Énektárak  Szószedet  Kezdősorok


"Adventi és karacsonyi" énekei:

1

    1 (Csillagoknak Teremtője)

    2 (Ki világon könyörülvén,)

    3 (E világnak alkonyatán,)

    4 (A te erős hatalmadnak)

    5 (A Nap felkél és elnyugszik,)

    6 (Szentséges Úr, téged kérünk,)

    7 (Hálát adjunk az Istennek,)

2

    1 (Az Úristen Ádám atyánknak,)

    2 (És az álnok kígyónak mondta)

    3 (Megmondotta Bálám próféta:)

    4 (Zsoltárokban szent Dávid ajka)

    5 (Izajás is így jövendőle:)

    6 (A vesszőnek drága virága,)

    7 (Ám arról is megemlékezünk,)

    8 (Kérjük azért mindnyájunk Urát,)

3

    1-A (Hozzád emelem szómat, Istenem!)

    2-A (Mutasd meg magad, a te utadat,)

    1-B (Harmatozzatok égi magasok!)

    2-B (Mert az emberek csak tévelygenek,)

    3 (Áldás dicséret és hála néked,)

    4 (Ím az áldozat, melyet bemutat)

    5 (Nyújtsd malasztodat, hogy ez áldozat)

4a

    1 (Ó fényességes szép hajnal,)

    2 (Dicsőséges Szűz Mária,)

    3 (Fiat fogansz majd méhedben,)

    4 (Ó boldogságos Szűzanya,)

4b

    1 (Ó jöjj, ó jöjj Üdvözítő!)

    2 (Megnyílt az ég harmatozva,)

    3 (Föld, virulj ki, völgyön-halmon)

    4 (Ó fényes Nap, ó szép Csillag,)

5

    1 (Üdvözlégy, szent Szűz, teljes malaszttal!-)

    2 (És mondá tovább: Úr van teveled!)

    3 (Felel Mária: Miként lehet ez?)

    4 (A szentléleknek rád száll ereje,)

    5 (Hitt az angyalnak szívesen a Szűz,)

    6 (Szüzek virága, szép Szűz Mária)

    7 (Engeszteld immár könyörgéseddel)

6

    1 (Mikor Máriához az Isten angyala Názáret városba az égből leszálla,)

    2 (Üdvözlégy, Mária, kit Isten szeretett, sok nemzetek közül magának eljegyzett,)

    3 (Az Úrnak Igéjét örömmel elvárom, mint Isten akarja én is úgy akarom.)

    4 (Világosítsa meg az Úr én házamat, ragyogó fáklyákkal rakja udvaromat,)

7

    1. (Jöjj el, Jézus, jöjj szerelmem,)

    2. (Jézus, Te vagy mennynek éke,)

    3. (Nálad nélkül nincs nyugalmunk,)

    4. (Íme, lelkem eléd tárom,)

    5. (Jöjj el, Jézus, régen várunk,)

8

    1 (Hív minket most egy tiszta szó,)

    2 (Te kábult elme, ébredezz,)

    3 (Az égi Bárány, íme, jő)

    4 (Hogy majd, ha újra itt az Úr,)

    5 (Dicséret, áldás illeti)

9

    1 (Népek megváltó Istene!)

    2 (Nem férfiúnak magja ez,)

    3 (Áldott gyümölcse megterem,)

    4 (S a nászteremből, ím kilép)

    5 (Megindul Atyja székitől,)

    6 (Ki az Atyával örök egy)

    7 (Immár fénylik te jászolod,)

    8 ((Meghajolva))

10

    1 (Kiáltsunk, Krisztus hívei:)

    2 (Régi próféták jóslata)

    3 (Érettünk mondott szent Ige,)

    4 (Időben anya szülte őt,)

    5 (Ember lett, íme, Istenünk,)

    6 (Születésnapján lelkesen)

    7 (Jöttét a vágyak hirdetik,)

    8 (Hogy midőn újra érkezik,)

    9 ((Meghajolva))

11

    1 (Serkenj lelkem mély álmodból,)

    2 (Örülj immár, hogyha voltál eddig bánatban,)

    3 (Teljes szívvel, víg örömmel ma az angyalok)

    4 (Hegyen-völgyön s erdőn-mezőn lakozó vadak,)

    5 (Te is lelkem magasztald Őt, Jézus anyjával,)

12a

    1 (E világot Ősatyánk elveszté,)

    2 (Elbocsátá az Úr ő angyalát,)

    3 (Ez a Gyermek a békét jelenti,)

    4 (Hálát adjunk azért az Atyának,)

    5 (Máriát is mindnyájan tiszteljük,)

12b

    1. (Hullassatok egek, csillogó harmatot,)

    2. (Nyilj meg alvó mező, termd meg üdvömet,)

