Énektárak  Szószedet  Kezdősorok


"Adventista" énekei:

---- Szentháromság ----

1

    1 (Felséges Úr Isten,)

    2 (Mennyei vigaszunk,)

    3 (Úgy legyen minden most,)

2

    1 (Az Úré minden tisztelet, az Úré minden hála!)

    2 (A szívünk, lelkünk hőn imád nagy jóvoltodért, Isten,)

    3 (Te egyszülöttje Istennek, te élő szent igéret,)

    4 (Ó! Isten Lelke, légy velünk, add nékünk segítséged,)

3

    1 (Adj, Úr Isten, nékünk Szentlelket,)

    2 (Te vagy, Atyánk, örök Úr Isten,)

    3 (Te vagy, Krisztus, mi üdvözítőnk,)

    4 (Ó! Szentlélek, kérünk tégedet:)

4

    1 (Dicséret a Szentháromságnak,)

    2 (Dicséret légyen az Atyának,)

    3 (Dicséret légyen a Fiúnak,)

    4 (Dicséret légyen Szentléleknek,)

    5 (Dicséret, áldás és dicsőség,)

5

    1 (Téged, Isten, dicsérünk,)

    2 (Mind az, ki a mennyben él,)

    3 (Szent a győztes Cebáoth,)

    4 (Földünk minden szegletén)

    5 (Isten Lelke, téged is)

    6 (Isten áldott, szent Fia,)

    7 (Nyitva már a fényes menny)

    8 (Irgalommal nézz le ránk,)

6

    1 (Vezess minket, égi Atyánk,)

    2 (Jézus Krisztus, gyarlók vagyunk:)

    3 (Töltsd be szívünk boldogsággal:)

---- Atya Isten ----

7

    1 (Téged, Isten, dicsérünk,)

    2 (Áldott légy, mert a napot)

    3 (Áldott légy, mert érleléd)

8

    1 (Dicsérjed Istened, lelkem, szívem,)

    2 (A fejedelmek is gyarló lények,)

    3 (Mily boldog ember az, kinek Isten,)

    4 (A tenger mélyét, a mennyet, földet)

    5 (Kegyelmed törli le könnyeinket;)

    6 (A vakok általad nyernek látást,)

    7 (Ki benned bízik itt, annak útja)

    8 (Istennek szent nevét áldva áldjuk,)

9

    1 (Az egek beszélik És nyilván hirdetik Az Úrnak erejit.)

    2 (Nincs szó, sem tartomány, Holott e tudomány Nem prédikáltatnék;)

    3 (Melyben, mint vőlegény, Reggel felkél szépen, Ő ágyasházából,)

    4 (Az Isten törvénye Tiszta, ő beszéde, Lelkeket megtérít;)

    5 (Az Isten félelme Tiszta, mindörökké Megmarad és megáll.)

    6 (Aki szolgál néked, Tanul, Uram, tőled Nagy jó tanulságot.)

    7 (Szolgádat őrizd meg, Kevélységtől tartsd meg: Ne essék e bűnbe,)

10

    1 (Szent vagy, szent vagy, szent vagy, szentséges Isten!)

    2 (Szent vagy ,szent vagy, szent vagy! Dicsérnek téged)

    3 (Szent vagy, szent vagy, szent vagy! Nem látja fényed,)

11

    1 (Azért, hogy oly szép a föld,)

    2 (Azért is, hogy úgy szeret)

    3 (Nékünk adtad szent Fiad,)

12

    1 (Drága dolog az Úr Istent dicsérni,)

    2 (Ő gyógyít meg szomorkodott szíveket,)

    3 (Felséges Úr a mi mennyei Urunk,)

    4 (Az őnéki csodálatos tanácsa,)

    5 (Énekeljünk néki hálaadással,)

    6 (Dicsérd azért, Jeruzsálem, Uradat!)

13

    1 (Úrnak szolgái mindnyájan,)

    2 (Felemelvén kezeteket,)

    3 (Megáldjon téged az Istent)

14

    1 (Dicsérjétek az Urat!)

    2 (Dicsérjétek őt kürtben,)

    3 (Az Urat cimbalmokban)

15

    1 (A jóság Urát áldom én,)

    2 (Az égnek minden csillaga,)

    3 (Mit kezed bölcsen alkotott,)

    4 (Ha szükségemben hívtalak,)

    5 (Ő benne bízó híveit)

    6 (Ha szívem nyugtot nem talál)

    7 (Míg élek, Uram Istenem,)

    8 (Ti, Krisztus nevét hordozók,)

    9 (Mind jöjjetek az Úr elé,)

16

    1 (Dicsérjük Istent, A jóság Istenét,)

    2 (Az Isten trónol Mennyei szent helyén,)

    3 (Jöjjetek hozzá Népek és nemzetek:)

    4 (Reménnyel, hittel Csak reá bízd magad:)

    5 (Dicsérjed Istent, A jóság Istenét,)

17

    1 (Ím áldunk, nagy Úr, a mi Megváltónkért,)

    2 (Ím áldunk, nagy Úr a te Szentlelkedért,)

    3 (Ím, dicséret zeng néked, égi Bárány,)

    4 (Ím, dicséret zeng a te kegyelmedért.)

    5 (Kelts új életre, tölts be szerelmeddel,)

18

    1 (Áldja Istent szentségét Mind, ki érzi kegyelmét!)

    2 (Áldjuk Isten kegyelmét, Féltő gondját, hűségét!)

19

    1 (Úr Isten, néked zeng az ének,)

    2 (Ó! Atyám, vonjál szent Fiadhoz,)

    3 (Ím ezt az áldást kérem tőled,)

    4 (A Lélek esd majd értem hozzád,)

    5 (Ha bízó hittel szól az ajkam,)

    6 (A kérés, melyre Lelked tanít,)

    7 (Mily jó azt tudnom, áldott Isten,)

    8 (Mily jó, hogy ott van Isten jobbján)

20

    1 (Imádjuk őt, mint a szentségnek Istenét,)

    2 (Lábához tedd minden fárasztó terhedet;)

    3 (Attól se félj, hogyha átléped küszöbét,)

    4 (Jöjj hát, ne félj, add át szívednek kincseit,)

21

    1 (Mért ne zengném én az Istent Hálaadó énekben,)

    2 (Miként a sas kitárt szárnya Oltalmazza fiait,)

    3 (Szent Fiát ő nem sajnálta, Odaadta érettem,)

    4 (Szentlelkét ő vezetőnek Adja örök szavában,)

    5 (Lelki, testi jólétemről Gondoskodik Istenem,)

    6 (Mikor alszom, őriz engem Gondviselő szeretet;)

    7 (Nagy jóságát, nagy irgalmát Soha el nem felejtem;)

    8 (Az Úr Isten nagy szerelme El nem múló, végtelen,)

22

    1 (Ó! mely boldog ember az, Ki téged, élő igaz Egy Istent megismerhet,)

23

    1 (Az Úr Sionban trónol: Az ég s föld áldja őt!)

    2 (Az Úr Sionban trónol: Az ő nagy neve szent!)

    3 (Az Úr Sionban trónol: Ez órát néki szánd!)

24

    1 (Mondjatok dicséretet,)

    2 (Örvendjetek őneki)

    3 (És ő megelégíti)

    4 (Szent, Uram, a te neved,)

    5 (Téged illet, Uram,)

    6 (Hála legyen tenéked,)

    7 (Dicséret és dicsőség)

25

    1 (Az Isten fényes trónjánál)

    2 (Isten a porból alkotott)

    3 (Hálával áldjuk nagy nevét,)

    4 (Törvénye áldott, szent és jó;)

26

    1 (Úr Isten, mily nagy szent neved,)

    2 (Úr Isten, mily nagy szent kegyed,)

    3 (Úr vagy te menny és föld felett,)

    4 (Hatalmad zengi énekünk,)

27

    1 (Ó! bárcsak ezer ajkam volna,)

    2 (Ó!miért csüggedsz el, én lelkem?)

    3 (Ki áraszt énrám égi áldást?)

    4 (Ó! hányszor tapasztaltam eddig)

    5 (Jóvoltod zengi ajkam, Isten,)

    6 (Halld meg, ó! égi trónusodról)

28

    1 (Jöjj, mondjunk hálaszót Hű szájjal és hű szívvel,)

    2 (Dús kincséből az Úr Jó békességet adjon,)

    3 (Az Atyát és Fiút És a Szentlelket áldom:)

29

    1 (Ha áldott kezed műveit, E nagy világot nézem,)

    2 (Ha nézem bármely művedet, Mind dicsőséged zengi;)

    3 (A szél útját ki szabta meg, Ki küld esőt a földre;)

    4 (A nap, az éj, a zord vihar S a tenger dicsér téged;)

    5 (Ki egykor embert alkotál Oly csodálatos módon,)

    6 (Ó! jó Atyánk, ím áldva áld, Kit lelked üdvre megmenet;)

30

    1 (Itt van Isten köztünk; Jertek őt imádni, Hódolattal elé állni.)

    2 (Itt van Isten köztünk: Ő, kit éjjel-nappal Angyalsereg áld s magasztal.)

    3 (Elvetjük magunktól Mindazt, ami hívság, Ami bűnös gyönyör, rabság.)

    4 (Csodálatos Felség, Hadd dicsérlek téged: Hadd szolgáljon lelkem néked!)

    5 (Légy mindent betöltő, Benned mozgunk, élünk, Tőled ered létezésünk.)

    6 (Általjársz te mindent; Rám ragyogni engedd Életadó, áldott Lelked!)

    7 (Egyszerűvé formálj Belső,lelkiképpen, Békességben, csöndességben.)

    8 (Jöjj és lakozz bennem: Hadd legyen már itt len Templomoddá szívem, lelkem!)

31

    1 (Dicsér téged teljes szívem, Én Istenem, hirdetem neved.)

    2 (Öregbül nagy dicsőséged, Mert megteszed, amit megmondasz.)

    3 (Ez Urat, ki felségesen Csudát teszen, felmagasztalják.)

    4 (Mindennemű szükségemben, Ínségemben megerősítesz;)

32

    1 (Egek nagy királya, Magasztalunk téged; Térjen nevedre dicséret!)

    2 (Dicsérjed, világom, Alkotód hatalmát, Mindenek felett uralmát!)

    3 (Zengjen minden szívben Boldog hálaének A világ teremtőjének!)

    4 (Alleluját zengve, Magasztalva áldjad Krisztus által jó Atyádat!)

33

    1 (Áldjad, én lelkem, a dicsőség erős királyát;)

    2 (Áldjad őt, mert az Úr mindent oly szépen intézett!)

    3 (Áldjad őt, mert olyan szépen megalkotott téged,)

    4 (Áldjad őt, mert az Úr megáldja minden munkádat,)

    5 (Áldjad az Úr nevét, őt áldja minden énbennem!)

34

    1 (Ó! felséges Úr, mi kegyes Istenünk,)

    2 (Dicsérnek téged még a csecsszopók is,)

    3 (Nagy voltát ha megnézem dolgaidnak,)

    4 (Csodálván mondom: micsoda az ember,)

    5 (Az angyaloknál noha egy kevéssé)

    6 (Kezed munkáin őtet úrrá tevéd,)

    7 (Juhot, ökröt és egyéb állatokat,)

    8 (És a repeső égi madarakat,)

    9 (Ó! felséges Úr, mi kegyelmes Urunk,)

35

    1 (Én Uram, teremtőm, A tied vagyok én,)

    2 (Te tartod éltem fenn, Mit jobbod alkotott;)

    3 (Mit adjak néked én, Hisz minden tőled van?)

    4 (Ó! bárcsak érezném Szent Lelked erejét;)

36

    1 (Ó! áldjuk most őt, az égi királyt,)

    2 (Ó! áldjuk most őt és nagy kegyelmét,)

    3 (A jóságodat ki mondhatja el?)

    4 (Oly gyarlók vagyunk, és nincsen erőnk;)

37

    1 (Adjatok hálákat az Úrnak,)

    2 (Mondjad bízvást, Áronnak háza,)

    3 (Az Úrhoz én nagy ínségemben)

    4 (E jeles napot őmagának)

    5 (Áldott, aki az Úr nevében)

38

    1 (Ó! Ábrahám Ura, Hadd áldjuk szent neved,)

    2 (Ó! Ábrahám Ura, Ím hallom szent szavad;)

    3 (Ó! Ábrahám Ura, Szent kegyelmed nekem)

    4 (Megesküvél, Uram, És igédben bízom,)

39

    1 (Perelj, Uram, perlőimmel, Harcolj én ellenségimmel,)

    2 (Dicsérlek téged szüntelen Nagy sűrű gyülekezetben,)

    3 (Már azok énekeljenek, Kik igazamnak örülnek,)

---- szeretete és gondviselése ----

40

    1 (Én életemnek Istene,)

    2 (Te őrizd minden léptemet,)

    3 (A szívem, lelkem úgy örül,)

    4 (Ha közeledben lehetek,)

41

    1 (Irgalmazz, Úr Isten, immáron énnékem!)

    2 (Szárnyad alá vetem az én reménységim,)

    3 (Tehozzád kiáltok, hatalmas Úr Isten,)

    4 (Velem, én szent Atyám, nagy-sok jókat tettél,)

    5 (Azért téged, Uram, én felmagasztallak,)

    6 (Kész már az én szívem néked énekelni,)

    7 (Kelj fel azért mostan, én nagy dicsőségem,)

    8 (Én felmagasztalom irgalmasságodat,)

42

    1 (Szívemet hozzád emelem,)

    2 (Utaid, Uram, mutasd meg,)

    3 (Emlékezzél jóvoltodból)

    4 (Jó és igaz az Úr Isten)

    5 (Az Istennek minden úta)

    6 (Aki az Úr Istent féli)

    7 (Az igaz istenfélőknek)

    8 (Térj azért hozzám, Istenem,)

    9 (Nyomorúságomat lásd meg,)

    10 (Tartsd meg én lelkemet, Uram,)

43

    1 (Mindenkoron áldom az én Uramat,)

    2 (Igen vigad és örvend az én lelkem,)

    3 (Én mikoron Istenhez kiáltottam,)

    4 (Lám, Istennek angyala mind tábort jár,)

    5 (Segítségül azért Istent hívjátok,)

    6 (Tőle azért mindenkoron függjetek,)

    7 (Nagyon kérlek legelőször tégedet,)

    8 (Csak Istenhez az igazak kiáltnak,)

    9 (Igen közel az Úr Isten azoknak,)

44

    1 (Mely igen jó az Úr Istent dicsérni,)

    2 (Igen reggel irgalmadat hirdetni,)

    3 (CSudaképpen én vigasztalást veszek.)

    4 (Ha szívemben, lelkemben meggondolom,)

    5 (Te vagy, Uram, én lelkemet éltetvén,)

    6 (Rólad, Uram, akik megemlékeznek,)

    7 (Istennek ő házába plántáltatnak,)

    8 (Vallást tesznek minden emberek előtt,)

45

    1 (Csak téged dicsér mindenkor)

    2 (Te vagy az élet kútfeje,)

    3 (Tenálad gyöngéd szeretet)

    4 (Ha szívünk hozzád felkiált,)

    5 (Te könnyeinket jól tudod)

    6 (Te égi mannát adsz nekünk)

    7 (Fel, szívem, vígan énekelj)

    8 (Az Úr a kincsem énnékem,)

    9 (Én lelkem, mért is gyötrődnél,)

    10 (Már zsenge gyermekkorodtól)

    11 (Az Úrnak bátor seregén)

    12 (Csak bízd az Úrra sorsodat,)

46

    1 (Tebenned bíztunk eleitől fogva,)

    2 (Az embereket te meg hagyod halni,)

    3 (Kimúlni hagyod őket oly hirtelen,)

    4 (Midőn, Uram, haragodban versz minket,)

    5 (Taníts meg azért minket kegyelmesen,)

    6 (Tölts bé minket reggel nagy irgalmaddal,)

    7 (Szolgáidon láttassad dolgaidat,)

47

    1 (Én lelkem, áldjad Istent És dicsérd drága szent nevét;)

    2 (Megismertette vélünk Nagy irgalmasságát az Úr;)

    3 (Mint gyermekének atyja, Az Isten nékünk megbocsát,)

    4 (Mily irgalommal teljes Mi megtartó nagy Istenünk,)

    5 (Most hála légyen néked Ó! Istenség, szent Háromság,)

48

    1 (Soha el nem hagylak téged,)

    2 (Hogyha vihar vesz majd körül,)

    3 (Tűző napban, verőfényben,)

    4 (Hogyha gondok fenyegetnek,)

49

    1 (A Sionnak hegyén, Úr Isten, Tied a dicséret,)

    2 (Rajtam a bűn elhatalmazék, Terhelvén engemet,)

    3 (Javaival a te házadnak Megelégíttetünk,)

    4 (Mindenek csak tebenned bíznak E föld kerekségén,)

    5 (Tengeri habok nagy zúgását Te megcsendesíted,)

    6 (Te megvigasztalsz mindeneket Reggel a napfénnyel,)

    7 (A te kutaidból a vizek Soha el nem fogynak.)

    8 (A szép sík mezők ékeskednek Sok baromcsordákkal;)

50

    1 (Nagy hálát adjunk az Atya Istennek,)

    2 (Hála tenéked, mennybéli nagy Isten,)

    3 (A romlás után nem hagyál bűnünkben,)

    4 (Felséges Isten, tenéked könyörgünk,)

    5 (Adjad, hogy lássuk a világosságot,)

    6 (És ne ismerjünk többet a Krisztusnál,)

    7 (Adj igaz hiet a te szent Fiadban,)

    8 (Dicsőség néked mennyben, örök Isten,)

51

    1 (Hű karod véd és oltalmaz,)

    2 (Ez az én legfőbb óhajom:)

    3 (Bármilyen munkát bízol rám,)

    4 (Tebenned bízom mindenkor,)

52

    1 (Csak te voltál az oltalmunk,)

    2 (A trónod közelségében)

    3 (A hegyek, halmok és a föld)

    4 (Tenálad ezer hosszú év)

    5 (Csak te voltál az oltalmunk,)

53

    1 (Gondviselő jó Atyám vagy, Ó! én édes Istenem,)

    2 (Mint az alélt bús virágra Megújító harmatot:)

    3 (Rám-rám derül ismeretlen Utamon egy kis öröm;)

    4 (Gyenge vagyok, lankadoznak Buzgóságom szárnyai,)

54

    1 (Nagy kegyelmed és jóságod,)

    2 (Bűnösöknek bűnbocsánat,)

    3 (Isten áldott, nagy kegyelmét)

    4 (Lelkünk gyarló, mégis érti,)

55

    1 (Száma nincsen, Uram, jótéteményidnek,)

    2 (Kiáltásom, Uram, tőled el nem vetéd,)

    3 (A Sátán torkából te kiszabadítál,)

56

    1 (Az Úr csodásan működik,)

    2 (Ó! ne csüggedj el, te kis nép,)

    3 (Ó! ne gondold, hogy elhagyott,)

    4 (A terve gyorsan végbemegy,)

    5 (Ki hűtlen szívvel tévelyeg,)

57

    1 (Nagy kegyelmed árad, Istenünk, felénk:)

    2 (Tűz a nap sugára Föld és víz felett;)

    3 (Add, hogy igazságod Fény törje át)

    4 (Bízva bízunk benned, Égi szeretet:)

58

    1 (Isten, csodás nagy szerelmed Ember fel nem foghatja!)

