi is tehát neki mindnyájan örvendjünk,)

122

    1 (Jer, mindnyájan örüljünk,)

    2 (Kit az Atya Úristen,)

    3 (Őt már a patriárkák)

    4 (Hogy egy Szűznek méhéből,)

    5 (Szűz Anyja hogy megszülte,)

    6 (Így hangzott a szent ének:)

    7 (A mennyei szép ének-)

    8 (Ajándékul mindenik)

    9 (Vigyük mi is szívünket,)

123

    1 (Ma született s jászolyba tett Ártatlan szép Kisdedünk!)

    2 (Kegyelmednek, szerelmednek, Imádandó Jézusunk!)

    3 (Ha vizsgáljuk s átgondoljuk, Miért jöttél mihozzánk?)

    4 (Azért áldunk és imádunk Pólyádban is tégedet.)

124

    1 (Megnyílt mennyország kapuja,)

    2 (Ím! a Szűz méhébe leszáll,)

    3 (Egeknek dicső királya,)

    4 (Oh ember, jászolyba tekints!)

125

    1 (Szép violácska! Kedves rózsácska, Szerelmes Jézusom!)

    2 (Jászolyban látlak, Szívembe várlak, Szerelmes Jézusom!)

    3 (Igen kedvellek, Szívből szeretlek, Szerelmes Jézusom!)

    4 (Vigasztalj engem, Gyulaszd fel lelkem, Szerelmes Jézusom!)

    5 (Az angyalokkal És pásztorokkal, Szerelmes Jézusom!)

126

    1 (Mennyből az angyal lejött hozzátok, pásztorok!)

    2 (Istennek Fia, aki született jászolyban,)

    3 (Mellette vagyon az édes anyja, Mária;)

    4 (El is menének köszöntésére azonnal,)

    5 (A kis Jézuskát egyenlőképen imádják,)

    6 (Visszatérének ők hazájokba nagy vígan,)

127

    1 (Örvendezzünk, Betlehembe menjünk a jándékokkal;)

    2 (Kemény ágyban, hideg jászolyban sír a mi örömünk.)

    3 (Oh! mint fázik, arcája is ázik, sűrű cseppekkel,)

    4 (Ezt látjátok, mégis nem szánjátok, bűnös emberek!)

    5 (Oh vétettünk! sok bűnt cselekedtünk, édes Jézusunk!)

128

    1 (Pásztorok, keljünk fel, Hamar induljunk el)

    2 (Angyalok hirdeték, Messiás születék,)

    3 (Jézus a szent kisded, Mily szükséget szenved,)

129

    1 (Szűz Mária e világra nekünk szent Fiát hozá,)

    2 (Ökör, szamár reája lehelvén mintha mondanák:)

    3 (Azért mi is, halandó emberek, őtet dicsérjük,)

    4 (Aki hozzánk irgalmasságból szent Fiát küldé,)

    5 (Oh te kegyes asszonyunk, Mária! Istennek anyja,)

130

    1 (Vedd jó néven én szívemet, Oh édes Jézusom!)

    2 (Szeretettől olvad szívem, Oh édes Jézusom!)

    3 (Ki kényszerített tégedet, Oh édes Jézusom!)

    4 (Téged én szívből szeretlek, Oh édes Jézusom!)

    5 (Látván vigyázó szemedet, Oh édes Jézusom!)

    6 (Sebesítsd meg én lelkemet, Oh édes Jézusom!)

    7 (Immár épen tied vagyok, Oh édes Jézusom!)

131

    1 (Az Ige megtestesült Názáretben,)

    2 (Ezt a hatalmas Isten bölcsessége)

    3 (Ne menjünk Betlehembe, föltaláljuk)

    4 (Dicsőség és dicséret az Atyának,)

132

    1 (Ne féljetek, pásztorok, pásztorok, örömet hirdetek!)

    2 (Hogyha pedig e csodát, e csodát látni akarjátok,)

    3 (Városon kül nem messze, nem messze, van egy istállócska,)

    4 (Oh szerencsés éjszaka, éjszaka, boldog az az óra,)

    5 (De boldogabb az anya, az anya, aki szűz méhéből,)

    6 (Ámde mi is boldogok, boldogok vagyunk, oh emberek!)

    7 (Dicsőség és háladás, háladás, mennyben az Atyának,)

133

    1 (Nyugodj, Kisded! csendességben, adj helyt édes álmoknak.)

    2 (Nyugodj, Kisded, míg a habok álmodat nem gátolják,)

    3 (Nyugodj, Kisded, pólyácskádban, semmiről se aggódjál,)

    4 (Nyugodj, Kisded még édesen, csukd be bátran szemedet.)

    5 (Nyugodj, Kisded, Heródesnek nem árt most irigysége,)

134

    1 (Pásztorok, pásztorok örvendezve)

    2 (Angyalok szózata minket is hív,)

    3 (Üdvözlégy kis Jézus! ki miértünk)

    4 (Dicsőség, imádás az Atyának,)

135

    1 (Isten! ki az időnek határát kimérted,)

    2 (Te nézted mindent látó szemeddel lépteinket,)

    3 (Ah! de mi jóvoltoddal sokszor visszaéltünk,)

    4 (Hívásodat követvén, jobbulást igérünk,)

136

    1 (Oh, édes, mennyből szállott gyermek!)

    2 (Kicsiny vagy, de nagy már kereszted,)

    3 (Istennek s Máriának Fia!)

    4 (Az égből ma Jézus-név hallik,)

    5 (Oh, hisszük, egek drága Gyöngye!)

    6 (Végtelen felségű Teremtő!)

    7 (E kenyér s borban, oh királyunk!)

    8 (Éltünknek kegyes vezérlője!)

    9 (Szent vagy, szent, ki minket megszántál,)

    10 (Ha ez év leszen az utolsó,)

137

    1 (Nekünk született mennyei királyunk,)

    2 (Régen megírták már azt a próféták,)

    3 (És nyolcad napon körülmetéltetett,)

    4 (Nem mintha Urunk törvény alatt volna,)

    5 (Üdvözítőnek magát bizonyítja,)

    6 (Még kis korában értünk vérét ontja,)

    7 (Adósságunkat kezdé lefizetni,)

    8 (Nincs már pokolnak hatalma mirajtunk,)

138

    1 (Oh szép Jézus! ez új esztendőben légy híveidben,)

    2 (Oh szép Jézus! drága szent nevedért, kelj fel népedért;)

    3 (Oh szép Jézus! tartsd meg híveidet, mint tiéidet.)

139

    1 (Magasztaljuk a Teremtőt, Ki adott szép új esztendőt.)

    2 (A mennyei angyalokkal, És a jámbor pásztorokkal)

    3 (Áldd meg, Jézus! egyházunkat, Országunkat, királyunkat;)

    4 (Oh Mária, Isten anyja! Reménységünk magas tornya,)

    5 (Bűnösöknek kérj malasztot, Kiket a bűn elárasztott,)

140

    1 (A királyok királyának, Jézus Krisztusnak,)

    2 (Jer! dicsérjük nagy Felségét Istenségében;)

    3 (Íme! három szent királyok Csillagot látnak,)

    4 (Bálám jövendöléséről Megemlékeznek,)

    5 (Hol van a zsidók királya, Ki most született?)