    3. (Mézzel csorduljatok álmodó hegyfalak,)

    4. (Holdasszemű leány, hozd el őt, Mária,)

13

    1 (Menj el sietséggel, arkangyal, Gábriel,)

    2 (Isteni titkaim immár kijelentem,)

    3 (Légy gyors szolgálatban, köszöntve Máriát,)

    4 (Az emberi nemzet hogy megszabaduljon,)

    5 (Köszöntsd meg Máriát, ki malaszttal teljes,)

    6 (Szentlélek Istentől fogantatik fia,)

    7 (Ő szabadítja meg Izraelnek népét,)

    8 (Jákobnak házában Ő fog uralkodni,)

    9 (Az ő országának soha nem lesz vége,)

    10 (Ó égi követség! Ó Isten irgalma!)

    11 (Isteni Megváltó, testté lett szent Ige,)

14

    1 (Harmatozd le nagy ég az Igazat és Jót,)

    2 (Vedd kedvesen, Uram szívünk áldozatját,)

    3 (Jézus áldozat lett értünk a kereszten,)

15

    1 (Örök Atyának Egy Fia, ő Fény a Fényből, Krisztusunk!)

    2 (Törvényhozónk és Főpapunk, néped tanító Mestere,)

    3 (A régi ember átka volt nyögni sátáni zsarnokát,)

    4 (Uralmad áld és boldogít, tenéked készen hódolunk.)

16

    1 (Világmegváltó Krisztusunk,)

    2 (Atyádnak fényes tükre te!)

    3 (Emlékezzél meg, Üdvhozó,)

    4 (Bizonyság rá ez ünnepünk,)

    5 (Világra küldetésedet)

    6 (Magunk is, hálás híveid,)

    7 ((Meghajolva))

17

    1 (Fel nagy örömre, ma született,)

    2 (Nem ragyogó fény közt nyugoszik,)

18

    1 (Jöjjetek, ó hívek, diadalmaskodva,)

    2 (Nyájukat elhagyva, szerény bölcsőjéhez)

    3 (Csillagjáró bölcsek Úr Krisztust imádva)

19

    1 (Betlehemi pusztán örvendetes hír van,)

    2 (A jel melyet leltek, jászolban egy gyermek.)

20

    1 (Ó boldog Betlehem, áldások városa,)

    2 (Még a vész fergeteg nem zúg fejed felett,)

    3 (Én is leroskadok jászol trónod előtt,)

21

    1 (Ahol a napnak fénye kél,)

    2 (A világ boldog Mestere)

    3 (A szülő titkos rejtekén)

    4 (Szemérmes szíve otthona)

    5 (Világra hozta gyermekét,)

    6 (Szénán feküdni kényszerült,)

    7 (Örvend a mennyek kórusa,)

    8 ((Meghajolva))

22

    1 (Nagy örömnap ez a nap: Messiásunk támadt,)

    2 (Éjféltájban születik, ki a napfényt gyújtja,)

    3 (Dicsérjük a Gyermeket, ki ma testet öltött,)

23

    1 (Szép violácska kedves rózsácska, szerelmes Jézusom!)

    2 (Jászolyban látlak, szívembe várlak, szerelmes Jézusom!)

    3 (Én szent Teremtőm és Üdvözítőm, szerelmes Jézusom!)

24

    1 (Üdvözlégy Betlehemben szűlt Jézus teste, s vére,)

    2 (Amint hajdan a pásztorok jászolnál imádtak,)

25

    1 (A kis Jézus megszületett örvendjünk!)

    2 (Eleibe térdepelünk mindnyájan,)

26

    1 (Szűlte a Szűz szent Fiát, örvendezzünk!)

    2 (A próféták megírták, örvendettünk!)

    3 (Isten itt magára vett, örvendezzünk!)

    4 (Góliát meggyőzetett, örvendezzünk!)

27

    1 (Születésén Istennek az angyalok örülnek,)

    2 (Született Emmánuel, kit hirdetett Gábriel,)

    3a (Pásztorok őt imádják és megajándékozzák,)

    3b (Királyok Őt imádják és megajándékozzák,)

    4 (Örüljetek, nemzetek, Üdvözítőnk érkezett,)

27b

    1 (Soha nem volt még ilyen áldott éj:)

    2 (Soha nem volt még ilyen áldott éj,)

28

    1 (Ne féljetek pásztorok, pásztorok, örömet hirdetek,)

    2 (Hogyha pedig e csodát, e csodát látni akarjátok,)

    3 (Városon túl nem messze, nem messze van egy istálócska,)

29

    1 (Pásztorok keljünk fel, hamar induljunk el,)

    2 (Angyalok hirdeték, Messiás születék,)

30

    1 (Gyermek születék Betlehemben,)

    2 (Gábrieltől üzentetik,)