    2 (Hadd szeressem azt a bűnöst, Aki vétett ellenem:)

    3 (Kegyelmedben hordozz engem, Égi Atyám, szüntelen;)

    4 (Szüntelenül hadd figyeljek Égi szódra, igédre:)

59

    1 (Én lelkem, zengjél szépen, Hadd száljon háladal;)

    2 (Mily boldog az, ki látja A Jákób Istenét,)

    3 (Az Istené az erő, Mely mindent létrehoz,)

    4 (Mily nagy a bölcsessége, És senkit meg nem csal,)

    5 (Az özvegyet és árvát Ő számon tartja mind,)

    6 (A lelki, testi vaknak Ő biztos támasza,)

    7 (Ő elhagyottat, árvát Szent oltalmába vesz,)

    8 (Én gyarló, parány porszem, Ő halhatatlanság;)

60

    1 (Az Úr énnékem őriző pásztorom,)

    2 (Ha a halál árnyékában járnék is,)

    3 (Az én fejemet megkened olajjal,)

61

    1 (Mily hatalmas vagy, égi Atyám! Ezt harsogja a föld s az ég.)

    2 (Ki hozott létre hatalmával, Ha nem az én jó Istenem?)

    3 (Én lelkem, tekints fel az égre: Ott él, ki téged alkotott!)

    4 (Ó! nézzed illő tisztelettel Az ő nagy, örök jóságát;)

    5 (Szívemnek parancs szent óhaja: Legyek, mint ő, tökéletes;)

    6 (A szerelmedre, jóságodra Hadd emlékezzem szüntelen;)

62

    1 (Szeret az Isten: Ő vált meg engem;)

    2 (Rabságban éltem, Bűn foglya voltam,)

    3 (Elküldte Jézust, Hű megváltónkat,)

    4 (Kegyelem által Megmentett engem,)

    5 (Szerelme fénye Lelkemre áradt,)

    6 (Örömmel töltsd be, Ó! örök Isten,)

    7 (Adj üdvösséget, Örömöt, éltet,)

    8 (Dicsérlek téged, Szerető Isten,)

---- igéje és törvénye ----

63

    1 (Jöjjetek, az ige kér,)

    2 (Itt az égi bölcsesség,)

    3 (Legyen ez a szent ige)

    4 (Isten örök, szent szava,)

64

    1 (Az oly emberek nyilván boldogok,)

    2 (Boldogok azok is, mondom nyilván,)

    3 (Vajha én oly boldoggá lehetnék,)

    4 (Hálát adok néked teljes szívből,)

65

    1 (Beszéld meg, mit tégyenek az ifjak,)

    2 (A te igédet rejtem szívemben,)

    3 (Ítéletedet én ajakimmjal,)

    4 (Szüntelen nékem gyönyörűségem)

66

    1 (Én Istenem, taníts utaidra,)

    2 (Vezess, hogy benned leljem örömöm,)

    3 (Fordítsad el az én szemeimet,)

    4 (Végy el rólam minden gyalázatot,)

    5 (Gyönyörködöm a te törvényedben,)

67

    1 (Teljes szívből hozzád esedezem,)

    2 (Gyakorta reggel, virradta előtt)

    3 (De te énhozzám, Uram, közel vagy,)

    4 (Törvényidet én igen szeretem,)

68

    1 (Nagy békességük vagyon azoknak,)

    2 (Bizonyságidra gondot tart lelkem,)

    3 (Zengő kiáltásom jusson hozzád.)

    4 (Ha én megtanulom szerzésedet,)

    5 (Ments meg, Uram, engem kezeiddel,)

    6 (Éltét csak azért kívánja lelkem,)

69

    1 (Ó! ne vedd el szent igédet Soha tőlem, Istenem;)

    2 (Dicsőítlek, Uram Jézus, Tekints reám kegyesen;)

70

    1 (Emeld fel szíved, füled nyisd meg)

    2 (Én vagyok Istened egyedül,)

    3 (Ne csinálj semmi bálványképet)

    4 (Uradnak Istenednek nevét)

    5 (Hat nap minden dolgodat tégyed,)

    6 (A te atyádat és anyádat)

    7 (Embert ne ölj, ne tégy vérontást,)

    8 (Felebarátodnak ő házát)

    9 (Uram, hatalmas a te igéd,)

71

    1 (Te égből származó,)

    2 (Én kincsem, vigaszom)

    3 (Az Úrba vetett hit)

    4 (Ó! add, az életem)

72

    1 (Hálaadásunkban rólad emlékezünk,)

    2 (Hajtsd hozzánk füledet, értsd meg kérésünket,)

    3 (Gerjeszd fel igédnek szerelmét lelkünkben,)

    4 (Tanúságra erőt csak tetőled kérünk,)

    5 (Engedd meg ezeket, szent Atyánk, Krisztusért,)

73

    1 (Szent bibliámat szeretem,)

    2 (Szent ige, benned látom meg)

    3 (Míg itt e földön élek én,)

    4 (Az örök Isten törvényét,)

    5 (Szent ige, drága, égi fény,)

74

    1 (Isten küldte drága szózat, Áldást hozó égi szó,)

    2 (Kegyelemnek áldott Lelke, Töltsd be egész éltemet,)

    3 (Őrizze meg szívem, elmém, Mit az ige tanított;)

    4 (Dolgaimban, utaimban A szent írás vezessen,)

    5 (Isten szava az én tükröm, S így követem Jézusom,)

---- Fiú Isten ----

75

    1 (Szép tündöklő hajnalcsillag, S az égnek igaz éke vagy, Jesszének szép vesszeje!)

    2 (Ó! gyöngyös, drága korona, Isten és ember szent fia, Menny áldott, jó gyümölcse!)

    3 (Ó! öntsed az én szívembe, Szerelmed tüzét lelkembe, Én drága jáspiskövem!)

    4 (A mennyből fénylik öröm rám, Amidőn szemed énreám Oly kegyelmesen tekint.)

    5 (Teremtő Atya Úr Isten, Te engem örök időkben Szent Fiadban szerettél,)

    6 (Hadd szóljon most az orgona, Gyönyörűséges muzsika, Énekszók is zengjenek!)

    7 (Ím, örvend, vigad a szívem, Mert drága kincsem az Isten, Ki mindenekben minden.)

76

    1 (Csak néked él a szívem, lelkem,)

    2 (Ó! mily sok bűnben tévelyegtem,)

    3 (Ez áldott névben fordult hozzám)

    4 (Ím hálás szívvel áldlak téged,)

    5 (Ó! Jézus, nékem gyakran mondod:)

    6 (Csak téged áhít szomjas lelkem,)

    7 (Az élő víz szent kútfejének,)

    8 (Hadd éljen titka szent nevednek)

77

    1 (Zengd Jézus nevét, zengd, világ,)

    2 (Ti választottak, szent hívek,)

    3 (Ti bűnösök, mert ő hordott)

    4 (Ti népek, törzsek, kik bárhol)

    5 (Mily boldogság lesz majd, ha fenn)

78

    1 (Szépséges Jézus,)

    2 (Mily szép az erdő,)

    3 (Szép a nap fénye,)

    4 (Oly szép a virág)

    5 (Benned van, Jézus,)

79

    1 (Uram, Jézusom,)

    2 (Ízleltél halált,)

    3 (Mennyország éke,)

    4 (Áldott és erős,)

    5 (Szívem hozzád száll,)

    6 (Érted élek én,)

    7 (Szelíd, szent szódat,)

    8 (Te adj értelmet,)

    9 (Szívem serkentsd fel)

    10 (Lelked által adj)

    11 (Sötét éjszakán,)

    12 (Bátor szívet adj,)

    13 (Hogyha jő a vég,)

80

    1 (Az én napom Jézus, sötét éjszakán,)

    2 (Lelkem hogyha fáradt, üdít szent igéd,)

    3 (Küzdelem a létem, harc a bűn ellen,)

    4 (Mily boldog az éltem itt e földön már,)

81

    1 (Dicsőségnek szent királya, Uram Jézus, Istenem,)

    2 (Látlak mennybe szállni téged S állni Atyád oldalán;)

    3 (Igazságnak áldott napja, Árad ránk az égi fény;)

    4 (Próbák kelyhét ne ürítsem, Mikor látom fényedet,)

    5 (Áldott Lelked szent hatalma Erősítse szívemet,)

    6 (Vonj magadhoz minden lelket, Engemet is vonj közel;)

    7 (Mennybeszállva földre küldted Tanítóul Lelkedet,)

82

    1 (Üdvözöllek, Üdvözítőm, Égő szívvel, boldogan,)

    2 (Áldjad lelkem, áldjad nyelvem Isten drága kegyelmét,)

    3 (Ezt az érzést – érted égést – Szóban el sem mondhatom!)

83

    1 (Krisztusról zeng dalunk,)

    2 (Krisztusról zeng dalunk,)

    3 (Róla szól énekünk,)

84

    1 (Ó! halljad, te föld és halljad, te ég,)

    2 (Az Isten az égben uralkodik,)

    3 (Őt dicséri most az egész világ,)

    4 (Hadd dicsérje őt a mi szívünk is,)

85

    1 (Ó! üdvözítő Krisztus, Te égi pártfogónk,)

    2 (Ó! csodatévő Jézus, Mily nagy szeretet,)

    3 (Csak benned, Urunk Jézus, Van meg a teljesség,)

    4 (Hadd jusson ez az ének Tehozzád, Jézusunk,)

86

    1 (Légy mindörökre áldott, Megváltó Jézusom!)

    2 (Most angyalkarok zengik Nagy dicsőségedet,)

    3 (Így harsonázott néked A kiválasztott nép,)

---- testet öltése ----

87

    1 (Áldott az egek Ura,)

    2 (Isten minden embere,)

    3 (Ábrahámnak jutalma,)

    4 (Áldott légy, üdvösségem,)

    5 (Dicső király, hozzám szállj,)

    6 (Taposd a kígyó fejét,)

    7 (Életnek Fejedelme!)

88

    1 (Szép rózsabimbó nyílt ki Hajdan egy zsenge tőn,)

    2 (A sarjat, kit minékünk Ézsajás jósola,)

    3 (Illatát e kis rózsa Köztünk hintette szét,)

    4 (Ó! Jézus, segíts bennünk' E földi léten át.)

89

    1 (Úr Jézus Krisztus, dicsérünk,)

    2 (Az örök Atya egy Fia)

    3 (Kit világ fel nem foghata,)

    4 (Nagy világosság támadott,)

    5 (E földre szegényen jöve,)

    6 (Ezt mivelünk mind ő tette,)

90

    1 (Egy drága Gyermek született,)

    2 (Oly csodálatos a neve,)

    3 (Az ő uralma áldásos,)

91

    1 (Jer, Isten népe, áldjuk őt,)

    2 (Mint égi Atyja küldötte)

    3 (Ő letette a hatalmát)

    4 (Mily változás és csoda lett,)

    5 (Ő nékünk újra megnyitja)

92

    1 (A mennyből jövök hozzátok,)

    2 (E mai napon tinéktek)

    3 (Ím, Krisztus jött az Istentől,)

    4 (Ő hozza üdvösségteket,)

    5 (Ez legyen néktek a jele,)

    6 (Ó! jertek, mi is örvendjünk,)

    7 (Te drága vendég, köszöntlek,)

    8 (Ó! teremtője mindennek,)

    9 (Ha ez a föld még oly nagy is,)

    10 (Az ágyad selyme, bársonya)

    11 (Én szerelmetes Jézusom,)

    12 (Így tetszett tehát tenéked,)

    13 (A mennyben lakó Istennek)

93

    1 (Az öröm napja ez a nap,)

    2 (Csak őreá várt minden nép,)

    3 (E szent csodát, Uram Isten,)

    4 (A bűnös, hogy üdvöt nyerjen,)

    5 („Mit megírtak a könyvekben,)

    6 (Ki bennünket úgy szerettél,)

    7 (Te üdvösségünkké lettél,)

    8 (Ím, egynek vétke az átunk,)

    9 (Ó! áldd e napot, föld és ég,)

94

    1 (Ó! Betlehem kis városa, Mily mélyen alszol már;)

    2 (A Krisztust szülte Mária: Az Ige testté lett!)

    3 (Csak épp a földünk nem tudja, Hogy nagy vendége jött!)

    4 (Ó! Betlehemnek gyermeke, Mi várunk tégedet,)

95

    1 (Ó! nyíljatok meg, szívkapuk, Mert jő a mennyből Jézusnkm,)

    2 (Az Úr a teljes igazság, Ki mégis mindig megbocsát;)

    3 (Ó! boldog nép, ó! boldog hon, Hogy ily király van trónodon;)

    4 (Ó! nyíljatok meg, szívkapuk, Mert otthont lel most ott az Úr;)

    5 (Ó! jöjj hát, Jézus Krisztusom, A szívem néked megnyitom;)

96

    1 (Én lelkem, készülj s örvendj ma,)

    2 (Jövel, te drága vőlegény,)

    3 (Otthagytad értünk trónodat,)

    4 (Csodákkal teljes, áldott éj,)

    5 (Mennyország édes gyermeke,)

    6 (Reményem, üdvöm, életem,)

    7 (Dicsőség néked, Jézusom,)

---- élete és munkája ----

97

    1 (Szeretet, ki teremtettél,)

    2 (Szeretet, te kiválasztál,)

    3 (Szeretet, te kínt szenvedtél,)

    4 (Szeretet, te igazság vagy,)

    5 (Szeretet, te lelkem, testem)

    6 (Szeretet, te vigyáztál rám,)

    7 (Szeretet, ki föld porából)

98

    1 (E világot, bár ez bűnt tett, Az Isten úgy szerette,)

    2 (Ím, az Atya kebeléből Leszáll ama Szerelmes,)

    3 (Úr Jézus, lelkemtől kérdem: Téged mi indíthatott,)

    4 (Isten, ha a te kebeled Kincsét adtad érettünk,)

    5 (Jézus, felépítetted már A mennyeknek országát,)

99

    1 (Szívünk vígsággal ma betelt, Mert igéret szerint felkelt Istenfélők számára)

    2 (Megszáná Isten estünket, Felöltözé portestünket, Mely kegyesség nagy titka!)

    3 (Próféta, kinek nincs mása, Eljött, hogy népét meglássa, Tanítsa, bölccsé tégye:)

    4 (Emberré lőn Isten Fia, Emberekért atyánkfia, Hogy így ő nékünk lenne)

    5 (Légyek benned, te énbennem, Jézus, engedj hozzád mennem, Ha te is hozzám jöttél;)

100

    1 (Új világosság jelenék,)

    2 (Evangéliom erejét,)

    3 (Kit sok száz esztendiglen)

    4 (Ezt a mi hitetlenségünk)

    5 (Igaz az Isten Igéje,)

    6 (Kérünk, Úr Isten, tégedet,)

    7 (Mert csak te vagy bizodalmunk,)

    8 (Dicsőség légyen Atyának)

101

    1 (Légy hálás Jézus Krisztusnak,)

    2 (Légy hálás Jézus Krisztusnak,)

    3 (Légy hálás Jézus Krisztusnak,)

    4 (Légy hálás Jézus Krisztusnak,)

    5 (Légy hálás Jézus Krisztusnak,)

    6 (Add, Jézusom, hogy mindenkor)

102

    1 (Az Isten annyira szerette A bűnös világot,)

    2 (Ama mennyei hatalmasság Megszánta estünket:)

    3 (Ó! magasságos Isten Fia! Erős menedékünk!)

    4 (Te szegénységed gazdagságunk, Balzsamunk fájdalmad,)

103

    1 (Ki mindeneknek Atyja vagy,)

    2 (Ó! add, hogy úgy, mint egykoron)

    3 (Ó! Genezáreth partjai:)

    4 (Hintsd ránk a béke harmatát,)

    5 (És lázban égő szívünkre)

104

    1 (Elrejt az Úr szent szárnya oltalmába,)

    2 (Elrejt az Úr –, de híven tükörzd vissza)

    3 (Elrejt az Úr –, és béke, édes illat)

    4 (Elrejt az Úr –, a szíved bízhat ebben;)

105

    1 (Az áldott orvos már közel,)

    2 (Ó! Isten áldott Báránya,)

    3 (E név az éltem oltalma)

    4 (Ha vándorutunk véget ér,)

106

    1 (Jer, mindnyájan örüljünk,)

    2 (Kit az Atya Úr Isten,)

    3 (Elhagyá gazdagságát,)

    4 (Ő életnek adója,)

    5 (Azért jöve, hogy éljünk,)

    6 (Nagy szeretet mindenhez,)

    7 (Akik benne nem bíznak,)

    8 (Mi azért e felségben,)

107

    1 (Mily édes vagy te, szeretet,)

    2 (Mily drága kincs a szeretet,)

    3 (Míg meg nem látlak tégedet:)

    4 (Ó! drága Mester, engedd meg,)

108

    1 (Isten drága, szent szerelme, Földre küldött égi fény,)

    2 (Töltsd ki, töltsd ki drága Lelked Hozzád esdő népedre;)

    3 (Vigasztalj meg, égi küldött, Add ránk Isten áldását;)

    4 (Új teremtést kezdtél bennünk, Fejezzed be mielőbb,)

109

    1 (Mennye Ige, jelenél,)

    2 (Te vagy Atyánknak Igéje,)

    3 (Világosítsd meg elménket,)

    4 (Erősítsd bennünk hitünket,)

    5 (Hogy mikor eljössz ítélni,)

    6 (Akkor tőled bűneinkért)

    7 (Dicséret és nagy dicsőség,)

110

    1 (Kezdetben volt az Ige,)

    2 (Leszálla mennyországból,)

    3 (E világra adaték,)

    4 (Mint Ádámban kesergünk:)

    5 (Mert Ádámban meghaltunk,)

    6 (Örvendjünk és vigadjunk,)

111

    1 (A jóság az én pásztorom,)

    2 (Ha tikkadt lelkem révedez,)

    3 (Míg Jézus meg nem keresett,)

    4 (Most körülvesz a szeretet,)

---- szenvedése és halála ----

112

    1 (Krisztus, ártatlan Bárány, Ki miértünk megholtál,)

    2 (Krisztus, ártatlan Bárány, Ki miértünk megholtál,)

    3 (Krisztus, ártatlan Bárány, Ki mi értünk megholtál,)

113

    1 (A keresztfát ha nézem én,)

    2 (Lásd, szeretetből hullt e vér,)

    3 (A bűnöm terhét elvette)

    4 (Mit tőled nyertem, Jézusom,)

114

    1 (Ó! véráztatta szent fej, Te némán szenvedő,)

    2 (Te nemes, tiszta orca, Kit félt a föld s az ég,)

    3 (Az orcád üdesége És szépsége elszállt;)

    4 (A keresztfán szenvedtél, Úr Jézus, miattam,)

    5 (Ó!ismerj meg, jó pásztor, És fogjad pártomat,)

    6 (Ím, előtted megállok, Ó! el ne űzz engem,)

    7 (A szívem örvend benned, A bánat elhagyott,)

    8 (Én köszönöm szívemből, Úr Jézus, hű barát,)

    9 (Ó! el ne távozz tőlem, Ha meg kell majd halnom;)

    10 (Én vigaszom és pajzsom A halálban te légy,)

115

    1 (Isten örök szeretete, Hőn sóvárgott üdvösség,)

    2 (Szeretet, ki vérrel, könnyel Áztattad a szent hegyet,)

    3 (Szeretet, ki erős szívvel Gúnyt és átkot hordoztál,)

    4 (Szeretet, ki kereszteden Felém tártad szent karod,)

    5 (Szeretet, ki keresztfádon Üdvöt szerzél énnekem,)

    6 (Szeretet, ki vétkeimért Mindhalálig gyötrődtél,)

116

    1 (Áll szomorún a kopár hegy,)

    2 (A kereszt titkát emberszív)

    3 (Ő értünk adta életét,)

    4 (Csak ő volt méltó egyedül,)

    5 (Ó! szeressük őt mindnyájan,)

117

    1 (Ha mardos bűnöm, vétkem, Én Jézus Krisztusom,)

    2 (Mily mérhetetlen csoda, Ó! gondold meg azért!)