    6 (Heródes megháborodék, Mihelyt ezt hallá;)

    7 (Azután a királyokat Titkon hivatá,)

    8 (Új királyt ne keressetek Jeruzsálemben,)

    9 (Feltalálván, adjátok meg A tiszteletet,)

    10 (A királyok Heródestől Búcsut vevének;)

    11 (A csillag, menvén, tündöklék A fejök felett;)

    12 (És bemenvén, ott találták A Szűz Máriát,)

    13 (Alázatos, buzgó szívvel Térdre hullának,)

    14 (Áldattassál, földre szállott Egek Királya!)

    15 (Aranyat, tömjént, kenetet Néked áldozunk,)

    16 (Az arany jelképezi az Ő királyságát,)

    17 (Szűz Mária tisztességgel A bölcs urakat)

    18 (Azon éjjel az angyaltól Megintetének,)

    19 (Hirdeték, hogy az új király Már megszületett.)

    20 (Dicsértessél, áldott Jézus! Mindenek Ura,)

141

    1 (Oh, lelkünket ébresztő új csillag,)

    2 (Napkeleten három szent királyok)

    3 (Elvezetvén őket az új csillag)

    4 (Egyetemben házba bémenének,)

    5 (Mindhárman földre leborulván)

    6 (Az arannyal, melyet bemutattak,)

    7 (És más uton haza eredének,)

    8 (Ezt tinektek csak például mondjuk,)

142

    1 (Pogányok, nemzetségek,)

    2 (Víg orcával Krisztushoz)

    3 (Juda tartományában,)

    4 (Bölcsek napkelet felől,)

    5 (Imádák a gyermeket,)

    6 (Mint új királyt üdvözlék,)

    7 (E szent példát kövessük,)

    8 (Nyújtsuk be aranyunkat,)

    9 (Ez legyen a tömjénünk:)

    10 (Áldjuk a szent kenetet,)

143

    1 (Az isteni gyermeket, Ki ma kijelentetett,)

    2 (A zsidók őt üldözék, A bölcsek megtisztelék)

    3 (Szent hitünknek csillaga Nekünk szintén jelt ada,)

    4 (Hit, remény és szeretet, Mely tőle nyer életet;)

    5 (Oh Istenember s Király! Néped itt előtted áll,)

144

    1 (Boldog ház, hol Krisztus lakik,)

    2 (Áldott Jézust mi keressük,)

    3 (Régi szent példát követünk,)

    4 (Új csillaga új királynak,)

    5 (Jézus csillagának fénye,)

    6 (A lelki arany bősége,)

145

    1 (Buzgó szívvel ünnepeljük Krisztus szenvedéseit,)

    2 (Oh nagy Isten, az ég és föld felmagasztal tégedet,)

    3 (A szent evangeliomból tudjuk a törvényeket,)

    4 (Oh irgalmas Üdvözítőnk! hisszük tanításodat,)

    5 (Megujítjuk az oltáron most a nagy áldozatot,)

    6 (Üdvözítőnk szenvedése fájdalminknak enyhe lett,)

    7 (Zengje szívünk, zengje nyelvünk: szent vagy, édes Jézusunk!)

    8 (Oh, kegyelem nagy csodája! oh isteni szeretet!)

    9 (Krisztus Jézus szenvedése a piros vér s mély sebek,)

    10 (Általad a kínok útja üdvösség örvénye lett,)

    11 (Édes Jézus! szenvedésed áldásit add meg nekünk,)

146

    1 (Bűnbánóknak menedéke!)

    2 (Szenvedésed drága árán)

    3 (Hisszük, Uram! mindazt, amit)

    4 (Kenyeret s bort áldozatul)

    5 (Jézus Szenvedése által,)

    6 (Szent vagy Uram! örökké szent,)

147

    1 (Kesergve jőnek, oh Atyánk, elődbe híveid,)

    2 (Dicső szép zászló a kereszt, nagy győzelem jele,)

    3 (Örök bölcsesség kutfeje lett a kereszt nekünk,)

    4 (Te véreddel pecsételéd meg azon szent igét,)

    5 (A kálvárián végbevitt véres nagy áldozat,)

    6 (Atyánk! oh vedd oly kedvesen e szent áldozatot,)

    7 (Örülve zeng az égi kar: szent, szent, szent vagy, Uram!)

148

    1 (Mi gyarló emberek, kik e földön élünk,)

    2 (Nincs nekünk e földön sehol nyugodalmunk,)

    3 (Csak egyedül mennybe igyekezzél szivünk,)

    4 (Ne bízzunk veszendő világi pompához,)

    5 (Mint a forrástól hervadnak a rózsák,)

    6 (Csak egekben van a valódi gazdagság,)

    7 (Ezt hallván, emberek! keljünk fel álmunkból,)

    8 (Mert ránk virradtak a szenvedés napjai,)

    9 (Vétkünkért a testet böjttel sanyargassuk,)

    10 (És minden testünktől a tiltott étkeket)

149

    1 (Ah, félek, rettegek, Jézusom! mit tegyek?)

    2 (Mert elárultalak, zsidóknak adtalak,)

    3 (Tövises koronád, bűnöm volt csuf ruhád,)

    4 (Kiontott vérednek, öt mély sebeidnek)

    5 (Szenvedő Jézusom! Megváltó Krisztusom!)

    6 (Oh édes Istenem! kezdetem és végem!)

150

    1 (A keresztfához megyek,)

    2 (Mely gyötrelem volt neked)

    3 (De midőn ezek felett)

    4 (A nap elsötétedett,)

    5 (S ezt, oh fájdalmas Anya!)

    6 (Most a lelkiismeret)

    7 (Ah! de fülembe hata)

    8 (Ne nézd bűnös létemet,)

151

    1 (Ah, mily nagy kár, pokol bezár,)

    2 (Ah! jaj mit ér? kárhozat ér,)

    3 (Ettől nem félsz? sőt bűnben élsz?)

    4 (Bűnben élni s meg nem térni!)

    5 (Ah! ne késsél, serénykedjél,)

152

    1 (Atyánknak bölcsessége, bizony Istensége)

    2 (Egy órakor Ur Jézust Pilátushoz vitték,)

    3 (Három órakor zsidók „Feszítsd meg” kiálták,)

    4 (Hat órakor keresztre Jézust megfeszíték,)

    5 (Kilenc órakor Jézus Atyjához kiálta,)

    6 (Vecsernyekor keresztről testét leemelték,)

    7 (Végeztekor Urunknak teste megkenetett,)

153

    1 (A kereszten függőnek nézd bűnös kékeit,)

    2 (Ő nem kényszeríttetett, jóvolta vitte rá;)

154

    1 (Bánat fogja el szívünket,)

    Refr (Imádunk, ártatlan bárány!)

    2 (Te elhagytad az egeket,)

    Refr (Imádunk, ártatlan bárány!)

    3 (Akik tőled elpártolunk,)

    Refr (Imádunk, ártatlan bárány!)

    4 (Nem volt elég sok hívásod,)

    Refr (Imádunk, ártatlan bárány!)

    5 (Leborulunk hát előtted,)

    Refr (Imádunk, ártatlan bárány!)

    6 (Szent kereszted diadalma)

    Refr (Imádunk, ártatlan bárány!)

