Énektárak  Szószedet  Kezdősorok


TGÉ: 181/1

"... Behívatá az egyházi fejedelmeket, kik akkoron jelen valának, paraszt ura-

kat, kik mind Úristent feljebben félnék, tisztelnék, és nagy édesatyai beszéddel

utolsó testamentom szerént kéré és inté őket, hogy olyat tennének királlyá, ki

elég volna reá, és hogy az szent keresztény hitet el ne hagynák, kit felvettenek

volna, mindenben igazság szerint élnének, isteni és egyházhoz való szeretetben

állhatatosak lennének, szent alázatosságban járnának, és kiváltképpen ez sze-

gény országot ellenségtől oltalmazzák.

Annak utána felemelé ő édes kezeit, szemeit, és szívét-lelkét mennyeknek orszá-

gára, és nagy siralmas és könyörületes szóval monda:

Ó, mennyeknek királyné asszonya, Istennek szent anyja, és ez világnak

megépítő nemes asszonya, dicsőséges Szűz Mária! Te szentséges kezeiben és

oltalmad alá adom és ajánlom anyaszentegyházat mind benne való

fejedelmekkel és lelki né-pekkel egyetembe, és ez szegény országot mind benne

való urakkal és szegény-nyel-boldoggal egyetemben, hogy Te légy asszonyuk és

oltalmuk, és az én lelke-met a te szent markodban.

Annak utána szentséget vén hozzá, és megkeneték."

Copyright © Diatar 2010-2022 Adatvédelem