    3 (Én azért adok hálát Szívemből mindenkor,)

    4 (Ó! Uram, kínod engem Mindenkor serkentsen,)

    5 (Add, hogy a keresztemet Most békén hordozzam,)

    6 (Mással segíts úgy tennem, Mint azt tőlem várod;)

    7 (A kínod vigaszom lett, És gyötrő fájdalmad;)

118

    1 (Jézus, élte életemnek, Halálomnak halála,)

    2 (Uram Jézus, te szenvedtél Káromlást és csúfságot,)

    3 (Megszenvedtél énérettem, Megrontattál keményen,)

    4 (Énérettem szidalmaztak, Gúnyoltak és gyötörtek,)

    5 (Iszonyúan megverettél, Hogy engemet gyógyíthassál;)

    6 (Nagy ínségbe te kerültél, És szenvedtél csöndesen,)

    7 (Kevélységem te elvetted Alázatosságoddal,)

    8 (Most én néked hálát adok, Jézus, minden kínodért,)

119

    1 (Ó! ártatlanság Báránya,)

    2 (Hogy érdemlettük ezt tőled,)

    3 (Bár tiszta ártatlanság vagy,)

    4 (Mivelhogy Isten fiának,)

    5 (Áldott légy ezért, Jézusunk,)

120

    1 (Ó! te nagy szenvedő, Kit sújtott súlyos átok,)

    2 (Az, ami téged ért, És amit elviseltél,)

    3 (Hogy mily nagy kincs vagyunk, Ó! Jézus Krisztus, néked,)

    4 (Nagy harcod győzelem, A holtod élet nékünk,)

    5 (Itt harc és szenvedés E földi létben részünk,)

    6 (Úr Jézus Krisztusunk, Te légy a segítségünk,)

    7 (Sok kínod, gyötrelmed A sebeinkre balzsam,)

121

    1 (A bárány Jézus hordozta A földnek minden vétkét,)

    2 (A Bárány üdvöm, életem, A lelkem megváltója;)

    3 („Ó! Atyám, mind elszenvedem, Mit rám mért nagy hatalmad;)

    4 (A lelkem mélyén hordalak E földi életemben,)

    5 (Én híven zengem mindennap, Hogy csodát tettél vélem,)

    6 (Csak tárd fel teljes mélységed, Én szívem kincsesháza,)

    7 (Csak ez az én hű védelmem, És mindenkor a pajzsom,)

    8 (Mit árthat nékem a halál? Hisz véred az én éltem!)

    9 (Ha eljutok majd egykoron Az üdvnek örömébe,)

122

    1 (Ó! világ, nézd, az Élet A keresztfán függ érted, És meg kell halnia.)

    2 (Ó! jöjj, és nézd csak jól meg, A teste csupa folt, seb És vérverejtékes;)

    3 (Ki bántott, drága Mester, Hogy tele vagy rút sebbel, S a szíved megremeg?)

    4 (Csak én okoztam néked Sok gyötrő szenvedésed, Nagy, súlyos vétkemmel;)

    5 (Hogy válladra te vetted A kőnél súlyosb terhet, Mit bűnöm okozott;)

    6 (Ím, nincsen bennem érdem, S te kezes lettél értem Az én sok bűnömért;)

    7 (A tartozásom oly nagy, Mert szeretettel hordtad A sorsom szíveden;)

    8 (Ó! mit tehetnék érted, Míg itt e földön élek, Úr Jézus, te áldott?)

    9 (És bármerre is járjak, E szívben öröm árad, Mert rád emlékezem:)

    10 (Jól mutatja a tükröm, Mily nagy a vétkem, bűnöm, S hogy Istent sérti meg;)

    11 (Már látom, mit kell tennem: A szívem ékesítem Szent szelídségével,)

    12 (Ha gonosz nyelvek bántnak, Ha jó híremnek ártnak, Én mindazt eltűröm;)

    13 (A kereszt legyen sorsom, Hogy győzzek bűnön, rosszon, Sok rút szenvedélyen:)

    14 (A gúny te értem tűrted, És értem hullt a könnyed, Úr Jézus, fenn a fán;)

123

    1 (Jézus, Istennek Báránya,)

    2 (Hegyek, halmok süllyedeznek,)

    3 (Íme a templom kárpitja)

    4 (Mind ezekből ó! mit értsünk?)

    5 (Fiát a szeretet Atyja)

    6 (Köztünk van a Szentek Szentje:)

    7 (Jézus, ki értünk szenvedtél,)

124

    1 (Áll a Krisztus szent keresztje)

    2 (Bánt a sok gond, űz a bánat.)

    3 (Boldogságnak napja süt rám,)

    4 (Áldássá lesz ott az átok,)

---- feltámadása ----

125

    1 (Alleluja! Ím, feltámadt Isten dicső szent Fia!)

    2 (Alleluja! Ím feltámadt, Aki minket üdvözít!)

    3 (Alleluja! Ím feltámadt Megváltónk, a szent Király!)

126

    1 (Jézus Krisztus feltámadt! Alleluja!)

    2 (Krisztus Jézus ismét él! Alleluja!)

    3 (A megváltó szeretet, Alleluja!)

    4 (Én csak Krisztust követem, Alleluja!)

127

    1 (Hívő lelkek, zengjetek Diadalmas zsoltárt,)

    2 (Ma, a Lélek tavaszán Győz a fény, az élet;)

    3 (Alleluja! – zengjük most A feltámadottnak,)

128

    1 (Jézus meghalt bűneinkért, Harmadnap feltámadott;)

    2 (Életét maga letette Önként és jó kedvéből,)

    3 (A meghalt Jézus vére szólt Nékünk oly drága dolgot,)

    4 (Hogy ez kedves volt Istennek, Azt azzal megmutatta,)

    5 (Jézus, én megholt életem, Jézus, feltámadásom,)

129

    1 (A csillagos nagy ég, S a roppant űr felett)

    2 (A hála hozzád száll, Ó! Jézus, néked szól,)

    3 (Kik láttak téged ott A messzi Golgotán,)

---- közbenjárása ----

130

    1 (Drága égi kegyelem,)

    2 (Eddig bűnben jártam én,)

    3 (Segíts engem, Istenem,)

    4 (Jézus esd most érettem)

131

    1 (Ó! Úr Jézus! egeknek nagy királya!)

    2 (És bár e földön nem vagy már testeddel:)

    3 (Jézus! esedezz Istennek érettünk,)

    4 (Szentlelkedet küldd hozzánk tanítónak,)

    5 (Ez a Lélek nyújtson oly reménységet,)

132

    1 (Egy drága forrást ismerek, És abból üdv fakad;)

    2 (A jobb-lator is ott talált A bűntől enyhülést;)

    3 (Te drága Bárány Jézusom, Légy áldva véredér'!)

    4 (Bár jóra méltó nem vagyok, De bízom benned én:)

    5 (A diadalmas nagy napon Majd látom üdvömet,)

133

    1 (Áldott légy, Krisztus, e világnak Ura!)

    2 (Hallgasd meg mostan mi könyörgésünket,)

    3 (Kérünk, Úr Isten, hogy légy segítségül,)

    4 (Ne nézzed a mi számtalan bűnünket,)

    5 (Senki bűnünktől meg nem szabadíthat,)

    6 (Mert te egyedül érettünk fáradtál,)

    7 (Csak te vagy azért a mi oltalmazónk,)

    8 (Azért tekints ránk, kegyelmes Istenünk,)

    9 (Ne uralkodjék a bűn mi szívünkben,)

    10 (Dicséret légyen Atya Úr Istennek,)

---- visszajövetele ----

134

    1 (Napban, holdban, mindenütt)

    2 (Hegyek, halmok rengenek,)

    3 (Minden gőgös megremeg,)

    4 (Megrendül a föld, az ég,)

135

    1 (Jézus Krisztus jön a felhőn,)

    2 (Minden szemnek meg kell látni)

    3 (És ha szól majd harsonája,)

    4 (Dicséreted, dicsőséged)

136

    1 (Ó! Jézus, a szívem úgy vár! Szent békédet úgy szomjazom!)

    2 (Ott lehetek – igéd szerint – Szent Sionnak dicső hegyén.)

    3 (A megszentelt, megváltott nép Szent házadban boldogan él:)

137

    1 (Néped oly várva vár, Jézusunk, jöjj el már, Ez hő imánk.)

    2 (Néped oly várva vár, Jézusunk, jöjj el már, Szívünk eped:)

    3 (Néped oly várva vár, Jézusunk, jöjj el már, Nagy Főpapunk,)

138

    1 (Mondd, miért szunnyadsz, hisz vár égi otthon;)

    2 (Mondd, miért szunnyadsz és alszol ily későn?)

    3 (Félelem tölti el ezreknek szívét,)

    4 (Mért vonz még múló és könnyelmű hívság,)

    5 (Nézz fel az égre, és várd híven Jézust,)

139

    1 (Ó! jöjj, ó! jöjj, Immánuel,)

    2 (Ó! jöjj el, Jessze gyökere,)

    3 (Ó! jöjj el, áldott hajnalpír,)

    4 (Ó! Dávid kulcsa, jöjj el már,)

    5 (Ó! jöjj, felséges Istenünk,)

140

    1 (Úgy várjuk visszajöttödet, Úr Jézus, várunk téged!)

    2 (Hű szívvel várjuk jöttödet, És békén tűrünk mindent,)

    3 (Ó! Jézus, várunk tégedet, Mert nálad van már szívünk!)

    4 (Ó! Jézus, tudjuk biztosan, Hogy nemsokára eljössz,)

141

    1 (Halld, ó! halld, mily hangos szó)

    2 (Halld az égi trombitát,)

    3 (Nézd, ím jő már Jézusunk,)

    4 (Jöjj az Úrhoz, te is jöjj,)

142

    1 (Bizony meglészen az idő, Hogy eljön Isten Fia;)

    2 (A trombitaszó felharsan, És hallja minden nemzet;)

    3 (Majd olvassák az angyalok A nyitott, égi könyvet;)

    4 (Ó! Jézus, segíts véredért A végső ítéletben,)

143

    1 (A jöttöd miként várjam, S hogyan fogadjalak,)

    2 (A Sion hintett nékem Zöld pálmaágakat,)

    3 (Ó! mit is tettél értem, Mint szerzél örömet!)

    4 (Én rút fogságban voltam, Te megszabadítál,)

    5 (Az örök fényességből E földre mit hozott?)

    6 (Ezt jól szívedbe véssed, Kit bánat ért vagy gyász,)

    7 (Már éjjel, nappal nem kell Azon bánkódnotok,)

    8 (Ó! ne féljetek tőle, Bár sok a bűnötök,)

    9 (Te ne félj ellenségtől, Se mérges nyilától,)

    10 (Az Úr ítélni jő el Ő szent haragjában,)

144

    1 (Ébredj ember, hangzik folyton Az őrnek hangja fent a tornyon, Az éjfél már elérkezett!)

    2 (Sion hallja mindezt ébren, A szíve ujjong örömében, És siet, hogy őt fogadja.)

    3 (Ember, angyal ékes nyelvén Nagy dicső voltod énekelvén, Hadd pengjen hárfa, cimbalom.)

145

    1 (Az erős Isten, uraknak Ura,)

    2 (Emésztő tűz mégyen ő előtte,)

    3 (Az egek hirdeetik igazságát)

    4 (Szükségben tőlem segítséget kérj,)

    5 (És mikoron te ládot a lopót,)

    6 (Leülsz és atyádfiát megszólod,)

    7 (Ezt mostan eszetekbe vegyétek.)

---- örök uralma ----

146

    1 (Ó! Jeruzsálem, szép honom,)

    2 (A falad tiszta drágakő,)

    3 (A gyönyörűség kertje vagy,)

    4 (Ó! drága Jézus, Mesterem,)

147

    1 (A bánat éje nem örök,)

    2 (Most öröm száll a szívünkbe,)

    3 (Ó! könnyes szemű vándortárs,)

    4 (Már nem emészt a félelem,)

    5 (Csak emeld fel a szemedet,)

    6 (Ó! légy áldott, szép hajnalpír,)

148

    1 (Nincs maradandó városunk)

    2 (Nincs maradandó városunk;)

    3 (Ó! édes, égi örök hon!)

    4 (Csak várj én szívem, csitulj el:)

149

    1 (Az Úrnak áldott nagy kegyelme Üdvözít engem, semmi más;)

    2 (Érdemem nem szerezhet nékem Üdvösséget és életet,)

    3 (Őt Isten küldte kegyelemből, S magára vette bűnömet;)

    4 (Kegyelem minden mindörökre, Míg igazságossága tart,)

    5 (Kegyelem minden, de ha vétve Kegyelmét balgán megveted,)

    6 (Istenünk tárva-nyitva tartja Kegyelme áldott kapuját,)

    7 (Bár jól ismerem vétkes voltom, Mégis tudom, ő üdvözít,)

150

    1 (Mennyei otthonom: Éden, Békédre vágyom én!)

    2 (Megpihen végre a szívem, Örömben úszik majd:)

    3 (Jézusom hajléka: Éden, Ezerszer áldott, szent,)

151

    1 (Jézus Krisztus bennem él! Halál, hol a te hatalmad?)

    2 (Jézus él, a nagy király: Övé égen, földön minden;)

    3 (Jézus él, és megmenti, Aki bűnét bánja mélyen;)

    4 (Jézus él! Az üdv enyém, Én meg Krisztusé, egészen)

    5 (Jézus él! Milye boldogság! Tőle többé el nem választ)

    6 (Jézus él! S ki benne hisz, Az a halál le nem sújtja.)

152

    1 (Jézus, én bizodalmam,)

    2 (Jézus, én Megváltóm, él,)

    3 (Reménység kötelével)

    4 (Földi porból vett porom)

    5 (Ismét éltet olt belém,)

    6 (Ami fáj itt és sóhajt,)

    7 (Bátorságban legyetek:)

    8 (Vessétek meg mind bátran)

    9 (Emeld fel hát lelkedet,)

153

    1 (Drága hon, ragyogóbb, mint a nap, Felhőn túl téged lát szemünk;)

    2 (Boldog üdv, szent öröm vár reánk, Szívünk zeng, vígan szól énekünk;)

    3 (Jó Atyánk, felséges Istenünk Elküldé egyszülött szent Fiát;)

---- Szentlélek Isten ----

154

    1 (Jővel, Szentlélek Isten,)

    2 (Szenteld meg szívünket,)

    3 (Adj isteni félelmet)

    4 (Vigasztald meg elménket;)

    5 (Hogy téged az Atyával)

155

    1 (Erőnek és hitnek Lelke, Tanítónk és nevelőnk,)

    2 (Ajándékid sokaságát Áraszd bőven mireánk,)

    3 (Ábrahámnak bizodalmát, Reménységét add nekünk,)

    4 (Mózes lelki gazdagságát, Szelídségét add nekünk,)

    5 (Dávid harci merészségét, Elszántságát add nekünk,)

    6 (Illés erős, bátor lelkét Add minékünk, jó Atyánk,)

    7 (Adj szívünkbe erős hitet, Apostoli szent tüzet,)

    8 (István hitét, békességét, Reménységét add nekünk,)

    9 (Erőnek és hitnek Lelke, Tanítónk és nevelőnk,)

156

    1 (Jövel, Szentlélek Úr Isten, Töltsd be szíveinket épen)

    2 (Te, szentségnek új világa, Igédnek vezérlj útjára,)

    3 (Ó! mi édes Vigasztalónk, Légy kegyes megoltalmazónk,)

157

    1 (Isten Lelke: égi fény,)

    2 (Isten Lelke: tisztítsd meg)

    3 (Isten Lelke: szent öröm,)

    4 (Isten Lelke: égi fény,)

158

    1 (Jövel, Szentlélek Úr Isten,)

    2 (Bűnösök vagyunk előtted,)

    3 (Áldd meg, Szentlélek, szívünket,)

    4 (Viseljed a mi gondunkat,)

    5 (Szentlélek! kérünk, irgalmazz,)

    6 (Minden keserűségünkben)

    7 (Az igaz hitnek gyümölcsét,)

    8 (Szentlélek! kérünk tégedet,)

    9 (Dicsőség Atya Istennek,)

159

    1 (Ó! jöjj el, Isten Lelke, És gyújts szívünkben fényt,)

    2 (Ó! jöjj, kit szívünk vágyott, Kit Jézus küld nekünk,)

    3 (A tévely úr e földön, És kérkedik a bűn,)

    4 (Ó! add, hogy mindazt valljuk, Mit szent igéd tanít,)

    5 (Az ige égi fényjel, Mely hívón megjelen,)

    6 (Bár méltán sújtna minket Ily szörnyű büntetés,)

    7 (Ó! Isten Lelke, készíts Új pünkösd ünnepet,)

160

    1 (Úr Jézus Krisztus, légy velünk,)

    2 (Adj ajkunkra új éneket,)

    3 (Míg fenn az égben zenghetünk:)

    4 (Dicsőség légyen tenéked,)

161

    1 (Szentlélek, végy körül bennünket, Szenteld meg szívünket,)

    2 (Szentlélek, imádunk mi téged, Valljuk istenséged,)

    3 (Szakaszd el hát most is szívünket, Minden érzésünket)

162

    1 (Isten Lelke, légy velem, Őrködj minden léptemen;)

    2 (Isten Lelke, jó barát, Kísérj minden vészen át;)

    3 (Hogyha órám itt lejár, Rám a csönd, a béke vár;)

163

    1 (Jővel, élet Lelke, jővel, Igaz, örök Úr Isten!)