155

    1 (Bűnös lélek sirasd, kérlek,)

    2 (Tekintsd, kérlek, szent sebeit)

    3 (Siránkozik bűneinkért)

    4 (Bűneinkért ostorozzák)

    5 (Arcul verik bűneinkért,)

    6 (Kegyes Jézust, mint egy bárányt)

    7 (Ki a földet gyümölcsökkel,)

    8 (Most anyaszült mezitelen,)

    9 (A latrok közt mint kinlódik:)

    10 (Ki a napot fényességgel,)

    11 (Bűnös lélek, indulj kérlek,)

    12 (Oh én szerelmes Jézusom!)

    13 (Oh én keserves szemeim)

    14 (Kegyes Jézus! légy kegyelmes)

    15 (Bűneimért ugy ne fizess,)

156

    1 (Ébredj fel, oh bűnös ember, ím, vár az Isten,)

    2 (Most fénylik kegyelmek napja üdvösségedre;)

    3 (Ma megadta Isten érned életed napját,)

    4 (Holnap talán késő lészen bűnből megtérni;)

    5 (Ámbár lelkem ma estél el, mégis ne késsél;)

    6 (Mert a Krisztus ma idézhet az itéletre,)

    7 (Azért kérlek, míg időd van, térj Istenedhez,)

    8 (Oh irgalmas és kegyelmes minden bűnösnek,)

157

    1 (Bűneim terhében és mély tengerében,)

    2 (Mint viperák marják szívemet s kínozzák)

    3 (Megvallom bűnömet s minden vétkeimet,)

    4 (Íme sírva kérlek s mintegy kényszerítlek,)

    5 (Oh igen nagy jóság! végtelen Méltóság!)

    6 (De hányszor mondottam, igértem s fogadtam;)

158

    1 (Hallgass meg minket, Ur Isten,)

    2 (Te látod, Uram, szívünket,)

    3 (Oh sok ugyan a mi vétkünk,)

159

    1 (Hol vagy, én szerelmes Jézus Krisztusom?)

    2 (Téged az én lelkem kiván keresni,)

    3 (Míg fel nem talállak, keresni foglak,)

    4 (Ha fel nem talállak, kegyes Krisztusom!)

    5 (Téged az én lelkem kíván szeretni,)

    6 (Ha feltalálhatlak, buzgón tisztellek;)

160

    1 (Jer ide, szólj velem, most van még kegyelem, bűnös lélek,)

    2 (Érted ember lettem, kínokat szenvedtem és fáradtam.)

    3 (Könnyeztek szemeim, szenvedtek kezeim s egész testem.)

    4 (Ördög tömlecéből, Sátán körmeiből kivontalak;)

    5 (Vajjon már mit tegyek? Többé mit szenvedjek? Mondd meg, kérlek.)

    6 (Sok gonoszságidat, nagy adósságidat kifizettem,)

161

    1 (Keservesen siratja Mária Fiát,)

    2 (Nincsen senki szánója Szűz fájdalmának;)

    3 (Oh bár csak az én szívem Hozzád mehetne,)

    4 (Oh kegyetlen nemzetek! Oh szörnyű népek!)

    5 (Szűz Mária, fogadj el Engem fiadnak,)

162

    1 (Keresztények sírjatok,)

    2 (Nincsen abban irgalom,)

    3 (Szent testednek sebeit,)

    4 (A kősziklák repednek,)

    5 (Szállj szívedbe, sirasd meg)

    6 (Jézus! ne nézd vétkemet,)

    7 (Véghetetlen érdemed)

163

    1 (Könyörülj Istenem, én bűnös lelkemen,)

    2 (Továbbá mosogasd bűntől én lelkemet,)

    3 (Vétkeim lelkemet, mint a kígyók, marják,)

    4 (Egyedül csak neked, Istenem! vétettem,)

    5 (Ha érdemem szerint akarsz sanyargatni,)

    6 (Még anyám méhében a halál tőrébe)

    7 (Tisztogasd lelkemet Uram! izsópoddal,)

    8 (El ne vess engemet Isteni színedtől,)

    9 (Szabadíts ki immár a halál torkából,)

    10 (Nyisd meg ajakimat te dicséretedre,)

    11 (Tudom, töredelmes szíveket látogatsz,)

    12 (Kedvesebb előtted az ajándékoknál)

    13 (Vigasztald meg, Uram! a te seregedet,)

    14 (Dicséret, dicsőség az örök Atyának,)

164

    1 (Menny, föld alkotója,)

    2 (Szeretlek szívemből)

    3 (Ha pokol nem volna,)

    4 (Oh mily igen bánom,)

    5 (Ah! kérlek, engedj meg,)

    6 (Tarts meg kegyelmedben,)

    7 (Adj csendes kimúlást,)

165

    1 (Oh bűnös lélek, állj elő, kérlek, Jézus keresztjét s rajta szent testét vizsgáld meg.)

    2 (Bűnöd rútsága, nagy sokasága ezt cselekedte, fához szegezte szent testét.)

    3 (Szörnyű káromlás, mord bosszuállás, Feslett, rendetlen, rút, mértékletlen erkölcsöd:)

    4 (Ég csodálkozik, föld álmélkodik, A nap homályba, szomorú gyászba öltözik.)

    5 (Oh! szűnjél immár, hamu, por és sár, Istened ellen, te istentelen, támadni.)

166

    1 (Oh szent kereszt áldott fája!)

    2 (Te vagy váltságunk zászlója,)

    3 (Fán kezdődött kárhozatunk,)

    4 (Oh felséges királyi szék!)

    5 (E vér mossa le vétkünket,)

    6 (Üdvözlégy hát, oh szent kereszt!)

    7 (Te enyhíted fájdalminkat,)

    8 (Alattad megindul a szív,)

    9 (Azért kérünk, édes Jézus!)

167

    1 (Oh én szegény bűnös lélek! örök halálnak fia!)

    2 (Oh bűneim sokasága! oh életem rutsága!)

    3 (Ily szerencsétlen ügyemben nincs kihez ragaszkodjam,)

    4 (Kilencvenkilenc juhodat elhagyád századikért;)

    5 (Mi haszna lenne én bennem, szent véred, sok kínodnak?)

    6 (Irgalmas Jézus! ne tekintsd sok gonoszságaimat.)