    3 (Ím, jászolyba helyeztetik,)

    4 (Ökör s szamár megismerik,)

    5 (A királyok, íme jönnek,)

    6 (Az egy örök nagy Istennek,)

31

    1 (Krisztus Jézus született, örvendezzünk,)

    2 (A szüzesség liljoma kivirágzott,)

32

    1 (Fenyőgallyas kis Jézuskám, lelkünk drága gyöngye,)

    2 (Szűz Mária, édesanyja, veled egyesülve,)

33

    1-2 (Csordapásztorok midőn Betlehemben)

    3-4 (Örömet mondok, nagy örömet néktek,)

    5-6 (Elindulának és el is jutának,)

    7-8 (Mert Ő aluszik, nyugoszik pólyában,)

    9-10 (Serkentsd fel Jézust, szent Fiadat nékünk,)

    11-12 (Üdvözlégy, Jézus, pásztorok Pásztora,)

    13-14 (Mária, te is könyörögj érettünk,)

33b

    1 (Felragyogott már Betlehemnek fénye:)

    2 (Isten Igéje kis gyermek képében,)

    3 (Tartja Mária, szép szeretet anyja,)

    4 (Ott áll József is, tisztaságos férfi,)

    5 (Áldott Szent Család, szeretetnek képe,)

34

    1 (Mostan kinyílt egy szép rózsa-virág,)

    2 (Mégsem talált szállást a városon,)

    3 (Szűz Mária így kesereg sorsán)

    4 (Ó, szerelmes, drága királyocskám,)

    5 (Bölcsőm volna, elhidd, ringatnálak,)

    6 (De most néked csak az ökör, szamár)

    7 (Mégse vess meg, hogy későn ismertünk,)

35

    1 (Mostan kinyílt egy szép rózsa-virág,)

    2 (Ki érettünk magad megalázád,)

36

    1 (A szép Szűz Mária szent Fiának)

    2 (Aludj el, magzatom, napom fénye,)

    3 (Aludj el, Fiacskám, rózsaszálam,)

    4 (Barmok közt, jászolban, én gyermekem,)

    5 (Nem tudom, mit mondjak örömömben,)

37

    1 (Midőn a Szűz magzatát,)

    2 (Napom édes, szép fénye,)

    3 (Ó én édes Gyermekem,)

    4 (Ó, aludj én Királyom,)

    5 (Akarsz-e más éneket?)

38

    1 (Krisztus Urunknak áldott születésén)

    2 (Glória légyen mennyben az Istennek,)

    3 (Betlehem ősi nemes városában)

    4 (Eljött már az, kit a szent atyák vártak,)

    5 (Ó örök Isten, dicső Szentháromság!)

39

    1 (Vigasságos, hangos nagy örömünk támadt,)

    2 (Ősidőktől várták, ezredévek teltek,)

    3 (Örvendez a nap, hold, csillagok vigadnak,)

    4 (Azért mi is néki mindnyájan örvendjünk,)

39b

    1 (Szent Jánosnak napját vígan ünnepeljük,)

    2 (Úr Jézus Szent Jánost annyira kedvelte,)

    3 (Ott tanulta János igaz bölcsességét,)

    4 (Keresztútján Krisztust halálig követte,)

    5 (Szent Jánossal együtt tegyünk tanúságot,)

40

    1 (Dicsőség mennyben az Istennek!)

    2 (Békesség földön az embernek!)

    3 (Dicsérjük a szent angyalokkal,)

    4 (Kis Jézus ne vess meg bennünket,)

    5 (Dicsőség az örök Atyának,)

41

    1 (Ó, mily fényes ez a csillag, mely ma támada,)

    2 (A három bölcs látván a fényt, útnak eredett,)

    3 (Az arany e Gyermekben a királyt tiszteli,)

42

    1 (Az isteni Gyermeket, ki ma kijelentetett)

    2 (Heródes őt üldözé, a három bölcs tisztelé,)

    3 (Szent hitünknek csillaga minekünk is jelt ada,)

    4 (Hit, remény és szeretet, mely tőle nyer életet:)

    5 (Isten-ember, nagy király! Előtted, ím néped áll,)

42b

    1 (János áll a part felett, véle hívő nagy sereg,)

    2 (És az Úr a vízbe lép, bűnös ember másaképp)

    3 (Ámulattal néz a nép, föltárult a magas ég,)

43

    1 (Az esztendő fordulóján)

    2 (Az elmúlt év minden napja)

    3 (Könnyeinket szárítgattad,)

    4 (Hálásan hát megfogadjuk,)

    5 (S ha majd eljön a végóra,)

44

    1 (Fényességes ez a mai nap,)

    2 (Csillag gyulladt a komor égen,)

    3 (Három szent bölcs hozza a szívét,)

    4 (Szívünk hozzuk mi is ma hívek,)

    5 (Mint a tömjén, szálljon énekünk,)

45

    1 (Gonosz Heródes, irigyen Krisztus jöttére mért remegsz?)