    2 (Örök Isten, adjál nékünk Bölcsességet, értelmet,)

    3 (Bizonyságot tégy mibennünk, Fiaid hogy mi vagyunk,)

    4 (Édesgess, hogy kedvvel s bízvást Eleidbe járuljunk,)

    5 (Hogyha ránk tör próba, ínség, Szívünk kiált gyakorta:)

    6 (Hatalmas és erős Lélek, Te megígért Szentlélek!)

    7 (Hitünk, Uram, oltalmazzad, Biztonságunk rajtad áll,)

    8 (Ha véget ér földi utunk, Biztatást adj szívünkbe:)

164

    1 (Isten Lelke, béke Lelke, Töltsd be most a szívemet!)

    2 (Nálad nélkül nincsen békém, Szívem nyugtot nem talál.)

    3 (Térdre hullva kérlek téged, Szánd meg gyönge lelkemet;)

    4 (Tisztaságban őrizzed meg, Áldjad, óvjad szívemet;)

165

    1 (Égi áldás szent esője, Jézus Krisztus, hulljon rám,)

    2 (Jó Atyám, ha szent esődet Küldöd fáradt népedre,)

    3 (Oly sokáig tévelyegtem Távol tőled, Jézusom;)

    4 (El ne hagyjál, Isten Lelke, Tégy te engem látóvá;)

---- Bűnbánat ----

166

    1 (Ne szállj perbe énvelem,)

    2 (Mert én anyám méhében)

    3 (Néked bűnöm megvallom,)

    4 (A Sátánnak kezéből,)

    5 (Én fertelmességemet,)

    6 (Bocsásd meg, ó! Úr Isten!)

    7 (A te áldott Szentlelkedet,)

    8 (Reád bíztam magamat,)

    9 (Vigasztald meg szívemet,)

    10 (Mindörökké áldassál)

167

    1 (Ím, megtört szívvel állunk)

    2 (Nézd, elszorult a szívünk,)

    3 (Úr Isten, Lelked által)

    4 (A lelkünk reád bízzuk,)

    5 (Ki, Uram, benned bízik,)

168

    1 (Légy irgalmas, Úr Isten, minékünk,)

    2 (Vedd el rólunk méltó haragvásod,)

    3 (Csak bűn a mi gyarló természetünk,)

    4 (Voltaképpen ellened vétkeztünk,)

    5 (Derékképpen tisztítsál meg minket,)

    6 (Siess belénk új szíveket adni,)

169

    1 (A töredelmes szívet, Te, Uram, szereted,)

170

    1 (Eltévedtem, mint juh, Eltévedtem, mint juh, A bűnösök útjára;)

    2 (Én is juhod vagyok, Én is juhod vagyok, Nyájadnak legkisebbje,)

    3 (Ím, előtted állok, Ím, előtted állok, Ajtód előtt zörgetek.)

    4 (Bár a hit szívemben, Bár a hit szívemben Oly kicsiny, mint mustármag,)

    5 (Míg porsátoromban, Míg porsátoromban Tartasz, mint egy tömlőcben,)

    6 (Szállj le, Uram, hozzám, Szállj le, Uram, hozzám, Jöjj, ó! Jézus, sietve,)

171

    1 (Bocsásd meg, Úristen, ifjúságomnak vétkét,)

    2 (Az én búsult lelkem én nyavalyás testemben)

    3 (Akarna gyakorta hozzád ismét megtérni,)

    4 (Semmije sincs pedig, mivel elődbe menjen,)

    5 (Bátorítsad, Uram, azért bíztató szóddal!)

    6 (Irgalmasságod is annál inkább kitetszik,)

    7 (Térj azért, én lelkem, kegyelmes Istenedhez,)

    8 (Higgyünk mindörökké egyedül csak őbenne,)

    9 (Éneklem ezeket elkeseredett szívvel,)

172

    1 (Dicsőséges égi Felség! Íme előtted vagyok;)

    2 (Tekints reám, kérlek, Uram, Térítsd hozzád szívemet,)

    3 (Nem kérek mást és több áldást, Csak örök kegyelmedet,)

    4 (E világnak, mint virágnak Szépsége bár légyen sok,)

173

    1 (Istenem, én nagy bűnös ember, Szent színed elé járulok,)

    2 (Szívem szerint ím, elkesergem Gonosz és sok bűneimet:)

    3 (Hallgasd meg én fohászkodásim Atyai nagy szerelmedből,)

    4 (Ne büntess úgy, mint érdemlettem Tőled én undok bűnömmel,)

    5 (Csak egy szót mondj, hogy újjá légyek, Mondd ezt én nékem, bűnösnek:)

    6 (Nincs kétségem, megvigasztaltál, Erősítéd én szívemet,)

174

    1 (Atya Úr Isten, könyörülj rajtam te nagy jóvoltodért,)

    2 (Rút vagyok, Uram, sok bűneimmel mind e világ előtt,)

    3 (Nincs hová lennem, nincs hová fognom elveszett fejemet,)

    4 (Mely igen tiszta lennék, Úr Isten, ha engem megmosnál,)

    5 (Rólad, Úr Isten, ily feledékeny többé én nem lennék,)

    6 (Hallgasd meg azért fohászkodását a te híveidnek,)

175

    1 (Minden népek, hirdessétek Az Istennek jóságát,)

    2 (Az Istennek igazságát Ez kielégítette,)

    3 (Bárcsak mindig meghálálnánk Ezt az áldott kegyelmet,)

    4 (Bírj, Atyánk, erre bennünket, Adj erőt szándékunkra,)

176

    1 (Felséges Isten, hozzád kiáltunk nagy keserűséggel,)

    2 (Tekints mireánk, kérünk, Úr Isten, ily nagy szükségünkben,)

    3 (Ha bűneinket te megtartándod, felséges Úr Isten,)

    4 (Nincsen ártatlan, nincsen bűn nélkül senki teelőtted,)

    5 (Mert csak tenálad vagyon kegyesség és nagy irgalmasság)

    6 (Örvendez szívünk, felséges Isten, te ígéretedben,)

    7 (Nagy reménységünk és bizodalmunk légyen az Istenben,)

    8 (Megszabadultunk a Krisztus által örök kárhozattól,)

    9 (Ó! egy reménység, mennybéli Isten, bizony egy segítség,)

    10 (Dicséret néked, Atya Úr Isten, a te szent Fiaddal,)

177

    1 (Mint látod, hűtlen szolgaként)

    2 (Mint látod, mindent elhagyok,)

    3 (Mint látod, fájó gyötrelem)

    4 (Mint látod, lelkem oly szegény!)

    5 (Mint látod, tenger vétkem van,)

    6 (Mint látod, nincsen semmi gát,)

178

    1 (Hallgass meg minket, Úr Isten,)

    2 (Szíveknek vagy vizsgálója,)

    3 (Ellened igen vétkeztünk:)

    4 (Emlékezzél meg mirólunk,)

    5 (Vedd el mirólunk bűnünket,)

    6 (Így tégy velünk, Szentháromság,)

179

    1 (Ím, nagy Isten, most előtted szívem kitárom,)

    2 (Ha a világ nem tudná is számos bűnömet,)

    3 (Jézusomra föltekintek a kereszt alatt,)

    4 (Szent Fiadért, ki engemet vérén megváltott,)

---- Megtérés ----

180

    1 (Bús lelkem bántja bánat, bűnteher,)

    2 (Míg itt e földön járom utamat,)

    3 (Szentlelked nélkül nincs nekem erőm,)

181

    1 („Jézus téged visszavár!” – Mondjátok a tévelygőnek,)

    2 (Jöjjetek mind Jézushoz, Bűnnel terhelt fáradt lelkek!)

    3 (Uram Jézus, itt vagyok, Bűneimet eléd hoztam;)

    4 (Jézus engem visszavárt, Elfogadta bűnös lelkem;)

182

    1 (Már majdnem teljes benned a hit,)

    2 (Már majdnem kész vagy, ó! jöjj ma még,)

    3 (Már-már eléred az üdvödet,)

183

    1 (Tiéd e szív! Ím, néked átadom, Én Istenem, Atyám.)

    2 (Tiéd e szív! Ó! vedd el, Istenem, Hisz annyit szenvedett!)

    3 (Tiéd e szív, Mely eddig kőből volt, Most gyönge por csupán.)

    4 (Tiéd e szív! Én édes Jézusom! És benned üdvöt lel;)

    5 (Tiéd e szív! Tedd újjá, ékessé Szentlélek Istenem!)

    6 (Tiéd e szív! Ó! védd meg, Jézusom, Ha vész tör ellene.)

184

    1 (Most fény tör át a tárt kapun, Az üdvösségnek fénye;)

    2 (E tárt kapun most átmehet A földnek minden népe;)

    3 (Csak lépj be hát, ne tétovázz, Még nyitva áll az ajtó,)

    4 (És ott teszed le terhedet, A bűnöd s minden kínod;)

185

    1 (Te fáradt vándor, merre mégy?)

    2 (Ó! jöjj haza, mert sok sebed)

    3 (Ó! jöjj haza! ki Jézusra)

186

    1 (Én élek! mondja Istened,)

    2 (E szavakat vedd eszedbe,)

    3 (Óvd magad hiú ábrándtól,)

    4 (Van kegyelem és békélés,)

    5 (Ó! segíts, Jézus, légy velem,)

187

    1 (Tudom és érzem, Jézus enyém,)

    2 (Boldog a szívem, hogy rá talált,)

    3 (Megtartja Jézus életemet,)

188

    1 (Tökéletes volt minden tekintetben,)

    2 (Tenmagad képét adtad őreája,)

    3 (Első szüleink de félre térének,)

    4 (Tagjaink mind, és bennünk minden részek)

    5 (Fertőbe estünk, Uram, végy ki onnan,)

189

    1 (Ó! Jézus árva csendben Az ajtón kívül állsz,)

    2 (Ó! Jézus, most kopogtatsz, Sebhelyes még a kéz:)

    3 (Ó! Jézus, szólsz, s a szívhez A szó szelíden ér:)

190

    1 (Én érted haltam meg, És ontám véremet,)

    2 (A fényes égi trónt, Az angyalsereget,)

    3 (A súlyos keresztet Már vittem helyetted;)

191

    1 (Rád tekint már hitem,)

    2 (Szivemet töltse be)

    3 (Ha elfog utamon)

192

    1 (Tégy foglyoddá, Uram, Hogy szabaddá legyek!)

    2 (A szívem oly hideg, Míg nem talál reád:)

    3 (A híved célhoz ér, És úgy nyer égi trónt,)

193

    1 (Várj, ember szíve, készen! Mert jő a hős, az Úr,)

    2 (Jól készítsétek útát, A vendég már közel!)

    3 (Ha őeléje tárod A szív alázatát,)

    4 (Ó! Jézusom, szegényed Kér, vár, epedve hív;)

194

    1 (Jöjj be, ó! jöjj be, szívem nyitva áll,)

    2 (Szívemnek háza, nézd, milyen komor,)

    3 (Úgy várlak mégis, jöjj be, Jézusom,)

    4 (Szívemen érzem, változtatnom kell,)

    5 (Vedd át a szívem, Uram, Jézusom,)

195

    1 (Már hallom, Jézusom, Hogy hívsz és vársz reám,)

    2 (Bár gyönge még hitem, De adsz majd új erőt,)

    3 (Most Jézus szava szól, Az üdvösség enyém,)

    4 (Üdv néked, áldott vér! Üdv néked, kegyelem!)

196

    1 (Kegyes Jézus, én imádságomra,)

    2 (Szomorkodom undok bűneimért,)

    3 (Tökéletes a te ítéleted,)

    4 (Félek azért, megvallom, Istenem,)

    5 (Mert, ha végignézek életemen,)

    6 (Múló hasznát a bűnnek szerettem,)

    7 (De ez egyben biztatásom lelem,)

    8 (Mert nem azért vetted fel testünket,)

    9 (A megtérő bűnösnek kedveztél,)

    10 (Kívánkozom én is hozzád térni,)

    11 (Segélj, segélj, én édes Istenem!)

    12 (Míg itt élek, éltem vezéreljed,)

    13 (Mikor érem halálom óráját,)

197

    1 (Hozzád kiáltok, én Istenem,)

    2 (Szerez lelkemnek sokféle bajt,)

    3 (Öldököld meg, Uram, én bennem)

    4 (Küldd el hozzám áldott Lelkedet,)

    5 (Támaszd fel, Uram, valójában)

    6 (Az igazságnak tudománya)

    7 (Taníts meg te szent törvényedből,)

    8 (Kész leszek, Uram, ím, fogadom:)

---- Krisztus követése ----

198

    1 (Kész szívvel követünk)

    2 (A bizodalmunk vagy,)

    3 (Te kínos keresztfád)

199

    1 (Krisztusom, kívüled nincs kihez járulnom,)

    2 (Gyújtsd meg szövétnekét áldott szent igédnek,)

    3 (Várlak, Uram, azért reménykedő szívvel,)

    4 (Dicsértessél, Atya Isten, magasságban,)

200

    1 (Vonj engem, Jézus, ind közelebb,)

    2 (Vonj engem, Jézus, még közelebb,)

    3 (Vonj engem, Jézus, mind közelebb,)

    4 (Vonj engem, Jézus, vonj közelebb,)

201

    1 (Úgy jó, amint Isten vezet,)

    2 (Aki kételkedik benne,)

    3 (El ne feledd, gyarló ember,)

    4 (Jóban, rosszban ott van véled:)

    5 (Higgyél benne teljes szívből,)

    6 (Hogyha gondok árja ellep:)

    7 (Isten karja el nem fárad,)

    8 (Csodát művel, s mint a szikra,)

    9 (Hogyha jön a próbák napja,)

    10 (Bízzál benne nyugodt szívvel,)

    11 (Ki az Istent megtagadja,)

    12 (Akik szeretettel hordják)

    13 (Ámen, ámen! Hittel vallom)

202

    1 (Veled járok, Üdvözítőm,)

    2 (Vezess engem rögös úton,)

    3 (Hogyha súlyos próbák érnek,)

    4 (Hogyha részem kínok terhe,)

    5 (Ha a Jordán sebes habja)

203

    1 (Jóságod, Isten, végtelen, S irgalmasságod árja!)

    2 (Ó! ne add, hogy a földi jó Özönnel jusson nékem;)

    3 (Ím kérlek, ne adj hírnevet És dicsőséget nékem.)

    4 (Én nem kérek most kincseket, Sem hosszú éltet tőled;)

204

    1 (Elmegyek szívesen, Jézus, veled,)

    2 (Szent műved építem, Jézus, veled,)

    3 (Én el nem lankadok. Jézus, veled;)

    4 (Hadd járjak szüntelen, Jézus, veled,)

205

    1 (Én csak Jézus lábnyomában járok,)

    2 (Hegyen-völgyön vezeti a léptem,)

    3 (Vigyáz rám, így nyugodt szívvel alszom,)

    4 (Szívem hozzá bizalommal térhet:)

    5 (Boldog szívvel járom már a pályám,)

206

    1 (A lábnyomomban járjatok,)

    2 (Én példaképetek vagyok,)

    3 (Mi szívetekben kárt tehet,)

    4 (Ki rólam tudni nem akar,)

    5 (Én mindig küzdök értetek,)

    6 (Csak járjunk híven lábnyomán)

207

    1 (Hordozd híven Jézus nevét,)

    2 (Járjál szüntelen e névvel,)

    3 (Jézus drága, szent nevére)

    4 (Majd ha véget ért a pályánk,)

208

    1 (Ó! vezess kézenfogva, Én Jézusom,)

    2 (Te védjed irgalmaddal Most lelkemet,)

    3 (Ha nem is venném észre, Hogy már vezetsz,)

209

    1 (Járuljunk mi az Istennek szent Fiához,)

    2 (Ó! irgalmas megváltó Fiú Úr Isten,)

    3 (Sok szükségink jóllehet vannak minékünk,)

    4 (Mi elménknek homályát távoztasd el,)

    5 (Öregbítsed, neveljed bennünk a hitet)

    6 (Szent nevedet engedjed, nyilván vallhassuk,)

    7 (Légyen néked dicséret és nagy tisztesség,)

210

    1 (Uram, taníts engem arra, Mi a szükséges dolog!)

    2 (Lélek, vágyjad ezt elnyerni S bűnben, rosszban ne keresd!)

    3 (Ezt a jobb részt választotta Mária is egykoron,)

    4 (Jézus, nincs más kívánságom, Csak hogy véled járhassak.)

    5 (Bölcsességnek kútforrása Tebenned van, Jézusom,)

    6 (Égi Atyám lába elé Semmi jót nem vihetek,)

    7 (Műveld, Uram, képmásodra Megújuljon a lelkem;)

    8 (Mit kívánjak többet ennél? Szent kegyelmed átölelt.)

    9 (Öröm, béke teljessége Lakja most a szívemet;)

    10 (Jézus, ezért te légy nékem Egyetlenem s mindenem!)

211

    1 (Csak vándorút az életem, Míg majd hazámba érkezem,)

    2 (Már időm gyorsan lepereg, Mint homokórán a szemek,)

    3 (Oly nehéz minden jó lépés: Az életút is oly nehéz,)

    4 (A napfény gyakran eltűnik, Nem érzem meleg sugárit)

    5 (Úr Jézus Krisztus, pásztorom, Ki földre jöttél egykoron,)

    6 (Szent kegyelmeddel támogass, És türelemre oktatgass,)

    7 (Az élten árván megyek át, Nem ismer itt a nagyvilág;)

212

    1 (Élj bennem, drága Jézus, Én áldott Istenem,)

    2 (Te tisztítsd meg a bűntől Most szívem templomát,)

    3 (A testem és a lelkem Már parancsodra vár,)

    4 (Ha mégis bízol bennem És magadhoz emelsz,)

213

    1 (Én Jézusom, téged a szívem szeret,)

    2 (Én Jézusom, téged a szívem szeret,)

    3 (Én Jézusom, téged a szívem szeret,)

    4 (Én Jézusom, téged a szívem úgy vár,)

214

    1 (Az Üdvözítő szól: „Még gyönge gyermek vagy,)

    2 (Most megtaláltam én Gyógyító Mesterem,)

    3 (Nincs bennem semmi jó, De megment kegyelme;)

    4 (Ha Jézus trónjánál Ott állok egykoron,)

215

    1 (Ne én, de Krisztus éljen bennem mindig,)

    2 (Nem én, de Krisztus törli le a könnyet,)

    3 (Csak Krisztus Jézus – ez legyen a jelszóm,)

    4 (Nem én, csak Krisztus old meg minden kérdést,)

216

    1 (Hadd menjek, Istenem, Mindig feléd,)

    2 (Ha este száll reám, S csöndes helyen)

    3 (Szívemtől trónodig – Mily szent csoda –)

    4 (Álomlátás után Hajnal ha kél,)

    5 (Csillagvilágokat Elhagyva már,)

217

    1 (Az áldott égi szó vezet, A mennybe felvisz engemet.)