168

    1 (Szent véred hullásáért, Könnyezésidért,)

    2 (Váltságunk munkájára, Golgothára,)

    3 (Harminc ezüst pénz ára, Judás csókjára)

    4 (Lankad már a kínzófán A szelíd Bárány,)

    5 (Nap és hol elsötétül, A föld megrendül,)

    6 (Megváltóm keresztedhez, Vérző szivedhez)

169

    1 (Jézus szenvedéséről, bűnösök, emlékezzünk,)

    2 (Halálra itéltetik értünk az élet Ura,)

    3 (Sebesített vállain nehéz keresztet viszen,)

    4 (A nagy kínzások miatt elfogy minden ereje;)

    5 (Jézus gyötrelme nagyobb, midőn szent Anyját látja,)

    6 (Látván a gonosz zsidók, hogy Jézus elfáradna,)

    7 (Veronika keszkenőt nyujtott Megváltójának,)

    8 (Másodszor földre esik arccal a szelid Bárány;)

    9 (Jeruzsálem leányit vérbeborult szemekkel)

    10 (Harmadszor földre esik az életnek gyámola,)

    11 (Sebeihez ragadott ruháit lerángatják,)

    12 (A kálvária hegyén kereszthez szegeztetik,)

    13 (Függ már Jézus bününkért kereszten megfeszitve;)

    14 (Fájdalmak tengerébe Mária szive merül,)

    15 (Nagy kínok hegyes tőre sérti Mária lelkét,)

    16 (Értünk szenvedő Jézus, öntsd belénk malasztodat,)

170

    1 (Álla a keserves Anya,)

    2 (Kit lelkének bánatában)

    3 (Oh mely nagy volt rettegése,)

    4 (Sír és szíve vérzett, látván,)

    5 (Ki az, aki meg nem indul)

    6 (Ki az, akit bú ne érne,)

    7 (Nemzetének bűne végett)

    8 (Fiát látta elhagyatva,)

    9 (Szeretetnek szent forrása,)

    10 (Add hogy szívem érte égjen,)

    11 (Szűz Anyám! kérlek esengve,)

    12 (Közöld velem sebesített)

    13 (Add, hogy veled együtt sírjak,)

    14 (A keresztnél veled álljak,)

    15 (Szűzességnek szép Virága,)

    16 (Oh taníts meg sok kínjáról)

    17 (Hogy sebében részesüljek,)

    18 (És ezektől gerjedezve)

    19 (S midőn testen sírba mégyen,)

171

    1 (Bágyad sérelmétől mártírok asszonya.)

    2 (Szelid galamb formán zokog édes Fián,)

    3 (Oh kesergő Anya! szűzesség virága!)

    4 (Sok kínban elmerült fájdalmas Jézusom!)

    5 (Ah keresztény lélek! a te váltságodért)

    6 (A vak zsidóságnál keményebb szívűnek)

    7 (Sírjunk hát mindnyájan és kövessük sírván,)

172

    1 (Jaj, nagy kedven tartott szerelmes szülöttem,)

    2 (Hol van két szememnek tündöklő világa?)

    3 (Hol vagy, én szívemnek buzgó kívánsága?)

    4 (Mondjátok meg nekem, oh ti magas hegyek,)

    5 (Mutassatok utat, oh ti olajkertek,)

    6 (Oh ti nagy göröngyös, éles kövű utak!)

    7 (Látom tibennetek sorsa gyászos jelét,)

    8 (Asszony barátnéim, ügyem sirassátok,)

    9 (Megepedett szívem kérlek ne hagyjátok,)

    10 (Enyhítsd siralmidat, keserves Mária!)

    11 (Mi is a keserves Ur Jézus kínjával,)

173

    1 (Ah, jaj nekem, árvának,)

    2 (Egyetlenegy szülöttem,)

    3 (Oh, napja gyötrelmemnek,)

    4 (Oh én méhem gyümölcse,)

    5 (Semmi örömem már nincs,)

    6 (Oh asszonyok s férfiak!)

    7 (Ti pedig, bűnös hívek!)

    8 (Szent Fiam lelketekért,)

    9 (Halálát elmétekben)

174

    1 (Megváltó királyunk elébe menjünk,)

    2 (Így tisztelé Jézust a zsidó nemzet,)

    3 (Hogy Jeruzsálemhez már közelgetett,)

    4 (A szív örömével így kiáltának:)

    5 (Gyermekek kezökbe pálmaágakat)

    6 (Oh anyaszent egyház! Sion leánya!)

    7 (Hosanna, üdv neked ég s föld királya!)

    8 (Kereszted nyitá meg a mennyországot,)

    9 (Pálmaágak helyett imádságinkkal)

    10 (Köszöntünk tégedet, Isten Báránya!)

175

    Refr (Dicsőség és dicséret,)

    1 (Te vagy Izrael királya,)

    Refr (Dicsőség és dicséret,)

    2 (Mennyben számlálhatlan sereg,)

    Refr (Dicsőség és dicséret,)

    3 (Pálmaágakat lengetve)

    Refr (Dicsőség és dicséret,)

    4 (Mint szenvedésre készülőt)

    Refr (Dicsőség és dicséret,)

    5 (Zsidók megnyerték tetszésed,)

    Refr (Dicsőség és dicséret,)

176

    1 (Oh dicsőség szent királya!)

    2 (Hisszük, valljuk és imádjuk)

    3 (Pálmaággal s szívhálával)

    4 (Ők ruhákkal teríték be)

    5 (Zengjük a szív örömével:)

177

    1 (Végtelen szeretetednek)

    2 (Dicsőség, áldás, dicséret)

    3 (Hisszük, oh Jézus! hogy jelen)

    4 (Megujul a szent áldozat,)

    5 (Miként tanítványaidnak)

178

    1 (Én nemzetem, zsidó népem,)

    2 (Én tégedet Egyiptomból)

    3 (Egyiptomból kimentedben)

    4 (A pusztában itattalak,)

    5 (Veled szép fényes oszlopban)

    6 (Ellenségedet megvertem,)

    7 (Kanaán urát megfosztottam,)

    8 (Én téged nagy méltóságra,)

    9 (Téged Kanaán földére)

    10 (Én szőlőmbe ültettelek,)

    11 (Égig felmagasztaltalak,)

    12 (Én nemzetem! zsidó népem!)

    13 (Ne essél mégis kétségbe,)

    14 (Akarlak üdvözíteni,)

179

    1 (Királyi zászlók lobognak,)

    2 (Vérrel, vízzel foly oldala,)

    3 (Ím betelt, amit hirdete)

    4 (Áldott fa! mely a nagy király)

    5 (Boldog fa! lelkünk zálogát,)

    6 (Oh szent kereszt! reménységünk,)

    7 (Téged áldunk, legfőbb jóság,)

180

    1 (Kezdődik Jeremiás próféta siralma.)

    2 (Beth. Sirva sir éjjel s könnyűi orcájára ömlenek.)

    3 (Ghimmel. Júda a nagy szolgaságból pogányokhoz költözött.)

    4 (Daleth. Gyászolnak Sion ösvényi, mert nincs ünnepre jövő.)

    5 (Hee. Ellenségi s megvetői uralkodtak felette.)

    6 (Jeruzsálem! Jeruzsálem!)

181 - Ének

    1 (Az olajfák sötét, magas hegyén,)

    2 (A léleknek vagyon bátorsága,)

    3 (Szükség azért, hogy most vigyázzatok)

    4 (Mindenható szentséges Atyának,)

181 - 2.Siralom

    1 (Vau. Sion szűzének lehulltak minden ékességei.)

    2 (Zain. Emlékezik Jeruzsálem szomorú napjairól.)

    3 (Heth. Jeruzsálem vétke nagy volt, bujdosóvá lett azért.)

    4 (Teth. Oly nagyon meg volt alázva, jövőt s mindent feledett.)

    5 (Jeruzsálem! Jeruzsálem!)

181 - Ének

    1 (Az én lelkem gyötrelemmel teljes,)

    2 (Legyetek itt s velem virrasszatok,)

    3 (Én pedig a kereszt halálára,)

    4 (Mindenható szentséges Atyának,)

181 - 3.Siralom

    1 (Jod. Az ellen kezét mindenre tette, mit ő szeretett.)