    2 (Vonulnak már a Mágusok vezérlő csillag nyomdokán,)

    3 (Hullámain a tiszta víz az égi Bárányt fürdeti,)

    4 (Hatalmának ez új jele: piroslik korsók friss vize,)

    5 (Urunk, tenéked glória, ki nemzeteknek, megjelensz,)

46

    1 (Kyrie eleison!)

    2 (Christe eleison!)

    3 (Kyrie eleison!)

47

    1 (Éj, éj, csendes éj, ereszkedj le Betlehembe szent éjfél)

    2 (Búj, búj, búviskálj, gyöngyharmatom, napvilágom álmodj már.)

49

    1a (Jézus minden megváltója,)

    1b (Jézus megváltó Istenünk,)

    2 (Te Atyádnak fényessége,)

    3 (Emlékezzél egy védelmünk)

    4 (Ez ünnepnek bizonyítja,)

    5 (Ezt menny, föld, tenger és minden,)

    6 (Mi is, akik szent nevedben)

    7 (Dicsőség Uram, tenéked,)

50

    1 (Ím, az Úrnak nagy neve: Emmánuel, ezt hirdette a szent angyal Gábriel.)

    2 (Zengjük hangos énekkel, kedvességes örömmel, hálát adó lélekkel.)

    3 (Örüljetek, gyermekek, Betlehembe jöjjetek, az Új Királyt nézzétek:)

51

    1 (Örvendezzünk, Betlehembe menjünk ajándékokkal,)

    2 (Kemény ágyban, hideg jászolban sír a mi örömünk.)

    3 (Óh, mint fázik, orcája is ázik, sűrű cseppekkel.)

    4 (Ezt látjátok, mégis nem szánjátok, bűnös emberek!)

    5 (Óh vétettünk, sok bűnt cselekedtünk, édes Jézusunk!)

52

    1 (Kelj fel, keresztény lélek,)

    2 (Nézd mily kemény az ágya,)

    3 (Szűz Anyának szent teje,)

    4 (Hirdessük egész földnek,)

    5 (Csókoljuk meg kezeit,)

    6 (Dicséret és dicsőség,)

53

    1 (Angelus pastoribus,)

    2 (Sit laus nostro Domino,)

    3 (Éjszakában fény ragyog,)

54

    1 (In dulci jubilo (ékes ujjongással), zengjen víg énekszó,)

    2 (Ubi sunt Gaudia (ahol az igazi örömök vannak), az égi hajlékba’,)

    3 (Mater et filia (egyszerre anya és leány) a szép szűz Mária!)

54b

    1 (Az angyal énekel, tekints az égre fel,)

    2 (Az angyal így dalol a fényes ég alól:)

55

    1 (Te vagy földi éltünk Vezércsillaga,)

    2 (Te Hajnalcsillag vagy éltünk hajnalán,)

    3 (Te Reménycsillag vagy éltünk tengerén,)

    4 (És ha elközelget éltünk alkonya,)

56

    1 (A királyok Királyának, Jézus Krisztusnak,)

    2 (Jer, dicsérjük nagy Felségét Istenségében,)

    3 (Íme, három szent királyok csillagot látnak,)

    4 (Bálám jövendöléséről megemlékeznek,)

    5 (Hol van a zsidók királya, ki most született?)

    6 (Heródes megháborodék, mihelyt ezt hallá,)

    7 (Azután a királyokat titkon hívatá,)

    8 (Új királyt ne keressetek Jeruzsálemben,)

    9 (Feltalálván, adjátok meg a tiszteletet,)

    10 (A királyok Heródestől búcsút vevének,)

    11 (A csillag, menvén, tündöklék a fejök felett,)

    12 (És bemenvén, ott találták a Szűz Máriát,)

    13 (Alázatos, buzgó szívvel térdre hullának,)

    14 (Áldattassál, földre szállott egek királya!)

    15 (Aranyat, tömjént, kenetet néked áldozunk,)

    16 (Az arany jelképezi az Ő királyságát,)

    17 (Szűz Mária tisztességgel a bölcs urakat)

    18 (Azon éjjel az angyaltól megintetének,)

    19 (Hirdeték, hogy az új király már megszületett.)

    20 (Dicsértessél áldott Jézus, mindenek Ura!)

58

    1 (Nyújtsd ki mennyből, ó szent Anyánk kezedet,)

    2 (Oltalomhely Isten után csak te vagy,)

    3 (Vétkeimnek rútságáért meg ne vess,)

    4 (És ha majdan elközelget halálom,)

Copyright © Diatar 2010-2022 Adatvédelem