    2 (Ha illat árad szerteszét, Ha felhős lesz ott fenn az ég,)

    3 (Míg áldott kezét foghatom, Nem hallja senki panaszom.)

    4 (Ha földi éltem majd lejár, Ha Krisztus által győztem már,)

218

    1 (Itt a szívem, égi Atyám,)

    2 (Tisztítsad meg minden szennytől)

    3 (Kegyelmedet áraszd énrám,)

    4 (Megvált engem Jézus vére,)

219

    1 (Jézus karja átölel,)

    2 (Lelkem hogyha remeg, fél,)

    3 (Hogyha vádol engemet,)

    4 (Ha az utat nem látom,)

    5 (Hogyha a föld megindul)

    6 (Mikor Jézus jóra int)

    7 (Az Úr Jézus Krisztustól)

220

    1 (Szeretni vágylak, Jézus, téged, Követni híven, boldogoan;)

    2 (Szeretni vágylak, Jézus, téged, Egyetlen hű barátomat;)

    3 (Sokáig jártam téves úton, Míg hívó szavad rámtalált;)

    4 (Sötétben éltem, tévelyegtem, És téged elkerültelek;)

    5 (Köszönöm néked, jóság napja, Hogy fényed rámvilágított!)

    6 (Ne engedj többé tévelyegnem: Vezessél biztos utadon!)

    7 (Szeretni vágylak, Jézus, téged, Istenem, ékes koronám!)

221

    1 (Rejts magadba, sziklaszál,)

    2 (Bűnös ember nem tehet)

    3 (Adni semmit nem tudok,)

    4 (Ha bevégzem életem,)

222

    1 (Legyen szívünk mindig vidám, Hálatelt az Úr iránt;)

    2 (Isten hordoz áldott kézzel, Hitharcunkban megsegít;)

    3 (Hogyha kezét elengedjük, Éj sötétje vesz körül,)

    4 (De a hű szív egyre vidul, Életútja mindig fény;)

223

    1 (Adj nékem, Jézus, új szívet,)

    2 (Szívemet néked megnyitom,)

    3 (Orcádnak fénye, Jézusom,)

    4 (Gazdaggá tedd a szívemet,)

    5 (Szent neved hírét terjesztem,)

224

    1 (Most búcsút mondok néked, Te csalfa, rossz világ!)

    2 (Ó! Jézus Krisztus, rejtsd el Tebenned éltemet,)

    3 (A szívem templomában Ott díszlik szent neved,)

    4 (Ó! rejtsd el kegyelemből Én árva lelkemet,)

    5 (Ó! mindenható Isten, Te óvjad lelkemet;)

225

    1 (El nem hagylak, Jézusom; Értem adtad drága élted!)

    2 (El nem hagylak sohasem, Míg e földön utam járom;)

    3 (Minden érzék cserbenhagy; Mint a virág: hervad minden;)

    4 (Égen, földön semmi más Rajtad kívül nem kell nékem!)

    5 (Maradj vélem, Jézusom, Hagyd, hogy mindig véled járjak.)

226

    1 (Jézus, életemnek, Öröme szívemnek, Én ékességem.)

    2 (A te árnyékodban Nyugszom bátorságban Félelmim ellen.)

    3 (Ama régi kígyó, Bűnre, rosszra hívó, Törhet ellenem.)

    4 (Vessz el, mulandó kincs, Jézus, kívüled nincs Békém, örömem.)

    5 (Vessz el, bűn, rút féreg, Halált hozó méreg, Megutált szívem.)

    6 (Ne légy, lelkem, már bús, Mert ímé, a Jézus Hozzád közelget.)

227

    1 (Az Úrnak hangja szólt hozzám: Ó! jöjj már, gyermekem,)

    2 (Az Úrnak hangja szólt hozzám: Az üdv forrása vár;)

    3 (Az Úrnak hangja szólt hozzám: Ím, én vagyok a fény;)

228

    1 (Tebenned bízva megyek én)

    2 (Mit bölcsességed megjelölt,)

    3 (Igádat mostan felveszem)

    4 (Kegyelmed árja szálljon rám,)

229

    1 (Azt az éltet Kell elérnem, Amely boldogít;)

    2 (Hív a Bárány, S vágyom állni Trónja lépcsőjén.)

    3 (Jézus, segítsd Célom látnom, Melyért úgy küzdök;)

    4 (Jézus Krisztus, Lelkem vágyva Hozzád esedez.)

230

    1 (Csak haladj, csak haladj,)

    2 (Szenvedj csak, szenvedj csak,)

    3 (Ne kövesd, ne kövesd)

    4 (Vizsgáld meg, vizsgáld meg,)

    5 (Közeledj, közeledj,)

    6 (Készen légy, készen légy,)

    7 (Őrizd meg, őrizd meg)

231

    1 (Egy drága kincset keresek,)

    2 (Nem bánom, hogyha megvetnek,)

    3 (Elhagyhat minden jó barát,)

    4 (Te adjál nékem értelmet,)

    5 (Az ígéretek hajnalát)

    6 (E boldog napon leteszem)

232

    1 (Én áldott Istenem, Te végtelen nagy jóság,)

    2 (Add tennem jó kedvvel Azt, mi énhozzám illik,)

    3 (Add, hogy most minden szóm Csak tiszta és jó légyen,)

    4 (Ha sorsom mostoha: Ó! ne hagyj elcsüggednem,)

    5 (Add, hogy mindenkivel Csak békességben éljek,)

    6 (Ha úgy tetszik, Uram, Hogy kedvezz életemnek,)

    7 (Holtakat végnapon Majd mikor feltámasztod,)

233

    1 (Én minden dolgaimban)

    2 (Én minden törekvésem)

    3 (Javamra válik minden,)

    4 (Szent kegyelmében bízom,)

    5 (Én gyarlóságom látja,)

    6 (Ha hív és int az este,)

    7 (Ím, tiéd vagyok végleg,)

    8 (Most szállj magadba, lelkem,)

234

    1 (Itt az éltem, Jézusom,)

    2 (Add, hogy lábam gyors legyen,)

    3 (Fogadd el az ajkamat,)

    4 (Lelkem minden szándékát)

    5 (Urald egész lényemet:)

235

    1 (Ki Istenének átad mindent,)

    2 (A súlyos gondok mit használnak,)

    3 (Csak lgy egy kissé áldott csendben:)

    4 (Jól tudja minden gondod, bajod,)

    5 (Ne gondold, hogyha ínség sújt rád,)

    6 (Szent bölcsessége juttat mindent:)

    7 (Zengj hát az Úrnak, s járd az utat,)

236

    1 (Én minden vétkem, bűnöm Ím, Jézusra te4szem,)

    2 (Ím, Jézus elé tárom Most minden óhajom,)

    3 (Ó! bárcsak lennék én is, Mint Jézus, oly szelíd!)

---- Megpróbáltatás ----

237

    1 (Mikor leszek olyan már,)

    2 (Add, hogy éked élhessek,)

    3 (Add, hogy egész életem)

238

    1 (Emlékezzél, mi történik, Uram, mirajtunk,)

    2 (Bizodalmunk vagyon benned, felséges Isten,)

    3 (Miért, Uram, mindörökké hogy elhagysz minket,)

    4 (Vedd el rólunk, kérünk téged, nagy haragodat,)

239

    1 (Istenben bízom én Az ínség idején,)

    2 (Ha bűneim engem Rettentnek szívemben,)

    3 (A halál énnékem Lész majd nyereségem;)

    4 (Úr Jézus Krisztusom, Te vagy legfőbb jóm:)

    5 (Ámen zengjen híven Szívemnek mélyében;)

240

    1 (Bízzál Isten kegyelmében,)

    2 (Küzdj, mert szoros ama kapu,)

    3 (Élethalálharcnak árán)

    4 (Harcolj bátran, buzgón, hévvel,)

    5 (Harcolj hittel, könyörgéssel,)

    6 (Félelemmel, rettegéssel)

    7 (El ne veszítsd koronádat,)

    8 (Mindhalálig igaz hittel)

    9 (Szeresd híven Krisztus útját,)

    10 (Hagyd a bűnnek ezer csábját,)

    11 (Jézus Krisztus jó vitéze,)

241

    1 (Szent karod, Jézus, oly erős, Megsegít minden bajban!)

    2 (Melletted, drága Mesterünk, Tudjuk, hogy bizton győzünk!)

    3 (Tombol az ádáz ellenség, De minket meg nem rémít:)

242

    1 (Vezess, Jézusunk,)

    2 (Adj erős szívet,)

    3 (Sebzett szívünk majd)

    4 (Kísérd lépteink)

243

    1 (Próbáimban, Jézus, kérlek, légy velem,)

    2 (Ha e világ bűne engem hívogat,)

    3 (Tisztogass bár bajjal olykor engemet:)

244

    1 (Ki tudja napjaimnak számát,)

    2 (Addig, míg itt e földön járok,)

    3 (Istenem, segíts, hogy megértsem:)

    4 (Hadd rendezzem el földi dolgom,)

    5 (Az égi otthon egyre vonzóbb,)

245

    1 (Akik bíznak az Úr Istenben,)

    2 (Az Istennek szent beszédében,)

    3 (Ezek lésznek nagy erősségben,)

    4 (Sokszor esnek kísértésekben,)

    5 (Akik pedig hitetlenségben)

    6 (De a hívek nagy békességben,)

246

    1 (Nálad nélkül, Jézusom,)

    2 (Próbák súlyos keresztjét)

    3 (Hogyha próba, szenvedés)

    4 (Uram, kínos kereszted)

247

    1 (Nwe hagyj elesnem, felséges Isten, keserűségemben!)

    2 (Az írás rólad, felséges Isten, bizonnyal azt mondja,)

    3 (Gyermekségemtől fogván, Úr Isten, mind ez ideiglen)

    4 (Bizony nem tudom, kihez forduljak egyébhez náladnál:)

    5 (Akármint hányjam-vessem elmémet, felséges Úr Isten,)

    6 (Csak te egyedül voltál, Úr Isten, énnékem gyámolóm,)

    7 (A szegénységnek nagy kísértete engemet szorongat,)

    8 (Irgalmasságnak Ura, Istene és erős kútfeje,)

    9 (Mely nagy örömem és bizodalmam nékem ezen vagyon,)

    10 (Azért könyörgök szent Felségednek, mint jó Istenemnek,)

    11 (Tudom, előtted, úgymint magamban, bűnös ember vagyok,)

    12 (Jelentsd meg hozzám, felséges Isten, kegyelmességedet,)

    13 (Add meg, Úr Isten, te szent nevedért, amit tőled kérek)

248

    1 (Az Úr segíti harcom, Ki lehet ellenem?)

    2 (Már tudom s hittel vallom, És nem kételkedem,)

    3 (Én amire építek, Az a megmentő vér,)

    4 (Az Isten Lelke szól ma Örvendetes szókat,)

    5 (A menny az örökségem, Mit Istentől kapok:)

    6 (Ha romba dől is minden, Te állsz, mint sziklavár;)

    7 (Sem fájdalom, sem szégyen, Sem kín, sem szenvedés,)

    8 (A szívem tehát örvend, És nem szomorú már,)

249

    1 (Már keresztem vállra vettem, S érted mindent elhagyok.)

    2 (Ember bánthat és zavarhat: Szíved áldott menedék;)

    3 (Lelkem, teljes üdv a részed, Hagyd a bút s a gondot el;)

    4 (Kegyelemből dicsőségbe Szállj, hited majd szárnyat ad,)

250

    1 (Vihar zúg és tenger zajlik,)

    2 (Hív ma Jézus, hív ma téged,)

    3 (Hogyha roskad gyönge vállam,)

    4 (Uram, hozzád vágyik lelkem,)

251

    1 (Térj magadhoz, drága Sion, Van még néked Istened,)

    2 (Hullámok ha rémítenek Mérhetetlen víz felett,)

    3 (Bár hegy, halmok rengenének, Miket égi kéz emelt,)

    4 (Bár könnyűid omlanának Gyöngyökül a tengerbe,)

    5 (Bár hordozzad zsarnok láncát, Érjen kínos rab-halál,)

    6 (Ó! ne csüggedj, ím az estnek Már leszállnak árnyai;)

    7 (Végső áldást mondj hazádra, Mely távolról int feléd,)

    8 (Angyalok, ti fényes lelkek, Zengjetek víg éneket,)

252

    1 (Világosságom vagy, Uram, Üdvömet benned látom.)

    2 (Gonoszság hogyha támad rám, S fenyeget elnyeléssel:)

    3 (Csak egyet kérek, Istenem, Jézusért add meg nékem:)

    4 (Szívemnek legfőbb öröme, Ha téged híven szolgál;)

    5 (Irányítsd híven éltemet, Terelgess biztos úton,)

    6 (Dicsérni vágyom szent neved És fennen magasztalni,)

    7 (Én Uram, halld meg hangomat, Hozzád ha felkiáltok;)

    8 (Kereslek most is tégedet, Töröld el minden vétkem.)

    9 (E földön sok a jó barát, S szeretnek mind ők engem:)

    10 (Egyengesd mindig utamat, Taníts meg szent igédre;)

    11 (Csak benned bízom, Istenem, Míg pályám végigjárom:)

253

    1 (Velünk Immánule, ég és föld Ura,)

    2 (Erősítsd szívedet, karodat, Sion,)

    3 (Én lelkem, várjad őt reménnyel, hittel,)

    4 (Töröld le könnyedet, szenvedő Sion,)

    5 (Mindnyájan jöjjetek az élő vízhez,)

    6 (Előre bátran e mennyei révvel,)

    7 (Megváltott népe majd trónjánál állva,)

    8 (Dicsőség, hála és tiszesség néked,)

254

    1 (Add nékem szent erőd, Jézus, hogy győzzek,)

    2 (Add nékem szent erőd, Jézus, hogy győzzek,)

    3 (Add nékem szent erőd, Jézus, hogy győzzek,)

    4 (Add nékem szent erőd, Jézus, hogy győzzek,)

    5 (Add nékem szent erőd, Jézus, hogy győzzek,)

    6 (Add nékem szent erőd, Jézus, hogy győzzek,)

    7 (Add nékem szent erőd, Jézus, hogy győzzek,)

    8 (Add nékem szent erőd, Jézus, hogy győzzek,)

255

    1 (Légy velem, áldott Úr Isten,)

    2 (Tebenned bízom, Úr Isten,)

    3 (Örvend a szívem s áldalak:)

256

    1 (Lelkem drága Jézusa, Hozzád hajt a félelem,)

    2 (Nincs nékem más enyhelyem, Szívem téged hív, keres;)

    3 (Téged vágylak, Krisztusom, Benned mindent meglelek;)

    4 (Kegyelem vagy, égi jó, Mely minden bűnt eltörül,)

257

    1 (A sziklára bátran építünk,)

    2 (Mily balga, ki lelki otthonát)

    3 (A sziklára bátran építsünk,)

258

    1 (Vezess engem, ó! nagy Isten,)

    2 (Örök kőszál, nyílj meg nékem,)

    3 (Ha a Jordán partján állok)

259

    1 (Az Úrért ki kséz küzdeni, És legyőzni a bűnt?)

    2 (Az Úrnak kardja harcolt itt! Ez harci jelszavunk.)

    3 (Csak küzdj, és valld meg Jézusod, És óvd meg szívedet;)

    4 (Csak öltsd fel Isten fegyverét, Mely erős, éles kard;)

    5 (Add nékünk, Urunk Istenünk, A Dávid erejét,)

260

    1 (Halld csak, mindenütt zeng a harci kürt,)

    2 (Bátran zeng a szó, harci induló,)

    3 (Áldott Istenünk, kérünk, légy velünk,)

261

    1 (Állj ellent a bűnnek, Mely lelkedre tör!)

    2 (Állj ellent, ha csábít A kísértő rossz;)

    3 (A győztesnek Isten Majd koronát nyújt;)

262

    1 (Adj békességet, Úr Isten,)

---- Vigasztalás ----

263

    1 (Kegyelmes Isten!)

    2 (Most is csak benned)

    3 (Mi hasznod benne,)

    4 (Hallgass meg azért)

    5 (Gyermekségemtől)

    6 (Add meg énnékem)

    7 (A szép harmatot)

    8 (Hogy mind holtomig)

264

    1 (Az utat nem tudom, – te tudod jól, –)

    2 (Az utat és időt te tudod jól:)

    3 (Útját a viharnak te tudod jól:)

265

    1 (Teremtő Istenünk, Édes Atyánk nékünk!)

    2 (Szívem benned bízik, Hozzád fohászkodik;)

    3 (Tudom, hogy kegyelmed Enyhít mindeneket,)

    4 (Jelen van az idő, Hogy te, jó segítő,)

    5 (Azért, ó! Jézusom, Legbölcsebb orvosom,)

    6 (Nálad lehetetlen, Tudom, semmi nincsen.)

    7 (Szentlélek Istenünk, Vigasztaló Urunk:)

266

    1 (Kegyelmet, irgalmat találtam, Nem volt és nincsen érdemem,)

    2 (Csak harag az, mit érdemeltem. És Isten mégis megbocsát;)

    3 (Irgalmad művelt vélem csodát, Ezt vallom és ez énekem.)

    4 (Tőlem ezt senki el nem veszi, Ezt életemmel hirdetem;)

    5 (Irgalmasságnak szent Istene, Irgalmad által támogass;)

267

    1 (Ha szívemben Istennek békéje él,)

    2 (Ha tőrbe csal Sátán s a szívem remeg,)

    3 (A Golgotán szenvedett Jézus értem,)

    4 (Az Úr eljön értem is fénytrónusán,)

268

    1 (Béke nagy fejedelme,)

    2 (Véred által lépem át)

    3 (Légyen úgy, mint kívánod,)

269

    1 (El ne távozz tőlem, Jézus,)

    2 (Szent kegyelmed trónusánál)

    3 (Érdemedben bízva, Jézus,)

    4 (Vigaszomnak kútforrása,)

270

    1 (Mily szépen cseng egy drága név)

    2 (A Jézus neve drága kincs)

    3 (E drága névre építem)

    4 (Ó! Jézus, örök pásztorom,)

    5 (A szívem szállna tehozzád,)

271

    1 (Áldásodat érzi minden;)

    2 (Szíved végtelen jósága)

    3 (Sokan földi kincsre vágyva,)

    4 (Szívem csöndes, mert remélem,)

    5 (Szívem minden titkát látod,)

    6 (Míg a földön hitben járok,)

272

    1 (Mint a szép híves patakra A szarvas kívánkozik,)

    2 (Könnyhullatásim énnékem Kenyerem éjjel-nappal,)

    3 (Én lelkem, mire csüggedsz el? Mit keseregsz ennyire?)

    4 (Sebessége árvizednek, És a nagy zúgó habok)

    5 (Mondván: Isten, én kőszálam, Mire felejtesz így el?)

    6 (Én lelkem, mire csüggedsz el? Mit keseregsz ennyire?)