    2 (Kaph. Az egész nép sírt kenyérért s kincsén élelmet veve.)

    3 (Lámed. Oh ti mind, kik uton jártok, lássátok s figyeljetek:)

    4 (Mem. Csontjaimba a magasból tüzet bocsátott alá.)

    5 (Nun. Rajtam van bűnöm igája s azt kezével fonta meg.)

    6 (Jeruzsálem! Jeruzsálem!)

181 - Ének

    1 (Láttuk, íme nincs épség testében,)

    2 (Bűnünk súlyát nyakunkról levette,)

    3 (Ő általa pokolnak hatalma)

    4 (Mindenható szentséges Atyának,)

182 - 1.Siralom

    1 (Heth. Föltevé az Úr magában: rom legyen Sion fala.)

    2 (Theth. Kapuja rom, zára nincsen, pogányok közt fejedelme.)

    3 (Jod. Szótlan és hamuval behintve ültek Sion vénei.)

    4 (Caph. Elgyengült szemem s fölindult belsőm ily romlás felett.)

    5 (Jeruzsálem! Jeruzsálem!)

182 - Ének

    1 (Mint fejenként kik velem valának,)

    2 (Ártatlannak nem könyörülének,)

    3 (Halálomkor sok kínvallásomban,)

    4 (Mindenható szentséges Atyának,)

182 - 2.Siralom

    1 (Lámed. Hol van a kenyér? hol a bor? az anyákat kérdezék,)

    2 (Mem. Jeruzsálem szűz leánya, kihez hasonlítsalak?)

    3 (Nun. Prófétáid ámítottak s nem födék föl vétkedet,)

    4 (Számech. Tapsolván csúfolt, üvöltött, ki melletted elmene,)

    5 (Jeruzsálem! Jeruzsálem!)

182 - Ének

    1 (Krisztus Urunk halála óráján)

    2 (A kősziklák és föld megrepedtek,)

    3 (Lator mondja: Uram, jóvoltodra)

    4 (Mindenható szentséges Atyának,)

182 - 3.Siralom

    1 (Aleph. Én vagyok a férfiú, kin van haragja vesszeje,)

    2 (Beth. Elfonnyasztott, összezúzott s kínokból emelt falat)

    3 (És körülvevén, súlyosbbá tette nagy bilincsemet;)

    4 (Jeruzsálem! Jeruzsálem!)

182 - Ének

    1 (Szőlőtőmnek kiválasztottalak,)

    2 (Ártatlannak nem könyörülének,)

    3 (A lázadó Barabás helyére)

    4 (Mindenható szentséges Atyának,)

183 - 1.Siralom

    1 (Heth. Hogy el nem fogyunk, az Úr nagy irgalma adott erőt,)

    2 (Theth. Jó az Úr ahhoz, ki benne bízik és őt keresi,)

    3 (Jod. Hallgat ülve egymagában, mert igát rá ő adott.)

    4 (Jeruzsálem! Jeruzsálem!)

183 - Ének

    1 (Urunk Jézust, ím, most körülveszik,)

    2 (Saját népét Ur Jézus szerette,)

    3 (Bűnös ember Ádámnak vétkében,)

    4 (Mindenható szentséges Atyának,)

183 - 2.Siralom

    1 (Aleph. Az arany minő sötét lőn, a legjobb szín elveszett.)

    2 (Beth. A dicső fiak Sionból, az aranytól fényesek.)

    3 (Ghimmel. Szoptatá kölykét a szörny is, melyet tart a tengerár.)

    4 (Daleth. Szomjuságban a szopósnak nyelve ínyéhez ragadt;)

    5 (Hee. Akik kéj s örömben éltek, utak szélén vesztek el;)

    6 (Vau. Népem lánya Sodománál iszonyubban vétkezett;)

    7 (Jeruzsálem! Jeruzsálem!)

183 - Ének

    1 (Jeruzsálem, lásd veszedelmedet,)

    2 (Öltözzél fel hamar gyászruhába,)

    3 (Városodban világ Megváltója,)

    4 (Mindenható szentséges Atyának,)

184

    1 (Kezdődik Jeremiás próféta imádsága.)

    2 (Vizünket pénzen ittuk; fáinkat áron vettük.)

    3 (Az atyáink vétkeztek és nincsenek, és mi viseltük az ő gonoszságukat.)

    4 (A mi bőrünk, mint a kemence kiégett az éhségnek gyötrelmei miatt.)

185

    1 (Kezdődik Jeremiás próféta imádsága.)

    2 (Mások bírják földeinket, házunkat idegenek,)

    3 (A vizet pénzünkön ittuk, fánkat is pénzen vevők,)

    4 (Egyptom s Asszíriának nyujtánk kenyérért kezet,)

    5 (Rajtunk rabszolgák uraltak s nem volt, ki megmentene,)

    6 (Mint kemence, úgy kiégett testünk az éhség miatt;)

    7 (Jeruzsálem! Jeruzsálem!)

185 - Ének

    1 (Oh én népem, indulj fájdalomra,)

    2 (Ím az Úrnak jön bosszúállása,)

    3 (Népem vétkit papok, szemléljétek,)

    4 (Mindenható szentséges Atyának,)

186

    1 (Könyörülj rajtam, Isten:)

    2 (És könyörületed sokasága szerint:)

    3 (Moss meg engem mindinkább gonoszságomból:)

    4 (Mert elismerem gonoszságomat:)

    5 (Egyedül neked vétettem és gonoszt előtted cselekedtem:)

    6 (Mert íme vétekbn fogantattam:)

    7 (Mert íme az igazságot szeretted:)

    8 (Hints meg engem Izsóppal és megtisztulok:)

    9 (Add, hogy örömet és vigaszságot halljak:)

    10 (Fordítsd el orcádat bűneimről:)

    11 (Tiszta szívet teremts bennem, oh Isten:)

    12 (Ne vess el engem színed elől:)

    13 (Add vissza nekem üdvözítésed örömét:)

    14 (Megtanítom utaidra a gonoszokat:)

    15 (Szabadíts meg engem a vérbűntől, Isten, üdvösségem Istene!)

    16 (Uram! Nyisd meg ajkaimat:)

    17 (Mert ha kedvelnéd, bizonyára áldozatot adtam volna:)

    18 (Áldozat Istennek a kesergő lélek:)

    19 (Cselekedjél kegyesen, Uram! jóakaratodból Sionnal:)

    20 (Akkor veszed kedvesen az igazság áldozatát, az ajándékokat és égő áldozatokat:)

187

    1 (Ne szállj perbe énvelem)

    2 (Mert én anyám méhében)

    3 (Neked bűnöm megvallom,)

    4 (A sátánnak kezéből,)

    5 (Szent Fiad haláláért,)

    6 (Oh bocsásd meg, Úr Isten!)

    7 (A te áldott szent lelked,)

    8 (Reád bízom magamat,)

    9 (Vigasztald meg szívemet,)

    10 (Csak tégedet dicsérlek,)

    11 (Már örökké áldassál,)

188

    1 (Keseregjünk az egekkel,)

189

    1 (Oh én napom fényessége!)

    2 (Váltságomnak drága ára,)

    3 (Mennyeknek boldog hívei,)

    4 (Angyali karok, jöjjetek,)

    5 (Nap és hold keseregjetek,)

    6 (Földnejk ereje, mozdulj meg,)

    7 (Mert Ádám első vétkével,)

    8 (Azért bűnösök sirhattok,)

    9 (Váltságért hálát adjatok,)

    10 (Atya Isten! nézz Fiadra,)

    11 (Értünk való kinvallását,)

    12 (Dicséret legyen Atyának,)

190

    1 (Tekints kegyes szemmel reánk, Oh irgalmas Isten!)

191

    1 (Dicsőség, hála neked, Mindenható Atyánk!)

192

    1 (Jézus sírjához a hívő Asszonyok drága kenettel)

193

    1 (Szent az Isten, szent,)

194

    1 (Első napján szombatnak)

    2 (Ajtaján koporsónak,)

    3 (Koporsóhoz eljutván,)

    4 (Az angyal bátorítá)

    5 (Mert Jézus, kit kerestek,)

    6 (Menjetek el s mondjátok:)

    7 (Dicsőség az Atyának,)

195

    1 (Magasztalja, magasztalja az én lelkem az Urat!)

    2 (Magasztalja, magasztalja az én lelkem az Urat!)

    3 (Magasztalja, magasztalja az én lelkem az Urat!)

    4 (Magasztalja, magasztalja az én lelkem az Urat!)

    5 (Magasztalja, magasztalja az én lelkem az Urat!)

    6 (Magasztalja, magasztalja az én lelkem az Urat!)

    7 (Magasztalja, magasztalja az én lelkem az Urat!)

    8 (Magasztalja, magasztalja az én lelkem az Urat!)

    9 (Magasztalja, magasztalja az én lelkem az Urat!)

    10 (Magasztalja, magasztalja az én lelkem az Urat!)

    11 (Magasztalja, magasztalja az én lelkem az Urat!)

196

    1 (Ébredj fel.)

    2 (Még nyelvemre sem jön a szó,)

    3 (E tudásod meghaladja)

    4 (Hogy ha felhatok az égbe,)

    5 (És ha messze, tengeren tul)

    6 (És ha mondom: a sötétség)

    7 (Áldalak, mert bámulandó)

    8 (Láttad, testem mint szövődött)

    9 (Oh mi végtelen felőled)

    10 (Hogy ha az elmélkedésben)

    11 (Oh bár messze távoznának)

    12 (Nem tartok többé azokkal,)

    13 (És azért Uram! figyelj rám,)

    14 (Dicsőség neked oh Atya,)

197

    1 (Feltámadt Krisztus ez napon,)

    2 (Hogy az ember vigadozzon,)

    3 (Szörnyű halált ki szenvedett,)

    4 (Váltván bűnös embereket.)

    5 (Szent asszonyok koporsóhoz,)

    6 (Visznek kenetet Krisztushoz,)

    7 (Fényes angyalt ők látának,)

    8 (Víg örömet is hallának.)

    9 (Galileába menjetek...)

    10 (Tanítványoknak hirdetve:)

    11 (Urunk hogy él dicsőségbe'.)

    12 (Megjelenék szent Anyjának,)

    13 (És kesergő Magdolnának,)

    14 (Tovább megjelent Péternek,)

    15 (S több apostol-híveinek,)

    16 (E husvéti víg örömben,)

    17 (Dicsérjük Istent lelkünkben.)

    18 (Dicsőség Szentháromságnak,)

    19 (Adjunk hálát mi Urunknak.)

198

    1 (Alleluja! örvendezzünk! Krisztus Jézus feltámadt.)

    2 (Alleluja! magasztaljuk Az isteni Fölséget,)

    3 (Alleluja! szent hit fénye Ragyog Jézus sírjából,)

    4 (Alleluja! áldozattal Járulunk az oltárhoz,)

    5 (Alleluja! Üdvözítőnk Minden áldás kutfeje,)

    6 (Alleluja! szent az Isten! Őt imádja ég és föld!)

199

    1 (Alleluja! Alleluja! Megváltónk feltámadott,)

200

    1 (Alleluja! Alleluja Zengje az egész világ:)

    2 (Alleluja! Alleluja! Hála, üdv és dicséret.)

201

    1 (Hisszük, Megváltónk, hogy Téged A sír homálya már nem fed.)

202

    1 (Alleluja! Alleluja! Zengje hála énekünk:)

203

    1 (A nap fénytengerben ragyog,)

    2 (Mert Üdvözítőnk a sírból)

    3 (Dicső koporsója fölött)

    4 (Hol Megváltónk temetve volt,)

    5 (Szerettei bánatkönnyet)

    6 (Jézus! Megváltónk, Istenünk,)

204

    1 (Feltámadt Krisztus bizonnyal, Örvendezz, oh keresztény,)

    2 (Megjelent feltámadása Után szűz Máriának,)

    3 (Az angyalok is hirdették Sirnál az asszonyoknak,)

    4 (Adjad Jézus, legyen részünk Te feltámadásodban,)

205

    1 (Jézus a keresztfán, mint erős oroszlán,)

    2 (Első szülőinek eredeti bűne,)

    3 (Jézus, mint áldozat üdvösségünk ára,)

    4 (Imádjuk hát őtet s az ő nagy irgalmát,)

206

    1 (Ur Krisztus feltámada, ránk malasztja árada:)

    2 (Ő értünk áldozat lett, fogságunkból kimentett,)

    3 (Örvendnek a szent Atyák, hogy végre megláthaták)

    4 (Krisztus néhány nőhíve, drága kenetet vive,)

    5 (De a koporsó fölött oly nehéz kő őrködött,)

    6 (Amint oda érkeztek szárnyán a szeretetnek,)

    7 (Kő helyett a sír fölött mennyei fényár között)

    8 (De a két égi követ, így szólitá meg őket:)

    9 (Menjetek sietséggel közölni hiveivel)

    10 (Dicsőség az Atyának, s feltámadott Fiának,)

207

    1 (Zengjen szívből fakadt ének, Alleluja!)

    2 (Ő a szeretet oltárán, Alleluja!)

    3 (Élet s halál keservesen, Alleluja!)

    4 (Mária! mondd meg, mit láttál, Alleluja!)

    5 (Láttam Krisztus koporsóját, Alleluja!)

    6 (A sirt mennyei dicsőség, Alleluja!)

    7 (Feltámadt Krisztus, reményem, Alleluja!)

208

    1 (Bizodalmas szívvel Hozzád járulunk,)

    2 (Kérjetek, ugy mondád, s adatik nektek,)

    3 (Oh Jézus! követjük szent hivásodat,)

    4 (Adj állandóságot hitben, reményben,)

    5 (A lelki jók után te majd megadod,)

    6 (Te légy szenvedésünk vigasztalása,)

209

    1 (Égi Atyánk! oh tekints le Szép zöldelő mezeinkre.)

    2 (Hogy a magot elvetettük, Szent nevedet emlegettük,)

    3 (A mezei szép virágot, S a madárkát te ruházod;)

    4 (Bocsássa meg bűneinket, Óvja, védje mezeinket,)

210

    1 (Most vannak kérés napjai,)

    2 (Urunknak igen nagy jósága,)

    3 (Gyakorta imádkozzatok,)

    4 (A szentek könyörgésekkel,)

    5 (Látván mi is szükségünket,)

211

    1 (Atya, Fiu, Szentlélek, egy Isten,)

    2 (Megváltó Fiu Isten, Ur Krisztus!)