273

    1 (Hogyha néha úgy is érzed:)

    2 (Hogyha késik segítsége,)

    3 (Bár a mennynek minden éke)

    4 (Bármennyi a szenvedésem,)

    5 (A kísértő csábít, ámít,)

    6 (Dicső menny lesz örökségem,)

    7 (Te légy az én osztályrészem:)

274

    1 (Én nem hagyom el Istent, Hisz nem hagy el ő sem;)

    2 (Az embereknek szíve Bár tőlem elfordul,)

    3 (Csak rája teszem gondom Sok nehéz ügyemben,)

    4 (Más nem is akar vélünk, Csak mi javunkra van;)

    5 (Én szívem, ajkam áldjad, Ki téged alkotott;)

    6 (Mily tűnékeny itt minden, És minden mulandó.)

    7 (A gyötrelem, a bánat, Bár özönnel érjen,)

    8 (A mindenható Isten, Ki mindnyájunk Atyja;)

275

    1 (Várjad békén, lelkem, Várd Jézust, várd!)

    2 (Várjad békén, lelkem, Várd Jézust, várd!)

    3 (Várjad békén, lelkem, Várd Jézust, várd!)

276

    1 (Ó! Jézus, téged Szívem szeret,)

    2 (Békére vágytam én, Bús volt szívem,)

    3 (Bár a gond és gyötrelem Most is kísér,)

    4 (És hogyha egykoron Hív a halál,)

277

    1 (Győzhetetlen én kőszálom,)

    2 (Sebeidnek nagy voltáért,)

    3 (Reád bíztam én ügyemet,)

    4 (Irgalmazz meg én lelkemnek,)

    5 (Mutass, Jézus, kies földet,)

---- Hit és bizalom ----

278

    1 (Úgy legyen minden, Istenem,)

    2 (Adj becsületet, hűséget,)

    3 (Ha elér örök végzésed,)

279

    1 (Mint Isten akarja, legyen, Szent az ő végezése!)

    2 (Az Úr vígságom s reményem, Bizodalmam s életem,)

    3 (Ó! Uram, még egyre kérlek, Ne tagadd ezt meg tőlem:)

280

    1 (Hagyd minden utad arra, És minden gondodat,)

    2 (Az Úrra bízd csak dolgod, Ha szépre, jóra vágysz,)

    3 (A gondviselő hűség, Te Urad, Istened,)

    4 (Te utad fénnyel áldott, Szent, örök, végtelen,)

    5 (És bízzál mindig benne, Mert nagy és erős ő;)

    6 (Ő benne remélj, bízzál Te bánatos lélek,)

    7 (Majd ha a gondnak árja, A fájdalom tör rád,)

    8 (Ő teljesíti mindig, Mert minden szava szent,)

    9 (Ám néha te azt véled, Hogy nincsen gondja rád,)

    10 (Majd jónak látja Isten, Ha szíved hű maradt,)

    11 (E csodás segítséghez Ő győzelmet is ád,)

    12 (Nézd, Uram, küzdelmünket, És vess véget annak,)

281

    1 (Higgy és bízzál mindenkor, Bár a szélvész zúg, tombol;)

    2 (Vígan járok napfényben, Benned bízom zord éjben;)

    3 (Hitben járok, Istenem, Jóban, rosszban, szüntelen;)

282

    1 (Az Úrra bízom sorsomat: Ő irányítja éltem,)

    2 (Ő látta égis trónusán, Mily nagy ínségben éltem.)

    3 (Ő tudja szívem óhaját, Mert tudja minden léptem.)

    4 (Mily mérhetetlen boldogság Az Úrnak útján járni!)

    5 (Ki Isten útján híven jár, Az szükséget nem érez,)

    6 (Mily rövid éltű minden itt, Ha Isten útját járom:)

283

    1 (A könyörgésem hozzád száll A mélységből, Úr Isten,)

    2 (Nagy kegyelmed oly végtelen, Hogy bűnöm elfelejted;)

    3 (Az Úr Istenben bízom én, Nem gyarló érdemekben.)

    4 (A küzdés nehéz percében Én erős hittel várlak;)

    5 (Ha vétkeimnek terhe nagy, Még nagyobb szent kegyelmed!)

284

    1 (Jézus, add, hogy véled járjam Földi vándorutamat,)

    2 (Rajtad kívül senkim sincsen, Aki értem annyit tett,)

    3 (Uram Jézus, veled járok Bánatban és örömben.)

    4 (Maradj velem itt e földön, Hogyha napom alkonyul,)

285

    1 (Erős vár a mi Istenünk,)

    2 (A harcra erőnk mit sem ér,)

    3 (E világ minden ördöge)

    4 (Az ige kőszállként megáll,)

286

    1 (Hallgass meg minket, nagy Úr Isten,)

    2 (Mert csak te vagy a világosság,)

    3 (Távoztass tőlünk hamisságot,)

    4 (Adj Szentlelket a tanítóknak,)

    5 (Hála néked, mennybéli Isten,)

287

    1 (Hadd bízzak benned, élő örök Isten,)

    2 (Hadd védjem azt, ki bántott, sértett engem,)

    3 (Értelmet adj, hogy értsem jól az igét,)

288

    1 (A mi szívünk csak tehozzád, Jézus, Isten Báránya,)

    2 (Csudálkozván nézi elménk Atyádnak nagy szerelmét,)

    3 (Szegény bűnös embereknek Üdvösséges reménye,)

    4 (Reád bízzuk mi magunkat Itt, ez árnyék világon,)

    5 (Nincsen nékünk itt e földön Maradandó városunk,)

    6 (Hozzád hajtjuk csak fejünket, Ó! mi édes Megváltónk,)

    7 (Zörgetőknek megnyittatik Kegyelemnek ajtaja;)

289

    1 (Te hozzád teljes szívből Kiáltok szüntelen:)

    2 (Ha, Uram, bűnünk szerint Minket büntetnél meg:)

    3 (Énnékem reménységem Vagyon csak Istenben,)

    4 (Izráel, az Istenbe Vesd reménységedet,)

290

    1 (Mind jó, amit az Úr teszen, Szent az ő akaratja,)

    2 (Mind jó, amit az Úr teszen, Ő engemet meg nem csal,)

    3 (Mind jó, amit az Úr teszen, Ő engem meg nem utál,)

    4 (Mind jó, amit az Úr teszen, Ő az én üdvösségem;)

    5 (Mind jó, amit az Úr teszen: Ha oly pohárt innék is,)

    6 (Mind jó, amit az Úr teszen, Mind örökké ezt vallom,)

---- Küldetés ----

291

    1 (Ébredj, bizonyságtévő Lélek! Sion falára őrök álljanak,)

    2 (Ó! bárha lángod fellobogna, S ébredne föl sok nemzet fényinél,)

    3 (Küldd útra hírnökid csapatját, És adj erőt onnan felül nekik,)

    4 (Ó! Uram, haragod ne sújtson, Hisz por és hamu vagyok én csupán;)

292

    1 (Fel, mert eljő az éjjel, Fel, hajnalban már fel,)

    2 (Fel, mert eljő az éjjel, Majd jő a pihenés,)

    3 (Fel, mert eljő az éjjel, Jő már az esthomály,)

293

    1 (Már jő az áldott hajnal, A homály messze száll;)

    2 (Az Úrnak trónusához Megy a pogány sereg,)

    3 (Az üdvnek áldott árja Oly bőven omlik most;)

294

    1 (Ó! Sion, ébredj, töltsd be küldetésed,)

    2 (Mondd minden népnek: elveszett juháért)

    3 (Küldj fiaidból, akik nem hiába)

    4 (Ó! Sion, várjad, előbb jön, mint véled,)

295

    1 (Halld az Úrnak hívó hangját: Gyere vélem, gyermekem,)

    2 (Nem kell menned messzi útra, Pogány földek népéhez,)

    3 (Ne sajnáld, hogy nem vagy harcos Szent Sionnak kőfalán,)

    4 (Mennyi lélek van veszélyben, Jézus hangja sürget még;)

296

    1 (Ó! Jézusunk, az ügy tied, Mit híven szolgálunk,)

    2 (Te felmentél a mennyekbe Sok szenvedés árán,)

    3 (Mint földbe hullott búzaszem, Te is úgy haltál meg;)

---- Áhitat, ima ----

297

    1 (Ó! áldott óra, meghitt perc, Mit Istenemmel tölthetek,)

    2 (Ó! meghitt, boldog pillanat, Mely láthatatlan szárnyat ad,)

    3 (Ó! meghitt, csöndes pillanat, Mely lángra gyújt és enyhet ad!)

298

    1 (Jézus nyája, szentülj meg Isten lelke által!)

    2 (Minden hívő kérése, Buzgó imádsága)

    3 (Egynek is az imáját Isten meghallgatja:)

    4 (Ahol Isten szentjei Összegyülekeznek,)

    5 (Ó! te áldott, szent erő, Hívek imádsága,)

    6 (Imádkozva szüntelen Buzgó könyörgéssel)

    7 (Kérjétek hát Istentől Szent Fiának jöttét.)

299

    1 (Lelkem, készülj serényen, Vigyázz imádkozva,)

    2 (Minél előbb ébredj fel Bűnnek mámorából;)

    3 (Vigyázz, vigyázz, mert az Úr Nem világosít meg,)

    4 (Vigyázz, lelkem, ébredj föl, Sátán meg ne csaljon:)

    5 (Vigyázz jól, hogy a világ Sodrába ne kapjon,)

    6 (Vigyázz, ember, vigyázz jól Testedre, lelkedre:)

    7 (Imádkozzál Istenhez Magadra vigyázva,)

    8 (Isten Atyánk erőt ad, S lészen menedéünk;)

    9 (Boldog, aki az Atyát Fia által kéri:)

    10 (Vigyázzunk hát éberen, Áhítatos szívvel!)

300

    1 (Ó! mily hű barátunk Jézus, mert ő mindig megsegít,)

    2 (Kínozzon bár bűnöd, vétked, Sújtson porba súlyos vád,)

    3 (Élted gondja hogyha terhel, Nála találsz enyhülést;)

301

    1 (Adj, Úr Isten, nékem Több áhítatot,)

    2 (Adj, Úr Isten, nékem Több béketűrést,)

    3 (Adj, Úr Isten, nékem Több munkakedvet,)

302

    1 (Fohászkodom hozzád, Uram, Istenem!)

    2 (Látod, Uram, igen megnyomorodtam,)

    3 (Reménységem míg el nem fogyatkozott,)

    4 (Azért téged hívlak csak segítségre,)

    5 (Irgalmasságodat mikor hallhatom,)

    6 (Jelentsd nekem a te akaratodat,)

303

    1 (Mi Atyánk, ki vagy mennyekben,)

    2 (Szenteltessék te szent neved,)

    3 (Jöjjön hozzánk te országod:)

    4 (Legyen te szent akaratod:)

    5 (Mindennapi kenyerünket,)

    6 (És bocsásd meg bűneinket,)

    7 (Ne vígy minket kísértetben,)

    8 (Szabadíts minket gonosztól:)

    9 (Mert te vagy hatalmas Isten,)

---- Keresztény otthon ----

304

    1 (Ó! boldog ház, mely befogadott téged,)

    2 (Ó! boldog ház, hol lelki egyességben)

    3 (Ó! boldog ház, hol imádságos szívvel)

    4 (Ó! boldog ház, mely áldásodat érzi,)

---- A gyülekezet ----

305

    1 (Úr Isten, kérünk őrizzed)

    2 (Úr Jézus, szemünk rád tekint,)

    3 (Szentlélek, kérünk tégedet:)

306

    1 (Az egyháznak csak Jézus a fundámentoma,)

    2 (Kihívott minden népből egy lelki népet itt,)

    3 (A világ fejedelme föltámad ellene,)

    4 (Sok bajban, küzdelemben meghajszolt, megvetett,)

307

    1 (Ó! seregek Istene, Mely kedves gyönyörűsége A te szerelmes hajlékidnak.)

    2 (A verébnek is van fészke, És honjában költ a fecske. Én királyom, Cebaoth Isten:)

    3 (Ó! boldog ember nyilván, Aki a te utaidban Kíván járni szívvel, lélekkel!)

    4 (Mennek erőről erőre, Segítségről segítségre, Míg hozzád jutnak a Sionra.)

    5 (Mi paizsunk, ó! Úr Isten, Fölkentedre nézz kegyesen, Mert jobb egy nap a te házadban,)

    6 (Mert minékünk fényes napunk Az Isten, és mi paizsunk, Nagy dicsőséggel szeret minket.)

308

    1 (Az Úrbn nincsen észak s dél,)

    2 (Az Úrban minden bízó szív)

    3 (Ha bárhonnan is származol,)

    4 (Az Úrban, íme, együtt van)

309

    1 (Semmi ne bánkódjál, Krisztus szent serege,)

    2 (Királyi nemzet vagy, noha te kicsiny vagy,)

    3 (Hogyha te igazán a Krisztusban bízol,)

    4 (Akármint halásszon az ördög utánad,)

    5 (Oltalmazza Krisztus az ő szent egyházát,)

    6 (Siess most mihozzánk, Krisztus, segélj minket,)

    7 (Igaz fogadásod és minden beszéded,)

    8 (Senkiben nem bízik az anyaszentegyház,)

    9 (Hálát adunk néked, mennybéli nagy Isten,)

310

    1 (Isten szívén megpihenve Forrjon szívünk egybe hát,)

    2 (Kegyelemnek drága népe, Erősítsd meg lelkedet,)

    3 (Szeretetben összeforrva Egy közös test tagjai,)

    4 (Mily magas és mily mélységes Az isteni kegyelem,)

    5 (Drága Jézus, te hű barát, Forraszd eggyé táborod,)

    6 (Szeretet, te parancsoltad, Hogy mi szeressük egymást.)

    7 (Nevelj minket egyességre, Mint Atyáddal egy te vagy,)

311

    1 (Oly szent a szeretet,)

    2 (Ott eseng minden szív)

    3 (A szívünk, lelkünk egy,)

    4 (Ha mostan válnunk kell,)

312

    1 (Jó Urunk, nézd, az ellenség Szent nyájad ellen támad;)

    2 (Mint mondád, a te országod Nem e világból való.)

    3 (Szent országodat terjeszd ki A Lelked erejével;)

    4 (Ó! láttasd ellenségiddel, Kik megcsúfolnak téged,)

    5 (Te véren szerzett népedet Ó! tartsd meg igazságban,)

    6 (Szent reménységgel várnak rád A benned bízó hívek,)

    7 (Ó! jöjj el, Jézus, jöjj el már, S a benned bízót védjed;)

313

    1 (Jézus, vezessél, mint pásztor, Terelj kies legelőn;)

    2 (Fogadj kegyelmeddel minket, Őrizd mindenkor utunk;)

    3 (Váltsd be ígéreted rajtunk, Ne nézd bűnünk tengerét;)

---- Kezdőének ----

314

    1 (Atyánk, a te gyermekeid Összegyűltek e helyen,)

    2 (Áldásodnak árja folyjon, S gátja légy a vesztünknek.)

    3 (Kegyelmeddel óvjál minket, Menedékünk, Istenünk!)

315

    1 (Drága Jézus, trónodnál)

    2 (Tőled függ az életünk,)

    3 (Igéd által szólj hozzánk,)

    4 (Könnyeinket szárítsd fel,)

    5 (Lakja béke szívünket,)

316

    1 (Kegyes Jézus, itt vagyunk Te szent igéd hallására;)

    2 (Elménke, értelmünket Lelki sötétség fogta be,)

    3 (Dicsőségnek napfénye, Istentől jött világosság!)

317

    1 (Nyíljatok meg, égi ajtók, Hogy az Úrhoz mehessek!)

    2 (Égi Atyám, hozzád jöttem, Térj be te is énhozzám,)

    3 (Add, hogy járjak alázattal, Szenteld meg a szívemet;)

    4 (Tedd a lelkem termő földdé, Melybe igéd magva hull,)

    5 (Lelki ajándékaidat Ne engedjed elvesztnem,)

    6 (Szólj, Uram, hadd teljesítsem Híven minden igédet,)

    7 (Nyisd meg földi juhaidnak Mennyed ékes kapuját,)

318

    1 (Ó! Atya Isten, nagy irgalmú Úr,)

    2 (Gondolsz ránk, híven oltalmaz kezed,)

    3 (Nagy jóságodra méltók nem vagyunk,)

    4 (Kérünk, Úr Isten, Krisztus Jézusért,)

319

    1 (Úr Isten, mi sok szügséget Érezvén körülöttünk,)

320

    1 (Hadd lássuk Jézust! – Közeleg az éjfél,)

    2 (Hadd lássuk Jézust, üdvösségünk pajzsát!)

    3 (Hadd lássuk Jézust! – Ez forró vágyunk,)

    4 („Hadd lássuk Jézust!” – Ez a drága jelszó,)

321

    1 (Adjunk hálát mindnyájan Az Atya Úr Istennek,)

    2 (Ó! kegyes Atya Isten, Te vagy Úr mindenekben,)

    3 (Légy kegyelmes minékünk A te áldott Fiadért,)

    4 (De szentelj meg bennünket, Bírj és segélj meg minket,)

    5 (Világosíts meg minket A Szentlélek Istennel,)

    6 (Te igazgasd elméjét És minden tanúságát,)

    7 (Tarts meg minden időben Minket az igaz hitben,)

    8 (Hogy sok népek tehozzád Megtérjenek bűnükből)

---- Igehirdetés előtt ----

322

    1 (Szűkölködünk nagy mértékben)

323

    1 (Szent Isten, noha néked Az egek ülő széked, Ott dicsérnek tégedet;)

324

    1 (Megáll az Istennek igéje,)

325

    1 (Úr Jézus, mely igen drága A te igédnek világa,)

326

    1 (Uram Isten, siess)

---- Záró ének ----

327

    1 (Jézus legyen a mi oltalmunk!)

    2 (Jézus legyen a mi oltalmunk!)

    3 (Jézus legyen a mi oltalmunk!)

    4 (Jézus legyen a mi oltalmunk!)

328

    1 (Adjunk hálákat az Atya Istennek,)

    2 (Mert ő mihozzánk atyai szerelmét,)

    3 (És ő megáldja benne reménylőket,)

    4 (Atya Istennek mind ezekért légyen)

329

    1 (Áldja Isten éltünket,)

330

    1 (Ó! maradj kegyelmeddel)

    2 (Ó! maradj szent igéddel)

    3 (Ó! maradj, világosság)

    4 (Ó! maradj áldásoddal)

    5 (Ó! maradj oltalmaddal)

    6 (Ó! maradj hűségeddel)

331

    1 (Hadd legyek mindig híved, Én Uram, Istenem,)

332

    1 (A Jézus Krisztusnak szent kegyelme,)

333

    1 (Áldjuk őt, áldjuk őt!)

    2 (Áldjuk őt, áldjuk őt!)

    3 (Áldjuk őt, áldjuk őt!)

334

    1 (Ó! égi jó Atyánk,)

    2 (Te égi szeretet,)

    3 (Ha próba jönne ránk,)

335

    1 (Maradjon velünk most az Úr,)

    2 (Maradjon vélünk most az Úr,)

    3 (Maradjon vélünk majd az Úr,)

---- Szombat ----

336

    1 (Mily boldog érzés, jó Atyám,)

    2 (Mily szép a csöndes szombatnap!)

    3 (Te biztos úton vezeted)

    4 (Mit vágyva vágytam egykoron,)

337

    1 (Mindenható, örök Isten, Aki mindent alkotál,)

    2 (Uram, ó! mily boldog ünnep Ez a néked szentelt nap!)

    3 (Hála néked ünnepünkért, Melyen örök áldás van,)

    4 (Mily jó érted élnem, Isten, Szavad édes, mint a méz,)

    5 (Áldd meg, Isten, kicsiny nyájad, Fiad földi örökét;)

338

    1 (Ó! boldog béke napja, Te kedves szombatnap!)

    2 (A béke és a csönd vagy: A szívnek enyhet adsz.)

    3 (Szent gondolatok napja, Te drága alkalom,)

339

    1 (Úr Isten, vonjad szívemet E szent napon magadhoz,)

    2 (Hadd legyen gyönyörűségem A te házadba járnom,)

    3 (Ha igéd hű tanítója Az ige magvát hinti:)

    4 (Ó! add, hogy igéd ereje Átjárja bűnös szívem,)

    5 (Így e szent nap nagy boldogság És áldás napja lészen,)

340

    1 (Felséges Isten, mennynek-földnek Ura,)

    2 (A te nagy napod és te szent ünneped,)

    3 (Törvényed ellen nem akarunk élni,)

    4 (Csak segélj minket, gyarló fiaidat,)

    5 (Mert igen gyarló sáredények vagyunk,)

    6 (Tebenned bízunk, benned örvendezünk,)

---- Szombat kezdet ----

341

    1 (Jézus Krisztus, szép fényes hajnal,)

    2 (Te vagy nékünk egy reménységünk,)

    3 (Világosítsd a mi szívünket:)

    4 (Az ördögnek csalárdságától,)

    5 (Az Atyával és Szentlélekkel,)

342

    1 (Áldjátok Istent, Megköszönve mindent;)

    2 (Ő adta éltünk, Védelmet nyújt nékünk,)

    3 (Isteni védőnk, Légy örökre vélünk!)

    4 (Isteni terved Vezetése mellett)

    5 (Serkents a jóra, Ügyeljünk szent szódra;)

    6 (Adjatok nekünk hitet, Engedelmességet;)

    7 (Úr Jézus, néped Várja visszatérted!)

343

    1 (Jövel, drága szombatnap,)

    2 (Boldog béke, nyugalom)

    3 (E szent, boldog ünnepen)

    4 (Isten adta áldott nap,)

344

    1 (Ó! áldott, szent szombat, az Úrnak napja,)

    2 (Hol angyali éneknek szép szava szól,)

    3 (Ó! szombat, szent szombat, ó! béke napja,)

345

    1 (Szent szombat napja, üdvözlégy!)

    2 (Nyugalom napja, szombat nap!)

    3 (Nem hosszú már a ándorút,)

346

    1 (Mi szent Atyánk, ki lakozol mennyégben,)

    2 (Szenteltessék, Uram, a te szent neved,)

    3 (A Sátánnak tőribe nem eresztél,)

    4 (Szent kezedbe ajánljuk mi lelkünket,)

    5 (Te vagy, Uram, egyedül mi Istenünk,)

    6 (Kegyelmeddel tartóztasd meg lelkünket,)

    7 (A te Szentlelked minket ösvényidben,)

347

    1 (Örök élet reggele, Fény a véghetetlen fényből,)

    2 (Jóságodnak harmata Gyarló életünkre hulljon;)

    3 (Szereteted ölje meg Sok hitetlen büszkeségünk,)

    4 (Bűn ruháját vessük el A szövetség vére által,)

    5 (Feltámadás reggele, Hogyha majd te ránk köszöntesz;)

    6 (Vezess majd az égbe föl, Irgalomnak napvilága;)

348

    1 (Alleluja, legszebb hajnal, Szebb talán nem is lehet;)

    2 (Égi fénnyel teljes szombat, Lelkem boldog ünnepe;)

    3 (Isten nagy jóságát látva Felüdül az én lelkem,)

    4 (Nyugodjatok, földi gondok, Mert ma másképp dolgozom,)

    5 (Istenemnek szent ügyében Szorgoskodom szüntelen,)

    6 (Áldd meg szolgád tanítását, Ajakára te adj szót,)

    7 (Áldásoddal érjen véget, Urunk Isten, ez a nap;)

349

    1 (Én bensőm, csendesedj, És nyugodj meg az Úrban;)

    2 (Ma öröm napja van, Az Úr igéjét halljuk;)

    3 (Hadd menjek én is el Az Úr templomába!)

350

    1 (Mennynek, földnek teremtője,)

    2 (Szívből mondok néked hálát,)

    3 (Múljék sűrű sötétséggel)

    4 (Hadd ébredjek lelkiképpen)

    5 (Vezess engem szent igédben,)

    6 (Testem, lelkem, egész valóm,)

    7 (Szent angyalod küldd el, Atyám,)

---- Szombat vég ----

351

    1 (Néked, mennyei Atyánk, hálát adunk,)

    2 (Hogy minket e napon is megtartottál,)

    3 (Bocsásd meg, kérünk, minden bűneinket,)

    4 (Ez éjszakának is sötétségében)

    5 (Őrizz a Sátán nagy csalárdságától,)

    6 (Áldd meg csendességgel nyugodalmunkat:)

352

    1 (Már újra száll az esthomály,)

    2 (A küzdő lélek itt kapott)

    3 (Sötéten jő az est, az éj,)

---- Szombatiskola ----

353

    1 (Tekints szombatiskolánkra)

    2 (Engedelmes gyermekeid)

    3 (Égi pásztor, vezess minket,)

---- Keresztség ----

354

    1 (Úr Isten, kérünk tégedet: Keresztelj és moss meg minket, És tisztíts meg kegyesen;)

355

    1 (Áldjad, én lelkem, felséges Uradat,)

    2 (A keresztségnek külső fürdőjével,)

    3 (Bízzál hát, lelkem, a te Istenedben,)

    4 (Tehozzád is, csak tehozzád emelem)

356

    1 (Mily boldog nap, most tudom én, Hogy elfogadtál, Jézusom!)

    2 (Megújult már az életem, Mert Jézus művelt új csodát:)

    3 (A szívem végre megpihen A Bárány Jézus kebelén;)

    4 (Tanúja, ím, a föld, az ég, Hogy áldva Isten kegyelmét)

    5 (Ha majd a menny a földre száll, Köszöntlek téged, örök hon,)

357

    1 (Úr Jézus, üdvösség fejedelme,)

    2 (Mert gyarló voltom bűnben eredett,)

    3 (Eljegyzél kegyelmed pecsétjével,)

    4 (Testtől születtem s merő test voltam,)

    5 (Hát világ, test, bűn, tőlem távozzál,)

    6 (Téged is kérlek, ó! áldott Lélek,)

358

    1 (Nevedre vettem keresztséget, Ó! isteni Szentháromság!)

    2 (Te gyermekednek szólítsz engem, És örökösnek, jó Atyám.)

    3 (Átadom néked, Uram, újból A lelkemet és szívemet.)

    4 (Adj erőt, hogy e szövetséget Megtartsam mindig igazán;)

359

    1 (Jézus, általad lettem Tenéked tulajdonoddá,)

    2 (Add, gyakran keresztségem Figyelemmel megvizsgálnom,)

    3 (Jézus, add, hogy példádat Mindig hűséggel kövessem.)

---- Úrvacsora ----

360

    1 (Az Üdvözítő hív)

    2 (A kenyér és a bor)

    3 (A bort és kenyeret)

    4 (Már fogyni kezd az éj,)

361

    1 (Jézusom, megtört testednek)

    2 (Azt jelzi híven vacsoránk:)

    3 (Kincsünk a boldog reménység,)

362

    1 (Készítsd magad, kedves lélek, Hagy a bűnt a sötétséget,)

    2 (Ó! mint óhajt téged lelkem, Jézus, üdvöm, én szerelmem!)

    3 (Boldog öröm most a részem, Véle megtelt szívem, lelkem:)

    4 (Jézus, napja életemnek, Jézus, fénye örömömnek,)

    5 (Uram Jézus, szeretetből Értünk jöttél az egekből,)

    6 (Égi szeretet tengere: Jézus, élet eledele,)

363

    1 (Örülj, szívem, Vigadj, lelkem,)

    2 (Ha bűnödért Halálos bért)

    3 (Ez örömben, Reménységben,)

    4 (Tisztogass meg, Bűnből moss meg)

    5 (Csak hogy immár Bűntől elválj,)

    6 (Hát jöjjetek, Bűnös lelkek,)

364

    1 (Lelkem siet hozzád menni,)

    2 (Kedveld, Uram, kegyességét)

---- Reggel ----

365

    1 (A nap immár felvirradván,)

    2 (Nyelvünket megtartóztassa)

    3 (Szíveink tiszták legyenek,)

    4 (Hogy, mikor a nap elnyugszik,)

    5 (Dicséret légyen Atyának,)

366

    1 (Minden munkám, hitharcom Jézusommal kezdem,)

    2 (Kora reggel ajkamon Jézus neve csendül,)

    3 (Hogyha Jézus van velem, Semmi rossz nem érhet!)

    4 (Hogyha minden dolgomat Jézusommal kezdem,)

    5 (Minden dolgom, Jézusom, Szent kezedbe tettem,)

367

    1 (Drága hajnal, üdvözöllek! Isten napja, ébredj föl!)

    2 (Miért aggodalmaskodnál? Hisz az Üdvözítő él!)

    3 (Sötét éjnek harca után Áldott hajnal vár reánk!)

368

    1 (Ó! ébredj s mondjad, szívem:)

    2 (Az éjszakának árnyi)

    3 (Te bátorítál engem,)

    4 (Én hittem szent igédnek,)

    5 (Ki áldozatot kívánsz,)

    6 (Ó! nem veted te azt meg,)

369

    1 (Csöndesen száll feléd)

    2 (Míg üde szirmokon)

    3 (Az élet harcterén)

    4 (Új élet hajnalán,)

    5 (Hallgasd meg hő imánk,)

370

    1 (Adjunk hálát a nagy Úr Istennek,)

    2 (Hála legyen teneked, Úr Isten,)

    3 (Kérünk téged, mennyei szent Atyánk,)

    4 (Áldott Isten, légy mindenkor velünk,)

    5 (Legyen néked dicsőség, Úr Isten,)

371

    1 (Új mindennap a szeretet,)

    2 (Új mindennap a kegyelem,)

    3 (A mindennapi harc alatt)

    4 (Már minden rosszat elvetek,)

    5 (A szereteted, jó Atyám,)

---- Este ----

372

    1 (Lelked mélyén Jézus hangja Szól hozzád:)

    2 (Égi Atyánk, adj erőt, hogy Jók legyünk;)

    3 (Téged áldunk minden boldog Óráért.)

    4 (Csak te őrizd éjjel-nappal Életünk!)

    5 (Gyönge hangú halk imánkat Hallgasd meg;)

    6 (Óvjad áldott kegyelmeddel Szívünket;)

373

    1 (Jézus Krisztus, szentek reménye,)

    2 (Áldattassék, Uram, szent neved,)

    3 (Kárhozattól ma is lelkünket,)

    4 (Ételünket és italunkat)

    5 (Ez éjjel is mi életünket,)

    6 (Parancsoljad szent angyalidnak,)

    7 (A sötétségnek fejedelme,)

    8 (Jézus Krisztus, igazság napja:)

    9 (Uram, virrassz fel egészségben,)

    10 (Dicsérhessünk te szent Atyáddal,)

374

    1 (Mily szép az alkonyi óra,)

    2 (Ó! nincs a virágnak hangja,)

    3 (Most ének zendül a földön,)

    4 (Az Istent dicséri minden,)

375

    1 (Krisztus, ki vagy nap és világ,)

    2 (Téged kérünk, szent Úr Isten:)

    3 (Nehéz álom el ne nyomjon,)

    4 (Mi szemeink ha alusznak,)

    5 (Úr Isten, hozzád kiáltunk:)

    6 (Parancsoljad angyalidnak,)

    7 (Emlékezzél meg mirólunk:)

    8 (Dicsőség légyen Atyának,)

376

    1 (Fölkelt immár a szép hold,)

    2 (Mély csend borult a földre,)

    3 (Nem látod-é a holdat?)

    4 (Mint gyenge, földi férgek,)

    5 (Ó! add, üdvöd keressük,)

    6 (Ha jő a végső óra,)

    7 (Pihenjünk le mind szépen)

377

    1 (Már nyugosznak a völgyek,)

    2 (Ó! nap, hová tűnél el,)

    3 (Már rám borul az éjjel,)

    4 (A test nyugalmat áhít,)

    5 (Ti fáradt tagok, mostan)

    6 (Már álom jő szememre;)

    7 (Te légy, Jézus, oltalmam,)

    8 (Ti is távol s közelben,)

378

    1 (Fáradt vagyok, lenyugszom,)

    2 (Ami rosszat ma tettem,)

    3 (Szeretteim, Istenem,)

    4 (Beteg szívnek enyhet adj,)

379

    1 (E nap is immár véget ért,)

    2 (Csak te nem alszol, Istenem,)

    3 (Úr Isten, gondolj énreám)

    4 (Így nyugovóra térhetek,)

380

    1 (Elpihent már a napsugár,)

    2 (Köszönjük néked, Istenünk,)

    3 (Amit csak tettünk ellened,)

    4 (Fölöttünk fénylő csillagok,)

381

    1 (Légy velem, Jézus, alkony idején,)

    2 (Csak röpke szellő ez a földi lét,)

    3 (Nélküled, Jézus, én nem élhetek,)

    4 (Szent karod védi gyönge lelkemet,)

---- Óesztendő ----

382

    1 (Ím, vége már az évnek, Most nyugodj meg, szívem;)

    2 (Ó! mért volt annyi bánat És oly kevés öröm?)

    3 (Hogy soha ne feledjük: Itt nincs örök hazánk!)

    4 (Hogy biztonságban járjak, Csak Jézust nézhetem;)

    5 (Ó! segíts át az élten, Mi örök Istenünk,)

383

    1 (Lelkünk, testünk teremtője És kegyes gondviselője,)

    2 (Szent igédet hirdettetted, Mi lelkünket legeltetted,)

    3 (Uram, a te kegyelmednek És hű gondviselésednek)

    4 (Jézus szent áldozatjáért És érdemes haláláért)

    5 (Urunk, újítsd meg szívünket, Világosítsd értelmünket,)

---- Újesztendő ----

384

    1 (Ez esztendőt áldással, Ez esztendőt áldással Koronázd meg, Úr Isten,)

385

    1 (Elmúlt már az óesztendő,)

    2 (Fiú Isten, kérünk téged,)

    3 (Ne vond meg tőlünk igédet,)

    4 (Add, hogy a bűntől elálljunk,)

    5 (Jó keresztyénként élhessünk,)

    6 (Örökké téged így áldunk,)

---- Búcsúzás ----

386

    1 (Vajon fenn a fény honában Látjuk-é majd ott egymást?)

    2 (Vajon egykor fenn a trónnál Isten minden gyermekét)

    3 (Látjuk-é az égi város Drága, csillogó falát?)

    4 (Halljuk-é az égi kórust, Angyalének szent szavát?)

    5 (Kit e földön úgy szerettünk, Látjuk-é majd újra ott?)

387

    1 (Áldás kísérjen az úton,)

---- Házasság ----

388

    1 (Istene földnek, égnek,)

    2 (Add, hogy e perctől kezdve)

    3 (Ím, most előtted állnak)

    4 (Ó! add, hogy minden percben)

389

    1 (Áldás szálljon most e frigyre, És béke lelke minden szívbe, Mely tartson egész élten át!)

    2 (Urunk Isten, esdve kérünk, A közös úton te légy vélünk, És áldd meg minden léptünket!)

---- Temetés ----

390

    1 (Jer, temessük el a testet,)

    2 (Porból való eredete,)

    3 (Jer, hagyjuk itt őt aludni,)

    4 (Úr Krisztusunk dicsértessék,)

391

    1 (Minden ember csak halandó, Minden ember fű, virág;)

    2 (Azért e testi életem, Ha jön a sír éjjele,)

    3 (Égi város, Jeruzsálem, Ó! mint fénylik, tündöklik,)

    4 (Boldog, lelki látomásban Láttam ezt a szép napot;)

392

    1 (Béke veled! Most aludj csak csendben,)

    2 (Béke veled! Ki hű voltál hitben,)

    3 (Béke veled! Míg eljön a hajnal,)

393

    1 (Nyugodjál békén, fáradt szív;)

    2 (Nyugodjál békén odalent,)

    3 (Nyugodjál békén Istenben,)

    4 (Nyugodjál békén, fáradt szív,)

Himnusz

    1 (Isten, áldd meg a magyart Jó kedvvel, bőséggel,)

---- FÜGGELÉK ----

Áldott reménység

    1 (Áldott reménység lángol szívünkben, Remény az Úr adventjében.)

    2 (Egységben élünk Jézussal, mint nép, Szívünkben szeretete ég.)

394(1)

    1 (Hajoljunk le az Úr előtt,)

    2 (Istennek népe, fel tehát,)

    3 (Örvendjetek, tapsoljatok,)

395(2)

    1 (Téged dicsérni, nagy Isten,)

    2 (Dicsérni téged est' s reggel,)

    3 (És ha nyomorba ér lábam,)

    4 (Bármi jön, javamra válik,)

396(10)

    1 (Szent érzelem tölti keblem,)

    2 (Sújtson bár a vész a porba:)

    3 (Ha házadban imádkozom,)

    4 (Boldogságom tenálad van:)

397(12)

    1 (Hívők szent magasztos helye, Hol hozzád fohászunk száll,)

    2 (Angyalok karának vélve, Ihlet hangját figyelem,)

    3 (S ha majdan végítéletre, Uram, veled feljutok,)

398(15)

    1 (Megváltónk lábához leült Mária,)

    2 (Megváltónk lábához hozta kenetét)

    3 (Megváltónk lábához borult Mária)

399(20)

    1 (Jó minékünk keresni Téged,)

    2 (Jó minékünk ismerni Téged,)

    3 (Jó minékünk imádni Téged,)

    4 (Jó minékünk hinnünk is Benned,)

    5 (Jó minékünk szeretni Téged,)

400(21)

    1 (Miként a szarvas a folyóvizekre,)

    2 (Könnyhullatás volt étkem nappal-éjjel,)

    3 (De mért hagyád el úgy magad, én lelkem?)

    4 (Mert Ő az én orcán szabadítója,)

401(30)

    1 (Hirdessétek hangos szóval, Hogy Isten a szeretet!)

    2 (Zengjétek ezt: e világot Úgy szerette Istenünk,)

    3 (Boldog szó ez, amely mondja, Hogy Isten a szeretet.)