    3 (Megvalljuk, hogy vétettünk, Ur Krisztus!)

    4 (Mégis hozzád járulunk, Ur Krisztus!)

    5 (Imádjuk Felségedet, Ur Krisztus!)

    6 (Tisztítsd meg lelkeinket, Ur Krisztus!)

    7 (Tarts meg szent kegyelmedben, Ur Krisztus!)

    8 (Anyaszentegyházadat, Ur Krisztus!)

    9 (Téritsd a tévedteket, Ur Krisztus!)

    10 (Hitben adj egyezséget, Ur Krisztus!)

    11 (Pápánkat s püspökünket, Ur Krisztus!)

    12 (Vigyázz kis országunkra, Ur Krisztus!)

    13 (Tartsd meg fejedelmünket, Ur Krisztus!)

    14 (Szent irgalmad megtartson, Ur Krisztus!)

    15 (Világ hitegetését, Ur Krisztus!)

    16 (Gyülölségtől, haragtól, Ur Krisztus!)

    17 (Fajtalan indulattól, Ur Krisztus!)

    18 (Mezőnkre harmatidat, Ur Krisztus!)

    19 (Neveld veteményinket, Ur Krisztus!)

    20 (Sáskáktól s más férgektől, Ur Krisztus!)

    21 (Ereszd meg a felhőket, Ur Krisztus!)

    22 (Mirólunk haragodat, Ur Krisztus!)

    23 (El ne hagyj szükségünkben, Ur Krisztus!)

    24 (Oszlasd el a felhőket, Ur Krisztus!)

    25 (Mutsd kegyességedet, Ur Krisztus!)

    26 (Döghalál veszedelmét, Ur Krisztus!)

    27 (Dögtől a barmainkat, Ur Krisztus!)

212

    1 (Hallgasd meg, hallgasd meg, hallgasd meg Uram, a mi könyörgésünket.)

    2 (Hallgasd meg, hallgasd meg, hallgasd meg Uram, a mi könyörgésünket.)

    3 (Hallgasd meg, hallgasd meg, hallgasd meg Uram, a mi könyörgésünket.)

    4 (Hallgasd meg, hallgasd meg, hallgasd meg Uram, a mi könyörgésünket.)

213

    1 (Ur Jézus feltámadván,)

    2 (Ezután siessetek,)

    3 (Ki megkeresztelkedik,)

    4 (Midőn Jézus mondotta,)

    5 (Ott magát pártfogónknak,)

    6 (Amint dicsőségesen)

    7 (Hivek! most hát féljetek,)

    8 (Megnyitá az egeket,)

214

    1 (Fölméne egek felébe)

    2 (Mert szent testét szüztől vette,)

    3 (Megrontá ellenségünket,)

    4 (Látod földi éltünket,)

    5 (Őrizz minden nyavalyától,)

    6 (Kérünk, Ur Jézus! tégedet,)

215

    1 (Oh szűz Anya! Fiadnak,)

    2 (Az ég és föld urának)

    3 (Mivel édes anyja vagy,)

    4 (Légy hát hozzánk irgalmas,)

216

    1 (Nagy az Ur Isten, nagy az ő jósága;)

    2 (Keresztség által a te szent kegyelmed)

    3 (A csalhatatlan Istennek igéje)

    4 (Az üdvözítő hitnek szent világa)

    5 (Megszenteléd ma, kik a szent keresztnek)

    6 (Feláldozzuk még egész életünket,)

    7 (Zengjen szavunkban, zengjen sziveinkben:)

    8 (Imádunk téged, Krisztus teste s vére!)

    9 (Isten Báránya! drága véred által)

    10 (Szentségek által árad ránk kegyelmed,)

    11 (Szentlélek Isten! jöjj el s áldj meg minket,)

217

    1 (Jöjj el, Szentlélek Isten,)

    2 (Jöjj el, árvák gyámola,)

    3 (Oh kegyes vigasztalónk,)

    4 (Fáradságban nyugalmunk,)

    5 (Oh dicső nap! híveid)

    6 (Nincsen Istenen kívül)

    7 (Bűnünk szennyét tisztogasd,)

    8 (Hajtsd meg keménységünket,)

    9 (Engedd hű szolgáidnak,)

    10 (Add jótétünk érdemét,)

218

    1 (A pünkösdnek jeles napján,)

    2 (A mint Szentlélek leszálla,)

    3 (Betelének Szentlélekkel,)

    4 (Kérünk, Szentlélek! tégedet,)

219

    1 (Jöjj el, Szentlélek Istenünk,)

    2 (Te vagy mi vigasztalásunk,)

    3 (Te, hét adomány kútfeje,)

    4 (Világosítsd érzékinket,)

    5 (Űzd messze ellenségünket,)

    6 (Te általad a szent Atyát)

    7 (Dicsértessél, Atya Isten,)

220

    1 (Pünkösd napján Szentlelkét Isten elküldötte,)

    2 (Hétféle ajándékot Ők akkor vevének,)

    3 (Hivatott vigasztaló, Dicső Szentléleknek,)

221

    1 (Oltár zsámolyodra leomlom, szent Isten!)

    2 (Oszthatatlan Háromság! áldás, hála neked,)

222

    1 (Oh mi örök szent Istenünk, Atya, Fiu, Szentlélek,)

    2 (Oh, felséges Atya Isten! Te minket teremtettél:)

    3 (A Szeráfok téged mennyben Szent, szent, szentnek kiáltnak,)

    4 (Ime! mi is igaz hittel Előtted leborulunk;)

    5 (Szent, szent, szent vagy, énekeljük Ájtatos imádással;)

    6 (Megvalljuk könyhullatással, Hogy ellened vétettünk,)

    7 (Azért Krisztus szent nevében Most bocsánatot kérünk,)

    8 (Feláldozzuk életüket A te dicsőségedre,)

    9 (Vajha minden nemzetségek Szent hittel ismernének,)

    10 (Hogy velünk ezen mély titkot Megismertetted hittel,)

    11 (Tarts meg végig e szent hitben, Hogy igazán tiszteljünk,)

223

    1 (Szentháromságnak az én életemet,)

    2 (Dicsőség legyen az örök Atyának,)

    3 (Áldás, dicséret a Fiu Istennek,)

    4 (Most magasztaljuk s áldjuk a Szentlelket,)

224

    1 (Győzedelmed ünnepére Jövünk, Oltáriszentség,)

    2 (Az ég és föld magasztalva Zengi dicsőségedet;)

    3 (Intve szól nekünk az írás, Az igazság igéje:)

    4 (Hisszük, hogy Jézus jelen van Az oltári szentségben,)

    5 (Szent asztalod lett az oltár, Hol szolgád bemutatja)

    6 (A testté lett Ige titka Miránk új fényt árasztott,)

    7 (Szent örökké, szent az Isten! Ég és földnek Istene!)

225

    1 (Engem annyira mért szeretsz? Oh édes Istenem!)

    2 (Noha, oh szerelmes Jézus! Tégedet nem látlak,)

    3 (Jézus! élet gabonája, hozzám mikor jössz el?)

    4 (Jöjj el tehát, Jézus! jöjj el, készítsd szállásodat,)

226

    1 (Dicsérd, Sion, Megváltódat,)

    2 (Dicsérd minden érzéseddel,)

    3 (Mit énekünk áldva hirdet,)

    4 (Mit, hogy hajdan asztalánál)

    5 (Legyen zengő, legyen édes,)

    6 (Az oltári nagy szentségnek,)

    7 (Az ó husvét megszünt ebben,)

    8 (A jelképek valósultak,)

    9 (Mit a végső vacsoránál)

    10 (A hatalmat nagy kegyétől)

    11 (Főigazság ez hitünkben:)

    12 (Valljuk ezt mi élő hittel,)

    13 (Bár Urunknak teste s vére)

    14 (Különböző alakokban,)

    15 (A kenyér és bor színében,)

    16 (Vegye egy vagy több ezernyi)

    17 (Veszi őt a jó s a vétkes,)

    18 (A gonosznak leszen átka,)

    19 (Régen szóltak e kenyérről,)

    20 (Izsák, a husvét báránya)

    21 (Oh jó Pásztor, Jézus! kérünk,)

    22 (Te, ki itten táplálsz minket,)

227

    1 (Jöjj el, Jézus, én szerelmem, Jöjj el, édes Istenem!)

    2 (Ezer szivem hogyha volna, Felajánlanám neked;)

    3 (Szállj, Jézus, az én szivembe, Ha majd közelg halálom:)

228

    1 (Édes Jézus, én szeretlem, oh mely igen szeretlek;)

    2 (Édes Jézus! mivel téged minden felett szeretlek,)

    3 (Buzgó szívvel kérlek téged, oh Jézus, örök Felség!)

    4 (Minden jókat én elhagyok, veled megyek kínokra,)

    5 (Semmi inség és erősség szerelmed nem fogyasztja,)

    6 (Ahol leszek, Jézus, téged ohajtlak és kiáltlak:)

    7 (Benned bizom, fohászkodom, benned bizót szeressed,)

229

    1 (Bátorítója szivünknek,)

    2 (Öntsd reánk szent áldomásid,)

    3 (Igéretet adtál nekünk,)

    4 (Kegyelmes mennybeli király,)

    5 (Irigy ördög ne bánthasson,)

230

    1 (Előtted, Jézusom, leborulok,)

    2 (Jézus, szent véreddel öntözgettél,)

    3 (Hozzád, én Jézusom, felkiáltok,)

    4 (Vádolom magamat, mert vétettem,)

    5 (Buzgó esedézem hallgasd meg,)

231

    1 (Jőjj el Jézus, mi szerelmünk,)

    2 (Te vagy égi világosság)

    3 (Nincs kivüled nyugodalmunk,)

    4 (Oh, derülj fel nap keletünk,)

    5 (Készek vagyunk megölelni,)

    6 (Jöjj el, jöjj el, kivánságunk,)

    7 (Mihelyt eljösz, megújulunk,)

232

    1 (Oh szép Jézus! reménységem.)

    2 (Sok bünökkel terhes lelkem,)

    3 (Drága szent véred hullása)

    4 (Jőj el, lakjál én szivemben,)

233

    1 (Uram Jézus, légy velünk,)

    2 (Uram Jézus! tégedet)

    3 (Uram Jézus! kérve-kér)

    4 (Uram Jézus! adj erőt,)

    5 (Uram Jézus! el ne hagyj,)

234

    1 (Világosság fénytengere,)

    2 (Az igaz hit és szeretet)

    3 (Nélküled igaz öröm nincs,)

    4 (Az ember és világ elhagy,)

    5 (Te légy velünk minden ügyben,)

    6 (Te vigasztalsz, hogyha sírunk,)

    7 (Legfőkép a végső harcon)

235

    1 (Jézus, a rád emlékezés,)

    2 (Jézus! neved kedves nekünk,)

    3 (Jézus, kegyes mindenható!)

    4 (Jézus! Szívünknek édene,)

    5 (Ki tested s véred ízleli,)

    6 (Ha te mibennünk lakozol,)

    7 (Nyelv azt ki nem beszélheti,)

    8 (Hő keblem, akárhol vagyok,)

    9 (Oh, mily gyakorta emleget)

    10 (Mily éltető kivánatok,)

    11 (Te bámulandó nagy király!)

    12 (Oh Jézusunk, maradj velünk,)

    13 (Oh Jézus, én szerelmesem,)

    14 (Szűz méh gyümölcse, Jézusunk!)

236

    1 (Leborulva imádunk,)

    2 (Oh neveknek legszebbje,)

    3 (Szivünk fényes szép napja,)

    4 (Általad dús lőn földünk,)

    5 (Fényesebb vagy az aranynál,)

    6 (Üdvösségünk forrása,)

    7 (Ezt jegyezzük szívünkbe:)

    8 (Kegyelmedbe oh végy be,)

237

    1 (Add nekem, Jézus, szívedet, akarlak szeretni.)

    2 (Érettem a Szűz méhében te testbe öltöztél,)

    3 (Oh, csodálatos egyesség Itt van a szent helyen,)

    4 (Oh kegyelemnek tengere, Érted eped szívem,)

238

    1 (Jézusom, add énnekem Szerető szívedet,)

    2 (Szívednek szent szerelme Lelkemnek harmatja,)

    3 (Szent Szívednek szerelme Bűnös lelkem napja.)

239

    1 (Édes Jézus, öntsd szívembe Lángoló szerelmedet,)

    2 (Édes Jézus, add szívembe A hithősök erejét,)

    3 (Édes Jézus – ha a gunynak Nyila – sebzi szívemet,)

240

    1 (Mély imádással köszöntlek, Oh Jézus szent szíve!)

    2 (Hétszeres áldással árad Malasztod forrása,)

    3 (Szívednek vérző nyílása Szeretet kútfeje,)

    4 (Ott az árvák segítsége, Özvegyek oltalma,)

    5 (Oh szolíd, alázatos szív! Melynek szent példája)

    6 (Bírj tehát minket egészen, s te légy mindenünk,)

    7 (S te, ki meghaltál érettünk, Mint ártatlan bárány,)

241

    1 (Századoknak szent királya, Jézusunk, oh légy imádva,)

    2 (Boldogságra szomjas lelkek, Jöjjetek, amit kerestek,)

    3 (Bűnbe esett, beteg lelkek, Gyógyulni oh jertek, jertek;)

    4 (S mind, akik csak fáradoztok Bánatot meg terhet hordtok,)

    5 (Századoknak szent királya! Áraszd fényed a világra,)

242

    1 (Oh szentséges keresztfája,)

    2 (Jézus néped segedelme,)

    3 (Szent testednek szenvedése,)

    4 (Oh drága Szűz, édes Anyánk,)

243

    1 (Jézus világ Megváltója!)

    2 (Mintha itt volnál, úgy veszlek,)

    3 (Lábaidnak mély sebeit,)

    4 (Háláljuk meg ily szerelmét,)

    5 (Valami bennünk elpusztult,)

    6 (Jézus, hogy kereszten lellek,)

    7 (Szent keresztről én reményem,)

    8 (Jézus áldassál kinodért,)

Copyright © Diatar 2010-2022 Adatvédelem