402(49)

    1 (Küldd el, Atyánk, Lelkedet, Lágyítsd meg a szíveket,)

    2 (Világosítsd elménket, Hogy érthessük Igédet,)

    3 (Bátorítsd a csüggedőt, Adj szívébe új erőt,)

403(57)

    1 (Adjátok a szent Bibliát kezembe, Ez ad vigaszt a gond és baj között;)

    2 (Adjátok a szent Bibliát kezembe, A fáradt vándort ez enyhíti meg;)

    3 (Adjátok a szent Bibliát kezembe, Abban találom Jézus életét;)

    4 (Adjátok a szent Bibliát kezembe, Hadd szívjam annak balzsamdús szavát,)

404(63)

    1 (Ím, ma az egész égbolt miként nevet, ragyog!)

    2 (Mily ünnepélyes csend van ma völgyön és hegyen,)

    3 (Mily csodás béke árad a hímes rét felett,)

    4 (És ha az Úrnak napja ily szép már e földön,)

405(64)

    1 (E szent nap reggele)

    2 (És midőn hű néped)

    3 (Áraszd ránk üdvödet,)

    4 (Áldj, kedves Megváltóm,)

406(66)

    1 (A szombat, Urunk ajándéka Újra gyönyörrel jelent meg;)

    2 (A szívem ujjongva örvend ma, Mert Teremtőm közelg hozzám,)

    3 (Üdvözítőnk egykor kezdetben, Egy szombaton nyugvóra tért.)

407(68)

    1 (Már egy hétnek újra vége,)

    2 (Már egy hétnek újra vége,)

    3 (Óh, egy hétnek újra vége,)

    4 (Már egy hétnek újra vége,)

408(69)

    1 (A munka hat napja utánk Kezünk fáradalmitól)

    2 (Urunk, Isten bölcsessége Adta e szent nyugnapot,)

    3 (Nem a hétnek első napja! A hetedik egyedül)

    4 (Űzzenek bár gúnyt merészen Tévelygők abból, amit)

    5 (Már Ádám Paradicsoma A szombatot élvezte;)

409(71)

    1 (Óh, nyugalom édes napja,)

    2 (Vajon maradjak-e otthon,)

    3 (Ott az áldott szavak csengnek:)

    4 (Az az óra, boldog óra,)

410(73)

    1 (Dolgaimban, utaimban Örömmel énekelek,)

    2 (Minden gond és bánat szűnik, Hálával telik szívem,)

    3 (Bár idegen földön zengem Reménységem énekét,)

411(74)

    1 (Vidáman készül fel szívem Az Úrnak szent napjára,)

    2 (Az Úr házában szól a kar Hálaénekeket zengve,)

    3 (Az Úr szavában üde víz, Élet forrása lüktet,)

    4 (Az Úr házának legkisebb Helyénél kedvesebb nincs,)

412(80)

    1 (Trónod elébe járulunk, Jehova Istenünk.)

    2 (Minden igaz, jó adomány Csakis tőled ered.)

413(81)

    1 (Az Úr napja megérkezett: Istenre emlékeztet.)

    2 (Óh, nagy nap, szent nap, köszöntlek, Előképe a mennynek!)

    3 (A nyugalomnak napja ez, Mely édes nyugtot szerez;)

    4 (Mint Paradicsom emléke, Jött e szent nap hozzánk le.)

    5 (Lelkeknek nyugalomnapja, Édes, fénytelt szombatnap,)

414(110)

    1 (Most immár közeleg ama boldog idő,)

    2 (Most immár közeleg ama boldog idő,)

    3 (Most immár közeleg ama boldog óra,)

415(113)

    1 (Itt immár az idő, hirdessétek)

    2 (A nagy Babilon immár leomlott,)

    3 (Ne tiszteljétek azt a hatalmat,)

    4 (Eljön felhőben az ember Fia,)

416(115)

    1 (Az Úr éjfélkor jönni fog, Most csendes minden még;)

    2 (Fontjával ki nyerészkedik? Amíg tart ideje,)

    3 (Virrassz tehát elmém, szívem, És ne aludj tovább;)

417(118)

    1 (Eljő az Úr, halleluja! De nem szegénységben:)

    2 (Eljő az Úr, halleluja! Egyszer jött, mint Bárány,)

    3 (Eljő az Úr, halleluja! Királyi pompával,)

    4 (Eljő az Úr, halleluja! Kormányzó vesszővel,)

418(128)

    1 (Jön az ég és föld királya, népe millióival.)

    2 (Menny, föld s tenger mind elmúlnak, mit kezdetben alkotál;)

    3 (Kicsinyei, kik szeretik, látják gyönyörűségét,)

419(134)

    1 (A tejjel, mézzel dús hazát Szívem köszönti innen át.)

    2 (Megváltóm jár emitt velem, Megfogja nyájasan kezem,)

    3 (Amott örök tavasz virul, S illatár ömlik halmirul,)

420(142)

    1 (Halljátok? Jézus hívogat: „Utánam jöjjetek!”)

    2 (Halljátok zengeni Siont? Ha egy bűnös megtér,)

421(143)

    1 (Szép honom, otthonom, drága vagy nekem,)

    2 (Fölfelé, ég felé nézek szüntelen;)

    3 (Ám de bár nem soká tart a próba már,)

422(151)

    1 (Jöjj Megváltódhoz, óh jöjj, siess!)

    2 (Jöjj csak, gyermekem, és halld szavát,)

    3 (Csak higgy erősen, elfogad ő,)

423(153)

    1 (Nyájasan szól ma még Megváltónk szava, Hív engem és tégedet!)

    2 (Nem hallod, miként kér az Üdvözítő, Kér téged és engemet!)

    3 (Az idő fut, a percek elrepülnek, Ők nem várnak bennünket!)

    4 (Ám ő a bűnösnek kegyelmet hirdet, Kegyelmet nékem s néked!)

424(155)

    1 (A Szentlelket ne űzzed el, A világba vissza ne térj,)

    2 (Ki tudja, meddig élsz te még, Siess, míg kedvez a jelen,)

    3 (Mit nyújt tenéked a világ? Játéka semmivé leszen.)

    4 (Megváltónk bűnöst elfogad, Téged is üdvre felviszen;)

425(161)

    1 (Ő hív, jövel, feléd ragyog a fény!)

    2 (Fut az idő, a nap leáldozik,)

    3 (Az ünnepi tágas terem de szép,)

    4 (Már nemsoká egészen telve lesz!)

    5 (Még van ott hely, az ajtó nyitva áll;)

426(163)

    1 (Még mostan hangzik folytonost:)

    2 (Mindig sűrűbb e meghívó,)

    3 (Ím, sírva kérünk tégedet:)

427(168)

    1 (Jövel az élet vizéhez, Szomjazó és fáradott!)

    2 (Jöjj megújulni e vízhez, S hit hatja át szívedet;)

    3 (Jöjj hát e víz kútfejéhez, Nézd, milyen dúsan ömöl!)

428(173)

    1 (Keresztyén vagy? Hőn lángol-e)

    2 (Keresztyén vagy? S végezetül)

    3 (Keresztyén vagy? Járulj tehát)

    4 (Csendben Isten előtt kérdezd,)

    5 (Óh, örök fény, hőn esdelek,)

429(178)

    1 (Nincs helyed Jézus számára? Aki bűnöd viselé,)

    2 (Földi örömök számára Tárt tenálad a kebel,)

    3 (Ami hiú, ami múló, Azt készséggel fogadod,)

    4 (Fogadd Jézust a szívedbe, Aki megment s üdvözít;)

430(183)

    1 (Pál apostol, a pogányok nagy tanítója,)

    2 (Hatalmasan zúg a vihar, zajlik a tenger,)

    3 (Fel hát bátran a cél felé Pál apostollal,)

431(187)

    1 (Öröm van a mennyben egy bűnös felett,)

    2 (Öröm van a mennyben, mert az éjből egy)

    3 (Öröm van a mennyben, gyorsan lakomát!)

432(202)

    1 (Jézus szeretetéről énekelek,)

    2 (Még mielőtt könnyeim folytak volna,)

    3 (Ez az isteni szeretet végtelen,)

433(206)

    1 (Mondjátok, meghalt-e az Úr Én értem is a fán?)

    2 (Igaz, hogy Jézus szenvedett Az én sok bűnömért?)

    3 (Ím, átadom magam, Uram, Ahogy vagyok, neked!)

434(218)

    1 (Indulattal soh'se szóljunk Oly szót, amely sebet ejt,)

    2 (A szeretet szent érzelme Hassa által lelkünket!)

    3 (Kövessük hát Istenünket, A szeretet Istenét.)

435(223)

    1 (Isten Lelke éljen bennem Örök időkön át!)

    2 (Én Jézusom, jó pásztorom, Immár veled vagyok!)

436(228)

    1 (Egy drága kincsem van nekem, a szép s igaz remény,)

    2 (E kincshez úgy jutottam, hogy a bűnnek meghalék,)

    3 (Megváltóm értem szenvedett, sok kín között a fán.)

437(229)

    1 (Bűnnek tengerében voltam Elmerülve teljesen,)

    2 (Kárhozatnak örvényében Forgott lelkem élete,)

    3 (Bűnöm átka a mélységbe Rémségesen lesodort,)

    4 (Jézus írta fel az Élet Könyvébe a nevemet:)

    5 (Drága Jézus, Te vagy nékem Szabadítóm, mindenem!)

438(236)

    1 (Vigyázzatok és imádkozzatok, Mert lelkünk Megváltója:)

    2 (Meg ne szűnjetek hát imádkozni! Jézus küzdött értetek,)

    3 (Ne feledjétek kötelességtek, Míg szavát nem halljátok,)

439(237)

    1 (Vigyázz és gyakran merülj hő imába, Kora reggel, midőn a nap felkél,)

    2 (Vigyázz a napnak minden óráiban, Ha háborúság támad ellened.)

    3 (Vigyázz akkor, mindőn beáll az este, És örvendj annak, hogy Jézus tiéd.)

    4 (Vigyázz mindenütt és minden időben, A világ tőrt vet sokféleképpen.)

440(248)

    1 (Miként leszünk, ha egykoron küzdésünk, és az utolsó terhes harc után,)

    2 (Miként leszünk, ha majd az örök napnak fénysugárától körülvétetünk?)

    3 (Miként leszünk, ha halljuk rezzenéssel az égi karok dicső énekét?)

    4 (Miként leszünk, ha szeretetünk hevét lelkünk majd követheti szabadon,)

441(249)

    1 (Galilea, Galilea, Drága idők nagy tanúja,)

    2 (Vizeiden egykor ott járt Üdvözítőnk, s a hullámárt)

    3 (Belőled jött az üdv folyó, Mely messze folyt, s lett üdvadó,)

442(256)

    1 (Tied lenni taníts engemet, Igédre, igédre:)

    2 (Világi öröm nem kell nekem Nélküled, nélküled:)

    3 (Érted minden földit elvetek, Istenem, Istenem:)

443(259)

    1 (Vonj, Uram, vonj engemet,)

    2 (E zarándok utamon)

    3 (Annak adom szívemet,)

444(265)

    1 (Harcold mindig híven a hit nemes harcát,)

    2 (Siessetek, az idő oly gyorsan múlik,)

    3 (Mily fenséges lesz, ha a kristálytengeren,)

445(285)

    1 (Míg Jézus bennem él, míg ereje segél,)

    2 (Jó pásztor ő, aki juhát hőn őrizi,)

    3 (Mikor leszáll a nap, süvölt felém a vad,)

    4 (Ha lábam gyenge lesz, ha e világ sebez,)

    5 (Csak őtet nézem hát, ki nékem üdvöt ád,)

446(312)

    1 (Te fáradt szív, ott vár reád Küzdés után a pihenés.)

    2 (Utad kemény, lábad sebes, Kereszted megsúlyosbodott,)

    3 (Légy csendben, hisz múlik az éj, Ím virrad már dicső napod!)

447(316)

    1 (Elmegyek, hadd megyek Jézusomat látni meg!)

    2 (Égi fény, drága fény! Nap, mosolygó ég színén.)

    3 (Óh, mi szép! Óh, mi szép! Angyaloknak éneke.)

    4 (Mint leszek, mint leszek, Jézus, ha hozzád jutok?)

448(320)

    1 (Feljebb emeljetek, feljebb A bűn gyászos éjiből!)

    2 (Feljebb emeljetek, feljebb, Fájdalmaim árjából!)

    3 (Feljebb emeljetek, feljebb, Ez csak gyötrelem hona!)

449(337)

    1 (Őrálló, szólj, ne légy néme, Fújjad jól a trombitát!)

    2 (Óh, kiálts a tévedőknek: Rossz úton jár lábatok!)

    3 (Óh, kiálts az igazaknak, Siessetek menteni,)

450(343)

    1 (Kik könnyek közt vetnek, Örömben aratnak;)

    2 (Szívünk ne csüggedjen, Ámbár szántóföldünk)

    3 (Megváltónkért vetni Az ige jó magvát,)

451(346)

    1 (Istennek népe, készen légy,)

    2 (Istennek népe, ne heverj,)

    3 (Istennek népe, ne feledd,)

452(348)

    1 (Üres kézzel menjek-é el, s úgy álljak az Úr előtt?)

    2 (Hisz Jézus megváltott engem, nem rettegem a halált;)

    3 (Jönnének bár újra vissza kárbaveszett éveim,)

    4 (Kérlek hát, óh, keresztyének, idején működjetek,)

453(351)

    1 (Mint a szép csillagok mind, mind elmúlnak,)

    2 (Más fogja élvezni kezed munkáját;)

    3 (Hű szolga, te, ki vitézül harcoltál,)

454(352)

    1 (A békehírnök lába, óh, Mily kedves és mily szép,)

    2 (Urunk, óh, küldj több hírnököt, Mert nagy e földi tér,)

    3 (Még rombol mindig a gonosz, Bűn árja zúg nagyon,)

455(367)

    1 (Az utolsó végvacsorát)

    2 (Kendőt vett, és körülköté)

    3 (Tiszta vízzel, medencéből)

    4 („Lábimat soh'se mosod meg)

    5 (Jézus szólt: „Ha nem engeded,)

    6 (Mert énnálam nem lesz része)

    7 (Megijedett erre Péter,)

    8 („Nem szükséges – mondá Jézus –,)

    9 (Néktek is kell, hogy mossátok)

    10 (Példám' azért kövessétek,)

456(376)

    1 (Este lett most az idő itt, mikor, Urunk, tégedet)

    2 (Leszállot már a nap fénye, a te fényed le nem száll.)

457(377)

    1 (A reggeli óra kedves, Ha Istennel kezdjük meg,)

    2 (Óh, tekintsünk fel az égre, Hol a nap ragyogva áll,)

    3 (Ma is fog minket kísérni, A munkához megy velünk;)

458(390)

    1 (Az egész év legszebb szaka A gyönyörű tavasz,)

    2 (Van verőfényes tavasza Az emberi szívnek;)

    3 (Aki tavaszán éltének Veti meg alapját,)

459(395)

    1 (Gyermekek, jöjjetek, Urunkat dicsérjétek,)

    2 (Mily öröm, mily öröm, Jézusé a győzelem!)

460(401)

    1 (Ha Megváltónk, ha Megváltónk eljön, mint király,)

    2 (Összegyűjti, összegyűjti egy szent csapatba)

    3 (Kebelére vonja majd a kis gyermekeket,)

    4 (Óh, hát adjad kicsiny és nagy, Jézusnak szíved!)

461(425)

    1 (Krisztus zászlaja alá egybegyűlünk,)

    2 (Szombatiskoláinkban megerősödünk,)

    3 (Küzdelem után öröm következik,)

462(427)

    1 (Hová oly örömmel gyűlünk, Szombaton oly dicső lennünk,)

    2 (Sion dalát énekeljük, S Istenünket dicsőítjük!)

463(428)

    1 (Pásztor keresi a juhát, Átjár szava bércet, pusztát.)

    2 (Pásztorunk kér: segítsetek Keresni az elveszteket,)

    3 (Halljátok-é, mint bégetnek, Összezúzódva hevernek?)

464(430)

    1 (Egy szép kis helyet ismerek,)

    2 (Ott ismertem meg Jézusom,)

    3 (Mindig örömmel szaladok)

465(431)

    1 (Óh, szombatiskolám, téged)

    2 (Itt hallám az örömhírt, mit)

    3 (Ezen helyen Megváltómmal)

466(434)

    1 (Vígan folyik a kis patak A hegyről a völgybe le,)

    2 (Többé még ki is üríti A részegítő pohárt?)

    3 (Nézd, hogy fürdik a madárka A szép tiszta patakban,)

    4 (A természetre hallgatok, És erősen fogadom,)

467(446)

    1 (Megváltóm, ki drága életedet Feláldozád mindenekért,)

    2 (Szereteted ültesd szívembe, S tisztítsd meg azt, én Megváltóm,)

468(454)

    1 (Hogyha este fent az égen ragyognak a csillagok,)

    2 (Tündökölj csak, milljó csillag, sok szegénynek tündökölj!)

469(457)

    1 (Jöjjetek, vígan zengjük el: Isten szeret!)

    2 (Hirdessétek ezt mindenütt: Isten szeret!)

    3 (Örvendj, ki átadád magad: Isten szeret!)

470(458)

    1 (Óh, vezess a hűs forráshoz, Hol az élet vize foly,)

    2 (Óh, vezess a hűs forráshoz, Hol a bűnteher lehull,)

    3 (Óh, vezess a hűs forráshoz, Ahol én megtisztulok,)

471(461)

    1 (Oly szép az ember, ki a bűnt Egészen elveté,)

    2 (A legszebb öltöny a megtért, Hű lélek öltönye,)

    3 (Ha ezt az öltönyt megnyered, Vigyázz, lelkem, reá,)

472(464)

    1 (Térj be hozzám, Uram! Soká voltál már künn,)

    2 (Térj be hozzám, Uram! Szent igazságoddal.)

473(472)

    1 (Boldog akkor leszek én, Hogyha tisztán, híven)

    2 (Ím, a halandó ember Nélküled nem élhet;)

474(478)

    1 (Fel az áram ellen, testvérem!)

    2 (Hallod-e a távoli hangot?)

475(486)

    1 (Mentsváram énnékem az Úr;)

    2 (A nap hevétől oltalom,)

    3 (Szavától tenger csendesül,)

    4 (Enyém vagy, én Üdvözítőm,)

476(488)

    1 (A megnyitott szent Biblia Javítja meg a helyzetet,)

    2 (Isten kegyét, szeretetét S lelkünk atyját ismerteti,)

    3 (Jézus halálát mondja el, S hogy mily dicsőn feltámadott,)

    4 (E könyvet Istentől nyerők, Utunknak üdv forrása ez;)

477(490)

    1 (Ha komor felhők lengnek éltünk tengerén,)

    2 (Ha viharfelhők fenyegetik hithajónk,)

    3 (Ha este, későn, fenn ragyog a csillagfény,)

Copyright © Diatar 2010-2022 Adatvédelem